Jes. 51 : de zonen willen
wanhopig graag uit dit
lichaam dat hun vasthoudt
(God zegt ‘nu is het genoeg’)
[cruciaal in 2020]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 

  chapter context :
continued , named : the sons desperately
much want to be freed from this body
which holds them fast
(God says ‘now it is enough’) ;
theme :
following 50 , this chapter explains itself ,
but we needed a separate introduction
(before this chapter starts) to can show you
Esau ’s massive corruptions (and see 50 for
examples how and why sections can be
deleted) : at the end of this chapter he even
added FIVE entire lines ! ;
if you are new to this site it may seem to you
that our translation is akin to the UK-couple
on holiday , driving in Belgium ,
thinking all of them drive on the wrong side —
but we assure you that this isn’t the case ;
#2 :
note :
very readable , third version and
definitive ;
last March’s submission had many gaps still ,
but now showed whát was the problem ;
submission of entire chapter : 30/10/ 2020
chapter was 100% (!) corrupted

 

Hoofdstuk context :
… thema leest zichzelf , als vervolg op 50 ;
maar we hadden een aparte introductie nodig (zie onder – voordat deze 51 begint)
om u Esau’s werkelijk kolossale corrupties te laten zien —
op het eind van dit hoofdstuk heeft hij zelfs VIJF complete verzen toegevoegd ;
hij heeft uit alle macht geprobeerd om ‘de rode lijn’ uit 50 en deze 51 te halen
(in vorig hoofdstuk staan voorbeelden hoe we zinnen restaureerden –
als het hoe en wanneer bepaalde stukken weggelaten kunnen worden) ;

 

… voor wie deze site nieuw is , mag het zijn alsof wij vertalen op de manier van
dat Engelse echtpaar dat , tijdens hun vakantie rijdend in België , op de radio een
bericht hoorde over een spookrijder ; waarop de man tegen zijn vrouw uitbarstte :
“wat , éen ? Het zijn er wel honderd !”,
maar we verzekeren u dat dit niet het geval is —

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ;
de versie van afgelopen Maart bevatte nog veel lacunes en onduidelijkheden
omdat we de snel wisselende thema’s niet in éen geheel konden voegen –
nu blijkt WAT de reden van die themawisselingen waren (zie hierna) ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 30/10/ 2020
hoofdstuk was 100% (!) gecorrumpeerd

 
the (required-) theme of this chapter + corruptions :
1) the last section of previous 50 was about ‘dont use your own understanding’ ,
so it is possible that the same theme continues here ,
especially when the first lines 1 and 2 here about ‘look you ! to (..corrupt)” ;

2) while chapter 52 is about the (144,000) originals who leave Mystery-Babylon ,
so the theme in this 51 must be some ‘inbetween theme’ ;

the heavy corruptions :
line 1 : Hearken to me, ye that follow after righteousness
line 7 : Hearken unto me, ye that know righteousness
… what is going on there ? an added line 1-6 ?

and this :
line 6 : and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like
manner: but my salvation shall be for ever, and my righteousness shall not be abolished.

line 8 : eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool:
but my righteousness shall be for ever, and my salvation from generation to generation.
… that’s impossible !

then this ,
line 10 : [Art] thou not it which hath dried the sea, the waters of the great deep; that hath made the depths of the sea a way for the ransomed to pass over?

line 15 : But I [am] the LORD thy God, that divided the sea, whose waves roared
impossible !

and in addition ,
line 9 (start) : awake , awake !
line 17 (start) : awake , awake !
chapter 52 (line 1) : awake , awake ! ; (which ‘awake’ doesn’t belong here ?)

line 5 : ‘on my arm the islands will trust’ ,
line 9 : the arm of God having slain Rahab’ ,
Is.52:10 the ‘arm of God warring the nations’, (which ‘arm’ doesn’t belong here ?)

conclusion :
… in part I God must give “examples to the person using his own understanding”,
and you judge how we selected the deeply corrupted lines back together again ;
part II then must – as juxtaposition – be about the souls who dó understand ; 

… Esau tried ‘to distort the logical buildup of the whole theme’ (of 50 and this 51) :
also the endsection of this chapter was heavy corrupted (=added) ,
therefore we suggest that 50 and this 51 were originally óne chapter ,
since from the 23 lines only 14 (!) remained Valid ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Isaiah 51

[our numbering : 1-2-3]
1-2-8 (!)
vervolg : … voorbeelden gegeven aan degene die ‘eigen licht’ gebruikt :

listen-you ! to·me ones-pursuing-of righteousness ones-seeking-of ieue
look-you ! to rock you-were-hewn and·to pierced-of cistern you-were-picked-out
(2) look-you ! to Abraham father-of·you and·to Sarah she-is-travailing·you
that one I-called·him and·I-am-blessing·him and·I-am-increasing·him
(line 3 + 4 deleted)
(line 5) that as·the·cloak he-shall-eat·them moth and·as·the·wool he-shall-eat·them roach
and·righteousness-of·me for·eon she-shall-become and·salvation-of·me for·generation-of
generations
Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the LORD: look unto the rock
[whence] ye are hewn, and to the hole of the pit [whence] ye are digged. Look unto Abraham
your father, and unto Sarah [that] bare you: for I called him alone, and blessed him, and
increased him. (line 8) For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat
them like wool: but my righteousness shall be for ever, and my salvation from generation to
generation.

‘hewn’ , H2672 chatsab ‘to hew, dig’ [-atsb ‘grievous idol’] ;     

 • context : continued : … examples given to the person who uses ‘his own light’ :

line ,                                                                                                                      [restored section 1 : this body]

 • [=’line 1-2 : chatsab=atsab , we had exact the same phrasing a few chapters ago
  about “the idol + born from parents” ; Esau made ‘father’ (-ab) into abraham ;
  2) line 1 : originally : “listen-you ! who not ones-pursuing righteousness” ;
  3) line 8 : as (didactical) conclusion – because the theme is ‘go understand’ ;
  4) line 8 : ‘garment’ (-bgd) is also ‘treacherous’, used in Jeremiah for ‘our body’ ;
  5) line 8 : ‘the righteousness forever’ is part of section 2 , see next ;
  line :]

“listen you ! ,        +
(..+who..) (i=mi) – (do) (..+nót..)  – pursue – the right (-version) ,                       [=’as the scroll’]
[+as] (the one who does) (..+not..) – (..listen..) – [+to] IEUE :                   [<< previous chapter]

 
look you ! – to=at – (..your (-own) grievous idol [=’this body’] ..) ,     +    [=’skipped: cistern’]
                                                                                                                                                              
[1-2 was one line]
2 (..+which..) (..(was) generated..) – to=by – (..your father..) ,               
and – brought forth – (..by your mother..) ;      +                                            [=’skipped rest of line’]

———————–
8 (is it) (..not..) (ki=la) the garment (-body) (-bgd) – (which) the moth (?) – (will) eat up ,
as (..the cloth ?..) – (which) the worm (?) – (will) consume ? ;                 [=’skipped rest of line’]

 • [=’above 2 + 8 :
  note how the syntax of line 8 was meant to be a question-line !!! ,
  if nó question then it would read “moth + eat + garment” + “cloth + worm + devour” ;

Luister naar mij ,
u die de gerechtigheid najaagt , u die de Heer zoekt . Aanschouw de rots waarin u
uitgehakt bent , de holte van de put waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham ,
uw vader, en Sara , die u gebaard heeft . Want toen hij nog alleen was , riep ik hem ,
ik zegende hem en maakte hem talrijk . (zin 8) Want de mot zal hen opeten als een kleed ,
de mottenlarve zal hen opeten als wol . Maar mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan,
en mijn heil van generatie op generatie

 • [=’zie Engels :]                                                                                                                 [sectie 1 : dit lichaam]

“luister ! ,       +
(u-) (..+die..) (i=mi) (..niét..) de juiste (-versie) najaagt ,                                        [=’als de boekrol’]
[+als] degene die (..+niet..) (..luistert..) [+naar] IEUE :                                    [<< vorig hoofdstuk]

 
kijkt u ! [=naar] (..uw (-eigen) (..smartelijke idool [=’dit lichaam’] ..) ,    +              [=’geen ‘put’]
 
2 (..+dat..) (..gegenereerd werd..) [=door] (..uw vader..) ,
en voortgebracht (..door uw moeder..) ;        +                                                        
[=’rest verwijderd’]
———————–
8 (is het) (..niet..) (k=la) het (lichaams-) kleed dat de mot (?) op zal eten ,
als (..het gewaad ?..) dat de worm (?) zal consumeren ? ;                                   [=’rest verwijderd’]

 • [=’zie Engels :
  de originele syntax van zin 8 past precies !’]

   
  [our numbering : 4]
  6 (!)
  … ook deze áarde zal vergaan , net als dit lichaam :                             [sectie 2 : deze aarde]
  lift-up-you ! to·the·heavens eyes-of·you and·look-you ! to the·earth from·beneath
  that heavens as·the·smoke they-shall-be-dissolved-away and·the·earth as·the·cloak
  she-shall-wear-out and·ones-dwelling-of·her like louse they-shall-die (b) and·salvation-
  of·me for·eon she-shall-become and·righteousness-of·me not she-shall-be-dismayed
  Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath: for the heavens shall
  vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell
  therein shall die in like manner: but my salvation shall be for ever, and my righteousness
  shall not be abolished.

  • context : … also this éarth will perish , just like this body :               [section 2 : this earth]

  line ,

  • [=’line b) was one strophe , not two ; Esau extended the entire line by adding words
   (besides , God would never say ‘and the inhabitants will die like flies’) ;
   2) line b) : ofcourse as all 144,000 ; and see index ‘who are the 144,000’ ;
   line :]

  “lift up you ! – your eyes – to the (..sky..) (shmim=rgo ; line 15) ,
  and look – to=at – the land – beneath [+her] :

   
  (..likewise..) [<< moved] ,                                                                                                       [=’like the body’]
  (..the sky..) – (will be) dissolved , and – the land – (will) perish ;
  and (..your grievous idol..) (ishb=atsb) – (will) die [+in that time] ;            [=’next : the clue’]

   
  b) [=but] [+I] (will) save – (..the sons..) (oulm=bnm)         +                      [=’theme is now ‘sons’]
  (..+who..) (..(will have) found ?..) – the righteous (-version) ;      [=’referring back to line 1’]

  (zin 6)
  Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden , want de hemel zal
  verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed , evenzo [of: als muggen]
  zullen haar bewoners sterven. Maar mijn heil zal voor eeuwig bestaan ,
  mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden .

  • [=’zie Engels :]

  “sla uw ogen op ! naar (..de atmosfeer..) (shmim=rgo ; zin 15) ,
  en kijk naar het land beneden [+haar] :

   
  (..op dezelfde manier..) [<< verplaatst]        +                                                        [=’zoals het lichaam’]
  zal (..de atmosfeer..) verdwijnen , en het land zal vergaan ;
  en (..uw smartelijke idool..) (ishb=atsb) zal sterven [+in die tijd] ;              [=’hierna : de clue’]

   
  b) [=maar] [+ik] zal (..de zonen..) (oulm=bnm) verlossen     +                   [=’thema is nu: zonen’]
  (..+die) de juiste (-versie) (..zullen hebben gevonden ?..) ;                     [=’refererend aan zin 1’]

   
  Part II   —   deel III                     [from next line 9 : resumed numbering]

   
  [our numbering : 5-6-7]
  9-10-11
  … want de zonen smeken God om in te grijpen :                                 (zie Lukas 18 in index)
  rouse-you ! rouse-you ! clothe-yourself ! strength arm-of ieue rouse-you !
  as·days-ofaforetime generations-of eons ?·not you she the·one-hewing one-audacious
  one-wounding-of monster ?·not you she the·one-draining sea waters-of abyss vast
  the·she-places depths-of sea way to·to-pass-of ones-being-redeemed  and·ones-being-
  ransomed-of ieue they-shall-return and·they-enter tziun in·jubilation and·rejoicing-of eon
  on head-of·them elation and·rejoicing they-shall-overtake they-flee affliction and·sighing
  Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; awake, as in the ancient days, in the
  generations of old. [Art] thou not it that hath cut Rahab, [and] wounded the dragon?
  [Art] thou not it which hath dried the sea, the waters of the great deep; that hath made
  the depths of the sea a way for the ransomed to pass over? Therefore the redeemed of
  the LORD shall return, and come with singing unto Zion; and everlasting joy [shall be]
  upon their head: they shall obtain gladness and joy; [and] sorrow and mourning
  shall flee away.

  • context : … because the sons implore God to intervene :            (see Luke 18 in index)

  line ,

  • [=’we think that the rahab theme is defendable to make the point “please act”;
   see Introduction for rahab (though we still need to finish part II) ;
   2) line 1 : ‘the arm’ itself already represents ‘power’ : the acting is intended ;
   3) Esau used too much ‘joy’ while next section will be about ‘the soul’ ;
   line :]  

  “(..because..) (ouri=ki) – (..they [=’sons’] (will) say..) (ouri=amr) [+to me] :
  (..execute..) (lbsh=osh) – [+your] power ! , (you) arm [=’own power’] of – IEUE ;

   
  arise you – as (in) the days of – old , [+as] (in) ancient – (..times..) (druth=oth) ;
  (..because..) (lua=ki) – you – (..were..) (eia=eie) – the one (who) hewed (-down) rahab ,
  [+as] the one (who) wounded – the monster ;                                              [=’pre-eden time’]

  ———————–
  10 you – (+again) (..(will) be..) (eia=eie) – the one (who will) drain – the [matrix-] sea ,
  [+as] the [eden-] waters – (out-) [=from] – the great – [matrix-] abyss ,
  (and) place – a way – [=for] [+us] to [=’dimensionally-] cross over – (..to tsiun..) ;       

   
  11 (..+then..) (..the sons..) of – (..[eden-] Ishral..) [=’144,000’] – (will) return ,     +
  and they (will) enter – tsiun – in jubilation :
  [=as] the forever – joy – on=for – (..their adm-soul..) (rsh=nphsh) ,      +

   
  [deleted]
  (who will have) escaped – [from-] affliction – and sighing ;       +         [=’soul = theme’]

  Ontwaak, ontwaak,
  bekleed u met kracht, arm van de Heer ! Ontwaak als in de dagen van weleer , als bij
  de generaties van vroeger eeuwen ! Bent u het niet die Rahab heeft neergehouwen ,
  het zeemonster doorboord ? Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd, de wateren
  van de grote watervloed , die de diepten van de zee gemaakt heeft tot een weg ,
  zodat de verlosten erdoor konden gaan ? Zo zullen wie door de Heer zijn vrijgekocht ,
  terugkeren en met gejuich in Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn ,
  vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen , verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

  • [=’zie Engels :]

  “(..omdat..) (ouri=ki) (..zij [=’zonen’]..) [+tot mij] (..zullen zeggen..) (ouri=amr) :
  (..oefen..) (lbsh=osh) [+uw] kracht (..uit..) ! , (u) arm [=’eigen kracht’] van IEUE ;

   
  ontwaak als (in) vroeger dagen , [+als] (in) oude (..tijden..) (druth=oth) ;
  (..want..) (lua=ki) u (..was..) (eia=eie) degene die Rahab (neer-) hebt gehouwen ,
  [+als] degene die het monster hebt verwond ;                                                [=’pre-eden tijd’]

  ———————–
  10 u (..zult..) (eia=eie) (+opnieuw) degene zijn die de [matrix-] zee droog zult leggen ,
  [+als] de [eden-] wateren (uit-) [=van] de grote afgrond ,
  (en) een weg [=voor] [+ons] plaatsen (om) [dimensioneel-] over te steken (..naar tsiun..) ;

   
  11 (..+dan..) zullen (..de zonen..) van (..[eden-] Ishral..) [=’144,000’] terugkeren ,        +
  en zullen juichend tsiun binnengaan :
  [=als] de eeuwige vreugde [=voor] (..hun adm-ziel..) (rsh=nphsh) ,        +

   
  [verwijderd]
  die ontsnapt zal zijn (+aan) leed en verzuchting ;       +                           [=’thema is nu ‘ziel’]

   
  [our numbering : 8-9-10-11-12]
  12-13-14-15-16
  … omdat de zielen verlangden om vrij te zijn van dit lichaam :
  I I he one-comforting-of·you who ? you and·you-are-fearing from·mortal he-is-dying
  and·from·son-of human grass he-is-being-given and·you-are-forgetting ieue one-making-of·
  you one-stretching-out heavens and·one-founding earth and·you-are-being-afraid continually
  all-of the·day from·faces-of fury-of the·one-constraining as·which he-prepares to·to-ruin-of and·where ? fury-of the·one-constraining he-hastens one-tilting to·to-be-unloosed-of and·not
  he-shall-die to·the·ruin and·not he-shall-lack bread-of·him and·I ieue Elohim-of·you one-
  splitting-apart the·sea and·they-are-clamoring billows-of·him ieue-of hosts name-of·him
  and·I-shall-place words-of·me in·mouth-of·you and·in·shadow-of hand-of·me I-cover·you
  to·to-plant-of heavens and·to·to-found-of earth and·to·to-say-of to·Zion people-of·me you
  I, [even] I, [am] he that comforteth you: who [art] thou, that thou shouldest be afraid of
  a man [that] shall die, and of the son of man [which] shall be made [as] grass; And forgettest
  the LORD thy maker, that hath stretched forth the heavens, and laid the foundations of the
  earth; and hast feared continually every day because of the fury of the oppressor, as if he
  were ready to destroy? and where [is] the fury of the oppressor? The captive exile hasteneth
  that he may be loosed, and that he should not die in the pit, nor that his bread should fail.
  But I [am] the LORD thy God, that divided the sea, whose waves roared: The LORD of hosts
  [is] his name. And I have put my words in thy mouth, and I have covered thee in the shadow
  of mine hand, that I may plant the heavens, and lay the foundations of the earth,
  and say unto Zion, Thou [art] my people.

  • context : … because the souls desired to be free from this type body :

  line ,

  • [=’this theme (soul terrorized by this body) will be called “the cup of fury” in next section ;
   2) line 13 : used term (-shchth) is always ‘ruined [-by matrix’]’, which this body is part of ;
   3) line 14-16 : restored to ability , because now a conclusion must follow ;
   we used ‘create’ as his same corruption in a previous chapter ;
   line :]

  “(..because..) (anki=ki)        +
  (..they [=’sons’]..) – (were) (..not..) (eua=la) – consolable ,                [=’were inconsolable’]
  and=as – (..the adm-souls..) – (..dwelling ?..) – from=in a mortal (-being)  [=’this body’] :

  [deleted]
   
  13 [deleted]
  (..she..) [=’soul’] (was) – constantly – afraid , every (single-) – day ,        +
  [=for] – the furious – oppressor [=’this body’]         +                           [=’furious = cup ; next’]
  determined – to destroy [+her] [=’soul’] ,
  and=as (..she..) (aie=eia) – (who was being) oppressed – [+by his] fury ;                 [=’true’]

  ———————–
  14 (..she..) – (was) anxious – (..(to be) untied..) [+from him] [=’this body’] ,      +   
  [rest: deleted]

                                                                                                                                           [14+15+16 was one line]
  15 and (..dwell ?..) – [+in] [=her] deity [=’Original’] (+instead) ;
  (..knowing ?..) – (..that..) (gli=ki) – IEUE of – hosts        +                        [midsection : deleted]

   
  16 (would) place – (..the adm-souls..) – in (..their deity [=’Original’]..) ,
  and=as (..the pretty ?..) – (..vessels..) (tsl=kl) – (which would) cover [=them] [=’souls’] ;

   
  (..to be ?..) – (..the (re-) created ?..) (amr=bra) – people – (..[eden-] Ishral..) (athe=ishrl) ;
  Ik, ik ben het die u troost .
  Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling , die sterven moet , voor een
  mensenkind , gras , dat vergaat , en dat u de Heer vergeet , die u gemaakt heeft ,
  die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest , en dat u voortdurend ,
  de hele dag, angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker , wanneer hij zich
  gereedmaakt om u te gronde te richten ? Waar is dan de woede van de onderdrukker ?
  De geknevelde zal snel worden losgelaten , hij zal niet sterven in de put van ellende ,
  zijn brood zal hem niet ontbreken . Want ik ben de Heer, uw God, die de zee opzweept ,
  zodat zijn golven bruisen , Heer van de legermachten is zijn naam . Ik leg mijn woorden
  in uw mond , en bedek u onder de schaduw van mijn hand , om de hemel te planten
  en de aarde te grondvesten , om te zeggen tegen Sion: u bent mijn volk.

  • [=’zie Engels :]

  “(..omdat..) (anki=ki)        +
  (..zij [=’zonen’]..) (..niet..) (eua=la) waren te troosten ,                       [=’ontroostbaar waren’]
  [=als] (..de adm-zielen..) (..die verbleven ?..) [=in] een sterfelijk (-wezen) [=’dit lichaam’] :

  [verwijderd]
   
  13 [verwijderd]
  (..zij..) [=’ziel’] was voortdurend bang , iedere dag ,        +
  [=voor] de grimmige onderdrukker [=’lichaam’]       +               [=’grimmig = beker ; hierna’]
  die vastbesloten was [+haar] [=’ziel’] te gronde te richten ,
  [=als] (..zij..) (aie=eia) die onderdrukt werd [+door zijn] grimmigheid ;               [=’is waar’]

  ———————–
  14 (..zij..) wilde wanhopig graag [+van hem] [=’dit lichaam’] (..losgebonden zijn..) ,      +
  [verwijderd]
                                                                                                                                                  [14+15+16 was éen zin]
  15 en (+in plaats daarvan) [+in] [=haar] godheid [=’Origineel’] (..verblijven ?..) ;
  (..wetend ?..) (..dat..) (gli=ki) IEUE van de legermachten       +               [midsectie verwijderd]

   
  16 (..de adm-zielen..) in (..hun godheden [=’Originelen’]..) zou plaatsen ,
  [=als] (..de mooie ?..) (..kruiken..) (tsl=kl) die [=hen] [=’zielen’] zouden bedekken ;

   
  (om zo) (..de (her-) schapen ?..) (amr=bra) mensen (.. [eden-] Ishral..) (..te zijn ?..) ;

   
  [our numbering : 13-14]
  17-23 (!)
  slot : … de zonen worden verlost van dit lichaam :
  (17)  rouse-yourself ! rouse-yourself ! arise-you ! Jerusalem who you-drank from·hand-of
  Ieue cup-of fury-of·him dregs-of cup-of the·tremor you-drank you-wrung-out
  (deleted lines 18, 19, 20, 21, 22)
  (23) and·I-place·her in·hand-of ones-afflicting-of·you who they-say to·soul-of·you
  bow-down-you ! and·we-shall-pass-over and·you-shall-place as·the·earth
  body-of·you and·as·the·street for·the·ones-passing-over
  Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which hast drunk at the hand of the LORD the cup
  of his fury; thou hast drunken the dregs of the cup of trembling, [and] wrung [them] out.
  (18) [There is] none to guide her among all the sons [whom] she hath brought forth; neither
  [is there any] that taketh her by the hand of all the sons [that] she hath brought up. (19) These
  two [things] are come unto thee; who shall be sorry for thee? desolation, and destruction, and
  the famine, and the sword: by whom shall I comfort thee? (20) Thy sons have fainted, they lie
  at the head of all the streets, as a wild bull in a net: they are full of the fury of the LORD, the
  rebuke of thy God. (21) Therefore hear now this, thou afflicted, and drunken, but not with wine:
  (22) Thus saith thy Lord the LORD, and thy God [that] pleadeth the cause of his people,
  (23) Behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling, [even] the dregs of the cup of
  my fury; thou shalt no more drink it again: (23) But I will put it into the hand of them that afflict
  thee; which have said to thy soul, Bow down, that we may go over: and thou hast laid thy body
  as the ground, and as the street, to them that went over.

  • context : closing : … the sons are saved out from this body :

  line ,

  • [=’note how the theme links back to the start of this chapter ;
   2) line 23 : you see …? ; it can not have written “body” : though the subject is the body ,
   other terms are used to indicate it is the theme – but Esau knéw what was the theme ,
   and by mistake wrote (-gu) , ‘body’ !! ;
   he made the same mistake in the (here irrelevant) line 3 , “IEUE will make Eden” ;
   3) line 18 : he gleaned it from “the sons restoring the eden-land chapter” ;
   line :]

  “(..+but now..) – (..says..) (our=amr) – (..IEUE..) :
  [+I] (will make) – (..the sons..) [=’as souls’] – to rise up ,
  who [=’ashr’] – drank – the cup of – fury – [=by] the hand [=’doing’] of – IEUE ,
  [+as] (having) drunken – the dregs of       +
  the cup [=being] – (..the oppressor [=’this body’]..) (mtsith=mtsiq) ;

  [go to 23]
  18 [deleted]                         [<< the whole reason was just decribed previously !! .
  19 [deleted]                         but that theme was hidden by Esau’s corruptions  —                   
  20 [deleted]                          like in Jeremiah , the cup now immediately is passed on’]
  21 [deleted]
  22 [deleted]
   
  23 and – I place her [=’cup’]      +
  in the hand of – (..the one (which) oppressed you [=’this body’] ..) (iagh=mtsiq) ,
  which (-ashr) – (has) said – to your adm-soul : you (will) – bow dówn – [+for] [=me] ! .

  • [=’above 23 :
   referring to line 6 [=our 4] : read , now ‘this bódy’ will suffer – as the bodies of Jacob…]

  Ontwaak ,
  ontwaak, sta op, Jeruzalem ! U die uit de hand van de Heer gedronken hebt de beker
  van zijn grimmigheid ; de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken ,
  opgedronken . Er is niemand die haar zachtjes leidt van al de kinderen die zij heeft gebaard ;
  er is niemand die haar hand grijpt onder al de kinderen die zij heeft grootgebracht .
  Deze twee dingen zijn u overkomen . Wie betuigt u zijn medeleven ? Er is verwoesting en
  ondergang , honger en zwaard . Door wie zal ik u laten troosten ? Uw kinderen zijn uitgeput ,

  zij liggen op de hoeken van de straten, als een antilope in een net ; zij zijn vol van de
  grimmigheid van de Heer , en de bestraffing door uw God . Daarom, luister toch hiernaar ,
  u die ellendig bent, dronken, maar niet van wijn . Zo zegt de Heer, de HEERE en uw God ,
  die voor zijn volk een rechtszaak zal voeren : Zie, ik neem de beker van bedwelming uit
  uw hand, de droesem van de beker van mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer
  drinken . Maar ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven , die tegen uw ziel
  zeiden : werp je neer , dan lopen wij over je heen . En u legde uw rug neer als was u
  de aarde , als was u de straat voor wie daaroverheen gaan .

  • [=’zie Engels :]

  “(..+maar nu..) (..zegt..) (our=amr) (..IEUE..) :
  [+ik] (zal) (..de zonen..) [=’als zielen’] doen oprijzen ,
  die gedronken hebben van de beker van grimmigheid [=door] de hand van IEUE ,
  [+als] het hebben gedronken       +
  van de droesem van de beker [=die] (..de onderdrukker [=’dit lichaam’]..) (is) ;

  [ga naar 23]
  18 [verwijderd]                 [<< reden was net hiervoor beschreven !!’ ;
  19 [verwijderd]                bovendien wordt de beker direct doorgegeven’]
  20 [verwijderd]
  21 [verwijderd]
  22 [verwijderd]
   
  23 en ik plaats haar [=’beker’]        +
  in de hand van (..degene die u heeft onderdrukt [‘dit lichaam’]..) (iagh=mtsq) ,
  die (-ashr) tot uw adm-ziel heeft gezegd : u zúlt [+voor] [=mij] neerbuigen ! .

  • [=’23 boven :
   zie zin 6 [onze 4] ; lees , nu zal ‘dit lichaam’ lijden – als de lichamen van Jacob …]

   


  05.23.19.   —   submitted   —   first version   —   hetreport
  24.04.2020   —   submitted as 2d version
  30.10oct.2020   —   submitted as fourth version , and definitive [checked] ;

  the March version had many gaps for we couldnt follow the twists ;
  but now the problem showed – and chapter is restored ;