Jes. 53 : over Christus :
waaróm de godheid in
ons type onreine lichaam
geboren werd
[cruciaal in 2020]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 

  chapter context :
continued , named : about Christ :
whý the deity was born in our type
unclean body ;
theme :

this chapter is from God’s point of view :
… and that is crucial to remember please  —
after previous chapters about “how all saved souls will receive their Original”,
God now reasons ‘the other way around’ (by having created a juxtaposition) :

our souls became imprisoned inside this body – as ‘the graven image’ Adam designed ,
and would never – ever – could escape out of it (and see Introduction page ‘Abraham’) ;
to such extent that even after physical death the soul could not return to God –
and their return is “what God desired” , see line 10 here ;

.. therefore what Christ really did was “defeat this body”, as the graven image ,
but the core theme of this chapter is that he as a holy deity had to become defiled !  :
by being born – as a deity – into this dirty type body of ours ;
and note : he did not háve to do it !

… after all previous chapters , the REAL “sin of the soul” is “living this dirty body”,  
NOT “some imaginary mistakes she made , and has to be saved of” :
Esau’s smart corruptions turned this whole chapter into some ‘evangelical theme’ !
(as the reason we always felt uncomfortable when some pastor read them out..) ;
because remember ,
Esau could not hide the theme ‘Christ’ in this chapter ,
but he COULD – and has – concealed the true reason for His sacrifice !

 
#2 :
note :
very readable , third version and
definitive ;
in last March’s submission much was right ,
but now it’s good ;
submission of entire chapter : 01/11/ 2020
chapter was 40% (and smartly) corrupted

 

Hoofdstuk context :
… vervolg op 52 ;
dit hoofdstuk is vanuit het gezichtspunt van God :
… en dat is een cruciaal punt –
na vorige hoofdstukken over “hoe alle zielen hun Origineel zullen verkrijgen” ,
gaat God nu ‘terug-redeneren’ (door een tegenstelling te hebben gecreëerd) :

 

onze zielen werden gevangenen in dit lichaam – als ‘het idool’ dat Adam ontwierp ,
en zouden er nooit – ooit – uit kunnen ontsnappen (zie Introductie , ‘Abraham’) ;
zo erg dat zelfs na de fysieke dood de ziel niet terug kon keren naar God –
en hun terugkeer is “wat God verlangde” , zie zin 10 ;

 

… wat Christus dus echt deed was “dit lichaam verslaan” , als het gegraveerde idool ,
maar het thema van dit hoofdstuk is dat hij als godheid ontheiligd zou worden ! :
door – als godheid – geboren te worden in ons type smerige lichaam ;
en merk op : hij hóefde dat niet te doen !

 

… na alle vorige hoofdstukken ,
is de ECHTE “zonde van de ziel” het “wonend in dit smerige lichaam”,
NIET “een aantal ingebeelde vage fouten waarvan zij dan gered moet worden” :
Esau’s slimme corrupties hebben dit hoofdstuk tot een ‘evangelisch thema’ gemaakt ! ;
want denk eraan ,
Esau kon het thema van dit hoofdstuk ‘Christus’ niet verbergen ,
maar hij KON – en heeft – de werkelijke reden voor Zijn offer geheim gehouden !     

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ;
in de versie van afgelopen Maart was veel juist maar nu is het goed ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 01/11/ 2020
hoofdstuk was 40% (en slim) gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 53

1-2-3
vervolg : … Christus zal – als godheid – in ons type onreine lichaam wonen :
(line 0 ; as 15 of prev.52) so he-shall-spatter nations many-ones over·him they-shall-shut
kings mouth-of·them that which not he-was-related to·them they-see and·which not
they-heard they-consider
(line 1) who ? he-believes to·report-of·us and·arm-of ieue on whom ? she-is-revealed (2)
and·he-is-coming-up as·the·layer-plant to·faces-of·him and·as·the·root from·earth-of arid not
shape to·him and·not honor and·we-shall-see·him and·not appearance and·we-shall-covet·him
(3) one-being-despised and·shunned-of men man-of pains and·one-being-known-of illness
and·as·concealment-of faces from·him one-being-despised and·not we-accounted·him
(line 0) So shall he sprinkle many nations; the kings shall shut their mouths at him: for [that]
which had not been told them shall they see; and [that] which they had not heard shall they
consider. (1) Who hath believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed ?
For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath
no form nor comeliness; and when we shall see him, [there is] no beauty that we should desire
him. He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief:
and we hid as it were [our] faces from him; he was despised, and we esteemed him not.

 • continued : … Christ – as deity – will dwell inside our type unclean body :

line ,

 • [=’line 0 + 1 below : our attempt ; was very corrupted ;
  we had to make some bridge from end of previous chapter to (the more solid) line 2 ,
  and that should include “an address” and “a reason” ;
  line :]                                                                                                                                    [line 0 + 1 : our attempt]

“thus – (..says..) (ize=amr) – (..IEUE..) (gium=ieue) :
 (..my servant..) [=Christ](ol=abd) – (..(will) be..) – their – king ;      [=’comp. 12 ; from : ch. 52’]

 
(..because of ?..) (mi=ol) – (..his counsel ?..)       +                                                [<< said 6 chapters ago]
(..to redeem ?..) – (..the adm-souls ?..) (phn=nphsh?) ;
as (..going ?..) – (..to the imprisoned ones [=’souls’] ?..) – (..in the far away ?..) – land [=’earth’] ;

————————–

 • [=’below :                                                                                                                               [below : lines resumed]
  since God speaks from his point of view the “we” is not ‘people on earth’ ;
  2) Henoch mentions “the beautiful young man next to God’s throne” ;
  3) line 3 : our body as ‘the graven image’ which Adam designed , in many chapters ;
  line :]

2 [+yet]       +
he (would) – not [-anymore] (have) – the form – (..like..) – we [=God + Miss] see him [+nów] ,
[=as] not – (being) the appearance – we delight in [+now] ;     +                       [<< see next + line 9]

                                                                                                                                                                      [2 + 3 was one line]
3 (..+but..)      +
(..he (would) dwell ?..) – [+in] (the type-) man [=’body’] – [+we] despise ,                                [=’sic !’]
[+as] (..the sinful one [=’body’]..) (chl=chth) – [+we] hide – [+our] face – from ;  [=’line 12 : sin’]

(zin 0 : niet geplaatst ; hR)
Wie heeft onze prediking geloofd , en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard ?
Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht , als een wortel uit dorre aarde .
Gestalte of glorie had Hij niet ; als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem
begeerd zouden hebben. Hij was veracht , de onwaardigste [of: verworpen door] de mensen ,
Een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt ;
Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht .

 • [=’zie Engels :]                                                                                                                     [zin 0 + 1 : onze poging]

“zo (..zegt..) (ize=amr) – (..IEUE..) (gium=ieue) :
(..mijn dienaar..) [=Christus] (ol=abd) (zal) hun koning (..zijn..) ;               [=’vgl. 12 ; van hfdst.52’]

 
(..vanwege ?..) (mi=ol) (..zijn raad ?..)       +                                                       [<< 6 hfdst. hiervoor gezegd]
(..om de adm-zielen ?..) (phn=nphsh?) (..te verlossen ?..) ;
als (..gaand ?..) (..naar zij die gevangen zijn ?..) (in) het land [=’aarde’] (..ver weg ?..) ;

————————–

 • [=’beneden :                                                                                                            [beneden : zinnen hervattend]
  omdat God vanuit zijn standpunt spreekt is de “wij” niet : zielen op aarde ;
  2) Henoch noemt “de prachtige jongeman naast de troon van God” ;
  3) zin 3 : ons lichaam als ‘het gegraveerde idool’ dat Adam ontwierp , in veel hoofdstukken ;
  zin :]

2 [+maar] (dan zou) hij   +
niet [-langer] de vorm (hebben) (..zoals..) wij [=God + Miss] hem [+nú] zien ,
en niet de verschijning (zijn) waarin wij ons [+nu] verheugen ;   +               [<< zie hierna + zin 9]
                                                                                                                                                                       
[2 + 3 was éen zin]
3 (..+maar..)       +
(..hij zou verblijven ?..) [+in] het (type-) man [=’lichaam’] die [+wij] veráchten ,                    [=’sic’]
[+als] (..de zondaar [=’lichaam’]..) (chl=chth) (waarvoor) [+wij] ons aangezicht verbergen ;  

 
4-5-6-7-8
… wanneer Christus ‘in aanraking komt’ met ons type lichaam is Hij ont-heiligd :
surely illnesses-of·us he he-bore and·pains-of·us he-was-burdened·them and·we we-
accounted·him one-being-touched one-being-smitten-of Elohim and·one-being-humbled
and·he being-wounded from·transgression-of·us being-crushed from·depravities-of·us
discipline-of well-being-of·us on·him and·in·welt-of·him he-is-healed to·us all-of·us
as·the·flock we-strayed man to·way-of·him we-faced-about and·ieue he-intercedes
in·him depravity-of all-of·us
(7) he-is-hard-pressed and·he one-being-humbled and·not he-is-opening mouth-of·him
as·the·flockling to·the·slaughter he-is-being-fetched and·as·ewe to·faces-of
ones-shearing-of·her she-is-mute and·not he-is-opening mouth-of·him from·restraint
and·from·judgment he-is-taken and generation-of·him who ? he-shall-meditate that he-is-
severed from·land-of living-ones from·transgression-of people-of·me contagion to·him
Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken,
smitten of God, and afflicted. But he [was] wounded for our transgressions, [he was]
bruised for our iniquities: the chastisement of our peace [was] upon him; and with his stripes
we are healed. All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way;
and the LORD hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed, and he was afflicted,
yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before
her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from
judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off out of the land of
the living: for the transgression of my people was he stricken.
‘wounded’ , H2490 chalal ‘to profane, to defile, to begin, (to wound is other root)’ ;

 • context : … when Christ ‘comes in contact with our type body’, He is de-sanctified :

line ,

 • [=’in Haggai 2 “the adm-soul is unclean when she touches this flesh (=this body of us)” ,
  how much more that would be true for a deity … ! , see line 4 ;
  see also Introduction concerning ‘touching another reality’ ;
  2) line 6 (and part of 5) : obviously corrupt , because theme runs on ;
  line :]

“(..therewith..) (akn=lkn)        +                                                                       [=’by being in our type body !’]
he (would) bear – [=their] [=’souls’] – (..sin..) (chl=chth) ,                                               [=’sin : line 12’]
[=as] [=their] (..transgression [=’our type body’] ..) – he (would be) burdened with ;

 
[=for] we [=God + Miss]       +
(would) consider him – the one (having) touched [+it] [=’body !’] ,                                [=’Haggai 2’]
[+as] the humiliating one [=’this body’] (-anh) – the deity – (..(would) dwell in..) :       +

 
5 (having become) defiled – [=by] [=their] [=’souls’] transgression    [=’by living in this body’] ,
[+as] (being) crushed – [=because of] (m=ol) [=their] depravity :       +                                   
[go to 7]
[deleted]
————————–
6 [deleted] [=’this whole chapter is from Gód’s point of view :

 • not : “every man strayed because of imaginary sins”
  (Esau stole the ‘sheep’ idea from line 7, and ‘intercede’ (laid on him) from 12’]

————————–

 • [=’below : see chapter “our Originals in the cooking-pot” and many others ;
  the ‘shear’ is in the (-gaza) cluster , hence ‘Mystery-Babylon’ (+ see Introduction) ;
  line :]

7 (..+because..)        +
he (would be) oppressed – and afllicted – [+as] a lamb – led – to the slaughter ;    [<< moved]

 
as a mute – sheep – in front of – her shearers – he (would) – not – open – his mouth ,     
8 (..when..) – he (would be) taken – [=to] (..[Mystery-] Babylon..) – [=for] judgment ;

————————–
[=but] – who – (of) (..the adm-souls [=’on earth’]..) – (will) ponder ,       +                   [=’you + we !’]
(..how..) – he [=Christ] – (got) severed – from the land of – the living ones [=’eden-life’] ,
[=by] – him [=Christ] – (having) touched – the transgression [=’our body’] of – my people ? ;

Voorwaar,
onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen .
Wij hielden hem echter voor een geplaagde , door God geslagen en verdrukt .
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld .
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is er voor ons
genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen , wij keerden ons ieder naar zijn
eigen weg . Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen
neerkomen . Toen betaling geëist werd , werd Hij verdrukt , maar hij deed zijn mond
niet open . Als een lam werd hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor
zijn scheerders , zo deed hij zijn mond niet open . Hij is uit de angst en uit het gericht
weggenomen , wie zal Zijn leeftijd uitspreken ? Want hij is afgesneden uit het land
van de levenden . Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest .

 • [=’zie Engels :]

“(..daardoor..) (akn=lkn)     +                                                   [=’door in ons type licham te verblijven !’]
zou hij [=hun] [=’zielen’] (..zonde..) (chl=chth) dragen ,                                              [=’zonde : zin 12’]
[=als] [=hun] (..overtreding [=’dit lichaam’]..) dat de last voor hem zou zijn ;

 
[=want] wij [=God + Miss] zouden hem beschouwen       +
als iemand die [+hem] [=’lichaam’] aangeraakt zou hebben ,                                    [=’zie Haggai 2’]
[+als] de vernederende [=’lichaam’] (waarin) de godheid (..zou verblijven..) :      +

 
5
onheilig geworden [=vanwege] [=hun] [=’zielen’] overtreding   [=’door in dit lichaam te zijn’] ,
[+als] verbrijzeld wordend [=vanwege] (m=ol) [=hun] ongerechtigheid :        +           
[ga naar 7]
————————–
6 [verwijderd] [=’dit hele hoofdstuk is vanuit Gód’s gezichtspunt :

 • niet : “gingen onze eigen weg vanwege ingebeelde zonden”
  (Esau stal ‘schapen’ van 7 , en ‘doen neerkomen’ van 12’]

————————–

 • [=’voor het hoofdstuk “onze Originelen in de kookpot” zie index ;
  zin :]

7 (..+omdat..)        +
hij onderdrukt en verbrijzeld zou worden [+als] een lam dat ter slachting wordt geleid ;

 
als een (..stil..) schaap tegenover haar scheerders dat zijn mond niet opende ,
9 [=wanneer] hij         +
[=naar] (..[Mystery-] Babylon..) mee zou worden genomen [=voor] het oordeel ;

 
[=maar] wie (van) (..de adm-zielen [=’op aarde’]..) zal overpeinzen ,     +                   [=’u + wij !’]
(..hoe..) hij afgesneden werd van het land van de levenden [=’eden-leven’]  ,
[=doordat] hij de overtreding [=’ons lichaam’] van mijn mensen aangeraakt heeft ? ;      

 
part II   —   deel II

 
9-10-11-12
slot : … na Golgotha keert Christus terug naar God – daarom kunnen de zielen dat óok :

and·he-is-giving with wicked-ones tomb-of·him and·with rich-one in·deaths-of·him
on not wrong he-did and·not deceit in·mouth-of·him (10) and·ieue he-desires to-crush-of·
him he-causes-to-be-wounded if she-is-placing guilt-offering soul-of·him he-shall-see seed
he-shall-lengthen days and·desire-of ieue in·hand-of·him he-shall-prosper (11) from·toil-of
soul-of·him he-shall-see he-shall-be-satisfied in·knowledge-of·him he-shall-justify righteous
servant-of·me to·the·many-ones and·depravities-of·them he he-shall-be-burdened (12)
therefore I-shall-apportion to·him in·the·many-ones and·with staunch-ones he-shall-
apportion loot inasmuch-as which he-empties to·the·death soul-of·him and·with ones-
transgressing he-is-counted and·he sin-of many-ones he-bears and·for·the·ones-transgressing
he-is-making-intercession
And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done
no violence, neither [was any] deceit in his mouth. (10) Yet it pleased the LORD to bruise him;
he hath put [him] to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see [his]
seed, he shall prolong [his] days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand. (11)
He shall see of the travail of his soul, [and] shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous
servant justify many; for he shall bear their iniquities. (12) Therefore will I divide him [a portion]

with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his
soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many,
and made intercession for the transgressors.

 • closing : … after Golgotha Christ returns to God – therefore souls can do that álso :

line ,

 • [=’that Golgotha is mentioned as a mere footnote in this chapter seems strange ,
  but that is because it appears to be the main event for US (=believers) ;
  2) line 9 b) : … we think its the right context , especially before 9 ,
  but also because “the return theme” is crucial (line 11) , juxtaposed to lines 1-8 ;
  3) see main corruptions as bold lines , above ;
  line :]

“[=but] (..+after..)       +
he (will have) given – the wicked one [=’our type body’] – [+to] his [=’body’] grave ,                         
and=as – (..the sinful one..) – [given-] [=to] his death ;        +                                         [=’Golgotha’]

—————————                                                                                                      [below : probable context]
b) (..I..) (ol=anki) – (will make) (..my servant ?..) – (..to return ?..) (osh=shb?) ,
and – (..I restore him ?..) – (..in – his – former – appearance ?..) ;       +          [<< per line 2 + 7]

 
10 (..because..) – (..he (had) been..) (ieue=eie) – crushed – [+and] wounded ,    [=’as diety !’]
(having) placed himself – (to be) the guilt offering – [=to] IEUE – [+for] the adm-souls ;
[deleted]
and=as the desire of – IEUE – (which) he (has made to) succeed :        +

 
11 [=by] his toil – the adm-souls – (CÁN) (..return..) (shbo=shb) ,        [+to me?]
[+as] the many ones – my – righteous – servant – (will have) justified ;
[=for] he (was) burdened with – their depravity [=’this type body’] ;

————————–
12 therefore       +
I assigned [+him] – [+as] [=the king] (l=mlk) – [=over] the many ones ,            [=’saved souls’]
[deleted]                                                                                                                                   [=’because nonsense’]
(..because..) (u=ol) – he (was) counted – with – the ones [=’souls’] (who) transgressed ,
[=but] [+as] (having made) intercession – [+for] the sin [=’body’] of – the many ones .

Men heeft Zijn graf
bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijke in Zijn dood geweest , omdat hij geen onrecht
gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is . Maar het behaagde de Heer om hem
te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt . Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal
hebben , zal hij nageslacht zien , hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de Heer
zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal hij het
[of: het licht] zien, hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige ,
mijn knecht, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen .
Daarom zal ik Hem veel toedelen , en machtigen zal hij verdelen als buit ,
omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood , onder de overtreders is geteld ,
omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft .

 • [=’dat Golgotha slechts zijdelings genoemd wordt in dit hoofdstuk , lijkt vreemd ,
  maar dat is omdat WIJ (=gelovigen) dat als de belangrijkste gebeurtenis zien ;
  zin :]

“[=maar] (..+nadat..)       +
hij de slechte [=’ons type lichaam’] [+naar] zijn [=’lichaam’] graf zal hebben gebracht ,
[=als] (..de zondige..) [=naar] zijn dood ;        +                                                                   [=’Golgotha’]

—————————                                                                                          [hierna : de waarsch. context]
b) (zal) (..ik..) (ol=anki) (..mijn dienaar ?..) (..terug doen keren ?..) (osh=shb?) ,
en (..hem herstellen ?..) (..in – zijn – vorige – verschijning ?..) ;        +           [<< per zin 2 + 7]

 
10 (..omdat..) (hij) verbrijzeld en gewond (..is geworden..) (ieue=eie) ,       [=’als godheid !’]
zichzelf gemaakt hebbend tot schuldoffer [=voor] IEUE [=tegenover] de adm-zielen ;
[verwijderd]
[=als] het verlangen van IEUE (dat) hij heeft doen slagen :       +

 
11 [=door] zijn werk (KÚNNEN) de adm-zielen (..terugkeren..) (shbo=shb) ,    [+naar mij?]
[+als] de velen die mijn rechtvaardige dienaar gerechtvaardigd zal hebben ;
[=want] hij droeg hun ongerechtigheid [=’dit type lichaam’] ;

————————–
12 daarom      +
heb ik [+hem] [+als] koning aangesteld [=over] de velen ,                       [=’alle geredde zielen’]
[verwijderd]                                                                                                                                            [=’want onzin’]
(..omdat..) hij geteld is onder de overtreders [=’zielen’] ,
[=maar] [+als] bemiddelend hebbend [+voor] de zonde [=’lichaam’] van de velen .

 


05.25.19 — submitted — first version — hetreport
      *carefully submitted , having used all available context , until now*
29.04.2020 — submitted as 2d version
01.11nov.2020 — submitted as third vision , and definitive [checked] ;
                                          much in March version was right – but now all’s good ;
                                          # you declared in 2004 (to them) you would fight for us ,
                                          then we honour you back with the right version of this chapter#