Jes. 59 : het probleem van
de huidige christenheid (III) :
dit apenlichaam dat de
ziel omsluit kán God’s
woorden niet eens lezen
(+ de 144,000)
[cruciaal in 2020 ; nov.22]
(eindtijd – goed leesbaar)

 

chapter context :
continued , named : the problem
of present christianity (III) :
this apebody enclosing the soul
is not áble to read God’s words
(+ the 144,000)

continuing theme :
… after 57 , where was said that the soul doesn’t understand God’s concept
“because she loves this body too much”
(and 58 , wherein was explained how to read the words) ,
now 59 , declaring that she cannot understand them “because of this body” —
 
… the rather helpless soul lives in this hostile body ,
the latter shown as brutish and dumb , and completely imprisoning the soul ;
it’s important to realize that “our mind” (c.q ‘the ‘self’) is part of this body ,
as main reason whý it is not capable to understand God’s words
(and see also report Introduction I) ;
 
Romans 7 :
… is directly linked to the theme here , but with the remark that Paul
did not say “…that in me , in my nature , is nothing good”,
because that is a semantic translation – it really writes “flesh” (-sarx) ;
while the conj. “in” was added , as corruption ,
for the subject is unmistakably “the flesh itself” – Paul wasn’t a fool

 
#2 :
note :
: note : very readable , second version and
definitive ;
the May ’19 version was a mess …. ;
please see end of page ;
submission of entire chapter : 21/11/ 2020
chapter was 80% corrupted
but 100% restored

 

Hoofdstuk context :
doorlopend thema :
… na 57 , waar verteld wordt dat de ziel God’s concept niet begrijpt
“omdat zij teveel van haar lichaam houdt”
(en 58 , waarin uitgelegd wordt hoe de woorden te lezen) ,
nu 59 , verklarend dat zij die niet begrijpt “vanwege dit lichaam” —

 

… de redelijk hulpeloze ziel woont in dit vijandige lichaam ,
de laatste geschetst als bruut en dommig , en de ziel gevangenhoudend ;
het is belangrijk te weten dat “ons verstand” (c.q het ‘zelf’) deel is van dit lichaam ,
als de hoofdreden waaróm God’s woorden niet worden begrepen
(zie ook report Introductie I) ;

 

Romeinen 7 :
… is direct gelinkt aan het onderwerp hier , maar wel met de opmerking
dat Paulus niet zegt “..dat in mij, in mijn natuur niets goeds is”,
want dat is slechts een semantische vertaling – het is echt “vlees” (-sarx) ;
terwijl het tussenvoegsel “in” werd toegevoegd , als corruptie ,
omdat het onderwerp wel degelijk “het vlees zelf” is – Paulus was niet gek

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ;
de versie van afgelopen Maart was een puinhoop … ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 22/11/ 2020
hoofdstuk was 80% gecorrumpeerd
maar 100% gerestaureerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 59

1-2-3-4
vervolg : … de ziel gevangen in dit waardeloze lichaam :
behold ! not she-is-short hand-of ieue from·to-save-of and·not she-is-heavy
ear-of·him from·to-hear-of
(line 2)
but rather depravities-of·you they-became ones-separating between-you to·between
Elohim-of·you and·sins-of·you they-conceal faces from·you from·to-hear-of
(line 3)
that palms-of·you they-are-sullied in·the·blood and·fingers-of·you in·the·depravity
lips-of·you they-speak falsehood tongue-of·you iniquity she-is-mumbling
(line 4)
there-is-no
one-calling in·righteousness and·there-is-no one-being-judged in·faithfulness to-trust
on chaos and·to-speak futility to-be-pregnant toil and·to-generate lawlessness
Behold, the LORD’S hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it
cannot hear: But your iniquities have separated between you and your God, and your sins
have hid [his] face from you, that he will not hear. For your hands are defiled with blood,
and your fingers with iniquity; your lips have spoken lies, your tongue hath muttered
perverseness. None calleth for justice, nor [any] pleadeth for truth: they trust in vanity,
and speak lies; they conceive mischief, and bring forth iniquity.

 • context : continued : … the soul imprisoned within this worthless body :
  line 3 corruption :
  … only lateron the different ‘bodyparts’ will come into play –
  Esau added them here to go confuse the main line
  (by using repeats + his negative ‘handpalm’ (-kaph) ;

line ,

 • [=’the “you” in these lines is always “the soul” – which is our core ;
  line :]

“behold ! , the hand of – IEUE – (is) not – short – to save ,             [=’the soul of believers’]
[=nor] (is) – his ear – [too-] heavy – [=for] (to can-) hear ; 
2 but – the depraved one [=’this type body’] of you [=’soul’]        +
is (causing) – the separation – between you – and – your deity [=IEUE] :         +

 
your sin [=’this body’]       +
(causes) [+my] face – to (be) hidden – from [=you] [=’soul’] ,                        [<< see Is. 57:17]
(+and) [that-] I (will) (..+not..) hear ;        +                                                                       [=’comp. line 5’]

—————————-                                                                                                                                             [par.1]

 • [=’next , the problem :
  because this body dictates what the soul thinks and says :
  line :]

3 that=because      +                                                                          
[deleted]                                                                                                                                                       [=’see note’]
your (..adm-soul..) (shphth=nphsh) – speaks [in right direction] – fálsehood [=’inversion’] ,
[+as] – the one (who) mutters – iniquity :        +

 
4 [+you] (do) – not – name – the right (-things) ,
[=for] – [=you] – have-not – the just (-perception) ;       +                   

 
(..+because..) (+ol) – you rely – on – the chaotic one ,                                         [<< this type body]
and=which (is) – (..the flesh..) (dbr=bshr) of – futility ;                                       [=’see Is.66 part II’]
[+it] [=’flesh’] (can) (-only) conceive – trouble ,                                                [=’twilight-zone intro’]
[=then] bring forth – lawlessness ;

(Verlossing door bekering)
Zie, de hand van de Heer is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en zijn oor
is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken
scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn ,
zodat hij u niet hoort . Want uw handen zijn met bloed besmet , en uw vingers met
ongerechtigheid. Uw lippen spreken leugen , uw tong brengt onrecht tot uiting .
Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid er is niemand die in trouw een
rechtszaak voert. Zij vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen .
Zij zijn zwanger van onheil, zij baren ongerechtigheid .

 • [=’de “u” in deze zinnen is altijd “de ziel” – dat ons eigenlijke ‘binnenste’ is ;
  zin :]

“zie ! , de hand van IEUE is niet te kort om te verlossen ,      [=’de ziel van gelovigen’]
[=noch] is zijn oor [te-] zwaar [=om] te kunnen horen ;

 
2 maar de ongerechtigheid [=’dit type lichaam’] van u [=’ziel’]       +
veroorzaakt de scheiding tussen u en uw godheid [=IEUE] :       +

 
uw zonde [=’dit lichaam’]        +
maakt dat [+mijn] aangezicht voor u [=’ziel’] verborgen is ,                     [<< zie Is.57:17]
(+en) [dat-] ik (..+niet..) zal horen ;       +                                                                          [=’vgl. zin 5’]

——————–                                                                                                                                                [par.1]

 • [=’hierna , het probleem :
  omdat dit lichaam dicteert wat de ziel denkt en zegt :
  zin :]

3 [=omdat]      +
[verwijderd]                                                                                                                                  [=’zie Engels’]
uw (..adm-ziel..) (shphth=nphsh) léugen [=’inversie’] spreekt [in goede richting] ,
[+als] degene die onrecht mompelt :         +

 
4 u noemt de rechtvaardige (-dingen) niet ,
[=want] [=u] heeft niet de juiste (-perceptie) ;        + 
(..+omdat..) (+ol) u op de chaotische [=’dit lichaam’] vertrouwd ,
[=dat] het futiele (..vlees..) (dbr=bshr) is ;                                                       [=’zie Is.66 deel II’]
[+het] [=’vlees’] kan (-slechts) problemen ontvangen ,
(+en) daarna ongerechtigheid voortbrengen ;

 
5-6-7-8
… want de ziel is blind – gevangen in dit vijandige lichaam :
eggs-of yellow-viper they-hatch and·webs-of spider they-are-weaving
the·one-eating from·eggs-of·them he-shall-die and·the·one-being-pressed-out
she-shall-hatch puff-adder
(line 6)
webs-of·them not they-shall-become to·cloak and·not they-shall-cover-themselves
in·deeds-of·them deeds-of·them deeds-of lawlessness and·contrivance-of violence
in·palms-of·them
(line 7)
feet-of·them to·the·evil they-are-running and·they-are-hastening to·to-shed-of blood
innocent devisings-of·them devisings-of lawlessness devastation and·breaking
in·highways-of·them
(line 8)
way-of peace not they-know and·there-is-no judgment in·rounds-of·them
tracks-of·them they-made-perverted for·themselves any-of one-treading in·her not
he-knows peace
They hatch cockatrice’eggs, and weave the spider’s web: he that eateth of their eggs dieth,
and that which is crushed breaketh out into a viper. Their webs shall not become garments,
neither shall they cover themselves with their works: their works [are] works of iniquity,
and the act of violence [is] in their hands. Their feet run to evil, and they make haste to shed
innocent blood: their thoughts [are] thoughts of iniquity; wasting and destruction [are] in
their paths. The way of peace they know not; and [there is] no judgment in their goings:
they have made them crooked paths: whosoever goeth therein shall not know peace.
‘eggs’ , H1000 betsah ‘eggs’ ;
‘hatch’ , H1234 baqa ‘burst open, etc’ [unusual] ;’
‘web’ , H6980 qur ‘web’ , here ;
‘spider’ , H5908 akkabish ‘spider’ 1x ;   
‘weave’ , H707 arag ‘to weave, weaver’ ;
‘breaketh out’ , H2116 zureh ‘pressed out, burst’ 1x ; -zur ‘press [as bandage’ [Is.] ;

 • context : … because the soul is blind – imprisoned inside this hostile body :

line ,

 • [=’note : this is NOT some Plato-type gnostic dualism :
  God completely rejects all of the present type body we have ! , see line 6 ;
  line :]

“(..your soul..) (tsphn=nphsh) – (..touches ?..) – (..the flesh..) (bts=bshr) ,         [=’Hag. 2’]
and=as – the woven – web (?) – (..around her..) (okbsh=shbb) :        +

 
(..she [=’soul’] tabernacles..) (akl=mshkn) – [=in] (..the flesh..) (bts=bshr) ,        +
(+and) (can) (..+not..) (..hear..) (mth=shmth) – (..+nor see [+me]..) ;                        [=Is.64:5]
[=as]       +
(..your soul..) (aph=nphsh) – (being) (..oppressed..) (zrh=tsr) – (..inside it..) ;     [=line 18]
——————–                                                                                                                                                     [par.1]
       [=’6 : now be attent :] 
6 (..+yet..) ,       +
the web (?) – being – the (body-) garment [=’this body’] – covering [=you] [=’soul’] ,
(is) (..+nót..) – the work of – (..mý hands..) ;       +                                  [<< swapped w/ ‘palms’]

 
(..+but..) [it-] (is) the deed of – lawlessness ,                                                                    [=’by Adam’]
and=as – the violent – apparatus – in=for (..your adm-soul..) (kph=nphsh) :          +  

 • [=’above :
  an important line as a theme which will return later on –
  God says here (also) “that it isn’t HIS mistake that the soul got imprisoned inside it”:

—————————-                                                                                                                                          [par.2]
7 (..+because..) [=it’s] [=’this body’] feet – (can) (-only) run – to evil ,
hastening – to shed – innocent – blood ;

 
[=it’s] mind – (is) (-full of) thoughts of – lawlessness ,                                                     [<< see 4]
[+as] – the [brutish-] (..manner..) (mslth=drk) of – devastation – and destruction , +
8 [deleted]                                                                                                                                           [repeat of 8 c]
(..because..) [=it]-can—not (have) – a right (-perception) ;                                            [<< line 4]

 
[=it’s] (..manners..) [=’paths’] (nthb=drk) – (make) [=her] [=’soul’] – decadent ,
[+as] (..the one dwelling..) – in [=it]       +
(who can) (..not..) (kl-la) – understand – [eden-] peace ;

Zij broeden eieren
van een gifslang uit en zij weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, sterft ;
is er een kapotgedrukt, dan perst zich er een adder uit. Hun webben zijn niet geschikt
voor kleding, en zij zullen zich niet kunnen bedekken met hun maaksels. Hun maaksels
zijn maaksels van ongerechtigheid ; gewelddadig werk is in hun handen. Hun voeten
snellen naar het kwaad, zij haasten zich om onschuldig bloed te vergieten.
Hun gedachten zijn zondige gedachten, verwoesting en ondergang zijn op hun
gebaande wegen. De weg van de vrede kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen .
Zij gaan kromme paden ; ieder die ze betreedt , kent de vrede niet .

 • [=’let op : dit is NIET een Plato-soort gnostisch dualisme :
  God verwerpt het hele huidige lichaam dat wij hebben ! , zie zin 6 ;
  zin :]

“(..uw ziel..) (tsphn=nphsh) (..raakt..?..) (..het vlees..) (bts=bshr) (..aan..) ,            [=’Hag.2’]
[=als] het gewoven web (?) (..rondom haar..) (okshb=shbb) :        +

 
(..zij [=’ziel’] verblijft..) (akl=mshkn) [=in] (..het vlees..) (bts=bshr) ,       +
(+en) kan [+mij] (..+niet..) (..horen..) (mth=shmth) (..+noch zien..) ;                        [=’Is.64:5’]
[=als]       +
(..uw ziel..) (aphn=nphsh) (die) er binnenin (..onderdrukt wordt..) (zhr=tsr) ; [=zin 18]

——————–                                                                                                                                                       [par.1]
         [=’6 : let op :]
6 (..echter..) ,      +
het web (?) dat het (lichaams-) kleed [=’dit lichaam’] is welke [=u] [=’ziel’] bedekt ,
is (..+niét..) het werk van (..mijn handen..) ;        +                            [<< gewisseld met ‘palm’]

 
(..+maar..) [het-] is het maaksel van ongerechtigheid ,                                         [=’door Adam’]
[=als] het gewelddadige apparaat [=voor] (..uw adm-ziel..) (kph=nphsh) :       +

 • [=’boven :
  Een belangrijke zin als een theme dat verderop terugkeert  —
  God zegt hier (ook) “dat het niet ZIJN schuld is dat de ziel erin gevangen werd” :] 

——————–                                                                                                                                                      [par.2]
7 (..+omdat..)
[=zijn] [=’dit lichaam’] voeten (-alleen maar) naar het kwade rennen ,
zich haastend om onschuldig bloed te vergieten ;

 
[=zijn] verstand is (-vol) wetteloze gedachten ,
[+als] de [brute-] manier van verwoesting en ondergang ,       +
8 [deleted]                                                                                                                                               [herh. van 8c]
(..omdat..) [=het]-geen juiste (-perceptie) heeft ;                                                                     [<< zin 4]

 
[=zijn] (..manieren..) [=’paden’] (nthb=drk) maken [=haar] [=’ziel’] decadent ,
[+als] degene die in [=hem] (..verblijft..)        +
(en) (..geen..) (kl=la) [eden-] vrede kan begrijpen ;

 
9-10-11
… daarom kán dit lichaam (=het verstand !) de profeten niet lezen :
on·so he-is-far judgment from·us and·not she-is-overtaking·us justice we-are-expecting
to·the·light and·behold ! darkness to·brightness in·the·gloom we-are-going-about
(line 10)
we-are-fumbling as·the·blind-ones side-wall and·as·there-is-no eyes we-are-fumbling
b) we-stumble in·the·noons as·the·gloaming in·the·stout-ones as·the·ones-being-dead
(line 11)                                                                             [above : bold we used]
we-are-clamoring as·the·bears all-of·us and·as·the·doves to-coo we-are-cooing
b) we-are-expecting to·the·judgment                               [bold : we used]
and·there-is-no to·salvation she-is-far from·us
Therefore is judgment far from us, neither doth justice overtake us: we wait for light, but
behold obscurity; for brightness, [but] we walk in darkness. We grope for the wall like the
blind, and we grope as if [we had] no eyes: we stumble at noonday as in the night; [we are]
in desolate places as dead [men]. We roar all like bears, and mourn sore like doves:
we look for judgment, but [there is] none; for salvation, [but] it is far off from us.
‘grope’ , H1659 gashash ‘to grope’ 1x , no root ;

 • context : … therefore this body (=the mind !) is not áble to read the prophets :

line ,

 • [=’this 9-11 : here a careful buildup – from ‘light’ to ‘eyes’ to ‘read’
  (yes we missed that too until now , sigh) ;
  line :]

“therefore – a just (-perception) – (is) far – from [=you] [=’as souls’] ,
and=as – the right (-perception) – (which) [=you] – (can) not – reach ;  
[=you] wait – [=for] light , but behold ! , (there is-) darkness ,
(+and) [=for] brightness , (+but) – [=you] walk – in gloom ;
—————————-                                                                                                                          [par.1]

 • [=’below :
  factually describing the past 2000-2500 years … ;
  the “salvation” is per God’s context “the situation of souls on earth” ;
  line :]

10 (..+because..) (..you read..) (!) (qir=qr) – [=like] the blind one ,
and=as – (..you..) – (who have) no – eyes :        +                    [=’theme now : ‘reading’:]                                
 
b [+for] (..your adm-soul..) (nshph=nphsh) – (does) (..+not..) – (..see..) (tsrm=amr)   +                       
[deleted]
11 (..my words [in right direction]..) (dbim=dbrim)      +                                 [=’no ‘bears’]             
(..inbetween..) – (..the depraved ones [=‘corrupt words’]..) (iun=on) ;       +

 
b (..+because..) [+you] (are) – (..+not..) – (..reading..) (qvh=qr) – the right (-way) ,     
salvation – (is) far – from [=you] ;       +                                                                        [<< see 9a]

Daarom is
het recht ver van ons en bereikt de gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar het licht ,
maar zie, er is duisternis ; naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid .
Wij tasten als blinden langs de wand , ja , wij tasten als mensen zonder ogen ,
wij struikelen midden op de dag , als in schemering, wij verkeren, zoals de doden ,
in woeste plaatsen. Wij grommen allen als beren, en wij kirren voortdurend als duiven .
Wij zien uit naar recht , maar het is er niet ; naar heil , maar dat is ver van ons .

 • [=’deze 9-11 : een zorgvuldige opbouw  – van ‘licht’ naar ‘ogen’ naar ‘lezen’
  (ja wij hadden dat hiervoor ook niet opgemerkt , zucht) ;
  zin :]

“daarom is een juiste (-perceptie) ver van [=u] [=’als zielen’] ,
[=als] de rechtvaardige (-perceptie) die [=u] niet kunt bereiken ;

 
[=u] wacht [=op] licht , maar zie ! (er-is) duisternis ,
(+en) [=op] helderheid , (+maar) [=u] wandelt in het donker ;

——————-                                                                                                                                              [par.1]

 • [=’beneden : in feite de afgelopen 2000-2500 jaar beschrijvend … ;
  de “verlossing” is per God’s context “de situatie van zielen op aarde” ;
  zin :]

10 (..+omdat..) (..u leest..) (!) (qir=qr) [=zoals] een blinde ,
[=als] (..u..) die-geen ogen hebt :       +                                                             [=’thema nu : lezen’]

 
b [+want] (..uw adm-ziel..) (nshph=nphsh) (..ziet..) (tsrm=amr)       +
11 (..mijn woorden [in goede richting]..) (dbim=dbrim) (..+niet..) (-staan)       +
(..tussen..) (..de onrechtvaardigen [=’corrupte woorden’]..) ;                       [=’geen ‘beren’]

 
b (..+omdat..) [+u] (..+niet..) [+op] de júiste (-manier) (..leest..) (qvh=qr) ,
is verlossing ver van [=u] ;        +                                                                                                  [<< zie 9a]

 
12-13-14-15-16-17-18
… want het Kwaad heeft ook God’s woorden onderdrukt (vgl. zin 6) :  

that they-are-many transgressions-of·us in-front-of·you          and·sins-of·us
she-answers in·us that transgressions-of·us with·us and·depravities-of·us we-know·them
(line 13)                                                                                                                [above : bold was used]
transgression and·to-dissimulate in·Yahweh and·to-turn-away from·after Elohim-of·us
to-speak extortion
and·stubbornness to-be-pregnant and·to-mumble from·heart words-of falsehood
(line 14)                                                                                                                      [bold : was used]
and·he-is-turned-away backward judgment and·justice from·afar she-is-standing that
she-stumbles in·the·square truth and·correctness not you-are-being-able to·to-enter-of
(line 15)                                                                                                                        [14 : deleted]
and·she-is-becoming the·truth one-being-deranged and·one-withdrawing from·evil
one-making-himself-loot and·he-is-seeing ieue and·he-is-being-evil in·eyes-of·him that
there-is-no judgment
(line 16)
and·he-is-seeing that there-is-no man and·he-is-dejected
that there-is-no one-intercessing and·he-shall-save for·him arm-of·him
and·righteousness-of·him she she-supports·him                               [bold : used]
(line 17)
and·he-shall-put-on righteousness as·coat-of-mail and·helmet-of salvation in·head-of·him
and·he-shall-put-on garments-of vengeance clothing and·he-shall-muffle as·the·robe jealousy
(line 18)
as·on requitals as·on he-shall-repay fury to·foes-of·him requital. to·ones-being-enemies-of·him
to·the·coastlands requital he-shall-repay
For our transgressions are multiplied before thee, and our sins testify against us: for our
transgressions [are] with us; and [as for] our iniquities, we know them; In transgressing and

lying against the LORD, and departing away from our God, speaking oppression and revolt,
conceiving and uttering from the heart words of falsehood. And judgment is turned away

backward, and justice standeth afar off: for truth is fallen in the street, and equity cannot enter.
Yea, truth faileth; and he [that] departeth from evil maketh himself a prey: and the LORD saw [it],
and it displeased him that [there was] no judgment.

And he saw that [there was] no man, and wondered that [there was] no intercessor: therefore
his arm brought salvation unto him; and his righteousness, it sustained him. For he put on
righteousness as a breastplate, and an helmet of salvation upon his head; and he put on the
garments of vengeance [for] clothing, and was clad with zeal as a cloke. According to [their]

deeds, accordingly he will repay, fury to his adversaries, recompence to his enemies;
to the islands he will repay recompence.
‘breastplate’ , H8302 shiryon ‘coat of mail’ ;
‘clad’ , H5644 atah ‘to cover [oneself]’ ;
‘cloke’ , H4598 meil ‘coat, robe’ ;
‘recompence’ , H1578 gemulah ‘recompence, requital’ 3x ;

 • context : … because Evil also surpressed God’s word (comp. line 6) :

continuity of lines 13-14-15 :
the “extorted words + distorted truth” runs proper now ;
deleted : last half of 13 , diverting the theme (=added) ,
deleted : 14 ; he re-used ‘stumble’ + ‘turn away’, divertion of theme (‘square’) ;
2) line 16 : first part deleted (was double) ;

line ,

 • [=’now shows that the evil realm wanted to cut both ways :
  not only “make our soul to have this blind body” , but as extra ‘assurance’
  also having corrupted prophets
  (therefore the evil realm is the main guilty one – line 18) ;
  line :]

that=because – you – (do) (..+not..) (..see..) (rb=amr)     +
(it is) the transgression – in front of [=you] ;                                 [=’corrupted prophets’]
[deleted]
b (..+nor..) – understand – (it is) the depráved (-version) – answering – [=you] :      +

 
13 [+for] the transgression [=’version’] – (..contains..) (u=ol) liés – to=about IEUE ,
and (causes) [+you] to turn away – from – [=your] deity ;                                       [=’sic !’]

 
(..+but..) [+his] words [in right direction]..) – (were) twisted ,      +         [rest : deleted]                
14 [deleted]                                                                                                                                 [=’nonsense’]
15 (..therefore..) – the true (-version) – became – non-sensical ;
and=as – the plundered one [=’truth’] – (..held hostage..) (sr=sr) – [=by] Evil ;

——————-                                                                                                                                                 [par.1]

 • [=’below :
  that the sons will go onderstand (the words) is only after
  “I will have turned the sons upside-down and inside-out , first” ;
  16-17 :
  officially interpreted as “the armour theme from Eph. 6 and 1 Thess. 5”,
  but that only seems so because Esau hinted to that ;
  line :]                                                                                                                                              [new theme :]

and – IEUE – sees – that – there-is-no – (one having) the just (-perception) ;        +
 
16 [deleted]                                                                                                                                    [=’was double’]
(..therefore..) (ki=lkm) his (-own) arm [=’own power’]         +
(will) save – (..the sons..) (ain=bn) –– (who will go) intercede ,                              
and=as – the ones (who will) support – the right (-version) [=’of prophets’] :       +

 
17 and=then – (..the sons..) – (will) (understand) – the right (-version) ,
(being) (..the first ones..) (rsh-rsh)       +
(who will have) (..insight ) – [+in] (..the scroll..) (iash=sphr) ;

 
and=for (..they (will have) seen..) – (..his words [in right direction]..) (bgd=dbr) ,
[=as] – (..(having) read..) (qna=qr)       +
(..the trúthful (-version) of..) (ath=amn) – (..their deity..) (mel=el) ;                    [<< line 15]

——————                                                                                                                                                       [par.2]

 • [=’below 18 :
  the idea must be “that they now paid for their transgression (=body)
  by having understood the right version”, compare next 19 (and chapter 57) ;
  line :]

18
(..then..) (k=ki) – (..the sons..) – (will have) repaid – (for) [=their] oppressor [=’body’] ,
(+and)        +
(will make) requital – to [=their] enemies [=’spirits’] – [=in] the [matrix-] coastland :   +

Want onze
overtredingen zijn talrijk voor u , en onze zonden getuigen tegen ons . Want onze
overtredingen zijn bij ons, onze ongerechtigheden , wij kennen ze : het overtreden en
liegen tegen de Heer en het zich afkeren bij onze God vandaan , het spreken van
onderdrukking en afvalligheid, het zwanger zijn en melding maken van leugenachtige
woorden vanuit het hart . Daarom is het recht teruggeweken , en de gerechtigheid
blijft van verre staan . Want de waarheid struikelt op straat, en wat recht is, kan niet
binnenkomen . Ja, de waarheid ontbreekt , en wie zich afkeert van het kwade wordt
beroofd . En de Heer zag het, en het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was .
Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder .
Daarom bracht zijn arm heil ,en zijn gerechtigheid, die ondersteunde hem .
Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van heil op
zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de
na-ijver als mantel . Naar de daden, daarnaar zal hij vergelden, grimmigheid aan zijn
tegenstanders , vergelding aan zijn vijanden . Aan de kustlanden zal Hij vergelden

wat zij verdienen .

 • [=’nu blijkt dat de Kwade dimensie van twee kanten heeft gewerkt :
  niet alleen om “onze ziel dit blinde lichaam te laten hebben” , maar als
  extra ‘zekerheid’ heeft zij ook de profeten gecorrumpeerd
  (daarom is die dimensie de hoofdschuldige , zin 18) ;
  zin :]

“[=omdat] u (..+niet..) (..ziet..) (rb=amr) (dat)       +
het de overtreding is (die) voor [=uw] aangezicht is ;     [=’gecorrumpeerde profeten’]
[verwijderd]
b (..+noch..) begrijpt (dat) het de onrechtváardige (-versie) is die [=u] antwoordt :   +

 
13 [+want] de overtreding [=’versie’] (..bevat..) (u=ol) léugens [=over] IEUE ,
en (maakt) dat [+u] zich afkeert van [=uw] godheid [=IEUE] ;                                   [=’sic !’]

 
(..+maar..) [+zijn] woorden [in goede richting] werden verdráaid ,   +   [r : verwijderd]
14 [verwijderd]                                                                                                                            [=’nonsense’]
15 (..daarom..) is de ware (-versie) tot onzinnigheid geworden ;
[=als] de geplunderde [=’waarheid’] (..gegijzeld..) (sr=sr) [=door] het Kwaad ;

——————–                                                                                                                                                  [par.1]

 • [=’dat de zonen wel (de woorden) begrijpen is alleen nadat
  “ik de zonen eerst op de kop en binnenste-buiten gedraaid heb” ;
  16-17 :
  officiëel geinterpreteerd als “de wapenrusting van Ef. 6 en 1 Thess. 5” ,
  naar dat lijkt alleen maar zo omdat Esau dat zo bedoeld heeft ;
  zin :]                                                                                                                                           [nieuw thema :]

en IEUE ziet dat er- niemand is die de juiste (-perceptie) heeft ;       +
 
16 [verwijderd]                                                                                                                            [=’was dubbel’]
(..daarom..) (ki=lkm) zal zijn (-eigen) arm [=’eigen kracht’]        +
(..de zonen..) (ain=bn) verlossen die zullen gaan bemiddelen ,
[=als] degenen die de juiste (-versie) [=’van profeten’] zullen ondersteunen :       +

 
17 [=dan] zullen (..de zonen..) de rechtvaardige (-versie) begrijpen ,
als (..de eersten..) (rsh=rsh)        +
die (..inzicht..) [+in] (..de [boek-] rol..) (iash=sphr) zullen hebben ;       

 
[=want] zij zullen        +
(..zijn woorden [in goede richting] ..) (bgd=dbr) (..hebben gezien..) ,
[=als] (..het gelezen hebben..) (qna=qr)        +
van de (..de wáre (-versie)..) (ath=amn) van (..hun godheid..) (me;=el ; zin 15) ;

——————                                                                                                                                                   [par.2]

 • [=’18 beneden :
  idee moet zijn dat “zij nu voor hun overtreding (=lichaam) hebben betaald
  door de juiste versie te begrijpen” , vergelijk 19 (en hoofdstuk 57) ;
  zin :]

18
(..dan..) (k=ki) zullen (..de zonen..)
(voor) [=hun] verdrukker [=’lichaam’] betaald hebben ,
(+en) zullen hun vijanden [=’geesten’] in het [matrix-] kustland vergelden :       +

 
part III   —    deel III

 
19-20-21
slot : … de 144,000 worden (officiëel) de ‘woordvoerder’ van Jacob :
(line 19)
and·they-shall-fear from·west name-of ieue and·from·sunrise-of sun glory-of·him
that he-shall-come as·the·stream foe spirit-of ieue she-makes-flee in·him
(line 20)
and·he-come to·tziun one-redeeming and·to·ones-turning-back-of transgression
in·Jacob averment-of ieue
(line 21)
and·I this covenant-of·me with·them he-says ieue spirit-of·me which on·you
and·words-of·me which I-place in·mouth-of·you not they-shall-be-removed
from·mouth-of·you and·from·mouth-of seed-of·you and·from·mouth-of seed-of
seed-of·you he-says ieue from·now and·unto eon
So shall they fear the name of the LORD from the west, and his glory from the rising of the sun.
When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD shall lift up a standard against
him. And the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob,
saith the LORD. As for me, this [is] my covenant with them, saith the LORD; My spirit that [is]
upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor
out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed’s seed, saith the LORD,
from henceforth and for ever.

 • closing : … the 144,000 (officially) become the spokesman for Jacob :

line ,

 • [=’19 below : in another chapter (Jer.?) “the matrix will cry out in agony
  when the sons will leave earth” – because at that moment she will have lost ;
  2) line 21 : they have their new body – so ‘spirit’ is corrupt just like ‘seed’ ;
  line :]

19 and they [=’spirits’] (will) fear – the name of – IEUE ,
the holy one of – [eden-] Ishral ,                                                                 [<< was swapped]
that=when – IEUE       +
(will make) (..the sons..) (nr=bn) – to leave – (..the land [=’earth’]..) (tsr=arts) ,      +

 
20 and=as – the redeemed ones [=’144,000’] – (who will) enter – tsiun ;
[=for] [+they] (will have) returned – [+from] the transgression [=’body’] – [=of] Jacob ,
(is) the declaration of – IEUE ;

——————–
21 [=then] – this – (..(will) be..) (ani=eie) – my covenant – with them , says – IEUE :
[deleted]
I (will) place – my words – in [=their] mouth ,                                        [<< was swapped]
(+and) they (will) – not – (be) removed – from [=their] mouth – [deleted] – forever .

Dan zullen zij
de naam van de Heer vrezen vanwaar de zon ondergaat , en zijn heerlijkheid van
waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de
Heer de banier tegen hem oprichten . En naar Sion zal een Verlosser komen
voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de Heer. Wat Mij betreft ,
dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer : mijn Geest, die op U is, en mijn woorden
die ik U in de mond gelegd heb , zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de
mond van Uw nakomelingen , evenmin uit de mond van de nakomelingen
van Uw nakomelingen, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid .

 • [=’19 beneden : in een ander hoofdstuk (Jer.?) schreeuwt de matrix van
  verwarring wanneer de zonen de aarde verlaten” – dan heeft zij verloren ;
  2) 21 : zij hebben hun nieuwe lichaam – dus ‘geest’ en ‘nakomelingen’ is corrupt ;
  zin :]

19 en zij [=’geesten’] zullen de naam van IEUE vrezen ,
de heilige van [eden-] Ishral ,                                                                   [<< was verwisseld]
[=wanneer] IEUE (..de zonen..) (nr=bn)        +
(..het land [=’aarde’]..) (tsr=arts) zal doen verlaten ,       +

 
20 [=als] de geredden [=’144,000’] die tsiun binnen zullen gaan ;
[+want] [+zij] zullen zijn teruggekeerd [+van] de overtreding [=’lichaam’] [=van] Jacob ,
is de verklaring van IEUE ;

——————-
21 [=dan] (zal) dit mijn verbond met hen (..zijn..) (ani=eie) , zegt IEUE :
[verwijderd]
ik zal mijn woorden in [=hun] mond leggen ,                                       [<< was verwisseld]
(+en) zij zullen niet uit uw mond verwijderd worden , [verwijderd] – voor eeuwig .

 


05.30.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
17-22.11nov.2020   —   submitted as second version , and definitive [checked] ;
May version ‘19 was a mess (tricked by the ‘eggs’ etc) ;