Jes. 58 : het probleem van
de huidige christenheid (II) :
“het interesseert hen niet
wat Ik hen écht heb gezegd”
(thema : de verzegeling van
de profeten – per Daniël)
(+belofte voor de 144,000)
[cruciaal in 2020 ; nov.10]
(eindtijd – goed leesbaar)

 
[15 nov : comp. Haggai 2 , ‘the seal’ ,
and the “from that day onward”]

 

  chapter context :
continued , named : the problem of
present christianity (part II) :
“they aren’t interested to read what I
réally have spoken to them”
(theme : the sealing of the prophets
as described in Daniel)
(+a promise for the 144,000)

main theme :
… please see previous chapter 57 for the context of this one :
57 completely nails the main problem of (modern-) christianity ,
and in this chapter God explains the CORE of that problem – as this part II  —

..again the problem is “the proud mind of his people”, read , our Ego ,
which looks at a prophets-chapter while thinking
“oh no – not agáin a series of those irrelevant wars in 500 BC” :
not understanding that God’s words have been corrupted

… you and we know that pastors occasionally take a few lines of prophets
(yet as Esau’s version !) ,
but mainly to support with them the theme théy want to convey :
therefore it may – at first sight – appear as if wé “shopped in the text” ,
but we assure you that is not the case :
our job is to put every chapter in context as a logical whole

Esau knew how dangerous also this one (and 57) was for him ,
therefore once again he went in overdrive with his corruptions ;
chapter is 100% contextually restored now

  #2 :
note :
very readable , third version and
definitive ;
in last May’s submission much was right ,
please see end of page ;
submission of entire chapter : 10/11/ 2020
(yet the video came inbetween)
chapter was 100% corrupted

 

Hoofdstuk context :
hoofdthema :
… svp. zie vorig hoofdstuk 57 voor de context van dit hoofdstuk :
57 legt haarfijn uit wat het probleem is van het (moderne-) christendom ,
en in dit hoofdstuk legt God uit wat de REDEN daarvan is – als dit deel II –

 

… alweer is het probleem “het trotse verstand van zijn mensen”, lees , ons Ego ,
dat naar een profeten-hoofdstuk kijkt en denkt
“oh nee – niet wéer een irrelevante oorlog in 500 v.Chr.” :
niet begrijpend dat God’s woorden gecorrumpeerd zijn

 

… u en wij weten dat pastors nu en dan een paar zinnen uit profeten zoeken
(maar als Esau’s versie !) ,
maar die voornamelijk gebruiken om hun éigen thema mee te ondersteunen ;
daarom mag het lijken alsof WIJ “zijn gaan shoppen in de tekst” ,
maar we verzekeren u dat dit niet het geval is :
ons werk is juist om van ieder hoofdstuk éen logisch geheel te maken

 

Esau wist hoe gevaarlijk deze (en 57) voor hem was ,
daarom ging hij weer lekker los met zijn corrupties ;
hoofdstuk is nu 100% contextueel gerestaureerd —

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ;
in de versie van afgelopen Mei was veel goed [zie Engels aan eind pagina]
gehele hoofdstuk geplaatst op 10/11/ 2020 (maar de video kwam ertussen)
hoofdstuk was 100% gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 58

1-2-3
vervolg : … de reden dat gelovigen een verkeerd beeld van God hebben :
call-you ! in·throat must-not-be you-are-keeping-back as·the·trumpet raise-high-you !
voice-of·you and·tell-you ! to·people-of·me transgression-of·them and·to·house-of
Jacob sins-of·them
(line 2)
and me day day they-are-inquiring and·knowledge-of ways-of·me they-are-delighting
as·nation which righteousness he-does and·judgment-of Elohim-of·him not he-forsakes
they-are-asking·me judgments-of righteousness nearness-of Elohim they-are-delighting
(line 3)
to·what ? we-fast and·not you-see we-humble soul-of·us and·not you-are-knowing behold !
in·day-of fast-of·you you-are-finding delight and·all-of grievous-labors-of·you you-are-exacting

Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and shew my people their transgression,
and the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a
nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God: they ask of me
the ordinances of justice; they take delight in approaching to God. Wherefore have we fasted,
[say they], and thou seest not? [wherefore] have we afflicted our soul, and thou takest no
knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure, and exact all your labours.

‘fast’ H6684 tsum ‘to fast’ ; but H4683 matstsah ‘strife, debate, contend’ 2x ;
      H4672 matsa ‘find [most], discover, present 15, reach 3, deliver 2’ [simple inversion ?] ;
‘labours’ 6092 atseb ‘labours, workers’ 1x = corrupt [atsb=grievous] ;

 • continued : … the reason that believers have a wrong perception about God :

line ,                                                                                               

 • [=’the entire last section of ch. 57 was about “those who HAVE understood his words” ,
  therefore this chapter must start with a juxtaposition to the other group :
  yet ,
  because the final lines of 57 were so corrupted ,
  we decided to place the last line of 57 here (and the ‘thus says’ is valid as start) :

  there-is-no peace he-says Elohim-of·me for·the·wicked-ones
  [There is] no peace, saith my God, to the wicked.
  [Is.57:21]                                                                                                        [line 0 + 1 : likely restored]

“(..+but..) , (..+thus..) – says – (..IEUE..) :
there-will-be-no – peace – for the bad ones [=’people being their own boss’] ,       +

———————–
[start]
[line 1 a : now a réason for ‘being bad’ must be given :]
1a      [+as] (the ones who have) – not – (..read..) (qra=qr) – (..the scroll..) (shupr=sphr) ;
[1a : totally admissable – for it’s the theme !]
1b      (..+which..) (is) – the transgression of – my people ,                 [<< was right syntax !]
1c       and=as the sin of – the house of – Jacob ;                                                      [<< also good !]

———————–
[resuming chapter:]
 
2 (..because..) (ium=ki) – [=they] (have) – (..nót..) (ium=la) – investigated – [=him] (!) ,
b) and – (did) (..+not..) – desire – to understánd – my (..word..) (drk=dbr)

 
as (..my people..) – [=who] – (did) (..+nót) – do – the right (-thing) ,
(..because..) they left off – (to have) the just (-perception) – [+about] their deity ;

 
(..+neither..) – they ásked me – (to have) the right (-perception) ,
(..+because..)       +
[=they] (did) – (..+not..) – delíght (in) – (..the words..) (qrb=dbr) of – [+their] deity ;

 • [=’above 2 :
  so true ! ; many believers have problems with “the angry God in OT” :
  but that image exists only because of corruption ! ;
  below 3 :
  the “separating the words” is a theme in several chapters :]

———————–
3 (..therefore..) (me=lkm) – [=they] (have) – not – seen [+it] ,       +       [=’as the right text’]
(..+because..) (+ol) – [=their] adm-soul – (was) (..+not..) – humble :    [<< ch 57 + line 10]
[=they] (did) (..+not..) – understand – (..that..) (en=ki)       +
[=they] (had to) find – the delightful ones [=’words’] – [=between] – the grievous ones;

(Schijnvroomheid)
Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig mijn volk hun
overtreding, en het huis van Jakob hun zonden. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken ,
en vreugde vinden aan de kennis van mijn wegen, Als een volk dat gerechtigheid doet
en het recht van God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden
er vreugde in om tot God te naderen, terwijl zij zeggen: waarom vasten wij , als u het
toch niet ziet , waarom kwellen wij onze ziel, als u het toch niet weet ?
Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af .

 • [=’laatste gedeelte van 57 ging over “zij die de woorden WEL begrepen” ,
  daarom moet deze 58 gaan over de andere groep ;
  zie Engels waarom het eerste vers hier hoort :]
  [Is.57:21]                                                                                                      [zin 0 + 1 : waarsch. hersteld]

“(..+maar..) , (..+zo..) zegt (..IEUE..) :
er-zal geen vrede zijn voor degenen die slecht zijn [=’eigen baasje’] ,          +

———————–
[start]
[zin 1a : nu moet een réden gegeven worden :]
1a    [+als] (degenen die) – (..de [boek-] rol..) (shupr=sphr) niet (..gelezen..) (hebben) ;
[1a : kan prima – dat is het thema !]
1b    (..+wat..) de overtreding van mijn mensen is ,                                [<< was juiste syntax !]
1c     en=als de zonde van het huis Jacob ;                                                                    [<< ook goed !]

———————–
[doorgaand met hoofdstuk :]
 
2 (..omdat..) (ium=ki) [=zij] [=hem] (!) (..niét..) (ium=la) onderzocht hebben ,
b) en (..+niet..) verlangden (om) mijn (..woord..) (drk=dbr) te begrijpen ;

 
als (..mijn mensen..) [=die] (..+niét..) het juiste deden ,
(..want..) zij hebben verzaakt        +
(om) de juiste (-perceptie) [+over] hun godheid (te hebben) ;

 
(..+noch..) hebben zij mij gevráagd (om) de juiste (-perceptie) (te hebben) ,
(..+omdat..) [=zij] (..+geen..) vréugde vonden        +
in (..de woorden..) (qrb=drb) van [+hun] godheid ;

 • [=’2 boven :
  zo waar ! ; veel gelovigen hebben problemen met “de boze God in OT” ;
  maar dat beeld bestaat alleen maar vanwege corruptie ! ;
  3 beneden :
  het “woorden scheiden” is een thema in verscheidene hoofdstukken :]

———————–
3 (..dáarom..) (me=lkm) hebben [=zij] [+het] niet gezien ,     +                        [=’de juiste tekst’]
(..+omdat..) [=hun] adm-ziel (..+niet..) nederig was :                                      [=’hfdst.57 + zin 10’]
[=zij] begrepen (..+niet..) (..dat..) (en=ki)      +
[=zij] de vreugdevolle [=’woorden’] moesten zoeken       +
[=tussen] de bijtende [=’corrupte woorden’] ;

 
part II   —   deel II     (same theme but we placed it in present-tense)

 
4-5-6-7
… door de goede woorden te lezen wordt hun verzegeling (zie Daniël!) verbroken :

behold ! for·contention and·strife you-are-fasting and·to·to-smite-of in·fist-of
wickedness not you-shall-fast as·the·day to·to-make-heard in·the·height voice-of·you
(line 5)                                                                             [4 above : bold was used]
as-this he-shall-bebc fast I-am-choosing·him day to-humble-of human soul-of·him
to·to-bend-of as·rush head-of·him and·sackcloth and·ash he-is-making-berth ?·to·this
you-are-calling fast and·day-of acceptance to·ieue
(line 6)                                                                                [above : bold was used]
?·not this fast I-am-choosing·him to-unloose hindrances-of wickedness to-let-loose
bunches-of slider-bar and·to-let-go ones-being-bruised free-ones and·every-of slider-bar
you-shall-pull-away                                                               [unredacted here]
(line 7)
?·not to-share to·the·famishing-one bread-of·you and·humble-ones ones-brought-down
you-shall-bring house that you-are-seeing naked-one and·you-cover·him and·from·flesh-
of·you not you-are-obscuring-yourself          [above : bold was used]
Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness: ye shall not fast
as [ye do this] day, to make your voice to be heard on high. Is it such a fast that I have chosen?
a day for a man to afflict his soul? [is it] to bow down his head as a bulrush, and to spread
sackcloth and ashes [under him]? wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the LORD?
[Is] not this the fast that I have chosen? to loose the bands of wickedness, to undo the heavy
burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? [Is it] not to deal thy
bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou
seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?

 • context : … by reading the right words their sealing (see Daniel !) is being broken :

line ,                                                                                                                       [4-6 : was corrupt + syntax]
“behold ! ,      +
conténd you ! – [=with] (..all of..) (mts=kl) [+them] ,              [=’all standing together ; Is.’]
and smite you ! – the wicked ones [=’corrupt words’] :      +
(..then..) (k=ki) – [+you] (will) hear – [=my] voice ;

———————–

 • [=’in next line 5 is a requirement (running further in 6) ;
  line 6 : ‘to bow’ is the only thing which the helpless soul cán do !
  (so no ‘singing’ and ‘doing all kind of good works’ like in ch. 57) ;
  2) why would “seal” be impossible ? – that is the whole context ! ;
  line :]

5 (..if..) (k=am) – [=your] adm-soul – (will have) become – humble ,   [<< Is.56 + line 10]
to=by (having) bowed – to=for IEUE ,      +                                                                   [rest : deleted]
                                                                                                                                                           
 [5 + 6 was 1 line]
6 (..then..) (la=ki)       +
(..you (will be) áble..) (bchr=iakol)  – (..to remove..) (=cr) – the wicked ones [=’words’] ,
and set free – the bruised ones [=’good words’] ;
[=as] – (having) pulled off – (..the seal..) (mth=chthm!) – [+over them] ;       [<< Daniel !]

———————–

 • [=’now a repeat of the above ;
  line :]

7 you (will) divide (-phrs)       +
(..the evil ones [=’words’]..) (rob=ra) – [=from] the humble ones [=’words’] ,      [<< Jer.]
[+as] the [humble-] ones you (will) bring – (out-) [+from them] [=’evil ones’] ;     +

 
that=then – you (will) see – the covered – (..scroll..) (orm=sphr) ,                         [<< line 1]
[=as] – (..my word [in right direction]..) (bshr=dbr) – (which had been) concealed ;

Zie,
u vast om te twisten en ruzie te maken, en om goddeloos op de vuist te gaan.
Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vasten
zijn dat ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt
als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as ? Noemt u dat vasten en een dag die
de Heer welgevallig is ? Is dit niet het vasten dat ik verkies, dat u de boeien van de
goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten
vrij laat heengaan, dat u elk juk breekt ? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie
honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet ,
u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt ?

“zie ! ,      +                                                                                                        [4-6 : was corrupt + syntax]
twist u ! [=met] [+hen] (..allen..) (mts=kl) ,                              [=’allen die samen staan’ ; Is.’]
en versla degene die slecht zijn [=’corrupte woorden’] ! :
(..dan..) (k=ki) zult [+u] [=mijn] stem horen ;

———————–

 • [=’in volgende 5 wordt een voorwaarde verlangd (zin loopt door in 6) ;
  zin 6 : ‘buigen’ is het enigste wat de hulpeloze ziel kán doen !
  (dus geen ‘zingen’ en ‘allemaal soorten goed werk doen’ als in 57) ;
  2) waarom zou ‘zegel’ niet kunnen ? dat is juist de context ! ;
  zin :]

5 (..indien..) [=uw] adm-ziel nederig zal zijn geworden ,                       [<< Is.56 + zin 10]
[=door] gebogen te hebben [=voor] IEUE ,        +                                        [rest : verwijderd]
                                                                                                                                                 
[5 + 6 was een zin]
6 (..dan..) (la=ki)       +
(zult u) degenen [=’woorden’] die slecht zijn (..kúnnen..) (..verwijderen..) (=cr) ,
en degenen [=’goede woorden’] die gekwetst zijn , vrijzetten ;
[=als] (..het zegel..) (mth=chthm) [+over hen] dat u zult hebben weggetrokken ;

———————–

 • [=’nu een herhaling van bovenstaande ;
  zin :]

7 u zult een scheiding maken (-phrs)       +
[=tussen] (..de kwaden [=’woorden’]..) (rob=ra) (en) zij [=’woorden’] die nederig zijn ,
[+als] degenen [=’nederigen’] die u [+uit hen] [=’kwaden’] zult brengen ;      +

 
[=dan] zult u de bedekte (.. [boek-] rol..) (orm=sphr) zien ,                                   [<< zin 1]
[=als] (..mijn woord [in goede richting] ..) (bshr=dbr) dat verborgen werd ; 

 
part III   —   deel III        

 
8-9-10
… nu de belofte voor de zonen :
then he-shall-be-rent as·the·dawn light-of·you and·longevity-of·you hastily
she-shall-sprout and·he-goes to·faces-of·you righteousness-of·you glory-of ieue
he-shall-gather-about·you                                           [bold : was used]
(line 9)
then you-shall-call and·ieue he-shall-answer you-shall-implore and·he-shall-say
behold·me ! if you-are-taking-away from·midst-of·you slider-bar to-point-of finger
and·to-speak-of lawlessness                                        [bold : was used]
(line 10)
and·you-are-issuing
to·the·famishing-one soul-of·you and·soul-of one-being-humbled you-are-satisfying
and·he-is-radiant in·the·darkness light-of·you and·gloom-of·you as·the·noons

Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily:
and thy righteousness shall go before thee; the glory of the LORD shall be thy rereward.
Then shalt thou call, and the LORD shall answer; thou shalt cry, and he shall say, Here I [am].
If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and
speaking vanity; And [if] thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul;
then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness [be] as the noonday:

 • context : … now the promise for the sons :                                       [8-10 was totally corrupt]

line ,

 • [=’required theme in this 8-10 : “the right version spreads to all the sons”
  (because in next section they will áctually return) ;
  corruptions : totally ; Esau made the theme to ‘then you will be blessed upon earth’ ;
  he twice used “light break forth” (bold, KJV above) ; re-using ‘slider bar’ ;
  line 8 is “[matrix-] dawn” sic ; “issuing” never used in Is. ; etcetera ;
  and all 3 lines are corrupt in syntax concerning the terms we need (as in 2 and others) ;
  9b) I speak (or: my word will come) to the sons ? : is a bit a legal question here  —
  we chose ‘speak’ (-dbr , like ‘word’) because the site can’t reach áll of them ,
  while it is said that they all receive visions and dreams (as ‘latter rain’) ;
  line :]

“(..then..) (az=ki) your righteous (-version) – (will) go – in front of you ,      +
[+to] (..the sons..) (kbud=bn)[-whom] IEUE – (will) gather ;       +

 
9 [+as] the ones (who will be) taken – from the midst of – (..their people..) (mth=om) ;
———————–
                                                                                                                           [below : 9b+10 repeat , like 6+7]
———————–
b) [=for] [+I] (will) speak [in right direction] ..) (dbr=dbr)      +
                                                                                                                                                                [=’but see note’]
10 to [+their] – humble – adm-soul ,
[=as] – (..the sons..) – [=I] (..(will make) to return..) (shbo=shb) – (..to tsiun..) (tsrm=tsun) ;  

Dan zal uw licht
doorbreken als de dageraad , en uw herstel snel intreden . Uw gerechtigheid zal voor u
uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de
Heer zal antwoorden , dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen : zie, hier ben ik .
Als u het juk uit uw midden wegdoet , het uitsteken van de vinger en het uitspreken van
ongerechtigheid .
Als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt,
dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn .

 • [=’zie Engels :]                                                                                                [8-10 : was totaal corrupt]

“(..dan..) (az=ki) zal uw rechtvaardige (-versie) voor u uitgaan ,        +
[+naar (..de zonen..) (kbud=bn) [-die] IEUE bijeen zal brengen ;        +

 
9 [+als] degenen die        +
uit het midden van (..hun mensen..) (mth=om) weggenomen zullen worden ;

———————–
                                                                                                                 [beneden : 9b+10 herhaling als 6+7]
b) [=want] [+ik] zal spreken [in goede richting]..) (dbr=dbr)        +
                                                                                                                                                                        [=’zie opm.’]
10 tot [+hun] nederige adm-ziel ,
[=als] (..de zonen..) die [=ik] (..terug doe keren..) (shbo=shb) (..naar tsiun..) (tsrm=tsun) ;

 
11-12-13-14
slot : … het herstelde verbond – omdat de zonen de woorden begrepen :

and·he-guides·you ieue continually and·he-satifies in·garish-days soul-of·you and·bones-of·
you he-shall-cliberate and·you-become as·garden-of soaked and·as·vent-of waters which
not they-are-defaulting waters-of·him                            [bold : was used]
(line 12)
and·they-build from·you deserted-places-of eon foundations-of generation and·generation
you-shall-mraise and·he-is-called to·you one-diking breach one-restoring tracks to·to-dwell-of
(line 13)
if you-are-turning-back from·sabbath foot-of·you to-do-of desires-of·you in·day-of holiness-of·
me and·you-call to·the·sabbath delicacy to·holy-one-of ieue one-being-glorious and·you-glorify·
him from·to-do-of ways-of·you from·to-find-of desire-of·you and·to-speak-of word
(line 14)
then you-shall-enjoy-deliciousness on ieue and·I-cause-to-ride·you on high-places-of land
and·I-feed·you allotment-of Jacob father-of·you that mouth-of ieue he-spoke
And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat
thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters
fail not. And [they that shall be] of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up
the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach,
The restorer of paths to dwell in. If thou turn away thy foot from the sabbath, [from] doing
thy pleasure on my holy day; and call the sabbath a delight, the holy of the LORD, honourable;
and shalt honour him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking
[thine own] words: Then shalt thou delight thyself in the LORD; and I will cause thee to ride
upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father:
for the mouth of the LORD hath spoken [it].

 • closing : … the restored covenant – because the sons understood the words :

line ,

 • [=’the most important now is a logical , followable type closing —-
  1) first line 11 : first half was part of corrupted 8-10 (here, 11+12 are 1 line) ;
  can be anything – as long it’s about “the change of the sons” ;
  2) 12 b : “breach” is also a term used for when eden was inváded ;
  line :]

“[=then] you [=’all sons’] (will) become – [=like] soaked – gardens ,
and as springs of – [eden-] waters , whose – waters – (will) not – (..lack..) [+you] ;

 
12 and [=you] – yourselves – (will) (re-) build – the deserted place of – olden times ,
[+as] raising up – (..the [eden-] land..) – [+for] (..my people..) – to dwell in ;

———————–
and – you – (will be) named : the repairers of – the [dimensional-] breach ,     [<< new line]                     
[+by] (having) restored – (..my words [in right direction]..) (nthb=dbr) ;       +

 
13 (..because..) (am=ol) – you returned – [+to] (..my covenant..) (shbth=brth, Is.56) ,     +
[+by] (having) done – (what) I desired :         +                                                                                  [<< Is. 56]

 
and=for you (..(have) read..) (qra=qr) – (..my words [in right direction] ..) (shbth=dbr) ,     
and (..declared [=’Is.56’]..) (ong=ngd) – (..the right (-version)..) (qdsh=tsdq) – [+to] IEUE ;

 
you honoured him – [=by] finding – [+his] words [in-r-d] ,                                     [<< was swapped]
[+as] – the words – [=he] desired – [+you] to speak [in right direction] ;   

———————–                                                                                                                                 [below : probably ?]

 • [=’below 14 was totally corrupt ,
  while we can’t connect it to next ch.59 (seems another inserted one) ;
  after line 13 indeed a closingline – as below – is possible ;
  line :]

14 (..therefore ?..) (az=lkm?) – IEUE – (..(will) make you ?..) (ong=osh?)        +      
(..his priests ?..) (rkb=knm?) – [=in] – (..his house ?..) (bmth=bth?) ,                         [<< as in Is.56 ?]

 
and=as – the allotment – (for) (..+the sons of ?..) – (..[eden-] Ishral ?..) ;
that=because – the mouth of – IEUE – (has) spoken [in right direction] (-it) .

En de Heer zal u voortdurend leiden ,
hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen ,
uw beenderen kracht geven ; u zult zijn als een bevloeide tuin , als een waterbron
waarvan het water nooit ontbreekt . En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste
plaatsen van weleer herbouwen ; de fundamenten, van generatie op generatie
verwoest, zult u herstellen . En u zult genoemd worden : hij die bressen dichtmaakt ,
hij die de paden herstelt, opdat men er weer kan wonen . Indien u uw voet van de
sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt ;
indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heer geheiligd wordt –
die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen na te volgen,
niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt , dan zult u vreugde
scheppen in de Heer, ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en ik zal u
voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob , want de mond van de Heer
heeft gesproken .

 • [=’een logische , volgbare afsluiting is hier vereist ; en zie Engels ;
  zin :]

“[=dan] zult u [=’alle zonen’] worden [=als] doorweekte tuinen ,
en als bronnen van [eden-] wateren , waarvan het water niet [+aan u] zal ontbreken ;

 
12 en [=u] zelf zult de verlaten plaats van oude tijden [weer-] (op-) bouwen ,
[+als] het doen oprijzen van (..het [eden-] land..)          +
[+om door] (..mijn mensen..) bewoond te worden ;

———————–
en u zult genoemd worden : de herstellers van de [dimensionele-] breuk , [<< nieuwe zin]
[+door] (..mijn woorden [in goede richting]..) (nthb=dbr) te hebben gerestaureerd ;        +

 
13 (..omdat..) (am=ol) u [+naar] (..mijn verbond..) (shbth=brth,Is.56) bent teruggekeerd .
[+door] te hebben gedaan wat ik verlangde :        +                                                                     [<< Is.56]

 
[=want] u (hebt) (..mijn woorden..) (shbth=dbr) (..gelezen..) (qra=qr) ,
en (..de rechtvaardige (-versie)..) (..verklaard..) (ong=ngd) [=Is.56] [+tegenover] IEUE ;

 
u hebt hem geëerd [=door] zijn woorden [in goede richting] te vinden ,
[+als] de woorden – (waarvan) [=hij] verlangde (dat) [+u] hen zou spreken [in g-r] ;

———————–                                                                                                           [beneden : waarschijnlijk ?]

 • [=’14 beneden : was totaal corrupt – nu als mogelijk , maar zie Engels ;
  zin :]

14 (..daarom ?..) (az=lkm?) (zal) IEUE (u)       +
(..tot zijn priesters ?..) (rkb=knm) [=in] (..zijn huis ?..) (..maken ?..) (ong=osh?) ,             [=Is.56]

 
[=als] het erfelijk bezit (voor) (..de zonen van ?..) (..[eden-] Ishral ?..) ;
[=want] de mond van IEUE heeft (-het) gesproken [in goede richting] .

 


25.10-02.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- report series
03.05may.2020   —   submitted as 2d version
10.11nov.2020   —   submitted as third version , and definitive [checked] ;

the May version correctly identified the subjects
and the whole section of ‘good and evil words’ was right ;
but we hadn’t spotted the ‘fasting’ corruption – now all is good ;