[belonging to “understanding prophets” series]
[as Is. 55 + 56 +     ]
[same theme : Jer. 3 , 11 , 12, etc]

 

Jes. 55 : ‘mijn wegen zijn
niet uw wegen – maar máak
mijn woorden uw woorden’
(+belofte voor de zonen)
(mooi hoofdstuk)
[cruciaal in 2020 ; nov.7]
(eindtijd – goed leesbaar)

 

  chapter context :
continued , named : ‘my ways are not
your ways – but make my words
to be your words’
(+promise for the – 144,000 – sons)
(nice chapter)
theme :
the soul who desires to be close to God
is asked to understand prophets rightly ,
followed by a promise ;
the rest of the chapter explains part I ;
#1 :
Esau deliberately mislocated this chapter ;
therefore we still need to see which one
could have preceded this 55 ;
#2 :
note :
very readable , third version and
definitive ;
last March’s submission had gaps still ,
because of the fast progressing theme ;
submission of entire chapter : 07/11/ 2020
chapter was 60% contextually corrupted

 

Hoofdstuk context :
… de ziel die verlangt om bij God te zijn
wordt gevraagd om de profeten op de juiste manier te begrijpen ,
gevolgd door een belofte ;
deel I wordt verder uitgelegd in de rest van dit hoofdstuk ;
#1 :
Esau heeft expres dit hoofdstuk op een verkeerde plaats gezet ,
zodat we nog uit moeten zoeken welk hoofdstuk voorafging aan deze 55 ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ;
versie van afgelopen Maart bevatte nog lacunes vanwege het snel wisselende thema ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 07/11/ 2020
hoofdstuk was 60% contextueel gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 55

1-2
(vervolg?) inleiding : … uitnodiging om de tekst in profeten te begrijpen :
ho ! all-of thirsty go-you ! to·the·waters and·who there-is-no to·him silver go-you !
purchase-you ! and·eat-you ! and·go-you ! purchase-you ! in·not silver and·in·not price
wine and·milk to·what ? you-are-weighing silver in·not bread and·labor-of·you in·not
to·satisfaction listen-you ! to-listen to·me and·eat-you ! good and·she-shall-enjoy-
deliciousness in·the·sleekness soul-of·you
Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money;
come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.
Wherefore do ye spend money for [that which is] not bread? and your labour for [that which]
satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye [that which is] good, and let your soul

delight itself in fatness.

 • context (continued?) : introduction : … the call to go understand the text in prophets :

line ,

 • [=’though God ofcourse invites áll adm-souls to have hail (per KJV version) ,
  the central theme of the chapter is “the word”,
  as the promise that “by understánding the words , those souls (sons) will leave”  —
  therefore the start here is – sensibly – “the soul who desires to” (no ‘silver’) ,
  while the theme ‘bread + the word + to go” will appear in this chapter again ;
  line :]                                                                                                                     [1 + 2 : smartly corrupted]

[unknown start :]
(..if..) – any of [+you] – (..desires..) (tsma=chphts) – to come – to (..me..) (l·mim=l·i) ,
and=as – (..the adm-soul..) (ksph=nphsh)        +
who (is) – thirsty – (..to (be) near me..) :       +                                       [<< near : he swapped to 6]

 
2 wherefore – (would) (..you eat..) – [=what] (is) not – satisfying ? ;   [=’corrupted texts !’]
————————–
buy you ! – (..bread..) – (..from me..) – (..without..) – price ,                              [<< 2x swapped]
(..as – eating – (..my words ?..) – (..by reading them ?..) :                                         [<< very likely]

 
(then-) listen close to me ! – and you (will) eat – the góod (-ones) [=’words’] ,
[=as] your soul – (who will) enjoy – the fatness [=’juicyness’] [+in them] ;        +

(Uitnodiging tot het heil)
O, alle dorstigen , kom tot de wateren , en u die geen geld hebt , kom , koop en eet ,
ja , kom , koop zonder geld , zonder prijs , wijn en melk . Waarom weegt u geld af
voor wat geen brood is , en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan ? Luister aandachtig
naar mij , eet het goede , en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

 • [=’hoewel God natuurlijk álle adm-zielen uitnodigt tot heil (zie KJV versie) ,
  is het centrale thema in dit hoofdstuk is “het woord” ,
  als de belofte dat “door het begrijpen van de woorden die zielen weg zullen gaan” ,
  daarom is de aanvang “de ziel die dat verlangt”, zinnig (geen ‘zilver’ dus) ;
  zin :]                                                                                                                         [1 + 2 : slim gecorrumpeerd]

 
[onbekende aanvang]
(..indien..) iemand van [+u] (..verlangt..) (tsma=chpts) – tot (..mij..) (l·mim=l·i) te komen ,
[=als] (..de adm-ziel..) (ksph=nphsh)         +
die dorst (..om dicht bij mij te zijn..) :        +                                             [<< dichtbij : ruilde hij met 6]

 
2 waarom zou u (..eten..) [=wat] geen voldoening geeft ? ;         [=’gecorrumpeerde teksten’]
————————–
koopt u ! (..brood..) (..van mij..) (..zonder..) prijs ,                                                             [<< 2x verruild]
(..als – het eten van – (..mijn woorden ?..) – (..door hen te lezen ?..) : [<< zeer waarschijnlijk]

 
luister (dan-) aandachtig naar mij ! en u zult de góeden [=’woorden’] eten ,
[=als] uw adm-ziel die vreugde zal hebben in het vette [=’sappigheid’] [+van hen] ;         +  

 
3-4-5
… dan zullen de zielen (=zonen) hun Origineel krijgen – en de getuigen worden :
stretch-out-you ! ear-of·you and·go-you ! to·me hear-you ! and·she-shall-live soul-of·you
and·I-shall-cut to·you covenant-of eon kindnesses-of David the·ones-being-faithful behold !
witness-of folkstems I-give·him governor and·one-instructing folkstems behold ! nation
not you-are-knowing you-shall-call and·nation not they-know·you to·you they-shall-run
on-account-of ieue Elohim-of·you and·to·holy-one-of ishral that he-makes-beautiful·you
Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an
everlasting covenant with you, [even] the sure mercies of David. Behold, I have given him
[for] a witness to the people, a leader and commander to the people. Behold, thou shalt call
a nation [that] thou knowest not, and nations [that] knew not thee shall run unto thee
because of the LORD thy God, and for the Holy One of Israel; for he hath glorified thee.

 • context : … then the souls (=sons) will receive their Original – and be the witnesses :

line ,

 • [=’below line : active-tense , and the main theme progresses quickly ! ;
  while the scenario here completely matches Is. 42, 43, 49, etc ;
  2) line 1 b) : “sons who were faithful” is a literal line in another Isaiah chapter ;
  note how understanding the words nów makes the sons to spokesman , later ;
  line :]

“(..+then..) you (WILL) go (!) – to me – [+by] (having) stretched out – your ear ,
[+as] your adm-soul – (who) listened – and (will) live [=’eden-life’] ;          [=’receive Original’]

 
b) [=because] I (will) make [=’cut’] – (..a new..) (chsd=chdsh) – covenant – [=with] you ,
[+as] (..the sons of..) (dud=bnm) – (..+ [eden-] Ishral..) – (who have been) faithful ;                 (!)

————————–
4 (..then..) (en=ki) – I (will) give [=you] – [+as] [+my] (2-) witnesses – [+to] [+my] people ,
[+as] (..the adm-souls [=’line 2’]..) – (whom) (..you..) – (will) teach (-to) ;       +

 
5 (..because..) (en=ki)       +
you (will) declare [+me] – [+to] (..my people..) – (who do) not – know me ,        [<< per line 4]

 
and=as – (the ones who do) know – yóu – (..(and will) swear (-allegiance)..) – [=to] – IEUE   +
[=their] deity , the holy one of – [eden-] Ishral ;
that=because – (they will see how-) beautiful he (has) made you ;  [=’having Original back’]

Neig uw oor
en kom tot mij, luister, en uw ziel zal leven ; want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten :
de betrouwbare gunstbewijzen aan David . Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de
volken, als Vorst en Gebieder voor de volken . Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende ,
en het volk dat U niet kende , zal naar u toe snellen, omwille van de Heer, Uw God ,
voor de heilige van Israël , want Hij heeft U verheerlijkt . 

 • [=’zie Engels :]

“(..+dan..) zúlt u tot mij komen (!) [+doordat] u uw oor geneigd hebt ,
[+als] uw adm-ziel die geluisterd heeft en zal leven [=’eden-leven’] ; [=’Origineel krijgend’]

 
b) [=omdat] ik een (..nieuw..) (chsd=chdsh) verbond [=met] u zal sluiten ,
[+als] (..de zonen van..) (dud=bnm) (..+ [eden-] Ishral..) die trouw zijn gebleven ;                   (!)

————————–
4 (..dan..) (en=ki) zal ik [=u] [+als] [+mijn] (2-) getuigen geven [+voor] [=mijn] mensen ,
[+als] (..de adm-zielen [=’zin 2’]..) die (..u..) zult onderwijzen ;         +

 
5 (..omdat..) (en=ki)        +
u [+mij] zult openbaren [+aan] (..mijn mensen..) die mij niet kennen ,                   [<< per zin 4]

 
[=als] degenen die u (-wél) kennen (..en (trouw-) zullen zweren..) [=aan] IEUE      +
[=hun] godheid , de heilige van [eden-] Ishral ;
[=omdat] (zij zullen zien hoe-) prachtig hij u heeft gemaakt ;     [=’Origineel terug hebbend’]

 
part II   —   deel II

 
6-7-8-9-10-11
… en om dat te laten gebeuren : maak mijn woorden -nu – tot úw woorden !
inquire-you ! ieue in·to-be-found-of·him call-you·him ! in·to-become-of·him near
(7) he-shall-forsake wicked-one way-of·him and·man-of lawlessness devisings-of·him
and·he-shall-return to ieue and·he-shall-have-compassion-on·him and·to
Elohim-of·us that he-is-causing-to-be-much to·to-pardon-of
(line 8) that not designs-of·me designs-of·you and·not ways-of·you ways-of·me
averment-of ieue
(line 9) that they-are-lofty heavens from·earth so they-are-lofty ways-of·me
from·ways-of·you and·designs-of·me from·designs-of·you
(10) that as·which he-is-descending the·downpour and·the·snow from the·heavens and·there·
ward not he-is-returning but rather he-soaks the·earth and·he-causes-to-give-birth·her and·
he-causes-to-sprout·her and·he-gives seed to·the·one-sowing and·bread to·the·one-eating
(11) so he-is-becoming word-of·me which he-is-going-forth from·mouth-of·me not he-is-
returning to·me empty but rather he-does which I-desire and·he-prospers which I-sent·him
Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near: Let the wicked
forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the LORD,
and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon. For my
thoughts [are] not your thoughts, neither [are] your ways my ways, saith the LORD. For [as]
the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts
than your thoughts . For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth
not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to
the sower, and bread to the eater: So shall my word be that goeth forth out of my mouth:
it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please,
and it shall prosper [in the thing] whereto I sent it.

 • context : … and to make that happen : make my words – now – to be yóur words !

line ,

 • [=’interesting section – and there is no heresy here :
  the “call to listen” was already in part I , therefore here is said HOW to read ,
  because a PROMISE is given (line 3 + 5 + 12) whén one identifies with the word ;
  and here is said “to abolish own understanding” ;
  (see what Esau did there ? , so we deleted part of the line , see bold) ;
  line :]

“(..+therefore..) ,        +                                                                  
(..+if..) you investigate – (..the word [in right direction]..) (of) – IEUE ,
[+as] – (..reading..) (qrba=qr) – (hów-) (..you (could) go..) (qrb=bo) [+to him] ;  +  [<< swapped]

 
7 (..+then..) [=you] (must) forsake – [=your] – wicked – way [=’mindset’] ,         [<< direct-tense]
[=as] – the lawless – (modern-) mindset ;                                                                                                [<< idem]
and=in (order for-) [=you] to return – to – IEUE – [=your] deity ;       +       [<< rest : was corrupt]

 
8 that=because – my thoughts – (are) not – your thoughts ,
and – your ways – (are) not – my ways , (is) the declaration of – IEUE ;        +

————————–

 • [=’now starts the turnaround ! ,
  this is not about “creating móre difference” (as Esau suggested) — but the inverse !  —
  also because “understanding the words” is important for “the legally declaring them” ;
  and see how line 10, 11 and 12 are in a logical well-running context now ;
  line :]

9 that=but (!) – (..my words..) (drk=dbr) – (..(must) be..) – yóur (..words..) (drk=dbr) ,
and=as my thoughts – (which must be) yóur thoughts ;      +

 
10 that=then – (..+it (will) be..) – like – the rain – (having) descended – from – (..the sky..) :
it [=’rain’] (does) not – retúrn – to there [=’sky’] ,      +
but – it soaks – the land , (making) the sown – seed – to sprout up ,
giving – bread – (which can be) eaten ;                                                                                           [<< line 2]

 
11 likewise – (will) happen       +
[+with] my words [in right direction] – which – went forth – (of) my mouth :
it (will) – not – return – empty – to me ,                                       [=’because we háve understood’]
but – (will) accomplish – (that-) which – I desire ,                                           [=’the return of souls’]
[=as] succeeding – (..in the goal..) – I sent it [+for] :       +                      [=’next 12 : the promise :’]

Zoek de Heer terwijl hij te vinden is ,
roep hem aan terwijl hij nabij is . Laat de goddeloze zijn weg verlaten , de man van
ongerechtigheden zijn gedachten . Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal Hij zich

over hem ontfermen , tot onze God , want hij vergeeft veelvuldig . Want mijn gedachten
zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals
de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn
gedachten dan uw gedachten . Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel
en daarheen niet terugkeert , maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt
en doet opkomen , zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter , zo zal mijn woord zijn
dat uit mijn mond uitgaat : het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen
wat mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend.

 • [=’zie Engels hoe hier uitgelegd wordt HOE te lezen ;
  zin :]

“(..+daarom..) ,        +
(..+indien..) u (..het woord [in goede richting]..) (van) IEUE onderzoekt ,
[+als] (..lezend..) (qra=qr) (hóe-) (u) [+tot hem] (..zou kunnen komen..) (qrb=bo) ;        +

 
7 (..+dan..) moet [=u] [=uw] slechte weg [=’manier van denken’] verlaten ,
[=als] de wetteloze (moderne soort-) gedachtengang ;
[=om] terug te kunnen keren naar IEUE [=uw] godheid ;      +               [<< rest : was corrupt]

 
8 [=want] mijn gedachten zijn niet uw gedachten ,
en uw wegen zijn niet mijn wegen , is de verklaring van IEUE ;        + 

————————–

 • [=’nu begint de identificatie MET het woord ! ,
  dus niet “een scheppen van méer afstand” zoals Esau suggereerde  —
  ook omdat “begrijpen van de woorden” cruciaal is “voor het verkondigen van hen” ;
  zin :]

9 [=maar] (!) (..mijn woorden..) (drk=dbr) (..moeten..) úw (..woorden..) zijn ,
[=als] mijn gedachten die úw gedachten moeten zijn ;       +

 
10 [=dan] zal het zijn als de regen die neerviel uit (..de lucht..) :
hij [=’regen’] keert daar niet naar terúg ,       +
maar hij doorweekt het land , en maakt dat het gezaaide zaad opkomt ,
brood gevend (dat) gegeten kan worden ;                                                                                  [<< zin 2]

 
11 hetzelfde zal gebeuren      +
[+met] mijn woord [in goede richting] dat uit mijn mond uit is gegaan :
het zal niet leeg naar mij terugkeren ,                                            [=’want we hébben begrepen’]
maar zal (dat-) uitvoeren wat ik verlang ,                                            [=’de terugkeer van zielen’]
[=als] het doen slagen (..voor het doel..) waartoe ik het zond :  +        [=’nu 12 : de belofte’]

 
12-13
slot : … omdát de zonen het woord begrepen hebben , verlaten zij de aarde :
that in·rejoicing you-shall-go-forth and·in·peace you-shall-be-fetched the·mountains
and·the·hills they-shall-burst-forth to·faces-of·you jubilation and·all-of trees-of the·field
they-shall-clap palm
(line 13) instead-of the·thorn-tree he-shall-come-up fir instead-of the·nettle
he-shall-come-up myrtle and·he-becomes to·ieue for·name for·sign-of eon not
he-shall-be-cut-off
For ye shall go out with joy, and be led forth with peace: the mountains and the hills shall
break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap [their] hands.
Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall come up the
myrtle tree: and it shall be to the LORD for a name, for an everlasting sign
[that] shall not be cut off.

 • closing : … becáuse the sons understood the words , they leave earth :

line ,

 • [=’line 12 below : the eden-land is NOT restored yet , so no mountains here ,
  while “clapping + handpalm” is very negative (Ez.25) (as ‘handpalm’ itself is) ;
  line :]

that=because – in rejoicing – you (will) go forth ,                                        [<< a) : see Is. 51 etc]
[=when] you (will be) brought – [=to] (..tsiun..) ;
 
b) [+then] (..the angels..) (erm=mlkm) – (will) burst forth – before you – in jubilation ,
and=as – (..the rejoicing ?..) (of) – all of – (..my servants ?..) (shde=obd) ;         [<< probably]

 
13 [too corrupted]   [=’Esau used his “thorn-tree and myrtle etc” to support his ‘tree theme’ ,

 • ruining what the very last line (in bold, above) could have said –
  though it definately must be a positive conclusion , even the syntax
  is so corrupt that we can’t know which word was an original one’]

Want in blijdschap zult u uittrekken
en met vrede voortgeleid worden . De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken
in gejuich en de bomen van het veld zullen in de handen klappen . Voor een doornstruik
zal een cipres opkomen , voor een distel zal een mirt opkomen ; en het zal de Heer zijn tot
een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist .

 • [=’zie Engels waarom Esau’s versie niet kan ;
  zin :]

“[=want] in blijdschap zult u voortgaan ,                                                          [<< a) : zie Is. 51 etc]
[=wanneer] u [=naar] (..tsiun..) gebracht zult worden ;

 
b) [+dan] zullen (..de engelen..) (erm=mlkm) voor uw aangezicht uitbreken in gejuich ,
[=als] (..de vreugde ?..) (van) al (..mijn dienaren ?..) (shde=obd) ;             [<< waarschijnlijk]

 
13 [te gecorrumpeerd]   [=’Esau’s “distel en mirt” corruptie is vanwege zijn ‘bomen’ in 12 ;

 • er moet hier een positieve conclusie volgen , maar zelfs de syntax
  is zo corrupt dat we niet weten welk woord origineel was’]

 
[chapter restored as 1 sound context]


05.28.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
01.05may.2020   —   submitted as 2d version
07.11nov.2020   —   submitted as third version , and definitive [checked] ;
the May version still had gaps – we missed the faster changing themes ;