Jes. 58: alleen als u uw stem laat horen stopt Adam met dit lichaam te maken

 

hoofdstuk context :
Werkelijk een prachtig hoofdstuk ,
hoewel het begint met een aanklacht :
gelovigen informéren wel naar God’s wegen ,
maar horen de beslissingen van hun éigen goden –
dit lijkt erg veel op de situatie van Bileam (zie het Report 3) .

 

Vervolgens wordt gevraagd “om op zoek te gaan en te begrijpen” ,
opdat ons begrijpen een benoemen van de situatie zal veroorzaken
opdat Adam op zal houden om dit lichaam te maken (zin 5) .

 

Prachtig wordt uitgelegd hoe alleen onze ziel deze zaken kan begrijpen
en dit met andere zielen kan delen – omdat het verstand “het vlees” genoemd wordt .
Het tweede gedeelte handelt over bepaalde “constructen”, vergelijkbaar met de bazuin ;
en hoe door het begrijpen en benoemen “de kudde” [van onze Originelen] vrij zal komen ;
eindigend met een belofte over de wederopbouw van Eden door alle geredde zielen-uit-Adam ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 58

1
call-you !
in·throat must-not-be you-are-keeping-back as·the·trumpet raise-high-you ! voice-of·you
and-tell-you ! to·people-of·me transgression-of·them and·to·house-of Jacob sins-of·them
Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, 
and shew my people their transgression, and the house of Jacob their sins
‘cry aloud’ , H7121 qara ‘to name’ ;

 • ‘voice (throat)’ , H1627 garon ‘throat’ (2x neck)  7x ; goren ‘threshingfloor’ 37x ;
  ger ‘stranger, guest’ 37x , guwr ‘whelp’ , ‘stranger’ 98x ; etc ;
  likely indeed ‘throat’ because of the connection with ‘trumpet’ , see below ;
 • zin context : gezien het hele hoofdstuk voelen we wel dat er een link wordt gelegd
  tussen “keel” en “bazuin” – maar de Nederlandse vertaling is wat lastig :
  de bazuinen in Openbaring zijn “een construct” , net als “de keel” is in hiëroglyfen –
  als een soort “corridor tussen eden en hun noorden” waardoor zij “lucht krijgen” ,
  vergelijk de draak en de rivier in Report pagina’s  ;

“name-you (the act of naming) ! / in=as (aloud of?) throat (H’ETT) / :
(it) must not be / you are holding (it) back / as the trumpet (=linked) / ,
raise on high (r-m, new-hand region North) ! / your voice / ,
and tell-you (the serpent-concept) ! / to my people / their transgression (to separate) / ,
and to the house of / Jacob (ad.-souls on earth) / their sins (not having eden-life) / ;
(Schijnvroomheid)
Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin,
Verkondig mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden. 

“noemt u ! (luid-) keels : het moet niet zijn dat u (die) als de bazuin terughoudt ,
lift uw stem op naar de hoogte [troon] ,
en vertel [het serpent-concept] tegen mijn mensen hun overtreding [afsplitsing] ,
als aan het huis van Jakob [alle gelovige adam-zielen op aarde] hun zonden [geen eden-leven] ;

 
2
de aanklacht : eigen goden aanzien voor God –
and me day day they-are-inquiring and·knowledge-of ways-of·me
they-are-delighting as·nation which righteousness he-does
and·judgment-of Elohim-of·him not he-forsakes
they-are-asking·me judgments-of righteousness nearness-of Elohim they-are-delighting
Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, 
and forsook not the ordinance of their God: they ask of me the ordinances of justice; 
they take delight in approaching to God
‘delight’ , H2654 chaphets ‘to delight in, to desire’ 75x ; bit Negative ,

 • ‘forsook’ , H5800 azab ‘proper: to loosen ; to leave, forsake, etc’ 211x ; problem is that the
  colour of ‘forsake’ can sound like ‘leaving a lover’ , but here it’s negative ;
 • zin context : zo snel kan het dus Fout gaan ;
  de aanklacht is juist “dat zij wel vragen – maar God verwisselen voor hun éigen goden” ;
  deze typische aanklacht wat betreft deze verwisseling komt vaak voor in de Profeten ,
  en vergelijk het varhaal van Bileam (Report pagina) ;

“and=for / day – (after) day – they are seeking – me / and – are desiring – knowledge of – my ways / ,
as the [worldly!] nation / which / does – righteousness / ,
and=yet – not – abandon – the judgment (VaV) of / his=their deities / ;
they are asking mé / (for) judgments of / righteousness / ,
(yet) they are delighting in / the nearness of / the [own] deities / ;
Hoewel zij mij dag aan dag zoeken, en vreugde vinden aan de kennis van mijn wegen,
Als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van God niet verlaat ,
Vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen, +
“want zij zoeken mij dag aan dag , en verlangen de kennis van mijn wegen ,
(om) (te zijn) als de [wereldse!] natie die rechtvaardige daden doet ,
maar het oordeel van de (eigen) goden niet opgeeft ;
zij vragen mij om rechtvaardige oordelen –
(maar) vinden vreugde in het nabij komen van de (eigen) goden :

 
3
gelovigen begrijpen de aanklacht niet , en vragen :
to·what ? we-fast and·not you-see we-humble soul-of·us and·not you-are-knowing behold !
in·day-of fast-of·you you-are-finding delight and·all-of grievous-labors-of·you you-are-exacting
Wherefore have we fasted, [say they], and thou seest not? [wherefore] have we afflicted
our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure,
and exact all your labours

 • ‘pleasure’ , H2656 chephets ‘a valuable thing’ 39x ; by extention ‘desire, a matter, event’ ;
  chaphets ‘pleased, desire’ 75x ; (previous!) ; unclear root (part eden-life -ch, and ts-term) ,
 • ‘exact’  , H5065 nagas ‘oppressor, taskmaster, overseer’ 23x ; (pharaoh’s taskmasters) ,
  several times ‘to exact’, as demanding and getting debt from someone ;
  serpent-cluster ; we thought of the term “cashing-in” ,
 • zin context : het “vasten” hoeft helemaal niet alleen “van eten” te betekenen ,
  maar kan ook zijn “van overtuigingen” , zeg als een soort “periode van zelfreflectie” ;
  de zin vertelt hier dus een belófte – voor context voegden we (échte)  in ;
 • 2 .  let op hoe hoe hier dezelfde term (-chephets) niet gebruikt wordt als werkwoord ;
  en er staat niet “uw eigen wens” , dan had er delight-of-you gestaan ;

“to=for what / we fast (refrain from the ‘common ideas’) / , and=for – you (IEUE) – not – see (it) / ,
(and) we humble / our adamite-soul / and=but – you are -not – aware (of it) ? / ;
behold ! / , in the day of / your fast (refrain common ideas) / you (will be) finding / a valuable matter / ,
and=for all of / your hard work / you (will be) cashing-in (serpent-constructs !) / ;
terwijl zij zeggen: waarom vasten wij, als u het toch niet ziet ,
waarom kwellen wij onze ziel, als u het toch niet weet ?
Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af .

“waarom vasten wij , en u ziet (het) niet ,
(en) vernederen wij onze adam-ziel, maar u aanschouwt het niet ? ;
zie ! , op de dag van uw (échte) vasten zult u een belangrijke zaak ontdekken ,
want door al uw harde werk zult u gaan incasseren [serpent-constructen!] : + 

 
4
behold ! for·contention and·strife you-are-fasting and·to·to-smite-of in·fist-of
wickedness not you-shall-fast as·the·day to·to-make-heard in·the·height voice-of·you
Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness: 
ye shall not fast as [ye do this] day, to make your voice to be heard on high 

 • ‘strife’ , H7379 rib ‘dispute, controversy’ 67x ; -ra evil (+ solarplane ?)
  rib ‘contend with’ 67x as legal case ; “the controversy of Jacob” chapter ;
 • ‘debate’ , H4683 matsts-ah ‘strife’ 3x ; matsts-ah ‘unleavened bread’ 53x ;
  matsats ‘to suckle’ 1x ; mats-ah ‘suckle out (drain out or in)’ 7x ;
  mots ‘chaff’ 8x ; from -tsiyts ‘ blossom, flower, shining thing, plate’ + m-realm
  (colour as SHSHN lotus ? ts-ts ? or TET ?)  tsuwts ‘to twinkle, blossom’ 7x ;

‘fist’ , H106 egroph ‘fist’ 2x ; very unclear ; either glyph KHEMÃ or H’EMAG ;
‘on high’ , H4791 marom ‘height, high, lofty’ , from -rum (line 1) + m-realm ;
Rum is the present new-adamite-throne on high (Isis) , this one above it ;

 • zin context : de zin loopt door , over dezelfde onderwerpen :
  hier wordt verteld wát die serpent-constructen dan zijn [in het noorden] ;
  a] de “controverse van Jakob” komt nog , als titel van dat hoofdstuk ;
  b] de “eden-bloesem” is de bloesem aan de eden-wijnstok (-gephen) ,
  maar die bloesem bevindt zich nu in hun noorden , en dus ook de
  vruchten daarvan – omdat zij een illegale rank tússen de wijnstok
  en haar bloesems hebben geplaatst : Ezechiël vertelt daarover ;
  c] de “grijpende vuist” als construct ; zie afbeeldingen ;
 • 2 .  het Engels “you are to be fasting” is een legale syntax maar wat lastig
  over te brengen in het Nederlands ; “moet gaan vasten” komt dichtbij ;
 • 3 .  het “niet (echt) vasten maar pas” : er kan geen “vandaag” worden bedoeld
  want dan had er gestaan (the-day-the-this) ; het (maar pas) is niet netjes
  maar moet bij de intentie komen ;
 • 4 .  de “troon in m-realm” zal terugkomen in andere hoofdstukken –
  het gaat over een eden-construct als “de troon van de adam-ziel” ,
  welke zich nu in het noorden bevindt “op de hoogte” ;
  en in de Schrift wordt die (nu gecorrumpeerde) troon “Raamah” genoemd ,
  van wortel -rum “hoogte”. (in glyphs is deze troon ÁST , Isis) ;

“behold ! / , you are (to be) fasting – for the legal controversy (evil solarplane?) /   +
and the strife (eden-blossom for m-realm?) / ,
and=yet (in order) to=for to smite / in=as the (grasping) fist of / wickedness (boss) / :
you shall – not – (really) fast / as=but the day /  +
to=when – your voice – (is) made (to be) heared – in the height (r-rum, Isis) / ;
Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken, en om goddeloos op de vuist te gaan.
Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte .

“zie , u moet gaan vasten vanwege de legale controverse [‘van Jakob’]   +
en de twist [eden-bloesem voor m-realm] ,
om zo de [grijpende matrix-] vuist van zondigheid te vernietigen :
u zult niet (echt) vasten (maar pas) op de dag dat uw stem   +
te horen gemaakt wordt in de hoogte [troon in noorden] ;

 
5
?·as-this he-shall-be fast I-am-choosing·him day to-humble-of adm human soul-of·him
?·to·to-bend-of as·rush head-of·him and·sackcloth and·ash he-is-making-berth
?·to·this you-are-calling fast and·day-of acceptance to·ieue
Is it such a fast that I have chosen? a day for a man to afflict his soul? 
[is it] to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes [under him]? 
wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the LORD?
‘spread’ , H3331 yatsa ‘lay (down), spread (out)’ 4x ; 3318 yatsa ‘bring forth’ 1069x ,
now which prevails : the 4x or the 1069x ? – the latter, ofcourse ;

 • zin context : tekstgeknoei – drie illegaal geplaatse vraagtekens :
  het smerige van knoeien met de originele tekst is omdat Canaan wéet dat wij
  het niet aan zullen durven om éen jota van de tekst te veranderen –
  het origineel [van afgelopen Juli] weigerde dan ook om logisch tevoorschijn
  te komen : totdat blijkt dat de vraagtekens niet horen in deze zin .
  Waarom ?
  Omdat dit de crux is , het belangrijkste gedeelte – en bovendien omdat via
  juxtapositie in de vólgende twee zinnen WEL de goede vraagstelling klinkt ;
 • 2 .  Adam : er is geen andere context mogelijk ;
  dat hij “koppig en hoogmoedig is” komt ook terug in het hoofdstuk waar hij
  niet eens bang is wanneer hij de 144,000 zal zien ;
  let ook op hoe hij ons lichaam maakt – als “rouwgewaad” (engels : sackcloth) ,
  en die term komt terug bij de twee getuigen [als de 144,000] in Openbaring ;
 • 3 .  de term -yatsa is expres verwisseld naar eenzelfde term als “neerliggen”,

“as this – shall it be – the fast – I am choosing : /
(to be) the day – to humble / the adamite-soul of – the adm-human (=Adam) / ,
to=for to bend / his head – as the reed / , and=about the sackcloth / and ash / he is bringing forth / ;
as this – you are (to be) naming – the fast / and=as the day of acceptance / to=by IEUE / ;
Zou dit het vasten zijn dat ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt,
dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as ?
Noemt u dat vasten en een dag die de Heer welgevallig is ?

dit zal het vasten zijn dat ik verkies :
(namelijk) de dag (dat) de adm-man [Adam] zijn adam-ziel verootmoedigt ,
door zijn hoofd te buigen als een riet ,
vanwege het rouwgewaad [dit lichaam !] als de as (die) hij voortgebracht heeft :
dit moet u het vasten noemen – als de dag van welgevallen van IEUE ;   

 
6
?·not this fast I-am-choosing·him to-unloose hindrances-of wickedness
to-let-loose bunches-of slider-bar and·to-let-go ones-being-bruised free-ones
and·every-of slider-bar you-shall-pull-away
[Is] not this the fast that I have chosen? to loose the bands of wickedness, to undo the
heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? 
‘undo’ , H5425 nathar , properly: to jump 8x ;

 • ‘bands’ , H2784 chartsubb-ah ; unknown still , some composite-term ; do we have a chance
  that here is referred to “the fetters of Set” as “bandages placed on the mouth” (gate)
  as glyph SA-SET ..? ; next term is -rsho “head, top, summit, etc” ; cher+tsab ?
 • ‘heavy burdens’ , H92 agudd-ah , proper: something bound together , ‘bunch, troop’,
  into -gad cluster  to raid, troop, band, fortune ; gadad ‘cut, pierce’ 8x , d-d ;
  geduwd ‘band, troop, raiders’ 33x ; gedud ‘furrow’ (from gadad to cut) ;
 • ‘yoke’ , H4133 mot-ah ‘pole, bar’ 12x ; by implication ‘yoke’ etc ; to matt-ah axis (staff) ;
  as dimensional-axis ; mot ‘bar, pole’ 6x ; place-T + m-realm ? ;
  this bar must be singular , for it is compared tot he “finger” later on ;
  and there the finger is correlated to “mouth” ! so the SA SET can be valid –
  remember the glyph “goddess placing her finger to her lips” ;
  we had to turn “every pole” into “all of” ; as inverted section of q-axis ?

‘the oppressed’, H7533 ratsats ‘crush, to crush, oppress’ ; likely -ra evil + blossom -tsts ,

 • zin context : 1 . Originelen : als “de kudde als originele-lichamen” , zie Report 4 ;
  we zijn nog steeds in het Noorden bij deze zin ;
 • 2 .  gevangenis-spijl :
  hier komt “een construct” ter sprake als een illegaal gemaakte dimensionele-as ,
  vergelijk ook “de ijzeren spijlen van Damascus” als zelfde context ;

“(is) not / this / the fast / I am choosing : / ,
(namely) to (be) unloosed / the fetters of / wickedness (head, top, summit) ? / ,
(by) to (cause to) leap (open) / the (matrix-) bar-pole – (being) bound together / ,
and=for to (be) send out / the crushed ones [adamite-originals] / (to be) the free ones : /
and=for every=all-of / the bar-pole [as dimensional axis] / you shall break down / ;
Is dit niet het vasten dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan,
dat u elk juk breekt ?

“is dit niet het vasten dat ik verkies :
(namelijk) het verbreken van de banden van zondigheid [‘de baas zijn’] ,
het open laten springen van de samengebonden [gevangenis-] spijl [van deze matrix] ,
om de onderdrukten [‘de kudde’ van Originelen] vrij te maken :
want de hele spijl [als dimensionele-as] zult u breken ;

 
7
terug naar de situatie op aarde – nog steeds geadresseerd aan U :
?·not to-share to·the·famishing-one bread-of·you
and·humble-ones ones-brought-down you-shall-bring house that you-are-seeing
naked-one and·you-cover·him and·from·flesh-of·you not you-are-hiding-yourself
[Is it] not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are
cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him;
and that thou hide not thyself from thine own flesh? 
‘hungry’ , H7457 raeb ‘hungry’ 16x , evil -ra (+solarplane?) ; comp. -rib above ,

 • zin context : de aspecten in deze profetie zijn overstijgend ,
  het “brood” mag worden begrepen als “ideeën , overtuigingen, opinies” ,
  (vergelijk een ander hoofdstuk “het brood van anderen”) ;
  hier gesteld tegenover het denken van het vlees ;
 • 2 .  het “?-not” mag het legale “(shall-it) not (be)” hebben ; toegevoegd : (door) ;

“(will) (this) not (be) / (by) to share – your bread (ideas) –  +
to=with the hungry ones (believers) ? / ,
and=for the – restless – humble ones [souls] / you shall bring / home / ,
that=because / you see / the naked one [soul] / and you cover him / ,
and=for – you are – nót – hiding yourself – from=behind your flesh [superficiality] / ;
Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt ,
en de ellendige ontheemden een thuis biedt,
Dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,
en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt ?

“zal (dit) niet gebeuren (door) uw brood [begrijpen] te delen met de hongerigen [zielen] ?
want de rusteloze nederigen [zielen] zult u thuisbrengen ,
omdat u de naakte [ziel] (van de ander) ziet , en haar bedekt ,
want u verstopt uzelf niét achter het vlees [het denken van dit lichaam] ;

 
8
then he-shall-be-rent as·the·dawn light-of·you and·longevity-of·you hastily she-shall-sprout
and·he-goes to·faces-of·you righteousness-of·you glory-of ieue he-shall-gather-about·you
Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily: 
and thy righteousness shall go before thee; the glory of the LORD shall be thy rereward 
‘break forth’ , H1234 baqa ‘burst open, break through, rent’ 54x ;
‘health spring forth’, H725 aruk-ah ‘repair, recovery ; not to full state but to partial situation ;
‘rereward’, as -asaph, gather together ;

 • zin context : het “herstel snel intreden” wijst nog op een niet-ideale-situatie ;
  waarschijnlijk omdat de 144 nog voor een tijd verbonden zijn met dit lichaam
  (“herstellen” wordt in de Schrift niet gebruikt als synoniem voor “nieuw”) ;
  in de laatste zin is niet helemaal duidelijk wat bijeengebracht wordt ;

“then – your light – shall break forth – as the (eden-) dawn / ,
and your recovery (healing) / shall spring forth – fast / ,
and=for – your righteousness – (will) go – to=as (being) in front of you / ,
the glory (dimensional heavyness) of / IEUE / shall gather together (each?, all?) of you / ;
Dan zal uw light doorbreken als de dageraad , en uw herstel snel intreden .
Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn.

“dan zal uw licht doorbreken als de [Eden-] morgen , en uw herstel snel intreden ;
gerechtigheid zal voor u uitgaan ,
en de glorie [dimensionele-zwaarte] van IEUE zal [ieder, alles?] van u bijeenbrengen ;

 
9
then you-shall-call and·ieue he-shall-answer you-shall-implore
and·he-shall-say behold·me ! if you-are-taking-away from·midst-of·you slider-bar
to-point-of finger and·to-speak-of lawlessness
Then shalt thou call, and the LORD shall answer; thou shalt cry,
and he shall say, Here I [am]. If thou take away from the midst of thee the yoke,
the putting forth of the finger, and speaking vanity 
‘take away’ , H5493 sur ‘to turn’ 300x , as ‘remove, to turn aside or away, take away’  etc ;
‘putting forth’ , H7971 shalach ‘to send’ 847x ; divorce (send away) ; stretch out, extend, direct ;
‘finger’ , H676 etsba ‘finger’ 31x ;

 • zin context : normaal gesproken zou het “wijzen met de vinger” bedoeld zijn ,
  maar niet wanneer gekoppeld met de (eerder gebruikte) spijl als dimensionale-as ;
 • 2 .  de vinger als glyph TCHEBÃ (lijkt veel op -etsba) : een rechtopstaande vinger
  als nu kromme dimensionale-as ; Ezechiël vertelt hoe “zes schrijvers aan kwamen
  lopen over die gebogen weg naar de poort in het noorden” . Zie afbeeldingen ;

“then / you shall name / and IEUE / shall answer / ,
you shall call out for help / and he shall say : / behold-me ! / :
if / you are removing / the bar-pole – from your midst / (being) the – stretched-out – finger / ,   +
and=bý to speak (in right direction) of=óver / the lawlessness (of Õn) / ;
Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden ,
dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen : zie, hier ben ik .
Als u het juk uit uw midden wegdoet ,
het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid .

“dan zult u noemen en IEUE zal antwoorden ,
u zult om hulp roepen en hij zal zeggen : zie, hier ben ik ;
indien u de spijl [dimensionale-as] (als) de uitgestrekte vinger uit uw midden verwijdert ,
dóor het spreken [in de goede richting] óver de ongerechtigheid [Õn,Tyrus] ;

 
10
and·you-are-issuing to·the·famishing-one soul-of·you and·soul-of
one-being-humbled you-are satisfying and·he-is-radiant in·the·darkness light-of·you
and·gloom-of·you as·the·noons
And [if] thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; 
then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness [be] as the noonday 
‘draw out’ , H6329 puq ‘to obtain’ 7x ; puq ‘to totter, stumble, fall-over’ 2x (of idols)  ;

 • ‘darkness’ , 653 aphel-ah ‘thick darkness’ 10x ; nostril + deity ;
  something is Corrupted in last line – we adapted ;
 • zin context : “struikelend – verkrijgen” ; de woorden in de cluster zijn hetzelfde ,
  dus is een relatie bedoeld : de kleur mag zijn dat “ onze ziel deelt wat ze
  [met vallen en opstaan] geleerd heeft met een andere ziel” ;
 • 2 .  de laatste zin is gecorrumpeerd : er kan nooit hebben gestaan “uw donkerheid”
  vanwege de stanza-vorm tegenover het eerste gedeelte van de tweede zin ;
  we moesten het laten staan in niet-vet ;

“and you (are causing) – your adamite-soul –  +
(to be) obtained (via stumbling..) – to=by the hungry one / ,
and – the humbled – adamite-soul / you are (causing to) satisfy / ;
and=for – your light – (will) rise (eden-power) – in the darkness (eden absence) / ,
and the thick (matrix-) darkness / (will be) as your midday / ;
Als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt,
dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn ,

“want u laat [met vallen en opstaan…] de hongerige [ziel] uw adam-ziel verkrijgen ,
en u laat de nederige [ziel] zich verzadigen ,
want uw licht zal opgaan in de duisternis [vervormd eden-leven] ,
en de diepe duisternis [nostril+godheid] (worden) als uw middag ;

 
11
and·he-guides·you ieue continually and·he-satifies in·garish-days soul-of·you
and·bones-of·you he-shall-liberate and·you-become as·garden-of soaked
and·as·vent-of waters which not they-are-defaulting waters-of·him
And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought,
and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden,
and like a spring of water, whose waters fail not 

 • ‘drought’ , 6710 tsachtsach-ah ‘scorched’ 1x ; tsachach ; we had this term
  by the horus tile covered with blood , and couldn’t locate it’s meaning ;
  6703 tsach similar ; something doubled here ;

‘make fat’ , 2502 chalats  proper : pull of, draw off or out ; by extension ‘to arm (for war)’ ;
‘spring’ , 4161 motsa proper : the place or act from which something goes forth , 27x ;
‘fail’  , 3576 kazab ‘to lie’ 18x ; unclear root ; (“fail” is another term , in -al cluster) ;

 • zin context : 1 . beenderen wegtrekken :
  het thema “beenderen” is een erg moeilijke ; we zijn tot de conclusie gekomen
  dat dit begrip uiteindelijk Negatief is – voornamelijk gebaseerd op het Gog-hoofdstuk ,
  waar de beenderen als “onrein” in de Armageddon vallei [in de andere Werkelijkheid]
  worden geworpen ; we komen in een ander hoofdstuk hierop terug ;
  hier moet “de vreemde term “droogte” (verbonden met de Horus-steen) in verband
  staan mét de beenderen – als nog een aanwijzing dat het begrip Negatief is ;
 • 2 .  water “dat niet liegt” ; “ontbreken, missen, falen” is een andere woord-cluster ,
  waarschijnlijk is de term hier expres gebruikt ;

“and=for – IEUE – (will) guide you / continually / ,
and he satisfies – your adamite-soul – in drought (?) /  +
and=for he shall (draw out) – your bones / ;
and you become / as – the watered – (eden-) garden / ,
and as the starting-point of / waters / , (being) his waters – which – not – lie / ;
En de Heer zal u voortdurend leiden, hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen ,
Uw beenderen kracht geven ; u zult zijn als een bevloeide tuin ,
Als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt .

“want IEUE zal u voortdurend leiden en zal uw adam-ziel in (dorre streken?) verzadigen , +
want hij zal uw beenderen (uit u) verwijderen ;
en u zult zijn als een bevloeide [Eden-] tuin ,
en als een waterbron waarvan het water nooit liegt ;

 
12
and·they-build from·you deserted-places-of eon
foundations-of generation and·generation you-shall-raise
and·he-is-called to·you one-diking breach one-restoring tracks to·to-dwell-of
And [they that shall be] of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up
the foundations of many generations; and thou shalt be called,
The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in 

 • zin context : het gaat hier over het herbouwen van Eden –
  de “bres” is de bres welke Kir en Elam geslagen hebben bij hun
  invasie van Eden ; dit begrip komt vaak langs bij de Profeten ;

“and=for – from=by you – they (souls) (will) (re-)build / the deserted places (eden’s) of / olden times / ,
you shall (cause) – the foundations of=for – generation – and generation – (to be) raised (on high) / ,
and – to=over you – it is named / (you being) the one diking-up / the breach (into inner-court) / ,
the one restoring (W-course) / the (threaded) paths / to=for to dwell in / ;
En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen ;
de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen .
En u zult genoemd worden : hij die bressen dichtmaakt ,
hij die de paden herstelt, opdat men er weer kan wonen .

“want door u zullen zij [zielen] de verlaten plaatsen [van Eden] van weleer herbouwen ,
u zult er voor zorgen dat de fundamenten voor generatie op generatie opgericht worden ;
en u zult genoemd worden : hij die de bres [van Eden’s binnenhof] dichtmaakt ,
die de paden herstelt , opdat er gewoond wordt ;

 
13
if you-are-turning-back from·sabbath foot-of·you to-do-of desires-of·you
in·day-of holiness-of·me and·you-call to·the·sabbath delicacy to·holy-one-of ieue
one-being-glorious and·you-glorify·him from·to-do-of ways-of·you from·to-find-of
desire-of·you and·to-speak-of word
If thou turn away thy foot from the sabbath, [from] doing thy pleasure on my holy day; 
and call the sabbath a delight, the holy of the LORD, honourable; and shalt honour him, 
not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking [thine own] words 
‘if’  H518 im ‘if, not, when, whether, surely, doubtless, while, saving, verily’

 • ‘delight’ , H6027 oneg ‘luxury, pleasant’ 2x ; anog ‘delight’ 10x , also in previous chapter
  (who you bad seed make you delight in) , rather negative ; see next line ;
 • zin context : het overstijgende thema is hier de sabbat als “de rust van Eden” ;
  waar de wékelijkse sabbat maar een voorafschaduwing van is ;
  vergelijk Genesis 49 “..totdat Shiloh komt”, dat is , Eden’s rust ;

“if=when / you are returning (to W-course) / your feet / from=to the “time of rest” [Eden’s] /  +
(by) doing / your valuable things (=understanding) / in=for – my holy – day (to be) / ,
and you name / the delicacy (at that stage) – to=as the “time of rest” / , +
to=as the holy one of / IEUE / , being the glorious (dimensional-heavy) one (=that rest) / ;
and you glorify it (the time of rest) / from=by doing / your ways / ,
from=by finding / your (valuable) things /   +
and=by speaking (the right direction) / the word (right direction) [these chapters !] / ;  +
Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op mijn heilige dag te doen
wat u zelf wilt ; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heer geheiligd wordt –
die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen na te volgen,
niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt ,
“wanneer u uw voet terug laat keren [naar W-course] naar de tijd van rust [van Eden] ,
door het doen van uw waardevolle dingen om mijn heilige dag (te laten worden) , 
en u noemt die tijd van rust [van Eden] als de (echte) vreugde ,
als de heilige [rust] van IEUE , als de glorieuze [rust] ,
en u eert het [de rust] door uw wegen ,
(namelijk) door het vinden ván uw waardevolle dingen ,
door het spreken [in goede richting] van de woorden [of: concepten] , + 

 
14
then you-shall-enjoy-deliciousness on ieue and·I-cause-to-ride·you on high-places-of land
and·I-feed·you allotment-of Jacob father-of·you that mouth-of ieue he-spoke
Then shalt thou delight thyself in the LORD; and I will cause thee to ride upon the
high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father:
for the mouth of the LORD hath spoken [it] 
‘delight’ , H6026 anog ‘proper: be soft or pliable ; to make sport of, to jest, to delight in’ ;
‘ride’ , H7392 rakab ‘to mount (up), to ride’ 78x ;
‘high places’, as -bmuthi , from Behemoth, hostile m-realm north ; but now not anymore ;

 • zin context : 1 .  het “voeden” en Behemoth horen bij elkaar – het boek Henoch vertelt
  hoe Behemoth “tot voedsel gegeven wordt aan de adam-zielen” ;
  Behemoth was tot nu toe de vijandelijke “mannelijke” realm in het noorden ,
  maar wordt gereinigd zodra Eden weer gaat heersen (zie Report) ;
 • 2 .  het mag zijn dat er toegevoegd is “de mond” vanwege de relatie met
  de eerder genoemde “vinger” als construct – de “mond” is de poort
  van Eden welke bezet gehouden wordt door de boze , dezelfde poort
  “welke zij [de geesten]  haatten , omdat het onberispelijk sprak” ;

“then / you shall delight (at that stage) / on=in / IEUE / ,
and=for I cause you to mount-up / on / the high places (hostile-m-realm) of / the land (matrix) / ,
and I will feed you / the inheritance of / your (matrix-) father – Jacob (ad.-souls on this earth) / ,
that=for / the mouth of / IEUE / spoke (in right direction) / .
dan zult u vreugde scheppen in de Heer, ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde
en ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob ,
want de mond van de Heer heeft gesproken .

“dan zult u vreugde scheppen in IEUE ,
want ik maak dat u opstijgt naar de Behemoth-realm [noorden] van het land [Eden] ,
en ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob [alle gelovige adam-zielen] ;
omdat de mond van IEUE heeft gesproken . 

 
 


 
25.01-02.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series