chapter context:
the eden-land restored ,
(ongoing theme :
as continuation of Is. 51, 52 and 53)

 

hoofdstuk context :
nu is het verdonkerde land het thema ,
[vervolg op Jes. 51, 52 en 53]
… belangrijk is “dat zij in de wildernis gegrondvest zal worden”, zie diagram ,
om zich , op haar beurt , bóven Mystery-Babylon (Tyrus, Thebes) te vestigen ,
waar de laatste zich immers genesteld had boven het eden van Genesis ;

 

… in dit verband wordt in dit hoofdstuk ook de Zondvloed genoemd ,
en een bevestiging van “gebieden boven elkaar” in de laatste zinnen ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 54

 
1
jubilate-you ! barren-one not she-gave-birth burst-forth-you ! jubilation
and·make-noise-you ! not she-travailed that many-ones sons-of woman-being-desolate
from·sons-of woman-being-possessed he-says ieue
Sing, O barren, thou [that] didst not bear; break forth into singing, and cry aloud,
thou [that] didst not travail with child: for more [are] the children of the desolate
than the children of the married wife, saith the LORD.

 • ‘cry aloud’ , H6670 tsahal ‘neigh (like a horse), be cheerful, neigh after (of desire)’, unclear ;
  same context used in Is.10 , yet somewhat negative ;
 • context : chapter about ‘the new eden-land’ – nót about that country Israël on this earth :
  yet all translations make it to be about the latter , lead by every commentary ,
  as bible org ; Matthew Henry ; enduringword com ; Studylight org (Spurgeon) ;
  biblehub com (pulpit commentary) , etcetera ; but that is NOT true ;
  not : ‘more’ : there is no indication (nor word) which suggests this ;
  the point was that the eden-land lóst her sons (we) to this earth , but will have them back;
  committed woman : bit difficult because of the negative term (-baal) , and see later on ;
 • zin context : hoofdstuk over het eden-land  – niét over dat land Israël op deze aarde : 
  maar alle vertalingen situeren dit hoofdstuk als handelend over die laatste ;
  geleid door ‘commentaren’ als in bible org ; Matthew Henry ; enduringword com ;
  studylight org (Spurgeon) ; biblehub com (pulpit commentary) , etc ; maar is NIET waar ;
  niet : ‘talrijker’ ; er is geen indicatie (nog een woord) voor deze versie –
  het punt was dat het eden-land haar zonen verlóor (aan deze aarde) , maar ze terugkrijgt ;
  verbonden weet : wat krom , maar vanwege de negatieve term (-baal) , zie verderop ;

“shout of joy / (you) sterile one / (who) did – not – beget !       [=’eden-land north’ , untill now] / ,
break forth / and=in – (sultry?) – singing / , [you] (who) (have) not – travailed / :
that=because / the many – sons of – the desolated woman [=’darkened-eden’]   +
(will be) from=as the sons of / the committed woman [=’new-eden’] / , says / IEUE / ;
(Beloften voor het heil van Sion)
Zing vrolijk , onvruchtbare , u die niet gebaard hebt , breek uit in gejuich en jubel het uit ,
U die geen weeën gekend hebt , want de kinderen van de eenzame zijn talrijker
dan de kinderen van de getrouwde , zegt de Heer .

“juich van blijdschap , (u) steriele die niet voortgebracht heeft !     [=’eden-land in het noorden’] ,
breek uit in (zwoel ?) gezang ,  u die geen weeën gekend hebt ,
want de vele zonen van de desolate vrouw   [=’verdonkerd eden’]   +
zullen de zonen zijn van de vrouw die zich verbonden weet , zegt IEUE ;

 
2-3
widen-you ! placeri-of tent-of·you and·sheets-of tabernacles-of·you they-shall-stretch-out
must-not-be you-are-keeping-back lengthen-you ! cords-of·you and·pegs-of·you
make-fast-you ! that right and·left you-shall-breach-forth and·seed-of·you nations
he-shall-tenant and·cities ones-being-desolated they-shall-cause-be-indwelt
Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations: spare not,
lengthen thy cords, and strengthen thy stakes; For thou shalt break forth on the right hand and on

the left; and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited.

 • context : ‘make long the cords’ : because the land is now in ‘the wilderness’ , see diagram ;
  the use of the terms ‘cords’ and ‘pins’ show it’s a temporary (=Interval) situation ;
 • zin context : ‘maak de koorden lang’ : omdat het eden-land nu in ‘de wildernis’ is (zie diagram) ;
  de woorden ‘koorden’ en ‘pinnen’ laten zien dat dit een tijdelijke situatie is (Interval) ;

“make [dimensionally-] wide / the place – (being) your tent / ,
and=for your [dimensional-] curtains of / your tabernacle – shall (be) outstretched / ;
(it) must not be – (that) you refrain (yourself) / :
make – your cords – (to be) long / , and – secure – your pins / ;
that=because / you shall break forth – (on) the right – and (on) the leftside / ,
and – the nations [=’in new-eden’] – shall inherit – your sowing-seed / ,
and – they [=’nations’] shall cause – your – desolate – cities – (to be) inhabited / ;
Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen ,
wees niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast .
Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen,
en de verlaten steden bevolken .

“maak de plaats voor uw tent [dimensioneel-] wijd ,
want uw [dimensionele-] gordijnen van uw tabernakel zullen uitgestrekt zijn ;
het moet niet zo zijn dat u uzelf terughoudt :
maak uw koorden lang , en zet uw pinnen vast ;
want u zult zich rechts en links uitbreiden ,
en de naties [=’in nieuw-eden’] zullen uw zaaigoed erven ,
en zij zullen zorgen dat uw verlaten steden bewoond worden ;

 
4-5
must-not-be you-are-fearing that not you-shall-be-ashamed and·must-not-be
you-are-being-confounded that not you-shall-be-abashed that shame-of adolescences-of·you
you-shall-forget and·reproach-of widowhoods-of·you not you-shall-remember further
that ones-possessing-of·you ones-making-of·you ieue-of hosts name-of·him
and·one-redeeming-of·you holy-one-of ishral Elohim-of all-of the·earth he-shall-be-called
Fear not; for thou shalt not be ashamed: neither be thou confounded; for thou shalt not be put
to shame: for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of
thy widowhood any more. For thy Maker [is] thine husband; the LORD of hosts [is] his name;
and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called.
‘redeemer’ , H1350 gaal ‘redeem, act as kinsman

 • context : ‘husband’ : we’re careful to use that term here , using ‘owner’ instead , because
  of the negative root (-baal) ;
  option : Ishral (the people) ás the deity : the repeats of (Ishral) and (rescue) , combined
  with interlinear writing “ones-possessing of you” (misplaced) may suggest a tampering ;
  from the 24x use of 1350 ‘act as kinsman’ hálf the instances is about ‘redeemed ones’ ;
  considered this , and the context of past chapters we go for B) ;
  2) note the context “God being the owner of the land”, “bringing the redeemed ones”
  and the line “I will gather you” in néxt line – gather the people and land together ;
  where we had in previous chapter that “the land is (=has?) ALSO an adamite-soul” ;
 • zin context : ‘Man’ : we zijn voorzichtig vanwege de negatieve wortel , (-baal) ;
  optie : waarschijnlijke corruptie (zie engels) ; gecombineerd met de ‘herhaling van (Ishral)’
  en de context van vorige hoofdstukken kiezen we B) ;
  2) vergelijk de context : “God als eigenaar van het land”, “de geredden brengend” ,
  en in volgende zin “het verzamelen van u” – als de mensen en het land samen ;
  waar in vorig hoofdstuk “het eden-land OOK een adam-ziel heeft (=is?)” ;

“(it) must not be (that) / you are fearing / , that=for – you shall – not – be put to shame / ,
and (it) must not be (that) / you are worried / , that=for – you shall – not – be put to embarrassment / ;
that=because / you shall forget – the shame of – your youth / ,
and – not – remember – anymore – the scorn of – you (having been) a widow / ;
that=because / your owner / (is) the one making you / : IEUE of / hosts / (is) his name / ,
A) and=for the one redeeming you / (is) the holy one of / Ishral [=’all souls to-be in eden’] / ,
he shall be named – the deity of – the whole – land [=’eden’] / ;
B) and your redeemed ones / (will be) ‘sacred Ishral’ [=’all souls to-be in eden’] / ,
they shall be named / ‘the deities of / the whole / land [=’eden’] / ;
wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden ; word niet rood van schaamte,
want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten ,
en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap .
want uw maker is uw Man, Heer van de legermachten is zijn naam ,
en uw verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal hij genoemd worden .

“het moet niet zijn dat u bang bent , want u zult niet beschaamd worden ,
en het moet niet zijn dat u zenuwachtig bent , want u zult niet te schande worden ;
want u zult de schande van uw jeugd vergeten ,
en niet meer denken aan de smaad van uw weduw-zijn ;
want uw eigenaar is degene die u maakt : IEUE van de legermachten is zijn naam ,
A) want uw verlosser is de heilige van Ishral ,
     de godheid van heel de aarde zal hij genoemd worden ;
B) en uw geredden zullen ‘’het heilige Ishral’ zijn [=’alle zielen die in eden komen’] ,
     zij zullen ‘de godheden van heel het land’ genoemd worden ;

 
6-7-8
inleiding van Zondvloed thema :
that as·woman one-being-forsaken and·one-being-grieved-of spirit he-called·you ieue
and·woman-of youths that she-is-being-rejected he-says Elohim-of·you in·moment
small I-forsook·you and·in·compassions great-ones I-shall-convene·you in·effervescence-of
wrath I-concealed faces-of·me moment from·you and·in·kindness-of eon
I-have-compassion-on·you he-says one-redeeming-of·you ieue
For the LORD hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth,
when thou wast refused, saith thy God. For a small moment have I forsaken thee; but with
great mercies will I gather thee. In a little wrath I hid my face from thee for a moment;
but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the LORD thy Redeemer.

 • ‘a little’ , H8241 shetseph 1x , said ‘a little’ ; said from 7858 sheteph – as ‘a flood’ ; – shataph
  ‘to rinse, to flow, to wash, to flood’ ; no other (sh-ts) so we stay with sh-t-ph ;
 • ‘wrath’, H7110 qetseph ‘wrath’, -qetseph , same , ‘by to crack-off’ ;
 • context : introduction of the Deluge theme ;
  little (wrath) : a constructed H-nr in order to hide
  the deluge theme , see next lines ;
  here attempted to glue to previous ‘small moment’ ;

“that=because / IEUE – named you / : (as) the woman – (being) forsaken – and grieved – (in) spirit / ,
and=as a woman of – youth – that – has been rejected / , says – your deity / ;
in=for – a small – moment – I (have) forsaken you / ,
and=but in=with – great – compassion – I shall gather you / ;
in=by a (washing-away) flood of – wrath [=’to crack-off’?] – I hid – my face – a moment – from you / ,
and=but in=with – forever – kindness – I (will) have compassion on you / ,
says – IEUE / , the one rescuing you / ;
Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heer u,
de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God .
Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen.
In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen ,
maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer, uw verlosser.

“want IEUE noemde u : de verlaten vrouw , bedroefd van geest ,
als de vrouw van de jeugd die afgewezen was , zegt uw godheid ;
voor een klein ogenblik heb ik u verlaten , maar in groot medelijden zal ik u verzamelen ;
in een (wegvagende-) vloed van toorn verborg ik mijn aangezicht een ogenblik voor u ,
maar met eeuwige vriendelijkheid zal ik mij over u ontfermen , zegt IEUE , die u redt ;

 
9-10
that waters-of Noah this to·me which I-swore from·to-pass-of waters-of Noah further
over the·earth so I-swear from·to-be-wroth-of on·you and·from·to-rebuke-of in·you
that the·mountains they-shall-be-removed and·the·hills they-shall-slip-away
and·kindness-of·me from·with·you not he-shall-be-removed and·covenant-of peace-of·me
not she-shall-slip-away he-says one-having-compassion-on-of·you ieue
For this [is as] the waters of Noah unto me: for [as] I have sworn that the waters of Noah should no
more go over the earth; so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee.

For the mountains shall depart, and the hills be removed; but my kindness shall not depart from thee,
neither shall the covenant of my peace be removed, saith the LORD that hath mercy on thee

‘this’ , H2063 zoth ‘this, these, that, thereby, likewise, thus, such, etc’ ,
‘no-more’ , H5750 oud ‘still, yet, moreover, besides, again, (continuance)’ ;

 • context : tampering : the Deluge : this isnt a mere poëtic line ;
  the context is still “the washing-way flood” , now said as Noah’s deluge ; but in order to
  hide the theme of “this earth being an illegal construct” Esau had to adapt the syntax –
  A) the first line follows upon the ‘washing-way flood’ , so the (not) and (no-more) do NOT
  belong in the first line – the ‘no-more’ was displaced to help suggest a denial ;
  B) point is that the matrix-mountains WILL shake , becáuse the covenant isn’t forgotten ;
 • washing away flood : crossing beyónd the eden-land :
  compare (the problem) how Noah entered the ark in 
  eden and set foot upon this earth , see Introduction ;
  ‘the storm for to ferry-over’ as KHENNU :  to right ,
  “the storm. [of] eden-words. to ferry-over (to KH-house)”
  (or ‘stormy dimension’) , often used in spells ,
  namely to their north , properly describing the deluge ; 
  we had their KH-house in the Hamath chapter ;
  boat of hail to ferry-over : the boat as ‘eden-construct’;
  or “the boat. [of] the most-b-soul-adam, to ferry-over”,
  when the boat is in their north it is turned-around ,
  we had the PENÃ and KHET’ boat (Hamath chapter) ;
  and see last lines of this chapter ,

rpt
click pic(s) to enlarge
 
 

rpt
 • zin context : zondvloed : corruptie door Esau hier ; niet een slechts ‘poëtische’ zin ,
  maar de inhoud van de zinnen moet logisch op elkaar volgen ; zie engels ;

“that=because / this [=’flood by wrath’] – (was) to me – the [eden-] waters of – Noah / ,
(as) the [eden-] waters of – Noah  +
which – I (had) sworn – (would) cross over [‘dimensionally’] – beyónd – the land [=’eden land’] / ;
therefore / I (+did) swear / from=for  – (+nót) – to be furious [=’cracking-off?] / on you / (+anymore) / ,
and=as from=for to reprove – (in=as) you / :
that=because / the [matrix-] mountains / sháll depart – and the hills – sháll move / ,
and=for my kindness – (=has) – not – departed – from you / ,
and the covenant of – my [eden-] peace – shall not be removed / ,
says – IEUE / , (being) the one having compassion on you / ;
Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach
niet meer over de aarde zouden komen ; zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal .
Want al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer, uw ontfermer.

“want dit [=’de vloed van toorn’] was voor mij de [eden-] wateren van Noach ,
als de [eden-] wateren van Noach   +
waarover ik had gezworen dat zij zouden oversteken [‘dimensioneel’] voorbíj het land [=’eden land’] ;
daarom zwoer ik om niét meer woedend op u te zijn , als de bestraffing voor u :
omdat de [matrix-] bergen zúllen wijken , en de heuvels zúllen wankelen  —
want mijn vriendelijkheid is niet van u geweken ,
en het verbond van mijn [eden-] vrede zal niet wankelen ,
zegt IEUE , die medelijden met u heeft ;

 
11-12
humbled-one one-being-tempest-tossed not being-comforted behold ! I embedding
in·the·pigment stones-of·you and·I-lay-foundation-of·you in·the·sapphires and·I-place
brillant shmshthi·k sunslits-of·you and·gates-of·you to·stones-of kindling and·all-of
boundary-of·you to·stones-of delight
O thou afflicted, tossed with tempest, [and] not comforted, behold, I will lay thy stones
with fair colours, and lay thy foundations with sapphires. And I will make thy windows of agates,
and thy gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant stones
‘lay’ , H7257 rabats ‘lie down, stretch down’ , not ‘in-lay’ (embed) ;
‘fair colours’ , H6320 puk ‘colours, antimony (for eyes)’ ; no Akk. ,
‘agates’ , H3539 kadkod ‘a gem as ruby or agate (?)’ 2x ; -kad ‘jar, pitcher’ (dupl.) ; no Akk. ,
‘windows’ , H8121 shemesh ‘sun’ , +thi why ?

 • ‘carbuncles’, H688 eqdach ‘crystal’ 1x ; -qadach ‘to kindle’, several ; H7150 -qerach ‘crystal, ice’,
  [of firmament] , probably the same root but miswritten ,
 • context : several unsure terms ; we tried but the roots are rather obscure ; it’s not likely that
  these should be compared to ‘the néw Jerusalem’ , since this is the Interval still ;
  sun-gates : also unsure – but reminding of Henoch who described ‘sun gates’ as
  “six in thee ast and six in the west”, where sun (and moon) passed through – óver the land ;
  (so , different as our solarsystem model) ;
  tempest : repeating the dimensional-flood theme ;
 • zin context : aantal onbekende termen : toch is het niet waarschijnlijk dat de edelstenen moeten
  worden vergeleken met “het nieuwe Jeruzalem” , want dit is nog steeds het Interval ;
  zonne-poorten : ook onzeker – maar herinnerend aan Henoch die “twee keer zes poorten”
  beschreef “waardoor de zon (en man) komen , en over het land gaan” ; dus een andere
  situatie als ‘ons zonnestelsel’ ;
  storm : het zondvloed thema herhalend ;

“(you) afflicted one , (as) the one (having) borne the tempest / (yet) not – (having been) comforted / ,
behold ! / , will lay down – your (gem-) stones – in=as (a coloured palette ?) / ,
and=for I (will) make your foundation – in=with sapphires / ;
and I place – (gems) – [+as] your (sun-gates ?) / ,
and your gates / (will be) to=as – (crystal) – (gem-) stones / ,
and whole / your border / to=as – precious – (gem-) stones / ;
U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste,
zie, ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit, ik zal u grondvesten op saffieren ,
uw torens maken van kristal, uw poorten van robijn, heel uw omwalling van edelsteen.

“(u) geteisterde , geplaagd door de storm , (maar) niet getroost werd ,
zie , ik zal uw (edel-) stenen leggen als (een gekleurd palet ?) ,
want ik zal u grondvesten met saffieren , en plaats (edelstenen) als uw (zonne-poorten ?) ,
en uw poorten zullen als (edel-) stenen van (kristal) zijn ,
en uw hele grens als kostbare (edel-) stenen ;  

 
13-14
and·all-of sons-of·you taught-ones-of ieue and·abundant peace-of sons-of·you
in·righteousness you-shall-establish-yourself be-far-you ! from·extortion that not
you-shall-fear and·from·dismay that not she-shall-come-near to·you
And all thy children [shall be] taught of the LORD; and great [shall be] the peace of thy children.
In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression;
for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee.
‘terror’ , H4288 mechitt-ah ‘ruin, terror, object of terror’ , “corrupted-eden-life+m-realm”

 • context : sons : we saw in previous Isaiah chapters ‘how the sons will guide her’ ;
  again suggesting here a close connection of “adm-souls with their adm-lánd” ;
 • zin context : zonen : we zagen in vorige Jesaja hoofdstukken ‘hoe de zonen haar zullen leiden’ ;
  hier alweer die sterke verbinding tussen “adam-zielen en hun adam-lánd” ;

“and all – your sons – (will be) the taught ones (by) – IEUE / ,
and – the [eden-] peace (by) – your sons – (will be) abundant / :
you shall secure yourself – in=by righteousness / , (so) you (will be) far / from (being) extorted / ,
that=because / you will – not – (have to) fear / and=as from terror [=’corruption by spirits’] / ,
that=for / she [=’terror’] shall – not – come near – (to) you / ;
Al uw kinderen zullen door de Heer onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.
U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking,
want u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.

“en al uw zonen zullen door IEUE onderwezen zijn ,
en de [eden-] vrede door uw zonen zal uitbundig zijn :
u zult uzelf beschermen door middel van gerechtigheid ,
zodat u ver zal zijn van mogelijke afpersing [=’door hun realm’] ,
want u zult niet bang hoeven zijn voor terreur [=’corruptie , door geesten’] ,
want zij [=’terreur’] zal niet tot u naderen.

 
15-16
behold ! to-stir-up he-shall-stir-up only from·with·me who ? he-stirs-up you on·you
he-shall-fall behold ! I I-created artificer one-blowing in·fire-of coal and·one-bringing-forth
implement for·deed-of·him and·I I-created one-ruining to·to-harm-of
Behold, they shall surely gather together, [but] not by me: whosoever shall gather together
against thee shall fall for thy sake. Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work; and I have created the waster to destroy.

 • ‘gather together’ , H1421 guwr ‘to sojourn’, main meaning ; not really another term is in
  the (-guwr) cluster ; the ‘stir up, strife’ devised to count only hére ;
 • ‘smith’ , H2796 charash ‘craftsman ; as engraver, carpenter, blacksmith, etc’ ;
  charash ‘to keep silent, engrave’ ; -charosheth ‘carving, cutting’ ;
 • ‘waster’, H7843 shachath ‘to destroy, ruin, corrupt’ ; Gen. ‘land was corrupt’ ; – schachath ‘pit’;
 • ‘destroy’ , H2254 chabal ‘proper: to wind tightly (as a rope) ; to bind ; (ruin, destroy)’ ;
 • context : the sojourning eden-land (=in their north, untill now) : see first line 17 ;
  the concept here is about the river Nile (‘tongue’) which the dragon made (see Ezekiel) ,
  bringing the eden-land higher up to their north (‘the sojourning land’) ;
  but now a construct is created to prevent this happening agáin ;
 • zin context : het eden-land ‘verblijvend in den vreemde’ (in hun noorden) : zie eerst zin 17 ;
  het concept hier is over de Nijl (‘de tong’) welke de draak gemaakt had (zie Ezechiel) ,
  het eden-land daardoor hogerop in hun noorden brengend (‘in den vreemde’) ;
  maar nu wordt een construct gemaakt zodat dit niet nóg eens gebeurt ,
  toegevoegd : ‘maar’ en ‘zoals’ voor context ;

“behold ! / , he [=’the tongue’] shall – till the bitter end – (try) cause to sojourn – out from me / ,
(but) who – causes – you [=’eden-land’] – to sojourn – shall fall – on=on account of you / :
behold ! / , I – created / [+as] the craftsman / blowing= / in the fiery – coals / ,  +
and bringing forth / the instrument / for his task / ,
and I – created – ‘the ruining one’ [=’a dimensional-centre’] – to=for to bind [=’their realm’] / ;
Zie, zij zullen zeker samenscholen – niet door mijn toedoen –
wie tegen u ten strijde trekt , die zal om u ten val komen . Zie, ik heb de smid geschapen ,
die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt , geschikt voor zijn doel ;
en ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten .

“zie , hij [=’de tong’] zal tot het bittere einde (proberen) om te laten vertoeven , uit van mij ,
maar wie u [=’eden-land’] (ergens anders) laat vertoeven , zal om u ten val komen :
zie , ik schiep , zoals de smid de vurige kolen aanblaast en het instrument maakt voor zijn taak ,
en ik schiep ‘de verwoester’ [=’een dimensioneel-centrum’] om mee te binden [=’hún realm’] ;

 
17
any-of implement he-is-being-formed on·you not he-shall-prosper and·any-of tongue
she-is-rising with·you for·the·judgment you-shall-condemn this allotment-of servants-of
ieue Yahweh and·righteousness-of·them from·with·me averment-of ieue
No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue [that] shall rise
against thee in judgment thou shalt condemn. This [is] the heritage of the servants of the LORD,
and their righteousness [is] of me, saith the LORD.
‘tongue’ , H3956 lashon ‘tongue, language’ ;
‘against’ , H854 ‘with, together with’ , different as previous 5921 ‘against, etc’ ;

 • context : tongue as ‘matrix construct’ : however strange ,
  a situation seems to be described here akin to
  ‘indoor skydiving’ – where the tongue is the blowing
  fiery air, carrying the person (=now dark eden-land) ,
  and note the inversion of the person (land) ! ;
  the tongue is here juxtaposed to ‘an implement’ ,
  and must refer back to previous line , suggesting that
  “the tongue (as their construct) will be bound”;
  and compare the terms used there , ‘fire, blowing’ ;
  the (now dark) eden-land atop of the fiery tongue ? ;
  glyph NES , ‘tongue’, is often followed by the ‘brazier’,
  “the fiery tongue (of the adamite-soul [for] existence)”,
  and ÁA NSNS or different versions show often in spells ;
  the “fiery tongue” must be “the split-off watercourse”
  (UA) as ‘the Nile’ ; having been elongated into the North ,
  Perhaps that’s why NES-NES as well , “doubled tongue” ;
  ‘with’ : deliberately used to imply ‘the land on top of it’ ?

curiocity com
click pic(s) to enlarge
 
 

rpt
 • zin context : met ‘de tong’ moet een situatie worden beschreven
  als ‘indoor skydiving’ (zie afbeelding) , waar de tong ‘de hete lucht’ is en de persoon
  als “het (nu donkere) eden-land” ; let ook op de ómgedraaide persoon (als land) ;
  tong als matrix construct :  het NES-NES mag “verdubbelde tong” zijn (als de Nijl)
  als de afgesplitste watercourse , het nu donkere land ‘dragend’ in hun noorden ;
  vergelijk “het blazen , en vuur” in vórige zin , en ‘het binden’ – ván deze tong ;

“any – implement – being fashioned – on=against you – shall – not – succeed / ,
and any – tongue [=NES] – rising up [=’on high’] – together with you [+upon it ?]   +
for=as the judgment / , you shall condamn / :
this / (is) the portion [=’legal right’] of / the servants [=’also as constructs’ !] of / IEUE / ,
and=for their righteousness – (is) from=out of me / , (is) the declaration of / IEUE .
Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd , zal niets uitrichten ,
en elke tong die in het gericht tegen u opstaat , zult u schuldig verklaren .
Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heer,
en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer.

“elk instrument dat tégen u wordt vervaardigd , zal niets uitrichten ,
en elke tong [=’construct’] die omhoog rijst [‘naar hoge plaats’] samen met u [=erop?]  +
als een oordeel , zult u schuldig verklaren :
dit is het erfelijk bezit [=’legaal recht’] van de dienaren [=’ook als constructen’ !] van IEUE ,
want hun gerechtigheid is uit mij , is de verklaring van IEUE .

 

 


05.27.19   submitted   —   first version   —   hetreport