Jes. 55: ‘ieder die dorstig is :
kom ! – maar uw werkelijkheid
is anders dan de mijne’
+ beloften
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous 54 :
start: an invitation to anyone who is thirsty ,
but immediately hinting to the other reality ,
and how that is a crucial theme to understand :
‘your reality is not my reality’ ,
So the point is to understand God’s words ,
for only then the great change will happen ;
at the end follows the promise
(but sadly corrupted – for a reason ofcourse)

note : very readable , 2nd submitted version
and now definitive after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 54 —
openend met een algemene uitnodiging ‘aan ieder die dorst heeft’ ,
maar al direct verwijzend naar het thema ‘de andere werkelijkheid’ ,
en hoe dat laatste het cruciale thema is om te begrijpen
– namelijk door het begrijpen van God’s woorden ,
want alleen dan zal de grote verandering beginnen ;
aan het eind volgt de belofte
(maar jammer genoeg gecorrumpeerd – voor een goede reden natuurlijk)

 
opmerking :
goed leesbaar ; mooi hoofdstuk ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 55

1-2
vervolg : … een algemene oproep – aan ieder die dorst heeft :
ho ! all-of thirsty go-you ! to·the·waters and·who there-is-no to·him silver go-you !
purchase-you ! and·eat-you ! and·go-you ! purchase-you ! in·not silver and·in·not price
wine and·milk to·what ? you-are-weighing silver in·not bread and·labor-of·you in·not
to·satisfaction listen-you ! to-listen to·me and·eat-you ! good
and·she-shall-enjoy-deliciousness in·the·sleekness soul-of·you
Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy,
and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend
money for [that which is] not bread? and your labour for [that which] satisfieth not? hearken
diligently unto me, and eat ye [that which is] good, and let your soul delight itself in fatness.

‘ho’ , H1945 hoy ‘woe !, (alas)’ 54x ; -ho ‘alas’ 2x (Amos) ; -hah ‘woe (alas) 1x ; -oy ‘woe’ 24x ;

 • context : continued : .. a general call – to everyone who thirsts :
  … really nice chapter ;
  2) we left out the ‘alas’ to not pollute the chapter (see above) ,
  creating a possible “woe each of you who (etc)” as Esau’s sorcery corruptions ;

line ,

 • [=’the lines are written to make the blinded adm-soul to think   –
  the “traversing” and “without money” suggest “somewhere else as this world” ,
  strengthened by next 3-4-5 :]

“each of – you (who) thirsts , traverse you – to the [eden-] waters ! ,                 [=’search eden’]
and – who – (has) no – money : traverse you – and you (will) buy (food) – and eat ;
and=when you come , you (will be) buying – withóut – money ,
and=for – the wine – and milk – (are) without – a price ;
to=for what – you spend – money – in=for (what is) no – bread ,  [=’search a life on this earth’]
and=as your hard work – [=for] (things that are) not – (even) satisfying ? ;
listen with attention – to me , and you (will) eat – the [eden-] good ,
and – your adm-soul – (shall) enjoy – the sweetness (of it) ;

(Uitnodiging tot het heil)
O, alle dorstigen , kom tot de wateren , en u die geen geld hebt , kom ,
Koop en eet , ja , kom , koop zonder geld , zonder prijs , wijn en melk .
Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is , en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan ?
Luister aandachtig naar mij , eet het goede , en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

 • [=’de zinnen zijn geschreven om de verblinde adm-ziel na te laten denken  —
  het “een tocht maken” en “zonder geld” veronderstelt “ergens anders dan deze aarde”,
  versterkt door volgende 3-4-5 :]

“ieder van u die dorstig is – maak de tocht naar de [eden-] wateren ! ,             [=’zoek eden’]
en wie geen geld heeft : maak de tocht en u zult kopen en eten ;
[=wanneer] u komt zult u kopen zonder geld – want de wijn en melk kosten niets :
[=waarom] geeft u geld uit aan wat geen brood is ,               [=’vervulling zoekend op aarde’]
[=als] uw harde werken [=voor] wat niet eens voldoening geeft ? ;
luister aandachtig naar mij , en u zult het [eden-] goed eten ,
en uw adm-ziel zal genieten van de zoetheid (ervan)  ;

 
3-4-5
… de belofte voor de adm-ziel die de tocht zal maken :
stretch-out-you ! ear-of·you and·go-you ! to·me hear-you ! and·she-shall-live soul-of·you
and·I-shall-cut to·you covenant-of eon kindnesses-of David the·ones-being-faithful behold !
witness-of folkstems I-give·him governor and·one-instructing folkstems behold ! nation
not you-are-knowing you-shall-call and·nation not they-know·you to·you they-shall-run
on-account-of ieue Elohim-of·you and·to·holy-one-of ishral that he-makes-beautiful·you
Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an
everlasting covenant with you, [even] the sure mercies of David. Behold, I have given him
[for] a witness to the people, a leader and commander to the people. Behold, thou shalt call
a nation [that] thou knowest not, and nations [that] knew not thee shall run unto thee
because of the LORD thy God, and for the Holy One of Israel; for he hath glorified thee.
‘commander’ , H5057 nagid ‘leader, prince, etc’ ; but serpent-way colour ;
‘people’ , H3816 leaom ‘people, nation – but as ‘different type’ ; (bloodline) ;

 • context : .. the promise for the adm-soul who will traverse :
  … theme building up now ,
  other type people :
  … all saved adm-souls will have their Original back , and will be the people [eden-] Ishral ,
  but the “other type people” will be the people born during the Interval ,
  as “the ones who will tend to your vineyard” in another chapter ;
  2)

line ,
“turn – your ear (towards me) – and traverse – to=unto me ,      [=’sic’]
hear you ! – and your adm-soul – (shall) live [=’eden-life’] ,
and I (shall) make – a forever – covenant – to=with you ,
(you) [+as] the one (who will) (also) uphold – the kindness of – David [=’eden-rule’] :

 • [=’the concept ‘David’ practically means “eden’s government”,
  represented by the 144,000 – so here the call is “you can be one of those , too” ;
  in next lines the “government theme” is expanded upon :]

 
behold ! , I (will) place [=you] – (to be) the witness of=to – the other type people [=’born in eden’] ,
[+as] a governor – in charge of – the other type people [=’who will be born in eden’] ;
behold ! , you (will) call to – a nation [=’born in eden’] – you – (do) not – know about (yet) ,
and the nation [=’same’] – (who does) – not – know – yóu (yet) – (shall) run – to you ,       
on account of – IEUE – your deity – and=as to the holy one of – Ishral [=’adm-souls+Original’] ,
that=because – he (will have) glorified you ;

Neig uw oor en kom tot mij, luister, en uw ziel zal leven ;
want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten : de betrouwbare gunstbewijzen aan David .
Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken .
Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende,
en het volk dat U niet kende , zal naar u toe snellen, omwille van de Heer, Uw God,
voor de heilige van Israël , want Hij heeft U verheerlijkt . 

“spits uw oren , en maak de tocht naar mij ! ,              [=’sic’]
luister ! – en uw adm-ziel zal leven [=’eden-leven’] ,
en ik zal een eeuwig verbond met u sluiten ,          +
(u) als degene die de vriendelijkheid van David [=’eden-heerschappij’] (ook) zal ondersteunen :

 • [=’het concept ‘David’ is in de praktijk “de regering van eden” ,
  vertegenwoordigd door de 144,000 – hier als “u kunt ook een van hen zijn” ;
  volgende zinnen behandelen hetzelfde thema :]

 
zie , ik zal [=u] plaatsen tot een getuige [=naar] ‘het andere type mensen’ [=’geboren in eden’] ,
[+als] een gouverneur die regeert over het andere type mensen ,                            [=’zie Engels’]
zie , u zult tot een natie [=’geboren in eden’] roepen waar u (nu nog) geen weet over heeft ,
en de natie [=’zelfde’] die ú (nog) niet kent , zal naar u toe snellen ,
vanwege IEUE uw godheid [=als] de heilige van Ishral  [=’adm-zielen+Originelen’] ,
[=omdat] hij u verheerlijkt zal hebben ;

 
6-7
… een nog sterkere oproep om terug te keren :
inquire-you ! ieue in·to-be-found-of·him call-you·him ! in·to-become-of·him near
he-shall-forsake wicked-one way-of·him and·man-of lawlessness devisings-of·him
and·he-shall-return to ieue and·he-shall-have-compassion-on·him and·to
Elohim-of·us that he-is-causing-to-be-much to·to-pardon-of
Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near: Let the wicked
forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the LORD,
and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon

 • context : … an even stronger call to return :
  … ‘lawless type man’ because basically a modified ape ;
  note how the forgiving happens AFTER the returning ;

line ,
“[+so] seek you ! – IEUE – in (order) he (will be) (really) found (by you) ,
call you (towards) him – in (order that) he (will) become – near (to you) :

 

 • [=’the ‘sinner’ and ‘lawless man’ we don’t interpret as “mere fallible people” ,
  but as our type human thinking which has basic flaws – compare next 8-9 :]

the sinner [=’own boss’] – (should) leave – his (own) way ,     +
and=as – the lawless – man – (leaving) his mindset ,
and (should) return – to – IEUE – [=so] he [=IEUE] (can have) compassion on him ,
and=as (returning) to – our deity – [=who] (ki=mi) (will) – abundantly – forgive ;

Zoek de Heer terwijl hij te vinden is , roep hem aan terwijl hij nabij is .
Laat de goddeloze zijn weg verlaten , de man van ongerechtigheden zijn gedachten .
Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal Hij zich over hem ontfermen ,
tot onze God , want hij vergeeft veelvuldig .

“[+dus] zoek IEUE opdat hij (echt) gevonden wordt (door u) ,
en roep hem aan opdat hij dichtbij (u) zal zijn :

 

 • [=’de ‘zondaar’ en ‘wetteloze’ interpreteren we niet als “slechts faalbare mensen” ,
  maar als ons type menselijk denken dat een fundamentele fout heeft ; zie zin 8-9 ;
  2) let op het vergeven NA de terugkeer ! :]

laat de zondaar [=’eigen baasje’] zijn (eigen) weg verlaten ,
[=als] de wetteloze man die zijn denkwereld (verlaat) ,
want hij zou naar IEUE terug moeten keren ,    +
[=zodat] hij [=IEUE] medelijden met hem kan hebben —
als (terugkerend) naar onze godheid , [=die] (ki=mi) overvloedig vergeeft ;

 
8-9
… de fundamentele fout in menselijk denken :
that not designs-of·me designs-of·you and·not ways-of·you ways-of·me
averment-of ieue that they-are-lofty heavens from·earth so they-are-lofty ways-of·me
from·ways-of·you and·designs-of·me from·designs-of·you
For my thoughts [are] not your thoughts, neither [are] your ways my ways, saith the LORD.
For [as] the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my
thoughts than your thoughts.

‘thoughts’ , H4284 machashabah ‘thoughts, designs, plans, schemes, imaginations, etc’ ;

 • context : … the basic flaw in human thinking :
  … next section will be about ‘understanding the word’ ;

line ,
that=because – my reality – (is) not – your reality ,    (!)                    [=’reality : admissable term’]
[=nor] (are) your ways – (like) my ways , (is) the declaration of – IEUE ;
that=because – (as) the sky – (is) higher – [=than] the land ,
so – (are) my ways – higher – [=than] your ways , and my thoughts – [=than] your thoughts ;

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen
en mijn gedachten dan uw gedachten .

“want mijn werkelijkheid is niet uw werkelijkheid ,   (!)
[=noch] zijn uw wegen mijn wegen , is de verklaring van IEUE ;
want zoals het luchtruim hoger is dan het land , zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen ,
en mijn gedachten dan uw gedachten ;

 
10-11
… het terugkeren veroorzaakt begrijpen (van het woord) : met een belofte :
that as·which he-is-descending the·downpour and·the·snow from the·heavens
and·there·ward not he-is-returning but rather he-soaks the·earth and·he-causes-to-give-birth·her
and·he-causes-to-sprout·her and·he-gives seed to·the·one-sowing and·bread to·the·one-eating
so he-is-becoming word-of·me which he-is-going-forth from·mouth-of·me not he-is-returning
to·me empty but rather he-does which I-desire and·he-prospers which I-sent·him
For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the
earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater:
So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall
accomplish that which I please, and it shall prosper [in the thing] whereto I sent it.

‘snow’ , H7950 sheleg ‘snow’ 18x ; appears valid ;

 • context : … the returning causes understanding (of the word) : with a promise :
  … we had this one wrong in first submission ;

line ,
that=because – [=like] –  the rain – and show – descend – from – the sky ,       +
and – (do) not – return – to there ,
but – instead – saturate – the land , causing her to bring forth – and to give growth ,
(the latter) giving – seed – to the sower , [=in] (order to be) the bread – to=for the eater ;

 
so – it is – (with) my word [in right direction] , which – (went) forth – from my mouth :  [=’prophets’]
it (will) – not – return – empty – to me ,                                                            [=’as not understood by us’]
but – instead , it (will cause) – what – I desire ,      +                                                  [=’to have eden back’]  
and succeed – (in) what – I sent it (for) ;                                   [=’understood by us só eden will be back’]

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert ,
maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen ,
zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter ,
zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat : het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren,
maar het zal doen wat mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend.

“want zoals regen en de sneeuw uit de lucht neerdalen , en daarheen niet terugkeren ,
maar in plaats daarvan het land doordrenken , en zorgen dat zij voortbrengt en doet opkomen ,
(de laatste) zaad gevend aan de zaaier opdat er brood is voor de eter ;

 
zo is het met mijn woord [in goede richting] dat uit mijn mond is uitgegaan :    [=’per profeten’]
het zal niet leeg tot mij terugkeren ,                                                    [=’als niet door ons begrepen’]
maar het zal doen wat ik verlang ,        +                                               [=’om eden terug te hebben’]
en succesvol zijn waartoe ik het zend ;              [=’als begrepen door ons zodát eden terugkeert’]

 
12-13
slot : … want dan begint onze verandering :
that in·rejoicing you-shall-go-forth and·in·peace you-shall-be-fetched the·mountains
and·the·hills they-shall-burst-forth to·faces-of·you jubilation and·all-of trees-of the·field
they-shall-clap palm instead-of the·thorn-tree he-shall-come-up fir instead-of the·nettle
he-shall-come-up myrtle and·he-becomes to·ieue for·name for·sign-of eon not he-shall-be-cut-off
For ye shall go out with joy, and be led forth with peace: the mountains and the hills shall
break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap [their] hands.
Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall come up the myrtle tree:
and it shall be to the LORD for a name, for an everlasting sign [that] shall not be cut off.

‘clap’ , H4222 macha ‘clap’ 2x and negative in Ezekiel (there as enjoying another’s pain) ;

 • context : closing : … for then our change will start :
  … the mess is Esau’s mistake – not ours ;

line ,

 • [=’after the intense invitations earlier , now a great promise should follow ,
  therefore this version A fits the best , contextually :]

version A , active leaving to eden :                                                          [<< preferred version]
that=then – you (will) go out [=’of earth’]in=into joy ,                  [therefore : corrupted]
and=when you (will be) led out – in=into [eden-] peace ;
the mountains – and hills – (will) break – to=in front of you ,
(…as all…) – (…the sons?…) – (…who will return?…) (shd=shb) – (……….. – ……….) ;
[+because?] instead of – (…mortals?…) – (… they will be?…) (ole=eie) – (…the sons?…) ,         +
and instead of – (…………..) – (……………) – (…………..) ,
and [=they] (will) be – to IEUE – for a name ,                                         [=’see next Is.56 : 5’]
for=as the – forever – sign – (which) shall – not – be cut off .            [=’see next Is.56 : 5’]

————————-
version B , situated in eden :

 • [=’several problems with this context :
  the ‘trees’ are not the theme of this chapter , while ‘clapping’ is negative ;
  but main problem is , “what” (is a name to IEUE) remains unclear :]

that=because – you (will) go forth – in joy ,         +
and=as – you (who will be) led – in=by [eden-] peace :
the mountains – and hills – (will) burst out – (in) joyful shouting – to=at your presence ,
and all – the trees of – the field – (shall) clap – (their) handpalms ;        [=’but clapping = negative’]
instead of – (a thornbush) – (will) come up – (a fir tree) ,         +
and instead of – a thistle – (will) come up – a myrtle ,          [=’tree-theme = corrupt , from Is.56:3?’]                 
and it (will) be – to IEUE – for a name ,
for=as the – forever – sign – (which) shall – not – be cut off .

Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden .
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en de bomen van het veld
zullen in de handen klappen . Voor een doornstruik zal een cipres opkomen ,
voor een distel zal een mirt opkomen ;
en het zal de Heer zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist .
Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden .
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en de bomen van het veld
zullen in de handen klappen . Voor een doornstruik zal een cipres opkomen ,
voor een distel zal een mirt opkomen ;
en het zal de Heer zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist .

 • [=’na de intensieve oproepen eerder , moet er nu een grote belofte volgen ,
  daarom past deze versie A daar contextueel het beste bij :]

versie A , actief gaan naar eden :                                                         [<< geprefereerde versie]
“[=dan] zult u uitgaan [=’van de aarde’] [=naar] vreugde ,            [daarom : gecorrumpeerd]
[=wanneer] u uitgeleid zult worden [=naar] [eden-] vrede ;
de bergen en heuvels zullen breken vóor u ,
(….als alle…zonen?…die terugkeren? (shd=shb) ……… – ………..) ;
[+want?] in plaats van (…sterfelijken?…) (…zullen zij?…) (…de zonen? zijn…) ,       +
en in plaats van (………..) (…………) (………..) ,
en [=zij] zullen IEUE tot een naam zijn ,                                                    [=’zie volgend Is.56:5’]
als een eeuwig teken dat niet zal worden afgesneden .

————————–
versie B , gesitueerd in eden :

 • [=’verschillende problemen met deze context :
  de ‘bomen’ horen niet bij het hoofdstuk thema , terwijl ‘klappen’ negatief is ,
  maar het hoofdprobleem is  “wat” tot de naam tot IEUE is , blijft onduidelijk :]

“want u zult voortgaan in blijdschap [=’in eden’] ,
wanneer u geleid zal worden door [eden-] vrede :
de bergen en de heuvels zullen in gejuich uitbreken door uw aanwezigheid ,
en de bomen van het veld zullen in de handen klappen ;                  [=’klappen = negatief’]
in plaats van een doornstruik zal (de cipres) opkomen ,
en voor een distel een mirt ,                           [=’boom-thema = corrupt , gejat van Is.56:3?’]
en het zal IEUE zijn tot een naam ,
als een eeuwig teken dat niet zal worden afgesneden .

 


05.28.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
01.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up