Jes. 56 : de 144,000 zonen
versus christelijke leiders :
de eersten hielden het
verbond – en gaan weg ;
de tweede groep …. ;
[cruciaal in 2020 ; nov.8]
(eindtijd – goed leesbaar)

 

  chapter context :
continued , named : the 144,000 sons
versus christian leaders :
the first ones have kept the covenant
and leave ; the second group …. ;
theme :
following 55 (and probably párt of it !) ,
this chapter explains how the sons
who read correctly – therewith keeping
Gods words – hold on to ‘the covenant’
(read : the return of paradise) ;
as opposed to the pastors who never
cared about it – and will be left behind ….. ;
#2 :
note :
very readable , third version and
definitive ;
last May’s submission had the right theme
and subjects , but lacked solid continuity ;
submission of entire chapter : 08/11/ 2020
chapter was 80% contextually corrupted

 

Hoofdstuk context :
… volgend op 55 (en zeer waarschijnlijk als tweede deel ervan !) ,
verklaart dit hoofdstuk hoe de zonen die correct lezen
– en daardoor “God’s woord bewaren” –
vasthouden aan “het verbond” (lees : de terugkeer van het paradijs) ;
tegengesteld aan de pastors welke dit (thema) nooit interesseerde –
en daardoor achtergelaten zullen worden …. ;
#2 :
… zin 5 hier , “als een naam die niet afgesneden zal worden”
is waarschijnlijk door Esau gekopieerd als “einde” van vorig 55 ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ;
de versie van afgelopen Maart had het thema en subjecten correct ,
maar miste een solide continuiteit ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 08/11/ 2020
hoofdstuk was 80% contextueel gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 55

1-2-3-4-5
vervolg : … eerst gezegd tegen de zonen die het verbond (=eden’s terugkeer) houden :
thus he-says ieue keep-you ! judgment and·do-you ! righteousness that near
salvation-of·me to·to-come-of and·righteousness-of·me to·to-be-revealed-of happy !
mortal he-is-doing this and·son-of human he-is-holding-fast in·her one-keeping
sabbath from·to-profane-of·him and·one-keeping hand-of·him from·to-do-of
any-of evil and·must-not-be he-is-saying son-of the·foreigner the·he-is-obligated
to ieue to·to-say-of to-separate he-shall-separate·me ieue from·on people-of·him
and·must-not-be he-is-saying the·eunuch behold ! I tree dry
that thus he-says ieue to·the·eunuchs who they-are-keeping sabbaths-of·me
and·they-choose in·which I-delight and·ones-holding-fast in·covenant-of·me and·I-give
to·them in·house-of·me and·in·walls-of·me hand and·name good from·sons
and·from·daughters name-of eon I-shall-give to·him which not he-shall-be-cut-off
Thus saith the LORD, Keep ye judgment, and do justice: for my salvation [is] near to come,
and my righteousness to be revealed. Blessed [is] the man [that] doeth this, and the son
of man [that] layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it, and keepeth
his hand from doing any evil. Neither let the son of the stranger, that hath joined himself
to the LORD, speak, saying, The LORD hath utterly separated me from his people: neither
let the eunuch say, Behold, I [am] a dry tree. For thus saith the LORD unto the eunuchs
that keep my sabbaths, and choose [the things] that please me, and take hold of
my covenant; Even unto them will I give in mine house and within my walls a place
and a name better than of sons and of daughters: I will give them an everlasting name,
that shall not be cut off.

 • continued : … first said to the sons who keep the covenant (=return of eden) :

line ,

 • [=’used terms in 1-5 : “keep the word” and “hold fast to the covenant” ,
  where ‘the covenant’ in prophets is always about “the return of eden”
  (Esau tried to suggest a “sabbath as covenant” here) ;
  2) line 5 : the “give them a name which won’t be cut-off”
  Esau probably copied and glued as “end of chapter 55” ;
  3) deleted sections (=nonsense) : see bold above ;
  line :]

“thus – says – IEUE :
observe [=’and keep’] you – the just (-ones) [=’words’] ,       [<< theme in many chapters]
[=as] – the right (-ones) [=’words’] – you put in order (-osh) ;                       [<< H6213 -osh]

 
that=then – [=your] salvation – (will have) come – near ,                                                 [=’yes !’]
[=as] [=your] justification [=’righteousness’] – (which will be) revealed ;

 
2 blessed (are) – [=they] (who) put – (..my words..) – in order ,                                 [<< line 1]
and=as the sons of – (..Jacob..) – (who) hold fast – [=to] (..+my covenant..) ,       +

 
[deleted]                                                                                                      [=’Jacob : all to-be-saved souls’]
(+and) – (will) (..+not..) – (have) profaned it ;                       
[deleted]                                                                                               [=’next : the 144,000 óut of Jacob’]

————————–
3 (..because..) (la=ki) – the sons of – (..[eden-] Ishral..) [=’144,000’] ,      +        
(who) joined [+themselves] – to – IEUE , say :                                       [=’joined’ : in Jeremiah’]

 
IEUE – (will) surely separate [=us] – from – [=our] people [=’Jacob, line 2’] ,
[=as] – (..the ones [=’144’] (who) hold fast..) (ots=chzq) – (..to his covenant..) (amr=brth) ;  

————————–

 • [=’now follows the promise ;
  note how line 4+5 MUST contain similar terms as in next lines 6-7    —
  we tried to restore as many as possible valid terms ;
  (also in other chapters is said “how the 144,000 will minister to IEUE” in eden) ;
  line :]

 4 (..therefore..) (ki=lkm) , thus – says – IEUE       +
to (..the sons..) – who – kept – my (..words..) (shbth=dbr) ,                                  [=’line 1 + 2’]
(having) chosen – [=that] which – I delight in ,                                                                [<< ch. 55]
(being) the ones (having) held fast – [=to] my covenant :       +    

 
5 (..I (will) bring you..) (nthth=biath) – to – (..+my sacred..) – (..mountain..) (em=er) ,
(+and) (..you (will) minister..) – (..to IEUE..) – in my house  – (..of prayer..) ;
[deleted]
[=as] the sons – and daughters – (whom) I (will) give – an everlasting – name ,      +
which – (will) not – (be) cut off [+from them] ;                          [<< comp. last line of ch.55]

(Aansporing tot godsvrucht)
Zo zegt de Heer : neem het recht in acht en doe gerechtigheid , want mijn heil is nabij
om te komen, en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden .Welzalig een sterveling
die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt ; die de sabbat in acht neemt ,
zodat hij die niet ontheiligt , en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen .
Laat de vreemdeling die zich bij de Heer gevoegd heeft , niet zeggen : de Heer heeft mij
geheel en al van Zijn volk gescheiden ; laat de ontmande niet zeggen : zie , ik ben maar
een dorre boom . Want zo zegt de Heer over de ontmanden die mijn sabbatten in acht
nemen , verkiezen wat mij behaagt, en vasthouden aan mijn verbond :
ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats [letterlijk: een hand] geven ,
beter dan die van zonen en die van dochters ; een eeuwige naam zal ik ieder van hen
geven, een naam die niet uitgewist zal worden .

 • [=’termen in 1-5 : “het woord bewaren” en “aan het verbond vasthouden” ,
  waar “het verbond” in profeten altijd “de terugkeer van eden” is
  (Esau probeerde hier “de sabath als verbond” te suggereren) ; en zie Engels ;
  zin :]

“zo zegt IEUE :
observeert u [=’en bewaar’] ! degenen die juist zijn [=’woorden’] ,
[=als] de rechtvaardigen [=’woorden’] die u op hun plaats zet (-osh)[<< H6213 -osh]
 
[=dan] zal [=uw] verlossing dichtbij zijn gekomen ,                                                             [=’yes !’]
[=als] [=uw] rechtvaardiging [=’rechtvaardigheid’] die geopenbaard zal worden ;

 
2 gezegend zijn [=zij] die (..mijn woorden..) op hun plaats zetten ,                         [<< zin 1]
[=als] de zonen van (..Jacob..) die vasthouden [=aan] (..mijn verbond..) ,       +

 
[verwijderd]                                                                             [=’Jacob : alle zielen die gered worden’]
(+en) het (..+niet..) ontheiligd zullen hebben ;
[verwijderd]                                                                                                    [=’nu : de 144,000 uit Jacob’]

————————–
3 (..omdat..) (la=ki) de zonen van (..[eden-] Ishral..) [=’144,000’] ,      +
die [+zich] bij IEUE gevoegd hebben , zeggen :                                   [=’gevoegd : in Jeremia’]

 
IEUE zal ons zeker scheiden van [=onze] mensen [=’Jacob , zin 2’] ,
[=als] (..degenen [=’144’] die vasthouden..) (ots=chzq) (..aan zijn verbond..) (amr=brth) ;

————————–

 • [=’nu volgt de belofte ;
  merk op hoe zin 4-5 dezelfde soort termen MOET bevatten als volgende 6-7   —
  we hebben zoveel mogelijk valide termen gerestaureerd ;
  (ook in andere hoofdstukken “zullen de 144,000 IEUE dienen” in eden) ;
  zin :]

4 (..daarom..) (ki=lkm) , zo zegt IEUE       +
tot (..de zonen..) die mijn (..woorden..) (shbth=dbr) bewaard hebben ,            [=’zin 1-2’]
gekozen hebbend wat ik verlang ,                                                                                       [=’hfdst.55’]
die degenen zijn die [=aan] mijn verbond hebben vastgehouden :    

 
5 (..ik zal u brengen..) (nthth=biath) naar (..mijn heilige..) (..berg..) (em=er) ,
(+en) (u zult) (..IEUE..) (..dienen..) in mijn huis van gebed ;
[verwijderd]
[=als] de zonen en dochters (die) ik een eeuwige naam zal geven ,     +
die niet [+van hen} afgesneden zal worden ;                           [=’verg. laatste zin hfdst.55’]

 
part II   —   deel II      now : the juxtaposition               (nu : de tegenstelling)

 
6-7-8
… nu over de andere groep :
and·sons-of the·foreigner the·ones-being-obligated on ieue to·to-minister-of·him
and·to·to-love-of name-of ieue to·to-become-of to·him to·servants every-of one-keeping
sabbath from·to-profane-of·him and·ones-holding-fast in·covenant-of·me
(line 7)  
and·I-bring·them to mountain-of holiness-of·me and·I-make-rejoice·them in·house-of
prayer-of·me ascent-offerings-of·them and·sacrifices-of·them for·acceptance on
altar-of·me that house-of·me house-of prayer he-shall-be-called for·all-of the·peoples
(line 8)
averment-of my-Lord ieue one-convening ones-being-expelled-of ishral further
I-shall-convene on·him to·ones-being-convened-of·him
Also the sons of the stranger, that join themselves to the LORD, to serve him, and to love
the name of the LORD, to be his servants, every one that keepeth the sabbath from polluting it,
and taketh hold of my covenant; Even them will I bring to my holy mountain, and make them
joyful in my house of prayer: their burnt offerings and their sacrifices [shall be] accepted upon
mine altar; for mine house shall be called an house of prayer for all people. The Lord GOD
which gathereth the outcasts of Israel saith, Yet will I gather [others] to him, beside those
that are gathered unto him.
‘outcasts’ ,H1760 dachah ‘outcast [in Is.] , cast down, drive away’, few times [Dachau?] ;

 • context : … now about the other group :

line ,

 • [=’line 6-7 MUST resemble (but negatively) previous 4-5 ;
  2) line 6 : the line (bold, above) must have been added as a whole :
  even “they will – not – be my servants” does not fit in this line , contextually ;
  3) line 7 : we deleted partly (bold, above) ; ‘house’ is 3x in the line ,
  while it seems Esau invented ‘sacrifices’ after ‘house of prayer’ ;
  also , the “averment of IEUE” is a stop-phrase , therefore the section was added ;
  line :]

and=BUT       +
the sons of – (..Jacob..) – (who did) (..+nót..) – join [+themselves] – [=to] – IEUE ,
[deleted]
[=as] all – the ones (who) profáned – (..the covenant..) (shbth=brth) ,
(..because..) – (they did) – (..nót..) – hold fast – in=to my covenant :    +      [<< see 4]

————————–
7 them – I (will) (..nót..) – bring – to – my sacred – mountain ,
and – [+they] (will) (..not..) – (..minister..) [+to me] – in my house – of prayer ;
[deleted]
[=as] the people – I (will) – (..+nót..) – (have) called ,        +

 
8 (is) the declaration of – myLord – IEUE ;                                                 [<< as a stop in line]
[below : likely]
(..+because..) (..+no..) – further (-ones) – (will be) gathered        +
to – (..the sons..) of – Ishral – (who will have been) gathered   [+by me?] ;      +

En de vreemdelingen
die zich bij de Heer voegen om hem te dienen en om de naam van de Heer lief te hebben ,
om hem tot dienaren te zijn ; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet
ontheiligen , en die aan mijn verbond vasthouden : hen zal ik ook brengen naar mijn
heilige berg, ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed . Hun brandoffers en hun
slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar . Want mijn huis zal een huis van gebed
genoemd worden voor alle volken . De Heere HEERE, die de verdrevenen uit Israël
bijeenbrengt , spreekt : Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al
tot Hem bijeengebracht zijn .

 • [=’zin 6-7 MOET (maar dan negatief) lijken op vorige 4-5 ; en zie Engels ;
  zin :]

“[=MAAR]      +
de zonen van (..Jacob..) die [+zich] (..+niét..) gevoegd hebben [=bij] IEUE ,
[verwijderd]
[=als] al degenen die (..het verbond..) (shbth=brth) onthéiligd hebben ,
(..omdat..) zij (..+niét..) [=aan] mijn verbond hebben vastgehouden :      +    [<< zie 4]

————————–
7 hen zal ik (..+niét..) brengen naar mijn heilige berg ,
en [+zij] zullen [+mij] (..+niét..) dienen in mijn huis van gebed ;
[verwijderd]
[=als] de mensen die ik (..+niét..) geroepen zal hebben ,       +

 
8 is de verklaring van de Heer IEUE ;                                                          [<< als stop in de zin]
[beneden : waarschijnlijk]
(..omdat..) (er) (..+niet..) meer [-mensen] verzameld zullen worden       +
tot (..de zonen..) van Ishral die [+door mij?] verzameld zullen worden ;       +

 
9-10
slot : … de ernstige gevolgen voor christelijke leiders (met een groot Ego) :
all-of animal-of·him field come-hither-you ! to·to-devour-of all-of animal-of·him
in·the·wildwood
(line 10) ones-watching-of·him blind-ones all-of·them not they-know
b)
all-of·them dogs mute-ones not they-are-being-able to·to-bark-of ezim ones-having-
nightmares ones-lying-down ones-loving-of to·to-slumber-of
c)
and·the·dogs ozi strong-ones-of soul not they-know satisfaction and·they ones-being-
shepherds not they-know to-understand-of
d)
all-of·them to·way-of·them they-face man to·gain-of·him from·end-of·him
(line 11) come-hither-you ! I-shall-take wine and·we-shall-arouse intoxicant
and·he-becomes as·this day tomorrow great exuberant exceedingly
All ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest. His watchmen
[are] blind: they are all ignorant, they [are] all dumb dogs, they cannot bark; sleeping,
lying down, loving to slumber. Yea, [they are] greedy dogs [which] can never have enough,
and they [are] shepherds [that] cannot understand: they all look to their own way, every
one for his gain, from his quarter. Come ye, [say they], I will fetch wine, and we will fill
ourselves with strong drink; and to morrow shall be as this day, [and] much more abundant.
‘sleeping’ , H1957 hazah ‘dream, sleep’ 1x [said from -chazah ‘vision, seer, etc’ ] ;
‘quarter’ , H7097 qatseh ‘end, extremity
‘strong drink’ , H5433 saba ‘drunken, drinker’, few times ;
‘to morrow’ , H4279 machar ‘tomorrow’ ;
‘’more’ , H3499 yether ‘the rest, remainder

 • context : closing : … the grave consequences for christian leaders (having a huge Ego) :

line ,  

 • [=’line 9 : the (first) ‘animals’ must have been original – Esau expanded it to ‘dogs’ ,
  but the theme is still “the 144,000 sons VS the non-loyal sons” ;
  the ‘come hither’ (as in line 11) is a corrupt Strong’s (and compare Is.57:3) ;
  2) line 10 b : we first assumed that the entire line was a corrupt repetition (see above)
  yet “blind + watchmen” suggests that ‘vision’ (-chazah) is a possibility ,
  so we used only 2 words of line 10 b ;  
  3) line 10 c : ‘prophets’ here is simply “one who occupies himself with the future” ;
  the “strong of soul” as expression used elsewhere ;
  4) line 11 : must serve the main theme of this chapter ;
  line :]

“(..but..) (kl=ki) – the animals of – the field      +
(will) devour – all – (..the sinners..) [=’corrupt eden-life’] (chith=chth) ,      +

[9 + 10 + 10b was 1 line]
10 [+as] – all – the blind – watchmen (of) – (..Jacob..)      +         [<< opposed to 144,000]
[deleted]
b)
[deleted]                                                                                                                                      [=’blind + vision’]
(..(who) loved ?..) – (..their (-own) visions ?..) ;                     [<< was swapped]   [=’see note’]

————————–
c) (..because..) (..the priests [=’pastors’]..) (klbim=knim) – strong of – soul [=’Ego’]          +
(have) not – understood – (..my covenant..) (shbo=bryh) ,
and=as the prophets – (who had) – no – clue [+about it] ;                       [<< was swapped]

————————–
d) all of them – (have) looked at [=’faced’] – their (own-) way ,
[+as] the end (-time) – (which would be) the gain – [+for] each ;       +

[10d + 11 was one line]
11 (..saying..) (athi=amr) :
[=we] (will be) taken away – and=when – the great – day – (..of IEUE..) – (will) be .

(Een goddeloos volk)
Alle dieren van het veld, kom om te eten, ja, alle dieren in het woud ! Zijn wachters
[namelijk: van het volk] zijn allen blind , zij weten van niets . Zij allen zijn stomme
honden, zij kunnen niet blaffen ; slaperig liggen zij neer, zij hebben het sluimeren lief .
Deze honden zijn vraatzuchtig , zij kennen geen verzadiging . Ja, zij zijn herders die niet
tot inzicht weten te komen . Zij allen keren zich naar hun eigen weg, ieder is uit op eigen
gewin , niemand uitgezonderd . Kom, zeggen zij, ik zal wijn halen, en wij zullen ons
dronken drinken aan sterkedrank ; en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter ,
nog veel geweldiger !

 • [=’zie Engels waarom voor alle corrupties ,
  terwijl zin 11 aan moet sluiten op het hoofdthema ;
  zin :]

“(..maar..) (kl=ki) de dieren van het veld       +
zullen al (..de zondaren..) [=’corrupt eden-leven’] (chith=chth) verslinden ,       +

[9 + 10 + 10b was 1 zin]
10 [+als] alle blinde wachters (van) (..Jacob..)     +          [<< tegengesteld aan 144,000]
[verwijderd]
b) [verwijderd]                                                                                                                  [=’blind + visioen’]
(..die hun (-eigen) visioenen ?..) (..liefhadden ?..) ;         [<< was verruild ; en zie Engels]

————————–
c) (..omdat..) (..de pastors [=’priesters’]..) (klbnm=knm) sterk van ziel [=’Ego’]       +
(..mijn verbond..) (shbo=brth) niet hadden begrepen ,
[=als] de profeten die (er) geen benul van hadden ;   [=’over de terugkeer naar eden’]

————————–
d) zij allen hebben gekeken naar hun (-eigen) weg ,
[+als] het eind (-der tijden) dat in het voordeel van ieder zou zijn ;       +

[10d + 11 was 1 zin]       
11 (..zeggend..) (athi=amr) :
[=wij] zullen weggenomen worden [=wanneer] de grote dag (..van IEUE..) zal zijn .

 

 


27.08.19 — submitted — first version — hetreport
02.05may.2020 — submitted as 2d version
08.11nov.2020 — submitted as third version , and definitive [checked] ;
in the May version the subjects were rightly identified
but now the turningpoint of juxtaposition is clear + line 11