hoofdstuk context : [a must read]
veel wisselingen , maar erg goed hoofdstuk , met dankbare onderwerpen ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 51

1-2
listen-you ! to·me ones-pursuing-of righteousness ones-seeking-of ieue look-you !
to rock you-were-hewn and·to pierced-of cistern you-were-picked-out look-you ! to
Abraham father-of·you and·to Sarah she-is-travailing·you that one I-called·him
and·I-am-blessing·him and·I-am-increasing·him
Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the LORD:
look unto the rock [whence] ye are hewn, and to the hole of the pit [whence] ye are digged.
Look unto Abraham your father, and unto Sarah [that] bare you: for I called him alone,
and blessed him, and increased him.

 • ‘hole’ , H4718 maqqebeth ‘hammer’ 1x ; said from -naqab ‘to blaspheme, curse’ ;
  4717 maqqebeh ‘hammer’ 3x ;
 • ‘digged’ , H5365 naqar ‘to gouge out (eyes), (bore out, dig out)’ ; -neqar-ah ‘cleft, clift’ 2x ;
 • context : note how ‘seeking God’ is connected to ‘understanding about the lands’ ! ,
  this earth : the use of ‘hewn’ and ‘hammering’ show that it’s about ‘a land’ ,
  juxtaposed with the ‘hewing’ of the Rahab-land , lateron ; we had “the cistern where
  is no eden-water in it” as this earth in a previous posted ;
  earth as a globe : though old-Ishral had no pictures made from the stratosphere ,
  these (and next) lines must be intended ‘to present a closed world’ ;
  Abraham : representing Adam as all born souls upon this earth , see Introduction ;
 • zin context : deze aarde : het gebruik van ‘hameren’ en ‘(steen) houwen’ laat zien dat het
  over ‘een land’ gaat , de term komt terug bij het land Rahab (verderop) ; en we hadden
  al ‘de cistern waar geen eden-water in is’ in een vorig gepost hoofdstuk ;
  Abraham : Adam vertegenwoordigt alle zielen geboren op deze aarde , zie Introductie ,

“listen you ! / to me / , (you) ones pursuing / righteousness / , seeking / IEUE / :
look you ! / to / the rock [=’this earth as a stone’] / you were hewn (out of) / ,
and=as (to) / the hammered / cistern / you were dug-out of [=same , as ‘this earth’] / ;
look you ! / to / Abraham / your father            [=’representing Adam on this earth’] / ,
and Sarah / (having) birthed you / ,
that=because / (he was) the first / I called / ,  +
and I blessed him / and I made a multitude through him / ;
Luister naar mij , u die de gerechtigheid najaagt , u die de Heer zoekt .
Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent , de holte van de put waaruit u gegraven bent .
Aanschouw Abraham , uw vader , en Sara , die u gebaard heeft .
Want toen hij nog alleen was , riep ik hem , ik zegende hem en maakte hem talrijk .

“hoor mij , u die de gerechtigheid najaagt , u die IEUE zoekt :
kijk naar de rots [=’deze aarde als een steen’] waaruit u gehouwen bent ,
als de gehamerde cistern waaruit u gegraven bent [=zelfde , als ‘deze aarde’] ;
kijk naar Abraham [=’Adam vertegenwoordigend , nu op deze aarde’] , uw vader ,
want hij was de eerste die ik geroepen heb ,
en ik zegende hem en maakte een menigte door hem ;

 
3
de zielen uit Abraham zullen eden (in de andere werkelijkheid) bewonen ,
that he-comforts ieue tziun he-comforts all-of deserted-places-of·her and·he-shall-place
wilderness-of·her as·Eden and·gorge-of·her as·garden-of ieue elation and·rejoicing
he-shall-be-found in·her acclamation and·sound-of melody
For the LORD shall comfort Zion: he will comfort all her waste places; and he will make
her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the LORD;
joy and gladness shall be found therein, thanksgiving, and the voice of melody.

 • context : the souls through Abraham will inhabit eden (in the other reality) ;
  melodious sound : we saw how God’s dimension is ruled (=sustained)
  by the eden-word , here likely intended as a joyful harmonious sound by many ;
 • zin context : melodieus geluid : we zagen al hoe God’s dimensie geregeerd
  (=onderhouden) wordt door het eden-woord ; hier waarschijnlijk bedoeld als
  een vreugdevol harmonieus geluid door velen ;

“that=because / IEUE – (will) comfort / tsiun [=’eden-residence’] / , comforting / all / her wastelands / ,
and he shall make / her wilderness= / (to be) as Eden / ,
and her dry plains / as the garden of / IEUE / ;
joy / and gladness / shall be found / in her / ,
(and) thanksgiving / and=as – a melodious – sound / ;
Want de Heer zal Sion troosten , hij zal haar puinhopen troosten .
Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de Heer .
Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang .

“want IEUE zal tsiun [=’eden-residentie’] troosten , haar lege gebieden troostend ,
en hij zal haar wildernis maken als Eden , en haar droge hoogten als de tuin van IEUE ;
vreugde en blijdschap zal in haar gevonden worden ,
(en) dankzegging , als een melodieus geluid ;

 
4-5
attend-you ! to·me people-of·me and·folkstem-of·me to·me give-ear-you ! that law
from·with·me she-shall-go-forth and·judgment-of·me for·light-of peoples
I-shall-bring-in-a-moment near righteousness-of·me he-comes-forth salvation-of·me
and·arms-of·me peoples they-shall-judge for·me coastlands they-shall-be-expectant
and·for arm-of·me they-shall-wait
Hearken unto me, my people; and give ear unto me, O my nation:
for a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people.
My righteousness [is] near; my salvation is gone forth, and mine arms shall judge the people;
the isles shall wait upon me, and on mine arm shall they trust.

 • ‘rest’ , H7280 raga ‘proper: to toss violently and suddenly ; an instant , suddenly’ ; -rega , same ;
  Wait clusters – unclear
 • context : arm : there are several clusters of ‘power’, each with it’s own connotation ,
  but “the arm” is here “God’s own power” – hence must be singular (at the first instance) ,
  regions (isles) : though the term is translated as “islands” and “coastlands” we chose
  in this instance for ‘regions’ to avoid a strange picture ;
 • zin context : arm : er zijn verschillende clusters ‘kracht’, ieder met eigen connotatie ,
  maar “de arm” is exclusief voor “God’s eigen kracht” – en moet daarom enkelvoud zijn ;
  regio’s (kustlanden) : woord vertaald als ‘eilanden’ en ‘kustlanden’ , maar in dit geval
  kozen we “regio’s” om een vreemd beeld te vermijden ,

“pay attention ! / to me / , my people / and=as my bloodline (!) / , hearken / to me ! / ,
that=because / the law – shall go forth – from me / ,
and – I shall immediately – judge – for=as the light of=for – the peoples [=’born during the Interval’] / ;
the righteousness by me – (is) near / , salvation by me – (will) come forth / ,
and=for my arm [=“God’s own power”] / shall judge – the peoples / ,
the regions [=’in eden’] – shall be wait – for me / , and – shall wait – for – my arm / ;
Sla acht op mij , mijn volk , mijn natie , hoor mij aan , want er zal een wet van mij uitgaan
En mijn recht zal ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken . Mijn gerechtigheid is nabij , mijn heil treedt tevoorschijn en mijn armen zullen de volken oordelen ,
de kustlanden zullen op mij wachten en op mijn arm zullen ze hopen .

“sla acht op mij , mijn mensen als mijn bloedlijn (!) , hoor mij ,
want de wet zal van mij uitgaan ,
en ik zal onmiddellijk oordelen , als het licht voor de volken [=’geboren tijdens het Interval’] ;
de gerechtigheid door mij is nabij , redding door mij zal tevoorschijn komen ,
want mijn arm [=”God’s eigen kracht”] zal de volken oordelen ,
de regio’s [=’in eden] zullen op mij wachten , en zullen op mijn arm wachten ;

 
B)
 

6
terug naar de situatie op deze aarde :
lift-up-you ! to·the·heavens eyes-of·you and·clook-you ! to the·earth from·beneath
that heavens as·the·smoke they-shall-be-dissolved-away and·the·earth as·the·cloak
she-shall-wear-out and·ones-dwelling-of·her like louse they-shall-die and·salvation-of·me
for·eon she-shall-become and·righteousness-of·me not she-shall-be-dismayed
Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath: for the heavens shall vanish
away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die
in like manner: but my salvation shall be for ever, and my righteousness shall not be abolished.
‘wax old’ , H1086 bal-ah ‘proper: to fail ; grow old, wear out, decay, waste away’ ;
‘garment’ , H899 beged ‘garment, treachery’ ; the ‘treacherous’ as ‘illegal’ ,

 • context : back to the situation upon this earth ;
  treacherous garment : as covering , used both for ‘the land’ and ‘as this body’ ;
  we understand the ‘alike’ to refer back to “the treacherous covering (as the land)” ,
  being of the same essence ; 2) it’s true that H3654 -ken is ‘gnat (or lice)’ but
  that God would say “they die like gnats” must be utterly dismissed ;
 • zin context : ‘bedrieglijk kleed’ : als bedekking , gebruikt voor zowel ‘het land’ als voor
  ‘ons huidige lichaam’ – wij begrijpen het ‘evenzo’ als terugslaand op het misleidende
  kleed , maar nu als ‘dit lichaam’ (als dezelfde essentie) ;
  2) God zou nooit iets zeggen als ‘sterven als muggen’ ; deze on-mogelijkheid wordt
  gesuggereerd door gebruik van een ander H-nummer en omgedraaide syntax ;

“lift up – your eyes – to the sky [=’of earth’] / , and look – to – the land – from=as beneath / :
that=surely / the sky / shall be dissolved / as=like smoke / ,
and the land – shall waste away – as=like a [treacherous-] garment / ,
and – likewise [=here as ‘garment-body’] – (have) her inhabitants / , therefore – they shall die / ;
and=but the salvation by me / shall be – for ever / ,
and the righteousness by me – shall – not – be abolished / ;
Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden ,
Want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed ,
evenzo [of: als muggen] zullen haar bewoners sterven.
Maar mijn heil zal voor eeuwig bestaan, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden .

“sla uw ogen op naar de lucht [=’van deze aarde’] en kijk naar het land beneden :
voorzeker , de lucht zal verdwijnen als rook ,
en het land zal vergaan als een [bedrieglijk-] kleed ,
en evenzo [=hier als ‘kleed als lichaam’] hebben haar bewoners , daarom zullen zij sterven ;
maar het heil door mij zal voor eeuwig bestaan ,
de gerechtigheid door mij zal niet afgeschaft worden ;

 
7-8
listen-you ! to·me ones-knowing-of righteousness people law-of·me in·heart-of·them
must-not-be you-are-fearing reproach-of mortal and·from·taunts-of·them must-not-be
you-are-being-dismayed that as·the·cloak he-shall-eat·them moth and·as·the·wool
he-shall-eat·them roach and·righteousness-of·me for·eon she-shall-become
and·salvation-of·me for·generation-of generations
Hearken unto me, ye that know righteousness, the people in whose heart [is] my law;
fear ye not the reproach of men, neither be ye afraid of their revilings.
For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool:
but my righteousness shall be for ever, and my salvation from generation to generation.
‘men’ , H582 enosh ‘man ; another’ ; -anash ‘sick, incurable’ ;
‘moth’ , H6211 ash ‘moth, (‘grass’, in Aram.)’ ;
‘worm’ , H8580 sas 1x ; unclear , grub, worm ; -sus ‘horse’ ;

 • context : ‘certain individuals’ : the corruption of the term (-enosh) :
  the usual term for ‘man’ is (ish) , but here the strange term (en-osh) is used , as a word
  where the (-en) easely can be stripped from . leaving virtually the same root (-ish, osh) .
  Many instances have been changed by Esau from the dangerous (-enosh) to the
  harmless (-ish) — because the context shows the colour of this term :
  Gen.11:7 shows the builders of the Babel-tower were (-enosh) ;
  Ez.23:14 shows the ‘men portrayed on the wall’ are ‘spirits’ (as Chaldeans) ,
  who are ‘vermillion’ (we just had the men in vermillion , at the -magn shield) ;
  who ‘came from far’ (vs.40) ;
  Ez.22:9 shows (-enosh) are ‘slanderous’ , (while in this verse ‘they scorn’) ;
  Ez.27:10 shows (-enosh) as ‘thy man from Lybia and Phut’, etcetera ;
   2) problem is ofcourse that many instances were changed where it must have written
  (-enosh) , like at “the builders of the Babel tower”, (Gen.11) , these mixups done by Esau
  in order to go confuse the colour of the term (-enosh) ;
           ‘destined for Hell’ : considered the above , and juxtaposed to the theme of salvation ,
  we opt for the rather heavy “destined for Hell” rather as “who are not God’s people” —
  we don’t know yet the exact colour of (-enosh) : perhaps they are ‘spirits’ ,
  but possibly also “fallen adamite-souls”, or even “incarnated fish-souls” ;
 • zin context : bepaalde individuen : de corruptie door Esau van het vermengen ven de termen
  (-ish) ‘man’ en (-enosh) ‘man’ ; zie Engels ; de kleur (voor nu) als “bestemd voor de Hel” ;

“hear you ! / to me / , (you) people – (having) my law – in their hearts / ,
(being) the ones knowing – (about) righteousness / :
(it) must not be / (that) you fear / the scorn of / certain individuals [=’destined for Hell’] / ,
and – (it) must not be – (that) you are upset – (by) their blasphemies / ;
that=because / the moth – shall eat them up – as=like a [treacherous-] garment / ,
and – (the bug)  – shall devour them – as=like wool / ;
an=but the righteousness by me – shall be – for ever / ,
and the salvation by me / for=from generation / (upon) generation / ;
Luister naar mij, u die de gerechtigheid kent, volk dat mijn wet in zijn hart heeft ,
wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen.  
Want de mot zal hen opeten als een kleed , de mottenlarve zal hen opeten als wol .
Maar mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan, en mijn heil van generatie op generatie .

“hoor mij , (u) mensen die mijn wet in hun harten hebben ,
als degenen die over gerechtigheid weten :
het moet niet zijn dat u vreest voor de hoon van bepaalde individuen [=’bestemd voor de Hel’] ,
en het moet niet zijn dat u ontsteld bent door door hun blasfemieën ; 
want de mot zal hen opeten als een [bedrieglijk-] kleed , en (het insect) zal hen opeten als wol ;
maar de gerechtigheid door mij zal voor eeuwig bestaan ,
en mijn heil van generatie op generatie ;

 
C)
 

9-10
de reden waarom gelovigen niet bang zouden moeten zijn :
rouse-you ! rouse-you ! clothe-yourself ! strength arm-of ieue rouse-you ! as·days-of
qdm aforetime generations-of eons ?·not you she the·one-chewing one-audacious
one-wounding-of monster ?·not you she the·one-draining sea waters-of abyss vast
the·she-places depths-of sea way to·to-pass-of ones-being-redeemed
Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; awake, as in the ancient days,
in the generations of old. [Art] thou not it that hath cut Rahab, [and] wounded the dragon?
[Art] thou not it which hath dried the sea, the waters of the great deep;
that hath made the depths of the sea a way for the ransomed to pass over?
-za vs az [might] hewn means ‘a land’ , she=he
‘cut’ , H2672 chatsab ‘to hew’ as main meaning , 25x ; as previous line 1-2 ;
‘great deep’ , H8415 thehom ‘the deep’ as dualistic dimension ;,
‘depths’ , H4615 maamaqqim ‘depths’ 5x ; -amoq ‘to be deep’ ;

 • context : the reason why believers should not be afraid :
  Rahab : Rahab was “the land which God turned inside-out” , per Job ,
  “so that the sinners fell off it” (sinners as -enosh?) ; then making Eden –
  note the term ‘to hew’ , as used by this earth (in 1-2) ; but here also showing that
  the eden-waters séperated their dualistic dimension , and eden ruled in the centre ;
  former and ‘the east’ : the term (-qdm) both as “former” and “(negative) east” ;
  so we have the problem of Henoch’s journey here , as glyph ÁABT (east) ,
  see temporary diagram at end of page ;
  eden waters and exodus : “eden-waters” is never neutral , here linked to the abyss
  (of Gen.1) , so we had to add [+like] and [+with] ; the line cóuld be read in future tense
  as well (see title of posted chapter) but we consider the colour here as ‘the Exodus’ ,
  because in next line 11 the theme repeats ;
 • zin context : zie Engels , en voorlopig diagram aan het eind van de pagina ;

“awake you / , awake you ! / ,  +
(you) arm [=’own power’] of – IEUE – (and) clothe yourself – (with) might ! / ,
awake you / , as=like the – former (-qdm) – days / , (being) the age of / olden times / :
(are) you – not – he – (who) (has) hewn to pieces – Rahab [=’pre-eden land of sinners’] / ,
(being) the one having slain – (that) monster ? / ;
(and are) you – not – he – (who) drained – the sea [=’at the exodus’]  / ,
[+ like] the [eden-] waters – (did) [+with] the – great – Deep [=’dimension before eden’] / ,
he (who) made – the ransomed ones [=’old-Ishral’] – to cross through – the depths of / the sea ? / ;
Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, arm van de Heer !
Ontwaak als in de dagen van weleer, als bij de generaties van vroeger eeuwen !
Bent u het niet die Rahab heeft neergehouwen, het zeemonster doorboord ?
Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd, de wateren van de grote watervloed ,
die de diepten van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan ?

“ontwaak , ontwaak , (u) arm [‘eigen kracht’] van IEUE , (en) bekleed u met kracht ! ,
ontwaak als in de dagen van weleer , als de periode van oude tijden :
bent u niet hij die Rahab [=’pre-eden land van de zondaren’] in stukken heeft gehouwen ,
als degene die (dat) monster heeft verslagen ? ;
(en) bent u niet hij die de zee heeft drooggelegd [=’tijdens de exodus’] ,
zoals de [eden-] wateren (deden) met de grote Diepte [=’hun dimensie vóor eden’] ,
hij die maakte dat de geredden [=’oud-Ishral’] overstaken door de diepten van de zee ? ;

 
11-12
and·ones-being-ransomed-of ieue they-shall-return and·they-enter tziun in·jubilation
and·rejoicing-of eon on head-of·them elation and·rejoicing they-shall-covertake
they-flee affliction and·sighing I I he one-comforting-of·you who ? you and·you-are-fearing
from·mortal he-is-dying and·from·son-of human grass he-is-being-given
Therefore the redeemed of the LORD shall return, and come with singing unto Zion; and everlasting
joy [shall be] upon their head: they shall obtain gladness and joy; [and] sorrow and mourning shall
flee away. I, [even] I, [am] he that comforteth you: who [art] thou, that thou shouldest be afraid

of a man [that] shall die, and of the son of man [which] shall be made [as] grass;
‘who’, used as (-miy) but wondering if H4100 (-mah) was intended , ‘what, how, why, etc’ ;
‘grass’, H2682 chatsir ‘grass (hay)’ 21x ; 2681 -chatsir ‘abode’ 1x ; chatsar ‘to blow trumpet’ 6x ;

 • context : grass and adm-man : two mutually exclusive terms , so we must have tampering here ;
  the grass is not the same as “chaff”, used for perishing ; so either the (-enosh) is a lost
  adamite-soul who will ‘feed upon grass’ [in Hell] , opposed to ‘the joy’ mentioned before ; OR
  són of the adm-man : this expression most known is in Ezekiel – where “the sons” are
  consistently the 144,000 ; this would require the other term in the cluster (-chatsar) ,
  and guess what , it makes sense …namely as timeframe OF the crossing over to eden ,
  and when making ‘son’ multiple as “sons” then evenmore so ;
 • zin context : optie B) is het meest waarschijnlijk als laatste zin , zie boven ;

“and=so [=’likewise’] the ones rescued / (by) IEUE / shall return [=’through the enemy dimension’] / ,
and (will) enter / tsiun [=’eden-residence’] / in=with joyful shouting / ;
and – forever – joy – (will be) on=upon – their heads / ,
joy / and gladness / shall overtake / [+because] sorrow – and sighing – shall flee / ;
I myself / (am) he / (who) (will) comfort you / :
who=why – (are) you – (and=as) scared – from=for an individual [=’destined for hell’]– (who) (will) die / ,
A)  and – (will be) given – grass [=as food, in Hell ?] – from=as a son of – the adm-man? / ;
B)  and=when – it (will) be given – to blow the trumpet – from=by the sons of – the adm-man [=144] ? / ;
Zo zullen wie door de Heer zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion komen.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen ,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten . Ik, ik ben het die u troost .
Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling , die sterven moet ,
voor een mensenkind , gras , dat vergaat ,     +

“zo [=’op die manier’] zullen wie de door IEUE gered zijn terugkeren [=’door vijandige realm] ,
en zij zullen met gejuich tsiun [=’eden-residentie’] binnengaan ;
en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn ,
vreugde en blijdschap zullen overnemen want verdriet en gezucht zullen wegvluchten ;
ik zelf ben hij die u troosten zal :
waarom bent u bang voor een individu [=’bestemd voor de Hel’] , die sterven zal ,
A) en gras gegeven zal worden [=als voedsel, in de Hel ?] als een zoon van de adm-man ? ,    
B) wanneer het de zonen van de adm-man [=144] gegeven zal worden om de trompet te blazen ? ,

 
13-14
and·you-are-forgetting ieue one-making-of·you one-stretching-out heavens
and·one-founding earth and·you-are-being-afraid continually all-of the·day from·faces-of
fury-of the·one-constraining as·which he-prepares to·to-ruin-of and·where ? fury-of
the·one-constraining he-hastens one-tilting to·to-be-unloosed-of and·not he-shall-die
to·the·ruin and·not he-shall-lack bread-of·him
And forgettest the LORD thy maker, that hath stretched forth the heavens, and laid the
foundations of the earth; and hast feared continually every day because of the fury of the oppressor,
as if he were ready to destroy? and where [is] the fury of the oppressor? The captive exile hasteneth
that he may be loosed, and that he should not die in the pit, nor that his bread should fail.

‘oppressor’ , H6693 tsuq ‘proper: to compress ; to oppress, distress’ ;
‘captive exile’ , H6808 tsa-ah ‘to tip over’ but unclear ; no similar in short -ts cluster;

 • context : one who has tipped over : a good description of the soul who fights to escape
  the sucking power of this world (described as ‘oppressor’) ; the context of the oppressor
  is indeed “earth’s matrix” since it follows upon ‘the eden land and sky’ ;
  fury : as (-chme) , related to the Nahum theme of ‘the cistern , now north’  ;
  that cistern produces (the blueprint of) our present body as a mixture
  (compare the problem of Cham , as a main group out of which Canaan came forth) ;
  hence ‘this world is full of dangers (to,) and problems for this body’ , as ‘the fury’ ;
 • zin context : die overgeheld is : een goede omschrijving van de ziel welke probeert aan de
  zuigkracht van “deze wereld” te ontsnappen ; de laatste als “de onderdrukker” ;
  de context is inderdaad “deze wereldse matrix” omdat de zin volgt op het eden-land ;
  woede : als (chme) , gerelateerd aan de “cistern , nu in het noorden” (zie Nahum) ;
  die cistern produceert (de blauwdruk van) ons huidige lichaam , als vermenging ,
  (vgl. het Cham probleem – als de belangrijke groep waaruit Canaan voortkwam) ;
  daarom is ‘deze wereld’ vol gevaren en moeilijkheden voor ‘dit lichaam’ – als ‘de woede’;
  toegevoegd : [want] , voor context ,

“and=but you (have) forgotten / (that) IEUE / made you [=’but not this body’!] / ,
the one (having) stretched forth / the heavens [=’of eden’] / , and founding / the land / :
and=yet you are – every – day – continually – afraid   +
from=for facing – the fury of – the oppressor [=’this world’s matrix’] / ,   +
(as=by) which [method] – he [now again] determined – – to=for to destroy (you) [=’to corrupt’] / ,
and=but where / (is) the fury of / the oppressor ? / ;
[+for] (the one who has tipped-over) – hastens – to=for to be loosened [=’fróm this world’s-matrix] / ,  +
and=so (that) – he – shall – not – die – to=in the pit [=’this world’s matrix’] / ,
and=but (that) – he – shall – not – be without – bread [=’eden’s reality’] / ;
en dat u de Heer vergeet , die u gemaakt heeft , die de hemel uitgespannen heeft
en de aarde gegrondvest , en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent vanwege de woede
van de onderdrukker , wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten ?
Waar is dan de woede van de onderdrukker ? De geknevelde zal snel worden losgelaten ,
hij zal niet sterven in de put van ellende, zijn brood zal hem niet ontbreken . 

“maar u bent IEUE vergeten , die u gemaakt heeft [=’maar niet dit lichaam’!] ,
die de hemel [=’van eden’] heeft uitgespannen en het land gegrondvest heeft :
toch bent u iedere dag de hele tijd bang    +
om geconfronteerd te worden met de woede van de onderdrukker [=’deze wereldse matrix’] ,
welke [methode] hij [nu weer] bestemd heeft om (u) te vernietigen [=’door corruptie’] ,
maar waar is dan de woede van de onderdrukker ? ;
want (degene die overgeheld is) haast zich om losgemaakt te worden [=’ván de wereldse matrix] ,
zodat hij niet zal sterven in de put [=’deze wereldse matrix’] ,
maar (dat) hij niet zonder brood zal zijn [=’eden’s werkelijkheid’] ;

 
15-16
and·I ieue Elohim-of·you one-splitting-apart the·sea and·they-are-clamoring
billows-of·him ieue-of hosts name-of·him and·I-shall-place words-of·me
in·mouth-of·you and·in·shadow-of hand-of·me I-cover·you to·to-plant-of heavens
and·to·to-found-of earth and·to·to-say-of to·Zion people-of·me you
But I [am] the LORD thy God, that divided the sea, whose waves roared:
The LORD of hosts [is] his name. And I have put my words in thy mouth, and I have covered
thee in the shadow of mine hand, that I may plant the heavens,
and lay the foundations of the earth, and say unto Zion, Thou [art] my people.
‘divided’ , H7280 raga ‘proper : to toss violent and sudden’ ;

 • context : said bý tsiun (‘so tsiun can say’) ; this line as introduction to the next lines 17-18 ;
  tsiun is the entire residence , inclusive land and sky (and is personified , next) ;
 • zin context : gezegd dóor tsiun : deze zin als inleiding op de volgende hoofdstukken ;
  tsiun is de hele residentie , inclusief land en lucht , en wordt verpersoonlijkt (vanaf 17-18) ;

“and=for I / (am) IEUE / your deity / ,
the one (who) (shall) stir / the sea [=’dualistic dimension’] / , and – his waves – (will be) turbulent / ,
IEUE of / hosts [=’eden-dimension’] / is his name / ;
and I shall place / my words [in right direction] / in your mouth / ,
and – I (will) cover you – in=with the shadow of – my hand [=’as restored construct’?] / :
to=by establishing / the heavens / and to=by founding / the land [=’both as néw eden’] / ,
and to=so – to=bý tsiun [=’eden-residence’] – to (can) say / : you – (are) my people / ;
Want ik ben de Heer, uw God, die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen ,
Heer van de legermachten is zijn naam . Ik leg mijn woorden in uw mond ,
en bedek u onder de schaduw van mijn hand ,
om de hemel te planten en de aarde te grondvesten , om te zeggen tegen Sion: u bent mijn volk.

“want ik ben IEUE , uw godheid ,
die de zee [=’dualistische dimensie’] zal opzwepen , en zijn golven zullen wild zijn ,
IEUE van de legermachten [=’eden-dimensie’] is zijn naam ;
ik zal mijn woorden [in goede richting] in uw mond leggen ,
en ik zal u bedekken met de schaduw van mijn hand [=’als gerestaureerd construct’?] :
door de hemel tot stand te brengen en het land te grondvesten [=’beide als nieuw-eden’] ,
opdat door tsiun [=’eden-residentie’] gezegd kan worden : u bent mijn mensen ;

 
D)
 

17-18
het onbewoonde , omgedraaide eden land ;
rouse-yourself ! rouse-yourself ! arise-you ! Jerusalem who you-drank from·hand-of ieue
cup-of fury-of·him dregs-of cup-of the·tremor you-drank you-wrung-out there-is-no
one-conducting to·her from·all-of sons she-gave-birth and·there-is-no one-holding-fast
in·hand-of·her from·all-of sons she-brought-up
Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which hast drunk at the hand of the LORD the cup
of his fury; thou hast drunken the dregs of the cup of trembling, [and] wrung [them] out.
[There is] none to guide her among all the sons [whom] she hath brought forth;
neither [is there any] that taketh her by the hand of all the sons [that] she hath brought up.

 • ‘dregs’ H6907 qubbaath ‘dregs’ 2x (here) ; -qaba ‘to rob’, several ; into -qaaba ;
  qubb-ah ‘large tent’ 1x ; qob-ah ‘belly’ 1x ; Akk. qablu ‘battle, buttocks, rump, gate’ ;
  qubûru ‘grave, hole’; qebêru ‘to bury, roll up’ , as QERES ? (QERR circle, see Nahum) ;
 • ‘trembling’ , H8653 tharel-ah ‘to stagger’ 1x (Job) ; raal ‘to tremble’, we had that in Nah.2 ;
 • context : rise up on high : tó the wilderness (diagram) :
  Jerusalem : as the concept “inhabited eden” , but in these verses as un-inhabited ;
  compare the line in Zechariah “Jerusalem in Jerusalem (eden’s)” ;
  the hand of IEUE : or “because of the hand (construct)” , as now Damascus ,
  drained out : from our Originals : the “fury” was ‘this body of us’ , and next line is about
  the ‘sons’ : effectively telling that we haven’t our Originals tó lead her ;
  her hand : (2388) can also be “to grasp firm, etc”, in the sense of to battle it ;
  we showed the possibility as A) and B)  (of which we prefer B) ;
  sons , as candidates : strenghtened by ‘to lead’ and compare context later on ,
 • zin context : rijs op : naar de ‘wildernis’, zie diagram ;
  Jeruzalem : het concept “het bewoonde eden” maar hier on-bewoond (als de straf) ,
  vgl. Zacharia “Jerusalem in Jeruzalem” ;
  de hand van IEUE : ‘de hand’ als construct , nu Damascus ;
  bloedde leeg : de term ‘leeglopen’ heeft vervelende connotaties ; term wordt gebruikt bij
  het leegbloeden van een offerdier , dus geldig ; hier als het verliezen van onze Originelen ,
  vanwege ‘de woede’, wat “ons huidige vermengde lichaam” is ;
  haar hand : mag ook “de hand (als construct” vastgrijpen , in de zin van tegen het te strijden ;
  van de opties A) of B) gaat onze voorkeur uit naar B)  ;
  zonen , als de candidaten : versterkt door ‘het leiden’, en vergelijk context verderop ;

“awake you / , awake ! / , (and) rise up [‘on high’] / , Jerusalem [=concept as ‘inhabited eden’] ! / ,
(you) who / drank / the cup of / fury (-chme) / from=by the hand [‘-construct’] of / IEUE / ;
you drank – the dregs of – the cup of – trembling [Rã+deity] / , [+and] you (were) drained / :
from all – the sons [=’144 candidates] – she gave birth to – there-is-no – one leading – (to=as) her / ,
A) and there-is-no – one holding – in=by her hand – from all / the sons / she (caused to) grow up / ;
B) and=for there-is-no – one grasping firmly – in=as her hand [=’Damascus’]   +
from all / the sons / she (caused to) grow up / ;
Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem ! U die uit de hand van de Heer gedronken hebt
de beker van zijn grimmigheid ; de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken ,
opgedronken . Er is niemand die haar zachtjes leidt van al de kinderen die zij heeft gebaard ;
er is niemand die haar hand grijpt onder al de kinderen die zij heeft grootgebracht .

“ontwaak , ontwaak , rijs op [=’naar hoge plaats’] , Jeruzalem [=concept als ‘bewoond eden’] ! ,
(u) die de beker van toorn (chme) uit de hand [=’construct’] van IEUE gedronken hebt ;
u dronk de droesem uit de beker van huivering , en u bloedde leeg :
van alle zonen [=’kandidaten voor de 144’] die zij baarde is-er niet éen die haar leidt ,
A) en er-is (er) niet éen die haar bij de hand neemt van alle zonen die zij grootbracht ;
B) en=want er-is (er) niet éen die haar hand [‘Damascus’] grijpt van alle zonen die zij grootbracht ;

 
19-20
two they ones-happening-of·you who ? he-shall-condole to·you the·devastation
and·the·breaking and·the·famine and·the·sword who ? I-shall-comfort·you sons-of·you
they-swooned they-lie-down in·head-of all-of streets as·antelope-of noose
the·ones-being-full-of fury-of ieue rebuke-of Elohim-of·you
These two [things] are come unto thee; who shall be sorry for thee? desolation,
and destruction, and the famine, and the sword: by whom shall I comfort thee?
Thy sons have fainted, they lie at the head of all the streets, as a wild bull in a net:
they are full of the fury of the LORD, the rebuke of thy God.
‘fainted’ , H5968 alaph ‘to veil or cover’, said as ‘to faint’ ; -ulpeh ‘faint’ 1x ;
‘wild bull’ , H8377 theo ‘antelope’ 1x ; -thaah ‘to mark out (said of a region)’ ;

 • ‘net’ , H4364 makmar ‘net’ 1x (psalms) ; 3648 kamar ‘grow hot or warm’ ; -komer
  ‘idolatrous priest , an ascetic’, [one points to ma-kmor , which is this term !] ,
 • context : “who of you will…” ; same category as “who will close the gate” etc ;
  antelope and net : red flags here – Esau invented ‘the net’ (m-kamar) to hide the
  dangerous ‘idolatrous priest’ (-komer) , then searched some animal and found ‘antelope’
  (-theo) which is similarly vague . Even contextually the line don’t make sense , this way ;
  false priests full of the fury : but this DOES make sense – especially in our times !
  the term implies ‘ascetics or teachers who want humanity to be all brothers’ ,
  and compare (-chme) in the line tot he ‘false covering’ (-aleph) ;
  in the line, the “ones-being-full” refers back to the priests ;
 • zin context : “wie van jullie…” ; dezelfde categorie als “wie van jullie sluit de deur”, etc ;
  antelope en net : erg verdacht : Esau bedacht de term ‘net’ (m-kamar) om zo het
  gevaarlijke woord ‘afgoden-priesters’ (-komer) te verdoezelen , en zocht vervolgens
  éen of ander dier en vond ‘antilope’ , net zo vaag . Zelfs de context slaat niet ergens op,
  valse-priesters vol met de woede : maar dit slaat wél ergens op ! Vooral in onze tijd –
  waar de kleur van de term “de hele mensheid worden broeders” is , en vergelijk (-chme)

  ‘woede’ met ‘de valse bedekking’ (-aleph) ;
  in de zin refereert “ones-being-full” terug naar de priesters ;

“these – two – (have) happened to you / ;
who [=’of the sons’ !] / shall be moved / to=over your / devastation / and breaking [off] / ,  +
and (over) the famine / and the sword ? / ,
(by) whom / shall I comfort you ? / ;
your sons [=’on earth’] / fainted [=’by false covering’?] / , they lie / in – all – the main – streets / ,
as (marked out) / [+by] the idolatrous priests / (who are) full of / the fury (chme) of / IEUE / :
(being) the rebuke of / your deities [=’the sons as potential candidates’!] / ;
Deze twee dingen zijn u overkomen . Wie betuigt u zijn medeleven ?
Er is verwoesting en ondergang , honger en zwaard . Door wie zal ik u laten troosten ?
Uw kinderen zijn uitgeput , zij liggen op de hoeken van de straten, als een antilope in een net ;
zij zijn vol van de grimmigheid van de Heer , en de bestraffing door uw God .

“deze twee zijn u overkomen ;
wie [=’van de zonen’!] zal aangegrepen zijn over uw verwoesting en gebrokenheid ,
en (over) de honger en het zwaard ? ,
door wie zal ik u laten troosten ? ;
uw zonen zijn uitgeput [=’door valse bedekking’?] , zij liggen in alle hoofdstraten ,
(begrenst) door de afgoden-priesters die vol zijn van de woede (chme) van IEUE :
als de bestraffing van uw godheden [=’de zonen als potentiële candidaten’!] ;

21-22
therefore hear-you ! please ! this humbled-one and·drunken-one and·not from·wine
thus he-says lords-of·you ieue and·Elohim-of·you he-is-contending people-of·him behold !
I-take from·hand-of·you cup-of the·tremor dregs-of cup-of fury-of·me not you-shall-add
to·to-drink-of·her further
Therefore hear now this, thou afflicted, and drunken, but not with wine:
Thus saith thy Lord the LORD, and thy God [that] pleadeth the cause of his people,
Behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling,
[even] the dregs of the cup of my fury; thou shalt no more drink it again:

 • context : contending with His people (believers) for to becóme deities ;
  there is no blasphemy here – our ‘flesh’ could never “guide” her ; and compare the
  verse “though I said you were deities, you will die like man” – God calls her (to-be)
  inhabitants ‘deities’ ; but note how He ‘has to contend with his people’ to get the first
  group of 144 !! — after which áll saved souls will be ‘dieties’ in the sense of this verse ;
  cup out of the hand : likely related to the situation of the cistern (SH-pool as) and the
  construct of the hand (Damascus) , see Nahum chapters ;
 • zin context : onderhandelen met Zijn mensen (=gelovigen) om goden te wórden :
  er is geen blasfemie hier : ons ‘vlees’ zou haar nooit ‘kunnen leiden’ ;
  God noemt haar (toekomstige) bewoners ‘goden’ , maar merk op dat Hij moet
  “onderhandelen met zijn mensen” om de eerste groep van 144,000 te verkrijgen !! ;
  en daarna zullen álle geredde zielen ‘goden’ worden in de context van dit vers ;

“therefore / hear you [=’emptied eden-Jerusalem’] / this – please ! / ,
(you) humbled one / and drunken one / and=but not / from wine / ;
thus / (he) says / yourLord / IEUE / :
[in order] and=for (to be) your deities / , he [=IEUE] (will) contend – [+with] his people [=’believers’] / ,
behold ! / , I (will) take – the cup of – trembling – from your hand ,
(and) the dregs of – the cup of – my fury – you shall – not – again – drink – anymore ;
Daarom, luister toch hiernaar , u die ellendig bent, dronken, maar niet van wijn .
Zo zegt de Heer, de HEERE en uw God, die voor zijn volk een rechtszaak zal voeren :
Zie, ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker
van mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken .

“daarom , hoor [=’het lege eden-Jeruzalem’] dit , alstublieft :
(u) de vernederde en dronkene – maar niet van wijn ;
zo zegt IEUE , uw Heer :
opdat uw godheden zullen worden , zal hij [=IEUE] onderhandelen met zijn mensen [=’gelovigen] ,
zie , ik zal de beker van huivering uit uw hand nemen ,
en de droesem van de beker van mijn woede – u zult die niet nog een keer drinken ;

 
23
and·I-place·her in·hand-of ones-afflicting-of·you who they-say to·soul-of·you
bow-down-you ! and·we-shall-pass-over and·you-shall-place as·the·earth
body-of·you and·as·the·street for·the·ones-passing-over
But I will put it into the hand of them that afflict thee; which have said to thy soul,
Bow down, that we may go over: and thou hast laid thy body as the ground,
and as the street, to them that went over.
‘bow down’ , H7812 schach-ah ‘bow down, by extension to worship’ ; glyph KES ;
‘body’ , H1416 gev ‘back’ 7x ; corresponding to -geb cluster (v=b) , as GEB land ;

 • context : them spirits live upon the dimensional báckside of the eden-land :
  we had in Introduction this theme – that their realm
  “cannot be in the same space as the eden-dimension”,
  because evil can’t be in the same realm as God ;
  the picture of the inversed figure as GEB , their land ,
  is posted in the Nahum chapters ;
  dimensional-backside : as glyph PEH’ , top right ;   
  below that the PEH’ land (or island , or pool) ;
  “the (eden-) land as dimensional backside” ;
  emending into PTEH’ (Ptah) , their creator-god ;
  the (-P) as their new-root to can construct upon ,
  as the inversed eden land ;
  bow down : into another dimensional angle ,
  see diagram ‘dualistic Vector’ as K-axis , hence the
  glyph KES ‘to bow down’ ; where the -S is adamite-soul’
  (related to the mentioned adamite-soul of hér..?) ;
  adamite-soul : most curious , we don’t get that yet ;
  but it seems our souls and eden are most connected ;
 

rpt
click pic(s) to enlarge
 

“and=for I place her [=’the cup’] / in the hand of / the ones afflicting you [=’them spirits’] / ,
who / say / to your adamite-soul  [sic!] / :
bow down ! / and=so we [dimensionally] cross over (to you) / ,
and=for you shall place – your back [=’dimensional backside’] – (to be) as the land [=’GEB’!] / ,  +
and as the street / for the ones crossing over (you) .
Maar ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven , die tegen uw ziel zeiden :
werp je neer , dan lopen wij over je heen . En u legde uw rug neer als was u de aarde ,
als was u de straat voor wie daaroverheen gaan .

“want ik zal haar [=’de beker’] geven in de hand van hen die u onderdrukken [=’de geesten’] ,
die tegen uw adm-ziel (sic!) zeggen :
buig neer , opdat wij [dimensioneel] oversteken (naar u) ,
want u zult uw rug [=’dimensionele achterkant’] plaatsen als het land [=’GEB’!] ,  +
als de straat voor wie over (u) heen gaan .

 


 

05.23.19.   —   submitted   —   first version   —   hetreport

 

 

(new extended diagram forthcoming)