hoofdstuk context :
verbazingwekkend hoofdstuk …
[vervolg op Jes. 51 en 52]

 
Christ ascending to this earth
(ongoing theme :
as continuation of Is. 51 and 52)
werkelijk prachtig hoofdstuk …
[wel als vervolg op Jes. 51]
vergeet even ‘de kruisiging’ :
hoewel gruwelijk genoeg , is dat NIET het thema hier :
want voor óns mag die barbaarse methode het meest verschrikkelijk zijn –
maar nog erger is “het afdalen van een hemels wezen naar onze vervuilde werkelijkheid” .
lees dus met andere ogen ,
en vergeet een moment Esau’s films als de beelden over “een bloedige kruisiging” :

 

Henoch schrijft ; “en er stond een prachtige jonge man naast God’s troon” ,
DAT is het thema van dit hoofdstuk – als een gebeurtenis met omvang x 1000 ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 53

 
1-2
who ? he-believes to·report-of·us and·arm-of ieue on whom ? she-is-revealed
and·he-is-coming-up as·the·layer-plant to·faces-of·him and·as·the·root from·earth-of arid
not shape to·him and·not honor and·we-shall-see·him and·not appearance and·we-shall-covet·him
Who hath believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?
For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath no
form nor comeliness; and when we shall see him, [there is] no beauty that we should desire him.
‘tender plant’ , H3126 yoneq ‘young plant’ 1x ; -yanaq ‘to nurse, be nursed’ ;

 • context : following the context of prévious chapter , this chapter is about Christ ;
  theme here is “Christ leaving heaven and becoming an adamite-soul – like us” ;
  compare how Henoch wrote “and a beautiful young man stood next to God’s throne” –
  so forget one moment about (Esau’s movies about) how awful the crucifixion was :
  this is worse by a magnitude of 1000 ;
  ‘said by us’ (through Isaiah) :
  so poor we are , that first part of this chapter God “has to speak for us” (through Isaiah) ;
  tender plant : corruption of Esau , to hide the connotation “ascend – and be nursed –
  in front of IEUE – on this earth” ;
  no shape : ‘officially’ (=romantically) explained as the results of the crucifixion – but after
  the Is. 52 chapter we know it is about “the imprisoned soul in this ape-frame” ;
 • zin context : de context van het vórige hoofdstuk volgend, is dit hoofdstuk over Christus ;
  thema hier is “Christus die de hemel verlaat om een adam-ziel te worden – als wij” ;
  ‘gezegd door ons’ (door Jesaja) : zo arm zijn wij, dat God “voor ons moet spreken”
  (door Jesaja) in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk ;
  de ‘loot’ : corruptie van Esau , om de connotatie “opgaan – en opgroeien – voor God’s
  aangezicht – op deze aarde” te verbergen ;
  geen vorm : ‘officieel’ verklaard als “de gevolgen van de kruisiging” – maar na het Jes.52
  hoofdstuk weten we dat het gaat over “de gevangen adam-ziel in dit apenlichaam” ;

“who / (is he who) (will) believe / (to=as) our report / ,  +
and=but – on=to – whom – is revealed [=’serpent-way’] – the arm [=’own power’] of – IEUE ? / ;
and=for he [=Christ] ascends [=’to this earth’!] / as being nursed / to in front of him [=IEUE] / ,
and=as (as) a root / from – the dry – land [=’this earth’] / :
(there) (was) no – shape – to him / , and – not – the nobleness – and=as (when) we sháll see him / ,
and – no – appearance – and=by (which) we sháll delight in him / :   +
Wie heeft onze prediking geloofd , en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard ?
Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht , als een wortel uit dorre aarde .
Gestalte of glorie had Hij niet ; 
als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

“wie (is hij die) ons report zal geloven ,  +
dan degene aan wie de arm [=’eigen kracht’] van IEUE is getoond [=serpent-manier] ? ;
want hij [=Christus] gaat op [=’naar deze aarde’ !] en wordt grootgebracht voor het aangezicht van IEUE ,
als een wortel van het droge land [=’deze aarde’]  :
hij had geen vorm , noch het edele wanneer wij hem zúllen zien ,
en niet de verschijning waardoor wij ons zúllen verheugen ;  

 
3-4
one-being-despised and·shunned-of men man-of pains and·one-being-known-of illness
and·as·concealment-of faces from·him one-being-despised and·not we-accounted·him
surely illnesses-of·us he he-bore and·pains-of·us he-was-burdened·them and·we
we-accounted·him one-being-touched one-being-smitten-of Elohim and·one-being-humbled
He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid
as it were [our] faces from him; he was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs,
and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.

First words require a ‘he’ (one-being-despised he) as shows in both Dutch and English ;

 • context : our type bódy is ‘despised’ – not ‘He was despised by people’ :
  this line juxtaposes previous verse ; the intention of this chapter is “the degeneration
  from a heavenly being to be an imprisoned soul inside an ape-body” – and hence
  the “not recognizing the value of being”) ;
  though it is true that our soul initially rejects Him , it is NOT the context of this chapter ;
  and moreover contradicting the 1000’ds who DID follow Him , when on earth ;
  touched [the serpent-way] : a most clear allusion to Eve , as “becoming destroyed
  becáuse of ‘touching’ their serpent-reality” (and see Introduction) ;
  added : ‘not’ ; for obvious contextual reason ;
 • zin context : ons type LICHAAM is verachtelijk – niet : ‘Hij werd veracht door de mensen’ :
  deze zin juxtaposeert met de vorige : de bedoeling van dit hoofdstuk is om
  “de degeneratie van een hemels wezen naar het zijn van een adam-ziel in dit apenlichaam”
  te laten zien ; (vandaar ‘het herkennen van de wezenlijkheid’) ;
  hoewel het wáar is dat onze ziel Hem niet onmiddellijk accepteert , is dat NIET de context
  van dit hoofdstuk – en bovendien strijdig met de duizenden die Hem WEL volgden ,
  toen hij op deze aarde was ;
  aangeraakte [serpent-manier] : refererend aan Eva , als “vernietigd worden dóor
  hun serpent-realm aan te raken” (en zie Introductie) ;
  toegevoegd : ‘niet’ ; kan niet anders , vanwege context ;

“(having been) the despised – and rejected – [type-]  man [=’our type body’] / ,
a man of / pains / and=as familiar with / illness [=’eden-life+deity’] / ;
and=but as=by the concealed – (réal) presence – from him / , [+he] (was) – [the despised one / ,
and=yet we – did – not – recognize His value (of being) / :
indeed / he – carried = our illnesses [=’corrupt eden-life’] / , and – has beared – our pains / ,
and=but we – (did) [+not] recognize his value (of being) / ,  +
(being) the touched [=serpent-way] – (and) smitten – deity [=Christ !] / ,  +
and=as the one (having been) humiliated / ;
Hij was veracht , de onwaardigste [of: verworpen door] de mensen ,
Een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht .
Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen .
Wij hielden hem echter voor een geplaagde , door God geslagen en verdrukt.

“die het verachtelijke en onwaardige [type-] man [=’ons type lichaam’] werd ,
een man van smarten , bekend met ziekte [=’eden-leven+godheid’] ;
maar wij hebben Zijn wezenlijkheid niet herkend :
inderdaad heeft hij onze ziekten [=’corrupt eden-life’] op zich genomen ,  +
en onze smarten heeft hij gedragen ,
maar wij hebben Zijn wezenlijkheid niet herkend ,   +
als de aangeraakte [=serpent-manier] en geplaagde godheid [=Christus !] , als de vernéderde ;

 
5-6
and·he being-wounded from·transgression-of·us being-crushed from·depravities-of·us
discipline-of well-being-of·us on·him and·in·welt-of·him he-is-healed to·us all-of·us
as·the·flock we-strayed man to·way-of·him we-faced-about and·ieue he-intercedes
in·him depravity-of all-of·us
But he [was] wounded for our transgressions, [he was] bruised for our iniquities: the chastisement of
our peace [was] upon him; and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray;
we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all

 • ‘wounded’, from 2266 chabar ‘to join, unite (specifically by spells)’ , negative cluster ;
  as wounds by sorcery : as “His essence being joined to óurs – by sorcery” ,
 • Restoration = not same as healing
 • context : polluted and sorcery : if one likes to read this chapter as ‘the crucifixion on earth’
  then he will choose the according colour of terms : then ‘bruised’ will match the
  physical effects of the crucifixion . However : this entire chapter is about
  “Christ coming from heaven , bécoming an adamite-soul” , therefore the roots of
  the terms need to be applied ;
  legal restoration : certainly NOT “healing”: because then we fall into the evangelical Trap :
  instead , “the soul is freed to be áble to search God”, not that the soul “has him” ;
  because the root ‘healing’ is still Negative (as opposed to “make things new”)  ;
  consider the difference between “Legal” and “the Facto” in Introduction ;
 • zin context : vervuild en hekserij : wanneer iemand dit hoofdstuk wil linken aan
  “de kruisiging op aarde” dan zal hij kleuren kiezen als ‘verbrijzelen’ , omdat dit past bij
  lichamelijke kenmerken van ‘een kruisiging’ . Echter : dit hoofdstuk behandelt het
  thema “Christus komend van de hemel , een adam-ziel WORDEND” , en daarom
  moeten de wortels van de termen gebruikt worden ;
  legale restauratie : absoluut niet “genezing”: omdat we dan in de evangelische val trappen :
  in plaats daarvan , is “de ziel bevrijdt OM God te zoeken”, niet ‘dat ze hem heeft’ ;
  want de wortel “genezen” is nog steeds Negatief (tegenovergesteld aan “nieuw maken”) ;
  zie het verschil tussen “legaal” en “de Facto” in Introductie ;

“and=for he / (was) made to be polluted / from=for our transgressions [=’by splitting-off’] / ,
being crushed / from=for our depravity [=’Õn, Tyre] / ;
the punishment of=for (to be) – our [eden-] peace – (was) on him / ,
and=for in=through his wounds [‘by sorcery’] / (there) (was) a [legal-] restoration / to=of us / :
all of us / as the flock (tzn) / went astray / , we turned [our face] – each [man] – to his (own) way / ,
and=but IEUE – intervened – in=through him [=Christ] / (in) the depravity [=’vanity’] of – all of us / ;
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld .
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem,
en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen , wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg .
Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen .

“want Hij werd vervuild gemaakt vanwege onze overtredingen [=’door afsplitsing’] ,
verpletterd vanwege onze ongerechtigheden [=’Õn, Tyrus’] ;
de straf om ons [eden-] vrede te brengen , was op hem ,
want door zijn wonden [=’door hekserij’] was er een [legale-] restauratie van ons :
wij allen dwaalden als de kudde , wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg ,
maar IEUE heeft door hem [=Christus] bemiddeld over de ongerechtigheid [=’oppervlakkigheid’] van ons ;

 
B)
 

7-8
Christus gaat van de Hemel Mystery-Babylon binnen ,
he-is-hard-pressed and·he one-being-humbled and·not he-is-opening mouth-of·him
as·the·flockling to·the·slaughter he-is-being-fetched and·as·ewe to·faces-of
ones-shearing-of·her she-is-mute and·not he-is-opening mouth-of·him from·restraint
and·from·judgment he-is-taken and generation-of·him who ? he-shall-meditate that
he-is-severed from·land-of living-ones from·transgression-of people-of·me contagion to·him
He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the
slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth.

He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut
off out of the land of the living: for the transgression of my people was he stricken.

 • ‘oppressed’ , H5065 nagas ‘taskmaster, oppressor (construct) , exacting’ ; [serpent-way] ;
  we had that in a chapter as construct ‘removing essence’ ;
 • ‘afflicted’ , H6115 otser ‘barren, restraint, oppression’ 3x ; -atsar ‘proper: to enclose’, restrain ;
  one instance as “barren womb” ; rather referring here to ‘awareness’ as to ‘this body’ ;
 • ‘shearers’ , H1494 gazaz ‘to shear, shearer’, dupl. of -Gaza , intention ‘to remove covering’ ,
 • context : Christ , coming from Heaven is entering Mystery-Babylon :
  used terms refer to ‘being stripped’ : these are not mere metaphorical descriptions
  but very real events , if one looks at the used roots – and context ;
  remember how all works towards “He becoming an adamite-soul” , in this chapter ;
  who of you will consider..? ; yóu , as one of few … –  it is scary and fascinating how
  the magnitude of the theme of “He becoming our type human” gets through to believers
  (for sure that’s why this is mentioned here …) ;
  standing , unprotected, in front of Thoth (king of Mystery Babylon) : this is effectively
  what these verses are telling – and we souls simply fail to grasp the magnitude of this  …
  2) reference to Ezekiel : where “the second young lion was bound in chains
  (and ‘in this enclosure’) and brought to the king of (Mystery-) Babylon” ; (see index) ;
 • zin context : gebruikte termen voor ‘gestript worden’ : het zijn niet slechts poëtische termen
  maar echte gebeurtenissen , wanneer de (woorden) clusters en context bezien worden ;
  wie van jullie denkt daarover na ? ; op dit moment u , als éen van de weinigen …- het is eng
  en fascinerend hoe weinig het thema “God wordt ons type mens” doordringt bij gelovigen
  (we zijn er zeker van dat dit dáarom hier genoemd wordt …) ;
  onbeschermd staand tegenover Thoth (de koning van Mystery Babylon) : dit is de context
  van deze verzen – maar wij zielen falen om de omvang van dit te bevatten …
  2) referentie naar Ezechiel : waar “de tweede jonge leeuw gebonden werd in kettingen
  (en ‘in de afgeslotenheid’) en gebracht werd naar de koning van (Mystery) Babylon” ; (index) ;

“he was oppressed [=’removing essence’, the serpent-way] / and=as he – the humiliated one / ,
and=but – he – (did) not – open – his mouth [=’against that’] / ;
as a lamb – He (was) brought – to the slaughter [=’furnace’] / , +
and as a sheep – (being) mute –  to=in front of – her shearers [=’to remove covering’] / ,
and=yet – he – (did) not – open – his mouth / ;
and – he (was) seized – from=into the enclosure [=’no divine awareness’?] – and=as the judgment / :
and=but – who [=’wé ’] – will ponder about – his time (there) ?        [=’in Mystery-Babylon’] / ,
that=because / he got cut-off / from the land of / the living ones     [=’eden-life in heaven’] / ,  +
(being) the plague [=serpent-way] – to him / , from=by the transgression [=’by split-off’] of – my people / ,
Toen betaling geëist werd , werd Hij verdrukt , maar hij deed zijn mond niet open .
Als een lam werd hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders ,
zo deed hij zijn mond niet open . Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen ,
wie zal Zijn leeftijd uitspreken ? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden .
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest .

“hij werd verdrukt [=’essentie verwijderen’, op serpent-manier] als de vernederde ,
maar hij deed zijn mond niet open ;
als een lam werd hij naar de slachting geleid [=’oven’] ,
en als een schaap dat stil is , (staand) voor haar scheerders [=’verwijderen van bedekking’] ,
en toch deed hij zijn mond niet open ;
en hij werd vastgegrepen in ‘de afgeslotenheid’ [=’geen goddelijk bewustzijn’?] als het oordeel :
maar wie [=’wíj ‘] zal nadenken over zijn tijd (daar) ?       [=’in Mystery-Babylon’] ,
want hij werd afgesneden van het land van de levenden     [=’eden-leven in de hemel’] ,
als de plaag [=serpent-manier] voor hem , vanwege de overtreding [=’door afsplitsing’] van mijn mensen ;

 
9-10
and·he-is-giving with wicked-ones tomb-of·him and·with rich-one in·deaths-of·him
on not wrong he-did and·not deceit in·mouth-of·him and·ieue he-desires to-crush-of·him
he-causes-to-be-wounded if she-is-placing guilt-offering nphsh·u soul-of·him he-shall-see
seed he-shall-lengthen days and·desire-of ieue in·hand-of·him he-shall-prosper
And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no
violence, neither [was any] deceit in his mouth. Yet it pleased the LORD to bruise him;
he hath put [him] to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see
[his] seed, he shall prolong [his] days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand

‘grave’ , H6913 qeber ‘tomb, grave’ ; -qabar ‘to bury’ [verb] ;

 • ‘deceit’ , H4820 mirm-ah ‘deceit’, from -ramah ‘their new adamite throne’ (Isis) ;
  desire in same cluster as pleased , latter is wrong colour
 • context : grave with the wicked/sinners : we can hardly call Joseph of Arimathea ‘wicked’ ,
  so something else must be addressed here ; we can only opt for “the visiting of souls
  who previously died befóre He completed his work” ;
  the guilt-offering = (being) AS an adamite-soul : this must be the core ,
  eden days in length : we saw in other chapters that the war between eden and their
  realm has a decided “end-date”, deciding who will ‘have won’ ;
 • zin context : graf met de goddelozen/zondaren : Jozef van Arimathea was niet ‘goddeloos’
  dus moet er iets anders bedoeld zijn ; we kunnen alleen denken aan “het bezoeken van
  de zielen die gestorven waren vóordat Hij zijn werk had vervuld” ;
  het schuld-offer = (zijn) ALS een adam-ziel : dit moet de betekenis zijn ;
  eden-dagen tot in lengte (van dagen) : we zagen in andere hoofdstukken dat de oorlog
  tussen eden en hun realm op een vastgestelde “eind datum” afgelopen is , en op die
  einddatum bepaald wordt “wie gewonnen zal hebben” ;  2) zin : gebrek aan terminologie ;

“and=for – he places – his grave – together with – the sinners / and with – the rich – in his deaths / ,
on account of – he – not – (having done) wrong [=’being a mixture’] / ,  +
and – neither – (having) deceit [=’new-adamite-throne’] – in his mouth / ;
and=for IEUE – desired – him (to be) crushed / , [the crushing] causing [+him] to be sick and weak / ,
if=since – his adamite-soul – establishes – the guilt-offering / ;
[+but] he shall see – [+his] descendants / , (and) he shall make – [eden-] days – in length / :
and=for the desire of – IEUE – shall succeed – in=by his [=Christ’s] doing [=’hand’] / ;
Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijke in Zijn dood geweest ,
omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is .
Maar het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt .
Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben , zal hij nageslacht zien ,
hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn.

“want Hij plaatst zijn graf samen met de zondaren , en met de rijken in zijn dood ,
om reden dat hij geen onrecht [=’een vermenging zijnd’] gedaan heeft ,  +
en geen bedrog in zijn mond geweest is ;
want IEUE verlangde dat hij verbrijzeld zou worden ,  +
[de verbrijzeling] makend dat hij ziek en week werd ,
sinds de adam-ziel van hem ‘het schuld-offer’ tot stand brengt ;
maar hij zal zijn nakomelingen zien , en hij zal de [eden-] dagen oneindig laten zijn :
want het verlangen van IEUE zal slagen : door zijn [=Christus’] toedoen [‘hand’] ;

 
11
from·toil-of soul-of·him he-shall-see he-shall-be-satisfied in·knowledge-of·him he-shall-justify
righteous servant-of·me to·the·many-ones and·depravities-of·them he he-shall-be-burdened
He shall see of the travail of his soul, [and] shall be satisfied:
by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities.

 • context : Christ (having) a righteous adamite-soul : thérefore having ‘understanding’ ;
  we can hardly write ‘He IS a soul’ so we chose for ‘having’ – for lack of terms ;
  added : result ; a so crucial component that we added it without blushing,
 • zin context : Christus een rechtvaardige adam-ziel (hebbend) : dáarom “begrijpend” ;
  we kunnen moeilijk schrijven ‘Hij IS een adm-ziel’ , maar we missen juiste begrippen ;
  toegevoegd : resultaat : zo’n cruciaal element dat we het toevoegden zonder blozen ;

“he shall see – [+the result] from the labour (and toil) of – his adamite-soul / , (and) be satisfied / :
in=by his understanding / shall – my – righteous – servant – justify – (to=as) numerous ones [=we, believers] / ,
and=for – he – shall bear – their depravities [=’Õn, Tyre’] / ;
Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal hij het [of: het licht] zien, hij zal verzadigd worden.
Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken,
want hij zal hun ongerechtigheden dragen .

“Hij zal het resultaat zien van de moeitevolle inspanning van zijn adam-ziel , en tevreden zijn :
vanwege zijn begrijpen zal mijn rechtvaardige dienaar velen [=wij, gelovigen] rechtvaardig maken ,
want hij zal hun ongerechtigheden [=’Tyrus’] dragen ;

 
12
therefore I-shall-apportion to·him in·the·many-ones and·with staunch-ones
he-shall-apportion loot inasmuch-as which he-empties to·the·death soul-of·him
and·with ones-transgressing he-is-counted and·he sin-of many-ones he-bears
and·for·the·ones-transgressing he-is-making-intercession
Therefore will I divide him [a portion] with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors;
and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.

 • ‘divide’ , H2505 chalaq ‘proper: tob e smooth (fig.) ; as stones were used for lots ;
  to separate, appoint, distribute, to share, divide’,
  context : ‘to be the adm-soul of him’ : an “emptying his soul” sounds romantic
  but is (again) likely not what is being intended here : the “to be equal to us” can only
  refer to our adamite-soul — cause that’s the only thing we got ..
  loot óf the strong ones ; referring back to the “rich spirits” making their body ;
  the “they will look at him who they pierced” ; a chapter in Zachariah , this cannot be
  about ‘the crucifixion’ but about the theme addressed in THIS chapter (since they ‘see’)  ;
 • zin context : om de adam-ziel van hem te worden’ : het “leeg maken van de ziel” klinkt
  romantisch maar is hier (alweer) waarschijnlijk niet bedoeld : het “net als ons” zijn
  refereert aan onze ziel – sinds zij het enigste is dat we echt hebben ;
  buit ván de machtigen : slaat terug op “de rijke geesten” van vorige zin ,
  het “zij zullen wenen om wie zij doorstoken hebben” : als een hoofdstuk in Zacharia ;
  dat kan niet over ‘de kruisiging’ zijn , maar om het thema hiér (omdat ze ‘zien’)  ;

“therefore / I shall apportion – (in=as) the numerous ones [=we, believers] – to him / ,
and – he shall divide – the loot – with=fróm the strong ones [=’spirits’, skeleton cluster] / :
since / he emptied (himself) out= – to death / , (to be) the adamite-soul of him / ,
and=so – he (was) counted – (to be) with=as – the ones transgressing [=we, ’by splitting-off’] / ;
and=for – he bears – the sin [=’corrupt eden-life’] of – the numerous ones [=we, believers] / ,
and=as – being the one intervening – for the the ones transgressing [=we, ’by splitting-off] / .
Daarom zal ik Hem veel toedelen , en machtigen zal hij verdelen als buit ,
omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood , onder de overtreders is geteld ,
omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft .

“daarom zal ik Hem ‘de velen’ [=wij, gelovigen] toebedelen ,
en de buit ván de machtigen [=’geesten’, skelet-cluster] zal hij verdelen :
omdat hij zichzelf heeft leeg gemaakt , om de adam-ziel van hem te worden ,
opdat hij geteld zou worden onder de overtreders [=wij, ‘door afsplitsing’] ,
want hij draagt de zonden [=’corrupt eden-leven’] van de velen [=wij, gelovigen] ,
als degene die bemiddeld heeft voor de overtreders [=wij, ‘door afsplitsing’] .

 
carefully submitted, having used all available context , until now


05.25.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport