Jes. 58: INDIEN de schrift
juist vertaald wordt ,
dan zal ik zeggen
‘hier ben Ik’
(eindtijd – goed leesbaar)
(actueel – prachtig)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous 57 :
title : IF scripture (as prophets)
will be rightly translated ,
then I will say ‘here I am’ :
… marvellous chapter ,
explaining the crisis in christianity today
(and on a personal level dear to us) ,
but the main promise in this chapter is
that IT WILL HAPPEN ;

(chapter 57 is about Esau and Canaan
as “sons of the sorceress” ,
namely as introducing the theme
of this chapter – corruption as sorcery –
but that chapter is not urgent / crucial ,
it can be for another time ;
note : very readable , 2nd submitted version
and now definitive after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 57 —
dit hoofdstuk met titel “INDIEN de schrift (als profeten) juist vertaald wordt , dan zal ik er zijn “
legt niet alleen de crisis in de (moderne) christenheid uit ,
maar is ook op persoonlijk vlak dierbaar ;
de grootste belofte echter is dat HET ZAL GEBEUREN

 

(hoofdstuk 57 gaat over Esau en Canaan , als “zonen van de heks” ,
als introductie van dit hoofdstuk – dat over ‘corruptie als hekserij” handelt ;
57 doen we een andere keer want niet relevant/actueel voor nu ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; mooi hoofdstuk ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 58

1
vervolg : … de hoofdoorzaak tussen hen die het verbond wel of niet houden :
call-you ! in·throat must-not-be you-are-keeping-back as·the·trumpet
raise-high-you ! voice-of·you and·tell-you ! to·people-of·me transgression-of·them
and·to·house-of Jacob sins-of·them
Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet,
and shew my people their transgression, and the house of Jacob their sins.
‘aloud’ , H1627 garon ‘throat’ ; – garah ‘to provoke’ ;

 • context : cont : .. the main cause between those who keep the covenant – and who don’t :
  … stunning chapter ,
  well , many are – but for us this one is special and actual ;

line ,
“name you [=’we’] – [=the provocation] ! ,                                                                                (grn=grh)
(it) must not be – (that) you hold back – [=the [scripture-] scroll] (shuphr=sphr) ,
raise you – your voice ! ,       +
and tell – to my people [=’believers’] – their transgression [=’by splitting-off’] ,
and=as – the sin [=’corrupt eden-life’] – of the house – Jacob [=’all to-be saved adm-souls’] :    

(Schijnvroomheid)
Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin,
Verkondig mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden. 

“benoemt u [=’wij’] [=de provocatie] ! ,                                                                                     (grn=grh)
(het) moet niet zijn (dat) u [=de [schrift-] rol] (shuphr=shphr) terug zou houden ,
verhef uw stem ! , en vertel mijn mensen [=’gelovigen’] wat hun overtreding [=’door afsplitsing’] is ,
[=als] de zonde [=’corrupt eden-leven’] van het huis Jacob [=’alle adm-zielen die gered worden’] :

 

part II   —   deel II

 
2-3
… God legt uit waaróm hij zich niet aan gelovigen (van nu) laat zien :
and me day day they-are-inquiring and·knowledge-of ways-of·me they-are-delighting
as·nation which righteousness he-does and·judgment-of Elohim-of·him not he-forsakes
they-are-asking·me judgments-of righteousness nearness-of Elohim they-are-delighting
to·what ? we-fast and·not you-see we-humble soul-of·us and·not you-are-knowing behold !
in·day-of fast-of·you you-are-finding delight and·all-of grievous-labors-of·you you-are-exacting

Yet they seek me daily, 1
and delight to know my ways, 2
as a nation that did righteousness, 3
and forsook not the ordinance of their God: 4

they ask of me the ordinances of justice; they take delight in approaching to God. Wherefore have
we fasted, [say they], and thou seest not? [wherefore] have we afflicted our soul, and thou takest
no knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure, and exact all your labours.
‘labours’, H6092 atseb ‘labours, workers’ 1x ; -atsab ‘grief’ , many ;

 • context : … God explains whý he does not show himself to believers (these days) :
  … important section ;

line ,

 • [=’the ‘fasting’ can be anything ;                                                                                   [1-4 : corrupted]
  abstinence from watching porn , or from using foul language                       [line 2-3 : restored]
  (for women : having stopped manipulating their man) ,
  as long the theme “not using the full Ego” is involved :]

1 “and=though – they seek – me – [=daily] ,
2 they (do) [+nót] – delight – [in] understánding – my ways ,                                     [=’per prophets’]
3 as [=my people] – [=who] – do – [=nót] (do) – the right thing ,            [=’go understand prophets’]
4 and=for – they forsake – the legal case of – their deity ;                       [=’miss the point he makes’]

 
[+yet then] they ask me – to judge – rightly ,
[+for] they (would) delight in – their deity – (to be) near :                            [=’yet get disappointed :]

 
(the people saying,)
why – we fast , and=for – you (anyway) (do) not – see – (that) we humble – our adm-soul (for you) ,
and=for – you (are) – not – [=noticing] (it) ;
behold ! , you [=IEUE] (should) find – delíght – in the day of – [=our] fast ,         
[=because] (kl=ki) (don’t) [=we show] (nags=ngs) – [=our grief] (atsb=atsab) (towards you) ; 
[=’syntax-repeat : notice + show’]

Hoewel zij mij dag aan dag zoeken, en vreugde vinden aan de kennis van mijn wegen,
Als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van God niet verlaat ,
Vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen,
terwijl zij zeggen: waarom vasten wij, als u het toch niet ziet ,
waarom kwellen wij onze ziel, als u het toch niet weet ?
Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af .

 • [=’het “vasten” kan van alles zijn ;
  het afstand nemen van kijken naar porno , of van het gebruik van krachttermen
  (voor vrouwen : gestopt zijn met het manipuleren van hun man) ,
  zolang het thema “niet werkend om het eigen Ego te plezieren” er deel van is :]

1 “[=hoewel] zij mij [=dagelijks] zoeken ,
2 vinden zij geen vreugde in het begrijpen van mijn wegen ,                                 [=’per profeten’]
3 [=als] [=mijn mensen] [=die] [+niét] het juiste doen ,                                [=’profeten begrijpen’]
4 [=want] zij hebben ‘het legale probleem’ van hun godheid verlaten ;        [=’missen zijn punt’]

 
[+toch] vragen zij mij (dan) om juist te oordelen ,
[+want] zij zouden er vreugde in hebben wanneer hun godheid dichtbij zou zijn :

 
(de mensen zeggend,)
waarom vasten wij , als u (toch) niet ziet (dat) wij onze adm-ziel verootmoedigen (voor u) ,
[=want] u geeft er geen aandacht aan ;
zie , u [=IEUE] zou vréugde moeten vinden in de dag dat [=wij] vasten ,
[=omdat] (kl=ki) [=wij] [=ons verdriet] (toch) [=tonen] (nags=ngs) (tegenover u) ;
[=’syntax-herhaling : aandacht + tonen’]                                                                 [vers 2-3 : hersteld]

 
4-5
… maar het dóel van het vasten is : opstaan tegen de geesten-wereld :
behold ! for·contention and·strife you-are-fasting and·to·to-smite-of in·fist-of
wickedness not you-shall-fast as·the·day to·to-make-heard in·the·height voice-of·you
?·as-this he-shall-bebc fast I-am-choosing·him day to-humble-of human soul-of·him
?·to·to-bend-of as·rush head-of·him and·sackcloth and·ash he-is-making-berth ?·to·this
you-are-calling fast and·day-of acceptance to·ieue
Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness: ye shall not fast
as [ye do this] day, to make your voice to be heard on high. Is it such a fast that I have chosen?
a day for a man to afflict his soul? [is it] to bow down his head as a bulrush, and to spread
sackcloth and ashes [under him]? wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the LORD?
‘smite’ , H5221 nakah ‘destroy, smite, etc’ ;
‘fist’ , H106 egroph ‘fist’ 2x ; garaph ‘sweep away’ (?) 1x ; = the provoking from line 1 ? ;

 • context : … but the góal of fasting is : standing up against the spirits-world :
  … the context of fasting we still examine ,
  but note how “it makes humble” here ,
  while lateron in this chapter it shows “that (only) the humble ones will understánd” ;

line ,

 • [=’that “fasting is about taking a stand against the spirits-world”
  will show clearly as this chapter will progress —
  in first line here , the “let your voice be heared on high” means the same :]

(God says,)
“behold ! , you (are) fasting – and=as the contention – and strife (towards mé) ,
[=because] (nkh=ki) – [=you provoke (me)] (egrph=grh) – [by] the wickedness [=’own boss’] (of it) :
you (should) fast – as the day – to=for (to make to be) heared – your voice – on high ! [=’matrix’]

 

 • [=’so this type fasting is only outwardly , and wrongly directed + ineffective :]

was [it] – this [type-] fast – I (have) chosen ,         +
[+as] a day – [+for] the adm-soul of – the human – (to be made) humble ,       +
to=by (mere) bending – his head – as=like a reed     +
and – spreading out – (a few) ashes – and a sackloth ? ,
[+and] this – you name – ‘the fasting – [=as] an acceptable – day – to IEUE’ ? ;

Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken, en om goddeloos op de vuist te gaan.
Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte .
Zou dit het vasten zijn dat ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt,
dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as ?
Noemt u dat vasten en een dag die de Heer welgevallig is ?

 • [=’dat “vasten” een “opstaan tegen de geesten-wereld” is
  zal blijken uit het vervolg van dit hoofdstuk  —
  in de eerste zin hier , heeft het “laat uw stem horen op de hoogte” dezelfde betekenis :]

(God zegt,)
“zie , u vast als de twist en de ruzie (tegenover mij) ,              
[=want] u [=daagt (mij) uit] (egrph=grh) [vanwege] de goddeloosheid [=’eigen baas’] (ervan) :
u zou moeten vasten als de dag om uw stem te laten horen op de hoogte ! [=’matrix’] ;

 

 • [=’dus dit type vasten is ‘slechts buitenkant’ , en verkeerd gericht + niet effectief :]

was [het] dit [type-] vasten dat ik verkoos ,          +
[=als] een dag [+waarop] de adm-ziel van de mens nederig wordt gemaakt ,       +
[=door] het (slechts) buigen van zijn hoofd als een riet ,      +
en het uitspreiden van (een beetje) as en een rouwgewaad ? ,
[+en] dit noemt u ‘het vasten als een welgevallige dag voor IEUE’ ? ;

 
6-7
… maar ‘het vasten’ is “het vechten met het juk dat over de schriftrol ligt” !! :
?·not this fast I-am-choosing·him to-unloose hindrances-of wickedness to-let-loose
bunches-of slider-bar and·to-let-go ones-being-bruised free-ones and·every-of
slider-bar you-shall-pull-away ?·not to-share to·the·famishing-one bread-of·you
and·humble-ones ones-brought-down you-shall-bring house that you-are-seeing
naked-one and·you-cover·him and·from·flesh-of·you not you-are-obscuring-yourself
[Is] not this the fast that I have chosen? to loose the bands of wickedness, to undo the heavy
burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? [Is it] not to deal thy
bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou
seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?
‘bands’, H2748 chartsubbah ‘bonds , (pain)’ 2x ; (bonds -chbl, chbr) ,
‘undo’ , H5425 nathar ‘jump’ 8x , unclear and unusual ;  = nathaq ‘pull-away’ as next ? ;
‘heavy’ , H92 aguddah ‘troop, band , (vaulted dome , amos)’, 4x ;
‘burdens’ , 4133 motah ‘pole, bar’; mth-cluster ‘to die ?’ ;
‘to deal’ , H6536 paras ‘divide’ , several ;
‘hungry’ , H7457 raeb ‘hungry, famish’ ; -raeb , same ; -rb cluster ‘many’ ?
‘’cast out’ , H4788 marud ‘homeless, wandering’ 3x ; from -rud ;
‘naked’ , H6174 arom ‘naked’ ; as ‘light’ (aur) because in next line ? ;
‘hide’ , H5956 alam ‘secret, hidden’ ;

 • context : … but ‘the fast’ is “fighting with the yoke which is over the scripture-scroll” !! :
  … wow …
  in previous submission we were in the right direction –
  but even we didn’t expect this , now ;

line ,

 • [=’the validity of the interpretation below is in next lines 12-13 ;
  the “dead words” … – look how fanatic Esau went corrupting here ! :]

(instead,) (is) not – this – the fast – I choose ,
(namely) to loosen – (…the fetter?…) of – wickedness [=’own boss’] ? ;        [=’fettering scripture’]

 
[+by] tearing-away…) (nathr=nthq) – (…the dead…) (moth=mth) – (…words? [in r-direction]…) ,  
[+and so] to set free – the one [=’the true text’] (who is) crushed – [as] the one (who will be) frée ,
and=when – you (will have) torn-away – all – (…the dead ones…) ;                     [=’all dead words’]

 
(is) [it] – not – [=your war] (lchm=lchm) – [=to divide] – (..the many ones [=’words’]?..) (rob=rb) ,
and=as the humble ones [=’words’] – (who are) homeless – you (will) bring – home [=’in place’] ? ,
that=then – you (will) see – [=the light] (orm=aur) ,
and=for [=they] [=’words as the right text’] (were) – [+nót] – hidden ,
and=but your (own) flesh [=’this body/mind’] – hid [=them] (to) you ;           [6-7 : 95% restored !]

Is dit niet het vasten dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan,
dat u elk juk breekt ?
Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt ,
en de ellendige ontheemden een thuis biedt,
Dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,
en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt ?

 • [=’de validiteit van de interpretatie hierna is in volgende zinnen 12-13 ;
  de “dode woorden”… – zie hoe fanatiek Esau hier ging corrumperen ! :]

(in plaats daarvan,) is niet dit het vasten dat ik verkies ,
(namelijk) het losmaken van (…het juk?…) van goddeloosheid [=’eigen baas’] ? ;    [=’over schrift’]

 
[+door] (…de dode…) (moth=mth) (…woorden [in goede richting]?…) (…er uit te scheuren…) ,
[+om zo] degene [=’de juiste tekst’] die verwrongen is , vrij te zetten [als] degene die vrij zal zijn ,
[=wanneer] u iedere (…dode…) er uit gescheurd zult hebben ;                         [=’iedere dode letter’]

 
is het niet [=uw oorlog] (lchm=lchm)      +
(…om de velen [=’woorden’]…) die ontheemd zijn , thuis te brengen [=’op hun rechte plaats’] ? ,
[=dan] zult u [=het licht] (orm=aur) zien ,                                                [zin 6-7 : 95% gerestaureerd !]
[=want] [=zij] [=’woorden als de goede tekst’] waren [+niét] verborgen ,
[=maar] uw (eigen) vlees [=’dit lichaam/verstand’] verborg [=hen] voor u ;

 
8-9
… nu volgt de belofte :
then he-shall-be-rent as·the·dawn light-of·you and·longevity-of·you hastily
she-shall-sprout and·he-goes to·faces-of·you righteousness-of·you glory-of ieue
he-shall-gather-about·you then you-shall-call and·ieue he-shall-answer
you-shall-implore and·he-shall-say behold·me ! if you-are-taking-away
from·midst-of·you slider-bar to-point-of finger and·to-speak-of lawlessness
Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily:
and thy righteousness shall go before thee; the glory of the LORD shall be thy rereward.
Then shalt thou call, and the LORD shall answer; thou shalt cry, and he shall say, Here I [am].
If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger,
and speaking vanity;
‘break forth’ , H1234 baqa ‘split, break through, break open’ , many ;
‘health’ , H724 arukah ‘repair, restore’ ;
‘finger’ , H676 etsba ‘finger’ ; same previous -atsab ‘grief’ ? ;

 • context : … now follows the promise :
  … matrix-dawn here ,
  not the (-bqr) as eden-dawn ;

line ,               
“then – your light – (will) break open (!) – the [matrix-] dawn (-shchr) ,     [=’our present reality’]
and the restoration (of) you – (will) spring forth – quickly :               [=’to have the Original back’]

 
[=then] (elk=ki) – in front of you – (will be) your righteousness ,      [=’read : it will happen soon’]
[+as] the glory of – IEUE – (who will) gather you ;                                                          [=’as 144,000’]
then – you (will) call (upon) – IEUE – [=and] he (will) answer ,          [=’read : after the gathering’]
you (will) call for help – and he (will) say : behold me [=’here I am’] :

 

 • [=’repeat of the crucial theme :]

IF – you (will) remove – (…the dead ones…) – (out) from [=her] [=’the text’] midst ,                 
[+and so] (will) set free – [=the grieving one] [=’the text’] (etsba=atsb) ,
and=as – [+nót] – speaking [in right direction] – lawlessness ;

Dan zal uw light doorbreken als de dageraad , en uw herstel snel intreden .
Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn.
Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden ,
dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen : zie, hier ben ik .
Als u het juk uit uw midden wegdoet ,
het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid .

“dan zal uw licht de [matrix-] ochtend (-shchr) openbreken (!) ,          [=’onze werkelijkheid’]
en zal uw restauratie snel voortspruiten :                                  [=’het Origineel terugkrijgend’]

 
[=dan] (elk=ki) zal uw rechtvaardigheid vóor u zijn ,                [=’lees : het zal snel gebeuren’]
[+als] de glorie van IEUE die u zal verzamelen ;                                                     [=’als 144,000’]
dan zult u IEUE roepen en hij zal antwoorden ,                              [=’lees : na het verzamelen’]
u zult om hulp vragen en hij zal zeggen : ‘zie hier ben ik’ :

 

 • [=’herhaling van cruciale thema :]

INDIEN u (…degenen die dood zijn…) uit haar [=’de tekst’] midden zult verwijderen ,
[+om zo] [=degene die rouwt] [=’de tekst’] vrij te zetten ,                                       (etsba=atsb)
[=als] [+géen] wetteloosheid sprekend [in goede richting] ;
 

 
10-11
… de 144,000 worden compleet gemaakt – en verlaten de aarde :
and·you-are-issuing to·the·famishing-one soul-of·you and·soul-of
one-being-humbled you-are-satisfying and·he-is-radiant in·the·darkness light-of·you
and·gloom-of·you as·the·noons and·he-guides·you ieue continually and·he-satifies
in·garish-days soul-of·you and·bones-of·you he-shall-liberate and·you-become
as·garden-of soaked and·as·vent-of waters which not they-are-defaulting waters-of·him
And [if] thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light
rise in obscurity, and thy darkness [be] as the noonday: And the LORD shall guide thee continually,
and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden,

and like a spring of water, whose waters fail not.
‘draw out’ , H6329 puq ‘promote, furnish, gain, obtain’, several ;
‘continually’, H8548 thamid ‘continual’, many ; = together-cluster H3162 yachad ? ;
‘drought’ , H6710 tsachtsachah ‘dry place, draught’ 1x ;
‘make fat’ , chalats ‘tear out, armed’ ;

 • context : … the 144,000 are made to become complete – and leave earth :
  … good to hear first line
  (it’s why the contagion-rate-theme of this virus ritual is so important) ;
  in other chapters we saw how a number of souls will get dreams and visions
  (to become part of the 144) ;

line , 
and=then – your adm-soul – (will be) imparting – to the (other-) one (who is) famishing ,   
and=as – a (having been) humbled (too) – adm-soul – you (will) give plenty [to] ;
and – your light – (will be) radiant – in the [matrix-] darkness (of this earth) ,
and=as (…noontime…) – (…[in] thick darkness…) ;                          [=’as Dan.12 vision in index?’]

 

 • [=’below : now must follow the ‘leaving earth’ (because of next lines 12-13) ,
  hence Esau altered the lines into a context “upon earth”
  using ‘continuously’ and ‘drought’ (and ‘bones’) :]

and=then – (…together…) – IEUE – (will) lead you out ,                                            [=’as 144,000’]
and – your adm-souls – (…(will) return…) (shba=shb) – (…to tsiun…) (tschtsch=tsun) ,
(………….) – (…………) ,                                                                                                 [<< unidentifiable]
and you (will) be – as=like – a watered – garden ,
as a spring of – [eden-] water – which – (will) not – lack – water ;

Als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt,
dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn ,
En de Heer zal u voortdurend leiden, hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen ,
Uw beenderen kracht geven ; u zult zijn als een bevloeide tuin ,
Als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt .

“[=dan] zal uw adm-ziel schenken aan degene die hongerig is ,
[+als] een (andere-) adm-ziel die (ook) nederig is geworden , die u kunt voorzien ;
en uw licht zal helder zijn in de [matrix-] duisternis (van deze aarde) ,      
[=als] het middaguur [in] diepe donkerheid ;                              [=’als Dan.12 visioen in index?’]

 

 • [=’beneden : nu moet het ‘de aarde verlaten’ volgen (vanwege volgende verzen 12-13) ,
  dus heeft Esau hier de context veranderd naar “een situatie op aarde”,
  dmv. termen als ‘voortdurend’, ‘dorre streken’ (en ‘beenderen’) :]

[=dan] zal IEUE u (…samen…) wegleiden ,                                                                 [=’als 144,000’]
en uw adm-zielen (…zullen terugkeren…) (shba=shb) (…naar tsiun…) (tschtsch=tsn) ,
(……………..) – (……………) ,                                                                                        [<< ontraceerbaar]
en u zult zijn als een doordrenkte tuin ,
als een bron van [eden-] water die geen gebrek aan water zal hebben ;

 
12-13
… en u zult eden herbouwen : omdát u terugkeerde (in onze tijd) :
and·they-build from·you deserted-places-of eon foundations-of generation
and·generation you-shall-raise and·he-is-called to·you one-diking breach
one-restoring tracks to·to-dwell-of if you-are-turning-back from·sabbath foot-of·you
to-do-of desires-of·you in·day-of holiness-of·me and·you-call to·the·sabbath delicacy
to·holy-one-of ieue one-being-glorious and·you-glorify·him from·to-do-of ways-of·you
from·to-find-of desire-of·you and·to-speak-of word
And [they that shall be] of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up
the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach,
The restorer of paths to dwell in. If thou turn away thy foot from the sabbath,
[from] doing thy pleasure on my holy day; and call the sabbath a delight, the holy of the LORD,
honourable; and shalt honour him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure,

nor speaking [thine own] words:

 • context : .. and you will rebuild eden : becáuse you returned (in our time) :
  … getting even móre pretty now ;
  for “the breach” see the Ezekiel chapter ‘eden invaded’ ;

line ,
“and – the olden – deserted place [=’eden-land’] – (will be) rebuild – [=by] you :                              
you (will) rise up – the foundations of=for – generation – (after) generation ,
and – you – (will be) named : ‘the ones (who have) diked-up – the breach ,       [=’Ez.:’eden invaded’]
[+as] the ones (who have) returned (-shb) – [on] the path – to [=the dwellingplace]’ :           [=’eden’]

 

 • [=’next : Esau tried the same trick again here with “if…” and ‘sabbath’ (-shbth) etc ;
  but ‘path’ and ‘feet’ belong to “to return” (-shb) and ‘dwellingplace’ (-mshb) ;
  note the stepdown-syntax :]

if=because – your feet – (háve) returned – from=to [=the dwellingplace] ,                  [=’in óur days !’]
(and so) (having) done – [=my] desire – in=for (to be) the day of – my holiness ;
and=for you (have) named – (…(the concept) ‘the return’…) – the delight [of] – the holy one [=IEUE] ,
[+so] [=he (would) be] (ieue=eie] – the glorious one ,
and you glorified him – from=by to dó – [=his] ways :                        
from=by finding – [=his] wish ,         +                                        [=’the return of eden’]
and=as the spoken [in right direction] – concept (by the word) [in right direction] ;

En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen ;
de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen .
En u zult genoemd worden : hij die bressen dichtmaakt ,
hij die de paden herstelt, opdat men er weer kan wonen .
Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op mijn heilige dag te doen
wat u zelf wilt ; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heer geheiligd wordt –
die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen na te volgen,
niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt ,

“en de oude verlaten plaats [=’eden-land’] zal herbouwd worden door u :
u zult de fundamenten doen oprijzen , [=voor] generatie op generatie ,
en u zult genoemd worden : ‘degenen die de bres dichtgemaakt hebben ,   [=’Ez.: inval in eden’]
[+als] degenen de teruggekeerd (-shb) zijn op het pad naar [=de woonplaats]’ :              [=’eden’]                        
 

 • [=’hierna : Esau probeert dezelfde truc hier met “indien…”  en ‘sabbath’ (-shbth) ,
  maar ‘pad’ en ‘voet’ horen bij ‘terugkeer’ (-shb) en ‘woonplaats’ (-mshb) :]

[=omdát] uw voeten zíjn teruggekeerd [=tot] [=de woonplaats] ,                           [=’in our days !’]
(en zo) mijn wens gedaan hebbend om (daardoor) de dag van mijn heiligheid te laten worden ;
[=want] u hebt (… (het concept) ‘de terugkeer’..) (als) de grootste wens van IEUE genoemd ,
[+opdat] (…hij…de glorierijke…zou zijn…) (ieue=eie) ,
en u hebt hem glorierijk gemaakt door zijn wegen (ook) te dóen :
[=door] zijn wens te vinden ,                                                     [=’de terugkeer van eden’]
[=als] het gesproken [in goede richting] concept (door het woord) [in goede richting] ;

 
14
slot : … herhaling van de belofte :
ָthen you-shall-enjoy-deliciousness on ieue and·I-cause-to-ride·you on high-places-of
land and·I-feed·you allotment-of Jacob father-of·you that mouth-of ieue he-spoke
Then shalt thou delight thyself in the LORD; and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father: for the mouth of the LORD hath spoken [it].

 • context : closing : … repeat of the promise :
  … theme is again the eden-land ;
 • corruptions :
  … in Deut. 32:13 is similar line (like KJV shows) ,
  as “… caused Jacob to ride upon the high places of earth” , hence the corruption ‘Jacob’ here ;
  Hab.3:19 has “.. make me to walk upon the high place” ;

line ,

 • [=’wilderness : bmth=mdbr? :]

“[=therefore] – you (will) enjoy delight – in – IEUE ,          [corrupted : per Hab.3?]
and (…I cause you to walk…) (rkb=drk) – on – (…the wilderness?…) – [+for?] the [eden-] land ,

 
(…you will build?…) (ab=bnh) – the heritage of – (…[eden-] Ishral?…) ,
that=because – the mouth of – IEUE – (has) spoken [in right direction] .

dan zult u vreugde scheppen in de Heer, ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde
en ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob ,
want de mond van de Heer heeft gesproken .

“[=daarom] zult u vreugde ervaren in IEUE ,                    [corrupt : per Hab. 3?]
en (…ik maak dat u wandelt…) op (…de hoge plaats?…) [+voor?] het [eden-] land ,
(……………) het erfelijk bezit van (…[eden-] Ishral?…) (…[+als?] uw huis?…) (ab=bth) ,
[=want] de mond van IEUE heeft gesproken [in goede richting] .

 


25.10-02.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
03.05may.2020 — submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up