Jes. 66 : het probleem van
de huidige christenheid
(slot – en eind Jesaja) :
wie van u luistert..?
(+ pastors geoordeeld)
[cruciaal in 2020 ; nov.23]
(eindtijd – goed leesbaar)

 

  chapter context :
continued , named : the problem
of present christianity
(closing part – and end of Isaiah) :
whom of you will listen …?
(+ pastors are judged)

continuing theme :
… as closing chapter after parts I-V ;
 
the first section opens with a general invitation ;
the second one returns to the theme “the sons versus the pastors” ,
showing the conclusion of that in part II ;
where the 2 witnesses are send to Jacob – and the latter gets saved ;

  #2 :
note :
very readable , second version and
definitive ;
submission of entire chapter : 24/11/ 2020
chapter was 100% corrupted

but 100% restored

 

Hoofdstuk context :
doorlopend thema :
… als afsluiting na deel I-V ;

 

eerste gedeelte opent met een algemene oproep ;
het tweede keert terug naar het thema “de zonen versus de pastors” ,
de conclusie daarvan tonend in deel II ;
waar de twee getuigen naar Jacob gezonden worden – en de laatste wordt gered ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ;
hoofdstuk was 100% gecorrumpeerd
maar 100% contextueel gerestaureerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 66

1-4
vervolg : … de uitnodiging : wie van u wil bij de zonen horen ? :

thus he-says ieue the·heavens (=hear) throne-of·me and·the·earth stool-of feet-of·me
a) where ? this house ashr which you-shall-build for·me
b) and·where ? this placeri-of rest-of·me
(line 2)
and all-of these hand-of·me she-madedo
b) and·they-are-becoming all-of these averment-of ieue
c) and·to this-one I-shall-look to humble and·smitten-of spirit and·one-trembling on
word-of·me                                                                                       [above : bold : was used]
(line 3)
one-slaying the·bull one-smiting-of man one-sacrificing the·flockling one-breaking-neck
dog one-bringing-up-of present-offering blood-of swine one-making-memorial-of
frankincense one-blessing-of lawlessness even they they-choose in·ways-of·them
and·in·abominations-of·them soul-of·them she-delights
(line 4)
moreover I I-shall-choose in·ones-unweaned-of·them
b) and·ones-shrinking-of·them I-shall-bring to·them because
c) I-called and·there-is-no one-answering I-spoke and·not they-listened
d) and·they-are-doing the·evil in·eyes-of·me and·in·which not I-take-delight they-choose                                                                [4 d : ‘not’ was swapped]
Thus saith the LORD, The heaven [is] my throne, and the earth [is] my footstool: where [is]
the house that ye build unto me? and where [is] the place of my rest? For all those [things]
hath mine hand made, and all those [things] have been, saith the LORD: but to this [man]
will I look, [even] to [him that is] poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word.
He that killeth an ox [is as if] he slew a man; he that sacrificeth a lamb, [as if] he cut off
a dog’s neck; he that offereth an oblation, [as if he offered] swine’s blood; he that burneth
incense, [as if] he blessed an idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul
delighteth in their abominations. I also will choose their delusions, and will bring their fears
upon them; because when I called, none did answer; when I spake, they did not hear:
but they did evil before mine eyes, and chose [that] in which I delighted not.

 • continued : … the invitation : who of you wants to be part of the sons ? :

  same type corruptions as in 57,58,59,63,64 and 65 ;

line ,

 • [=’the invitation – as conclusion – in this line 1-4 uses phrases of previous chapters ;
  line :]

“thus – says – IEUE :
a (..who..) (ai=mi) (is) – the one (-zth) – (who will) (..listen ..) (shmim=shmo) – [=to] me ,
b and (..who..) (idem) (is) – the one (-zth) – (who will) (..pay attention ?..) – [=to] me ? ;
 
2 and=for – these – [=I] (will) (..save..) (osh=iash) ,                                     [<< opposite to 65]
b and they – all – (will) become – (..my sons..) (ale=bnm) ,
(is) the declaration of – IEUE ;
 
(..because..) I (am) looking – [=for] – the one – (who is) humble ,                            [<< Is.57]
(whose) (own-) awareness – (has been) defeated ,                                       [=’no ‘strong soul’]
and (will) revere – my word [in right direction] ;          +        
 
3 (..(having) accepted ?..) – the sacrifice – [+as] the gift [=golgotha] ,         
(+but)       +
(..also..) (dm-gm) – (having) remembered (-zkr) – (..my words..) (brk=dbr) ;       [<< Is.64]
[+as] the adm-souls – (who have) chosen – (that-) (which) I delight [+in] ;         [<< Is.65]
 
———————–                                                                                                                                                 [par.1]
4 (..therefore..) (gm=lkm) – I – (will) choose – thém ,                                 [<< as juxtaposition]
b and – I (will) bring [+them] – to – (..tsiun..) (ion=tsun) ;                                     [=’as 144,000’]
 
c [+as] – the ones (who háve) answered – [+when] I called ,
and – (have) hearkened – [+when] I spoke ;                                                   [<< as opposed to 65]
 
d they (have) – (..+nót..) – (been) doing – (what is-) evil – in my eyes ,                      [<< idem]
and=but – (have) chosen – (that-) which – I delight in ;
(Oordeelsaankondiging over de huichelaars)
Zo zegt de Heer: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten .
Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats
van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan
al die dingen, spreekt de Heer. Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene
van geest, en wie voor mijn woord beeft. Wie een rund slacht, slaat een man neer ,
wie een lam offert, breekt een hond de nek, wie een graanoffer offert, offert
varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod .
Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in
hun afschuwelijke afgoden , zo zal ik het loon voor hun handelingen kiezen
En ik zal over hen doen komen wat zij vrezen,  omdat ik riep, maar niemand
antwoord gaf, ik sprak, maar zij niet luisterden. Zij deden wat slecht is in mijn ogen ,
en zij kozen wat mij niet behaagt .

 • [=’zelfde type corrupties als in 57,58,59,63,64 and 65 ;
  de uitnodiging – als conclusie – in 1-4 gebruikt phrases uit die hoofdstukken ;
  zin :]

“zo zegt IEUE :
a (..wie..) (ai=mi) (is) degene (-zth) die [=naar] mij zal (..luisteren..) (shmim=shmo) ? ,
b en (..wie..) (idem) (is) degene die aandacht aan mij zal schenken ? ;
 
2 [=want] zij zijn het die [=ik] zal (..verlossen..) (osh=iash) ,         [<< tegengest. aan 65]
b en zij allen zullen (..mijn zonen..) (ale=bnm) worden ,
is de verklaring van IEUE ;
 
(..omdat..) ik acht sla [=op] degene die nederig is ,                                                         [<< Is.57]
wiens (-eigen) bewustzijn verslagen is ,                                                         [=‘geen ‘sterke ziel’]
en mijn woord [in goede richting] zal respecteren ;        +
 
3 het offer [+als] de gift [=golgotha] (..geaccepteerd hebbend ?..) ,               [<< Is.57,59]
(+maar) zich         +
(..ook..) (dm=gm) (..mijn woorden..) (brk=dbr) herinnerd hebbend ,                     [<< Is.64]
[+als] de adm-zielen die gekozen hebben wat mij verheugt ;                                  [<< Is.65]
 
———————–                                                                                                                                               [par.1]
4 (..daarom..) (gm=lkm) zal ik hén verkiezen ,                                            [<< als tegenstelling]
b en ik zal hen naar (..tsiun..) (ion=tsun) brengen ;                                              [=’als 144,000’]
 
c [+als] degenen die [wél-] geantwoord hebben [+toen] ik riep ,
en geluisterd hebben [+toen] ik sprak ;                                                     [<< tegengest. aan 65]
 
d zij hebben (..+niét..) gedaan (wat-) kwaad is in mijn ogen ,                                    [<< idem]
[=maar] hebben gekozen waarin ik mij verheug ;

 
part II   —   deel II

 
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
… gezegd tot de zonen (ook óver de priesters) :                             (6-13 : erg corrupt)

(line 5) hear-you ! word-of ieue the·trembling-ones to word-of·him they-say
brothers-of·you ones-hating-of·you ones-isolating-of·you on-account-of (=not)
name-of·me he-shall-be-glorified ieue and·we-shall-see in·rejoicing-of·you
and·they they-shall-be-ashamed
[all below : totally corrupt]
(6) sound-of tumult from·city sound from·temple sound-of ieue paying requital
to·ones-being-enemies-of·him
(7) in·ere she-is-travailing she-gives-birth in·ere he-is-coming cramp to·her
and·she-causes-to-escape male
(8) who ? he-heard as·this who ? he-saw as·these ?·he-shall-being-in-travail land
in·day one if he-shall-be-born nation time one that she-travails moreover
she-gives-birth tziun sons-of·her
(9) ?·I I-am-bringing-the-breaking and·not I-am-bringing-the-birth he-is-saying
ieue if I the·one-bringing-the-birth and·I-restrain he-says Elohim-of·you
(10) rejoice-you ! with Jerusalem and·exult-you ! in·her all-of ones-loving-of·her
be-elated-you ! with·her elation all-of the·ones-mourning over·her
(11) in-order-to you-are-suckling and·you-are-satisfied from·breast-of consolations-of·her
in-order-to you-are-squeezing and·you-enjoy-deliciousness from·mamma-of glory-of·her
(12) that thus he-says ieue behold·me ! stretching-out to·her as·stream peace and·as·
Watercourse overflowing glory-of nations and·you-suckle on side you-shall-be-carried
and·on knees you-shall-be-dandled
(13) as·man who mother-of·him she-is-comforting·him so I I-shall-comfort-you
and·in·Jerusalem you-shall-be-comforted
(14) and·you-see and·he-is-elated heart-of·you and·bones-of·you as·the·verdure
they-shall-bud and·she-is-known hand-of ieue with servants-of·him and·he-menaces
ones-being-enemies-of·him

Hear the word of the LORD, ye that tremble at his word; Your brethren that hated you,
that cast you out for my name’s sake, said, Let the LORD be glorified: but he shall appear
to your joy, and they shall be ashamed.
[all below : totally corrupt]
(6) A voice of noise from the city, a voice from the temple, a voice of the LORD
that rendereth recompence to his enemies.                                                  
(7) Before she travailed, she brought forth; before her pain came, she was delivered
of a man child.
(8) Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made
to bring forth in one day? [or] shall a nation be born at once? for as soon as Zion travailed,
she brought forth her (sons).                                                                                [more birth]
(9) Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth? saith the LORD:
shall I cause to bring forth, and shut [the womb]? saith thy God.            [headache]
(10)
Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her: rejoice for joy with her,
all ye that mourn for her:                                                                          [he forgot 1 more ‘rejoice’]
(11)
That ye may suck, and be satisfied with the breasts of her consolations; that ye may milk out,
and be delighted with the abundance of her glory.                                  [where’s Freud…]
(12)
For thus saith the LORD, Behold, I will extend peace to her like a river, and the glory
of the Gentiles like a flowing stream: then shall ye suck, ye shall be borne upon [her] sides,
and be dandled upon [her] knees.                                                         [what does this all mean ?]
(13)
As one whom his mother comforteth, so will I comfort you; and ye shall be comforted
in Jerusalem.                                                                                                 [he forgot 1 more ‘comfort’]
(14)
And when ye see [this], your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like an herb:
and the hand of the LORD shall be known toward his servants, and [his] indignation
toward his enemies.
‘cast out’ , H5077 nada [nadah] ‘cast out, postpone’ 1x , no other root ; [=mndi] ;

 • context : … said to the sons (also abóut the priests) :                           
  … line 5 :
  originally : “they-say (..) they-say ones-hating-of·you ones-being·priests” ,
  but Esau needed to insert ‘brother’ (line 20) here , as contextual corruption ,
  therefore disfigured last term into ‘cast out’ ;

line ,

 • [=’the ‘priests’ (line 5) :
  the shown ‘enmity’ here will return later on as a theme in this chapter ;
  line :

“hear you ! – (..+ (you) sons..) – the word [in right direction] of – IEUE ,
[+as] the ones (who) revere – his words [in right direction] :
——————-                                                                                                                [5 b : was scrambled]

(..the priests [=’pastors’]..) (mn-di=knm) – (that-) hate you , say :                   
 
[=they] (do) – (..nót..) (lmon=la) – (..understand..) (shm=osh) – (..his words..) (ndh=dbr) ,
(+and) [=they] (will) – (..+nót..) – (be) glorified – [+by] IEUE ;

 
and=but – you (will) see [+me] , [=and] rejoice ,
and they – (will be) put to shame ;       +                                                                   [<< see line 17]

——————                                                                                           [below 6-14 : totally corrupted]
                                                                                                                                                                              [par.2]

 • [=’below 6-14 :
  the main theme must be “the sons return to tsiun – and receive their Original”;
  we tried to restore the section as best we could , using the available roots ;
  below 7 : we think the “selfsame day” was part of the text – comp. line 17 ;
  line :]

6 (..+because..)       +
(..IEUE..) – (..(will) roar..) (shan=ishg) – from (..tsiun..) (oir-tsiun) ,       [<< Joel 3, Am.1 ?]
[+when] [+he] (will) render – compensation – to his (..sons..) (oib=bnm)

 
7 [=then]       +
[=you] (will) go – in=to – (..my sacred ?..) (chbl=chdsh) – (..mountain..) (thrm=har) ,
8 [+as] (..(the ones who) return ?..) – in – that – one [=’selfsame’] – day ;                           (?)

—————–                                                                                                                                                        [par.2]
9 (..+and..) I (will) (..restore [+you]..) (shbr=shbb)and=in – (..my people..) ,
says – IEUE ,
if=as – your deities [=’Originals’] – (whom) I (will) (..(re-) shape you [+in]..) ;    [9 : Is.57]

 
10 (+and) (..your adm-soul ?..) – (will) rejoice – in [=them] [=’Originals’] ,                           (?)
[=as] – the joyful ones – (who) love [=me] ;      +                                                       [rest : deleted]      
11 and [=she] [=’soul’] (will be) satisfied – [+through?] [=their] glory ;     [rest : deleted]

——————-
12 [deleted]   [=’more deflection of theme ; 2 x ‘stream’, 1x suckle (see his 11)’]
13 [deleted]   [=’utter deflection ;  ‘like a man is comforted by his mother’ (wut)’]

——————-                                                                                          [14 : needed as bridge to next 15]

 • [=’below 14 :
  the type narrative must be :
  the sons were compensated (in line 6 ; because they “repaid their sin” in ch.59) ;
  now the requital to Jacob begins (starting at line 15 , next part II) :]

14
[=then] [=you] (will) see       + [deleted]
(..the requital ?..) (zom=gmul) – (of) IEUE – [+towards] – his (..people ?..) [=’on earth’] ;

Hoor het woord
van de Heer , u die beeft voor zijn woord : uw broeders die u haten , die u verstoten
vanwege mijn naam, zeggen : Laat de Heer verheerlijkt worden ! Maar hij zal verschijnen
tot uw blijdschap , zij daarentegen zullen beschaamd worden . Een geluid van gejoel uit
de stad , een geluid uit de tempel , de stem van de Heer ! Hij vergeldt zijn vijanden naar
wat zij verdienen .
(De wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion)
Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij
een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord ? Zou een land geboren
kunnen worden op éen dag ? Zou een volk geboren kunnen worden in éen keer ?
Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard .
Zou ik ontsluiting geven en niet doen baren ? zegt de Heer . Of zou ik, die doe baren ,
toesluiten ? zegt uw God. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die
haar liefhebt . Wees vrolijk over haar met vreugde , u allen die over haar treurt ,
opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich
met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister . Want zo zegt de Heer :
zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken
als een alles overstromende beek . Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen worden
en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ík u troosten;
ja, in Jeruzalem zult u getroost worden! U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, uw gebeente
zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de Heer gekend worden door zijn
dienaren , maar op zijn vijanden zal hij toornig zijn .

 • [=’de ‘priesters’ (zin 5) :
  de getoonde ‘vijandigheid’ hier komt als thema later terug in dit hoofdstuk ;
  zin :

“hoor ! , (..+u zonen..) het woord [in goede richting] van IEUE ,
[=als] degenen die zijn woorden [in goede richting] respecteren :
——————-                                                                                                                       [5b : was gehusseld]

(..de priesters [=’pastors’]..) (mn-di=knm) (die-) u haten , zeggen :
 
[=zij] begrijpen (shm=osh) (..zijn woorden..) (ndh=dbr) (..niét..) (lmon=la) ,
(+en) [=zij] zullen (..+niét..) verheerlijkt worden [+door] IEUE ;

 
[=maar] u zult [+mij] zien , en uzelf verheugen ,
en zij zullen beschaamd staan ;       +                                                                                [<< zie zin 17]

——————-                                                                                    [6-14 beneden : was totaal corrupt]
                                                                                                                                                                                 [par.2]

 • [=’6-14 beneden :
  thema moet zijn “de zonen keren terug naar tsiun – en verkrijgen hun Origineel” ;
  we hebben het zo goed mogelijk gerestaureerd , met de beschikbare wortels ;
  7 beneden : we denken dat “diezelfde dag” deel van de tekst was – vgl. zin 17 ;
  zin :]

6 (..+omdat..)       +
(..IEUE..) zal (..brullen..) (shan=ishg) uit (..tsiun..) (oir=tsiun) ,                 [<< Joël 3, Am. 1 ?]
[+wanneer] hij zijn (..zonen..) (oib=bnm) zal compenseren ;

 
7 [=dan]       +
zult [=u] [=naar] (..mijn heilige ?..) (chbl=chdsh) (..berg..) (thrm=har) gaan ,
8 [+als] degenen die (..terug zullen keren ?..) [=op] die ene [=’zelfde’] dag ;                    (?)

——————                                                                                                                                                       [par.2]
9 (..+en..) ik zal [+u] (..herstellen..) (shbr=shbb) [=in] (.. mijn mensen..) ,
zegt IEUE ,
[=als] uw godheden [=’Originelen’] (waarin) ik u zal (..(her-) formeren..) ;         [9 : Is.57]

 
10 (+en) (..uw adm-ziel ?..) zal zich in [=hen] [=’Originelen’] verheugen ,                            (?)
[=als] de blijmoedigen die van [=mij] houden ;       +                                [rest: verwijderd]   (?)
11 en [=zij] [=’ziel’] zal verzadigd zijn [+vanwege?] [=hun] glorie ;                   [verwijderd]

——————-
12 [verwijderd]   [=’meer deflectie van thema , zie Engels’]
13 [verwijderd]   [=’nog meer deflectie’]

——————-                                                                                                                     [14 : als brug naar 15]

 • [=’14 beneden :
  de zonen werden gecompenseerd (in 6, omdat zij hun zonde betaalden in 59) ;
  nu moet de vergelding tegen Jacob beginnen (in volgend deel II) :]

14
[=dan] zult u (..de vergelding ?..) (zom=gml)         +                                       [rest : verwijderd]
(van) IEUE [+tegenover] zijn (..mensen ?..) [=’op aarde’] zien ;       +

 
part II   —   deel II

 
15-16
… de vurige ‘kristal-dimensie’ komt naar de aarde :
that behold ! ieue in·the·fire he-shall-come and·as·the·sweeping-whirlwind
chariots-of·him to·to-bring-back-of in·fury anger-of·him and·rebuke-of·him
in·blazes-of fire that in·the·fire ieue judging and·in·sword-of·him with all-of flesh
and·they-are-multitudinous ones-wounded-of ieue
For, behold, the LORD will come with fire, and with his chariots like a whirlwind,
to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. For by fire and by
his sword will the LORD plead with all flesh: and the slain of the LORD shall be many.

 • context : … the fiery ‘crystalline-dimension’ comes towards earth :

line ,

 • [=’see other chapters for this 666-dimension ;
  God doesn’t protect earth no longer from the evil dimension always wanting
  to engulf her completely (see the Jer. chapter for ‘the dimensional border’) ;
  line :]

that=because – behold ! ,
the fire – (will) come – [=like] a sweeping whirlwind – [+against] (..the land [=’earth’]..) ,
[+as] his – furious – anger – returning [+upon her] ,                              [=Is.9 ‘Rezin’ ch. etc]
and [+she] [=’fire’] (will) rebuke – (..the people..) ; 

 
16 that=because – IEUE – (will) judge – [=with] fire ,
[=as] his sword – [=against] – all – flesh ,                                 [=’this type body’; comp. Is.59’]
and the slain of – IEUE – (will be) many ;              +

Want zie ,
de Heer zal komen in vuur, en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind,
om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur .
Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees .
Zij die door de Heer dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn .

 • [=’zie andere hoofdstukken voor deze 666-dimensie ;
  God beschermt de aarde niet langer tegen de kwade dimensie die haar altijd
  wil overspoelen (zie het Jer. hoofdstuk voor de dimensionele grens’) ;
  zin :]

“[=omdat] , zie ! ,
het vuur [=als] een wervelwind [+tegen] (..het land [=’aarde’]..) zal komen ,
[+als] zijn grimmige woede die [+op haar] terugkeert ,                    [=’Is.9 ‘Rezin’hfdst.’]
en zij [=’vuur’] zal (..de mensen..) bestraffen ;

 
16 [=want] IEUE zal oordelen [=met] vuur ,
[=als] zijn zwaard [=tegen] alle vlees ,                                   [=’dit type lichaam’ ; vgl. Is.59’]
en er zullen er veel zijn die door IEUE dodelijk gewond worden ; 

 
17-18
… dan – eerst de vergelding tegen ‘de pastors en profeten’ :
the·ones-sanctifying-themselves and·the·ones-cleaning-themselves for the·gardens
following one in·the·midst ones-eating-of flesh-of the·swine and·the·abominable-thing and·the·mouse together they-shall-be-swept-up averment-of ieue
(line 18)
and·I deeds-of·them and·devisings-of·them coming to·to-convene-of all-of the·nations
and·the·tongues and·they-come and·they-see glory-of·me
They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one [tree]
in the midst, eating swine’s flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed
together, saith the LORD. For I [know] their works and their thoughts: it shall come,
that I will gather all nations and tongues; and they shall come, and see my glory.
shqr falsehood

 • context : … then – first the requital against ‘pastors and prophets’ :
 • the pastors VS the sons :
  … in several chapters now we had a juxtaposition between the sons and the pastors ,
  see Is.56 “the sons keep the covenant , but the christian leaders…” ;
  while in this 66 the latter say about the sons “they do nót understand his words” (6) ;
  … this section 17-18 álso juxtaposes : to next section 19-28 ;
 • telling inversion :
  … in Is.56 the pastors told the people that “they would be saved”,
  and in the Jeremiah chapter they go into hiding for the people
  when it has become clear that the earth has gone dark – and they are nót ;
 • their own glory :
  … as juxtaposed to next line 19 “my glory” ;

line ,

 • [=’we followed Is.9 close , which is about this same theme ;
  for the context of “the pastors VS the sons” see above ;
  line :]

“(..then ?..)       +
(..they (who) told ?..) (..falsehood [=’inversion’] ?..) (qdsh=shqr) – (..to the people ?)      +
(..(will be) cut-off ?..) (gnth=krth) – [+in] – one – (..day ?..) ,                             [<<  Is.9:14]

 
and=as (…the pastor..) – and (..the prophet..) (okbr)=nbia)        +
(who will be) swept up – together ,                                                        [=’swallowed-up’, Is.9’]
(is) the declaration of IEUE ;       +

 
18 (..because..) (anki=ki) – their deeds – and thoughts        +
(were) (..not..) (bae=la) – to gather [+them] – (..to me..) ,                                    [<< Is.9:13]
and=but (..to tell ?..) them – [=their] [=’leaders’] (-own) [-type?] glory ;         +

Zij die zich
heiligen en reinigen in de tuinen achter éen in hun midden, die varkensvlees eten ,
afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden , spreekt
de Heer . Ik ken hun werken en hun gedachten !
(De roeping van de heidenvolken)
De tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen .
En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien .

 • [=’we volgden Jes.9 , dat over ditzelfde thema gaat ;
  voor de context “pastors versus zonen” zie Engels ;
  zin :]

“(..dan ?..) zullen zij die      +
(..leugens [=’inversie’] ?..) (qdsh=shqr) (..verteld hebben ?..) (..tegen de mensen ?..)     +
(..afgesneden worden ?..) (gnth=krth) [+op] éen (..dag ?..) ;                             [<< Is.9:14]

 
[=als] (..de pastor..) en (..de profeet..) (okbr=nbia)      +
die samen weggevaagd zullen worden ,                                                  [=’opgeslokt’ in Is.9’]
is de verklaring van IEUE ;          +

 
18 (..omdat..) (aki=ki) hun daden en gedachten         +
(..niet..) (bae=la) waren on [+hen] (..tot mij..) te verzamelen ,                           [<< Is.9:13]
[=maar] om hen [=hun] [=’leiders’] (-eigen) [soort-] glorie (..te vertellen ?..) ;         +

 
19-20-21-22-[23]
slot : … de twee getuigen (als 144,000) – en Jacob gered :
and·I-place in·them sign and·I-send from·them ones-delivered to the·nations Tarshish
Pul and·Lud ones-drawing-of bow Tubal and·Javan the·coastlands the·far-ones which
not they-heard fame-of·me and·not they-saw glory-of·me and·they-tell glory-of·me
in·the·nations
(line 20)
and·they-bring all-of brothers-of·you from·all-of the·nations present to·ieue in·the·
horses and·in·the·chariot and·in·the·coaches and·in·the·mules and·in·the·saddle-baskets
on mountain-of holiness-of·me Jerusalem he-says ieue as·which they-are-bringing sons-of
ishral the·present-offering in·vessel clean house-of ieue
(line 21)
and·moreover from·them I-shall-take for·the·priests for·the·Levites he-says ieue
(line 22)
that as·which the·heavens the·new-ones and·the·earth the·new which I makingdo ones-
standing to·faces-of·me averment-of ieue so he-shall-stand seed-of·you and·name-of·you
(line 23)
and·he-becomes from·quota-of month in·month-of·him and·from·quota-of sabbath
in·sabbath-of·him he-shall-come all-of flesh to·to-worship-of to·faces-of·me he-says ieue
And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations,
[to] Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, [to] Tubal, and Javan, [to] the isles afar off,
that have not heard my fame, neither have seen my glory; and they shall declare my glory
among the Gentiles.
And they shall bring all your brethren [for] an offering unto the LORD out of all nations upon
horses, and in chariots, and in litters, and upon mules, and upon swift beasts, to my holy
mountain Jerusalem, saith the LORD, as the children of Israel bring an offering in a clean
vessel into the house of the LORD. And I will also take of them for priests [and] for Levites,
saith the LORD. For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain
before me, saith the LORD, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass,
[that] from one new moon to another, and from one sabbath to another,
shall all flesh come to worship before me, saith the LORD.

 • closing : … the two witnesses (as 144,000) – and Jacob saved :

line ,
“[=then]     +
I (will) place [+yóu] [=’as 2 witnesses’] – [+as] a sign – [=among] them [=’people’] ;

 
(..because..) I (will) send [+you]       +
[=to] (..whom..) (em=mi) – (will be) delivered – (out-) [+from] the [worldly-] nations ;
[to the ones in the known world ,]
b (+and to)     +
(..the people..) (aim=om) – far away – [=who] (have) – not – heared – my [=name] ;

 
c (..+all of them..) (la=kl) – (will) see – [=my] glory [+in you] [=’now having the Original’] ,
and=when – [=you] (will) declare [+to them] – my glory ;            [c : juxtaposed w/line 18]

 • [=’above :
  we restored the context conform this chapter series ;
  below : idem ; the “brothers” are ‘the souls who will have chosen God’
  (as the real brothers – opposed to line 5 !) and who will be restored :]

———————                                                                                                                                                        [par.2]
20 (..then..) (u=ki)       +
all of – them (who are) your brothers – (..(will) die..) (gm=mth) ,       +                        [<< Is. 65]
[+as] the gift offering – to IEUE ;                                                                                                  [<< see 20c]
b and – (..the souls..) (phrdm=nphsh) – (will be) brought        +                                [<< from 20a]
on=to – my – sacred – mountain ;

———————
c [=then] (..my sacred..) (ishrl=qdsh) – (..people..) (bn=om) – (will be) brought ,
[+as]       +
[=their] vessels [=’Originals’] – (which are) the gift of – IEUE [+to them] [=’souls’] ;    

 
[deleted]                                                                                                                     [no ‘horses + mules + trains’]
21 and – I (will) (..restore..) – [+my] (..sons..) (knm=bnm) – [=and] (..daughters..) ,
says – IEUE ;          +    

———————
22 that=because – [=like] – the new – [eden-] heaven – and – the new – land
which – I – (will) (re-) make , (will) stand – before me ,
(is) the declaration of – IEUE ,     +

 
so – (will) – (..my people..) – (..[eden-] Ishral..) (shm=ishrl) – stand [+before me] ,      +
23 (..forever..) (dai=od) – and (..ever..) (dai=od) .

                                                                                                                                                      end of the book Isaiah .
[rest 23 : deleted]  [=’’ever and ever’ Esau used to start his ‘new moon’ theme’]
[line 24 : deleted]  [=’nonsense ; for both lines : see annex’]

En ik zal een teken op hen aanbrengen :
ik zal hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken ,
Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden,
die geen tijding over mij hebben gehoord en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien .
Zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen . En zij zullen al uw
broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de Heer, op paarden en op
wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg toe,
naar Jeruzalem, zegt de Heer, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar
het huis van de Heer brengen. Ook zal ik enigen uit hen tot priesters en Levieten
aanstellen, zegt de Heer. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga
maken , voor mijn aangezicht zullen blijven staan , spreekt de Heer , zo zullen ook uw
nageslacht en uw naam blijven staan . En het zal geschieden dat van de nieuwe maan
tot de nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer
te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heer.

“[=daarna]         +
zal ik [=ú] [=’als 2 getuigen’] [+als] een teken [=tussen] hen [=’mensen’] plaatsen ;

 
(..want..) ik zal [+u] zenden     +
[=naar] (..wie..) (em=mi) [+uit] de [wereldlijke-] naties gered zullen worden ;
[naar degenen in de bekende wereld ,]
b (+en naar)        +
(..de mensen..) (aim=om) ver weg [=die] niet (over-) mijn naam hebben gehoord ;

 
C (..+zij allen..) (la=kl) zullen [=mijn] glorie [+in u] zien [=’nu het Origineel hebbend’] ,
[=wanneer] [=u] [+hen] mijn glorie zult verkondigen ;            [c : tegengest. aan zin 18]

 • [=’boven :
  we herstelden de context conform deze serie hofdstukken ;
  beneden : idem ; de “broeders” zijn “die zielen die voor God zullen kiezen”
  (als de echte broeders – tegengesteld aan zin 5 !) die hersteld zullen worden :]

———————                                                                                                                                                 [par.2]
20 (..dan..) (u=ki) zullen         +
al degenen die uw broeders zijn , (..sterven..) (gm=mth) ,       +                                  [<< Is.65]
[+als] het offer als de gift aan IEUE ;                                                                                     [<< zie 20c]
b en (..de zielen..) (phrdm=nphsh) zullen         +
worden gebracht [=naar] mijn heilige berg ;                                                                  [<< van 20a]

———————-
c [=dan] zullen (..mijn heilige..) (ishrl=gdsh) (..mensen..) (bn=om) gebracht worden ,
[+als] [=hun] vaten [=’Originelen’] die de gift van IEUE [+aan hen] [=’zielen’] zijn ;

 
[verwijderd]                                                                                      [=’geen ‘paarden + ezels + treinen’]
21 en ik zal [+mijn] (..zonen..) (knm=bnm) [=en] (..dochters..) (..herstellen..) ,
zegt IEUE ;         +

———————-
22 [=omdat] [=zoals] de nieuwe [eden-] hemel en het nieuwe land       +
voor mijn aangezicht zullen staan ,
is de verklaring van IEUE ;        +

 
zo zullen (..mijn mensen..) (..[eden-] Ishral..) (shm=ishrl) [+voor mij] staan ,       +
23 (..voor eeuwig..) (dai=od) en (..eeuwig..) (dai=od) .

 >>                                                                                                                             einde van het boek Jesaja
[rest 23 : verwijderd]   [=’Esau gebruikte ‘eeuwig en eeuwig’ voor zijn maan-thema’]
[24 : verwijderd]           [=’nonsens ; zie Engels’] 

 
 


11.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
18-24.11nov.2020   —   submitted as second version , and definitive [checked] ;

 

 

annex
 
(line 23)
And it shall come to pass, [that] from one new moon to another, and from one
sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the LORD.

(Esau used the “forever and ever” to make a new theme ‘one to the other’ ;
his ‘moon’ (-chdsh) is the same root as ‘new’ (in 22) , so , an easy steal ;
inventing “sabbath” to make sure it seemed an ‘earthly theme’ ;
while “flesh” was Negative in this chapter’)

 
(line 24)
And they shall go forth,
and look upon the carcases of the men that have transgressed against me:
for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched;
and they shall be an abhorring unto all flesh.

(isn’t the theme of the chapter , nor is there any reference ;
yes often indeed a juxtaposition (like this) follows – but this is the book’s end !
and therefore the final lines remain positive ones.)