Jes. 56: welzalig degene
die het verbond bewaart
(=de terugkeer van eden)
+ sober deel II …
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous 55 :
after the general call (in 55)
now things become more specific —
between those ‘who keep the covenant’
(the latter as ‘the return of eden’)
as opposed to those in the sober part II ..
(but note how part II is about ‘the leaders’
because that context is important)

note : very readable , 2nd submitted version
and now definitive after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 55 —
na de algemene oproep in vorig hoofdstuk
wordt hetzelfde thema nu meer specifiek –
tussen hen ‘die het verbond bewaren’ [het verbond als ‘de terugkeer van eden’]
en hen die dat niét doen – in het sobere tweede gedeelte
(maar let op hoe deel II gaat over ‘de leiders’ , die context is belangrijk) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; mooi hoofdstuk ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 56

1-2-3
vervolg : … welzalig wie het verbond [=’de terugkeer van eden’] bewaart :
thus he-says ieue keep-you ! judgment and·do-you ! righteousness that near
salvation-of·me to·to-come-of and·righteousness-of·me to·to-be-revealed-of happy !
mortal he-is-doing this and·son-of human he-is-holding-fast in·her one-keeping
sabbath from·to-profane-of·him and·one-keeping hand-of·him from·to-do-of
any-of evil and·must-not-be he-is-saying son-of the·foreigner the·he-is-obligated
to ieue to·to-say-of to-separate he-shall-separate·me ieue from·on people-of·him
and·must-not-be he-is-saying the·eunuch behold ! I tree dry
Thus saith the LORD, Keep ye judgment, and do justice: for my salvation [is] near to come,
and my righteousness to be revealed. Blessed [is] the man [that] doeth this,
and the son of man [that] layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it,
and keepeth his hand from doing any evil. Neither let the son of the stranger,
that hath joined himself to the LORD, speak, saying, The LORD hath utterly separated me
from his people: neither let the eunuch say, Behold, I [am] a dry tree.
‘eunuch’ , H5631 saris ‘officer, official, chamberlain, eunuch’, rather negative ;

 • context : continued : … blessed who keeps the covenant [=’the return of eden’] :
  … after the general call in previous chapter ,
  things get very specific in this one ;
  2) syntax / corruptions : not ‘son + adm-man’ but ‘people’ ;
  the ‘to remember’ (-zkr) looks virtually the same as ‘foreign’ (-nkr) ,
  and is also used “when God will remember” (read : to go act) ;
  only valid phrase in prophets is “keeping the covenant” ;
 • the ‘to remember’ and ‘join’ :
  Rev. 22 , Christ saying “… I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them
  which keep the sayings of this book: worship God. And he saith unto me, Seal not the sayings
  of the prophecy of this book: for the time is at hand.”    (and see this chapter part II !)

line ,
“thus – says – IEUE :
keep (and guard) you ! – the legal case , and=as doing – the right thing ,
[+so] that – my salvation – (will) arrive ,       +                                                                 [=’skipped : near’]
and=as – my righteousness – (which) (will be) shown :

 
blessed – (is) the man – (who) does – this ,
and=as the sons of – [=my people] – (who are) holding – her [=’the legal case’] – fast ,
(being) the ones (who) keep – [=the covenant] [=’the return of eden’] – from (being) desecrated ,   +
and=by the ones – [+nót] – keeping – their hand – from doing – evil ;                       [=’skipped : any’]              

 
(it) must not be – (that) the son – (…(who) remembers [=’the covenant’] …) (nkr=zkr) ,      +
(therewith) (having) joined himself – to – IEUE , says :                     [=’compare Rev.22 quote, above’]
IEUE – (has) completely seperated me – from – his people  [=’believers’] ,
and (it) must not be – (that) [=the son] – says :                            [=’term is ‘son’, see above and next’]
behold ! , I (am) – (but) a dry – tree ;                                              [=’to be fair , ……’]

(Aansporing tot godsvrucht)
Zo zegt de Heer : neem het recht in acht en doe gerechtigheid ,
want mijn heil is nabij om te komen, en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden .
Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt ;
die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt ,
en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen .
Laat de vreemdeling die zich bij de Heer gevoegd heeft , niet zeggen :
de Heer heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden ;
laat de ontmande niet zeggen : zie , ik ben maar een dorre boom .

“zo zegt IEUE :
bewaart (en bewaakt) u ! – het recht , en doe het juiste ,
[+opdat] mijn verlossing zal verschijnen ,         +                                          [=’verwijderd : dichtbij’]
als mijn gerechtigheid (die) getoond zal worden ;

 
welzalig de man die dit doet ,
[=als] de zonen van [=mijn mensen] die aan haar [=’recht’] vasthouden ;
die degenen zijn die [=het verbond] [=’de terugkeer van eden’] bewaren voor ontheiliging ,    +
[=door] degenen die hun hand er [+niet] van weerhouden om kwaad te doen ;

 
het moet niet zijn dat de zoon (…(die zich) herinnert [=’het verbond’] …) (nkr=zkr) ,     +
(daarmee) zich gevoegd hebbend bij IEUE , zegt :                      [=’vgl. Openb. 22 quote , zie boven’]
IEUE heeft mij compleet afgesneden van zijn mensen [=’gelovigen’] ,
en het moet niet zijn dat [=de zoon] zegt :                                  [=’term is ‘zoon’, zie boven en next’]
zie , ik ben (maar) een dorre boom ;                                             [=’om eerlijk te zijn , …. ‘]

 
4-5
… de belofte voor het bewaren van het verbond :
that thus he-says ieue to·the·eunuchs who they-are-keeping sabbaths-of·me
and·they-choose in·which I-delight and·ones-holding-fast in·covenant-of·me and·I-give
to·them in·house-of·me and·in·walls-of·me hand and·name good from·sons
and·from·daughters name-of eon I-shall-give to·him which not he-shall-be-cut-off
For thus saith the LORD unto the eunuchs that keep my sabbaths, and choose [the things]
that please me, and take hold of my covenant; Even unto them will I give in mine house
and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters:
I will give them an everlasting name, that shall not be cut off

 • context : … the promise for keeping the covenant :
  … yes we kept ‘eunuch’ too , in first submission ,
  we weren’t sharp enough ;

line ,
that=because – thus – IEUE – says       +
to=about – [=the sons] – who – (are) keeping – my [=covenant] [=’to return of eden’] ,      +
and=as their choice – in which – I delight ,
(namely) and=as the ones holding fast – (unto) my covenant :              [=’original term here !’]

 

 • [=’below : the “better then (my other) sons and daughters” sounds strange ,
  the ‘house’ (bnth=bth) can refer to previous :]

I (will) place – them – in my house – and=as [=within] my walls ,                  [=’temple in eden’]
and – I (will) give – them – forever – names ,        +
[+as] the [eden-] good – names [=’authority’] – [=for] the sons – and=of [=the [eden-] house]  ,
which – (will) not – (be) cut off ;

Want zo zegt de Heer over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen ,
verkiezen wat mij behaagt, en vasthouden aan mijn verbond :
ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats [letterlijk: een hand] geven ,
beter dan die van zonen en die van dochters ;
een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden .

“want zo zegt IEUE       +
[=over] [=de zonen] die mijn [=verbond] [=’terugkeer van eden’] bewaren ,      +
[=als] hun keuze die mij behaagt ,
(namelijk) [=als] degenen die vasthouden aan mijn verbond :              [=’originele term hier !’]

 
ik zal hen plaatsen in mijn huis , [=als] [=binnen] mijn muren ,                     [=’tempel in eden’]
en ik zal hen eeuwige namen geven ,        +
[+als] de [eden-] goede namen [=’authoriteit’] [=voor] [=de zonen] [=van] [=het [eden-] huis] ,
dat niet afgesneden zal worden ;

 
6-7
… een samenvatting van voorgaande :
and·sons-of the·foreigner the·ones-being-obligated on ieue to·to-minister-of·him
and·to·to-love-of name-of ieue to·to-become-of to·him to·servants every-of one-keeping
sabbath from·to-profane-of·him and·ones-holding-fast in·covenant-of·me and·I-bring·them
to mountain-of holiness-of·me and·I-make-rejoice·them in·house-of prayer-of·me
ascent-offerings-of·them and·sacrifices-of·them for·acceptance on altar-of·me that
house-of·me house-of prayer he-shall-be-called for·all-of the·peoples
Also the sons of the stranger, that join themselves to the LORD, to serve him, and to love
the name of the LORD, to be his servants, every one that keepeth the sabbath from polluting it,
and taketh hold of my covenant; Even them will I bring to my holy mountain, and make them
joyful in my house of prayer: their burnt offerings and their sacrifices [shall be] accepted
upon mine altar; for mine house shall be called an house of prayer for all people.

 • context : … a summary of the previous :
  … and as closing of part I ;

line ,
and=for the sons – (…[as] the ones (who) remember [=’the covenant’]…) ,    
(being) the ones (having) joined themselves – unto – IEUE ,                              [=’as the 144,000’]
[+as] (the ones) serving him –and=by loving – the name [=’authority ’] of – IEUE ,
(who have) become to him – to=as – all – the servants      +
(who) keep – [=the covenant] [=’to return of eden’] – from (being) desecrated ,
and=as the ones holding fast – in=unto my covenant :                                  [=’above : all is 1 line’]

 
I (will) bring them – to – my – sacred – mountain [=’tsiun in eden’] ,  
and I make them to rejoice – in – my house of – prayer ;               [=’as the new temple in eden’]
their ascentofferings – and sacrifices – (will be) accepted – on – my altar ,
that=because – my house – (will be) named – “the house of – prayer – for all – people” ;

En de vreemdelingen die zich bij de Heer voegen om hem te dienen
en om de naam van de Heer lief te hebben , om hem tot dienaren te zijn ;
allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen ,
en die aan mijn verbond vasthouden :
hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg, ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed .
Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar .
Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken . 

“[=want] de zonen (…[als] degenen die zich herinneren [=’het verbond’]…) ,  
die degenen zijn die zich bij IEUE gevoegd hebben ,                                          [=’als de 144,000’]
[+als (degenen die) hem dienen door te houden van de naam [=’autoriteit’] van IEUE ,
die voor hem geworden zijn als alle dienaren      +
die [=het verbond] [=’terugkeer van eden’] bewaren en het niet ontheiligd laat worden ,
als degenen die aan mijn verbond vasthouden :                                         [=’alles boven is 1 zin’]

 
ik zal hen brengen naar mijn heilige berg [=’tsiun in eden’] ,   
en ik zal hen vreugdevol laten zijn in mijn huis van gebed ;             [=’nieuwe tempel in eden’]
hun (giften die omhoogrijzen) en hun offers zullen welgevallig zijn op mijn altaar ,
[=want] mijn huis zal ‘het huis van gebed voor alle mensen’ genoemd worden ; 

 
part II   —   deel II

 
8-9
hoofdstuk wisseling : … nu de groep die niét wordt meegenomen …. :
averment-of my-Lord ieue one-convening ones-being-expelled-of ishral further
I-shall-convene on·him to·ones-being-convened-of·him all-of animal-of·him
field come-hither-you ! to·to-devour-of all-of animal-of·him in·the·wildwood
The Lord GOD which gathereth the outcasts of Israel saith, Yet will I gather
[others] to him, beside those that are gathered unto him.
All ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest
‘outcasts’ , H1760 dachah ‘drive away, outcast’ , unusual term ;
‘yet’ , H5750 oud ‘still, yet, again , longer, [as continuance], yet more 1, any more 1’ ;

 • context : chapter change : … now the group who will nót be taken … :
  … sober part II ;
  the “declaration of” as a keyterm (like ‘thus says IEUE’) defines the start of part II ,

line ,  
“the declaration of – myLord – IEUE ,
the one (who will) gather – the outcasts [=’144k’] of – [=Jacob] [=’all to-be saved adm-souls’]  :
I (will) – [+not] – convene – any more (souls) – to them – to=as the ones (who will be) gathered :
come here ! –
to=for to devour (them) ,
all – animals of – the fields – [+and] all – the animals of – the forests ;

De Heere HEERE, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt , spreekt :
Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn .
(Een goddeloos volk)
Alle dieren van het veld, kom om te eten, ja, alle dieren in het woud !

“de verklaring van IEUE de Heer ,
die de verschoppelingen [=’144k’] van Jacob [=’alle adm-zielen die gered worden’] verzamelt :
ik zal [+niet] nog meer (zielen) bijeenbrengen tot hen die verzameld worden :
kom om (hen) te verslinden , alle dieren van de velden , [+en] alle dieren van de bossen ;

 
10-11-12
slot : … de vorige verzen 8-9 verklaard :
they-watch ones-watching-of·him blind-ones all-of·them not they-know all-of·them
dogs mute-ones not they-are-being-able to·to-bark-of ones-having-nightmares
ones-lying-down ones-loving-of to·to-slumber-of and·the·dogs strong-ones-of soul
not they-know satisfaction and·they ones-being-shepherds not they-know
to-understand-of all-of·them to·way-of·them they-face man to·gain-of·him
from·end-of·him come-hither-you ! I-shall-take wine and·we-shall-arouse intoxicant
and·he-becomes as·this day tomorrow great exuberant exceedingly
His watchmen [are] blind: they are all ignorant, they [are] all dumb dogs, they cannot bark;
sleeping, lying down, loving to slumber. Yea, [they are] greedy dogs [which] can never have enough,
and they [are] shepherds [that] cannot understand: they all look to their own way, every one for

his gain, from his quarter. Come ye, [say they], I will fetch wine, and we will fill ourselves
with strong drink; and to morrow shall be as this day, [and] much more abundant.
‘dogs’ , H3611 keleb ‘dog’, H3619 kelub ‘basket (cage)’, altered for -khn ‘priest’ ? ;
‘bark’ , H5024 nabach ‘to bark’ 1x ; no other in cluster ; or 5016 nebuah ‘to prophecy’ ? ;

 • ‘sleeping’ , H1957 haz-ah ‘dream, sleep’ 1x; no other in cluster ; altered -chazah ‘vision, seer’ ? ;
  H8139 shen-ah ‘sleep, to sleep’ ;
 • ‘lying down’ , H7901 shakab ‘to lie down, but also used in sexual sense’ ;
 • ‘slumber’ , H5123 num ‘slumber’, seems valid ;
 • ‘come’ , H857 athah ‘to come’ ; but is -bo ; attah ‘you’ ? , or just ‘with’ ? ;
 • ‘fill ourselves’ , H5433 saba ‘drink heavily’ ;
 • ‘strong drink’ , H7941 shekar ‘intoxicating drink’ ; -shakar ‘drunk’ ;
 • ‘abundant’ , H3499 yether ‘remainder, rest, etc’ , [+’hanging thing, flap’] ;
 • context : closing : … the previous lines 8-9 explained :
  … rather corrupted , this section ;
  note the utter juxtaposition here with the theme of part I ;

line,  [10-12 : now restored context]
“his [=’Jacob’s’] watchmen [=’this group in part II’] – (are) blind ,       +
[+as] all of them – (who have) no – understanding :                
they all – (are) (…priests…) – [=who] (almim=mi) – (do) not – understand – (…prophecy…) ;
(……………) – (…………) ,
(…[+as] the ones loving?…) – (………….) ;

 • [=’prophecy’ (-nebuah) instead of ‘’bark’ (-nabach) 1x , is a lot better context ,
  turning ‘dogs’ (-klb) into (-khn) ‘priests’ , which is also more sensible ;
  but the ‘lying down’ must be corrupt , modelled after ‘the dogs’ ; we leave it open :]

 
and=for (…the priests…) – (are) the strong [-type] – adm-souls      +           [=’instead of humble’]
(who) (are) not – (..capable..) – (…to return [=’to eden’]…) (shba=shb) ,       [=’capable : line 10’]
and=as shepherds – (who have) no – understanding – (nor) discernment ;
all of them – face – (towards) their (own) way ,      +
each – to=for to profit – from ‘his point of view’ [=’from his end’] ;        +

————————- [below : possible]

 • [=’below : it doesn’t make sense that shepherds grab wine ,
  except if the metaphor of ‘strong drink’ is “false opinions , a spelled-like state”;
  considered the rest of this section , “a revival” (an outpouring) is a valid option here ,
  since that is indeed what many wait for :]

(…saying…) :
(…come you !…) , [+for] (…we (will be) taken over…) – [by] (new) wine , [=’read : “a revival”?‘]
and=as (…(being) saturated…) (sba=shba) – [with] (…intoxicant…) ,
and – tomorrow – (can) be – this – day [of] – very – great – abundance .

Zijn wachters [namelijk: van het volk] zijn allen blind , zij weten van niets .
Zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet blaffen ;
slaperig liggen zij neer, zij hebben het sluimeren lief .
Deze honden zijn vraatzuchtig , zij kennen geen verzadiging .
Ja, zij zijn herders die niet tot inzicht weten te komen .
Zij allen keren zich naar hun eigen weg, ieder is uit op eigen gewin , niemand uitgezonderd .
Kom, zeggen zij, ik zal wijn halen, en wij zullen ons dronken drinken aan sterkedrank ;
en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, nog veel geweldiger !

“zijn [=’Jacob’s] wachters [=’deze groep in deel II’] zijn allen blind ,      [10-12 : herstelde context]
als allen die geen inzicht hebben :
zij zijn allen (…priesters…) [=die] (almim=mi) (…profetie…) niet begrijpen ;    (nabach=nebuah)
(………….) – (………….) ,
(…[+als] houdend van?…) – (………….) ;

 • [=’profetie’ (-nebuah) is een veel betere context dan ‘blaffen’ (-nabach) 1x ,
  dan wordt ‘honden’ (-klb) ‘priesters’ (-khn) , wat ook ergens op slaat ;
  het ‘neerliggen’ moet corrupt zijn , gemodelleerd naar ‘honden’ – we laten het open :]

 
want (…de priesters…) zijn de sterke [-type] adm-zielen      +                [=’in plaats van nederig’]
(die) niet (..in staat zijn..) (…om terug te keren [=’naar eden’]…) (shba=shb) ,   
[=als] herders die van niets weten , (noch) inzicht hebben ;
zij allen richten zich op hun (eigen) weg ,      +
ieder om te (kunnen) profiteren vanuit ‘zijn standpunt’ [=’let.: van zijn kant’] ;      +

————————-                                                                                                  [beneden : mogelijk]

 • [=’beneden : dat herders naar wijn en sterke drank zouden grijpen is vreemd ,
  alleen wanneer de laatsten een metafoor zijn voor “valse opinies , als behext zijn”;
  gezien de rest van deze sectie , is “een opwekking” (revival) een goede optie hier ,
  omdat inderdaad velen daarop wachten :]

(…zeggend…) :
(…kom !…) , [+want] (…wij (zullen) gegrepen worden ….(door) (de (nieuwe) wijn…) ,
[=als] (…verzadigd wordend…) (sba=shba) [met] (…bedwelming…) ,      [=’het “meer,Heer”?’]
en morgen (kan) deze dag van grote overvloedigheid zijn .

 


27.08.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
02.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up