chapter context :
legal Core of the report —
God will act , in mere weeks :
because of our understanding

hoofdstuk context :
legaal hart van het report —
… niets aan toe te voegen .
we hebben niet gekozen voor een formulering als (dagen) , niet voor (maanden) ,
niet voor (spoedig) , of (binnenkort) – gezien de eindeloze reeks valse profetieën op internet —
maar voor [weken] om de kleur van de belofte in dit hoofdstuk uit te drukken ;
bovendien zagen we al dat een juist begrijpen van de schrift maakt dat God gaat handelen :
en “weken” is het tijdsbestek dat we aanvoelen – volgens de tekst , zowel als persoonlijk ;

 

we hebben alle context genoeg begrepen en gelezen
om te weten , zonder twijfel, dat wat hier staat ook gaat gebeuren : nu

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 45

 
1-2
hear-you ! this house-of Jacob the·ones-being-called in·name-of ishral and·from·waters-of
Judah they-came-forth the·ones-swearing in·name-of ieue and·in·Elohim-of ishral
they-are-making-mention not in·truth and·not in·righteousness that from·city-of the·holiness
they-are-called and·on Elohim-of ishral they-are-supported ieue-of hosts name-of·him
Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth
out of the waters of Judah, which swear by the name of the LORD, and make mention of the God
of Israel, [but] not in truth, nor in righteousness. For they call themselves of the holy city,
and stay themselves upon the God of Israel; The LORD of hosts [is] his name
‘stay themselves’ , H5564 samak ‘to lay upon [of hands], lean upon, to sustain, be sustained’ ,

 • context : believers “thinking according to this world” :
  holy city’ : it’s said “that believers cherish wrong opinions” in preceding line ;
  so this city cannot be “Eden’s Jerusalem”, for that (mistake) is exact the knowledge gap
  which this chapter addresses ; neither there is any other reference to ‘holy city’ ,
  but instead juxtaposed here by “eden-dimension” and “Judah waters” ;
  (see also “the stumbling-block for christian leaders” in index) ;
  stay themselves / being sustained : syntax requires a passive form of the verb ;
  hanging on to a false idea , YET in spite of that being supported by God ;
 • zin context : gelovigen “denkend volgens deze wereld” :
  ‘heilige stad’ : er staat dat “gelovigen verkeerde opinies hebben”, in vorige zin ;
  deze stad is dus niet “Eden’s Jeruzalem” – want dat (die fout) is precies het gebrek
  aan inzicht dat dit hoofdstuk behandelt ; in plaats daarvan is deze ‘stad’ gejuxtaposeerd
  aan de eden-dimensie (zie ook “het struikelblok voor christelijke leiders” in index) ;
  ondersteund wórden : passieve syntax ;
  ze hangen een vals idee aan – maar ondanks dat tóch gedragen door God ;

“hear you ! / this / , (you) house of – Jacob   [=’all believers’] / ,
(as) the ones being named – ‘in name of’ – Ishral      [=’all saved souls to-be in eden’]  / ,
and (who) came forth – from the [eden-] waters of – Judah     [=’now north of eden’] ,   +
(being) the ones swearing – in the name of – IEUE / ;
and=for they [=’believers’] remember – (in=as) the deity of – Ishral – not – in the fáctual (way) ,   +
and – not – in the right (way) / :
that=because – they [=’believers’] name themselves – (to be) from – ‘a holy – city’    [=’guess which one’] / ,
and=in spite of – being sustáined – on=by the deity of – Ishral  [=’eden’] ,   +
(whose) name – (is) IEUE of – hosts / ;
(Israël gelouterd)
Hoor dit, huis van Jakob, u die genoemd wordt met de naam Israël ,
en die uit de wateren van Juda bent voortgekomen,
die zweert bij de naam van de Heer en de naam van de God van Israël noemt ,
maar niet in waarheid en gerechtigheid .
Ja , ‘van de heilige stad’ noemen zij zich en zij steunen op de God van Israël ,
Heer van de legermachten is zijn naam .

“hoor dit , (u) huis van Jakob   [=’alle gelovigen op aarde’] ,
als u die genoemd wordt ‘in de naam van’ Ishral    [=’alle geredde zielen in eden’]  ,
en die voortkwamen uit de [eden-] wateren van Judah    [=’nu noord van eden’]  ,  +
als zij die eden afleggen in de naam van IEUE ;
omdat zij [=’gelovigen’] zich de godheid van Ishral niet op de féitelijke (manier) ,  +
en niet op de juiste (manier) herinneren :
want zij  [=’gelovigen’] noemen zich “van een heilige stad” te zijn      [=’1 x raden welke’] ,
alhoewel zij onderstéund worden door de godheid van Ishral  [=’eden’] –
wiens naam IEUE van de legermachten [=’eden-dimensie’] is ;

 
3-4
the·former-things from·then I-ctold and·from·mouth-of·me they-came-forth
and·I-am-cannoucing·them suddenly I-do and·they-are-coming :
from·to-know-of·me that obstinate you and·sinew-of iron – nape-of·you – and·forehead-of·you
I have declared the former things from the beginning; and they went forth out of my mouth,
and I shewed them; I did [them] suddenly, and they came to pass.
Because I knew that thou [art] obstinate, and thy neck [is] an iron sinew, and thy brow brass;

 • ‘former things’ , H7223 rishon ‘first – in place time or rank ; also ancestor, former thing
  or of time ; context must be ‘main things’ ,
 • ‘brow’ , H4696 metsach ‘forehead’ ,
 • context :suddenly’ – as future tense : we saw that in the Mystery-Babylon chapter (Is.47) ;
  the point here is “that the told things will happen suddenly – nów”  (through the report) ,
  since it’s nonsense to place “suddenly” in pást context ;
  report-ing : chosen because it is interlinked with ‘the report’, as concept (same root) ,
  where the report *always*  is about God acting again ;
 • zin context : plotseling = geen verléden tijd : dat slaat nergens op ;
  we zagen al in Jes. 47 dat het “plotseling” slaat op de tóekomst  [=nu] ;
  gerapport-eerd : term gekozen omdat het gelinkt is aan ‘het rapport’ (zelfde wortel) ,
  waar ‘het report’ *altijd* inhoudt dat God weer gaat handelen ;

“I (have) told  [’serpent-way’] – the main things – from the beginning / ,
and=for they went forth – from my (own) mouth / :
and [+now] I am report-ing / [+that] suddenly / I (will) act / and they [=’things’] are arriving / ;
from=because I knew – that – you (are) – stubborn / ,
and=for – your neck – (is) an iron – sinew        [=’iron as metal of fallen Watchers’] / ,
and your forehead – (is) bronze                            [=‘serpent-alloy’] / ,   +
De dingen van vroeger heb ik van oudsher verkondigd ,
Uit mijn mond zijn ze voortgekomen en ik heb ze doen horen .
Plotseling heb ik ze gedaan en ze zijn gekomen .
Omdat ik wist dat u hard bent, uw nek een ijzeren pees is, en uw voorhoofd van brons ,  +

“ik heb u de belangrijke dingen vanaf het begin verteld ,
want uit mijn (eigen) mond zijn ze uitgegaan :
en nu rapport-eer ik dat ik plotseling zal handelen , en zij [=’de dingen’] arriveren ;
omdat ik wist dat u koppig bent ,  
want uw nek is een ijzeren zenuw , en uw voorhoofd van brons  [‘serpent-mixture’]  ,  +

 
5-6
and·I-am-telling to·you from·then in·ere she-is-coming I-announced·you lest
you-are-saying grief-fetish-of·me he-did·them and·carving-of·me and·molten-image-of·me
he-instructed·them you-heard perceive-you ! all-of·her and·you ?·not you-are-telling
I-announce·you new-things from·now and·preserved-things and·not you-know·them
I have even from the beginning declared [it] to thee; before it came to pass I shewed [it] thee:
lest thou shouldest say, Mine idol hath done them, and my graven image, and my molten image,
hath commanded them. Thou hast heard, see all this; and will not ye declare [it]?
I have shewed thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them

 • ‘idol’ , H6091 atsab ‘idol’, many ; -atsab ‘grieved’ ; must be ‘tree’ related since -otsm is ‘bone’ ,
  compare ‘the nations carrying around their idols of wood’, but still unclear ;
 • ‘molten image’ , H5262 necek ‘drink offering [libation]’ ; the ‘molten images’ is by extension ,
  compare murals as Seti tomb where the person is being libated in a tree ;
  nacak ‘pour out, to cast’; -nciyk ‘prince, duke’ [molten image theme] ;
 • context : so that not our ugly “I” would claim ‘that she assisted God’ :
  because the -I or -Self is an ugly monster , ruled by their Dualistic realm ,
  and very possibly “the I” could have endángered our future –
  since only His words can start a new era :
  yes the soul has to understand them (words) , [or God will not act] ,
  but that is different as “the haughty Self commánding God to act”
  (would she have understood the context of what God said here) :
  God will not be ruled by the (matrix-powered) Self of an adamite-soul ;
 • zin context : ons vervloekte Ego : zie Engels ;

“and=therefore I (have) told (it)   [‘serpent-way’] – to you / from the beginning / ,
[+and now] I am report-ing (it) [+to] you / , [right-] before – it arrives / :
lest – you (will be) saying – “my idol [=?] – did them  ,  +
and=for my engraved image – and=as my duke [molten image] – commanded them (to be)” / ;
you (have) heared (it) [+nów] / :
perceive you ! / all of it / : (would) you – not – announce (it)  ?      [‘serpent-way’] / ;
I report you – new things – from=for nów [=’our days’] – and=as the things to guard [‘as truth’] / ,
and=for – you (have) – not – understóod them / ;   +
daarom heb ik het u van oudsher verkondigd ; voordat het kwam, heb ik het u doen horen ,
anders zou u zeggen : mijn afgod heeft die dingen gedaan ,
mijn gesneden beeld of mijn gegoten beeld heeft ze geboden .
U hebt het gehoord , aanschouw dit alles , en u , zou u het dan niet verkondigen ?
Vanaf nu aan doe ik u nieuwe dingen horen, verborgen dingen, die u niet geweten hebt .

“daarom heb ik het u vanaf het begin verteld  [’serpent-manier’] ,
en nu rapport-eer ik het aan u , [vlak-] vóordat het arriveert :
opdat u niet zou kunnen zeggen : “mijn afgod heeft die dingen gedaan ,  +
want mijn gegraveerde afbeelding als mijn prins [‘gegoten afbeelding’] heeft ze geboden” ;
u hebt het gehoord :
aanschouw dit alles : zou u het niet verkondigen ?           [‘serpent-manier’] ;
ik rapport-eer u nieuwe dingen voor nú  [=’onze dagen’] ,  +
als de dingen die bewaakt en verzorgd moeten worden  [=’als waarheid’] ,
want u heeft ze nooit begrépen ;   +

 
7-8
now they-are-created and·not from·then and·to·faces-of day and·not you-heard·them
lest you-are-saying behold ! I-knew·them moreover not you-heard moreover not you-knew
moreover from·then not she-opened ear-of·you that I-know to-be-treacherous
you-are-being-treacherous and·one-transgressing from·belly he-was-called to·you
They are created now, and not from the beginning; even before the day when thou heardest them not;
lest thou shouldest say, Behold, I knew them. Yea, thou heardest not; yea, thou knewest not; yea,
from that time [that] thine ear was not opened: for I knew that thou wouldest deal very
treacherously, and wast called a transgressor from the womb.

 • context : ‘(the things to guard) are created nów’ : this must belong to the “Self” theme again :
  there is só much emphasis on the “you did not know” (“so you could neither ruin it”) ;
  and yes we trust they are being created now – since past year , actually ;
 • zin context : zie Engels ;

“they [=’things to guard’] are created – nów / , and (were) not – from the beginning / ,
and=because (to=in) before – the day [=’today’] / you (have) not – heared – them / ,
lest – you (will be) saying / : I knew them     [or: ‘understood them’]  / ;
indeed / : you – (have) nót – heared (it) / , moreover / , you – (did) not – know (it) / ,
indeed / : your ear – (has) not – (been) opened – from=since the beginning / ,
that=because – I knew – ‘you have a very treacherous nature’ / ,
and=as – (as) you – are named – ‘the one transgressing [=’by to split-off’] – since the womb’ / ;
Nu zijn ze geschapen en niet van oudsher ; vóor deze dag hebt u er ook niet van gehoord ,
Anders zou u zeggen : zie , ik heb ze geweten .
Nee, u hebt ze niet gehoord , ook hebt u ze niet geweten ,
ook is uw oor van oudsher niet geopend geweest , want ik wist wel dat u volkomen trouweloos handelen zou en dat u van de moederschoot af een overtreder wordt genoemd .

“zij [=’de dingen die bewaakt moeten worden’] worden nú gecreëerd ,   +
en waren (er) niet vanaf het begin ,
want vóor deze dag  [‘vandaag’] heeft u ze ook niet gehoord ,
opdat u niet zou kunnen zeggen :  ik kende ze wel      [of: begreep ze wel’] ;
inderdaad : u hebt ze niét gehoord , meer nog : u hebt ze niet geweten ,
inderdaad : uw oor was niet geopend geworden vanaf het begin ,
want ik wist wel dat u ‘een totaal onbetrouwbare natuur hebt’ ,
zodat u ‘de overtreder [=’door afsplitsing’] sinds uw moederschoot’ wordt genoemd ;

 
9-10-11
on-account-of name-of·me I-shall-be-long-suffering anger-of·me and·praise-of·me
I-shall-repress to·you to·so-as-not to-cut-off-of·you behold ! I-refined·you and·not
in·silver I-chose·you in·crucible-of humiliation on-account-of·me on-account-of·me
I-shall-do that how ? he-shall-be-profaned and·glory-of·me to·another not I-shall-give
For my name’s sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee,
that I cut thee not off. Behold, I have refined thee, but not with silver; I have chosen thee
in the furnace of affliction. For mine own sake, [even] for mine own sake, will I do [it]:
for how should [my name] be polluted? and I will not give my glory unto another.
‘defer’ , H748 arak ‘to be or make long [usually of time]’ ;
‘refrain’ , H2413 chatam ‘refrain’ 1x , but “seal (the vision)” cluster , glyph KHETEM ;

 • ‘affliction’ , H6040 oniy ‘affliction, depression, misery’ [Õn] , but interl. has
  (H6035 anav) ‘humble, poor, humiliated, etc’ ;
 • ‘how’ , H349 ek ‘how? or how!’ ,
 • context : “believers” had to degrade from strong souls to today’s “weak souls” ;
  David, Joshua, Ezechiel, etc, were all very strong adamite-souls , in the sense of
  being close to God in a way we can only dream about ;
  the ‘refining’ here , combined with “be polluted” is very much like the timeframe
  Revelation mentions : “and the love will grow cold” . Many think she talks about
  a time which still has to arrive – but that time is NOW ; since obviously ‘love’
  is referred to as “the relation between a soul and God” – per ‘strong soul’ theme ;
  until iniquity is full : though the line doesn’t mention this , it would express the same
  concept as “becoming a weak soul” , dominated by it’s own “Self”  – like today –
  but in order that a weak soul may read God’s words correctly , at a point in time ;
  since it has been all the time the “Self” which PREVENTED from reading correctly ,
  postponed the anger : directly related to “first the soul has to become weak” ,
  sealed-up praise : directly related tó the “strong souls” : the latter wére so strong
  “because God’s praise was close to them” – but we lack that in these times ;
  this term ‘praise’  is not the same as God’s honour (in last line , as ‘heavy’) ;
  note how the “sealed-up” is linked to “the sealed-up vision” ;
  cut-off bý you : the “sealing up” is a defénsive action (from God) , hence “by you” ,
  namely to go mix that praise with (the person’s) own ‘Self’ ;
  to·so-as-not = to prevent ,
 • zin context : zie Engels , hierboven ,

“on account of – my name – I (have) postponed – my anger [‘nostril’]     [=’Revelation’] / ,
and – I sealed úp – my praise – to=for you / to prevent / (it) being cut-off bý you / ;
Behold ! / , I refined you – and=but not – in=by silver     [=’money, as financially?’] / ,
[+but] I chose you [‘believers until now’] / (to be) in the furnace of – humiliation     [‘affliction’] / ;
on account of me (+) / I shall do (it) / , that=because – how (much) – he [=’you’] shall be polluted ! / ,
and=for – I shall – not – give – my honour [‘dim.-heavyness’] – to another / ;
Omwille van mijn naam stel ik mijn toorn uit , omwille van mijn naam zal ik mij bedwingen ,
u ten goede , zodat ik u niet zal uitroeien .
Zie , ik heb u gelouterd, maar niet als zilver ; ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende.
Omwille van mij, omwille van mij doe ik het , want hoe zou mijn naam ontheiligd worden !
Ik zal mijn eer aan geen ander geven .

“omwille van mijn naam heb ik mijn toorn uitgesteld     [=’Openbaring’] ,
en heb mijn lof verzégeld [=’als het visioen’] om te voorkómen dat het door u afgesneden wordt ;
zie , ik heb u [=’gelovigen tot nu toe’] gelouterd , echter niet met zilver    [=’geld, als financieel’?] ,
maar ik koos ervoor dat u in de oven van vernedering verblijft ;
omwille van mij (+) doe ik het , want hoe hoe (erg) zult u ontheiligd worden ! ,
want ik zal mijn eer  [‘dim.-zwaarte’] niet aan geen ander geven ;

 

B)
 

12-13
hoofdstuk wisseling : terug naar onze dagen van nu :
listen-you ! to·me Jacob and·ishral one-being-called-of·me I he I first indeed I last
indeed hand-of·me she-founded earth and·right-hand-of·me she-handbreadth-measured
heavens one-calling I to·them they-shall-stand together
Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I [am] he; I [am] the first, I also [am] the last.
Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand
hath spanned the heavens: [when] I call unto them, they stand up together.
context : chapter change : back to us in today’s situation :
“listen you / to me / , (you) Jacob      [=’all believers’] / ,
(and=as) to be named by me / : Ishral        [=’all saved souls to-be in eden’] / :
I (am) – he / , I (am) – the first – (and) also – the last / ;
indeed / my hand – founded – the land      [=‘eden’] / ,
and my right hand – stretched out – the heavens     [=’above eden’] / ,
I – (will) call – to them – (and) they shall take their stand – in union      [=’restored eden’] / ;
(De Heer, de verlosser van Israël)
Luister naar mij, Jakob, Israël, mijn geroepene :
Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste .
Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest, en mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen.
Roep ik ze , dan staan ze er tezamen .

“luister naar mij , Jakob    [=’alle gelovigen’] ,
die door mij worden genoemd : Ishral    [=’alle geredde zielen zometeen in eden’] :
ik ben het , ik ben de eerste (en) ook de laatste ;
inderdaad heeft mijn hand het land gegrondvest      [=’eden’] ,
en mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen   [=’boven eden’] ,
ik zal hen roepen (en) zij zullen samen hun positie innemen        [=’hersteld eden’] ;

 
14-15
be-convened-you ! all-of·you and·listen-you ! who ? in·them he-told these ieue
he-loves·him he-shall-do desire-of·him in·Babylon and·arm-of·him Chaldeans
I I I-speak indeed I-call·him I-bring·him and·he-prospers way-of·him
All ye, assemble yourselves, and hear; which among them hath declared these [things]?
The LORD hath loved him: he will do his pleasure on Babylon, and his arm
[shall be on] the Chaldeans. I, [even] I, have spoken; yea, I have called him:
I have brought him, and he shall make his way prosperous.

 • context : our understanding of scripture makes God to act :
  we tried the best possible syntax – considered the óther chapters where is stated
  that “understanding scripture is a call for God to act” we remain with this ;
  Kores (suggested in Dutch) : no such thing ; besides, we had Koresh (restored Adam) ;
 • zin context : ons begrijpen van de schrift maakt dat God gaat handelen ;
  we kunnen de zinnen niet anders lezen als gepresenteerd ;
  Kores : een wel erg vergezochte suggestie ;

“assemble yourselves !  [‘believers’] / , all of you / , and listen you / :
whom – among them [=’believers’] – (has) told – these [things] – (which) IEUE – loves ? / ,
[+for] he [=’we’] shall cause – his [=IEUE’s] desire – to be done – in=against [Mystery-] Babylon / ,
and his [=IEUE’s] arm [‘own power’] –  (to be) [+against] Chaldea [=’GEB-land above eden’] / ;
I – myself – (shall) speak [in right direction] / ;
I (have) called him / , I bring him / , and – his way – (will) succeed / ;
Kom bijeen , u allen , en luister .
Wie onder hen heeft deze dingen verkondigd ?
De Heer heeft Kores lief , hij doet Zijn welbehagen tegen Babel ,
en Zijn arm zal ook tegen de Chaldeeën zijn .
Ik, Ik heb gesproken , ook heb ik hem geroepen .
Ik zal hem doen komen, en zijn weg zal voorspoedig zijn .

“kom bijeen , u allen [=’alle gelovigen’] , en luister :
wie onder hen  [=’gelovigen’] heeft deze [dingen] verteld waar IEUE van houdt ? ,
want hij [=’wij’] zal maken dat zijn [=IEUE’s] verlangen wordt uitgevoerd tegen [Mystery-] Babylon ,
en zijn [=IEUE’s] arm tegen de Chaldea zal zijn             [=’tegen het GEB-land, boven eden’] :
ik zélf zal spreken [in goede richting] ;
ik heb hem geroepen , ik zal hem doen komen , en zijn weg zal succesvol zijn ;

 
16
come-near-you ! to·me hear-you ! this not from·beginning in·the·concealment I-spoke
from·time-of to-become-of·her there I and·now my-Lord ieue he-sends·me and·spirit-of·him
Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning;
from the time that it was, there [am] I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.

 • context : the Spirit (Miss) tells the written-down words ;
  if they are once understood , then She will visit (the candidates for the 144) ,
  in order to complete their number and attributes ;
 • zin context : Zij , Miss , vertelt de woorden die opgeschreven werden ,
  worden ze begrépen , dan verzamelt Zij de 144 en hun attributen ;

“come you near / to me / , (and) hear you / this / :
from the stárt – I (have) not – cryptically – spoken [in right direction] / :
from the time – she  [=’the message’] will become to be / , I  [=Miss] – (will be) there / ,
and=because now – myLord – IEUE – sends mé – (being) his spirit [=Miss] / ;
Kom nader tot mij, hoor dit :
ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken ;
vanaf de tijd dat het geschied is, ben ik daar.
En nu, de Heere HEERE heeft mij gezonden , en Zijn Geest .

“kom nader tot mij ! , hoor dit :
vanaf het begín heb ik nooit cryptisch gesproken  [in goede richting] :
vanaf de tijd dat zij [=’het bericht’] realiteit wordt , zal Ik  [=Miss] er zijn ,
want nu stuurt IEUE de Heer míj , (als) zijn Geest  [=Miss] ;

 
C)
 

17-18-19
hoofdstuk wisseling : conclusie : de beloften van het goed begrijpen :
thus he-says ieue one-redeeming-of·you holy-one-of ishral I ieue Elohim-of·you
one-teaching-of·you to·to-benefit-of one-causing-to-tread-of·you in·way you-shall-go
o-that you-attended to·instructions-of·me and·he-is-becoming as·the·stream peace-of·you
and·righteousness-of·you as·billows-of the·sea and·he-is-becoming as·the·sand seed-of·you
and·offsprings-of bowels-of·you as·particles-of·him not he-is-being-cut-off and·not
he-is-being-exterminated name-of·him from·to·faces-of·me
Thus saith the LORD, thy Redeemer, the Holy One of Israel; I [am] the LORD thy God
which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way [that] thou shouldest go.
O that thou hadst hearkened to my commandments! then had thy peace been as a river,
and thy righteousness as the waves of the sea: Thy seed also had been as the sand,
and the offspring of thy bowels like the gravel thereof;
his name should not have been cut off nor destroyed from before me.

 • ‘H3276 yaal ‘properly: to ascend ; to profit, be valuable’ ; every single time most négative
  in prophets (but here ‘positive’ – or so said) ; colour solemly used for evil intentions ;
 • ‘o that’ , H3863 lu , interj. , 3x in prophets as ‘if’ , “oh that” we expect as Esau’s colouring ;
 • ‘gravel’ , H4579 maah ‘grain of sand, gravel’ 1x ; -meeh ‘body, belly, bowels, inside’ ,
 • context : chapter change : conclusion : the promises of understanding rightly :
  teach to profit : impossible , because very Negative in every instance in prophets ;
  ‘to profit’ is typically a matrix-concept ; more likely from root “to ascend” ,
  which suits the “going the right way” in next line – the ‘ascending’ linked to
  the taking up of the manchild (144) in Revelation ;
  ‘oh that’ causing a devious colour : both KJV and SV (Dutch) turned God into a Monster ,
  factually saying that “because of not keeping some commandments , the name of the
  believer will be erased” : : showing how it was not understood what was translated
  (since that is a dualistic good & evil concept – not God’s) ;
  the true context of the line is exact the OPPOSITE ;
  [oh-that] likely an internal-joke of Esau , and his suggestion sadly worked well ….
  sea and sand etc. : “sea” is álways Negative , hence river as Nile ;
  the one understanding DON’T have ‘peace’ nor ‘righteousness’ nor ‘physical offspring’ ,
  (and we can testify that !) – so the syntax must be “BY you” , and the offspring as
  the many born adamite-souls in to-be eden ;
  as similar promise made to Abraham ;
 • zin context : rampzalige vertaling KJV en SV : zie Engels ,

“thus / (he,) IEUE – says / , (being) the one rescuing you / (as) the holy one of / Ishral / :
I / , IEUE – your deity – (am) the one teaching you – (how) to ascend    [‘see: manchild’] / ,
(being) the one causing you to walk – in the way – you should walk / ;
if – you are attentive / to my instructions / ,  +
and=then – [by] you , [eden-] peace – (will) become – as=against the river   [=’Nile’] / ,
and [by] you , righteousness – as=agáinst the waves of – the sea   [=’matrix-dimension’] / ;
and – the descendants by you  [=’in new eden’] – (will) become – (many) as the sand / ,
and – the offspring [‘descendants’] – [by] your inner – as (many) inners / ;
his [=’your’] name – (will) not – (be) cut-off / , and not – be eliminated – from before me / ;
Zo zegt de Heer, uw verlosser, de heilige van Israël :
Ik ben de Heer, uw God, die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet .
Och, had u maar acht geslagen op mijn geboden !
Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee .
Dan zou uw nageslacht geweest zijn als het zand en uw nakomelingen als de korrels ervan .
Hun naam zou niet worden uitgeroeid of verdelgd van voor mijn aangezicht .

“zo zegt (hij,) IEUE , die u redt , als de heilige van Ishral :
ik , IEUE , uw godheid , leert u (hoe) omhoog te rijzen   [=’vgl.  zoon van de vrouw in Openbaring’] ,
als degene die u laat wandelen op de weg die u zou moeten wandelen ;
indien u attent bent op mijn instructies ,   +
dan zal door u [eden-] vrede tégen de rivier zijn    [=’de Nijl’] ,
en door u gerechtigheid tégen de golven van de zee    [=’matrix dimensie’] ;
en het nageslacht [=’in nieuw eden’] door u zal (veel) zijn als het zand ,
en de nakomelingen door uw innerlijk als de (vele) innerlijken ;
zijn [=’uw’] naam zal níet worden afgesneden , noch uitgevaagd worden voor mijn aangezicht ;

 
D)
 

20-21-22
slotzin : de oproep aan alle gelovigen vanwége het legale report :
come-forth-you ! from·Babylon run-away-you ! from·Chaldeans in·voice-of jubilation
tell-you ! announce-you ! this send-forth-you·her ! unto end-of the·earth say-you !
he-redeemed ieue servant-of·him Jacob and·not they-were-thirsty in·the·deserts
he-caused-to-go·them waters from·rock he-caused-to-flow for·them and·he-is-splitting
rock and·they-are-gushing waters there-is-no peace he-says ieue for·the·wicked-ones
Go ye forth of Babylon, flee ye from the Chaldeans, with a voice of singing declare ye, tell this,
utter it [even] to the end of the earth; say ye, The LORD hath redeemed his servant Jacob.
And they thirsted not [when] he led them through the deserts: he caused the waters
to flow out of the rock for them: he clave the rock also, and the waters gushed out.
[There is] no peace, saith the LORD, unto the wicked.

 • context : closing line : the exhortation to all believers becáuse of the legal report :
  all believers will cross over the dimension to eden : by term (-tsur) ,
  note : it does NOT say here they will not die physically : their soul will cross over ;
 • zin context : alle gelovigen zullen oversteken naar de eden-dimensie :
  trekkend door de buiten-hof [tussen deze aarde en eden]  als (-tsur) ;
  let op : ze zegt NIET dat “gelovigen niet fysiek zullen sterven [op deze aarde]” ,
  het gaat hier alleen om de reis van de ziel ;

“come out you [‘believers’] – from Babylon !    [=’this earth matrix’] / ,
flee you away – from the Chaldeans !                 [=’one world government’] / ,
tell you [‘serpent-way’] – [+’the message’] in=with – joyful – voice / ,
report you – this / , (and) send her [=’message’] forth – unto – the end of – the land [=’by internet’] / ,
saying / : IEUE – (is) about to rescue – his servant – Jacob  [=’all believers’] / ;
and – they shall – not – be thirsty – in the wastelands       [=’between this earth and eden’’] ,  +
(where) he [=IEUE] will cause them to walk  (through) / :
he (will) cause – the [eden-] waters – to flow – from the rock  [=‘outer-court above eden’] – for them / ,
and=for he (shall) split – the rock [=‘outer-court’] – and – the [eden-] waters – (will) gush forth / ;
[about non-believers :]
[+but] there-is-no / [eden-] peace – for the sinners / , (he,) IEUE – says / .
Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Chaldeeën, verkondig met luide vreugdezang ,
laat dit horen, draag het uit tot aan de einden der aarde ,
zeg : de Heer heeft zijn knecht Jakob verlost .
En : zij leden geen dorst, toen Hij hen leidde door de woeste plaatsen .
Water uit een rots deed Hij voor hen stromen . Toen hij de rots kloofde, stroomde het water eruit.
Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de Heer .

“ga weg [=’gelovigen’] uit Babylon !       [=’deze aardse wereld’] ,
vlucht weg van de Chaldeeën !                [=’éen-wereld-regering’] ,
vertel  [‘serpent-manier’]  [+’het bericht’] met vrolijke stem ,
rapport-eert u dit , (en) stuur haar  [=’bericht’] naar de einden van het land  [=’via internet’] ,
zeggend : IEUE is zijn knecht Jakob  [=’alle gelovigen’] aan het verlossen ;
en zij zullen geen dorst lijden in de lege gebieden   [=’tussen deze aarde en eden’] ,  +
waar hij  [=IEUE] hen (doorheen) zal laten wandelen ;
hij zal de [eden-] wateren laten stromen van de rots  [=’buiten-hof, boven eden’] voor hen ,
want hij zal de rots [‘buiten-hof’] splijten en de [eden-] wateren zullen er ontspringen ;

[over niet-gelovigen :]
maar voor de zondaren is-er-geen geen [eden-] vrede, zegt IEUE .


 

07.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
 
 
 
“when what’s done is done love …  when it’s all said and done ……”