De 144,000 vervolmaakt
[+ ons grote probleem]
 

Jes. 56: de 144,000 zijn compleet
(maar met een sober deel II…)
(goed leesbaar)

 

 

chapter context : about these days :
part I is the promise to you and we ,
note as “all sons who JOINED” ,
again obliterating the mainstream
hoax of ‘144,000 jews’ ;
part II is most sober ,
referring to the many who hold on
the warped common ‘endtime view’ ,

 

hoofdstuk context
gaat niét over “Judah in 500 v.Chr.” – daar zijn andere hoofdstukken voor :
… maar gaat óok niet over “gelovigen in het algemeen”
(hoewel aspecten natuurlijk universeel geldig zijn voor alle gelovigen) ;
omdat de hele setting en context gefocussed is op DEZE dagen ,

 

… deel I gaat over “alle zonen (als u en wij) die zich gevoegd hebben bij God”,
als 144,000 , en beschrijft de beloften voor deze groep
(en alweer blijkt dat het foute moderne eindtijd-idee van ‘144,000 joden’
nergens op gebaseerd is – dan op Esau’s leugen) ;

 

…. deel II is erg sober , beschrijvend wat er met de groep gebeurt
die WEL die foute moderne eindtijd-theorieën blijven aanhangen ,

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 56

 
1-2-3
deze zinnen zijn geldig voor alle gelovigen – maar geadresseerd aan de 144,000 , nu :
thus he-says ieue keep-you ! judgment and·do-you ! righteousness that near
salvation-of·me to·to-come-of and·righteousness-of·me to·to-be-revealed-of happy !
mortal he-is-doing this and·son-of human he-is-holding-fast in·her one-keeping
sabbath from·to-profane-of·him and·one-keeping hand-of·him from·to-do-of
any-of evil and·must-not-be he-is-saying son-of the·foreigner the·he-is-obligated
to ieue to·to-say-of to-separate he-shall-separate·me ieue from·on people-of·him
and·must-not-be he-is-saying the·eunuch behold ! I tree dry
Thus saith the LORD, Keep ye judgment, and do justice: for my salvation [is] near to come,
and my righteousness to be revealed. Blessed [is] the man [that] doeth this,
and the son of man [that] layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it,
and keepeth his hand from doing any evil. Neither let the son of the stranger,
that hath joined himself to the LORD, speak, saying, The LORD hath utterly separated me
from his people: neither let the eunuch say, Behold, I [am] a dry tree.
‘eunuch’ , H5631 saris ‘officer, official, chamberlain, eunuch’ ;

 • context : though lines are true for all believers , this is addressed to the 144,000 , now :
  the entire buildup of this chapter shows that the 144 are intended ; clues here are :
  ‘son (of the adm-man)’,
  ‘keeper of the covenant’, an expression we saw before ;
  no ‘two groups’ here , but 1 group : BOTH the “sons of the foreigner”
  ánd the “disconnected one” (eunuch) keep the sabbath-concept + the covenant ;
  the first in lines 6-7 and the second in lines 4-5 ;
  eunuch / disconnected one : the context is related to “being a dry tree”,
  as “to be cut-off from the own emotional-inner-life” since that virtually died ,
  therefore realizing how disconnected he is from Gód —
  we tried to find a term which shows the colour , based on Lev. 21 , where eunuchs
  were not allowed to fully participate in temple rituals ;
  (concept of eternal) sabbath : since the context is to the 144,00 , no literal sabbaths
  can be intended , but instead “the covenant as eternal sabbath” ;
  man : corruptly written as the negative (-anush) not (-ish) ;

line ,
“thus – says – IEUE / :
maintain you ! [=’144,000 , per this chapter’] / justice / , and do / the right things / ,
that=because / my salvation / (is) near / to=for to arrive / , +
and=as – my righteousness – to=for to be shown [’s-way’] / ;
blessed / (is) the man / (who) does – this / ,
and=as the son of – the adm-man / (who) is holding fast – in her / :
(being) the ones keeping – the (concept of the eternal) sabbath / from (being) polluted / ,
and=as the ones guarding – their hand – from doing – any – evil / ;
and (it) must not be / (that) the son [=’soul’] of – the foreigner [=’people in this world’] – says / ,
[+as] (the son) (having) joined himself / to / IEUE / ,
saying / : IEUE – (has) completely separated me / from / his people [=’serious believers’] / ,
and=because (it) must not be / (that) the one who knows he is disconnected from God – says / :
behold ! / I (am) – a dry – tree / ;
(Aansporing tot godsvrucht)
Zo zegt de Heer : neem het recht in acht en doe gerechtigheid ,
want mijn heil is nabij om te komen, en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden .
Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt ;
die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt ,
en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen .
Laat de vreemdeling die zich bij de Heer gevoegd heeft , niet zeggen :
de Heer heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden ;
laat de ontmande niet zeggen : zie , ik ben maar een dorre boom .

“zo zegt IEUE :
onderhoud u ! [=’144,000 , per dit hoofdstuk’] het recht , en doe de juiste dingen ,
want mijn verlossing is nabij om te verschijnen , +
als mijn gerechtigheid die getoond wordt [’s-manier’] ;
welzalig de man die zo handelt , als de zoon van de adm-man die aan haar vasthoudt ;
die degenen zijn die (het concept van de eeuwige) sabbath onderhouden , +
zodat het niet ontheiligd wordt ,
als degenen die hun hand ervan weerhouden om kwaad te doen ;
en het moet niet zijn dat de zoon [=’ziel’] van de vreemdeling [‘mensen in deze wereld’] zegt ,
als (de zoon) die zich bij IEUE gevoegd heeft , zeggend :
IEUE heeft mij compleet afgescheiden van zijn mensen [=’serieuze gelovigen’] ,
want het moet niet zijn dat ‘degene die weet dat hij contact met God mist’ zegt :
zie , ik ben (maar) een dorre boom ;

 
4-5
that thus he-says ieue to·the·eunuchs who they-are-keeping sabbaths-of·me
and·they-choose in·which I-delight and·ones-holding-fast in·covenant-of·me and·I-give
to·them in·house-of·me and·in·walls-of·me id hand and·name good from·sons
and·from·daughters name-of eon I-shall-give to·him which not he-shall-be-cut-off
For thus saith the LORD unto the eunuchs that keep my sabbaths, and choose [the things]
that please me, and take hold of my covenant; Even unto them will I give in mine house
and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters:
I will give them an everlasting name, that shall not be cut off

 • context : ‘hand’ as construct – as temple complex : the hand as ‘executive region’
  is the only palpable concept we can think of ; see next lines 6-7 ;
  sons and daughters : can hardly be negative here ; we know that God does not make
  a difference in loving – usually “the name” represents “authority” , and in this sense
  (and combined with ‘my house’) there is only an authoritative difference ;
  see how the “name” theme returns in next lines 6-7 ;
  their choice : smoother then using the verb here , referring to ‘keeping the sabbath’ ,

line ,
“that=because / thus / says – IEUE / to / the ones knowing they’re disconnected (from God) / ,
[+yet] who / are keeping / the (concept of eternal) sabbath of me / , +
and=as their choice / in which / I delight / ,
[+namely] and=as the ones holding fast – (unto) my covenant / :
I give – the hand [=’as temple complex’] – in=as my house – and in=as my walls – to them / ,
and=as – a (more) good – name [=’authority’] – from=than (of) the sons – and the daughters
[=’sons and daughters = as saved Jacob’] / ,
I shall give – to them – forever – names / which – shall – not – be cut off [‘from them’] / ;
Want zo zegt de Heer over de ontmanden die mijn sabatten in acht nemen ,
verkiezen wat mij behaagt, en vasthouden aan mijn verbond :
ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats [letterlijk: een hand] geven ,
beter dan die van zonen en die van dochters ;
een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden .

“want zo zegt IEUE tegen ‘degenen die weten dat zij contact met God missen’ ,
maar die toch (het concept als de eeuwige) sabbat van mij onderhouden , +
als hun keuze die mij behaagt ,
namelijk als degenen die vasthouden aan mijn verbond :
ik zal hen de hand [=’tempel complex’] geven als mijn huis en mijn muren ,
als een (meer) goede naam [=’autoriteit’] dan van de zonen en die van dochters
[=’zonen en dochters = als Jacob die gered is’] ,
ik zal aan hen eeuwige namen geven die niet afgesneden zullen worden [‘van hen’] ;

 
6-7
herhaling van verzen 4-5 , in andere bewoordingen :
and·sons-of the·foreigner the·ones-being-obligated on ieue to·to-minister-of·him
and·to·to-love-of name-of ieue to·to-become-of to·him to·servants every-of one-keeping
sabbath from·to-profane-of·him and·ones-holding-fast in·covenant-of·me and·I-bring·them
to mountain-of holiness-of·me and·I-make-rejoice·them in·house-of prayer-of·me
ascent-offerings-of·them and·sacrifices-of·them for·acceptance on altar-of·me that
house-of·me house-of prayer he-shall-be-called for·all-of the·peoples
Also the sons of the stranger, that join themselves to the LORD, to serve him, and to love
the name of the LORD, to be his servants, every one that keepeth the sabbath from polluting it,
and taketh hold of my covenant; Even them will I bring to my holy mountain, and make them
joyful in my house of prayer: their burnt offerings and their sacrifices [shall be] accepted
upon mine altar; for mine house shall be called an house of prayer for all people.

 • context : repeat of lines 4-5 , in different wordings :
  the sons [=souls] are not a different group , just the setting is here broader as ‘personal’ ;
  ministering bý loving God’s authority to become reality :
  as the very reason why “salvation is about to appear” in lines 1-3 ;
  having joined : not only showing that God looks for you and we in order to complete
  the 144,000 , but again repeated here as introduction to néxt section ;

line ,
“and=for the sons [=’souls’] of – the foreigner [‘people in this world’] , +
(being) the ones (having) joined themselves – unto – IEUE ,
ministering to him / and=bý loving – the name [=’authority !’] of – IEUE / ,
(having) become to him – to=as – all – the servants +
keeping – the (concept of the eternal) sabbath / from (being) profaned / ,
and=as the ones holding fast – in=unto my covenant / :
I bring them – to – my – sacred – mountain [=’tsiun in eden’] , +
and I make them to rejoice – in – my house of – prayer / ;
their ascentofferings – and sacrifices – (will be) accepted – on – my altar / ,
that=because – my house – shall be named – “the house of – prayer – for all – people” / ;
En de vreemdelingen die zich bij de Heer voegen om hem te dienen
en om de naam van de Heer lief te hebben , om hem tot dienaren te zijn ;
allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen ,
en die aan mijn verbond vasthouden :
hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg, ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed .
Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar .
Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken .

“want de zonen [=’zielen’] van de vreemdeling [‘mensen in deze wereld’] , +
als degenen die zich bij IEUE gevoegd hebben ,
om hem te dienen dóor te houden van de naam [=’autoriteit’] van IEUE ,
die geworden zijn als alle dienaren die (het concept van eeuwige) sabbat +
niet ontheiligd laten worden ,
als degenen die aan mijn verbond vasthouden :
ik zal hen brengen naar mijn heilige berg [=’tsiun in eden’] , +
en ik zal hen vreugdevol laten zijn in mijn huis van gebed ;
hun (giften die omhoogrijzen?) en hun offers zullen welgevallig zijn op mijn altaar ,
want mijn huis zal “het huis van gebed voor alle mensen” worden genoemd ;

 

part II — deel II

 
8-9
nu de groep die niét wordt meegenomen ….
averment-of my-Lord ieue one-convening ones-being-expelled-of ishral further
I-shall-convene on·him to·ones-being-convened-of·him all-of animal-of·him
field come-hither-you ! to·to-devour-of all-of animal-of·him in·the·wildwood
The Lord GOD which gathereth the outcasts of Israel saith, Yet will I gather
[others] to him, beside those that are gathered unto him.
All ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest
‘yet’ , H5750 oud ‘still, yet, again , longer, [as continuance], yet more 1, any more 1’ ;

 • context : theme change : now the group who will nót be taken ….
  it is not óur mistake that Esau deleted the [not] ; the syntax however may read
  “I shall not convene as them (=the group in this part II) to the (already) gathered ones”
  or even “for to be the gathered ones” , but this is a side issue :
  because the intent here is to declare that the 144,000 became completed in part I ;
  come animals for to devour : very sobering , same theme as Rev. 19:17 ;
  dutch KJV-version starts new section after (like KJV) misinterpreting line 8 ;

line ,
“the declaration of – myLord – IEUE / ,
(who is) the one gathering / the expelled ones of – Ishral [=’the 144,000 in part I’] / :
I shall – [+not] – convene – any more [+souls] – to them – to=as the ones having been gathered /;
all – animals of – the fields / , come here ! / to=for to devour / ,
[+and also] all – the animals of – the forests / ;
De Heere HEERE, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt , spreekt :
Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn .
(Een goddeloos volk)
Alle dieren van het veld, kom om te eten, ja, alle dieren in het woud !

“de verklaring van IEUE de Heer ,
die de verdrevenen van Ishral [=’de 144,000 in deel I’] verzamelt :
ik zal [+niet] méer [‘zielen’] bijeenbrengen tot hen die (al) verzameld zijn ;
alle dieren van de velden , kom om te verslinden [=’Op.19:17’] , en alle dieren van de bossen ;

 
10-11-12
een hard maar accuraat oordeel over “de visie op de eindtijd”, vandaag de dag :
they-watch ones-watching-of·him blind-ones all-of·them not they-know all-of·them
dogs mute-ones not they-are-being-able to·to-bark-of ones-having-nightmares
ones-lying-down ones-loving-of to·to-slumber-of and·the·dogs strong-ones-of soul
not they-know satisfaction and·they ones-being-shepherds not they-know
to-understand-of all-of·them to·way-of·them they-face man to·gain-of·him
from·end-of·him come-hither-you ! I-shall-take wine and·we-shall-arouse intoxicant
and·he-becomes as·this day tomorrow great exuberant exceedingly
His watchmen [are] blind: they are all ignorant, they [are] all dumb dogs, they cannot bark;
sleeping, lying down, loving to slumber. Yea, [they are] greedy dogs [which] can never have enough, and they [are] shepherds [that] cannot understand: they all look to their own way, every one for
his gain, from his quarter. Come ye, [say they], I will fetch wine, and we will fill ourselves
with strong drink; and to morrow shall be as this day, [and] much more abundant.
‘dogs’ , H3611 keleb ‘dog’, H3619 kelub ‘basket (cage)’, altered for -khn ‘priest’ ? ;
‘bark’ , H5024 nabach ‘to bark’ 1x ; no other in cluster ; or 5016 nebuah ‘to prophecy’ ? ;
‘sleeping’ , H1957 haz-ah ‘dream, sleep’ 1x; no other in cluster ; altered -chazah ‘vision, seer’ ? ;
H8139 shen-ah ‘sleep, to sleep’ ;
‘slumber’ , H5123 num ‘slumber’, seems valid ;
‘abundant’ , H3499 yether ‘remainder, rest, etc’ , [+’hanging thing, flap’] ;

 • context : a harsh but accurate judgment about “the view on the endtimes” these days :
  several terms have been polluted or altered ;
  main point : the ‘strong souls’ as this group of watchers do NOT ‘sleep’ :
  for that makes contextually just no sense — therefore we opt that nouns were
  intended , having a certain colour to them (just like the ‘wine’ furtheron) ;
  dogs (priests?) : it is unsure whether “dogs” was intended , the juxtaposition may
  have been “priest / (understanding) prophecy” or alike ;
  wine / strong drink : same problem as ‘main point’ : they do NOT drink ,
  then also here the colour must be ‘sorcery , as muddling the intent of scripture’ ;
  that day : option B) is possible when they but THINK that ‘the day’ is still
  in the future – this wrong idea cáused by sorcerous concepts ;
  we tend to B) because it is the very reason they don’t ‘see’ ;

line ,
“they all – (are) blind – watchmen [=’this group in part II’] / , +
(being) all of them – (who are) not – understanding [=’focussing upon this world’] / ,
they all – (are) mute – dogs / (who are) – not – able – to (bark?) / ;
the ones laying down – (as the sleep?) [=’this world’s awareness’?] , +
the ones loving – the slumber [=‘as this reality’?] / ;
and=for the dogs – (being) the strong [type] – adamite-souls / know – no – satisfaction / ,
and=as shepherds – (who have) no – understanding / ;
all of them – face – towards their (own) way /, +
everyone – to=for his (own) gain [=’opinion’] – from=as ‘his point of view’ [=’from his end’] / ;
[+saying] come here you ! / I shall bring wine [=’wrong concepts promoted by Canaan’] / ,
and we shall drink heavily – (from) the liquor [=’wrong concepts , functioning as sorcery’] / ,
A) and – tomorrow – (will be) as=like this – day / , much – greater – (then) the rest / ;
B) and=for – (as) ‘that – day’ [=’revelation’] , +
much – greater – then the remaining ones / , (will be) [in] the future / .
Zijn wachters [namelijk: van het volk] zijn allen blind , zij weten van niets .
Zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet blaffen ;
slaperig liggen zij neer, zij hebben het sluimeren lief .
Deze honden zijn vraatzuchtig , zij kennen geen verzadiging .
Ja, zij zijn herders die niet tot inzicht weten te komen .
Zij allen keren zich naar hun eigen weg, ieder is uit op eigen gewin , niemand uitgezonderd .
Kom, zeggen zij, ik zal wijn halen, en wij zullen ons dronken drinken aan sterkedrank ;
en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, nog veel geweldiger !

“zij zijn allen blinde wachters [=’deze groep in deel II’] ,
als hen allen die geen inzicht hebben [=’want focussend op deze wereld’] ,
zij zijn allen doofstomme honden , die niet kunnen (blaffen?) ;
als degenen die neerliggen (in de slaap?) [=’als het bewustzijn van deze wereld’?] , +
degenen die houden van de sluimer [=’als deze werkelijkheid’?] ;
want de honden die de sterke-type adam-zielen zijn kennen geen verzadiging , +
als herders die geen inzicht hebben ;
zij allen richten zich op hun eigen weg , +
ieder is uit op zijn eigen gewin [=’opinie’] als ‘zijn standpunt’ [=’van zijn kant gezien’] ,
zeggend : komt u ! , ik zal de wijn brengen [=’foute concepten gepromoot door Canaan’] ,
en we zullen ons bezuipen aan sterke drank [=’foute concepten , werkend als toverij’] ;

A) en morgen zal zijn als deze dag , nog veel groter dan de rest .
B) want ‘die dag’ [=’openbaring’] , +
veel groter dan die nog te gaan zijn , is (pas) in de toekomst .

 


 

27.08.19 — submitted — first version — hetreport