Jes. 50: de zonen annuleren
‘de scheidings-brief’ gegeven
aan het eden-land
(door begrijpen van profeten)
maar wie van u zal juist lezen ?
[cruciaal in 2020]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 

  chapter context :
continued , named : the sons annul the
‘the bill of divorce’ given to the eden-land
(through understanding the prophets)
but who of you will read correctly ?
theme :
if you are new to this site it may seem to you
that our translation is akin to the UK-couple
on holiday , driving in Belgium ,
thinking all of them drive on the wrong side —
but we assure you that this isn’t the case ;

the ‘bill of divorce’ (this Is.50 + 49) as the same theme in Jer. 2 + 3 :
in Jer.3 the eden-land is sent away (3:1) and therefore committed prostitution
by becoming the land of another (=matrix) , but there she is asked to return
(though the question is ‘if she was sent away’ – perhaps it read ‘she went away’ ;
but we use now the ‘sent away’ because that matches these lines) ;
then , in Jer. 3 , the bill of divorce was given to the one sister as the house Ishral (3:8-10) ,
because the ishral house represents the eden-land ;
 
b) this ‘bill (scroll) of divorce’ means “the corrupted words of the prophets” :
this is crucial ! ,
because the eden-land (and we) will remain imprisoned until we understand
what was really said by God through the prophets ! ;
this is the main theme of this chapter , including what was said in previous ones ;

  #2 :
note :
very readable , third version and
definitive ;
we DID spot the main theme right
but now it’s all reading smooth ;
submission of entire chapter : 28/10/ 2020

chapter was 100% (!) corrupted

 

Hoofdstuk context :
… voor wie deze site nieuw is , mag het lijken als het Engelse echtpaar die al rijdend ,
op hun vakantie in Belgie opmerkten “iederéen rijdt hier aan de verkeerde kant” ,
maar we verzekeren u dat dit niet het geval is —
zie Engels hierboven voor de redenen en context ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ;
we hadden het thema goed maar nu loopt het juist en in context ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 28/10/ 2020
hoofdstuk was 100% (!) gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Isaiah 50

1-2-3
vervolg : … herhaling van het thema ‘de scheidings brief’ (Jer. 3) :
thus he-says ieue (a) where ? this scroll-of divorce-of mother-of·you which
I-sent-away·her (b)  or which ? from·ones-being-creditors-of·me whom  I-sold you
to·him behold ! in·depravities-of·you (c) you-were-sold and·in·transgressions-of·you
she-was-sent-away mother-of·you
(2) for-what-reason I-came and·there-is-no man I-called (d) and·there-is-no one-answering
?·to-be-short she-is-short (e) hand-of·me from·ransom (f) and·or there-is-no in·me vigor
to·to-rescue-of (e) behold ! in·rebuke-of·me I-shall-drain sea I-shall-place streams
wilderness she-shall-stink fish-of·them from·there-is-no waters and·she-shall-die in·the·thirst
(3) I-shall-clothe heavens somberness and·sackcloth I-shall-place covering-of·them
Thus saith the LORD, Where [is] the bill of your mother’s divorcement, whom I have put away?
or which of my creditors [is it] to whom I have sold you? Behold, for your iniquities have ye sold
yourselves, and for your transgressions is your mother put away. Wherefore, when I came,

[was there] no man? when I called, [was there] none to answer? Is my hand shortened at all,
that it cannot redeem? or have I no power to deliver? behold, at my rebuke I dry up the sea,
I make the rivers a wilderness: their fish stinketh, because [there is] no water, and dieth for thirst.
‘creditors’ , H5383 nashah ‘creditor, to lend’ ;
‘sold’ , H4376 makar ‘to sell’ ;

 • context : continued : … repeating the theme of the ‘bill of divorce’ (Jer. 3) :

line ,

 • [=’so the main theme is “scroll” (=God’s words) as continuous theme in this chapter
  (no ‘stinking fish which will die of thirst’) ;
  note the buildup of this part I where line 3 here is the last one before next part II —
  1) line 1 : subject of this chapter ,
  2) line 1 b) : scroll was corrupted after the house Ishral exiled (800 BC) ,
  3) line 2 : but the sons will be called as returning to God BY reading the scroll right (2b) ,
  confirming that something happened with it , in 1b (and especially part II) ;
  4) line 2 e) : now follows a promise for that reading rightly (compare previous 49) ,
  5) and an enddate , as a description of Revelation (line 3) ;
  line :]

“thus – says – IEUE :
this [=’Is.45-50’] – (is) the [scripture-] scroll of – divorce ,        +                                              [=’see Jer. 3’]
which (is) – [+about] the sent away – (..[eden-] land..) ;                              [=’or : the land which went’]

 
b) [+as] (..he..) [=’scroll’]        +
(whom) [=your enemies] [=’Esau’] ?..) – (..made ?..) (ashr=osh) – [=as] the depraved (-version) ,
(..after ?..) – [=I] sent away – your (..people..) (am=om) – [=for] [=their] transgressions ;

————————

 • [=’now to restore that situation :]

2 (..but..) (mduo=ki)        +
[=you] (..(will be) the returned..) (bo=shb) – (..sons [=’you + we’]..) – (whom) I (will) call ,
[=as]        +
d) the ones (who will) answer [+me] – (..by reading ?..) – (..the just ?..) – (..scroll ?..) ;

 
e) (..then..) (iad=ki) – I (will) redeem (?) – (..+the [eden-] land ..) (qtsr=arts) ,                          [=’ch. 49’]
f) and=as (..the [adm-] ground..) (ain=adme) – (which) I (will) rescue ;
e) (+and) (..I (will) save yóu..) (bash=iash) – [=as] the ones (who will) – not (ain=la) – die ;   +

 
3 [+when] I (will) clothe – the heavens [=’of earth’] – in blackness ,              [=’Revelation starting’]
[=as] placing them – in a covering of – sackcloth ;

(De Knecht van de Heer gesmaad en geholpen)
Zo zegt de Heer : waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee ik haar
weggezonden heb ? Of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb ?
Zie, om uw ongerechtigheden bent u verkocht , om uw overtredingen is uw moeder
weggezonden . Waarom was er niemand toen ik kwam ? Waarom gaf niemand
antwoord toen ik riep ? Is mijn hand ten enenmale te kort om te verlossen ?
Of is er in mij geen kracht om te redden ? Zie, door mijn bestraffing maak ik de zee
droog. Ik maak rivieren tot een woestijn .Hun vissen stinken, omdat er geen water is,
en ze sterven van dorst . Ik bekleed de hemel met zwart, bedek hem met een rouwgewaad .

 • [=’zie Engels :]

“zo zegt IEUE :
dit [=’Is.45-50’] is de [schrift-] rol van scheiding ,        +                                                                 [=’zie Jer. 3’]
die (gaat) [+over] het weggezonden (..[eden-] land..) ;                              [=’of : het land dat wegging’]

 
b) [+als] [=hij] [=’de boekrol’]          +
(die) [=uw] (..vijanden [=’Esau’] ?..) (..maakten ?..) (ashr=osh) [=tot] de onrechtvaardige (-versie) ,
(..nadat ?..) [=ik] uw (..mensen..) (am=om) wegzond [=vanwege] [=hun] overtredingen ; [=’jer. 3’]

————————–

 • [=’nu wordt die situatie hersteld :]

2 (..maar..) (mduo=ki)      +
[=u] (..zult de teruggekeerde..) (bo=shb) (..zonen [=’you + we’]..) (zijn) (die) ik zal roepen ,
[=als]      +
d) degenen die [+mij] zullen antwoorden (door) (..het lezen van ?..) (..de juiste ?..) (..boekrol ?..) ;

 
e) (..dan..) (iad=ki) zal ik (..het [eden-] land..) (qtsr=art) redden (?) ,                                         [=’hfdst.49’]
f) [=als] (..de [adm-] grond..) (ain=adme) die ik zal bevrijden ;
e) (en+) (..ik zal ú verlossen..) (bash=iash) [=als] degenen die niet (ain=la) zullen sterven ;       +

 
3 [=wanneer] ik de hemelen [=’van deze aarde’] met duisternis zal bekleden ,
[=als] hen plaatsend in een bedekkend rouwgewaad ;   

 
part II   —   deel II

 
4-5-6-7
… nu gezegd tegen de kandidaat-zonen (voor de 144,000) – óver de boekrol :

my-Lord ieue he-gives to·me tongue-of taught-ones to·to-know-of to·to-be-timely-of
faint-one word he-shall-arouse in·the·morning in·the·morning he-shall-arouse to·me
ear to·to-hear-of as·the·taught-ones
(5) my-Lord ieue he-opens to·me ear and·I not I-rebel back not I-turned-away
(6) body-of·me I-give to·ones-smiting and·cheeks-of·me to·ones-scraping faces-of·me
not I-conceal from·confoundings and·spitting
(7) and·my-Lord ieue he-shall-help to·me on·so not I-am-confounded on·so I-place
faces-of·me as·the·flint and·I-am-knowing that not I-shall-be-ashamed
           [above in bold as the words we have used ,
           yet some may still have a corrupted root]

The Lord GOD hath given me the tongue of the learned, that I should know how to
speak a word in season to [him that is] weary: he wakeneth morning by morning,
he wakeneth mine ear to hear as the learned. The Lord GOD hath opened mine ear,
and I was not rebellious, neither turned away back. I gave my back to the smiters,
and my cheeks to them that plucked off the hair: I hid not my face from shame and
spitting. For the Lord GOD will help me (also in 8); therefore shall I not be confounded:
therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed.
‘turned away’ , H5472 sug ‘turn [back] , remove 1’ ;

 • context : … now said to the candidate-sons (for the 144,000) – abóut the scroll :

line ,

 • [=’the theme is still “how they can read the corrupted scroll properly” ,
  and it’s no surprise that Esau went into overdrive in this chapter !
  2) the theme of “good VS evil words” appears in several chapters , see index ;
  line :]

“mylord – IEUE        +
(will) give – [=you] – a learned – tongue [=’speak a type language’] ,

 
to=so [+you] (will) recognize        +
(..the humble ones [=’right words’] ..) (oth=on) – (+and) (..the needy ones..) [=’ath’] ,
[+as] [+his] [=IEUE] words – (which) [=you] (will) learn – (..to read..) ;

———————
5 (..because..) (adni=ki) – IEUE – (will) open – [=your] – (..eyes..) (azn=ain) :
(..then..) (anki=ki) – [=you] (will) remove – the rebelling ones [=’corrupt words’] ,       +
                                                                                                                                                                     
[6+7 : was one]
6 [+as] the smiting ones [=’same’] – (which) [=you] (..(must) turn aside ?..) ;
——————–
7 and – mylord – IEUE – (will) (..show you..) – (how) to place – [=his] (..words..) (phn=dbr) ,
as – the righteous ones – [=you] (will have) recognized – [+in] (..the scroll..) ;        [=’line 1’]

De Heere HEERE gaf Mij
een tong van een die onderwijs ontving , zodat Ik weet met de vermoeide een woord
op de juiste tijd te spreken . Hij wekt Mij elke morgen , Hij wekt Mij het oor , zodat Ik
hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf
ben ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug. Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan,
Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor
smaad en speeksel . Want de Heere HEERE helpt Mij . Daarom wordt Ik niet te schande .
Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente , want Ik weet dat Ik niet
beschaamd zal worden .

 • [=’het thema is nog steeds “hoe zij de gecorrumpeerde rol juist kunnen lezen” ,
  het is geen verassing dat Esau overuren maakte in dit hoofdstuk ! ;
  2) het thema “goede en slechte woorden” komt in een aantal hoofdstukken voor ;
  zin :]

“de Heer IEUE      +
zal [=u] een onderwezen tong geven ,                        [=’tong : een bepaalde taal spreken’]

 
[=opdat] [=u] (..zij die nederig zijn [=’juiste woorden’]..) (oth=on)        +        [=’Jer.3 etc’]
(+en) (..zij die hulpeloos zijn [=’idem’]..) zult herkennen ,
[+als] [+zijn] [=IEUE] woorden die [=u] zult leren (..lezen..) ;

———————-
5 (..omdat..) (adni=ki) IEUE [=uw] (..ogen..) (azn=ain) zal openen :
(..dan..) (anki=ki) zult u zij die rebelleren [=’corrupte woorden’] verwijderen ,      +
                                                                                                                                                            
[6+7 : was éen]
6 [+als] zij die slaan , (die) [=u] (..moet negeren ?..) ;
————————-
7 en de Heer IEUE zal (..u tonen..) (hoe-) [=zijn] (..woorden..) (phn=dbr) te plaatsen ,
als de rechtvaardigen die [=u] herkend zult hebben [+in] (..de boekrol..) ;         [=’zin 1’]  

 
8-9-10
slot : … wie van u (kandidaten) zal de juiste woorden (als de juiste boekrol) herkennen … ? :

(8) near one-justifying-of·me (b) who ? he-shall-contend with·me we-shall-stand together
(b) who ? possessor-of judgment-of·me he-shall-come-close to·me 
(9) behold ! my-Lord ieue he-shall-help to·me who ? he he-shall-condemn·me
behold ! all-of·them as·the·garment they-shall-wear-out moth he-shall-devour·them
(10) who ? in·you fearing-one-of ieue one-listening in·voice-of servant-of·him
who he-goes darknesses and·there-is-no brightness for·him
he-shall-trust in·name-of ieue and·he-shall-lean in·Elohim-of·him
(11)   behold ! all-of·you ones-kindling-of fire ones-belting-of flambeaux go-you !
in·light-of fire-of·you
b) and·in·flambeaux you-consumed (+) from·hand-of·me
she-became this to·you to·grief you-shall-lie-down
         [above : the used words]
[He is] near that justifieth me; who will contend with me? let us stand together: who [is]
mine adversary? let him come near to me. Behold, the Lord GOD will help me; who [is] he
[that] shall condemn me? lo, they all shall wax old as a garment; the moth shall eat them up.
Who [is] among you that feareth the LORD, that obeyeth the voice of his servant, that walketh
[in] darkness, and hath no light? let him trust in the name of the LORD, and stay upon his God.

 • closing : … who of you (candidates) will spot the right words (as the right scripture-scroll) … ? :

line ,
“who [+of you]         +
(will) contend – with – the ones [=’all mixed words’] standing – together [+in him] [=’scroll’] ,
b) [+as] (the one) who – (will) possess – the (right-) judgment – (..about..) (al=ol) [=them] ? ;

———————
9 behold ! , myLord – IEUE – (will) aid – [=you]        +                                                                    [go to 10]
 
10 who – (will) fear [=’respect’] – IEUE ,                                                                    [<< 2nd part of line 9]
[+as] the one (who will) listen – [=to] [+his] [=IEUE] voice ; 
———————

 • [=’now about our Corrupt mind (and see Introduction) ;
  line :]

(..because..) (obd=ki) – [=you] walk – [+in] darkness – [=as] (having) no – light ;
(..+therefore..) – (..you (must) listen..) (shm=shmo)  – [+to] IEUE ,                     [=’see start of 10’]
and=as [=you] (who will) lean – [=upon] [=your] deity ;

 
11 (..+but) (en=ki)         +
[those-] (..who..) (km=mi) – (will) (..read ?..) – [+with] [+their] (own-) (..understanding..),
[+as] the ones (who) walk – in the light of – [=their] (-own) fire [=’opinion’] ,       +

 
b) (..(will be) blinded ?..) – (..from seeing ?..) – [=his] [=IEUE] (..words ?..) (iad=dbr) ,
(..because..) (km=ki) – [=the] grieveous [+idol] [=’this body’] – (has) (..+no..) – (..insight..) .

Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt .
Wie zal met Mij een rechtszaak voeren ? Laten wij samen opstaan ! Wie heeft een
rechtszaak tegen Mij ? Laat hij tot Mij naderen ! Zie , de Heere HEERE helpt Mij .
Wie is het die Mij schuldig verklaart ? Zie, zij allen zullen als en kleed verslijten ,
de mot zal hen opeten . Wie is er onder u die de Heer vreest, die luistert naar de stem
van Zijn Knecht ? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft , laat hij dan
vertrouwen op de naam van de Heer en steunen op zijn God .
Zie, u allen die een vuur aansteekt , die u met brandpijlen omgordt ,
wandel in de vlam van uw vuur en in de brandpijlen die u hebt aangestoken .
Van Mijn hand overkomt u dit . In smart zult u neerliggen .

 • [=’vervolg :]

“wie [+van u] zal twisten met degenen [=’alle vermengde woorden samen’]      +
die samen staan [+in hem] [=’de boekrol’] ,
b) [+als] degene die het (juiste-) oordeel zal hebben (..over..) (al=ol) [=hen] ? ;

——————–
9 zie ! , de Heer – IEUE zal u bijstaan       +                                                                               [ga naar 10]
 
10 [als u-] die IEUE zult vrezen [=’respecteren’] ,                                 [<< 2e gedeelte van zin 9]
[+als] degene die zal luisteren [=naar] [=zijn] [=IEUE] stem ;
——————–

 • [=’nu over ons Corrupte verstand (en zie Introductie) ;
  zin :]

(..omdat..) (obd=ki) [=u] wandelt [+in] duisternis , [=als] het niet hebbend van licht ;
(..+daarom..) (..moet u luisteren..) (shm=shmo) [+naar] IEUE ,                          [=’zie begin 10’]
[=als] [=u] die op [=uw] godheid zal leunen ;

 
11 (..maar..) (en=ki)        +
[zij-] (..die..) (km=mi) [+met] [+hun] (éigen) (..begrijpen..) (..zullen lezen ?..) ,
[+als] degenen die in het licht van [=hun] (eigen-) vuur [=’opinie’] wandelen ;      +

 
b) (..zullen blind zijn ?..) (om) [=zijn] [=IEUE] (..woorden ?..) (iad=dbr) (..te zien ?..) ,
(..omdat..) (km=ki)        +
[=het] smartelijke (+idool) [=’dit lichaam’] (..+geen..) (..inzicht heeft..) .

 


25.08.19 — submitted — 2nd version of first — hetreport
22.04.2020 — submitted as 3d version
28.10oct.2020 — submitted as fourth version , and definitive [checked] ;
most of the March version was right , but we missed the specified
centre section about “restoring the false words” ;