Jes. 50: de zonen annuleren
‘de scheidingsbrief’
gegeven aan het eden-land
(door begrijpen van profeten)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 


the soul translated the chapter
not the apeframe or her mind
– the greatest burden of the soul
chapter context :
continued from previous 49 :
the sons Undo “the bill of divorce”
which had been given to the eden-land :
this ‘scroll of divorce’ represents
the corrúpted text of prophets ,
and is undone when the sons will read well :
then the eden-morning [dimension] will start ;
very nice chapter ;

note : very readable , 2nd submitted version
and now definitive , after cleaning up + context

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 49 —
eindigend met het eden-land , wordt nu gezegd hoe haar “een scheidingsbrief werd gegeven”
(herhaald in Jeremia 3 , waar ‘de zuster Ishral’ het eden-land vertegenwoordigt) ,
en die scheidings-boekrol staat voor “de corrupte vertaling van de profeten” ;
de boekrol van scheiding zal ongedáan worden gemaakt door de zonen ,
wanneer zij de bedoelde context van de profeten BEGRIJPEN :
dan zal “de eden morgen”, als dimensie , beginnen ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; mooi hoofdstuk ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 50

1-2
vervolg : … de ‘echtscheidings-rol’ representeert “de gecorrumpeerde tekst (van profeten)” :
thus he-says ieue where ? this scroll-of divorce-of mother-of·you which I-sent-away·her
or which ? from·ones-being-creditors-of·me whom I-sold you to·him behold !
in·depravities-of·you you-were-sold and·in·transgressions-of·you she-was-sent-away mother-of·you
Thus saith the LORD, Where [is] the bill of your mother’s divorcement, whom I have put away?
or which of my creditors [is it] to whom I have sold you? Behold, for your iniquities have ye sold
yourselves, and for your transgressions is your mother put away.

‘where’ , H335 ai ‘where’ ,
‘or’ , H176 o ‘or’ , something tricky here ;
‘which’ , H834 asher ‘who, which, what, that, also, when, where, how, because, in order that’,
‘creditors’ , H5383 nash-ah ‘to lend or to credit, usury, etc’ ;

 • context : continued : … the ‘divorce-scroll’ represents “the corrupted text (of prophets)” :
  … after previous chapter (the eden land theme) ,
  now is explained WHAT keeps her being imprisoned —
  in Jer. 3 the scroll of divorce is given to the sister Ishral who represents “the eden land”,
  but nowhere in prophets that bill has been revoked ! ;
  the revoking happens by ús understanding “the (scripture-) scroll of divorce” :
  in the same Jer. 3 is “return you , you backsliding SONS ,says IEUE ; for I (will rule) you
  when I will take you as one of a city, and two out of a family,
  and I will bring you to tsiun” , because the sons are directly linked tó the land
  (compare previous chapter) , implying that only the sons can UNDO the divorce bill ;
 • takers of usury :
  … context suggests that them spirits (somehow) were allówed to corrupt scripture
  (through Esau their henchmen) ;

line ,     
“thus – (he,) IEUE – says :                     [=’to believers’]
[=what] – (is) this – scroll of – divorce [to] – your mother [=’eden-land’] – whom – I sent away ,
which (exists) – from=by the takers of usury [=’spirits’] from me – whom – I sold – [=her] – to ? ;

 

 • [=’answer : the “scroll of divorce” is “the corrupted text of the prophets” ,
  which will exist and be valid UNTIL wé understand the context (of prophets) ,
  this is what this whole chapter is about :]

behold ! , [=she] [=’eden land’] (is) (still being) sold – in=by your [=’souls’] depravity ,
[=for] in=by your transgressions [=’by split-off’] – your mother [‘eden land’] – (is) (still) dismissed ;

(De Knecht van de Heer gesmaad en geholpen)
Zo zegt de Heer :
waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee ik haar weggezonden heb ?
Of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb ?
Zie, om uw ongerechtigheden bent u verkocht ,
om uw overtredingen is uw moeder weggezonden .

“zo zegt IEUE :                          [=’tegen gelovigen’]
[=wat] is de ‘boekrol van echtscheiding’ [aan] uw moeder [=’eden land’] die ik wegstuurde ,
die bestaat vanwege zij [=’geesten’] die van mij lenen , aan wie ik [=haar] verkocht heb ? ;

 

 • [=’antwoord : de “boekrol van echtscheiding” werd gegeven aan het eden-land ,
  als gegeven aan de zuster Ishral (die het land representeert) , Jeremia 3 ;
  deze boekrol is “de gecorrumpéerde tekst van de profeten” ,
  welke geldig is TOT wij het begrijpen – dit is het thema van dit hoofdstuk :]

zie , [=zij] [=’het eden-land’] is (nog steeds) verkocht vanwege uw [=’zielen’] ongerechtigheid ,  
[+want] door uw overtredingen [=’afsplitsing’] is uw moeder (nog steeds) weggezonden ;

 
2-3
… God gaat alleen handelen wanneer wij (de profeten) hebben begrepen :
for-what-reason I-came and·there-is-no man I-called and·there-is-no one-answering
?·to-be-short she-is-short hand-of·me from·ransom and·or there-is-no in·me vigor
to·to-crescue-of behold ! in·rebuke-of·me I-shall-drain sea I-shall-place streams
wilderness she-shall-stink fish-of·them from·there-is-no waters and·she-shall-die
in·the·thirst I-shall-clothe heavens somberness and·sackcloth I-shall-place covering-of·them
Wherefore, when I came, [was there] no man? when I called, [was there] none to answer?
Is my hand shortened at all, that it cannot redeem? or have I no power to deliver?
behold, at my rebuke I dry up the sea, I make the rivers a wilderness:
their fish stinketh, because [there is] no water, and dieth for thirst.
I clothe the heavens with blackness, and I make sackcloth their covering

 • ‘wherefore’ , H4069 maddua ‘why, wherefore’, composition of mah+yada ,
  H4100 mah ‘why, how, what, to what end, werewith, whereby, etc’ ;
 • ‘blackness’ , H6940 qadruth ‘somberness’, -qadar ‘grow dark, mourn’ [into Kedar] ;
 • context : … God will only act when we have understood (the prophets) :
  … some concept …
  2) the ‘fish’ likely a corruption to suggest “this earth” as subject ,
  but the theme is “rescue (from their dimension)” ;
  3) the “of thirst” perhaps a corruption to strengthen the ‘fish’ (as corruption) ;

line ,
“[=how] – (can) I start out [=’to act’]and=when there-is-not – anybody [=’of we, the sons’] ,
[+when] I call [=’through the prophets’]and=but there-is-no – one responding [=’of us’] ? ;
————————-
(is) my hand – too short – from=for to deliver ,
or – is-there-no – strength – in me – to=for to rescue ? ;
behold ! , in=by my rebuke – I (will) drain – the sea  [=’matrix-dimension’] ,      +
[+and] I (will) make – (…the [matrix-] land?…) – a wilderness ;
(…the people? [=’spirits’]…) – (…will perish? (baash=ab)…) ,      +
from=because there-(will be)-no – [eden-] waters , and (…they?…) (shall) die – (……….) ,
[+when] I (will) clothe – the [matrix-] sky – [in] gloomy darkness ,
and=as the sackcloth – (which) I shall place – (being) their covering ;             [restored ?]

Waarom was er niemand toen ik kwam ?
Waarom gaf niemand antwoord toen ik riep ?
Is mijn hand ten enenmale te kort om te verlossen ?
Of is er in mij geen kracht om te redden ?
Zie, door mijn bestraffing maak ik de zee droog. Ik maak rivieren tot een woestijn .
Hun vissen stinken, omdat er geen water is, en ze sterven van dorst .
Ik bekleed de hemel met zwart, bedek hem met een rouwgewaad .

“[=hoe] kan ik aanvangen [=’om te handelen’] wanneer er-niet iemand is [=’wij, als de zonen’] ,
[+wanneer] ik roep [=’via de profeten’] maar er-geen (een) is [=’van ons’] die antwoordt ? ;
———————-
is mijn hand te kort om te verlossen ? ,
of is er in mij geen kracht om te redden ? ;
zie , door mijn bestraffing zal ik de zee [=’matrix-dimensie’] droogleggen ,
[+en] ik zal (…het [matrix-] land?…) tot een wildernis maken ;
(…de mensen? [=’geesten’]…) (…zullen omkomen? (baash=ab)…) ,       +
[=want] er-zullen-geen [eden-] wateren zijn , en ze zullen sterven (……….) ,
[+wanneer] ik de [matrix-] hemelkoepel in donker zal hullen ,
als het rouwgewaad dat ik zal plaatsen als hun bedekking ;                         [gerestaureerd ?]

 
part II   —   deel II

 
4-5
… Jesaja spreekt nu voor óns :                                               (in onze plaats)
ָmy-Lord ieue he-gives to·me tongue-of taught-ones to·to-know-of
to·to-be-timely-of faint-one word he-shall-arouse in·the·morning in·the·morning
he-shall-arouse to·me ear to·to-hear-of as·the·taught-ones my-Lord ieue he-opens
to·me ear and·I not I-rebel back not I-turned-away
The Lord GOD hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak
a word in season to [him that is] weary: he wakeneth morning by morning, he wakeneth
mine ear to hear as the learned. The Lord GOD hath opened mine ear,
and I was not rebellious, neither turned away back.
‘season’ , H5790 uth ‘sustain’1x ; [=auth , no other in cluster , so corrupt] ; ‘time’ cluster ;

 • context : … Isaiah speaks now for ús :                                    (in our place)
  … the global darkness in previous line
  in order for us to understand that here the eden-dawn is intended ;
  2) for some reason the dutch KJV interpreted the subject here as Christ ;   

line ,  
“myLord – IEUE – gave – to me [=‘read : you and we’] – the tongue [=’language’] of – learned ones ,
to=as the understánding of – the fainted – [=concept] [in right direction] (-dbr) ,     +          

 • [=’read : understanding the (corrupted !) prophets ,
  and the important clue is in next line :]

 
[+so thát] the [eden-] dawn [=’eden-dimension’] (shall) awake ,     
[+as] the [eden-] morning – arising – to=by my – ear – hearing (scripture) – as the learned ones : 
[+because] myLord – IEUE – opened – my – ear ,      
and – I – (did) not – rebel (to that) , not=nor – retreated – backwards ;       

De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving ,
zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken .
Hij wekt Mij elke morgen , Hij wekt Mij het oor , zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.
De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.

“de Heer IEUE gaf mij [=’lees : u en wij’] een tong [=’taal’] als hen die onderwijs ontvingen ,
zodat ik het verzwakte [=concept] [in goede richting] (-dbr) begríjp ,      +

 • [=’lees : het begrijpen van de (gecorrumpeerde !) profeten ,
  en de belangrijke clue is in de volgende zin :]

 
[+opdát] de [eden-] morgen [=’eden-dimensie’] zal ontwaken ,     
[+als] de [eden-] morgen die zal ontwaken      +
[=doordat] mijn oor (de schrift) hoort als hen die onderwijs ontvingen :
[+want] de Heer IEUE heeft mijn oor geopend ,   
en ik was niet ongehoorzaam , noch ben ik teruggeweken ;

 
6-7
… volhoudend in deze tijd van totale Disinfo : 
body-of·me I-give to·ones-smiting and·cheeks-of·me to·ones-scraping faces-of·me not
I-conceal from·confoundings and·spitting and·my-Lord ieue he-shall-help to·me on·so not
I-am-confounded on·so I-place faces-of·me as·the·flint and·I-am-knowing that not I-shall-be-ashamed
I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair: I hid not my
face from shame and spitting. For the Lord GOD will help me; therefore shall I not be confounded:
therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed.

 • context : … holding on in this age of total Disinfo (and most people parroting that) :
  … the ‘spitting’ as ultimate disgrace ;

line ,
“I give – my back – to the ones smiting , and my cheeks – to the ones (plucking the beard) ,
I – (do) not – conceal – my face – from reproach – and=as – the spittle ;
and=for myLord – IEUE – (shall) sustain – me , therefore – I (am) – not – worried ,
therefore – I set – my face – as=like a stone of flint ,      +             [=’not wavering’]
that=because – I (shall) – not – (be put) to shame ;

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken.
Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel .
Want de Heere HEERE helpt Mij . Daarom wordt Ik niet te schande .
Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente ,
want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden .

“ik geef mijn rug aan hen die mij slaan , en mijn wangen aan hen die (de baard uitplukken) ,
mijn gezicht verberg ik niet voor smaad als het speeksel ;
[=want] de Heer IEUE helpt mij , daarom ben ik niet bezorgd ,
daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente ,            [=’volhardend’]        
[=omdat] ik weet dat ik niet beschaamd zal staan ;  

 
8-9
vervolgend ,
near one-justifying-of·me who ? he-shall-contend with·me we-shall-stand
together who ? possessor-of judgment-of·me he-shall-come-close to·me
behold ! my-Lord ieue he-shall-help to·me who ? he he-shall-condemn·me
behold ! all-of·them as·the·garment they-shall-wear-out moth he-shall-devour·them
[He is] near that justifieth me; who will contend with me? let us stand together: who [is]
mine adversary? let him come near to me. Behold, the Lord GOD will help me; who [is] he
[that] shall condemn me? lo, they all shall wax old as a garment; the moth shall eat them up.

 • context : … continued :
  … the “supporting me” must be caused bý the “staying close” ;
  2) moth + garment also in next chapter 51 ; seems valid context ;

line ,
“(…+I… stay close to…the one justifying me [=’as the text?’]…) :                        [<< probably]
who [=’who disagrees’] – (wants to) contend – with me ? , we (will) stand up – together ,
[+and] who – (wants to) overrule – my judgment ? , he (shall) approach – me ;
behold ! , myLord – IEUE – (will) support – me :
[=but] all of them [=’who spit etc’] – (will be) as=like – a worn out – garment ,     +
[+and] the moth – (will) eat them up ;

Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt . Wie zal met Mij een rechtszaak voeren ?
Laten wij samen opstaan ! Wie heeft een rechtszaak tegen Mij ?
Laat hij tot Mij naderen ! Zie , de Heere HEERE helpt Mij .
Wie is het die Mij schuldig verklaart ?
Zie, zij allen zullen als en kleed verslijten , de mot zal hen opeten .

 • [=’het “mij ondersteunen” moet veroorzaakt worden dóor het “dichtbij blijven” :]

“(…+ik…blijf dichtbij… degene die mij rechtvaardigt [=’als de tekst?’]…) ,          [<<waarschijnlijk]
wie [=’die het oneens is’] wil met mij twisten ? – wij zullen samen opstaan ,
[+en] wie wil mijn oordeel overheersen ? – hij zal tot mij naderen ;
zie , de Heer IEUE zal mij ondersteunen :
[=maar] zij allen [=’die spugen etc’] zullen als en kleed verslijten , [+en] de mot zal hen opeten ;

 

part III   —   deel III

 
10
… na het beschrijven van de (plezierige) standvastigheid , nu de oproep :
who ? in·you fearing-one-of ieue one-listening in·voice-of servant-of·him
who he-goes darknesses and·there-is-no brightness for·him
he-shall-trust in·name-of ieue and·he-shall-lean in·Elohim-of·him
Who [is] among you that feareth the LORD, that obeyeth the voice of his servant,
that walketh [in] darkness, and hath no light?
let him trust in the name of the LORD, and stay upon his God.

 • context : … after describing the (pleasant) steadfastness , now the call :
  … the “trust in the name” is true ofcourse ,
  but the theme of the chapter is “understanding the word” ;
  compare how the “listen to servant” must be repeated in “hearing IEUE”;

line ,
“who – in=among you – (will) respect [=’fear’] – IEUE ,
[+as] the one (who will) listen – in=to the voice of – his servant [=Isaiah] ? ;
whoever (of you) – (who is) walking – in darkness – and there-is-no – brightness – for him  ,     +
(shall be) confident – in=by [=hearkening (shm=shma)] – IEUE ,                  [=’hear in the text’]
and=as leaning – in=upon his deity ;

Wie is er onder u die de Heer vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht ?
Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft ,
laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heer en steunen op zijn God .

 • [=’het “luister + dienaar” moet herhaald worden in “horen + God” :]

“wie van u zal IEUE respecteren ,
[+als] degene die zal luisteren naar de stem van zijn dienaar [=Jesaja] ? ;
wie (van u dan ook die) in duisternis wandelt en geen helderheid heeft ,       +
zal vertrouwen hebben [door] het horen (herkennen) naar IEUE ,          [=’horen in de tekst’]
[=als] leunend op zijn godheid ;

 
11
slot : … maar het loopt niet goed af voor hen die in hun éigen licht wandelen :
behold ! all-of·you ones-kindling-of fire ones-belting-of flambeaux go-you !
in·light-of fire-of·you and·in·flambeaux you-consumed from·hand-of·me
she-became this to·you to·grief you-shall-lie-down
Behold, all ye that kindle a fire, that compass [yourselves] about with sparks:
walk in the light of your fire, and in the sparks [that] ye have kindled.
This shall ye have of mine hand; ye shall lie down in sorrow
‘compass about’ , H247 azar ‘to gird up or on or around, be girded around , equip’ ;

 • ‘sparks’ , H2131 ziqah or zeq ‘firebrand, chain’, ‘something leaping forth [as sparks, fire] ;
  ziq / zaaq ‘cry out’ ; no other , small cluster , equal to H3940 lappid ‘torch’ ? ;
 • ‘sorrow’ , H4620 maatsebah ‘torment’ 1x ; H6087 atsab ‘to grieve or be grieved’ , as a
  root properly ‘to carve’ , hence ‘idol’ hence ‘sorrow’ = body ; etseb ‘pain, sorrow’,
 • context : closing : … but it won’t end well for those who walk by their ówn light :
 • … the walking + brightness in previous line
  was the introduction to “walking + own fire” as juxtaposition here      
  (we overlooked that in first submitted version) ;                                                
 • torch :
  … valid interpretation , as typical symbol of the Enlighted Age ,
  compare the liberty statue , to right ;

(pinterest)

line ,
“behold ! , all  – the ones (who have) kindled – [+their] (ówn) fire ,     [=’own understanding’]            
[+as] the ones (being) equipped (with) – a torch ,                   [=’read : so-called “enlightened”]
walk you ! – in the light of – your (own) fire ,    +
and=as – the brutish fire (-baar) [of] – the torch :                                                       [=’false light’]
by [=your] (own) hand [=’doing’] – it (will) happen – [=that] – you (will) lay down – [=in] sorrow .

Zie, u allen die een vuur aansteekt , die u met brandpijlen omgordt ,
wandel in de vlam van uw vuur en in de brandpijlen die u hebt aangestoken .
Van Mijn hand overkomt u dit . In smart zult u neerliggen .

“zie , al degenen die hun (éigen) vuur hebben aangestoken ,               [=’eigen begrijpen’]
[+als] degenen die met een toorts zijn uitgerust ,                [=’lees : zgn. ‘verlicht denken’]
wandelt u ! in het licht van uw (eigen) vuur ,       +
[=als] het brute vuur [van] de toorts :                                                                     [=’vals licht’]
door [=uw] (eigen) hand [=’daad’] zal het gebeuren [=dat] u in smart neer zult liggen .
.

 


25.08.19   —   submitted   —   2nd version of first   —   hetreport
22.04.2020   —   submitted as 3d version – now definitive , after cleaning up