Jes. 53: Christus naar de aarde
… via Mystery-Babylon …
(hoe de godheid mens werd)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous 52 :
now shows whý the sons can rise in 52 ,
and the spirits-kings were dumbfounded —
this chapter announces Christ going to earth ,
… but he will need to renounce his deityship
(we blind souls fail to see the magnitude
of this major theme) :
all lines are written from Gód’s point of view
and do NOT intend Golgotha as main event –
but ‘the loss of the deityship of Christ’ ….

 
(perhaps the spirits-world never imágined
that the above concept could ever happen –
it’s a very impressing theme …)

note : very readable , 2nd submitted version
and now definitive after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 52 —
nu wordt duidelijk waaróm de zonen kunnen oprijzen in 52 ,
en de geesten-koningen versteld stonden –
dit hoofdstuk kondigt (hen) aan hoe Christus naar deze aarde zal gaan ,
… maar dan moet hij zijn godheid-zijn afleggen
(wij blinde zielen falen om het ontzaglijke van dit grote thema in te zien) :
alle zinnen zijn geschreven vanuit Gód’s gezichtspunt
en hebben NIET Golgotha als belangrijkste gebeurtenis –
maar ‘het verlies van het godheid-zijn van Christus’….

 

(wellicht heeft de geesten-wereld zich nooit kunnen vóorstellen
dat een concept als hierboven zou kunnen gebeuren –
het is een indrukwekkend thema….)

 
opmerking :
goed leesbaar ; mooi hoofdstuk ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 53

1-2-3
vervolg : … Christus’ vertrek naar de aarde voorzegd :
who ? he-believes to·report-of·us and·arm-of ieue on whom ? she-is-revealed
and·he-is-coming-up as·the·layer-plant to·faces-of·him and·as·the·root from·earth-of arid
not shape to·him and·not honor and·we-shall-see·him and·not appearance and·we-shall-covet·him
nbze one-being-despised and·shunned-of men man-of pains and·one-being-known-of illness
and·as·concealment-of faces from·him one-being-despised and·not we-accounted·him
Who hath believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?
For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath no
form nor comeliness; and when we shall see him, [there is] no beauty that we should desire him.
He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid
as it were [our] faces from him; he was despised, and we esteemed him not.
‘tender plant’ , H3126 yoneq ‘young plant’ 1x , sic ; -yanaq ‘to nurse, be nursed’ ;

 • context : continued : … Christ’s departure to earth foretold :          (syntax: future-tense)
  … another amazing chapter ;
  remember how Henoch “saw a pretty young male behind God’s throne” ;

line ,

 • [=’in last line of previous chapter “the spirits-kings were baffled”,
  so the opening line here must be addressed to thém – backthen :]

“[+because] who [=’of the spirits’] – (would) believe – our report ,     +
on=about – whom [=Christ] – (will) reveal – the arm [=’own power’] of – IEUE ? ;

 
and=that he [=Christ] (will) ascend [=’to earth’!] , as (being) nursed – in front of [=us] [=IEUE+Miss] ,
and=as the root [=’a title’] – (now) [=at] – the dry – land [=’this earth’] :
not (having) – his – (pretty-) shape , [=’because of being in our type body’]
not – (having) the nobleness – and=as (how) we see him (now) ,
and – not – the appearance – and=as (how) we delight in him ;
[+but as] the despised – and rejected – [matrix-type-] man [=’our type body’] ,
[+as] the man of – pains – and familiar with – illness [=’corrupted eden-life’] ;
————————–
and (…we will hide?…) – (…+our?…) face – from him , [<<< probable]
[=as] one (who is) despised – and not – esteemed ; [=’because of this ape-body’]

Wie heeft onze prediking geloofd , en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard ?
Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht , als een wortel uit dorre aarde .
Gestalte of glorie had Hij niet ;
als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
Hij was veracht , de onwaardigste [of: verworpen door] de mensen ,
Een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht .

 • [=’in laatste zin van 52 “waren de geesten verbluft”,
  dus de openingszin hier moet aan hén gericht zijn – in die tijd :]

“[+want] wie [=’van de geesten’] zou ons report geloven , +
[=over] degene die de arm [=’eigen kracht’] van IEUE zal tonen ? ;

 
[=dat] hij [=Christus] op zal gaan [=’naar deze aarde’ !] , +
als grootgebracht wordend voor [=ons] aangezicht [=IEUE+Miss] ,
als de hoeksteen (nu) [=op] het droge land [=’deze aarde’] : [=’hoeksteen gebruikt ipv wortel’]
niet zijn (mooie-) gestalte hebbend ,
niet het edele [+voorkomen] hebbend zoals wij hem (nu) zien ,
en niet de gestalte zoals wij ons in hem verheugen ;
[+maar als] de verachte en verworpen [matrix-type-] man [=’ons type lichaam’] ,
[+als] de man van pijn en bekend met ziekte [=’corrupt eden-leven’] ;

 • [=’Henoch schrijft : ‘ik zag een mooie jonge man naast God’s troon’ :]

 
en (…wij zullen… +ons?… gezicht…voor hem… verbergen) , [<<wellicht]
[=als] éen die veracht is en niet geëerd ; [=’vanwege dit apen-lichaam’]

 
4-5-6
… maar om te kunnen redden moet Christus zijn godheid-zijn afleggen… :
surely illnesses-of·us he he-bore and·pains-of·us he-was-burdened·them and·we
we-accounted·him one-being-touched one-being-smitten-of Elohim and·one-being-humbled
and·he being-wounded from·transgression-of·us being-crushed from·depravities-of·us
discipline-of well-being-of·us on·him and·in·welt-of·him he-is-healed to·us all-of·us
as·the·flock we-strayed man to·way-of·him we-faced-about and·ieue he-intercedes
in·him depravity-of all-of·us
Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken,
smitten of God, and afflicted. But he [was] wounded for our transgressions, [he was] bruised
for our iniquities: the chastisement of our peace [was] upon him; and with his stripes we are healed.
All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way;
and the LORD hath laid on him the iniquity of us all
‘wounded’, H2250 chabburah , from 2266 chabar ‘to join, unite (specifically by spells)’ ;

 • context : … but to can save , Christ must lay down his deityship :
  … as insightful lines ;
 • desecration + touching :
  … both used terms refer to “touching evil” (or in his case , ‘be touched by’) ;
  see also Haggai “where our adm-soul is unclean because she touches this body” ;
  syntax corruptions : the ‘us’ instead of ‘them’ ; ‘deity’ not as God (IEUE) here , etc ;

line ,

 • [=’important : though these famous verses in KJV-sense are trúe ofcourse ,
  the focus here is upon “a deity losing his former status” !
  Golgotha was terrible — but how the more this …? :]

“indeed – he – (will) bear – [=their] [=’adm-souls on earth’] illness [=’corrupt eden-life’] ,     +
and=as [=their] pain – (which) he (will be) burdened with ,
[=when] we [=IEUE] – (will) count him – [+as] – the deity – (having been) touched – [+and] smitten ,
and=as the one (having been) humiliated ; [=’touched : in serpent-way ; comp. Eve’]

 
and=for he – (will be) desecrated – from=for [=their] transgressions [=’by splitting-off’] ,     +
[+as] (being) crushed – from=for [=their] [=’adm-souls’] depravity ;
the punishment of=for (to be) – [=their] [=’adm-souls’] [eden-] peace – (will be) on him :
in=through his wounds [=‘by sorcery’] – (there will be) a [legal-] restoration – to=of [=them] ;

 • [=’not “we are a new man” , as in evangelical sense ,
  that would go against the message of the prophets –
  the whole theme is about “giving us the possibility tó return to eden” :]

 
all of [=them] – as=like the flock (-tzn) – went astray ,     + [=’Originals as flock, likely’]
each – turned – the (own) way ,
[=but] IEUE – (will) intervene – (in) the depravity of – all of [=them] – in=through him [=Christ];

Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen .
Wij hielden hem echter voor een geplaagde , door God geslagen en verdrukt .
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld .
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem,
en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen , wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg .
Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen .

 • [=’belangrijk : hoewel deze beroemde verzen in StatenBijbel-versie natuurlijk wáar zijn ,
  ligt hier de focus op “een godheid die zijn vorige staat verliést” !
  golgotha was vreselijk – hoeveel temeer dit …? :]

“inderdaad zal hij [=hun] [=’adm-zielen op aarde’] ziekte [=’corrupt eden-leven’] dragen ,     +
[=als] [=hun] pijn die op hem zal drukken ,
[=wanneer] wij [=IEUE] hem zullen houden tot de godheid die aangeraakt en geslagen is ,
[=als] degene die vernederd zal zijn ; [=’aangeraakt : op serpent-manier , vgl. Eva’]

 
want hij zal onheilig gemaakt worden vanwege [=hun] overtredingen [=’door afsplitsing’] ,     +
[+als] het verdrukt worden vanwege [=hun] [=’adm-zielen op aarde’] ongerechtigheid ;
de straf (om) voor [=hun] [eden-] vrede (te brengen) , zal op hem zijn :
door zijn wonden [=’door hekserij’] zal er een [legale-] restauratie van hen zijn ;

 • [=’niet “we zijn een nieuw mens”, als in evangelische zin ,
  dat zou ingaan tegen de boodschap van de profeten –
  het hele thema is “ons de mogelijkheid gevend óm terug te keren naar eden” :]

[=zij] allen , als de kudde (-tzn) zijn weggedwaald ,     + [=’Originelen, waarschijnlijk’]
ieder keerde naar de (eigen) weg ,
maar IEUE zal bemiddelen door hem [=Christus] , over de ongerechtigheid van [=hen] allen ;

 

part II — deel II

 
7-8
… Christus gaat Mystery-Babylon binnen … :            (syntax : verleden-tijd)
he-is-hard-pressed and·he one-being-humbled and·not he-is-opening mouth-of·him
as·the·flockling to·the·slaughter he-is-being-fetched and·as·ewe to·faces-of
ones-shearing-of·her she-is-mute and·not he-is-opening mouth-of·him from·restraint
and·from·judgment he-is-taken and generation-of·him who ? he-shall-meditate that
he-is-severed from·land-of living-ones from·transgression-of people-of·me contagion to·him
He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb
to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth.
He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation?
for he was cut off out of the land of the living: for the transgression of my people was he stricken.
‘oppressed’ , H5065 nagas ‘taskmaster, oppressor (construct) , exacting’ ; [serpent-way] ;
‘afflicted’ , H6115 otser ‘barren, restraint, oppression’ 3x ; -atsar ‘proper: to enclose’, restrain ;
‘shearers’ , H1494 gazaz ‘to shear, shearer’, dupl. of -Gaza , intention ‘to remove covering’ ,
‘declare’, H7878 siach ‘sing, meditate’ 1x in prophets [here] = corrupt ;
‘stricken’ , H5061 nega ‘plague’ ; must be -nagas above ;

 • context : … Christ enters Mystery-Babylon ….. :            (syntax: past-tense)
  … now in past-tense because it happened ;
 • corrupted line :
  … untracable what can have been intended ; (-siach) is most likely corrupt ,
  the ‘generation’ makes no sense here ;
  in previous version we had “but who of you will consider (that)”, but likely invalid ,
  since adm-souls are third-person in this whole chapter ;
  2) reference to Ezekiel : where “the second young lion was bound in chains
  and brought to the king of (Mystery-) Babylon” ; (see index) ;

line ,
“he (was) oppressed [=’extracted in serpent-way’]and=as he – the afflicted one ,
and=but – he – (did) not – open – his mouth [=’against that’] ;
as a lamb – He (was) brought – to the slaughter ,     + [=’furnace theme …’]
as=like a sheep – (being) mute – to=in front of – her shearers , [=’to remove covering’]
and=yet – he – (did) not – open – his mouth ; [=’so he cóuld have…’]

 
he (was) taken – [=to] the [matrix-] fortified place (otsr=mbtsr)and=for (to be) judged ,
(……………..) – (……………) – (……………) , [<<corrupted]
that=then – he (was) cut-off – from the land of – the living ones , [=’eden-life’]
[+by] – [=being oppressed] – [=for] the transgression [=’by splitting-off’] of – my people ;

Toen betaling geëist werd , werd Hij verdrukt , maar hij deed zijn mond niet open .
Als een lam werd hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders ,
zo deed hij zijn mond niet open . Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen ,
wie zal Zijn leeftijd uitspreken ? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden .
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest .

“hij werd verdrukt [=’verwijderen’, op serpent-manier’] als hij die verbroken werd ,
maar hij deed zijn mond niet open ;
als een lam werd hij naar de slachting geleid , [=’ovens thema…’]
en als een schaap dat stil is , (staand) voor haar scheerders , [=’verwijderen van bedekking’]
en toch deed hij zijn mond niet open ; [=’dus hij had dat gekúnd…’]
 
hij was [=naar] de [matrix-] vesting gebracht [=om] geoordeeld te worden ,
(…………) – (…………) – (………….) , [<<gecorrumpeerd / ontraceerbaar]
[=daarna] was hij afgesneden van het land van de levenden , [=’eden-leven’]
door verdrukt te worden voor vanwege de overtreding [=’door afsplitsing’] van mijn mensen ;

 
9-10
… dan is hij op deze aarde :
and·he-is-giving with wicked-ones tomb-of·him and·with rich-one in·deaths-of·him
on not wrong he-did and·not deceit in·mouth-of·him and·ieue he-desires to-crush-of·him
he-causes-to-be-wounded if she-is-placing guilt-offering soul-of·him he-shall-see
seed he-shall-lengthen days and·desire-of ieue in·hand-of·him he-shall-prosper
And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no
violence, neither [was any] deceit in his mouth. Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put
[him] to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see [his] seed, he shall
prolong [his] days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand

‘grave’ , H6913 qeber ‘tomb, grave’ ; -qabar ‘to bury’ [verb] ;
H4184 maveth ‘(state of) death’ , not the act -muth ;
‘deceit’ , H4820 mirm-ah ‘deceit’, from -ramah ‘their new adamite throne’ (Isis) ;

 • context : … then he is upon this earth :
  … continued ,

line ,

 • [=’first line : perhaps “he was placed in the tomb [=as earth] of the sinners”..? ,
  both this earth and this body can be ‘a tomb’ :]

“[+then] his tomb [=’this body?’] – (was) placed – with=by the sinners [=’own boss’] ,
and=as – (…the adm-souls?…) – in their state of being dead , (oshir=nshph?)
[=though] – he (himself) – (did) no – wrong , [=nor] – (had) deceit – in his mouth ;

 

 • [=’the ‘guilt offering’ may well be ‘physical death’ ;
  we saw similar in the chapters about “the great tribulation” ;
  below : the ‘prolong time’ is corrupted ,
  the subject must be ‘saved adm-souls’ – and hence the change in above line :]

and=then IEUE – desired – him (to be) crushed , (………….) ,
[=since] – his adm-soul – established – the guilt-offering [=’as Golgotha’] :
he (shall) see – [+his] descendants – (…being the saved?…) (ark=ysh) – (…adm-souls?…) ,
and=as the wish [=’the saving’] of – IEUE – (which) succeeds – in=by his [=Christ’s] doing ;

Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijke in Zijn dood geweest ,
omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is .
Maar het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt .
Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben , zal hij nageslacht zien ,
hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn.

 • [=’eerste zin : wellicht “werd hij geplaatst in de tombe [=deze aarde] van de zondaren”..? ,
  beide deze aarde en dit lichaam zijn een ‘tombe’ :]

“[=daarna] werd zijn tombe [=’dit lichaam?’] geplaatst [=bij] de zondaren [=’eigen baas’] ,
[=als] (…de adm-zielen?) in hun doodse staat ,
[=hoewel] hij (zelf) geen onrecht deed , en geen bedrog in zijn mond geweest is ;

 

 • [=’het ‘schuld-offer’ mag ‘fysieke dood’ zijn ,
  we zagen eenzelfde bij de hoofdstukken over “de grote verdrukking” ;
  beneden : het ‘de dagen verlengen’ is corrupt , subject moet ‘de adm-zielen’ zijn ,
  vandaar ook de aanpassing in bovenstaande zin :]

[=daarna] verlangde IEUE dat hij verbrijzeld zou worden , (…………) ,
[=sinds] zijn adm-ziel ‘het schuld-offer’ [=’als Golgotha’] tot stand bracht :
hij [=Christus] zal [+zijn] nakomelingen zien , (…die de verloste?…adm-zielen?…zijn…) ,
[=als] de wens [=’het redden’] van IEUE die slaagt door zijn [=Christus’] toedoen ;

 
11-12
slot : … Christus zal heersen in nieuw-eden :            (+het adm-ziel probleem)
from·toil-of soul-of·him he-shall-see he-shall-be-satisfied in·knowledge-of·him
he-shall-justify righteous servant-of·me to·the·many-ones and·depravities-of·them
he he-shall-be-burdened therefore I-shall-apportion to·him in·the·many-ones
and·with staunch-ones he-shall-apportion loot inasmuch-as which he-empties to·the·death
soul-of·him and·with ones-transgressing he-is-counted and·he sin-of many-ones he-bears
and·for·the·ones-transgressing he-is-making-intercession
He shall see of the travail of his soul, [and] shall be satisfied:
by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities.
Therefore will I divide him [a portion] with the great, and he shall divide the spoil with the strong;
because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors;

and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.

 • ‘divide’ , H2505 chalaq ‘proper: tob e smooth (fig.) ; as stones were used for lots ;
  to separate, appoint, distribute, to share, divide’,
 • ‘spoil’ H7998 shalal ‘spoil, booty’ ;
 • ‘strong’ , -otzm cluster skeleton-related ;
 • ‘poured out’ , H6168 arah ‘to empty, be or make bare’ ‘uncover, discover [in Is.]’;
 • ‘because’ , 8478 tachath ‘below , under , underneath, instead of, in return, etc’ ;
 • ‘numbered’ , H4487 manah ‘to number, count, appoint’
 • context : closing : … Christ will rule in new-eden :            (+the adm-soul problem)
  … we had to subnumber the lines for context ;
 • the adm-soul problem :
  … every saved adm-soul is from God ofcourse ,
  but we still cannot figure out what her original essence was —
  considered the complete helpless entity which is our soul now ,
  the context of these lines may very well express this major theme ;
 • Christ and Adam :
  perhaps Christ had an even ‘higher core’ , since He is the deity-class ,
  and the core of Adam as human-class was ‘(but) as likeness’ :
  perhaps Adam had the same core (adm-soul) as which we now have ,
  but more probable our soul “became a split-off entity when the Original was tortured” —
  the (-ph) in (-nephesh) is negative , (split off, break, separate) ,
  while the term (-nephesh) only first appears after Noah – as on this earth ;

line ,
1 “he [=Christ] (will) see – [+the result] from the toil of – his adm-soul , (and be) satisfied :
my – righteous – servant – (will have) justified – many ones – [=through] his [=salvation] ,
and=for – he – (has) carried – their depravity ;

 

 • [=’so the buildup here is 1) “having saved many adm-souls” (in above line 1) ,
  then 2) below “therefore Christ is appointed óver them” (that is logical) ,
  then 3) and “appointed because Christ had to receive the type adm-soul we have” …? ,
  since line 4 repeats (confirms) that reason —-
  did he “become the same type split-off soul like we are” ? , causing his Legal right ? ;
  for our problem with adm-soul , see above :]

2 therefore – I (will) appoint him- in=over the many ones , [=’all people in new eden’]
and=as (…the strong one?…) – (…who will be appointed?…….) – (…over his booty? [‘souls?’] …) ,
3 (…in return?…) – (for) which – (…his adm-soul…) – (was discovered (to him)?…) – (…by death…) ,
[=as] (the adm-soul?) counted – [=like] – the ones (who) transgressed [=’by splitting-off’] ;
———————– [above : restored context?]
4 and=for (in this way) – he carried – the sin [=’corrupt eden-life’] of – many ones,
and=as – the one (having) intervened – for (those who) transgressed [=’by splitting-off’] .

Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal hij het [of: het licht] zien, hij zal verzadigd worden.
Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken,
want hij zal hun ongerechtigheden dragen .
Daarom zal ik Hem veel toedelen , en machtigen zal hij verdelen als buit ,
omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood , onder de overtreders is geteld ,
omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft .

1 “hij [=Christus] zal [+het resultaat] zien van de inspanning van zijn adam-ziel , en tevreden zijn :
mijn rechtvaardige dienaar zal velen rechtvaardig hebben gemaakt [=door] zijn [=verlossing] ,
want hij heeft hun ongerechtigheid gedragen ;

 • [=’dus de opbouw is 1) “hij heeft veel adm-zielen gered” (in bovenstaande zin 1) ,
  dan 2) beneden “daarom wordt Christus over hen aangesteld” (dat is logisch) ,
  dan 3) en “aangesteld omdat hij een adm-ziel als de onze moest ontvangen”..? ,
  omdat 4) dat lijkt te herhalen (bevestigen) —
  dan “werd hij eenzelfde afgesplitste-ziel als wij zijn”? , zijn Legaal recht veroorzakend ? ;
  zie voor probleem met adm-ziel Engels :]

2 daarom zal ik hem [=over] de velen aanstellen , [=alle mensen in nieuw eden’]
[=als] (…de sterke?…) – (…die aangesteld zal worden?…) – (… over zijn buit? [=’adm-zielen?’]…) ,
3 (…in ruil voor?…) – (…zijn adm-ziel…) – (…die (aan hem) ontdekt werd…) – (… door de dood…) ,
[=als] (de adm-ziel?) die geteld werd [=onder] degenen die overtraden [=’door afsplitsing’] ;
——————— [boven : herstelde context?]
4 want hij droeg (op deze manier) de zonden [=’corrupt eden-leven’] van velen ,
[=als] degene die bemiddeld heeft voor de overtreders [=‘door afsplitsing’] .

 


05.25.19 — submitted — first version — hetreport
*carefully submitted , having used all available context , until now*


29.04.2020 — submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up