Jes. 48: indien de zonen
hun Originelen benóemen
zal het ‘niet lang duren’ tot
zij hen zullen verkrijgen
(en daarna volgt Jacob)
[cruciaal in 2020]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 

chapter context :
continued , named : if the sons will náme
(the existence of) their Originals ,
it ‘will not take long’ until they receive them
(and after that Jacob follows) ;
theme :
after previous chapter the (144,000) sons are
asked to confirm the (parallel !) existence
(see lines 4-6) of their Originals , after which
They will be restored within them ;
#2 :
the sons are depicted as ‘the spokesman
for Jacob (=all to-be saved souls)’ ,
this must be the reason they are asked
to declare also this theme ;

note : very readable , third version and
definitive ; after cleanup mistakes of march ;
we DID spot the correct theme backthen
but the changes (=corruptions) left gaps ,
now it’s all reading smooth ;
submission of entire chapter : 25/10/ 2020
chapter was 80-90% corrupted

 

Hoofdstuk context :
… na vorig hoofdstuk worden de (144,000) zonen gevraagd
om het (parallele !) bestaan (zin 4-6) van hun Originelen te bevestigen ,
waarna hun ziel hersteld zal worden in hun Originelen ;
#2 :
de zonen worden voorgesteld als ‘woordvoerder van Jacob (alle zielen die gered worden)”,
dit moet de reden zijn waarom zij ook dit thema uit moeten spreken ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ; na opruiming van fouten uit maart 2020 ;
we zagen inderdaad het juiste thema maar de wisselingen (=corrupties) zorgden voor gaten
als een moeilijk leesbaar hoofdstuk , nu gerestaureerd en alles loopt goed ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 25/10/ 2020
hoofdstuk was 80-90% gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 47

1-2-3
vervolg : … de zonen moeten de identiteit van de mensen (uit hfdst.47) herkennen :
hear-you ! this house-of Jacob the·ones-being-called in·name-of ishral and·from·waters-of
Judah they-came-forth the·ones-swearing in·name-of ieue and·in·Elohim-of ishral they-are-
making-mention not in·truth and·not in·righteousness that from·city-of the·holiness
they-are-called and·on Elohim-of ishral they-are-supported ieue-of hosts name-of·him
the·former-things from·then I-told and·from·mouth-of·me they-came-forth and·I-am-
announcing·them suddenly I-do and·they-are-coming
Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth
out of the waters of Judah, which swear by the name of the LORD, and make mention of
the God of Israel, [but] not in truth, nor in righteousness. For they call themselves of the
holy city, and stay themselves upon the God of Israel; The LORD of hosts [is] his name.
I have declared the former things from the beginning; and they went forth out of my mouth,
and I shewed them; I did [them] suddenly, and they came to pass.

 • context : continued : … the sons must recognize the identity of the people (of ch.47) :

line ,

 • [=’Esau changed the whole section into some accusatory theme
  hence he added “truth and righteousness” to support that (in bold above) ;
  line :]

“hear you ! – (you) (..sons..) (bth=bn) of – (..[eden-] Ishral..) ,                                 [=’144,000’]
(+and) náme [+you] – (..my people [=’Originals’]..) (mim=om) – (who will) go forth ,
[+as] (..returning..) – in=to – IEUE – the deity of – (the people-) [eden-] Ishral ;

 
2 that=because – the sacred – (..people..) (oir=om) – (must be) mentioned [=’named’]
and=as – (..+being..) – the deities – [eden-] Ishral [=’as Originals’] ,
(in order for-) IEUE of – hosts – (..to save..) – (..them..) :        +                             [=’per ch.47’]

 
3 [+when] [=you] (will have) told – (whó are) the former ones [=’Originals’] ,
[=as] – [=your] report – (having) come forth – from [=your] (own-) mouth ,
[+then] suddenly – I (will) act – and they [=’Originals’] (will) (..return..) (bo=shb) ;

(Israël gelouterd)
Hoor dit, huis van Jakob, u die genoemd wordt met de naam Israël , en die uit de wateren
van Juda bent voortgekomen, die zweert bij de naam van de Heer en de naam van de God
van Israël noemt, maar niet in waarheid en gerechtigheid . Ja, ‘van de heilige stad’ noemen
zij zich en zij steunen op de God van Israël , Heer van de legermachten is zijn naam .
De dingen van vroeger heb ik van oudsher verkondigd , uit mijn mond zijn ze voortgekomen
en ik heb ze doen horen . Plotseling heb ik ze gedaan en ze zijn gekomen .

 • [=’Esau veranderde de hele sectie in een soort beschuldigend thema  —
  daarom voegde hij “waarheid en gerechtigheid” toe (zie interl.) ;
  zin :]

“luister ! , (u) (..zonen..) (bth=bn) van (..[eden-] Ishral..) ,                                            [=’144,000’]
(+en) benóem (..mijn mensen [=’Originelen’]..) (mim=om) die voort zullen gaan ,
[+als] (..terugkerend..) [=naar] IEUE de godheid van (de mensen-) [eden-] Ishral ;

 
2 [=omdat] de heilige (..mensen..) (oir=om) benoemd moeten worden ,
die de godheden [eden-] Ishral [=’als Originelen’] (..+zijn..) ,
(opdat-) IEUE van de legermachten (..hen..) zal (..verlossen ..) :      +            [=’per hfdst. 47’]

 
3 [+wanneer] [=u] verklaard zult hebben (wié) degenen van vroeger (zijn) [=’Originelen’] ,
[=als] – [=uw] rapporteren – dat voortging uit [=uw] (eigen-) mond ,
[+dan] zal ik plotseling handelen en zij [=’Originelen’] zullen (..terugkeren..) (bo=shb)

 
4-5-6
… maar dat gebeurt alleen indien zij begrijpen dat  hun Origineel parallél bestaat:

from·to-know-of·me that obstinate you (4) and·sinew-of iron nape-of·you and·forehead-of·
you copper and·I-am-telling to·you from·then in·ere she-is-coming I-announced·you lest
you-are-saying grief-fetish-of·me he-did·them and·carving-of·me and·molten-image-of·me
he-instructed·them you-heard perceive-you ! all-of·her and·you ?·not you-are-telling
I-announce·you new-things from·now and·preserved-things and·not you-know·them
Because I knew that thou [art] obstinate, and thy neck [is] an iron sinew, and thy brow brass;
I have even from the beginning declared [it] to thee; before it came to pass I shewed [it] thee:
lest thou shouldest say, Mine idol hath done them, and my graven image, and my molten image,
hath commanded them. Thou hast heard, see all this; and will not ye declare [it]? I have shewed
thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them.

 • context : … but that only will happen if they understand that their Original exists parallél :

line ,

 • [=’this isn’t about “after death getting a new body” – because every believer knows that ;
  but about “the Original existing at the same time + possible to inhabit it during this life” ,
  which is a very difficult concept for our minds to can grasp ! ;
  syntax :
  Esau continued his accusatory theme by adding “obstinate + iron + brass” , see (4)
  (in our context , using those terms would be superfluous : the ‘carving’ is enough) ;
  line :] 

“[=when] [=you] (will have) understood – that – you     +   
                                                                                                                      
[4+5+6 : was one line]
5 (..dwell in ?..) (osh=ishb) – [=your] carving [=’this type body’] ,
and=as – the carving [=’idem’] – (which) (..you (are) imprisoned in ?..) ,       +

 
6 (..+then..) you (will) perceive – (the existence of-) [=them] [=’Originals’] ,
and you – (will) declare (the existence of-) [+them] (-ngd) ,        +
[+as] reporting (-about) – (..the sacred ones..) (chdsh=qdsh) – you know ;     [=’sacred : line 2’]

Omdat ik wist dat u hard bent ,
uw nek een ijzeren pees is, en uw voorhoofd van brons , daarom heb ik het u van oudsher
verkondigd ; voordat het kwam, heb ik het u doen horen , anders zou u zeggen : mijn afgod

heeft die dingen gedaan , mijn gesneden beeld of mijn gegoten beeld heeft ze geboden .
U hebt het gehoord , aanschouw dit alles , en u , zou u het dan niet verkondigen ?
Vanaf nu aan doe ik u nieuwe dingen horen, verborgen dingen, die u niet geweten hebt .

 • [=’dit gaat niet over “een ander lichaam krijgen na de dood” – iedere gelovige weet dat ;
  maar over “het Origineel op dezelfde tijd bestaand als onze ziel”,
  wat een zeer moeilijk concept is voor ons verstand om te begrijpen ! ;     (+zie Engels)
  zin :]

“[=wanneer] [=u] begrepen zult hebben dat u       +
                                                                                                                         
[4+5+6 : was éen zin]
5 (..verblijft in ?..) (osh=ishb) [=uw] gesneden beeld [=’dit lichaam’] ,
[=als] het gegoten beeld [=’idem’] (waarin) (..u gevangen bent ?..) ,         +

 
(..+dan..) zult u (het bestaan van-) [=hen] [=’Originelen’] opmerken ,
en u zult (het bestaan van-) [+hen] vertellen ,
[+as] rapport-erend (-over) (..de heiligen..) (chdsh=chdsh) (waarvan) u weet ; [=’heilig: zin 2’]

 
7-8-9-10
… en vanaf dat moment van verklaren zal de verlossing ‘niet lang meer duren’ :
—            [7-10 : vreselijk gecorrumpeerd]
now they-are-created and·not from·then and·to·faces-of day and·not you-heard·them
lest you-are-saying behold ! I-knew·them moreover not you-heard moreover not you-knew
moreover from·then not she-opened ear-of·you
that I-know to-be-treacherous you-are-being-
treacherous and·one-transgressing from·belly he-was-called to·you
on-account-of name-of·me
I-shall-be-long-suffering anger-of·me and·praise-of·me I-shall-repress to·you to·so-as-not
to-cut-off-of·you (line 10+11) behold ! I-refined·you and·not in·silver I-chose·you in·crucible-of
humiliation on-account-of·me on-account-of·me I-shall-do that how ? he-shall-be-profaned
and·glory-of·me to·another not I-shall-give
They are created now, and not from the beginning; even before the day when thou heardest
them not; lest thou shouldest say, Behold, I knew them. Yea, thou heardest not; yea, thou
knewest not; yea, from that time [that] thine ear was not opened: for I knew that thou
wouldest deal very treacherously, and wast called a transgressor from the womb. For my
name’s sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee
not off. Behold, I have refined thee, but not with silver; I have chosen thee in the furnace
of affliction. For mine own sake, [even] for mine own sake, will I do [it]: for how should
[my name] be polluted? and I will not give my glory unto another.
‘defer’ , H748 arak ‘defer, postpone, linger, prolong [endure 1, live long 5]’ ;
‘refrain’ , H2413 chatam ‘refrain, restrain’ 1x , but from -chtm ‘seal up,in’ [glyph KHTM] ;

 • context : … and from the moment of declaring this , redemption ‘will happen soon’ :
  …              [7-10 : horribly corrupted]

line ,

 • [=’we can explain the corruptions but that’s undoable this time – the context so far is :
  A) God saves the Originals (chapter 47) ;
  B) the sons are asked to identify them (above) ;
  C) but they will never be able to – unless they understand this is an ape-body (above) ;
  D) now must follow the promise :
  line :] 

“                                          [=’first part : deleted’]
and (..+from..) – the day – you [indeed-] (WILL have) (..reported [=them]..) (shmo=shmo) ,
[+as] (having) said : behold ! , I (have) understood [about-] them ! ,           +             [goto 9]
 
8 [addition = corrupt]                                                                  [=’lines cannot turn negative now’]
                                               
[7+9 were one line]
9 (..your adm-soul..) (aph=nphsh)          +
(will) (..not..) (lmon=la) – (have to) endure [+him] [=’this body’][much-] (-longer) ,
[=as] (..the sealed-up one..) – (..who..) (l=mi) – (was) cut off – [+from them] [=’Originals’]

 
10 (..+because..)       +
(..your adm-soul..) (ksph=nphsh) – (..(will be) restored..) – (in) (..your deity..) (ene=el) ,
11 and=as (..the sacred one ?..) – (which will) be given – to [=her] [=’soul’] :         +

Nu zijn ze geschapen en niet van oudsher ;
vóor deze dag hebt u er ook niet van gehoord, anders zou u zeggen : zie, ik heb ze geweten .
Nee, u hebt ze niet gehoord , ook hebt u ze niet geweten , ook is uw oor van oudsher niet
geopend geweest , want ik wist wel dat u volkomen trouweloos handelen zou en dat u van
de moederschoot af een overtreder wordt genoemd . Omwille van mijn naam stel ik mijn
toorn uit , omwille van mijn naam zal ik mij bedwingen , u ten goede , zodat ik u niet zal
uitroeien . Zie , ik heb u gelouterd, maar niet als zilver ; ik heb u beproefd in de smeltkroes
van ellende. Omwille van mij, omwille van mij doe ik het , want hoe zou mijn naam
ontheiligd worden ! Ik zal mijn eer aan geen ander geven .

 • [=’het is onmogelijk om alle corrupties uit te leggen dit keer – de context tot nu toe is :
  A) God verlost de Originelen (hoofdstuk 47) ;
  B) de zonen worden gevraagd hen te identificeren (boven) ;
  C) maar dat zal hen niet lukken – behalve als zij dit apen-lichaam begrijpen (boven) ;
  D) nu moet een belofte volgen :
  zin :]

“                                          [=’eerste helft : verwijderd]
(..vanaf ?..) de dag dat u (..[=hen] gerapport-eert zult hebben..) (shmo=shmo) ,
[+als] gezegd hebbend : zie ! ik heb hun [bestaan-]  begrepen ! ,           +             [ga naar 9]
 
8 [toevoeging = corrupt]                                          [=’zinnen kunnen niet negatief worden, nu’]
                                               
[7+9 waren éen zin]
9 zal (..uw adm-ziel..) (aph=nphsh)        +
het (..niet..) (lmon=la) [veel-] (-langer) vol moeten houden [+in hem] [=’dit lichaam’] ,
[=als] (..de opgeslotene..) die (l=mi) [+van hen] [=’Originelen’] afgesneden werd ;

 
10 (..+omdat..)       +
(..uw adm-ziel..) (ksph=nphsh) (..hersteld zal worden..) (in) (..uw godheid..) (ene=el) ,
11 [=als] (..de heilige ?..) (die) aan [=haar] [=’ziel’] zal worden gegeven :        +

 
part II   —   deel II

 
12-13-14-15-16
… de belofte vervuld ! :
listen-you ! to·me Jacob and·ishral one-being-called-of·me I he I first indeed I last
indeed hand-of·me she-founded earth and·right-hand-of·me she-handbreadth-measured
heavens one-calling I to·them they-shall-stand together be-convened-you ! all-of·you
and·listen-you ! who ? in·them he-told these ieue he-loves·him he-shall-do desire-of·him
in·Babylon and·arm-of·him Chaldeans I I I-speak indeed I-call·him I-bring·him and·he-prospers
way-of·him come-near-you ! to·me hear-you ! this not from·beginning in·the·concealment I-spoke
from·time-of to-become-of·her there I and·now my-Lord ieue he-sends·me and·spirit-of·him 
Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I [am] he; I [am] the first, I also [am] the last.
Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens:
[when] I call unto them, they stand up together. All ye, assemble yourselves, and hear; which among
them hath declared these [things]? The LORD hath loved him: he will do his pleasure on Babylon, and
his arm [shall be on] the Chaldeans. I, [even] I, have spoken; yea, I have called him: I have brought
him, and he shall make his way prosperous. Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in
secret from the beginning; from the time that it was, there [am] I: and now the Lord GOD, and his
Spirit, hath sent me.

 • context : … the promise fulfilled ! :

line ,

 • [=’the key to this section was “that some type triple theme appeared” ,
  combined with the fact “that agáin so much ‘calling’ showed up (=as impossible) :
  therefore the corruption of root (-qr) was (-br) ! ;
  (the ‘triple’ is always used in scripture as “read well !” and as “ultimate confirmation”
  (compare how Haggai 2 writes 3x “from this day on I will bless you”,
  where the context there is about “the soul being unclean by touching this flesh” !) ;
  line :]

“(..+therefore..) – listen – to me ! , (you) (..sons of..) – [eden-] Ishral :                           [=’144,000’]
(+when) [+you] (will have) named – (..them..[=’Originals’]..) – (..to me..) (ani=al·i) ,      +     
[1 x]
 
13 indeed – my hand – (..(will) (re-) fashion..) – (..you..) (arts=athm) – [+in them] ,
[=as] (..(re-) creating..) (qra=bra!) – [=you] – to (be) [=my people] (em=om) – (..[eden-] Ishral..) ;

——————–
14 (..+because..) all of you – (will be) gathered ,        +                                                          [=’from earth’]
(..when..) (mi=ki) – [=you] (will have) declared – who – them=they (are) ,                                    
[2 x]
(+and) (..+you (will) become..) – the ones (whom) – IEUE – loves ,
[+as] (..his restored ?..) – (..people ?..) – (..[eden-] Ishral ?..) he delights in ;                   [<< unsure]

——————–
15 (..when..) (ani=ki)       +
(..you..) (ani=athm) – (will have) spoken (the existence of-) [+them] ,                                               [3 x]
I (..(will) (re-) create..) (qra=bra!) – (..your adm-soul..) (aph=nphsh) – (..in your deity..) (bo=el) ,
and=as (..the one I (will) (re-) fashion..) (tslch=iatsr) – (..in..) [=them] ;

 

 • [=’below 16 : now must follow a conclusion , as a superlative ;
  the context of the line should be virtually correct as stepup to part III about Jacob
  (suggesting also that , though God speaks in part III , the witnesses will téll that (to them) ,
  For the same reason they are ‘the spokesman of Jacob’ through declaring here ..?) ; 
  ) ;
  line :]

16 (+and) you (will be) close – to me – from=as the first ones – (..+of my people) ,   [=’part III’]
in=as (..the deities..) (oth=el) – [+you] (will have) become – there [=’in tsiun’] ;
(..(being) the witnesses ?..) (adni=od?) – (whom-) IEUE – (will) send (-back) – and=to (..Jacob..) ;

(De Heer, de verlosser van Israël)
Luister naar mij, Jakob, Israël, mijn geroepene : Ik ben dezelfde, ik ben de eerste , ook ben ik
de laatste . Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest, en mijn rechterhand heeft de hemel
uitgespannen. Roep ik ze , dan staan ze er tezamen . Kom bijeen , u allen , en luister .

Wie onder hen heeft deze dingen verkondigd ? De Heer heeft Kores lief , hij doet Zijn
welbehagen tegen Babel , en Zijn arm zal ook tegen de Chaldeeën zijn . Ik, Ik heb gesproken ,
ook heb ik hem geroepen . Ik zal hem doen komen, en zijn weg zal voorspoedig zijn .
Kom nader tot mij, hoor dit : ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken ;
vanaf de tijd dat het geschied is, ben ik daar. En nu, de Heere HEERE heeft mij gezonden ,
en Zijn Geest .

 • [=’de sleutel hier was “dat een soort driedelig thema tevoorschijn kwam” ,
  samen met het feit dat “alwéer zoveel ‘oproepen’ verschenen” (=als onmogelijk) :
  daarom was de wortel (-qr) per context (-br) ! ;
  (het ‘drievoud’ wordt in profeten gebruikt als “lees goed !” en als “ultieme bevestiging”
  (vergelijk Haggai 2 waar 3 x gezegd wordt “vanaf deze dag zal Ik u zegenen” ,
  waar de context daar gaat over “de ziel die onrein wordt doordat zij dit vlees aanraakt”!) ;
  zin :]

“(..+daarom..) , luister naar mij ! , (u) (..zonen van..) [eden-] Ishral :                                  [=’144,000’]
(+wanneer) [+u] (..hen [=’Originelen’]..) genoemd zult hebben (..aan mij..) (ani=al·i) ,    +     
[1 x]
 
13 dan zal mijn hand (..u..) (arts=athm) inderdaad (..(her-) formeren..) ,
[=als] [=u] (..(her-) scheppend..) (qra=bra!) [=om] [=mijn mensen] (..[eden-] Ishral..) (te zijn) ;

——————–
14 (..+omdat..) u allen verzameld zult worden ,         +                                                     [=’van de aarde’]
(..wanneer..) (mi=ki) [=u] verklaard zult hebben wie [=zij] (zijn) ,                                                        
[2 x]
(+en) (u zult) degenen (..+worden..) die IEUE liefheeft ,
[+als] (..zijn herstelde ?..) (..mensen ?..) (..[eden-] Ishral ?..) in wie hij zich verheugt ; [<< poging]

——————–
15 (..wanneer..) (ani=ki)       +
(..u..) (ani=athm) (het bestaan van-) [+hen] heeft uitgesproken ,                                                        
[3 x]
zal ik (..uw adm-ziel..) (aph=nphsh) (..(her-) scheppen..) (qra=bra!)(..in uw godheid..) (bo=el) ,
[=als] (..degene die ik zal (her-) formeren..) (tslch=iatsr) (..in..) [=hen] ;

 

 • [= 16 beneden : nu moet een conclusie volgen , als superlatief ;
  de context van de zin moet goed zijn als opstap naar deel III over Jacob (+zie Engels) ;
  zin :]

16  (+en) u zult dichtbij mij zijn , als de eerstelingen (..+van mijn mensen..) ,                [=’deel III’]
[=als] (..de godheden..) (oth=el) die [+u] daar [=’in tsiun’] bent geworden ;
(..als de getuigen ?..) (adni=od?) (die-) IEUE [=tot] (..Jacob..) zal zenden ;                        [=’deel III’]

 
17-18-19-20-21-22
slot : … God legt de zonen uit wat ‘hun missie’ zal zijn :                      [17-19 : was erg corrupt]
thus he-says ieue one-redeeming-of·you holy-one-of ishral I ieue Elohim-of·you
one-teaching-of·you to·to-benefit-of one-causing-to-tread-of·you in·way you-shall-go
18 o-that you-attended to·instructions-of·me and·he-is-becoming as·the·stream peace-of·you
and·righteousness-of·you as·billows-of the·sea and·he-is-becoming as·the·sand seed-of·you
and·offsprings-of bowels-of·you as·particles-of·him not he-is-being-cut-off and·not he-is-being-exterminated name-of·him from·to·faces-of·me come-forth-you ! from·Babylon run-away-you ! from·Chaldeans in·voice-of jubilation tell-you ! announce-you ! this send-forth-you·her ! unto
end-of the·earth say-you ! he-redeemed ieue servant-of·him Jacob and·not they-were-thirsty in·the·deserts he-caused-to-go·them waters from·rock he-caused-to-flow for·them and·he-is-
splitting rock and·they-are-gushing waters there-is-no peace he-says ieue for·the·wicked-ones
Thus saith the LORD, thy Redeemer, the Holy One of Israel; I [am] the LORD thy God which teacheth
thee to profit, which leadeth thee by the way [that] thou shouldest go. O that thou hadst hearkened
to my commandments! then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of

the sea: Thy seed also had been as the sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof;
his name should not have been cut off nor destroyed from before me. Go ye forth of Babylon, flee ye
from the Chaldeans, with a voice of singing declare ye, tell this, utter it [even] to the end of the earth;
say ye, The LORD hath redeemed his servant Jacob. And they thirsted not [when] he led them through
the deserts: he caused the waters to flow out of the rock for them: he clave the rock also,

and the waters gushed out. [There is] no peace, saith the LORD, unto the wicked.
‘profit’ , H3267 yaal ‘to profit’ ;
‘leadeth’ , H1869 darak ‘to tread, march’ ; -drk ‘way’ ? ;
‘clave’ , H1234 baqa ‘to split, divide, break open’ ;                                 [17-19 : very corrupted]
‘flow’ , H5140 nazal ‘to flow’ [=yatsa ‘go forth’?] ;

 • context : closing : … God explains to the sons what will be ‘their mission’ :

line ,

 • [=’so there WAS – theoretical – a possibility that the souls , as group , could be cut off ;
  1) line 17 : first God names himself the supreme deity – we had this concept before ;
  2) deleted line 18 : in line 17 Esau created an “..IF..” situation , adding 18 as ‘THEN’ ;
  line 18 contains no valuable information and only hinders the narrative ;
  3) line 19 : ‘your people’ , because the 144,000 are the sons óf the people ;
  4) line 22 : can be anything — yet line 21 is a solid closing ;
  line :]

“thus – says – IEUE , (..your [=’sons’] deity..) (gal=el) , the holy one of – [eden-] Ishral :
[+I] (will) teach – (..you..) -(..(who will have) become..) (ieue=eie) – the deities        +
(..my words [in right direction] ?..) (drk=dbr) ,
(..when..) (drk=ki) – you (will) go – [+to them] [=’Jacob, line 16’] ;       +                             
[go to 19]
——————–
18 [deleted]                                                                                                                                                     [=’see note’]
——————–
19 and=so that – (..your people..) – (will) become – (..deities..) (chul=el) – (..like..) you ,
and – (..the adm-souls ?..) – (will) not – be cut off ,                                                         [=’Amos 9 etc’]
[=as] – [=their] name – (which will) not – (have been) annihilated – from before me ;

 
20 (..+because..) you (will) go forth – to (..Jacob..) (bbl=iqb) – (..your people..) (kshdim=om) ,
to tell – (..my words ?..) – unto – the ends of – the land [=’earth’] ,
saying :
IEUE – redeems – his servant – Jacob [=’all to-be saved souls’] ;       +

 
21 [=as] the thirsty ones – in the wasteland [=’now darkened earth’]       +
(whom) he [=IEUE] (will make) to go – [+to] the [eden-] waters ,
(..+because..) – (..all of..) – (..Jacob..) (baqa=iaqb) – (..(will) go forth..) – (..to tsiun..) (tsur=tsun) .

 
22
[deleted : impossible to know]
Zo zegt de Heer, uw verlosser, de heilige van Israël :
Ik ben de Heer, uw God, die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet .
Och, had u maar acht geslagen op mijn geboden ! Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier
en uw gerechtigheid als de golven van de zee . Dan zou uw nageslacht geweest zijn als het zand
en uw nakomelingen als de korrels ervan . Hun naam zou niet worden uitgeroeid of verdelgd
van voor mijn aangezicht .Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Chaldeeën, verkondig met luide vreugdezang , laat dit horen, draag het uit tot aan de einden der aarde , zeg : de Heer heeft zijn knecht Jakob verlost . En : zij leden geen dorst, toen Hij hen leidde door de woeste plaatsen .
Water uit een rots deed Hij voor hen stromen . Toen hij de rots kloofde, stroomde het water eruit.
Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de Heer .

 • [=’zie Engels :]

“zo zegt IEUE , (..uw godheid..) (gal=el) , de heilige van [eden-] Ishral :
[+ik] zal (..u..) (die) de godheden (..zult zijn geworden..) (ieue=eie)       +
(..mijn woorden [in goede richting] ?..) (drk=dbr) leren ,
(..wanneer..) (drk=ki) u [+naar hen toe] [=’Jacob, zin 16’] zult gaan ;        +            
[ga naar 19]
——————–
18 [verwijderd]                                                                                                              [=’Esau’s ‘(als)..DAN’ zin’]
——————–
19 [=opdat] (..uw mensen..) (..godheden..) (chul=el) zullen worden  (..zoals..) u ,
en (..de adm-zielen ?..) niet afgesneden zullen worden ,                                            [=’Amos 9 etc’]
[=als] hun naam die niet zal zijn vernietigd voor mijn aangezicht ;

 
20 (..+omdat..) u voort zult gaan naar (..Jacob..) (bbl=iqb) (..uw mensen..) (kshdim=om) ,
om (..mijn woorden ?..) te vertellen tot de einden van het land [=’aarde’] ,
zeggend :
IEUE verlost zijn dienaar Jacob [=’alle zielen die gered worden’] ;       +

 
21 [=als] zij die dorsten in in het desolate land [=’nu verdonkerde aarde’]       +
die hij [=IEUE] [+tot] de [eden-] wateren zal doen gaan ,
(..+want..) (..allen van..) (..Jacob..) (baqa=iaqb) (..zullen voortgaan..) (..naar tsiun..) (tsur=tsun) .

 
22 [verwijderd : onmogelijk om te weten]

 


07.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
18.04.2020   —   submitted as 2nd version
25.10oct.2020   —   submitted as third version , and definitive [checked] ;
we was partly right , but now the chapter is following well upon previous