Jes. 48: God zelf verwijdert
de verzegeling van de schrift
vlak voor de eindtijd :
‘u wilde het NIET begrijpen’
(de reden voor deze site)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 


(pic : tenor com)
chapter context :
continued from previous 47 :
the ‘sealing until the end’ is over
when the cóntext in prophets is understood :
God warns all believers ‘that the sons will go’
as the 144,000 who’ll be taken OUT of Jacob ;
promising that “the context of prophets”
will be shówn to believers (befóre the end) ,
but that Jacob (representing most believers)
will reject that context …

actual : see line 7-8 :
the strange connection between this chapter
with ‘corona’ and the 7 churches of Revelation

note : this chapter was the reason for this site ;
note #2 : very readable , 2nd submitted version ;
chapter now runs logically ; in first version
we opted that the subject in part I was WÉ
who “had not understood and not known” ,
and while that is true (ofcourse !) ,
Jacob is addressed – who doesn’t WANT to know ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 47 —
de “verzegeling tot het eind” is afgelopen wanneer de cóntext in profeten is begrepen :
God waarschuwt alle gelovigen dat “de zonen weg zullen gaan” ,
als de 144,000 zonen die UIT Jacob zullen worden weggenomen ;
belovend dat de ‘context in de profeten’ getoond zal worden vóor het einde ,
maar dat Jacob (die de meeste gelovigen representeert) die context zal verwerpen ….

 

actueel : zie verzen 7-8 :
… de vreemde link tussen dit hoofdstuk , ‘corona’ en de 7 gemeenten van Openbaring ;

 
opmerking :
dit hoofdstuk was de reden voor deze site ;
opmerking #2 : goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie :
in de eerste versie dachten we te lezen dat WIJ “(de tekst) niet begrepen en gekend hebben”,
en hoewel dat (natuurlijk !) waar is , gaat het hier over Jacob – die niet WIL begrijpen ….

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 48

1-2
vervolg :
… alle gelovigen moeten goed opletten – want er zal ‘een scheiding’ (tussen hen) komen :
hear-you ! this house-of Jacob the·ones-being-called in·name-of ishral and·from·waters-of
Judah they-came-forth the·ones-swearing in·name-of ieue and·in·Elohim-of ishral
they-are-making-mention not in·truth and·not in·righteousness that from·city-of the·holiness
they-are-called and·on Elohim-of ishral they-are-supported ieue-of hosts name-of·him
Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth
out of the waters of Judah, which swear by the name of the LORD, and make mention of the God
of Israel, [but] not in truth, nor in righteousness. For they call themselves of the holy city,
and stay themselves upon the God of Israel; The LORD of hosts [is] his name
‘stay themselves’ , H5564 samak ‘to lay upon [of hands], lean upon, to sustain, be sustained’ ,

 • context :
  continued : … all believers must pay attention – because ‘a separation’ will come (among them) :
  line 1 is juxtaposed against line 2 ;
  part I will address Jacob , and part II the 144,000 sons ;
  syntax : note how ‘Jacob’ is being specified into ‘believers’ (christians) ;

line ,

 • [=’all the context shows how these lines are said to christians TODAY ;
  the colour is still one of “every believer can become a son” :]

“hear you ! – this , (you) house – Jacob [=’all to-be saved adm-souls on earth’] ,
(being) the ones calling (themselves) – in the name of – [old-biblical-] Ishral , +
and=as – they (who) came forth – from [=the people (mi=om)] of – [old-biblical-] Judah ;
(being) the ones [=’christians today’] swearing (allegiance) – in=to the name of – IEUE ,
and=yet (who) [=’believers’] remember – the deity of – [eden-] Ishral – not – in the fáctual (way) , +
and – not – in the right (way) :              [=’sic, sic ! : see many other chapters’]

 
that=because – [=the sons] of – holyness [=’144,000 sons’] – (will be) called ,          [=’OUT OF Jacob’]
and=when – they (will) (go) lean – upon – the deity of – [eden-] Ishral , +
(whose) name – (is) IEUE of – hosts [=’dimension’] ;          [=’lean on : lean at prophets’ context’]

(Israël gelouterd)
Hoor dit, huis van Jakob, u die genoemd wordt met de naam Israël ,
en die uit de wateren van Juda bent voortgekomen,
die zweert bij de naam van de Heer en de naam van de God van Israël noemt ,
maar niet in waarheid en gerechtigheid .
Ja , ‘van de heilige stad’ noemen zij zich en zij steunen op de God van Israël ,
Heer van de legermachten is zijn naam .

 • [=’de hele context laat zien dat dit wordt gezegd tegen christenen VANDAAG ;
  en de kleur is nog steeds “iedere gelovige kan een zoon worden” :]

“hoor dit , (u) huis Jakob [=’alle adm-zielen op aarde die gered zullen worden’] ,
die degenen zijn die zich noemen met de naam van [het oud-bijbelse-] Ishral , +
[=als] degenen die voortkwamen uit de [=mensen (mi=om)] van [het oud-bijbelse-] Judah ;
die degenen zijn [=’gelovigen vandaag’] die (trouw) zweren in de naam van IEUE ,
[=maar] die [=’christenen’] zich de godheid van [eden-] Ishral +
niet op de féitelijke manier en de juiste manier herinneren :            [=’sic ! , zie andere hoofdstukken’]

 
[=want] [=de zonen] van heiligheid [=’144,000 zonen’] zullen geroepen worden ,         [=’UIT Jacob !’]
[=wanneer] zij zullen (gaan) leunen op de godheid van [eden-] Ishral ,      +
(wiens) naam IEUE van de legermachten [=’dimensie’] is ;          [=’leunen : op context van profeten’]

 
3-4
… God herhaalt de waarschuwing :
the·former-things from·then I-told and·from·mouth-of·me they-came-forth
and·I-am-annoucing·them suddenly I-do and·they-are-coming from·to-know-of·me
that obstinate you and·sinew-of iron nape-of·you and·forehead-of·you copper
I have declared the former things from the beginning; and they went forth out of my mouth,
and I shewed them; I did [them] suddenly, and they came to pass. Because I knew that thou
[art] obstinate, and thy neck [is] an iron sinew, and thy brow brass;

 • ‘former things’ , H7223 rishon ‘first – in place time or rank ; also ancestor, former thing
  or of time ; context must be ‘main things’ with the colour of ‘importance’ ;
 • ‘brow’ , H4696 metsach ‘forehead’ , denoting “intention” (compare Revelation) ;
 • context : … God repeats the warning :
  … the “(they) go” must refer back to ‘the calling of the sons’ , previously ;
  2) perhaps the somewhat negative ‘told’ must be “to speak” (-dbr) ? ;

line ,
“I (have) told – the previous – important [thing] ,            [=’that the sons will be called’]
and [=it] went forth – from my (own) mouth ,
[+as] [=me] report-ing (to you) – (that) suddenly – I (will) act – and they [=’sons’] (will) go ;
(reporting it) from=for I know – that – you (are) – stubborn ,      [=’in reading and understanding’]
and=because – your neck – (is) an iron – sinew ,     +          [=’iron as metal of fallen Watchers’]
and your forehead – (is) bronze ;               [=‘serpentine-mixture’]

De dingen van vroeger heb ik van oudsher verkondigd ,
Uit mijn mond zijn ze voortgekomen en ik heb ze doen horen .
Plotseling heb ik ze gedaan en ze zijn gekomen .
Omdat ik wist dat u hard bent, uw nek een ijzeren pees is, en uw voorhoofd van brons , +

“ik heb het belangrijke voorgaande gezegd,             [=’dat de zonen geroepen zullen worden’]
en het ging uit van mijn (eigen) mond ,
[+als] ik die rapport-eer (aan u) (dat) ik plotseling zal handelen , en zij [=’zonen’] zullen gaan ;
(het rapporterend) [=omdat] ik weet dat u koppig bent ,          [=’in lezen en begrijpen’]
[=want] uw nek is een ijzeren zenuw ,
en uw voorhoofd van brons ;                [‘serpent-mixture’]

 
5-6
… een nieuwe context in de profeten zal getoond worden – als ‘de andere werkelijkheid’ :
and·I-am-telling to·you from·then in·ere she-is-coming I-announced·you lest
you-are-saying grief-fetish-of·me he-did·them and·carving-of·me and·molten-image-of·me
he-instructed·them you-heard perceive-you ! all-of·her and·you ?·not you-are-telling
I-announce·you new-things from·now and·preserved-things and·not you-know·them
I have even from the beginning declared [it] to thee; before it came to pass I shewed [it] thee:
lest thou shouldest say, Mine idol hath done them, and my graven image, and my molten image,
hath commanded them. Thou hast heard, see all this; and will not ye declare [it]?
I have shewed thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them
‘idol’ , H6091 atsab ‘idol’, many ; -atsab ‘grieved’ ; unclear root ;

 • ‘molten image’ , H5262 necek ‘drink offering [libation]’ ; the ‘molten images’ is by extension ,
  nacak ‘pour out, to cast’; -nciyk ‘prince, duke’ [molten image theme] ;
 • context : … a new context in prophets will be shown : as the theme ‘the other reality’ :
  … this “reporting to you” as literally “in our days , now”,
  the theme here links also to the end of this chapter ;

line ,
“I (have) shown – the previous [things] [=’read : all the themes in previous chapters’] – to you ,
[+and] I (will) report (them) [+to] you – befóre (the time) – they [=’sons’] (will) go ;

 
lest – you (will be) saying – “my idol [=’body’] – (hád) [=understood] [=it]” [=’prophets context’] ,      +
and=as – I heard – my imagination [=’mind’] of – my idol – instruct [it] me :    [=’to understand them’]
you (have) seen – all of her ! [=’all the texts of the prophets’] ,      +
and=yet you – (have) not – (been) telling [it right] ! ;
I (will) report – a new thing – from=to [=you (othe=athe)] ,                [=’a new context’]
and=as the preserved [thing] [=’texts’](which) you (have) – not – understood ; +

daarom heb ik het u van oudsher verkondigd ; voordat het kwam, heb ik het u doen horen ,
anders zou u zeggen : mijn afgod heeft die dingen gedaan ,
mijn gesneden beeld of mijn gegoten beeld heeft ze geboden .
U hebt het gehoord , aanschouw dit alles , en u , zou u het dan niet verkondigen ?
Vanaf nu aan doe ik u nieuwe dingen horen, verborgen dingen, die u niet geweten hebt .

“ik heb u het voorgaande getoond ,                 [=’alle thema’s in voorgaande hoofdstukken’]
[+en] ik zal het u rapport-eren , vóordat (het de tijd is dat) zij [=’de zonen’] weg zullen gaan ;

 • [=’dit “rapporteren aan u” als “in onze dagen , nu” ;
  de verwijzing is ook naar het eind van dit hoofdstuk :]

 
zodat u niet zult zeggen : mijn idool [=’lichaam’] hád het (al) [=begrepen] [=’profeten context’] , +
[=want] ik hoorde mijn verbeelding [=’verstand’] van mijn idool dat uitleggen :
u hebt alles van haar gezien ! [=’alle teksten van de profeten’] , +
[=en toch] heeft u het niet [juist] verteld ! ;
ik zal een nieuw ding aan u (othe=athe) rapporteren ,                 [=’een nieuwe context’]
[=als] dat wat bewaard is [=’de teksten’] (maar wat) u niet heeft begrepen ;

 
7-8
… maar die context zal genegeerd worden :          (in onze dagen)
now they-are-created and·not from·then and·to·faces-of day and·not you-heard·them
lest you-are-saying behold ! I-knew·them moreover not you-heard moreover not you-knew
moreover from·then not she-opened ear-of·you that I-know to-be-treacherous
you-are-being-treacherous and·one-transgressing from·belly he-was-called to·you
They are created now, and not from the beginning; even before the day when thou heardest them
not; lest thou shouldest say, Behold, I knew them. Yea, thou heardest not; yea, thou knewest not; yea,
from that time [that] thine ear was not opened: for I knew that thou wouldest deal very
treacherously, and wast called a transgressor from the womb.

 • context : … but that context will be ignored :          (in these days)
  … another chapter writes “.. but the message will fall to the ground” ;
 • the Sardis church in Revelation :
  … the 7 churches describe “the state of the adm-soul from Christ’s time until now”,
  where the Sardis church must be “the time of the Reformation” –
  note how He says to them “your works are not complete” – namely the KJV translation ;
  then He uses two groups after Sardis which are in the same timeframe :
  as Philadelphia (‘friendship’, and see part II here) , who “resist the church of Satan”,
  and of whom – exclusively – it is said “they will be saved from the hour of trial”
  (so this church are the 144,000 sons) ,
  with the strange addition “that no-one (the satan-church) will take (=steal) your CROWN”
  (this can explain the enormous power of the corona-Ritual – by the Satan-church – these very days) ;
  while the other group is ‘Laodicea’ , identified with ‘Jacob’ in this very chapter ;

line ,

 • [=’note the Fair-Play here : God always gives a chance to every soul :]

“[=it] [=’the new context’] (will be) created – [=for] [=you (othe=athe)] , +
and=as (one which) (was) not , previously ,             [=’because of Sardis church’]
and=but – [when] (that) day – (will) have) appeared , you (will) – not – hearken [to it] ,
lest – you (will be) saying : I (had) understood [it] ;
indeed : you – (will) nót – (have) hearkened [it] ,
moreover , you – (will have) not – [wánted to-] understand [it] ;
indeed : your ear – (will) not – (be) opened [to it] ,
that=because – I know – ‘you have a treacherous nature’ ,          [=’because of this body-cloth’, -bgd’]
and=as – you – (are) named : the one transgressing [=’by to split-off’] – since the womb ;     +

Nu zijn ze geschapen en niet van oudsher ; vóor deze dag hebt u er ook niet van gehoord ,
Anders zou u zeggen : zie , ik heb ze geweten .
Nee, u hebt ze niet gehoord , ook hebt u ze niet geweten ,
ook is uw oor van oudsher niet geopend geweest , want ik wist wel dat u volkomen trouweloos handelen zou en dat u van de moederschoot af een overtreder wordt genoemd .

 • [=’let op het Fair-play hier : God geeft altijd een kans aan iedere ziel ;
  2) voor Sardis , zie Engels :]

“[=het] [=’de nieuwe context’] zal gevormd worden [=voor] [=u (othe=athe)] , +
[=als] degene die er daarvoor niet was ,          [=’vanwege de Sardis-gemeente’]
[=maar] [wanneer] die dag verschijnt , zult u er geen gehoor aan geven ,
zodat u niet zou kunnen zeggen : ik heb het begrepen ;
inderdaad – u zult er géen gehoor aan hebben gegeven ,
meer nog , u zult het niet hebben [willen] begrijpen ;
inderdaad – uw oor zal er niet voor openstaan ,
[=want] ik weet dat u een verraderlijke natuur hebt ,          [=’vanwege dit lichaam-kleed -bgd’]
[=zoals] u genoemd wordt : de overtreder [=’door afsplitsing’] vanaf de moederschoot af’ ;

 
9-10-11
… de afwijzing door Jacob zal zijn beproeving veróorzaken … :
on-account-of name-of·me I-shall-be-long-suffering anger-of·me and·praise-of·me
I-shall-repress to·you to·so-as-not to-cut-off-of·you behold ! I-refined·you and·not
in·silver I-chose·you in·crucible-of humiliation on-account-of·me on-account-of·me
I-shall-do that how ? he-shall-be-profaned and·glory-of·me to·another not I-shall-give
For my name’s sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee,
that I cut thee not off. Behold, I have refined thee, but not with silver; I have chosen thee
in the furnace of affliction. For mine own sake, [even] for mine own sake, will I do [it]:
for how should [my name] be polluted? and I will not give my glory unto another.
‘defer’ , H748 arak ‘to be or make long [usually of time]’ ;
‘refrain’ , H2413 chatam ‘refrain’ 1x , but “seal (the vision)” cluster , glyph KHETEM ;
‘how’ , H349 ek ‘how? or how!’ ,

 • context : … the rejection by Jacob will cáuse his affliction … :
  … the “anger” here as (-aph) ‘nostril’ ,
  the same term as in “.. but his hand is stretched out and his anger does not return” ;
  2) added : the both crucial negations [+not] ;
  3) see log 17 april ;

line ,
“[+then,] for the sake of – my (own) name – I (will) [+nót] – postpone – my anger (anymore) ,
and=because – my honour – (will) [+nót] – (be) [=sealed up] (any longer) , +
(sealed-up) to prevent – [it] (would) cut you [=’Jacob’] off ;                 [=’covenant-related , -krth’]

 
behold ! , I (will) refine you – in=as silver ,      +         [=’read : as per Revelation…’]
[+and] I (will) decide you – (to be) in the furnace of – affliction :
for the sake of – [+my name (as line 9)] – I (have) to do (that) ,
that=because – how (much) – [=she] [=’the name’] (has been) polluted ! ,              [=’see next’]
and=but – I (shall) – no [longer] – give – my glory – to another ;    [=’to a mixed-situation as earth’]

Omwille van mijn naam stel ik mijn toorn uit , omwille van mijn naam zal ik mij bedwingen ,
u ten goede , zodat ik u niet zal uitroeien .
Zie , ik heb u gelouterd, maar niet als zilver ; ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende.
Omwille van mij, omwille van mij doe ik het , want hoe zou mijn naam ontheiligd worden !
Ik zal mijn eer aan geen ander geven .

“[+dan,] omwille van mijn naam zal ik mijn woede [+niét] (langer) uitstellen ,
[=want] mijn eer zal [+niét] (langer) verzegeld zijn ,      +                  [=’onkenbaar zijn’]
(verzegeld) om te voorkomen dat u [=’Jacob’] afgesneden zou worden ;

 
zie ! , ik zal u zuiveren als zilver ,              +                [=’lees : als per Openbaring….’]
[+en] ik zal besluiten om u in de oven van ellende te laten zijn :
omwille van [+mijn naam] moet ik (dat) doen ,
[=want] hoe (erg) is [=zij] [=’de naam’] ontheiligd ! ,              [=’zie volgende’]
[=maar] ik zal niet (langer) mijn glorie aan een ander geven ;
[=’namelijk : aan een vermengde-situatie als deze aarde’]

 
part II   —   deel II

 
12-13
nu tegen beide huizen :                                                      (gezegd in onze dagen)
listen-you ! to·me Jacob and·ishral one-being-called-of·me I he I first indeed I last
indeed hand-of·me she-founded earth and·right-hand-of·me she-handbreadth-measured
heavens one-calling I to·them they-shall-stand together
Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I [am] he; I [am] the first, I also [am] the last.
Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand
hath spanned the heavens: [when] I call unto them, they stand up together.

 • context : now addressed to both houses :                (said in our days)
  … the mentioning of ‘land and heaven’
  serves also for us to can identify the subjects – as both houses ;

line ,

 • [=’main theme : “reunion” :]

“listen you ! – to me , (you) [house-] [=Judah]    +                     [=’representing eden-sky, next’]
and [house-] Ishral ,                                                                         [=’representing eden-land’]
and=as the [=ones] (having been) called by me :                      [=’as 144,000’]  
I (am) – he , I (am) – the first – (and) also – the last ;
indeed – my hand – (will) found – the [new eden-] land ,        
and my right hand – (will) stretch out – the [eden-] heaven ,               
I – (will) call – to them [=’land+sky’] – (and) together – they (will be) firm in their place ;

(De Heer, de verlosser van Israël)
Luister naar mij, Jakob, Israël, mijn geroepene :
Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste .
Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest, en mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen.
Roep ik ze , dan staan ze er tezamen .

 • [=’hoofdthema : “hereniging” :]

“luister naar mij , [huis-] [=Judah] ,     +                     [=’vertegenwoordigt eden-hemel, zie hierna’]
en [huis-] Ishral ,                                                             [=’vertegenwoordigt eden-land’]
die door mij zijn geroepen :                                         [=’als 144,000’]
ik ben hij , ik ben de eerste (en) ook de laatste ;
inderdaad zal mijn hand het [eden-] land grondvesten ,
en mijn rechterhand zal de [eden-] hemel uitspannen ,
ik zal hen roepen (en) zij [=’land+hemel’] zullen samen hun positie innemen ;

 
14-15-16
… het moment dat de inhoud in de profeten begrepen is :                  (hart van hetReport)
be-convened-you ! all-of·you and·listen-you ! who ? in·them he-told these ieue
he-loves·him he-shall-do desire-of·him in·Babylon and·arm-of·him Chaldeans
I I I-speak indeed I-call·him I-bring·him and·he-prospers way-of·him
come-near-you ! to·me hear-you ! this not from·beginning in·the·concealment I-spoke
from·time-of to-become-of·her there I and·now my-Lord ieue he-sends·me and·spirit-of·him
All ye, assemble yourselves, and hear; which among them hath declared these [things]?
The LORD hath loved him: he will do his pleasure on Babylon, and his arm [shall be on]
the Chaldeans. I, [even] I, have spoken; yea, I have called him: I have brought him,
and he shall make his way prosperous. Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken
in secret from the beginning; from the time that it was, there [am] I: and now the Lord GOD,
and his Spirit, hath sent me.

 • context : .. the moment the message in prophets is understood :       (core of hetReport)
  … restored line 14 ;
 • the ‘when (the message) will become’ :
  … the same wording is used in lines as “then the word became (to Jeremiah, etc)”,
  for it is Miss who conveys the words which God SPEAKS
  (because ‘the word’ is ‘the feminine aspect’ while “speaking” is masculine (rule) ,
  a difficult theme but compare – in negative sense – how the snake could trick Eve) ;
  … here , “when the message has become” , She has given the right interpretátion of the chapters ;
 • Judah + Ishral , heaven + land , and God + Miss :
  … all of this part II is about “a reunion” ,
  not just by the repeated “assemble yourselves !” but also per themes ,
  compare previous line “they will take their position – together” ;
  as if , finally , the entirety has been reached ;
 • syntaxes : 1) ‘these’ refers back to the installation of eden-earth and sky ;
  2) hence ‘Babylon’ is Mystery-Babylon – as opposed to end of this chapter ;
  3) the ‘cryptical way’ was also in previous chapter but (-rsh) “main, begin, head, etc”
  must link to the “she” as ‘message’ (important thing) – and note how that is feminine ;

line ,

 • [=’because of the buildup , here likely said by Miss – instead of by God :]

“assemble yourselves !  [=144,000’] , all of you ,
and listen you – who – (are) they – (who) (will be) shown – these :           [=’the rebuilding of eden’]
IEUE – loves [=you] – [and] [=you] (will cause) his [=IEUE] desire – (to be) done     +
in=against [Mystery-] Babylon ,     +
and=as his [=IEUE’s] arm [‘own power’] – [+against] Chaldea [=’land she sits upon’] ;
[=because (ani=ki)] – [=he] – (has) spoken [in right direction] :
I (will) call [=them] , I (will) bring [=them] , and – [=their] way – (will) succeed ;

 
come you near – to me , [and] hear you – this :
I (do) not – speak [in right direction] – in a cryptical way – from=about [=the important thing] :
from=at the time  – she [=’the message’] (will become) to exist  ,        +           [=’time = these days’]
I – (will be) there ,
and=because now – myLord – IEUE – sends mé , his spirit [=Miss] ;                           [=’sends to you’]

Kom bijeen , u allen , en luister . Wie onder hen heeft deze dingen verkondigd ?
De Heer heeft Kores lief , hij doet Zijn welbehagen tegen Babel ,
en Zijn arm zal ook tegen de Chaldeeën zijn . Ik, Ik heb gesproken , ook heb ik hem geroepen .
Ik zal hem doen komen, en zijn weg zal voorspoedig zijn .Kom nader tot mij, hoor dit :
ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken ; vanaf de tijd dat het geschied is,
ben ik daar. En nu, de Heere HEERE heeft mij gezonden , en Zijn Geest .

 • [=’vanwege de opbouw hier waarschijnlijk gezegd door Miss – in plaats van God :]

“kom bijeen [=’144,000’] , u allen , en luister ,    +
(u) die zij zijn aan wie deze (dingen) getoond zullen worden ,         [=’de herbouw van eden’]
[+want] IEUE houdt van [=u] [en] [=u] zult zijn [=IEUE] verlangen uitvoeren       +
[=tegen] [Mystery-] Babylon ,    +
[=als] zijn [=IEUE’s] arm [=’eigen kracht’] [+tegen] Chaldea [=’land waarop zij zit’] ;
[+want (ani=ki)] [=hij] heeft gesproken [in goede richting] :
ik zal [=hen] roepen , ik zal [=hen] brengen , en [=hun] weg zal succesvol zijn ;
1 line free
kom nader tot mij ! , [en] hoor dit :
ik spreek [in goede richting] niet cryptisch [=over] [=het belangrijkste] :
[=in] de tijd dat zij [=’het bericht’] realiteit wordt ,         +                          [=’tijd = deze dagen’]
zal ik er zijn ,
[=want] nu zendt IEUE de Heer míj , zijn Geest [=Miss] ;                                    [=’zendt naar u’]

 

part III   —   deel III

 
17-18-19
… beloften voor de 144,000 zonen :                          (gezegd in onze dagen)
thus he-says ieue one-redeeming-of·you holy-one-of ishral I ieue Elohim-of·you
one-teaching-of·you to·to-benefit-of one-causing-to-tread-of·you in·way you-shall-go
o-that you-attended to·instructions-of·me and·he-is-becoming as·the·stream peace-of·you
and·righteousness-of·you as·billows-of the·sea and·he-is-becoming as·the·sand seed-of·you
and·offsprings-of bowels-of·you as·particles-of·him not he-is-being-cut-off and·not
he-is-being-exterminated name-of·him from·to·faces-of·me
Thus saith the LORD, thy Redeemer, the Holy One of Israel; I [am] the LORD thy God
which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way [that] thou shouldest go.
O that thou hadst hearkened to my commandments! then had thy peace been as a river,
and thy righteousness as the waves of the sea: Thy seed also had been as the sand,
and the offspring of thy bowels like the gravel thereof;
his name should not have been cut off nor destroyed from before me.
‘to profit’ , H3276 yaal ‘properly: to ascend ; to profit, be valuable’ ; always negative ;
‘o that’ , H3863 lu , interj. , 3x in prophets as ‘if’ , “oh that” we expect as Esau’s colouring ;
‘gravel’ , H4579 maah ‘grain of sand, gravel’ 1x ; -meeh ‘body, belly, bowels, inside’ ,

 • context : … promises for the 144,000 sons :               (said in our days)
  … previous line places this section in our days ;
  corruptions : the “profit” is Esau’s joke ,
  for it is exact inverse to the previous theme of “the soul having nothing to give” ;
  2) the corrupted “oh that” places all next lines in NEGATIVE context !! ,

line ,
“thus – (he,) IEUE – says , the one (who) rescues you , the holy one of – [eden-] Ishral :
I – IEUE – your deity – (am) the one teaching you – (…the path?…) ,
[+as] the one (causing) you to walk – in the way – you (must) walk :      [=’by understanding’]
[=because] you (are) attentive – to my instructions ,     
[eden-] peace – (will) become – as=like rivers ,                                      
and righteousness – as=like (…many…)  – [eden-] (…waters…) ;        [=’waves+sea = negative’]

——————-                                                                                                   [below : unsure section]

 • [=’next : or to whom would refer “your descendants”? ,
  the theme cóuld be “the souls who will be born in new eden” (but why drag that in?) ,

(…you the descendants?…) – (will) become – (many) as the sand ,
(…………) – (…………) – (….……..) ,
[=your] name – (will) not – (be) cut-off  , and not – (be) eliminated – from before me ;

Zo zegt de Heer, uw verlosser, de heilige van Israël :
Ik ben de Heer, uw God, die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet .
Och, had u maar acht geslagen op mijn geboden !
Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee .
Dan zou uw nageslacht geweest zijn als het zand en uw nakomelingen als de korrels ervan .
Hun naam zou niet worden uitgeroeid of verdelgd van voor mijn aangezicht .

“zo zegt (hij,) IEUE , die u redt , als de heilige van [eden-] Ishral :
ik , IEUE , uw godheid , leer u (… het pad?…) ,
als degene die u laat wandelen op de weg die u moet wandelen :              [=’door begrijpen’]
[=omdat] u attent bent op mijn instructies ,
zal de [eden-] vrede worden als rivieren ,       +                         
en gerechtigheid als (…vele…) (…[eden-] wateren…) ;                      [=’golven + zee = negatief’]

———————                                                                                   [beneden : onduidelijke sectie]
(…u de nakomelingen?…) zullen (veel) zijn als het zand ,
(…………) – (…………..) – (…………..) ;
[=uw] naam zal níet worden afgesneden , noch uitgevaagd worden voor mijn aangezicht ;

 
20-21-22
slot : … zowel prachtig als sober :
come-forth-you ! from·Babylon run-away-you ! from·Chaldeans in·voice-of jubilation
tell-you ! announce-you ! this send-forth-you·her ! unto end-of the·earth say-you !
he-redeemed ieue servant-of·him Jacob and·not they-were-thirsty in·the·deserts
he-caused-to-go·them waters from·rock he-caused-to-flow for·them and·he-is-splitting
rock and·they-are-gushing waters there-is-no peace he-says ieue for·the·wicked-ones
Go ye forth of Babylon, flee ye from the Chaldeans, with a voice of singing declare ye, tell this,
utter it [even] to the end of the earth; say ye, The LORD hath redeemed his servant Jacob.
And they thirsted not [when] he led them through the deserts: he caused the waters
to flow out of the rock for them: he clave the rock also, and the waters gushed out.
[There is] no peace, saith the LORD, unto the wicked.

 • context : closing : … both beautiful as well as sober :
  … in first submission we fought with the buildup here ,
  especially last line which’ theme doesnt continue in next chapter ;
  2) ‘bad ones’, used term (-rsh) “head, main, beginning, etc’ ;

line ,

 • [=eventhough the general call “come out of Babylon” is to áll believers ,
  this is addressed to the 144,000 (also because there was no subject change yet)  :]

“come out you – from Babylon ! ,                                  [=’this earth’s spelled matrix’] 
flee you – from the Chaldeans ! ,                                   [=’one world government’]
tell you [it] [=’the message’] in=with – joyful – voice ,
report you – this , (and) send her [=’message’] – unto – the end of – the land [=’by internet’] ,
saying :
IEUE – (is) about to rescue – his servant – (out of) Jacob [=’all to-be saved adm-souls on earth’] ;

 • [=’a rather serious problem here :
  though ofcourse all of Jacob will be saved , Jacob is not the subject here –
  the next lines are so peculiar that only the mysterious words said by Christ can be meant :
  the “if you see these things , flee to Petra (‘rock’)”,
  which isn’t a literal place but a reference to the other reality ;
  this would turn “the bad ones” in the last line into Jacob …]

 
they [=’the sons’] (shall) – not – (be) thirsty – in the wastelands   +  [=’between earth and eden’]
(where) he [=IEUE] (will cause) them to walk  (through) ;
he (will) cause – the [eden-] waters [=’as dimension’] – to flow     +
(out) from the rock [=‘outer-court above eden’] – for them ,
and=for he (shall) split – the rock  – and – the [eden-] waters – (will) gush forth ;

 
[+but] there-(will be)-no – [eden-] peace – for [=the bad ones] [=’own boss’] , (he,) IEUE – says .
Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Chaldeeën, verkondig met luide vreugdezang ,
laat dit horen, draag het uit tot aan de einden der aarde ,
zeg : de Heer heeft zijn knecht Jakob verlost .
En : zij leden geen dorst, toen Hij hen leidde door de woeste plaatsen .
Water uit een rots deed Hij voor hen stromen . Toen hij de rots kloofde, stroomde het water eruit.
Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de Heer .

[=’hoewel de oproep “ga weg uit Babylon” geldt voor álle gelovigen ,
is het hier gericht aan de 144,000 (ook omdat er geen ander onderwerp begonnen is) :]
“ga weg uit Babylon ! ,                                                  [=’deze aardse betoverde matrix’]
vlucht weg van de Chaldeeën ! ,                                  [=’de éen-wereld-regering’]
vertel [het] [=’het bericht’] met vrolijke stem ,
rapport-eert u dit ,    +
(en) stuur haar [=’bericht’] naar de einden van het land [=’deze wereld’] ,       [=’via internet’]
zeggend : IEUE redt (nu) zijn dienaar (uit) Jakob [=’alle adm-zielen die gered worden’] ;

 • [=’een nogal serieus probleem hier :
  hoewel natuurlijk heel Jacob gered wordt , is Jacob niet het onderwerp hier –
  de volgende zinnen zijn zo vreemd dat alleen de mysterieuze woorden van Christus
  bedoeld kunnen zijn , “wanneer u die dingen ziet , vlucht naar Petra (‘rots’)” ,
  wat geen letterlijke plaats is maar een referentie naar de andere werkelijkheid ;
  dit zou “zij die slecht zijn” in de laatste zin tot Jacob maken …]

 
zij [=’de zonen’] zullen geen dorst lijden in de lege gebieden   +   [=’tussen deze aarde en eden’]
waar hij [=IEUE] hen (doorheen) zal laten wandelen ;
[+want] hij zal de [eden-] wateren [=’als dimensie’]    +
uit de rots [=’buiten-hof, boven eden’] laten stromen voor hen ,
[=wanneer] hij de rots zal splijten en de [eden-] wateren er uit zullen ontspringen ;

 
[+maar] voor degenen die slecht zijn [=’eigen-baas’] zal er-geen [eden-] vrede zijn , zegt IEUE .

 


 
07.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
18.04.2020   —   submitted as 2nd version – now definitive , after cleaning up