Jes. 6: de boom des levens (6)
hersteld in nieuw-eden
(het land vullend met dauw)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
continued from ch.4 , the tree of life ;
in this chapter restored in new eden —
start of chapter is setting as in Rev. 4 ,
then the tree fills the eden-land with glory ,
the latter as ‘the dew’ in Genesis 2 ;
(this chapter concludes theme in 1-6)
remark :
next chapter will tell the reason of ‘the anger
as “the nostril / soulpool” theme ;

note : much in diagrams appears correct
but still are attempts to a workable concept ;
2) 2nd , revised and definite version of chapter ,
because we had missed the crucial tree-theme ;
we’re genuinely relieved now ;

 

Hoofdstuk context :
…. onderwerp : God’s troon is nu gezet in het noorden ,
en de eerste zinnen laten zien dat dit de situatie van Openbaring 4 is ;
de glorie in de tempel van God wordt door de boom verspreid over het eden-land ,
wat mag worden begrepen als ‘de dauw’ in Genesis 2 ,

 
opmerking :
vanaf volgend hoofdstuk 7 zal “de woede van God” (genoemd in vorig hoofdstuk)
gelinkt worden aan het “neusgat / de poel voor lichamelijkheid” thema ;

opmerking #2 :
veel in de diagrammen lijkt correct te zijn ,
maar zijn nog steeds pogingen om een werkbaar concept te krijgen ;

 
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 6

1
… inleiding : God’s troon in nieuw eden , noorden :         (zelfde situatie als Op.4)
in·year-of death-of the·king Uzziah and·I-am-seeing my-Lord sitting on throne
being-high and·being-lifted-up and·skirts-of·him ones-filling the·temple
In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up,
and his train filled the temple.
‘uzziah’, H5818 uzziah ; from -azaz ‘goat ; double power ;

 • context : … introduction : God’s throne in new eden , north :    (same situation as Rev.4)
  … we know it’s the Revelation 4 situation because of next line 2 ;
  Revelation 4 :
  “and immediately I was in the spirit: and, behold, a throne was set in heaven,
  and [one] sat on the throne” (and around the throne an emerald-coloured dome)” ;
 • goat :
  … a subtle clue , referring back to “the sons starting out” in last chapter 5 ,
  as pointing to a timeframe of a future event (from the moment this was written) ;
  it is even possible that the name is a hint to “the matrix-fire-pillar”, see line 13 here ;
 • glory / train :
  … the ‘train’ does not make very much sense – but ‘glory’ dóes ,
  especially in relation to the tree , in line 3-4 ;
 • 2) confusion :
  … we were thrown off at first by the line in Amos 9 , “I saw the Lord standing upon the altar:
  and he said, Smite the lintel of the door, that the posts may shake” , because of the theme
  as “doorpost”, yet that term will NOT appear in this chapter (and we need recheck Amos 9) ;
  line ,

“in the year – king – Uzziah [=’goat-power’ : over this earth’] – died ,
I see – myLord – sitting – upon – a throne – on high =’high place’ ; -rm] ,
and=as [+the one] [=’throne’] (having been) lifted up [=’at the place of new eden’] ,
and – the temple – (is) filled – [+with] [=his glory] ;

(Jesaja in het ambt van profeet bevestigd)
In het jaar dat koning Uzzia stierf , zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon ,
en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel .

 • [=’zie voor noten Engels hierboven :]

“in het jaar dat koning Uzziah [=’sterkte + geit’ : over deze aarde’] sterft ,
zie ik de Heer zitten op een troon , in de hoge plaats ,
als [+degene] [=’de troon’] (die) omhoog geheven is [=’op de plaats van nieuw-eden’] ,
en de tempel is gevuld [+met] [=glorie] ;           [=’waarom ‘glorie’ : zie zin 3-4’]

 
2
… the vier levende wezens :         (=cherubs als beschreven in Op.4)
seraphim ones-standing from·above to·him six wings six wings to·one in·two
he-is-covering faces-of·him and·in·two he-is-covering feet-of·him and·in·two he-is-flying
Above it stood the seraphims: each one had six wings; with twain he covered his face,
and with twain he covered his feet, and with twain he did fly

 • context : .. the four living beings :         (=cherubs as described in Rev.4)
  … we don’t yet understand so well what aspects they represent ;
  that said ,
  revelation 4 : “and before the throne [there was] a sea of glass like unto crystal:
  and in the midst of the throne, and round about the throne, [were] four animals (=cherubs)
  full of eyes before and behind” , “and the four beings had each of them six wings”,
  yet their positioning is very *unclear* in the line above ;
  the ‘eyes’ previously were “around their cherubwheel , as eden-land” ;

line ,
“(also) seraphim [=’the 4 cherubs’] – (are) standing – from=there above [=’there on high’] , +
[+having] six – wings – to them ,
each one – (has) six – wings :
in=with two (of them) – they cover – their face ,
in=with two (of them) – they cover – their feet ,
and=with two (of them) – they (are) flying ;

Serafs stonden boven Hem . Ieder had zes vleugels : met twee bedekt ieder zijn gezicht ,
met twee bedekte hij zijn voeten , en met twee vloog hij .

“(ook) de seraphim [=’de 4 cherubs’] staan daar boven [=’op die hoogte’] , +
zes vleugels hebbend ,
ieder heeft zes vleugels :
met twee (ervan) bedekken zij hun gezicht ,
met twee (ervan) bedekken zij hun voeten ,
en met twee (ervan) vliegen zij ;

 
3-4
… “de boom van leven vult het eden-land met glorie (=dauw =eden-morgen)” :
and·he-called this-one to this-one and·he-said holy-one holy-one holy-one ieue-of
hosts fullness-of all-of the·earth glory-of·him and·they-are-swaying cubits-of the·thresholds
from·sound-of the·one-calling and·the·house he-is-being-filled smoke
And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, [is] the LORD of hosts:
the whole earth [is] full of his glory. And the posts of the door moved at the voice
of him that cried, and the house was filled with smoke.
‘posts of the door’ , H5592 saph ‘basin, bowl, goblet ; treshold [lintel, door]’ ;

 • ‘smoke’, makes no sense , H108 ed ‘mist’ Genesis 2 (1x) ? ; -ud ‘firebrand’ into ‘witness’,
  then ‘adam’ ; 2) glory , per line 1 ? ;
 • context : .. the eden-tree fills the eden-land with glory (=dew =eden-dawn)” :
  … the actions described in this section must be *sensible* :
  why would they shout , then the doorpost moving , and why the smoke ..? ;
 • temple is filled with glory + calling to the tree + tree fills land with glory :
  … this seems to us a valid option : the situation is Revelation 4 here , at the throne (line 1) ,
  and now the eden-land hersélf is about to be filled with dew/dawn ;
 • tree :
  the tree will return in lást chapter of this chapter ; note also the term “(cubical-) height”,
  as used for any object , in this case applyable to a tree as well ;
 • calling :
  … after the many Rg-veda chapters where is described how “by chanting” aspects
  or actions can be invoked , the step to “calling to the tree” isn’t too large anymore —
  though we certainly do not want to connect those chapters to prophets ,
  certain concepts in them appear to fit ‘general themes in the other reality’ ;

line ,
“and those ones [=’cherubs’] – called – to – [=the tree (=likely)] , saying :
holy , holy , holy – [+is] IEUE of – hosts ,             [=’triple holy = something is completed ? ; Haggai 2]
his glory – [+will) fill – the whole – (eden-) land :
and=then – the (cubical-) high – [=tree] – [quivers] – from=by the voices of – the ones calling ,
and [=the land] – (becomes) filled – [+with] [=the glory (as eden-dew)] ;           [restored]

De een riep tot de ander : heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten ;
heel de aarde is vol van zijn heiligheid !
De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep ,
en het huis vulde zich met rook .

 • [=’de gebeurtenis hier moet iets betékenen – niet slechts een vage mystiek —
  “tempel gevuld met glorie (vers 1) + de boom aanroepend + boom vult land met glorie” :]

“en diegenen [=’de cherubs’] roepen naar [=de boom (=waarschijnlijk)] , zeggend :
heilig , heilig , heilig is IEUE van de legermachten ;
zijn glorie zal de heel het (eden-) land vullen :
dan trilt de (letterlijk-) hoge [=boom] vanwege de stemmen van hen die riepen ,
en [=het land] (wordt) gevuld [+met] [=de glorie (=als eden-dauw)] ;           [hersteld]

part II — deel II

 
5-6-7
… introductie tot het vreemde concept “ogen hebbend maar niet zien” :
and·I-am-saying woe ! to·me that I-am-stilled that man unclean-of lips I
and·in·midst-of people unclean-of lips I dwelling that the·king ieue-of hosts they-saw
eyes-of·me and·he-is-flying to·me one from the·seraphim and·in·hand-of·him pavement
in·snuffers he-took from·on the·altar and·he-is-touching on mouth-of·me and·he-is-saying
behold ! he-touched this on lips-of·you and·he-withdraws depravity-of·you and·sin-of·you
Then said I, Woe [is] me! for I am undone; because I [am] a man of unclean lips, and I dwell
in the midst of a people of unclean lips: for mine eyes have seen the King, the LORD of hosts.
Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, [which] he had taken
with the tongs from off the altar: And he laid [it] upon my mouth, and said,
Lo, this hath touched thy lips; and thine iniquity is taken away, and thy sin purged.
‘undone’, H1820 damah ‘to cease, perish, to ruin ; but as ‘brought to silence’ ;

 • context : .. introduction to the strange concept “having eyes yet not seeing” :
  … the main idea here must be “that it takes a miracle to really ‘see’” ,
  compare how this works out in next section ;
 • the possibility to speak / see / hear :
  … here related to things in/from the other reality ;
  Pittman describes this well in his vision (index) ;
  in Introduction we mentioned the vision about “two equally looking shepherds ,
  and how the soul can impossibly detect who is Christ – but only if He spéaks” –
  which is , basically , “a miracle” to the soul , just as “the hearing” and “seeing” is :
  so great is the helplessness of the soul ;
  compare the used term here “perish” : by silence …

line ,
and=then I say : woe – to me ! ,
that=because – I (should) perish [‘be silenced’] ! ,
that=since – I (am) – a man [=’or : “an adm-soul”?] – of unclean – lips ,
and – I – dwell – among – a people – of unclean – lips ,
that=yet – my eyes – (are) seeing – the king , IEUE of – hosts ;
and=then – one – of – the seraphim – (is) flying – to=towards me ,
(having) a live coal – in his hand , [+which] he took – in=with a tong – out from – the altar ; +
and he touches [s-w] – my mouth (with it) , saying :
behold ! , this one [=’the live coal’] – touched – your lips ,
and=now – your depravity [=’simplicity’?] – and sin [=’corrupted eden-life’] – (are) removed ;

Toen zei ik : wee mij, want ik verga !
Ik ben immers een man van onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen.
Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de Heer van de legermachten gezien .
Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand,
Die hij met de tang van het altaar had genomen . Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei :
Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.

 • [=’het idee hier moet zijn “dat de ziel zo compleet hulpeloos is”,
  dat zelfs ‘het spreken’ en ‘het horen’ als een letterlijk “wonder” voor die ziel is —
  lees , het horen en zien van zaken in/van de andere werkelijkheid : ]

“dan zeg ik : wee mij, want ik zou moeten vergaan ! [=’,
omdat ik een man [=’of : “een adm-ziel”?] van onreine lippen ben ,
en woon te midden van mensen met onreine lippen ,
maar toch zien mijn ogen de koning , IEUE van de legermachten ;
dan vliegt een van de seraphim naar mij toe ,
een gloeiende kool in zijn hand hebbend , die hij met een tang van het altaar had genomen ; + en hij raakt mijn mond (ermee) aan , zeggend :
zie , deze heeft uw lippen aangeraakt ,
nu zijn uw ongerechtigheid [=’simpelheid’?] en uw zonde [=’corrupt eden-leven’] weggenomen ;

 
8-9-10
… then a strange concept :           (het ‘verzegelen tot het einde’)
and·I-am-hearing voice-of my-Lord saying whom ? I-shall-send and·who ? he-shall-go
for·us and·I-am-saying behold·me ! send-you·me ! and·he-is-saying go-you ! and·you-say
to·the·people the·this hear-you ! to-hear and·must-not-be you-are-understanding
and·see-you ! rau to-see and·must-not-be you-are-knowing stouten-you ! heart-of the·people
the·this and·ears-of·him make-heavy-you ! and·eyes-of·him make-squint-you ! lest he-is-seeing
in·eyes-of·him and·in·ears-of·him he-is-hearing and·heart-of·him he-is-understanding
and·he-turns-back and·he-gets-healing for·himself
Also I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I,
Here [am] I; send me. And he said, Go, and tell this people, Hear ye indeed, but understand not;
and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy,
and shut their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand

with their heart, and convert, and be healed.

 • context : … then a strange concept :           (the ‘sealing until the end’)
  … pondering this section , following upon the “I am not clean” yet here “I can hear”
  (as a miracle – and see below) , this indeed can be about ‘the sealing’ ;
 • to be healed (and tree) :
  the “they would be healed” jumps out as strange (because that’s what shóuld happen) ,
  reminding of the paradise tree “not that they will also eat from the tree of life”,
  while the tree of life will show up at the end of this chapter ;
  is it *possible* that , would souls have discovered the tree-theme befóre the appointed time ,
  this earth’s situation “would remain forever”… ?
 • actively making blind – or passively ‘letting to be blind’ ? :
  … the first option is virtually impossible to connect to the message in the prophets ;
  remembering the chapter where was said (about understanding the other reality in prophets)
  “.. you did NOT know it , you have NOT seen it”,
  addressing how ‘reading the other reality in them was a given miracle’ —
  considered that angle , this section here can make Sense …

line ,
and=then I hear – the voice of – myLord , saying :
who – (shall) I send , and=as (the one) who – (shall) go – for us ? ;
and I say : watch towards me , send you me ! ;
and=then he says :
go you ! , and you (will) say – this – to the people :
listen you ! – [=to the words [in right direction]?] , +           [<<requires a subject : ‘’words’?]
and=but (it) must not be – (that) you understand [them] ,
and see you ! – [the words [in right direction]?] , +
and=but (it) must not be – (that) you (are) ‘seeing’ [them] ;

[again said to Isaiah :]
[=let] – the heart of – these – people – (be) fat ,     [=’not desiring nothing anymore’]
and – [=let] – their ears – (be) heavy ,
and – [=let] – their eyes – (to be) smeared-over ,     [=’as to not see’]
lest – they (would) see – in=with their eyes , and – (would) hear – in=with their ears ,
and their heart – (would) understand :
and they (would) return [=’to eden’] – and they (would get) healing – for themselves ;

Daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei : wie zal ik zenden ?
Toen zei ik : hier ben ik , zend mij .
Toen zij hij : ga , en zeg tegen dit volk : luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen .
Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken .
Maak het hart van dit volk vet , en stop hun oren toe , en sluit hun ogen ;
anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen ,
en met hun hart begrijpen en zich bekeren , en zal Hij hen genezen .

 • [=’niet als “een actief blind maken” maar waarschijnlijk als “passief blind laten zijn”;
  zie Engels hierboven voor de interpretatie in vergelijking tot de boom in het paradijs ,
  waar gezegd werd “zij moeten niet óok nog van de boom van leven eten” ,
  dat “wanneer zielen de schrift vóor de vastgestelde tijd de schrift zouden begrijpen ,
  dit zou zorgen dat deze AARDSE situatie zou blijven bestaan” :]

“dan hoor ik de stem van IEUE , zeggend :
wie zal ik zenden , als degene die voor ons op weg zal gaan ? ;
en ik zeg : zie op mij – zend mij ! ;
dan zegt hij : ga , en zeg dit tegen de mensen :
luistert u ! [=naar de woorden [in goede richting]?] , +           [<<heeft subject nodig : “woorden”?]
maar het moet niet zijn (dat) u (ze) begrijpt ,
en kijkt u ! [=naar de woorden [in goede richting] ?] , +
maar het moet niet zijn (dat) u ze ‘ziet’ ;
[weer gezegd tegen Jesaja :]
[=laat] het hart van deze mensen vet zijn ,           [=’niets meer verlangend’]
en [=laten] hun oren zwaar zijn ,
en [=laat] hun ogen besmeerd zijn ,           [=’als niet-ziend’]
anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen ,
en hun hart zou begrijpen ,
en zij zouden zich bekeren , en genezing verkrijgen voor zichzelf ;

 
11-12
… en die situatie moet zo blijven – tot de dag dat de zonen op weg gaan :
and·I-am-saying until when ? my-Lord and·he-is-saying until which if they-are-decimated
cities from·there-is-no one-dwelling and·houses from·there-is-no human and·the·ground
she-is-being-decimated desolation and·he-removes-afar ieue the·human and·she-is-vast
the·forsaken-place in·within-of the·land
Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant,
and the houses without man, and the land be utterly desolate, And the LORD have removed
men far away, and [there be] a great forsaking in the midst of the land.
‘removed far’, H7368 rachaq ‘far ; sometimes ‘be far’ , intrans. several ‘remove them far’ ;
‘forsaking’, H5805 azubah ‘to forsake [several in Is ; 1x forsaken place?] ; -azab ‘forsake, leave’;

 • context :.. and that situation must remain – untill the day the sons will leave :
  … it’s hard to understand “why” a scenario like this has to happen ,
  and perhaps it’s even out of our league to try understand ;
 • 2) syntaxes :
  … root (-rb) is usually ‘many, abundant’, not ‘great’ (-gb) , turning the ‘forsaken’ in multiple
  as “ones-being-forsaken” ; then ‘the men’ (-admi) must be ‘sons’ as proper juxtaposition ;
  aided by the ‘far-away’ as common expression for this earth ;

line ,
and=then I say : untill – when , myLord [‘must that situation be’] ? ;
and he says : until – the cities [=’on earth’] – (will be) ruined – from=and no-one – inhabits (them) ,
and=as (the ruined) houses – from=in which (will be)-no – humans ,
and the ground – (will be) ruined – [+as] the desolation :             [=’desolation = no-name’]
and=when – IEUE – (will) remove – [=the sons] – from=as the ones being far away [=’on earth’] ,
and the many – forsaken ones [=’souls !’] – [+will be] – within – the land [=’this world’] ;

Toen zei ik : hoelang , Heer ?
Hij zei : totdat de steden verwoest zijn , zodat er geen inwoner meer is ,
en de huizen , zodat er geen mens meer in is , en het land verworden is tot een woestenij .
Want de Heer zal de mensen ver weg doen gaan , en de verlatenheid in het land zal groot zijn .

“dan zeg ik : tot wanneer , Heer [=’moet die situatie zo blijven’] ? ;
en hij zegt : totdat de steden [=’op aarde’] verwoest zijn , en niemand (er) in woont ,
als de (verwoestte) huizen waar- geen mensen zullen zijn ,
en de grond verwoest is [+als] de desolaatheid :             [=’desolaat : geen-naam’]
wanneer IEUE [=de zonen] die ver weg zijn zal verwijderen [=’van de aarde’] ,
en de vele achtergeblevenen [=’zielen !’] in het land zullen zijn [=’deze wereld’] ;

 
13
… want op die dag wordt de eden-boom hersteld :     (=eind van Jes. 1 t/m 6 thema)
and·still in·her oshrie tenth and·she-turns-away and·she-becomes to·to-consume-of
k·ale as·the·terebinth u·k·alun and·as·the·oak which in·fling monument in·them seed-of
holiness monument-of·her
But yet in it [shall be] a tenth, and [it] shall return, and shall be eaten: as a teil tree,
and as an oak, whose substance [is] in them, when they cast [their leaves: so] the holy seed
[shall be] the substance thereof.
‘cast’ , H7995 shalleketh ‘to fell [a tree]’ 1x ; -shalak ‘throw, fling, cast’ ;

 • ‘substance’ , H4678 matstsebeth ‘a pillar [of stones]’, several , here 1x said as ‘substance’ ;
  matstsebah ‘sacred pillar – but oftenn negative related to asherah poles ;
  matstsab ‘standingplace,station [seems negative] ; -natsab ‘to stand’ ;
 • context : .. for in that day , the eden-tree is restored :     (end of Is. 1 till 6 theme)
  … we can see is that “the fire-pillar theme is a concept which dominates”,
  as how it says that “the eden fire pillar will burn the matrix-one” ;
  perhaps that is why the many praising chapters in Rg-veda about théir fire-pillar ;
  here is repeated what chapter 5 said , when the sons will start out ;
 • the ‘trees’ in this verse :
  … the terebinth was the tree which Abraham planted , and Abraham “un-does” Adam’s work ,
  so this term can be valid ; the ‘oak’ is of no use here and is a corruption like in chapter 5 ;
 • the negative pillar :
  … since often related to ‘Asherah pole(s)’ (or the Asherah IS the matrix-pillar..?) it can’t be eden’s ,
  and the concept can very well refer back to the ‘terebinth’, as a repetition ;
  the ‘be stationed’ (-natsab) instead of ‘pillar’ (matstsebeth , from -natsab) ;
  2) syntax : “tree” was either skipped by Esau or was the (-ashr) ;

line ,

 • [=’below is a valid interpretation (by linking back) of the original context of this line :
  this will be that day when “the goat power ends” , see line 1 ;
  while in chapter 4 the restored tree will be called “the sacred one” :]

and=then – [=the (eden-) tree (ashr=esh)] – [+who is] still – in her [=’sheol , ch.5’] – (shall) return ,
and he will – burn – the terebinth [=‘the matrix tree / their pillar of fire’] ;
and=for [=the deity (=eden-tree) (alun=el)] +             [=’the deity = eden-tree , ch. 4 & 5’]
which – (was) flung – [+towards] the negative pillar [=’matrix-fire-pillar’] – in her [=‘in sheol’] ,
(will be) stationed – [+as] the sacred – [=tree (per chapter 4)] .

Al zal daarin nog een tiende deel over zijn , het zal weer verwoest worden .
Maar zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft ,
zal hun stronk een heilig zaad zijn .

 • [=’beneden : een geldige interpretatie (want terugrefererend) van de originele context :
  dat zal de dag zijn dat “de geit kracht ophoudt” (zie vers 1) ;
  terwijl in hoofdstuk 4 de boom “de heilige” genoemd zal worden :

“dan zal [=de (eden-) boom (ashr=esh)] [+die] nog steeds in haar is [=’sheol ; hfdst 5’] terugkeren ,
en hij zal de terebinth [=’matrix-boom / vuur-pilaar’] verbranden ;
want [=de godheid (=eden-boom) (alun=el)] +             [=’godheid : eden-boom , hfdst 4 & 5’]
die [+naar] de negatieve-pilaar [=’matrix vuur-pilaar’] in haar [=’sheol’] was geworpen ,
zal gepositioneerd worden [+als] de heilige [=boom (per hfdst 4)] .

 


(original first post date)
01.22.2020 — submitted — second version [and definative] — hetreport

 
 
curiosity of the day:
01.22.2020
Conor McGregor, the famed Ultimate Fighting Championship fighter, took to Twitter
on Monday to praise President Trump, who was celebrating his three-year anniversary since being
sworn into office.” Phenomenal President,” McGregor said. He posted an image of a goat,
which is widely known to mean “Greatest of All Time.
” [1 ; fox news]

… goat …. Uzziah …
…is “a goat” really meaning “the greatest of all time”..? ,
yet as the symbol of the opposition – the [so-called] democrats ? ,
going on in Davos about “how the US economy is better then ever” ,
but at the same time while even the IMF tells ,
“IMF Chief Warns Global Economy Faces New “Great Depression” , adding
“this troubling trend is reminiscent of the early part of the 20th century” ;
read : it’s about to happen

[1]
https://www.foxnews.com/sports/conor-mcgregor-replies-trump-twitter-praising

[2]
https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1219461358967762944

[3] inclusive linkk to ‘the Guardian co uk’
https://www.zerohedge.com/geopolitical/imf-chief-warns-global-economy
-faces-global-depression