Jes. 51: ga uit deze aarde ,
u serieuze gelovigen !
– de zonen ontsnappen
als meesters van het land
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous 50 :
now is said to believers ‘to go out of earth’,
juxtaposing that with ‘the garden of eden’ ;
chapter builds up towards the 144,000
who will escape and arrive in the wilderness ,
where they address the destroyed eden-land

note : very readable , 2nd submitted version
and now definitive after cleaning up + context ;
annex : ancient ‘map of Mystery-Babylon’

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 50 —
nu wordt tegen gelovigen gezegd “om uit deze aarde te gaan” ,
en dat wordt verduidelijkt door “de tuin van eden” daartegenover te stellen ;
hoofdstuk bouwt op naar de 144,000 die zullen ontsnappen ,
en dan in de wildernis het vernietigde eden-land toespreken
annex : oude ‘kaart van Mystery-Babylon’

 
opmerking :
goed leesbaar ; mooi hoofdstuk ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 51

1-2
vervolg : … geadresseerd aan iedere (serieuze) gelovige :
listen-you ! to·me ones-pursuing-of righteousness ones-seeking-of ieue look-you !
to rock you-were-hewn and·to pierced-of cistern you-were-picked-out look-you ! to
Abraham father-of·you and·to Sarah she-is-travailing·you that one I-called·him
and·I-am-blessing·him and·I-am-increasing·him
Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the LORD:
look unto the rock [whence] ye are hewn, and to the hole of the pit [whence] ye are digged.
Look unto Abraham your father, and unto Sarah [that] bare you: for I called him alone,
and blessed him, and increased him.
‘hole’ , H4718 maqqebeth ‘hammer’ 1x ; 4717 maqqebeh ‘hammer’ 3x ;
‘digged’ , H5365 naqar ‘to gouge out (eyes), (bore out, dig out)’ ; -neqar-ah ‘cleft, clift’ 2x ;

 • context : continued : … addressed to every (serious) believer :
  … bless + multiply :
  … we consider Esau added both to sustain his ‘Abraham and Sarah’ hoax ;
  2) in another chapter is “escape you the cistern where-is-no water in it” ;

line ,

 • [=’last line of previous chapter said to the foolish ones “go you ! and walk
  in your own light – but you will lay down in sorrow”,
  this chapter starts with telling what “those who dó listen” should do —
  in line 6 “this earth will perish”,
  so it can NOT be that in this 1-2 is asked “to focus upon this earth” = corrupted ;
  that here “this earth” was intended shows next line 3 :]

“listen you ! – to me , (you) ones pursuing – righteousness , seeking – IEUE :
go you ! (nbt=ob)to=óut from – the (…hewn?…) – rock           [=’this earth as a stone’] ,
and=as (…escaping?…) – to=out of – (…the plated?…) – cistern     [=’earth’] ;

 
[=go you] – to=out from – [=the one which will perish (abi=ab)] ,           [=’earth’]
and=as to=out from [=the one which will travail] ,           [=’earth’]
that=because – I called [=you] , (…………) – (…………) ;          [line 1+2 : 90% restored]

Luister naar mij , u die de gerechtigheid najaagt , u die de Heer zoekt .
Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent , de holte van de put waaruit u gegraven bent .
Aanschouw Abraham , uw vader , en Sara , die u gebaard heeft .
Want toen hij nog alleen was , riep ik hem , ik zegende hem en maakte hem talrijk .

 • [=’laatste zin van vorig hoofdstuk zei tegen de dwazen “ga ! en wandel in uw eigen licht –
  maar u zult neerliggen” ; dit hoofdstuk zegt wat “zij die wél luisteren” moeten doen ;
  in zin 6 “zal de aarde vergaan” ,
  dus hier in 1-2 kan NIET gevraagd worden “om op deze aarde te focussen” = corrupt ;
  dat hier “deze aarde” was bedoeld blijkt uit volgende zin 3 :]

“hoor mij , u die de gerechtigheid najaagt , u die IEUE zoekt :
[=ga] (nbt=ob) [=úit] van de rots [=’deze aarde als een steen’] (… die gehouwen is?…) ,
[=als] (…ontsnappend?…) [=uit] (…de gehamerde?…) cistern     [=’aarde’] ;

 
[=ga !] [=úit] van [=degene die zal vergaan (abi=ab)] ,           [=’aarde’]
[=als] [=uit] van [=degene die gepijnigd zal worden] ,           [=’aarde’]
[=want] ik heb [=u] geroepen , (…………) – (…………) ;          [zin 1+2 : 90% gerestaureerd]

 
3
… zielen moeten weggaan opdát eden weer hersteld wordt :
that he-comforts ieue tziun he-comforts all-of deserted-places-of·her and·he-shall-place
wilderness-of·her as·Eden and·gorge-of·her as·garden-of ieue elation and·rejoicing
he-shall-be-found in·her acclamation and·sound-of melody
For the LORD shall comfort Zion: he will comfort all her waste places; and he will make
her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the LORD;
joy and gladness shall be found therein, thanksgiving, and the voice of melody.

 • context : … souls need to leave so thát eden will be restored again :
  … now there’s continuity in lines 1 + 2 + 3 ;

line ,
that=then – IEUE – (will) comfort – tsiun [=’eden-residence’] ,
[+as] comforting – all – her wastelands ,
and he (shall) make – her wilderness – as=like Eden ,
and her dry plain – as=like the garden of – IEUE ;           [=’reference to Genesis’]
joy – and gladness – (shall be) found – in her ,
(and) thanksgiving – and=as – the melodious – sound ;

Want de Heer zal Sion troosten , hij zal haar puinhopen troosten .
Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de Heer .
Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang .

 • [=’nu is er continuïteit in zin 1 + 2 + 3 :]

“[=dan] zal IEUE tsiun [=’eden-residentie’] troosten , haar lege gebieden troostend ,
en hij zal haar wildernis maken als Eden ,
en haar droge hoogten als de tuin van IEUE ;           [=’referenties naar Genesis’]
vreugde en blijdschap zal in haar gevonden worden ,
(en) dankzegging , als een melodieus geluid ;

 
4-5
… nog steeds tegen de gelovigen : let op ‘de bestemde tijd’ :
attend-you ! to·me people-of·me and·folkstem-of·me to·me give-ear-you !
that law from·with·me she-shall-go-forth and·judgment-of·me for·light-of peoples
I-shall-bring-in-a-moment near righteousness-of·me he-comes-forth salvation-of·me
and·arms-of·me peoples they-shall-judge for·me coastlands they-shall-be-expectant
and·for arm-of·me they-shall-wait
Hearken unto me, my people; and give ear unto me, O my nation:
for a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people.
My righteousness [is] near; my salvation is gone forth, and mine arms shall judge the people;
the isles shall wait upon me, and on mine arm shall they trust.
‘rest’ , H7280 raga ‘proper: to toss violently and suddenly ; an instant , suddenly’ ; -rega , same ;

 • context : … still to the believers : watch for ‘the decreed time’ :
  … lines still in future-time ,

line ,

 • [=’interpretation of 4 and 5 :
  the “law” as “what the prophets really said”, as the theme of the other reality ,
  and “the people who listen to me” will récognize the contents ;
  then indeed soon things will be stirred :]

“pay attention ! – to me – my people , and=as (…the adm-souls…) – (who) listen – to me ! :
that=when – the law – (shall) go forth – from me ,           [=’these days !’]
and=then – my judgment – (will) suddenly rage – [as] stirring (aur=owr) – the people [=’on earth’] ;

 
[+when] my righteousness – (will be) near ,           [=’a repeat of the law goes forth’]
[+then] my salvation – (will) go forth ,
and=for my arm [=’own power’] – [=will gather (ishph=ysph)] – [=my] people ,     +
[+as] [=the sons] [=’144’] – (who will) wait – for me , and – trust – my arm [=’own power’] ;

Sla acht op mij , mijn volk , mijn natie , hoor mij aan , want er zal een wet van mij uitgaan
En mijn recht zal ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken . Mijn gerechtigheid is nabij , mijn heil treedt tevoorschijn en mijn armen zullen de volken oordelen ,
de kustlanden zullen op mij wachten en op mijn arm zullen ze hopen .

 • [=’interpretatie : “de wet” is “wat de profeten echt zeiden” , het thema andere werkelijkheid ,
  en “de mensen die naar mij luisteren” zullen die inhoud herkénnen ;
  dan zal inderdaad snel de aarde opgeschrikt worden :]

“sla acht op mij , mijn mensen , [=als] (…de adm-zielen…) die naar mij luisteren :
[=wanneer] de wet van mij voort zal gaan ,           [=’deze dagen !’]
[=dan] zal mijn oordeel plotseling razen , [als] de mensen [=’op aarde’] opschrikkend (aur=owr) ;

 
[+wanneer] mijn gerechtigheid nabij zal zijn ,           [=’een herhaling van de wet die voortgaat’]
[+dan] zal mijn verlossing voortgaan ,
[+want] mijn arm [=’eigen kracht’] zal [=mijn] mensen [=verzamelen (ishph=ysph)] ,     +
[+als] [=de zonen] [=’144’] die op mij zullen wachten , en mijn arm [=’eigen kracht’] vertrouwen ;

 
6
… nog steeds tegen alle gelovigen – over dat plotselinge oordeel :
lift-up-you ! to·the·heavens eyes-of·you and·look-you ! to the·earth from·beneath
that heavens as·the·smoke they-shall-be-dissolved-away and·the·earth as·the·cloak
she-shall-wear-out and·ones-dwelling-of·her like louse they-shall-die and·salvation-of·me
for·eon she-shall-become and·righteousness-of·me not she-shall-be-dismayed
Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath: for the heavens shall vanish
away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die
in like manner: but my salvation shall be for ever, and my righteousness shall not be abolished.
‘wax old’ , H1086 bal-ah ‘proper: to fail ; grow old, wear out, decay, waste away’ ;
‘garment’ , H899 beged ‘garment, treachery’ ; the ’treacherous’ as ‘illegal’ ,

 • context : .. still said against believers – about that sudden judgment :
  … Esau’s joke as H3654 (-ken) ‘gnat (or lice)’ ,
  for God wouldn’t say “they die like gnats” ;

line ,
“lift up – your eyes – to the sky [=’of earth’] , and look – to – the land – beneath [it] :
that=indeed – the sky – (will be) dissolved – as=like smoke ,
and the land – (shall) waste away – as=like a [treacherous-] garment ,
and – her inhabitants – likewise – (will) die ;          [=’the body as garment’]
and=but [=your] salvation – (shall) be – for ever ,
and [=your] righteousness – (will) not – (be) shattered ;

Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden ,
Want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed ,
evenzo [of: als muggen] zullen haar bewoners sterven.
Maar mijn heil zal voor eeuwig bestaan, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden .

“sla uw ogen op naar de lucht [=’van deze aarde’] en kijk naar het land beneden :
voorzeker , de lucht zal verdwijnen als rook ,
en het land zal vergaan als een [bedrieglijk-] kleed ,
en evenzo zullen haar bewoners sterven ;           [=’het lichaam als kleed’]
maar uw verlossing zal voor eeuwig bestaan ,
en [=uw] gerechtigheid zal niet verbroken worden ;

 
7-8
… nu gezegd tegen de 144,000 úit die groep :
listen-you ! to·me ones-knowing-of righteousness people law-of·me in·heart-of·them
must-not-be you-are-fearing reproach-of mortal and·from·taunts-of·them must-not-be
you-are-being-dismayed that as·the·cloak he-shall-eat·them moth and·as·the·wool
he-shall-eat·them roach and·righteousness-of·me for·eon she-shall-become
and·salvation-of·me for·generation-of generations
Hearken unto me, ye that know righteousness, the people in whose heart [is] my law;
fear ye not the reproach of men, neither be ye afraid of their revilings.
For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool:
but my righteousness shall be for ever, and my salvation from generation to generation.
‘men’ , H582 enosh ‘man ; another’ ; -anash ‘sick, incurable’ ;
‘moth’ , H6211 ash ‘moth, (‘grass’, in Aram.)’ ;
‘worm’ , H8580 sas 1x ; unclear , grub, worm ; -sus ‘horse’ ;

 • context : … now said to the 144 óut of that group :
  … shown by first two lines ;

line ,

 • [=’the last two lines must be the proper juxtaposition ,
  namely “as the works – opposed to the works of the ones who scoff” :]

“hear you ! – to me , (you) people – (who will have) my law – in their heart ,
[+as] the ones (who will) – rightly [=’righteously’] – understand :           [=’now as 144,000’]
(it) must not be – (that) you fear – the scorn of – certain people ,
and – (it) must not be – (that) you (are) upset – (by) their blasphemies ;
that=because – the moth – (shall) eat them up – as=like a [treacherous-] garment ,
and – (the bug) – (will) consume them – as=like wool ;
and=but [=your] righteousness [=’having understood the law’] – (will) be – for ever ,
and=as [=your] (…work…) (yasha=osh) – for [=’beneficial for’] generation – (upon) generation ;

Luister naar mij, u die de gerechtigheid kent, volk dat mijn wet in zijn hart heeft ,
wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen.
Want de mot zal hen opeten als een kleed , de mottenlarve zal hen opeten als wol .
Maar mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan, en mijn heil van generatie op generatie .

 • [=’de laatste twee zinnen moeten de juiste tegenstelling zijn ,
  namelijk “als de werken – in plaats van de werken van spotters” :]

“hoor mij , (u) mensen die mijn wet in hun hart zullen hebben ,
[+als] degenen die correct [=’rechtvaardig’] zullen begrijpen :           [=’nu als 144,000’]
het moet niet zijn dat u vreest voor de spot van bepaalde figuren ,
en het moet niet zijn dat u ontsteld bent door hun blasfemieën ;
[+want] de mot zal hen opeten als een [bedrieglijk-] kleed ,
en (het insect) zal hen opeten als wol ;
maar [=uw] gerechtigheid [=’de wet begrépen hebbend’] zal voor eeuwig bestaan ,
[=als] [=uw] (…werk…) (yasha=osh) voor [=’ten gunste van’] generatie op generatie ;

 
part II   —   deel II

 
9-10-11
hoofdstuk wisseling : … want nu het perspectief vanuit de andere werkelijkheid :
rouse-you ! rouse-you ! clothe-yourself ! strength arm-of ieue rouse-you ! as·days-of
aforetime generations-of eons ?·not you she the·one-hewing one-audacious
one-wounding-of monster ?·not you she the·one-draining sea waters-of abyss vast
the·she-places depths-of sea way to·to-pass-of ones-being-redeemed
and·ones-being-ransomed-of ieue they-shall-return and·they-enter tziun in·jubilation
and·rejoicing-of eon on head-of·them elation and·rejoicing they-shall-overtake
they-flee affliction and·sighing
Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; awake, as in the ancient days,
in the generations of old. [Art] thou not it that hath cut Rahab, [and] wounded the dragon?
[Art] thou not it which hath dried the sea, the waters of the great deep; that hath made
the depths of the sea a way for the ransomed to pass over? Therefore the redeemed of
the LORD shall return, and come with singing unto Zion; and everlasting joy [shall be] upon
their head: they shall obtain gladness and joy; [and] sorrow and mourning shall flee away.
‘cut’ , H2672 chatsab ‘to hew’ as main meaning , 25x ; as previous line 1-2 ;
‘great deep’ , H8415 thehom ‘the deep’ as dualistic dimension ;,
‘depths’ , H4615 maamaqqim ‘depths’ 5x ; -amoq ‘to be deep’ ;

 • context : chapter change : … because now the perspective from the other reality :
  … rather abrupt change ;
  probably to show our reality isn’t so important ;
 • Rahab : Rahab was “the matrix-land which God turned dimensionally inside-out” , per Job ,
  “so that the sinners fell off it” (see main Introduction) , then making Eden paradise  –
  2) former : the term (-qdm) both as “former” and “(negative) east” ;

line ,
“awake you , awake you ! ,      +
(you) arm [=’own power’] of – IEUE – (and) clothe yourself – (with) might ! ,
awake you , as [in] the – former (-qdm) – days , (being) the age of – olden times :
(are) you – not – she [=’arm’] – (who has) hewn – Rahab [=’pre-eden matrix-land’] – to pieces ,
[+as] the one having slain – the monster ? ;                                                                     [=see Job etc’]
(will) you – not (be) – she – (who will) drain – the sea – [of] the great – abyss ,
[+as] she (who will) make – a way – [through] the deep – sea [=’matrix-dimension’] ,      +
to=in (order for) – the redeemed ones – to cross over [it] ? ;            [=’all to-be saved adm-souls’]

 
and=for the ones [=’all saved adm-souls’] (having been) rescued – (by) IEUE – (will) return ,
and (will) enter – tsiun [=’eden-residence’]in=with joyful shouting ;
and – forever – joy – (will be) on=upon – their heads ,                            [=’see a previous chapter’]
joy – and gladness – (will) overtake , [=for] sorrow – and sighing – (shall) flee ;

Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, arm van de Heer !
Ontwaak als in de dagen van weleer, als bij de generaties van vroeger eeuwen !
Bent u het niet die Rahab heeft neergehouwen, het zeemonster doorboord ?
Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd, de wateren van de grote watervloed ,
die de diepten van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan ?
Zo zullen wie door de Heer zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion komen.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen ,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

 • [=’nogal plotselinge hoofdstuk wisseling ,
  waarschijnlijk om te laten zien dat onze werkelijkheid niet zo belangrijk is :]

“ontwaak , ontwaak , (u) arm [=‘eigen kracht’] van IEUE , (en) bekleed u met kracht ! ,
ontwaak als in de dagen van vroeger , als de periode van oude tijden :
bent u niet zij [=’arm’] die Rahab [=’pre-eden matrix-land’] in stukken heeft gehouwen ,
[+als] degene die (dat) monster heeft verslagen ? ;                                                  [=’zie Job etc’]
zult u niet degene zijn die de zee [=’matrix-dimensie’] droog zal leggen ,
[+als] zij die een weg zal maken [door] de grote diepte ,    +
[+zodat] degenen die gered werden [=’alle adm-zielen’] zullen oversteken ? ;   [=’naar eden’]

 
[=want] degenen die door IEUE vrijgekocht zullen zijn , zullen terugkeren ,
en met gejuich tsiun binnengaan ;
eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn ,                                          [=’zie een vorig hoofdstuk’]
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen , [+want] verdriet en gezucht zullen wegvluchten ;

 
12
… nu overschakelend naar het volgende thema – (maar zwaar gecorrumpeerd) :
I I he one-comforting-of·you who ? you and·you-are-fearing
from·mortal he-is-dying and·from·son-of human grass he-is-being-given
I, [even] I, [am] he that comforteth you: who [art] thou, that thou shouldest be afraid
of a man [that] shall die, and of the son of man [which] shall be made [as] grass;
‘who’, used as (-miy) but wondering if H4100 (-mah) was intended , ‘what, how, why, etc’ ;
‘grass’, H2682 chatsir ‘grass (hay)’ 21x ; 2681 -chatsir ‘abode’ 1x ; chatsar ‘to blow trumpet’ 6x ;

 • context : … now gearing to the next theme – (but heavily corrupted) :
  … the ‘grass’ struck us ,
  in Rg-Veda the first thing what happens to the Originals is that they are given grass to eat ,
  (as the moment they started to forget?) , see torture chapter in index ;

line ,

 • [=’previous verse 11 ended with (a so-called) ‘stop-line’ , as that expression ;
  in next verse 13 the main theme is “but yóu have NOT forgotten me” ,
  indicating that this line must be “about Gods people on earth who DID forget me” —
  so maximum as restored context here :]

“(…indeed? (anki-ki)…) – I (will) (…comfort?…) – (…my people? (mi=am)…) ,     +
and=as – the (…dying?…) – mortals – (who have) (…forgotten me?…) ,

[line 12 completely corrupted]
A) and=when (…the sons of…) – (…the adm-man [=Adam]…) – (were) given – grass ;    [=’Rg-Veda?’]
B) and=but – it (will be) given – (…to blow the trumpet…) – from=by the sons of – the adm-man ;
C) and=as (…the people…) of the adm-man – (who were) given – (to be) grass ;

Ik, ik ben het die u troost .
Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling , die sterven moet ,
voor een mensenkind , gras , dat vergaat ,     +

 • [=’de context van deze zin moet zijn “maar mijn mensen zijn mij vergeten” ,
  als de tegenstelling met volgende zin 13 :]

— zie Engels —                                                                         [zin 12 compleet gecorrumpeerd]

 
13-14
… geadresseerd aan de 144,000 (nog op aarde) :
and·you-are-forgetting ieue one-making-of·you one-stretching-out heavens
and·one-founding earth and·you-are-being-afraid continually all-of the·day from·faces-of
fury-of the·one-constraining as·which he-prepares to·to-ruin-of and·where ? fury-of
the·one-constraining he-hastens one-tilting to·to-be-unloosed-of and·not he-shall-die
to·the·ruin and·not he-shall-lack bread-of·him
And forgettest the LORD thy maker, that hath stretched forth the heavens, and laid the
foundations of the earth; and hast feared continually every day because of the fury of the oppressor,
as if he were ready to destroy? and where [is] the fury of the oppressor? The captive exile hasteneth
that he may be loosed, and that he should not die in the pit, nor that his bread should fail.

‘oppressor’ , H6693 tsuq ‘proper: to compress ; to oppress, distress’ ;
‘captive exile’ , H6808 tsa-ah ‘to tip over’ but unclear ; no similar in short -ts cluster ;

 • context : … addressed to the 144,000 (still on earth) :
  … the ‘save you’ appears valid here ;
  2) the “[+not] forgetting” juxtaposed to the forgetting in previous section ;
 • [matrix-] fury :
  … this term will continue through the rest of the chapter ;
  it is NOT the same as “God’s anger” since that is (-aph) related to ‘nostril’ ,
  but this (-chme) turns into ‘he-donkey’ (-chmur) etc as matrix terms ;

line ,
and=but you (have) [+nót] forgotten – IEUE – (who will) (…save you…) ,                  (osh-yasha?)
[+as] the one (who will) stretch forth – the [eden-] heaven – and (will) found – the [eden-] land :

 
and you (are) – every – day – continually – terrified      +
in front of [=ahead of] – the (hot) [matrix-] fury of – the oppressor ,   [=’evil dimension , see line 15’]   
which – (has been) determined – – to=for to ruin (earth) ,           [=’by dimensional-darkness, -shchth’]
and=for [=it (will) be (aie=eie)] – the furious (and hot) (-chm) – oppression ;

 
[=the oppressor (tzou=tzuq)] – hastens – to=for to be unloosened [=’on earth’] ,     
and=but – [=you] – (will) not – die – to=in the pit [=’of dimensional-darkness on earth’] ,
and – [=you] – (shall) not – (have) lack – (…(because of) wars?…) (lchm=lcham?) ;      +

en dat u de Heer vergeet , die u gemaakt heeft , die de hemel uitgespannen heeft
en de aarde gegrondvest , en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent vanwege de woede
van de onderdrukker , wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten ?
Waar is dan de woede van de onderdrukker ? De geknevelde zal snel worden losgelaten ,
hij zal niet sterven in de put van ellende, zijn brood zal hem niet ontbreken . 

“maar u bent IEUE [=niét] vergeten , die u (…zal verlossen…) ,                                    (osh=yasha?)
die de [eden-] hemel uit zal spannen en het [eden-] land zal grondvesten :

 
en u bent u iedere dag de hele tijd bang     +
voor het begin van de (hete) [matrix-] woede van de onderdrukker [=’kwade dimensie, zin 15’] ,
die zich gereed maakt om (deze aarde) te ruïneren ,                  [=’dimensioneel-donker , -schth’]
[=want] het zal (aie-eie) de woedende (en hete) onderdrukking worden ;

 
de onderdrukker haast zich om losgelaten te worden [=’op aarde’] ,     
[+maar] [=u] zult niet sterven in de put [=’dimensionele-donkerheid op aarde’] ,
en [=u] zult geen nood kennen (…(vanwege) oorlogen?…) (lchm=lcham?) ;       +

 
15-16
… vervolg :
and·I ieue Elohim-of·you one-splitting-apart the·sea and·they-are-clamoring
billows-of·him ieue-of hosts name-of·him and·I-shall-place words-of·me
in·mouth-of·you and·in·shadow-of hand-of·me I-cover·you to·to-plant-of heavens
and·to·to-found-of earth and·to·to-say-of to·Zion people-of·me you
But I [am] the LORD thy God, that divided the sea, whose waves roared: The LORD of hosts
[is] his name. And I have put my words in thy mouth, and I have covered thee in the shadow
of mine hand, that I may plant the heavens, and lay the foundations of the earth,
and say unto Zion, Thou [art] my people.
‘divided’ , H7280 raga ‘proper : to toss violent and sudden’ ;

 • context : … continued :
  … theme changes here to the 144,000 now in the other reality :

line ,
and=for I – IEUE – your deity     +
(am) the one (who) (will) suddenly stir – the sea [=’dualistic dimension’] ,    +
and – its waves – (will be) turbulent ,
[+but] IEUE of – hosts [=’eden-dimension’] – (…will save you…) ;                (shm=ashah?yasha?)

 • [=’the “save you” seems the congruent option ;
  next : the “I place my words in your mouth”
  must imply that the sóns will tell the lines in next part III :]

 
and=then I (shall) place – my words [in right direction] – in your [=’144,000’] mouth ,
and – I (will) cover you – in the shadow of – my hand [=’as restored temple-fundament’?] ,    +
to=when – the heavens – (will be) established – and – the land – (be) founded ,      [=’as new eden’] 
and – you – [=the sons] [=’144’] – (will) say – to [+the daughter of] tsiun [=’eden-land’] :         +

Want ik ben de Heer, uw God, die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen ,
Heer van de legermachten is zijn naam . Ik leg mijn woorden in uw mond ,
en bedek u onder de schaduw van mijn hand ,
om de hemel te planten en de aarde te grondvesten , om te zeggen tegen Sion: u bent mijn volk.

 • [=’thema verandert hier naar de 144,000 nu in de andere werkelijkheid :]

“want ik , IEUE , uw godheid ,     +
zal de zee [=’dualistische dimensie’] plotseling opzwepen , en zijn golven zullen wild zijn ,
[+maar] IEUE van de legermachten [=’eden-dimensie’] (…zal u verlossen…) ;        (shm=yasha?)

 • [=’het ‘verlossen’ klopt met volgende zin ;
  let op het “woorden in uw mond” in verband met deel III :]

 
[=dan] zal ik mijn woorden [in goede richting] in uw [=’144,000’] mond leggen ,
en ik zal u bedekken in de schaduw van mijn hand [=’als gerestaureerd tempel-fundament’?] ,
[=wanneer] de hemel tot stand wordt gebracht en het land gegrondvest ,    [=’als nieuw-eden’]
en u [=de zonen] [=’144’] zult tegen [+de dochter van] tsiun [=’eden-land’] zeggen :      +

 
part III   —   deel III

 
17-18
… de zonen adresseren het eden-land – dat nog steeds beneden in de matrix is :
rouse-yourself ! rouse-yourself ! arise-you ! Jerusalem who you-drank from·hand-of ieue
cup-of fury-of·him dregs-of cup-of the·tremor you-drank you-wrung-out there-is-no
one-conducting to·her from·all-of sons she-gave-birth and·there-is-no one-holding-fast
in·hand-of·her from·all-of sons she-brought-up
Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which hast drunk at the hand of the LORD the cup
of his fury; thou hast drunken the dregs of the cup of trembling, [and] wrung [them] out.
[There is] none to guide her among all the sons [whom] she hath brought forth;
neither [is there any] that taketh her by the hand of all the sons [that] she hath brought up.
‘dregs’ H6907 qubbaath ‘dregs’ 2x (here) ; -qaba ‘to rob’, several ; into -qaaba ;
‘trembling’ , H8653 tharel-ah ‘to stagger’ 1x (Job) ; raal ‘to tremble’, we had that in Nah.2 ;

 • context : … de sons address het eden-land – which is still below in the matrix :
  … the high-place as the wilderness ;
 • hand + IEUE ? :
  … it’s still the same matrix-fury (-chme) ,
  we are not [legally-] sure how that could relate to ‘the hand of IEUE’ , except “allowing it”,
  or perhaps ‘the hand’ intended Damascus , as temple-foundation (line 16 ?) ,
  or both words were illegally added – so we left it open , to be on the safe side ;
  2) “the sons guide her”, common expression for the land , see other chapters ;
 • sons guide the land :
  … God will place the temple-fundament upon the standard Zerubbabel ,
  and though in a previous chapter it wrote “he will make the land and heaven”,
  it shows here that the land ‘belongs to the sons’ , as their department —
  but only after “I put my words in your mouth” of previous line 16 ;

line ,
“awake you , awake ! , (and) rise up (to high place) (-qm) , (you) [eden-] [=land] ,
who – drank – the cup of – [+their] [=’spirits’] (hot) fury (-chme) – (…………) – (…………) ;
you drank – the dregs of – the cup of – trembling – ‘until the last drop’ :
there-(was)-no – one leading – her – from all – the sons – she birthed ,                [=’no males’]
and=as there-(was)-no – one holding – her hand – from all – (…the skillful?…) – sons ;     +

Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem ! U die uit de hand van de Heer gedronken hebt
de beker van zijn grimmigheid ; de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken ,
opgedronken . Er is niemand die haar zachtjes leidt van al de kinderen die zij heeft gebaard ;
er is niemand die haar hand grijpt onder al de kinderen die zij heeft grootgebracht .

 • [=’zie Engels :]

“ontwaak , ontwaak , rijs op [=’naar hoge plaats’] , (u) [eden-] [=land] ! ,
(u) die de beker van hun [=’geesten’] (hete) toorn gedronken hebt (…………) – (………..) ,
u dronk de droesem uit de beker van bedwelming , ‘tot de laatste druppel’ :
er-was niemand van alle zonen die zij baarde die haar leidde ,
en er-was niemand van alle (…kundige?…) zonen die haar hand vasthield ;         +

 
19-20
… de zonen vertellen het land hoe zij lange tijd ‘uitgeschakeld waren’ :
two they ones-happening-of·you who ? he-shall-condole to·you the·devastation
and·the·breaking and·the·famine and·the·sword who ? I-shall-comfort·you sons-of·you
they-swooned they-lie-down in·head-of all-of streets as·antelope-of noose
the·ones-being-full-of fury-of ieue rebuke-of Elohim-of·you
These two [things] are come unto thee; who shall be sorry for thee? desolation,
and destruction, and the famine, and the sword: by whom shall I comfort thee?
Thy sons have fainted, they lie at the head of all the streets, as a wild bull in a net:
they are full of the fury of the LORD, the rebuke of thy God.
‘are come’, H7122 qara ‘to meet (persons or events)’ ; -qer cluster ‘to call, name’ ;
‘fainted’ , H5968 alaph ‘to veil or cover’, said as ‘to faint’ ; -ulpeh ‘faint’ 1x ; (1000 alaph?) ;
‘wild bull’ , H8377 theo ‘antelope’ 1x ; -thaah ‘to mark out (said of a region)’ ;

 • ‘net’ , H4364 makmar ‘net’ 1x (psalms) ; 3648 kamar ‘grow hot or warm’ ; -komer
  ‘idolatrous priest , an ascetic’, [one points to ma-kmor , which is this term !] ,
 • context : … the sons tell the land how they were ‘taken out’ for a long time :
  … now must follow an explanátion ‘why they didn’t hold her hand’ ;
  2) the ‘famine’ (-rob) corruption of ‘great, many’ (-rb) ;
  3) the ‘thousands’ making MUCH more Sense ;
  4) false priests is a good reason , coupled with matrix-fury ;
  5) it can write “we are meeting you” (-qara) but that may be superfluous ;

line ,
“[=we] – (are) [=the ones calling to you] , who (are) – sorry for – the devastation     +
and – [=the great] – breaking  – and the sword – (which have been) to=upon you ;
(we) who – (will) comfort you ,     +
(are) your – [=thousands of (alph=alph)]  – sons – (who) slept – in [=the beginning] :
all of [+us] – outside [=’on earth?’] – (…were the victims?…) of – [=the false priests] ,
(being) the ones [=’false priests’] (who are) full of – (hot) fury (-chm) of=against – IEUE ,
[+as] punishing – your deity [=’getting back at IEUE via the sons’] ;                                     [restored]                   

Deze twee dingen zijn u overkomen . Wie betuigt u zijn medeleven ?
Er is verwoesting en ondergang , honger en zwaard . Door wie zal ik u laten troosten ?
Uw kinderen zijn uitgeput , zij liggen op de hoeken van de straten, als een antilope in een net ;
zij zijn vol van de grimmigheid van de Heer , en de bestraffing door uw God .

 • [=’zie Engels :]

“[=wij] zijn [=degenen die tot u roepen] ,
die medeleven hebben met de verwoesting en [=de grote] vernieling      +
en het zwaard die over u gekomen zijn ;
(wij) die u zullen troosten ,      +
zijn uw [=duizenden (alph=alph)] zonen die sliepen in het begin :
ieder van [+ons] , buiten [=’op aarde?’] (…was het slachtoffer?…) van [=de valse priesters] ,
(als) degenen [=’priesters’] die vol van (hete) woede zijn [=tegen] IEUE ,
[+om zo] uw godheid te straffen [=’om IEUE te zieken via de zonen’] ;          [gerestaureerd]

 
21-22
… de zonen zetten het eden-land vrij uit de matrix :
therefore hear-you ! please ! this humbled-one and·drunken-one and·not from·wine
thus he-says lords-of·you ieue and·Elohim-of·you he-is-contending people-of·him behold !
I-take from·hand-of·you cup-of the·tremor dregs-of cup-of fury-of·me not you-shall-add
to·to-drink-of·her further
Therefore hear now this, thou afflicted, and drunken, but not with wine:
Thus saith thy Lord the LORD, and thy God [that] pleadeth the cause of his people,
Behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling,
[even] the dregs of the cup of my fury; thou shalt no more drink it again:

 • context : … the sons set the eden-land free from the matrix :
  … they do no ‘speak themselves’ but still God’s words ,
  and they have that authority because God rescued them – see previous line ;
  the “hot fury” (-chme) still as matrix-aspect , as ‘sorcery’ , scorching heat ;

line ,
“therefore – hear you [=’eden-land’] – this – please ! ,
(you) humbled – and drunken one – and=but not – from wine ;       [=’but from spelled dimension’]
thus – say – your lords [=’144,000’] :
IEUE – your deity – (has) contended – [+for] his people ,                       [=’to have eden-Ishral back’]
behold ! , [=we] (will) take – the cup of – trembling – out from your hand ,
(and) the dregs of – the cup of – [=their] [=’spirits’] (hot) fury – you (shall) – not – drink – anymore ; 

Daarom, luister toch hiernaar , u die ellendig bent, dronken, maar niet van wijn .
Zo zegt de Heer, de HEERE en uw God, die voor zijn volk een rechtszaak zal voeren :
Zie, ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker
van mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken .

 • [=’zie Engels :]

“daarom , hoor [=’eden-land’] dit , alstublieft :
(u) die vernederd en dronken bent – maar niet van wijn ;          [=’maar van een hekserij-dimensie’]
zo zeggen uw meesters [=’de 144,000’] :
IEUE uw godheid heeft voor zijn mensen gestreden ,                  [=’om eden-Ishral terug te hebben’]  onderhandelen met zijn mensen [=’gelovigen] ,
zie , [=wij] zullen de beker van bedwelming uit uw hand nemen ,
[en] u zult niet langer de droesem van de beker van [=hun] [=’geesten’] (hete) woede drinken ;

 
23
… het eden-land zal niet langer dienen als basis voor hun Chaldea land :
and·I-place·her in·hand-of ones-afflicting-of·you who they-say to·soul-of·you
bow-down-you ! and·we-shall-pass-over and·you-shall-place as·the·earth
body-of·you and·as·the·street for·the·ones-passing-over
But I will put it into the hand of them that afflict thee; which have said to thy soul,
Bow down, that we may go over: and thou hast laid thy body as the ground,
and as the street, to them that went over.
‘bow down’ , H7812 schach-ah ‘bow down, by extension to worship’ ; glyph KES ;
‘body’ , H1416 gev ‘back’ 7x ; corresponding to -geb cluster (v=b) , as GEB land ;

 • context : … the eden-land will no longer serve as the base for their Chaldea land :
  … the eden-land (as cherub-wheel) rose up under a different angle as eden’s dimension ,
  causing “the dimensional backside (of eden)” as their now retrieved realm
  (since their realm cannot exist “in the same space” as eden’s realm , but is ‘outside it’) ;
 • Babylonian image :
  … the lion is Mystery-Babylon ,  
  standing upon the serpent — as eden-land ;
  in the 12 columns below the serpent  
  the 12 regions of the zodiac are described  
  (at least several were identifiable) ;
  the star in front of the lion is said to be Jupiter ,
  but the Sumerian lexicon has an almost similar
  term meaning “humankind”, so that’d be earth
  (which is more logical since earth is ruled
  bý the lion , hence he is looking at it) ;

VAT-tablet (pinterest)
see annex below chapter
for a map of Mystery-Babylon

line ,
and=for [=we] place her [=’the cup’] – in the hand of – the ones [=’spirits’] (who) tormented you ,
who – said – to you :                                                                                  [=’adm-soul : probably corrupt’]

 • [=’next : “streets” is typically ‘Tyre’ (Mystery-Babylon)
  as ‘the streets of Chaldea which are like golddust’ , in other chapters ;

 
bow down (at an angle) ! – and [dimensionally-] cross over [=you] ! ,
and you (shall) place – your back [=’dimensional backside’] as=for (to be) the land [=’Chaldea’] ,  +
as=for (to be) [+our] streets – for=at the yonder side [=’matrix’] .

Maar ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven , die tegen uw ziel zeiden :
werp je neer , dan lopen wij over je heen . En u legde uw rug neer als was u de aarde ,
als was u de straat voor wie daaroverheen gaan .

“want [=wij] zullen haar [=’de beker’] geven in de hand van hen [=’geesten’] die u onderdrukten ,
die tegen u zeiden :                                                                                                  [=’tegen uw adm-ziel?’]
buig (onder een hoek) , en steek [dimensioneel-] lover ! ,
en u zult uw rug [=’dimensionele achterkant’] plaatsen om het land [=’Chaldea’] (te laten zijn) ,    +
[=om] [+onze] straten (te laten zijn) [aan] de andere kant [=’matrix’] .

 


05.23.19.   —   submitted   —   first version   —   hetreport
24.04.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up

 

annex

found : ancient map of Mystery-Babylon
… we know the vignettes like the Field of Reeds ,
showing their stairs , and the canals in the fields ,
but this one is a slammer —
… it is NOT “a simplified map of this earth” ,
because of the accompanying text in the other tablets :
the large ring consists out of ‘(salt) water’ ,
while in prophets “a wall of water protects Tyre” ,
and Rg-Veda calls that wall “the protecting soma” ;
the triangular islands outside the ring must number 8 ,
forming the Chaldean star – as the land itself ;
we’re composing a page according to the texts

(credit+information in pic)
click to enlarge

… “fallen ! fallen ! has Mystery-Babylon !”
(that’s why they was angry today…?)
— posted for legal reasons : II and III of Isaiah 51