Jes. 49: het verdonkerde
eden-land gerestaureerd ,
dan keren alle Originelen
naar haar terug
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous 48 :
the latter ended with ‘sending the message’
so this chapter’s first subject must be wé
(or , Isaiah speaking for us) , to be read as
a declaration by us tó their dualistic realm ;
part II and III : how the now darkened eden-land will be restored , and all Originals return to her ;

note : this chapter was the reason for this site ;
note : very readable , 2nd submitted version
and now definitive , after cleaning up ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 48 —
de laatste eindigde met ‘het versturen van het bericht’ ,
dus het eerste onderwerp in dit hoofdstuk moeten wíj zijn (ofwel Jesaja sprekend voor ons) ,
en moet gelezen worden als onze declaratie áan hun dualistische-dimensie ;

 

tweede gedeelte :
hoe het verdonkerde eden-land gerestaureerd zal worden ,
en al haar Originelen naar haar zullen terugkeren ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming ;

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 49

1-2
vervolg : … Jesaja (als u en wij) adresseert hun dualistische dimensie :
listen-you ! coastlands to·me and·attend-you ! folkstems from·afar ieue
from·belly he-called·me from·bowels-of mother-of·me he-recorded name-of·me
and·he-is-placing mouth-of·me as·sword sharp in·shadow-of hand-of·him he-hid·me
and·he-is-placing·me to·arrow being-purified in·quiver-of·him he-concealed·me
Listen, O isles, unto me; and hearken, ye people, from far; The LORD hath called me
from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name.
And he hath made my mouth like a sharp sword; in the shadow of his hand hath he hid me,
and made me a polished shaft; in his quiver hath he hid me;

 • context : continued : .. Isaiah (as you and we) addresses their dualistic dimension :
  … having used the ‘we’ form here for effect ;
  stressing again that not Christ is the theme here (like dutch KJV supposed) ,
 • regions + other bloodline :
  … the usual dual-form is “nations + people” (like ‘Judah + Jerusalem) ,
  but we opt that “we addressing the spirit nations” is outside our jurisdiction (but is God’s) ;
  we saw also in other chapters how “our league is the corrupted adm-soul-spirits”
  (as ‘the seers’ two chapters ago , also termed “sons of Ammon”, glyph : BA-bird spirits) ;

line ,
“hear you ! – (you) region [=’of spirits’] – to me=us [=’the 144,000’] ,
and be attent you ! – (you) [other bloodline-] people [=’see note’] – far away  [=’from earth’] :
IEUE – called [=us]  [=’144,000’] – from the womb ,      +
from the inside of – the mother – he remembered – [=our] name ;
and=then he made – [=our] mouth – (to be) as=like – a sharp – sword ,
hiding [=us] – in the shadow of – his hand ,
[=like] – a sharp – arrow – he made [=us] , concealed – in his quiver ;

(Het Licht voor de heidenen)
Luister naar mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver !
De Heer heeft Mij geroepen van de moederschoot af ,
van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd .
Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard ,
In de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen .
Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken .

 • [=’we hebben de ‘wij-vorm’ gekozen voor effect ;
  de ‘andere-bloedlijn’ als “de corrupte adm-ziel geesten” , zie Engels :]

“luister naar [=ons] [=’144,000’] , (u) regio [=’van geesten’] ,
en wees attent , (u) ‘andere bloedlijn’ die ver weg is [=’van de aarde’] :
IEUE heeft [=ons] geroepen van de moederschoot af ,
van de baarmoeder af heeft hij zich [=onze] namen herinnerd ;
[=daarna] heeft hij [=onze] mond gemaakt als een scherp zwaard ,     +
[=ons] verbergend in de schaduw van zijn hand ,
[=als] een scherpe pijl heeft hij [=ons] gemaakt , verborgen in zijn pijlkoker ;

 
3-4
…. vervolg van de declaratie :  
and·he-is-saying to·me servant-of·me you ishral whom in·you I-shall-show-my-beauty
and·I I-said for·nought I-labored to·chaos and·vanity vigor-of·me I-exhausted surely
judgment-of·me with ieue and·wage-of·me with Elohim-of·me
And said unto me, Thou [art] my servant, O Israel, in whom I will be glorified.
Then I said, I have laboured in vain, I have spent my strength for nought, and in vain:
[yet] surely my judgment [is] with the LORD, and my work with my God.

 • context : … continuing the declaration :
  …. we chose the term ‘Legal Rights’ here ,
  because of the understanding of the prophets – which génerates Legal Right (and see next) ;
 • spotting the subject in the text :
  … chapters like this and previous one are very complex , containing many changes ,
  and it’s often hard to find out whó is the subject in again a next section ,
  also because when 1 line isn’t understood , then next section can be a mystery
  (which is hindered ofcourse even more by Esau’s corruptions)  —
  because of the “to be a light for the (nations)” in line 6 ,
  dutch KJV assumed that the subject telling these lines is Christ ;
  but you see what Bizarre consequence that yields – see bold in KJV , above ;

line ,
and=for he [=IEUE] says – to me=us :
you – [=the sons] – (are) my servants – in – whom – I (shall) show my beauty ;
and=so [=we] – say :                                                       [=’still addressing the spirits !’]
[=we] (have) [+nót] – worked – in=for nothing ,       +
and – (have) [+not] – spent – [=our] strength – in vain ;
indeed – [=our] Legal Rights – (are) with – IEUE , and [=our] reward – (is) with – [=our] deity ;

Hij heeft tegen Mij gezegd : U bent Mijn Knecht , Israël , in Wie Ik Mij zal verheerlijken.
Ik, Ik zei : voor niets heb Ik Mij vermoeid ,
nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt
[sic ! , hR] .
Voorwaar , Mijn recht is bij de Heer , en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God .

 • [=’Legale Rechten : dóor het begrijpen van de profeten ; zie Engels :]

“[=want] hij [=IEUE] zegt tegen [=ons] :
u [=de zonen] bent mijn dienaren in wie ik mijn schoonheid zal tonen ;       [=’in = door?’]
[=dus] zeggen [=wij] :                                                [=’nog steeds gezegd tegen de geesten !’]
[=wij] hebben [+niét] voor niets gewerkt ,       +
en hebben onze kracht [+niet] voor niets verbruikt ;
inderdaad zijn [=onze] Legale Rechten bij IEUE , en [=onze] beloning is bij [=onze] godheid ;

 
5-6
… vervolg :  
and·now he-says ieue one-forming-of·me from·belly to·servant to·him
to·to-restore-of Jacob to·him and·ishral K not Q to·him he-shall-be-gathered
and·I-shall-be-glorified in·eyes-of ieue and·Elohim-of·me he-becomes strength-of·me
and·he-is-saying he-is-lightly-esteemed from·to-bebc-of·you to·me servant
to·to-raise-up-of tribes-of Jacob K and·formed-ones-of Q and·ones-being-preserved-of
ishral to·to-restore-of and·I-give·you for·light-of nations to·to-become-of
salvation-of·me unto end-of the·earth
And now, saith the LORD that formed me from the womb [to be] his servant, to bring Jacob
again to him, Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the LORD,
and my God shall be my strength. And he said, It is a light thing that thou shouldest be my
servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give
thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth.
‘light thing’, H7043 qalal ‘to be or make light ; lightly esteemed , cursed , trivial, insignificant’,

 • context : … continued :
  … the ‘formed’ in context of ‘educated’ (and NOT ‘formed in’) – see a previous chapter ;
  2) honourful : considered our present ape-prison-body as best context ,
  but also the syntax supports this version ;

line ,
and=for now , (he,) IEUE – says [+to us] , 
[+as] the one (who has) formed [=’educated’] [=us] – from the womb  – to (be) his – servants ,
(that) [=we] (will) return – to him – [+as] [=Judah] – and – Ishral ,     [=’2 witnesses , as 144,000’]
[+for] [=we] (will be) gathered – to him ,
and (will be) honourful – in the eyes of – IEUE , and [=our] deity – (will) be – [=our] strength ;

 

 • [=’for how the 144,000 will return to earth , lateron – see other chapters :]

and=for he [=IEUE] says [+to us] ,
(that) (…soon…) – [=we] (will) be – his – servants      +                                  [‘(qll=ql) , swift, soon?’]
to=as the risen up – [12-] tribes of – Jacob [=’all to-be-saved adm-souls on this earth’] ,
and=then – (will) retúrn [=’to earth’] – [=as] the ones (who will) preserve – [=Jacob] ,     
[+for] [=he] [=IEUE] (will) set [=us] – for=as light of=for – [=the people] [=Jacob] (IN the nations) ,
to=in (order that) [=his] [=IEUE] salvation – (will be) unto – the ends of – the land [=’this world’] ;

En nu zegt de Heer , die zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd
om Jakob tot hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen .
Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heer ,
en Mijn God zal Mijn kracht zijn.
Hij zei : het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten
de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen .
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken ,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde .

“[=want] nu zegt (hij,) IEUE [+tegen ons] ,
als degene die [=ons] vanaf de moederschoot tot dienaren heeft geformeerd [=’opgeleid’] ,
(dat) [=wij] zullen terugkeren naar hem [+als] [=Judah] en Ishral ,    [=’2 getuigen , als 144,000’]
[+want] [=wij] zullen verzameld worden tot hem ,
en zullen eervol zijn in de ogen van IEUE , en [=onze] godheid zal [=onze] kracht zijn ;

 

 • [=’voor hoe de 144,000 later terug zullen keren naar de aarde , zie andere hoofdstukken :]

want hij  [=IEUE] zegt [+tegen ons] ,
(dat) [=wij] (…spoedig…) zijn dienaren zullen zijn      +                          [=’(qll=ql) , snel , spoedig?’]
[=als] de [12-] stammen van Jakob [=’alle adm-zielen op aarde die gered worden’] ,
[=dan] terug zullen keren [=’naar deze aarde’] [=als] degenen die [=Jacob] zullen bewaren ,
[+want] [=hij] [=IEUE] zal ons maken tot een licht voor [=de mensen] [=Jacob] (IN de naties) ,
[=opdat] [=zijn] [=IEUE] verlossing zal zijn tot aan de einden van het land [=’deze wereld’]

 
part II — deel II

 
7-8
.. na het redden van alle adm-zielen , nu het thema ‘het nieuwe lichaam’ (‘Originelen’) :
thus he-says ieue one-redeeming-of ishral holy-one-of·him to·to-despise-of soul
to·one-being-abhorred-of nation to·servant-of ones-ruling kings they-shall-see
and·they-rise chiefs and·they-shall-worship on-account-of ieue who being-faithful
holy-one-of ishral and·he-is-choosing·you thus he-says ieue in·season-of acceptance
I-answer·you and·in·day-of salvation I-help·you and·I-shall-preserve·you and·I-shall-give·you
for·covenant-of people to·to-set-up-of land desolate to·to-allot-of allotments ones-being-desolate
Thus saith the LORD, the Redeemer of Israel, [and] his Holy One, to him whom man despiseth,
to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers, Kings shall see and arise,
princes also shall worship, because of the LORD that is faithful, [and] the Holy One of Israel,
and he shall choose thee. Thus saith the LORD, In an acceptable time have I heard thee,
and in a day of salvation have I helped thee: and I will preserve thee, and give thee for a
covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages ;
‘acceptable time’ , H7522 ratson ‘goodwill, favour, acceptance, will’ ; see Is. 61 ;

 • context : .. after the saving of all adm-souls , now the theme ‘the new body’ (‘Originals’) :
  … ofcourse the 144,000 will need an Original too ,
  but we’ve no idea how that technically works out ;
  2) for “humble ones” as their common title , see line 13 ;

line ,
“thus – (he,) IEUE – says , +
(being) the one redeeming – – his sacred – Ishral [=’Originals , imprisoned below M-Babylon’] :
(…the ones lacking…) – [+their] adm-soul , + [=’who is their core !’]
to=as (… the humble…) – [=people] – (who are) the servants of – the ones ruling [+them] ,

[very possible restoration]
 
they [=’Originals’] (shall) see – (…the adm-souls?…) – rising up , [=’per line 6?’]
and they (will) worship – IEUE – who (is) – the faithful – holy one of – Ishral [=’Originals] ,
and=for he (will have) chosen [=them] [=’Originals’] (again) ;

 

 • [=’they will be saved when the eden-land has been prepared for their return :]

thus – (he,) IEUE – says :
in – the favoured – time – I (will) respond to you [=’all Originals’] ,
and=as the day of – salvation – (when) I (will) aid you ;
and=then I (will) preserve you – and place you – (to be) the covenant – people ,
to=when – the [eden-] land – (will have) risen up on high [=’high-place as wilderness . -qum’] ,
and the (now) – desolate – heritage [=’eden-land’] – (has been) acquired ; +

Zo zegt de Heer, de Verlosser van Israël , zijn Heilige ,
tegen de verachte Ziel , tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft ,
tegen de Knecht van heersers : koningen zullen het zien en opstaan ,
vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen , omwille van de Heer, die getrouw is ,
de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft .
Zo zegt de Heer : in de tijd van welbehagen heb ik U verhoord ,
en op de dag van het heil heb ik U geholpen .
Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk ,
om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen , +

“zo zegt IEUE , degene die zijn heilige Ishral [=’onze Originelen’] verlost :
zij die [+hun] adm-ziel (…missen…) , [=’die hun centrum is !’]
als (…de nederige…) [=mensen] die de dienaren zijn van degenen [=’zielen’] die [+hen] regeren ,

[zeer goed mogelijke restauratie]
 
zij [=’Originelen’] zullen (…de adm-zielen?…) zien oprijzen , [=’per zin 6?’]
en zij zullen IEUE aanbidden die de getrouwe heilige van Ishral [=’Originelen’] is ,
want hij zal [=hen] [=’Originelen’] (weer) verkozen hebben ;

 

 • [=’zij zullen gered worden nadat het eden-land klaar is voor hun terugkeer :]

zo zegt IEUE : in de begunstigde tijd zal ik u [=’alle Originelen’] antwoorden ,
[=als] de dag van redding wanneer ik u zal bijstaan ;
dan zal ik u bijstaan en u tot de mensen van het verbond maken ,
[=wanneer] het [eden-] land opgerezen zal zijn [naar de hoogte] [=’naar wildernis, -qum’] ,
en het (nu) desolate erfelijk bezit verkregen is ; +

 
9-10
… de gevangen Originelen ontsnappen via een ‘dimensionele weg’ :
to·to-say-of to·ones-being-bound go-forth-you ! to·whom in·the·darkness
be-revealed-you ! on ways they-shall-graze and·in·all-of ridges pasture-of·them not
they-shall-hunger and·not they-shall-thirst and·not he-shall-smite·them searing-wind
and·sun that one-showing-compassion-of·them he-shall-lead·them and·on
founts-of waters he-shall-conduct·them
That thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that [are] in darkness,
Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures [shall be] in all high places.
They shall not hunger nor thirst; neither shall the heat nor sun smite them: for he that hath
mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them

 • context : … the imprisoned Originals escape via a ‘dimensional road’ :
  … the way as ‘a stream’ ;
  sun and heat :
  … obviously not the sunshine like we know it
  (see difficult sun-chapter in Rg-Veda , and “restoring the sun” in prophets) ;
  the ‘hunger and thirst’ is caused bý the evil dimension (as ‘heat’) ;

line ,
to=then (will be) said – to the prisoners [=’Originals’] : go out you ! ,
(to) whom – (are) (imprisoned-) in the [matrix-] darkness , show yourselves ! ;
they (will be) fed – on – the way [=‘to eden’] ,
and=as the whole – ridge [‘where the way is?’] – (…being a pastureland?…) ;
they (will) – not – hunger – [=nor] – thirst ,
and=for – the scorching heat – [of?] the [matrix-] sun – (shall) not – strike them ,
that=because – the one (having) compassion on them – (shall) lead them (out) ,
and – (will) guide them – on=through – [=a stream] of – [eden-] waters [=’as dimension’] ;

om te zeggen tegen de gevangenen : ga uit ! ,
tegen hen die in duisternis verkeren : kom tevoorschijn !
Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn .
Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden , hitte en zon zullen hen niet steken ,
want hun Ontfermer zal hen leiden, hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen .

“[=dan] zal tegen de gevangenen [=’Originelen’] worden gezegd : ga uit ! ,
tegen hen die in de [matrix–] duisternis (gevangen) zijn : kom tevoorschijn ! ;
zij zullen gevoed worden op de weg [=‘naar eden’] ,
[=als] heel de bergrug [=’waar de weg is?’] die (… een weidegrond is?…) ;
zij zullen geen honger hebben of dorst lijden ,
[=want] de hitte [van?] de [matrix-] zon zullen hen niet steken , [=’als kwade dimensie’]
omdat degene die ontferming over hen heeft , hen (uit) zal leiden ,
en hen zal leiden [=door] [=een stroom] van [eden-] wateren [als dimensie] ; +

 
11-12-13
… de Originelen arriveren in nieuw eden :
and·I-place all-of mountains-of·me to·the·way and·highways-of·me
they-shall-be-raised-up behold ! these from·afar they-shall-come and·behold ! these
from·north and·from·sea and·these from·land-of Sinim jubilate-you ! heavens
and·exult-you ! earth they-shall-burst-forth mountains jubilation that he-mcomforts
ieue people-of·him and·humbled-ones-of·him he-is-having-compassion
And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted.
Behold, these shall come from far: and, lo, these from the north and from the west;
and these from the land of Sinim. Sing, O heavens; and be joyful, O earth;
and break forth into singing, O mountains:
for the LORD hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted.
‘sinim’ , H5515 sinim 1x ; -im double or multiple ; only root as -sin ,

 • context : .. the Originals arrive in new eden :
  … in the first submission
  we linked ‘sinim’ , as a desert in Pelusium (as glyph SENAU)
  to the fortress where the originals were imprisoned (glyph SENB) ,
  but the context here is rather a positive crescendo , ending in ‘jubilate you’ ;

line ,
and=for I (will) place – a way – [=unto (kl=l)] – my mountain [=‘tsiun’] ,
and=when my highway – (shall be) raised up ;
behold ! , them [=’Originals’] – come – from afar ,
[=they] – came – (out) from the sea [=’matrix-dimension-]from=in the [matrix-] north , +
and=as they – [+who are arriving] from=in the land of – [=tsiun] [=’eden-residence’] :
 
jubilate you ! , (you) heavens , and rejoice you ! , (you) [prepared eden-] land ,
and – the mountains – (shall) burst forth – in jubilation , +
that=because – IEUE – (has) comforted – his people [=’Originals’] , +
and=as – his humble ones [=’Originals’](whom) he (had) compassion upon ;

Ik zal al mijn bergen tot een weg maken, mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden.
Zie, sommigen zullen van ver komen : zie, anderen uit het noorden en westen,
en weer anderen uit het land Sinim .
Juich, hemel, en verheug u, aarde , bergen, breek uit in gejuich ,
want de Heer heeft zijn volk getroost, hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen .

“[=want] ik zal een weg plaatsen [=naar] mijn berg [=‘tsiun’] ,
[=wanneer] mijn hoofdweg opgericht zal worden ;
zie , zij [=’Originelen’] komen van ver ,
zij kwamen uit de zee [=’matrix-dimensie’] van=in het [matrix-] noorden , +
als zij [+die arriveren] van=in het land van [=tsiun] [=’eden-residentie’] :
 
juich ! , (u) hemel , en verheug u ! , (u) [klaargemaakt eden-] land ,
en de bergen zullen in juichen uitbreken ,
want IEUE heeft zijn mensen [=’Originelen’] getroost ,
[=als] zijn nederigen [=’Originelen’] over wie hij ontferming had ;

 
part II — deel II

 
14-15-16-17
… terug naar het geruïneerde eden-land , nu nog benéden de wildernis :
and·she-is-saying tziun he-forsook·me ieue and·my-Lord he-forgot·me
?·she-shall-forget woman unweaned-of·her from·to-have-compassion-of son-of belly-of·her
even these they-are-forgetting and·I not I-shall-forget·you behold ! on palms I-delineated·you
walls-of·you in-front-of·me continually they-hasten sons-of·you ones-demolishing-of·you
and·ones-making-a-desert-of·you from·you they-shall-go-forth
But Zion said, The LORD hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Can a woman
forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb?
yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms
of [my] hands; thy walls [are] continually before me. Thy children shall make haste;
thy destroyers and they that made thee waste shall go forth of thee.
‘graven’ , H2710 chaqaq ‘lawgiver [sceptre], to inscribe, to portray, to decree’ ,
‘waste’ , H2717 charab ‘to dry up [of water] ,

 • context : … back to the ruined eden-land , now still belów the wilderness :
  … previous section ended with them entering the land ,
  now is said how the land will be prepared before them entering her ;

line ,
“[+the daughter of] tsiun [=’land as eden-residence’] – (has) said :
IEUE – (has) forsaken me , and=as myLord – (who has) forgotten me ;
[+but] (shall) – a woman – forget – her suckling ,
from=as (having) [no] compassion for – the son of – her womb ? ,
even (if) – these – (would) forget : I – (have) not – forgotten you ;
behold ! , I portray [=’design’] you – on=abóve – the palm [=’border below the wilderness’] ,
(as) the [matrix-] wall for you – (being) continually – opposite in front of [=you] :

 
your sons [=’144,000’] – (will) hurry – [+to] the ones [=’spirits’] (who have) ruined you ,
and=for the ones [=’spirits’] (who have) laid you waste – (shall) go out – from you ;

(Klacht en vertroosting van Sion)
Sion zegt echter : de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten .
Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
Zelfs al zouden die het vergeten , ík zal u niet vergeten .
Zie, ik heb u in beide handpalmen gegrift, uw muren zijn steeds vóor mij .
Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan.

“[+de dochter van] tsiun [=’het land als eden-residentie’] heeft gezegd :
IEUE heeft mij verlaten , als de Heer die mij vergeten heeft ;
[+maar] zal een vrouw haar zuigeling vergeten ,
[=als] [geen] ontferming hebbend over de zoon van haar schoot ? ,
zelfs al zouden dezen het vergeten – ik ben u niet vergeten ;
zie , ik heb u portretteer u bóven de (hand-) palm [=’de grens beneden de wildernis’] ,
als de [matrix-] muur die zich constant tegenover [=u] bevindt :

 
uw zonen [=’144,000’] zullen zich haasten naar hen [=’geesten’] die u ruïneerden ,
want degenen die u verwoest hebben , zullen uit u weggaan ;

 
18-19
.. de relatie tussen de zonen en (de situatie van) het eden-land :
lift-up-you ! round-about eyes-of·you and·see-you ! all-of·them they-are-convened
they-come to·you life I averment-of ieue that all-of·them as·the·ornament
you-shall-put-on and·you-shall-tie-on·them as·the·bride that deserted-places-of·you
and·being-desolated-places-of·you and·land-of demolitions-of·you that now
you-shall-be-constricted from·one-dwelling and·they-are-far ones-swallowing-up-of·you
Lift up thine eyes round about, and behold: all these gather themselves together,
[and] come to thee. [As] I live, saith the LORD, thou shalt surely clothe thee with them all,
as with an ornament, and bind them [on thee], as a bride [doeth]. For thy waste
and thy desolate places, and the land of thy destruction, shall even now be too narrow
by reason of the inhabitants, and they that swallowed thee up shall be far away.

 • context : … the relation between the sons and (the situation of) the eden-land :
  … last line still wobbly ;
  round-about-eyes :
  …. same expression [and theme] in Is. 60 (index) ;
  compare how Ezekiel connects the cherub-wheel , which has eyes , to ‘land’ ; glyph SEP ;
  narrow place :
  … see diagram as below red cube , think “wormhole” ; ‘narrow’ in same cluster as ‘tyre’

line ,
“lift up you ! – your – round about – eyes , [=’eden-land (within) the cherub wheel ; Is. 60’]
and see you ! – (how) all of them [=’144,000’] – (are being) gathered , on their way – to you ;
I (am) – [eden-] life , (is) the declaration of – IEUE ,
that=indeed – all of them – (will be) as=like the ornaments – you (will) wear ,
and – as=like a bride – you (shall) tie up yourself with them ;
[below : likely]
your dried-out regions – and your desolated places , and=as – you – the destroyed – [eden-] land ,
(are) that=because – now – you (are) – in – the narrow (and hostile) – place , [=’below M-Babylon’]
and=of the ones [=’spirits’] – far away – (who are) swallowing you up ;

Sla uw ogen op , kijk om u heen en zie : zij allen verzamelen zich, komen naar u toe .
Zo waar ik leef, spreekt de Heer, voorzeker, u zult zich met hen allen
als met een sieraad tooien , u zult ze ombinden zoals een bruid doet .
Want uw puinhopen , uw woestenijen en uw vernielde land –
voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners ,
wie u verslonden , zullen ver van u zijn .

“sla uw ogen rondom u op , [=’eden-land (binnen) het cherub-wiel ; Is. 60’]
en zie hoe zij [=’144,000’] allen verzameld worden , en op weg zijn naar u ;
ik ben eden-leven , is de verklaring van IEUE ,
[=inderdaad] , zij allen zullen als het sieraad zijn dat u zult dragen ,
en als een bruid zult u zich tooien met hen ;

[beneden : waarschijnlijk]
uw uitgedroogde regio’s en desolate plaatsen , als u het vernielde [eden-] land ,
(zijn) [=omdat] u nu in de nauwe (en vijandige) plaats bent , [=’beneden M-Babylon’]
van degenen [=’geesten’] ver weg , die u opslokken ;

 
20-21
… de zonen roepen haar op om naar de wildernis op te rijzen :
further they-shall-say in·ears-of·you sons-of bereavements-of·you he-is-constricted
for·me the·place come-close-you ! to·me and·I-shall-dwell and·you-say in·heart-of·you
who ? he-generated to·me these and·I bereaved and·stark one-being-deported
and·one-being-taken-away and·these who ? he-brought-up behold ! I I-remained
to·alone-of·me these whereat ? they
The children which thou shalt have, after thou hast lost the other, shall say again
in thine ears, The place [is] too strait for me: give place to me that I may dwell.
Then shalt thou say in thine heart, Who hath begotten me these, seeing I have lost
my children, and am desolate, a captive, and removing to and fro?
and who hath brought up these? Behold, I was left alone; these, where [had] they [been]?
‘desolate’, H1565 galmud ‘lonely, barren, solitary’ ;
1563 galam 1x ; golem ‘unformed substance’ 1x ; unclear root ;

 • context : … the sons call her for to rise up to the wilderness :
  … the “say in your ears” as ‘commanding’ but without the negative connotation ;
  2) and compare what “the seers” are able to do ; see two chapters ago ;

line ,
“[=but] the sons [=’144,000’] – (who were) bereaved from you – (will) say – in your ears :
me=you (are) – [in] the narrow (and hostile) – place , [=’below Mystery-Babylon/Tyre’]
come you near ! – to me=us – and=as [=your] [=dwellingplace] ; [=’rise-up to wilderness’]
and you (will) say – in your heart :
who – (has) begotten – them [=’sons’]to=for me ? ,
and=for I – (was) bereaved – and (…solitary…) ,
and – (was made) to depart – in exile , [=’surrounding Damascus’]
and=so – who – (are) they – (who) magnify [me] ? ;
behold ! , I – (had been) left behind – alone , [=’because all Originals left to the north’]
these , (from) where – (are) they ? ;

Ook zullen de kinderen, van wie u beroofd was, in uw oren zeggen :
deze plaats is te nauw voor mij . Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen !
En u zult zeggen in uw hart : wie heeft deze kinderen voor mij grootgebracht ,
aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was , verbannen en verdreven ?
Deze kinderen – wie heeft ze grootgebracht ?

 • [=’het ‘in de oren zeggen’ als ‘commanderen’, maar zonder de negatieve connotatie :]

“[=maar] de zonen [=’144,000’] van wie u beroofd was , zullen in uw oren zeggen :
[=u] (bent) [in] de nauwe (en vijandige) plaats , [=’beneden M-Babylon/Tyrus’]
kom naar [=ons] [=als] [=uw] verblijfplaats ; [‘rijs op naar de wildernis’]
en u zult zeggen in uw hart : wie heeft deze zonen voor mij gegenereerd ? ,
want ik was van kinderen beroofd en eenzaam , en werd verdreven in ballingschap ,
dus wie zijn dezen die mij groot maken ? ,
zie , ik was alleen achtergelaten , [=’want alle Originelen gingen naar het noorden’]
dezen , vanwaar zijn zij ? ;

 
22-23
… álle Originelen keren naar haar terug nadat het tempel-fundament geplaatst is :
thus he-says my-Lord ieue behold ! I-shall-lift-up to nations hand-of·me and·to
peoples I-shall-raise-high banner-of·me and·they-bring sons-of·you in·bosom-pouch
and·daughters-of·you on shoulder they-shall-be-carried and·they-become kings
foster-fathers-of·you and·chiefesses-of·them ones-being-wetnurses-of·you nostrils
earth they-shall-bow-down to·you and·soil-of feet-of·you they-shall-lick-up and·you-know
that I ieue who not they-shall-be-ashamed ones-being-expectant-of·me
Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my
standard to the people: and they shall bring thy sons in [their] arms, and thy daughters
shall be carried upon [their] shoulders. And kings shall be thy nursing fathers,
and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with [their] face
toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I [am] the LORD:
for they shall not be ashamed that wait for me.
‘lick up’ , H3897 lachak ‘lick [up]’ ; obviously corrupt ;

 • context : .. áll Originals return to her after the temple-fundament has been placed :
  … the temple-fundament as the core of the land ;
  touching the land with the feet :
  … though as attempt here , the idea may very well be
  that “wherever the Originals touch the land , she will get pretty” ;
  the apocryph work titled “the second book of Adam and Eve” mentions a beautiful example ,
  as “.. when God walked in paradise , wherever he stepped flowers started to bloom” ;
  compare also the Zechariah chapter “where the hoofs (of the Originals) were bróken”,
  which is exactly – and with the same words – described in Rg-Veda (see index) ;
  2) syntax : the ‘people’ as ‘the other bloodline’ ; ‘extremity’ as corruption , before ;
  there are no negative kings here , Esau used ‘to lick’ in order to link to ‘dust’ ;

line ,

 • [=’the “hand” until now as Damascus , but will be in the wilderness (see diagram) —
  here God will place the temple-foundation upon Zerubbabel (the lampstand) ,
  in the presence of the sons as the 144,000 (and see other chapters) ;
  context shows that after this , the sons will call to the eden-land , per previous lines 20-21 :]

“thus – (he,) myLord – IEUE – says :
behold ! , I (will) lift up – my hand [=‘temple-fundament’]on=abóve – the nations [‘of spirits’] ,
and=for – I (shall) raise up – my [eden-] standard – to=abóve – the people [=’spirits’] ,
and=then – your sons [=’Originals’] – [=will come (bo)] – [=from afar] , [=’as in part II’]
and your daughters [=‘Originals’] – (shall be) brought – on=from – [=the extremity (kthp=knph)] :
and=as – [+your] kings – (who) (will be) – your [=stability (amn)] ,
and [=your] queens – [+who will be] – nursing you ; [=’all Originals as her kings and queens’]

———————
(…they will place you…as the beautiful…land…when their feet…will touch…your soil…) , (?)

 • [=’it is an attempt , but see note :]

——————– [above : corrupted : attempt]
and you (will) know – that – I (am) – IEUE , +
who – (will) not (let)– the ones [=’all Originals’] waiting for me – (be put) to shame : +

Zo zegt de Heere HEERE : zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken ,
naar de volken zal ik mijn banier omhoogsteken . Dan zullen zij uw zonen brengen
in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder .
En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters .
Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij zullen
het stof van uw voeten likken . U zult weten dat ik de Heer ben :
zij zullen niet beschaamd worden die op mij wachten .

 • [=’de “hand” tot nu toe als Damascus , maar zal in de wildernis zijn (zie diagram) —
  hier plaatst God het tempel-fundament op Zerubbabel (de kandelaar) ,
  in het bijzijn van alle zonen als de 144,000 (zie ook andere hoofdstukken) ;
  uit de context blijkt dat daarna de zonen het eden-land oproepen , per vorige zinnen 20-21:]

“zo zegt de IEUE de Heer :
zie , ik zal mijn hand [=’tempel-fundament’] opheffen óver (=boven) de naties [=’van geesten’] ,
[=want] ik zal mijn [eden-] standaard oprichten óver de mensen [=’geesten’] ,
[=dan] zullen uw zonen [=’Originelen’] komen van ver , [=’als in deel II’]
en uw dochters [=’Originelen’] zullen gebracht worden van het uiteinde :
[=als] [+uw] koningen die uw [=stabiliteit] zullen zijn ,
en [=uw] koninginnen die u zullen voeden ; [=’alle Originelen als haar koningen/innen’]

——————-
(…zij zullen u maken… als het prachtige… land… wanneer hun voeten … uw grond … aanraken) , (?)
[=’als poging – maar zie Engels :]
—————— [boven : gecorrumpeerd : poging]
en u zult weten dat ik IEUE ben ,
die degenen die op mij wachten [=’Originelen’] niet beschaamd zal laten staan : +

 
24-25
… de Originelen zullen ontsnappen nadat de zonen gered zijn :
?·he-shall-be-taken-away from·masterful-man booty and·or captive-of righteous-one
he-shall-be-given-escape that thus he-says ieue even captive-of masterful-man
he-shall-be-taken-away and·booty-of terrifying-man he-shall-be-given-escape
and·with contender-of·you I I-shall-contend and sons-of·you I I-shall-save
Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered?
But thus saith the LORD, Even the captives of the mighty shall be taken away,
and the prey of the terrible shall be delivered:
for I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children.

 • context : … the Originals will escape after the sons got saved :
  … though both Jacob and Originals will be rescued ,
  there is no reference to “adm-souls on earth” in this section ;
  while the repeat (in line 25) is now switched , implying they must be the same group ;

line ,
“shall – [+not] – the prey [=’as Originals’] – (be) taken – from the masterful-men [=’spirits’] ,
and=as – the captive – righteous ones [=’Originals’] – (who will) escape ? ;
that=because – thus – (he,) IEUE – says :
indeed – the captives of – the masterful-men – (shall be) snatched away ,
and=as the prey – (who will) escape – the terrible ones [=’strong spirits’] ,
and=for – I (will) contend – with – (who) [=’spirits’] contend with you [=’with the eden land’] ,
and=when – I (shall) (first) save – your sons [=’the 144,000’] ; +

Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden ,
of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen ? Maar zo zegt de Heer :
ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden ,
en de buit van een geweldpleger zal ontkomen . Wie u ter verantwoording roepen ,
zal ík ter verantwoording roepen , uw kinderen zal ík verlossen .

“zal de prooi [=‘Originelen’] [+niet] ontnomen worden van de meesterlijke-mannen [=’geesten’] ,
[=als] de gevangen rechtvaardigen [=’Originelen’] die zullen ontkomen ? ;
want zo zegt IEUE :
voorwaar , de gevangenen van de meesterlijke-mannen zullen weggenomen worden ,
[=als] de prooi [=’Originelen’] die zal ontkomen aan hen die verschrikkelijk zijn [=’sterke geesten’] ,
want ik zal twisten met degenen [=’geesten’] die met ú twisten [=’met het eden land’] ,
[=wanneer] ik (eerst) uw zonen [=’144,000’] zal verlossen ;

 
26
slot : de onderdrukkers – als alle geesten – veroordeeld :
and·I-feed ones-tyrannizing-of·you flesh-of·them and·as·juice blood-of·them
they-shall-be-drunk and·they-know all-of flesh that I ieue one-saving-of·you
and·one-redeeming-of·you sturdy-one-of Jacob
And I will feed them that oppress thee with their own flesh; and they shall be
drunken with their own blood, as with sweet wine: and all flesh shall know
that I the LORD [am] thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.
context : closing : … the oppressors – as all them spirits – judged :
line ,
and=then I (will) feed – (who have) [=’spirits’] oppressed you – their (own) flesh ,
and (… like from wine?…) – they (shall be) drunken – as=from – their (own) blood ;
and – all – flesh [=’spirits’] – (will) know +
that – I – IEUE – (am) the one saving you [=’the eden land’] – and redeeming you ,
(as) the (…mighty?…) one of – [eden-] [=Ishral] .

Ik zal hen die u onderdrukken , hun eigen vlees te eten geven ,
en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn .
En alle vlees zal gewaarworden dat ik, de Heer, uw heiland ben , uw verlosser ,
de machtige van Jakob .

“[=dan] zal ik hen [=’geesten’] die u onderdrukt hebben hun eigen vlees te eten geven ,
en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van (…wijn?…) ;
en alle vlees [=’geesten’] zal weten dat ik , IEUE ,
degene ben die u [=’het eden land’] redt en u verlost ,
als (…de machtige?…) van [eden-] [=Ishral] .

 


15.08.19 — submitted — first version — hetreport
21.04.2020 — submitted as 2nd version – now definitive , after cleaning up + context