Jes.61 : ‘het Jubeljaar’ :
als ‘de terugkeer naar eden’
– gezegd tegen de 144,000
(mooi hoofdstuk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
the “favourable year” is the same as
“the Jubilee year” , literally as
the year of ‘the return to eden’ ;
here as chapter of promises ,
addressed to the 144,000 ;

note : very readable ;
this 2nd version is now definitive
after a few minor corrections ;
note #2: chapter chosen today
because of the speech at st.Peters square
later this evening, and see log 26/3

 

Hoofdstuk context :
het “Jubeljaar” is hetzelfde concept als “het begunstigde jaar”,
letterlijk als ‘het moment waarop de 144,000 terugkeren naar eden’ —
dit hoofdstuk vertelt de beloften voor die groep ;

 
opmerking :
nu als tweede en definitieve versie – na een paar kleine verbeteringen ;
opmerking #2: dit hoofdstuk vandaag gekozen mede vanwege
de speech later vanmiddag op het st.Pietersplein – en zie log 26 maart ;

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 61

1-2
het ‘begunstigde jaar’ als “die dag” – als het begin van Openbaring :
spirit-of my-Lord ieue on·me because he-anoints ieue me to·to-bear-tidings-of
humble-ones he-sends·me to·to-bind-up-of to·ones-being-broken-of heart
to·to-herald-of to·ones-being-taken-captive liberty and·to·ones-being-bound
emancipation to·to-herald-of year-of acceptance for·ieue and·day-of vengeance
for·Elohim-of·us to·to-comfort-of all-of mourning-ones
The Spirit of the Lord GOD [is] upon me; because the LORD hath anointed me to preach
good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted,
to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to [them that are] bound;
To proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God;
to comfort all that mourn;

 • context : proclaiming the favourable year as “that day” – to the 144,000
  … after all the context we learned so far , very likely this 2020 is that year ;
 • why addressed to the 144,000 – and not to Jacob as a whole ?
  … we’ve looked at it carefully –
  the next few verses continue with “them” and “they”,
  where in line 4 is said that “they will (re-)build the deserted place” , as eden ,
  matching several other prophets where that same theme appears ,
  where the 144,000 prepare eden befóre the many saved souls (as Jacob) will enter
  (and compare how previous Is.60 addresses the eden-land ,
  so it makes Sense that this next chapter is the deFacto promise to her) ;
 • the “year of the return” – of the 144,000 :
  … it is true that many souls under hardship suffer and mourn ,
  but in another chapter specifically “the mourning for the other reality” was addressed ,
  in the context of the 144,000 ;
 • the Jubilee year is the same as the favourable year : as “the year of the return” :
  …  H3104 yobel ‘jubilee, ram’s horn [as trumpet, sic]’ ; -yabal ‘to lead forth, to conduct’ ;
  the theme is always “to return land , or return tó a land or situation” :
  Lev. 25:3 “on the year of jubilee each of you shall return to his own property” ,
  Lev. 25 “in the jubilee each of you shall return to his property and each of you
  shall return to his family” : in this Isaiah 61 as “the return to new eden”;
 •          (additional)
 • the lines in Luke 4 and Isaiah 42 :
  … Isaiah 42 mentions the same “give sight to the blind” as the core of Christ’s office ,
  while Luke 4 repeats the whole line from this chapter 61 .
  It is unclear whether Luke 4 : 12 “today this has been fulfilled” is a corruption or not –
  we had a similar problem with “Rachel mourning for her sons” (see index) ,
  by which the addition there as “it was fulfilled” likely is a corruption :
  it is possible that He indeed said “it is fulfilled” per Luke 4 – intended as foreshadowing ,
  since the next verses address how a prophet [=Christ , in that case] isn’t appreciated
  in his own country ;

line ,
“the Spirit of – myLord – IEUE – (is) – on=upon me  [=Miss speaks to Isaiah] ,
because – (he,) IEUE – anoints – me   +
to=for to bring the [good-] tiding – [+to] the humble ones                    [=’the souls of the 144,000’] ,
he sends me – to=for to bandage up – the ones (being) broken of – heart                  [‘same souls’] ,
to=for to proclaim – liberty – to=over the captives                                          [=’them , on this earth’] ,
and=as – the setting free – to=of the ones (being) bound :
to=by to proclaim  – the favourable – year – for=of IEUE ,          [=’the moment of return to eden’]
and=as the day of – vengeance – for=by our deity                                                        [=’as “that day”] ,
to=by comforting – all – the mourning ones ;    +                         [=’same souls – desiring to return’]

(Het jubeljaar van de verlossing)
De Geest van de Heere HEERE is op Mij , omdat de Heer Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen .
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart ,
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten , opening van de gevangenis ;
om uit te roepen het jaar van welbehagen van de Heer
en de dag van de wraak van onze God ; om treurenden te troosten ;   +

 •         [=’waarom in de aanhef de 144,000 geadresseerd worden – zie Engels hierboven :]

“de Geest van IEUE de Heer is op mij  [=Miss spreekt tot Jesaja] ,
want (hij,) IEUE zalft mij   +
om het [goede-] bericht te brengen aan hen die nederig zijn            [=’de zielen van de 144,000’] ,
hij stuurt mij om de gebrokenen van hart te verbinden                                     [  =’dezelfde zielen’] ,
om over de gevangenen vrijlating uit te roepen                              [=’zij, gevangen op deze aarde’] ,
als de vrijzetting voor hen die gebonden zijn :
door het begunstigde jaar van IEUE uit te roepen ,              [=’de letterlijke terugkeer naar eden’]
als de dag van de wraak van onze godheid                            [=’als “die dag”] ,
door het troosten van allen die treuren ;    +        [=’dezelfde zielen – verlangend terug te keren’]

 
3
… de 144,000 krijgen hun nieuwe lichaam , in eden ;
to·to-place-of for·mourning-ones-of tziun to·to-give-of to·them beauty instead-of ash
oil-of elation instead-of mourning muffler-of praise instead-of spirit dimmed
and·he-is-called to·them arbiters-of the·righteousness planting-of ieue to·to-show-his-beauty
To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for
mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness; that they might be called trees of
righteousness, the planting of the LORD, that he might be glorified

‘garment’, H4594 maat-eh ‘garment’ 1x [death + axis cluster] ; -atah ‘covering, wrapping’ ,
‘heavyness’ , H3544 keh-eh ‘dim, faint, somewhat dark’ , -kahah ‘dim’ ,
‘trees’ , H352 ayil ‘ram , construct, tree, pillar, post, chief’ ;

 • context : … the 144,000 receive their new body , in eden :
  … the term “ash” is used as cognate with ‘sackcloth’ ;
 • syntaxes : place them in : same root used as “Adam was placed in the garden” ;
  trees : bit tricky , but colour as “pillars of the community” ;

line ,
to=by (means of) to place – the mourning ones [=’same souls’] – [+in] tsiun [=’eden-residence’] ,
to=for to give – beauty – to them – instead of – ashes ,               [=’read : receiving their Original’]
[+and] oil of – joy – instead of – mourning ,
[+having] the [spiritual-] covering of – praise – instead of – a dim [‘dull’] – awareness ;              (!)
and – they – (will be) named : ‘the supporting trees of – righteousness’ ,
(having been) planted – [+by] IEUE – to=for to show his beauty ;    +

om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden
sieraad in plaats van as , vreugdeolie in plaats van rouw ,
een lofgewaad in plaats van een benauwde geest ,
opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid ,
een planting door de Heer , om hem te verheerlijken .

“door hen die treuren [=’dezelfde zielen’] [+in] tsiun  [=’eden-residentie’] te plaatsen ,
om hen schoonheid te geven in plaats van as ,                        [=’lees : hun Origineel verkrijgend’]
[+en] vreugdeolie in plaats van rouw ,
de [spirituele-] bedekking [+hebbend] in plaats van een wazig-donker bewustzijn ;                 (!)
en zij zullen genoemd worden : ‘de ondersteunende bomen van gerechtigheid’ ,
die geplant zijn door IEUE , om zijn schoonheid te tonen ;    +

 
4-5-6
and·they-build deserted-places-of eon ones-being-desolated-of former-times
they-shall-be-raised-up and·they-renew cities-of desertion ones-being-desolation-of
generation and·generation and·they-stand alien-ones and·they-graze flock-of·you
and·sons-of foreigner farmers-of·you and·ones-being-vineyardists-of·you and·you
priests-of ieue you-shall-be-called ones-mministering-of Elohim-of·us he-shall-be-said
to·you estate-of nations you-shall-eat and·in·glory-of·them you-shall-change-yourselves
And they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations,
and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations. And strangers
shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien [shall be] your plowmen and your
vinedressers. But ye shall be named the Priests of the LORD: [men] shall call you the Ministers

of our God: ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall ye boast yourselves.
‘boast’ , H3235 yamar 1x ; no other ; ‘to say’ cluster (amr) , or ‘to see’ ? ;

 • context : the “strangers” :
  … as the generation born in new eden during the Interval ,
  who will have a much more ‘advanced’ body like we now have ;
 • cities / city :
  … also in other prophets ‘empty deserted cities’ are mentioned (but multiple ones..?) ,
  perhaps already designed and prepared for all the descendants of Adam and Eve .. ?
 • corrupted line :
  … it should relate to “eat + riches” , but unclear what could’ve been intended here ;

line ,
“and they [=’we’] (will) (re-)build – the olden – deserted place ,   [=’the destroyed eden-land’]
[+as] the one (having been) desolated – (from) the beginning                   [=’since paradise fell’] ,
[+for] they (shall) raise up – and renew – the deserted – cities ,            [=’multiple or singular?’]
[+as] the ones (having been) desolated – (from) generation – (to) generation ;
and=then – strangers [=’people born in eden’] – (will) stand ready  – to graze – your flocks ,
and – foreign – sons – (will be) your [=’our’] farmers – and vineyardkeepers ;       +
and=because you (yourself) – (will be) named : ‘the priests of – IEUE’ ,
[+and] it (shall be) said – to=about you : ‘the ones being the personal servants of – our deity’ ;
you (shall) eat – the riches of – the nations [=’in eden’] ,                      [=’the food they provide’]
——————-
and – you (shall) (———–) – (in ….. ?) (glory?) ;
                        [<<corrupted ; untracable context]
Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen , de woeste plaatsen van vroeger
weer oprichten , de verwoeste steden vernieuwen , die verwoest lagen ,
van generatie op generatie . Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden ,
vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn .
Ú echter zult genoemd worden : priesters van de Heer ,
men zal u noemen : dienaren van onze God .
U zult het vermogen van de heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister .

“en zij [=’wij’] zullen de verlaten plaats van weleer (her-)bouwen ,     [=’het vernietigde eden-land’]
[+als] degene die vanaf het begin desolaat is geworden                               [=’nadat het paradijs viel’] ,
[+want] zij zullen de verlaten steden oprichten en vernieuwen ,           [=’enkelvoud of meervoud?’]
[+als] degenen die desolaat waren van generatie op generatie ;
[=dan] zullen vreemden  [=’mensen geboren in eden’] klaarstaan om uw kudden te weiden ,
en zonen van vreemdelingen zullen uw [=’onze’] akkerbouwers en wijnbouwers zijn ;    +
[+want] u (zelf) zult genoemd worden : ‘de priesters van IEUE’ ,
[+en] er zal worden gezegd over u : ‘de persoonlijke dienaren van onze godheid’ ;
u zult de rijkdom van de naties [=’in eden’] eten ,                           [=’het voedsel waarin zij voorzien’]
——————–
en – u zult (———-) (in …. ?) (luister?) ;  
                        [<<gecorrumpeerd ; niet traceerbare context]

 
7-8-9
… onze smaad – dat wij op deze aarde zijn – wordt ongedaan gemaakt :
instead-of shame-of·you duplicate-portion and·confounding they-shall-jubilate
portion-of·them therefore in·land-of·them duplicate-portion they-shall-tenant
rejoicing-of eon she-shall-become to·them that I ieue loving judgment hating pillage
in·ascent-offering and·I-give wage-of·them in·truth and·covenant-of eon I-shall-cut
to·them and·he-is-known in·the·nations seed-of·them and·offsprings-of·them
in·midst-of the·peoples all-of ones-seeing-of·them they-shall-recognize·them
that they seed he-blessed ieue
For your shame [ye shall have] double; and [for] confusion they shall rejoice in their portion:
therefore in their land they shall possess the double: everlasting joy shall be unto them.
For I the LORD love judgment, I hate robbery for burnt offering; and I will direct
their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them. And their seed shall
be known among the Gentiles, and their offspring among the people: all that see them shall
acknowledge them, that they [are] the seed [which] the LORD hath blessed.

‘robbery’ , H1498 gazel 4x (Lev.Ez.) , unclear ; -gazal ‘to seize, take, rob, snatch’ ;

 • context : … our shame – of us being upon this earth – is being anulled :
  … these lines 7-9 make a juxtaposition
  between our shameful situation now – and our situation in new eden ;
 • seed / descendants :
  … we still understand “that all saved souls (of Jacob) will not procreate” ,
  therefore the saved souls themselves must be ‘the descendants’ ;

line ,
“instead of – your – double – shame – and=as the confusion ,    +       [=’to be on this earth , now’]
[=you] (shall) jubilate – [+over] [=your] portion :
therefore=because – [=you] (shall) possess – double – in [=your] land ,                   [=’in new eden’]
[+and] forever – rejoicing – (shall) be – to=for [=you] ;   
that=because – I , IEUE , love – justice       +
———————-
[+and] hate – (… to be robbed?…) – (in=by?) [+only?] (… ascent-offerings?…) ,             
   [unclear]

 • [=’what can be the intention of this line …? ,
  is it “because of the shame (to us) of us being on this earth right now ,
  the maximum what we can give to God are ascent offerings”  [=correct notions, etc] ;
  but that is a robbing towards God – compared to what our ideal state can be …?]

———————-
and=so I (will) give – [=your] reward – in truth ,    +
and=by – the forever – covenant – I (shall) make [‘cut’] – with [=you] ;
and – [=you] as descendants – (will be) known – in=among the nations [=’born in eden’] ,
and=as [=you] the offspring – (being) in the midst of – the people [=’in eden’] :
all – the ones (who will) see [=you] – (shall) acknowledge     +
that – [=you] – (are) – the descendants – IEUE – (has) blessed ;

In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel .
Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben ,
zij zullen eeuwige blijdschap hebben .
Want ik , de Heer , heb het recht lief, ik haat roof bij het brandoffer , en ik zal geven
dat hun werk in waarheid zal zijn en ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten .
Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden ,
en hun nakomelingen te midden van de volken .
Allen die hen zien , zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de Heer heeft gezegend .

“in plaats van uw dubbele schaamte als de verwarring ,     +          [=’het op deze aarde zijn , nu’]
zult [=u] juichen over [=uw] deel :
[=want] [=u] zult het dubbele (deel) bezitten in [=uw]  land ,                              [=’in nieuw eden’]
[+en] [=u] zult eeuwige blijdschap hebben ; 
want ik , IEUE , heb het recht lief       +
———————
[+en] haat – (om beroofd te worden?….) – (bij=door?) [+slechts?] (…opstijg-offers?…) ,

 • [=’wat mag de intentie zijn van deze zin ..? ,                                    [gerestaureerde context?]
  is het dat “vanwege onze schande , dat wij op deze aarde zijn ,
  dat opstijg-offers [=correcte gedachten etc] het maximale is dat wij God kunnen geven ;
  maar dat dit een roven is tegenover God – vergeleken met hoe onze ideale staat kan zijn..?]

——————–
dus zal ik (u) [=uw] beloning geven in waarheid ,
door (middel van) het eeuwig verbond dat ik met [=u] zal sluiten ;
en [=u] als nageslacht zult bekend zijn onder de naties [=’geboren in eden’] ,
[=als] [=u] de afkomst te midden van de mensen [=’in eden’] :
allen die [=u] zullen zien zullen erkennen      +
dat [=u] het nageslacht bent dat IEUE heeft gezegend ;

 
10-11
Jesaja sluit af – ook sprekend voor ons :
to-be-elated I-shall-be-elated in·ieue she-shall-exult soul-of·me in·Elohim-of·me
that he-clothes·me garments-of salvation robe-of righteousness he-muffles·me
as·the·bridegroom he-is-making-priestly phar beauty and·as·the·bride she-is-ornamenting
outfit-of·her that as·the·earth she-is-bringing-forth sprouting-of·her and·as·garden
sowings-of·her she-is-making-sprout so my-Lord ieue he-shall-make-sprout
righteousness and·praise in-front-of all-of the·nations
I will greatly rejoice in the LORD, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me
with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness,
as a bridegroom decketh [himself] with ornaments, and as a bride adorneth [herself]
with her jewels. For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth
the things that are sown in it to spring forth;
so the Lord GOD will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations.
‘ornaments’ , H6287 p’er ‘headress , adornment’ , but head-related ; 2) -phar ;

 • context : … Isaiah ends this chapter – speaking also for us :
  … note how also the females of the 144,000 sons are included here ;
  syntax : we opted that the bride and groom do not exactly dress themsélves ;

line ,
“I (will) greatly rejoice – in IEUE ,
my adamite-soul – (shall) rejoice  – in my deity ,
that=because – he (will) clothe me – (with) the garment [-body] – (being) salvation ,
[+as] covering me – (with) the [physical-] robe of – righteousness :                [=’the new body’]    
as=like a groom – (will be) priestly – [+through] the headdress ,
and a bride – (by) the placed on – ornaments ;
that=because – as=like the land – brings forth – her buds ,
and the garden – making to sprout out – (what was) sown (in it) ,
so – myLord – IEUE – (shall) make – righteousness – and=as the praise – to sprout forth ,
[=showing to] – all – the nations [=’in eden’] .

Ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God ,
want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil ,
de mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan ,
zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad ,
en een bruid zich tooit met haar sieraden .
Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt , en zoals een tuin het daarin
gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen
en lof voor alle volken .

“ik zal gelukkig zijn in IEUE ,
mijn adam-ziel zal (zich) verheugen in mijn godheid ,
[=omdat] hij zal mij kleden (met) de mantel [-als lichaam] die verlossing is ,
[+als] mij bedekkend mij met het gewaad van rechtvaardigheid :            [=’het nieuwe lichaam’]
zoals een bruidegom priesterlijk zal zijn vanwege de hoofddracht ,
en een bruid vanwege de aangedane sieraden ;
want zoals het land haar gewas voortbrengt ,
en een tuin het daarin gezaaide doet opkomen ,
zo zal IEUE de Heer gerechtigheid als de prijzenswaardige doen opkomen ,
(zich) tonend aan alle naties [=’in eden’]  .

 


16.08.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
27.03.2020  —   submitted as 2nd version – now definitive , after a few small adaptions