Jes. 66: op de wolken verschijnt
het teken als de Zoon des mensen
(tijdslijn – goed leesbaar) (2)

 

 

chapter context :
continuation of ch. 65 , (part 2) ;
on the clouds will appear the sign
as the Son of man ;

 

hoofdstuk context
… dit hoofdstuk gaat NIET over gebeurtenissen in 500 BC ,
maar over onze tijd – en zelfs tot vér in het boek Openbaring ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 66

 
1-2
niet slechts rhetorische openingszinnen hier – maar een actiéve context :
thus he-says ieue the·heavens throne-of·me and·the·earth stool-of feet-of·me where ?
this house which you-shall-build for·me and·where ? this placeri-of rest-of·me and
all-of these hand-of·me she-madedo and·they-are-becoming all-of these averment-of ieue
and·to this-one I-shall-look to humble and·smitten-of spirit and·one-trembling on word-of·me
Thus saith the LORD, The heaven [is] my throne, and the earth [is] my footstool: where [is]
the house that ye build unto me? and where [is] the place of my rest? For all those [things]
hath mine hand made, and all those [things] have been, saith the LORD: but to this [man]
will I look, [even] to [him that is] poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word.

 • context : theme : not just mere rhetorical opening lines here – but an active context :
  though it sounds ‘logical’ that God declares “that he made it all” , the context is quite
  a different one : He looks for the man who “understánds his words”, as the legal right
  fór God to can START to build the new eden-house ,

line , 
“thus – IEUE – says / :
the heavens – (are) my throne / and the land – (is) my foot – bench / ,
[+but] where (is) – the [eden-] house – which – you will cause to be build – for=by me / ,  +
where (will be) – the place of – my rest  [‘for you’] ? / ;
and=for – all – these [things] – (she,) my hand – (will) make / ,
and – all – these [things] – (will) come into existence / , (is) the declaration of – IEUE / :
and=so – I look – to=for – this [man] / :
to=for – the humble one – and (having) a contrite – spirit / ,
and=as the one trembling [‘revering’] – regarding – my word [in right direction] / ;
(Oordeelsaankondiging over de huichelaars)
Zo zegt de Heer :
De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten .
Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust?
Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen ,
spreekt de Heer . Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest ,
en wie voor mijn woord beeft .

“zo zegt IEUE :
de hemel is mijn troon en het land is mijn voet-bank ,
[+maar] waar is het [eden-] huis waarvan u zult veroorzaken dat ik het ga bouwen ,  +
waar de plaats van mijn rust [‘voor u’] zal zijn ? ;
want al deze (dingen) zal mijn hand maken ,
en al deze (dingen) zullen gaan bestaan , is de verklaring van IEUE :
dus kijk ik zoekend rond naar deze [man] :
namelijk naar degene die nederig is en een berouwvolle geest heeft ,
als degene die beeft voor mijn woord [in goede richting]          [=’mijn woord vereert’] ;

 
3-4
nu over degenen die onverschillig zijn in hun geloof :
one-slaying the·bull one-smiting-of man one-sacrificing the·flockling one-breaking-neck
dog one-bringing-up-of present-offering blood-of swine one-making-memorial-of
frankincense one-blessing-of lawlessness even they they-choose in·ways-of·them
and·in·abominations-of·them soul-of·them she-delights moreover  I I-shall-choose
in·ones-unweaned-of·them and·ones-shrinking-of·them I-shall-bring to·them because
I-called and·there-is-no one-answering I-spoke and·not they-listened and·they-are-doing
the·evil in·eyes-of·me and·in·which not I-take-delight they-choose
He that killeth an ox [is as if] he slew a man; he that sacrificeth a lamb, [as if] he cut off
a dog’s neck; he that offereth an oblation, [as if he offered] swine’s blood; he that burneth
incense, [as if] he blessed an idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul
delighteth in their abominations. I also will choose their delusions, and will bring their fears
upon them; because when I called, none did answer; when I spake, they did not hear:
but they did evil before mine eyes, and chose [that] in which I delighted not.
‘delusions’ , H8586 thaalulim 1x ; -alal ‘proper: to effect thoroughly’ , to abuse,
‘fears’ , H4035 megur-ah ‘granary’ Hos. ; -magor ‘terror’, several ;

 • context : now about those who are indifferent in their belief :  
  this section juxtaposed to lines 1-2 ; we are not sure what “the memorial” is about ,
  but perhaps other chapters will show what it is ,

line ,
“[+but]  the [‘indifferent’-] ones killing [‘to sacrifice’] – an ox – [as if] slaying – a man / ,
the [‘indifferent’-] ones sacrificing – a flockling – [as if but] breaking the neck (of) – a dog / ,
the ones making to ascend – a gift – [as if it were] the blood of – a pig / ,
[+or] the ones making a memorial of – frankincense – [for] to bless – iniquity [‘superficiality’] / :
surely / they – (have) chosen – their (own) ways  [,‘already’] / ,
and – their adamite-soul – delights – in their (own) abominations   [=’serving gods’] / :
so – I – shall choose – the things dealing severely with them / ,
and=when – I shall bring – the horror they fear – upon them / ;
because – I called – and=but there-is-no – one answering / ,
[+and] I spoke [in right direction] – and=but – they (do) – not – listen / ,  +
and are doing – evil – in my eyes / , and – choose – in=that which – I (do) not – delight in / ;
Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek,
wie een graanoffer offert, offert varkensbloed,
wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod .
Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in
hun afschuwelijke afgoden , zo zal ik het loon voor hun handelingen kiezen
En ik zal over hen doen komen wat zij vrezen,
omdat ik riep, maar niemand antwoord gaf, ik sprak, maar zij niet luisterden .
Zij deden wat slecht is in mijn ogen , en zij kozen wat mij niet behaagt .

maar zij die [‘onverschillig’-] een rund slachten [‘voor een offer’] , alsof ze een man doden ,
zij die [‘onverschillig’] een lam offeren , alsof ze slechts de nek van een hond breken ,
zij die [‘onverschillig’] een gift op laten stijgen , alsof het slechts bloed van een varken is ,
of zij die een denkmaal van wierook maken om onrecht [=’oppervlakkigheid’] te zegenen :
voorwaar , zij hebben hun eigen wegen (al) gekozen ,
en hun adam-ziel vindt vreugde in hun eigen gruwelen  [=’goden dienend’] :
dus zal ik dingen kiezen die hen hard zullen raken ,
wanneer ik de verschrikking die zij vrezen , over hen zal brengen ;
omdat ik riep , maar er-is niemand die antwoordt ,
en ik heb gesproken [in goede richting] , maar er-is niemand die luistert ,    +
en zij doen wat slecht is in mijn ogen , en zij kiezen dat wat mij niet behaagt ;

 
5
beide ‘groepen’ worden met elkaar vergeleken :
hear-you ! word-of ieue the·trembling-ones to word-of·him they-say brothers-of·you
ones-hating-of·you ones-isolating-of·you on-account-of name-of·me he-shall-be-glorified
ieue and·we-shall-see in·rejoicing-of·you and·they they-shall-be-ashamed
Hear the word of the LORD, ye that tremble at his word; Your brethren that hated you,
that cast you out for my name’s sake, said, Let the LORD be glorified:
but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed.
‘cast out’ , H5077 nad-ah ‘postpone , exlude’, 3x ;
‘sake’ , H4616 maan ‘purpose, intent’, causal but also passive , wide range ;

 • context : both ‘groups’ being compared to eachother :
  since the topic is about “the word” , the brothers must say that because they
  think that God’s name is being slándered (in our version) ;
  in last line , the “and·we-shall-see” we don’t interpret so much like “to appear” ,

line ,      
“[+therefore ,]  hear you ! / the word [in right direction] of – IEUE / ,   +
(you) ones (who) tremble [‘revere’] – (at) – his word [in right direction] / :
your brothers – (who) hate you / ,   +
(being) the ones excluding you / on account of – my name / say / :
IEUE – should be glorified  [‘, instead’]  !
      [=’instead of this report version’ , and yes , we had responses just like this..’] / ,
and=but we shall see [to it] – in=that you (will) rejoice / , and they – will be put to shame / ;
Hoor het woord van de Heer , u die beeft voor zijn woord :
uw broeders die u haten , die u verstoten vanwege mijn naam , zeggen :
Laat de Heer verheerlijkt worden !
Maar hij zal verschijnen tot uw blijdschap , zij daarentegen zullen beschaamd worden .

[+daarom ,] hoor het woord [in goede richting] van IEUE ,  +
(u) die degenen zijn die beven voor zijn woord [in goede richting]       [=’het woord vereren’] :
uw broeders die u haten , als degenen die u uitsluiten vanwege mijn naam , zeggen :
IEUE zou verheerlijkt moeten worden  [‘, in plaats van dit’]  !
            [=’in plaats van deze report versie’, en we hebben idd. reacties zoals deze gehad…’] ;
maar wij zullen (er op toe-) zien dat u vreugdevol zult zijn ,  +
en zij (daarentegen) beschaamd zullen staan ;

 
part II   —   deel II

 
6-7
hoofdstuk wisseling : de vrouw uit Openbaring :
sound-of tumult from·city sound from·temple sound-of ieue paying requital
to·ones-being-enemies-of·him in·ere she-is-travailing she-gives-birth in·ere
he-is-coming cramp to·her and·she-causes-to-escape zkr male
A voice of noise from the city, a voice from the temple, a voice of the LORD
that rendereth recompence to his enemies. Before she travailed, she brought forth;
before her pain came, she was delivered of a man child.

 • context : chapter change : the Revelation woman :
  linking immediately back to “the ones who will rejoice” ;
  we’re not sure why it writes here “before she travails” where in Revelation
  it (appears to) write that “she is in labour already” , yet see next lines ;

line ,
[UPD.15.9 : very likely “trumpet-related”]
“the – roaring – sound – from=towards the city    [‘this world’] / ,
[+as] the sound – from the temple [=‘in Heaven’] / , (being) the voice of – IEUE / ,
repaying [‘to have eden-peace’] – recompence – to his enemies / :
[even] before – she  [=’Revelation woman’] – travails / , she gives birth / ,
before – the pangs – come to her / , she delivers – the male [-child]      [=’the 144,000’] / ;
Een geluid van gejoel uit de stad , een geluid uit de tempel , de stem van de Heer !
Hij vergeldt zijn vijanden naar wat zij verdienen .
(De wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion)
Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard .
Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht .

[UPD.15/9 : zeer waarschijnlijk “trompet-gerelateerd”]
“een bulderend geluid richting de stad       [=’deze wereld’] ,
als het geluid uit de tempel  [=’in de Hemel’] , dat de stem van IEUE is ,
zijn vijanden vergeldend  [‘om eden-vrede te hebben’] naar wat zij verdienen :
(nog) voordat zij  [=’de Openbaring vrouw’] weeën krijgt , baart zij ,
voordat de weeën over haar komen , brengt zij het mannelijke [-kind] voort   [=’144,000’] ;

 
8-9
who ? he-heard as·this who ? he-saw as·these ?·he-shall-being-in-travail land in·day
one if he-shall-be-born nation time one that she-travails moreover she-gives-birth tziun
sons-of·her ?·I I-am-bringing-the-breaking and·not I-am-bringing-the-birth he-is-saying
ieue if I the·one-bringing-the-birth and·I-restrain he-says Elohim-of·you
Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made to
bring forth in one day? [or] shall a nation be born at once? for as soon as Zion travailed,
she brought forth her children. Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth?
saith the LORD: shall I cause to bring forth, and shut [the womb]? saith thy God.

 • context : the ‘one day’ : since Genesis 1 is not “about this earth”, nor related to
  any timeframe which has to be inserted into this earth’s past ,
  the “6 day creation” is completely valid to trust in ;
  the difference in these lines is probably set against the previous ‘six days’ ;

line ,
“who – (has) heard – a thing like this ? / , [and] who – (has) seen – such as these ? / ;
shall – a land – be brought forth – in – one – day  / ,  +
or – shall – a nation – be born – (in) one – moment of time ? / ;
that=yet – [‘the daughter of’-] tsiun  [=’as revelation-woman’] – travails  +
and the same time – births – her sons  [=’144,000’] / ;
(shall) I – bring a total breakdown – and=but not – bring forth [‘something new’] ? / ,
says – IEUE / ,
if=or (would) – I – bring forth [‘something new’] – and=but [then] shut (it) down ? / ,
says – your deity / ;
Wie heeft ooit zoiets gehoord ? Zou een land geboren kunnen worden op éen dag ?
Zou een volk geboren kunnen worden in éen keer ?
Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard .
Zou ik ontsluiting geven en niet doen baren ? zegt de Heer .
Of zou ik, die doe baren, toesluiten ? zegt uw God .

“wie heeft (ooit) zoiets als dit gehoord ? , en wie heeft dingen als deze gezien ? ;
zou een land kunnen worden voortgebracht op éen dag ,  +
of zou een volk geboren kunnen worden in éen keer ? ;
maar [‘de dochter van’-] tsiun krijgt weeën ,  +
en op hetzelfde moment baart zij haar zonen    [=’de 144,000’] ;
zou ik een totale ineenstorting brengen maar niet (iets nieuws) voortbrengen ? ,
is de verklaring van IEUE ,
of zou ik (iets nieuws) voortbrengen maar het (daarna) stilleggen ? , zegt uw godheid ;

 
10-11-12
vervolg (om een verschil duidelijk te gaan maken) : eden-Jerusalem en de 144,000 :
rejoice-you ! ath with Jerusalem and·exult-you ! in·her all-of ones-loving-of·her
be-elated-you ! with·her elation all-of the·ones-mourning over·her in-order-to
you-are-suckling and·you-are-satisfied from·breast-of consolations-of·her in-order-to
you-are-squeezing and·you-enjoy-deliciousness from·mamma-of glory-of·her that thus
he-says ieue behold·me ! stretching-out to·her as·stream peace and·as·watercourse
overflowing glory-of nations and·you-suckle on side you-shall-be-carried and·on knees
you-shall-be-dandled
Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her: rejoice for joy with her,
all ye that mourn for her: That ye may suck, and be satisfied with the breasts of her consolations;
that ye may milk out, and be delighted with the abundance of her glory. For thus saith the LORD,
Behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream:

then shall ye suck, ye shall be borne upon [her] sides, and be dandled upon [her] knees.
‘knees’ , H1290 berek ‘knee’ ;

 • context : continuing (in order to go make a point) : eden-Jerusalem and the 144,000 :
  the “suck” , from -metsats 1 x is unsure ; from or as -tsits “blossom” cluster ?

line ,
“rejoice you !  [=’the 144,000 , we’] / (over) – [eden’s-] Jerusalem / ,
and you be glad ! / with her / , all – (you) ones  [‘now’] mourning – over her / ;
for / you (will be) suckling – and (be) satisfied – from=by – her comforting – breast / ,
(and) / you (will) (blossom?) / and enjoy delicacy / by the abundance of / her glory / ;
that=because / thus / says – IEUE / :
behold me ! / stretching out / to her [=’in wilderness’] – the flowing stream – (of) [eden-] peace / ,
and=as – the overflowing – watercourse – [which] (will be) the glory of – the nations [‘in eden’] / ;
and you (will be) nursed – on – [her] side / , [after] (having been) lifted up / ,
and – you shall be dandled – on=upon – the knees / ;
Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt .
Wees vrolijk over haar met vreugde , u allen die over haar treurt ,
opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst ,
opdat u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister .
Want zo zegt de Heer : zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier,
En de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek .
Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen worden en op de knieën vertroeteld worden.

“verblijd u zich !  [=’144,000 , wij’] (over) Jeruzalem  [=’in eden’] ,
en verheug u over haar , u allen die (nu) verdriet hebt over haar ;
want u zult sabbelen en verzadigd worden door haar vertroostende borst ,
en u zult (bloeien?) en fijngevoeligheden genieten vanwege de overvloed van haar luister ;
want zo zegt IEUE :
zie , ik strek de rivier van [eden-] vrede uit tot haar  [=’in de wildernis’] ,
als de overstromende beek die de luister van de volken [‘in eden’] zal zijn ;
en u zult verzorgd worden op [haar] zijde , (na) opgetild te zijn geworden ,
en u zult op de knieën vertroeteld worden ;

 
13-14
vervolg (nog steeds om hetzelfde punt te maken) :
as·man who mother-of·him she-is-comforting·him so I I-shall-comfort-you
and·in·Jerusalem you-shall-be-comforted and·you-see and·he-is-elated heart-of·you
and·bones-of·you as·the·verdure they-shall-bud and·she-is-known hand-of ieue
ath with servants-of·him and·he-menaces ath ones-being-enemies-of·him
As one whom his mother comforteth, so will I comfort you; and ye shall be comforted in Jerusalem.
And when ye see [this], your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like an herb: and the hand of the LORD shall be known toward his servants, and [his] indignation toward his enemies.

 • context : continuing (in order to make the same point , still) :
  the “bones” is our returning headache ; we decided as symbolical , here ;

line ,
“as=like someone – who – (is) comforted – (by) a mother / , so – shall – I – comfort you / ,
and=for – you will be comforted – in Jerusalem  [=’in eden’] / ;
and you will “see”  [=’have Sight’] / , and – your heart – (will) rejoice / ,
and your (bones? – then symbolic here) – shall flourish – as=like vegetation / ;
and the hand [=’action’] of – IEUE – (will be) known – (towards) – his servants / ,
and=as [well as] his anger – (towards) – his enemies   [=’i.e, the present situation as this earth’] / ;
Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!
U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, uw gebeente zal groeien als het jonge gras .
Dan zal de hand van de Heer gekend worden door zijn dienaren ,
maar op zijn vijanden zal hij toornig zijn .

“zoals iemand getroost wordt door de moeder , zo zal ík u troosten ,  +
want u zult getroost worden in Jerusalem   [=’in eden’] ;
en u zult “zien” [=’Zicht hebben’] , en uw hart zal vrolijk zijn ,
en uw (gebeente? – dan symbolisch hier)  zal groeien als het jonge gras ;
en de hand  [=’actie’] van IEUE zal gekend worden (door) zijn dienaren ,
zowel als zijn woede (richting) zijn vijanden  [=’lees, de huidige situatie als deze aarde’] ;

 
part III   —   deel III

 
15-16-17
hoofdstuk wisseling : een vuur van woede komt naar deze aarde  :
that behold ! ieue in·the·fire he-shall-come and·as·the·sweeping-whirlwind
chariots-of·him to·to-bring-back-of in·fury anger-of·him and·rebuke-of·him in·blazes-of
fire that in·the·fire ieue judging and·in·sword-of·him with all-of flesh
and·they-are-multitudinous ones-wounded-of ieue the·ones-sanctifying-themselves
and·the·ones-cleaning-themselves for the·gardens following one in·the·midst ones-eating-of
flesh-of the·swine and·the·abominable-thing and·the·mouse together
they-shall-be-swept-up averment-of ieue
For, behold, the LORD will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render
his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. For by fire and by his sword will the LORD
plead with all flesh: and the slain of the LORD shall be many. They that sanctify themselves,
and purify themselves in the gardens behind one [tree] in the midst, eating swine’s flesh,
and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the LORD.

 • ‘mouse’ , H5909 akbar ‘mouse’, sic ; [suggested – akkabish ‘spider’, unsure] ; impossible ;
  perhaps -kbr ‘many’ ? ; -kar ‘trouble’ ? ; -bkr ‘firstborn [right]’ changed on purpose ? ;
 • ‘consumed’ , H5486 suph ‘to terminate’ ;
 • ‘abomination’ , H8263 sheqets ‘detestable thing [for eating]’ ; -shaqats ‘to detest’;
  shaqat ‘quietness’, several times in Is “you will be saved in quietness and trust” ;
 • context : chapter change : a fire of anger coming to earth :
 • it are harsh words used here ,
  that after mentioning “enemies” ,
  the chapter turns to “this earth” ;
  but this was “the point to be made”
  by the whole buildup , previously ;
  but the intention here is to END
  this present prison-planet ;
  chariots : as Elisha was shown , to right ,
  no ‘ufo’ connotations here ;

pinterest
 • I) second half of this section (A or B) :
  for several reasons the latter option is preferrable ;
  gardens and swine flesh : we saw that this denotes “christian denominations” ;
  the problem is in “sanctified ones + purify”, since in the other chapter was only
  said that “they sacrifice in the gardens” ,
  leaving a serious option that ‘fróm’ the gardens was intended ;
  abomination + mouse : the latter is so ridiculous that ofcourse it’s tampered with —
  Esau tried ‘mouse’ , connecting with ‘swine’ and ‘abomination’ ;
  the entire cluster is empty but -bkr is a serious option for -kbr by the fact that ‘chariots’
  are mentioned previously , as -rkb , showing that something is going on here ;
  terminate – or ‘to gather’ : as two roots very close to eachother (-suph and -asph) ;
  compare Jer. 8:13 , so close : “asph to-terminate asiph·m I-shall-gather·them” ,
  which is an impossible phrase , either reading “I shall surely terminate them” OR
  “I shall surely gather them” – but NEVER in the combination as above ;
  the cóntext of that verse is about the 144000 who see they need get out from this earth :

  • 1) likewise , when “to gather” it can refer to “the sanctified ones”,
  • 2) these sanctified ones may be “the detested ONES” ,
  • 3) then our only problem is the (-bkr, -krb or -rkb) ; if we remain with the 144 option ,
   then this term *can* be something positive like ‘birthright’, per context ;
  • 4) option B is preferrable because next line 18 starts with ‘them’ ;

line ,
“that=because – behold ! / ,
IEUE – will come [‘to earth’] – in fire / ,  +
and – his chariots – (will be) as=like the whirlwind / ,
(in order) to=for to return – his anger – in fury / , and=as his rebuke – in a blazing – fire / ;
that=because – IEUE – (will) execute judgment – upon – all – flesh – in=by fire – and=as his sword /,
and – the slain of=by IEUE – (will be) many / :
 

 • A) [when these lines are about the slain as ‘the second group’ :]
  (being) the ones sanctifying – and the ones purifying themselves – in the gardens ,   +
  following – the one – in their midst / , (as) the ones eating – flesh of – swines / ;
  and=for – both – the detestable things – and (———) – shall be terminated / ,
  (is) the declaration of – IEUE / ;
 • B) [preferred option :
  when these lines are about a timeframe : when the 144 will leave the ‘second group’ ,
  but intended here as “escaping the abstract mindset” in the (christian) world :]
  [+when] the sanctified ones – and=as the ones (having) purified themselves [=144,000]
  for=fróm – the gardens / [where] they follow – the one – in their midst ,   +
  (being) the ones eating – flesh of – swines                      [=’fróm christian denominations’] ,  +
  shall be gathered – together / and=as – the detested ones  – (because of firstborn-right?) / ,
  (is) the declaration of – IEUE / ;   +

Want zie, de Heer zal komen in vuur, en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind,
om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur .
Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees .
Zij die door de Heer dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn .
zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter éen in hun midden ,
die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen,
tezamen zullen zij weggevaagd worden , spreekt de Heer .

“want zie , IEUE zal komen  [=’naar deze aarde’] in vuur,
en zijn strijdwagens zullen als een wervelwind zijn ,
om zijn toorn terug te laten keren , als zijn bestraffing in een laaiend vuur ;
want IEUE zal het oordeel vellen over alle vlees , door het vuur als zijn zwaard ,
en de dodelijk gewonden door IEUE zullen talrijk zijn :
 

 • A) [indien deze verzen gaan over ‘de tweede groep’ :]
  als degenen die zich heiligen en reinigen in de tuinen ,  +
  de éen in hun midden volgend , als degenen die varkensvlees eten ;
  want deide de afschuwelijk dingen en (———-) zullen weggevaagd worden ,
  is de verklaring van IEUE ;
 • B) [betere optie :
  indien deze verzen gaan over ‘een tijdstip’ : wanneer de 144 de tweede groep verlaat ,
  maar bedoeld als “ontsnapt aan de abstracte mindset” die heest in de (christelijke) wereld :]
  [+wanneer] degenen die zich heiligen en reinigen  [=144] ván de tuinen ,
  [waar] zij de éen in hun midden volgen , als degenen die varkensvlees eten
                      
  [=’ván christelijke denominaties’] ,  +
  samen verzameld worden als zij die verafschuwd zijn (vanwege het eerstgeboorterecht?) ,
  is de verklaring van IEUE ;  +

 
18-19
and·I deeds-of·them and·devisings-of·them coming to·to-convene-of all-of the·nations
and·the·tongues and·they-come and·they-see glory-of·me and·I-place in·them sign
and·I-send from·them ones-delivered to the·nations Tarshish Pul and·Lud ones-drawing-of
bow Tubal and·Javan the·coastlands the·far-ones which not they-heard shmo·i fame-of·me
and·not they-saw glory-of·me and·they-tell glory-of·me in·the·nations
For I [know] their works and their thoughts: it shall come, that I will gather all nations
and tongues; and they shall come, and see my glory. And I will set a sign among them,
and I will send those that escape of them unto the nations, [to] Tarshish, Pul, and Lud,
that draw the bow, [to] Tubal, and Javan, [to] the isles afar off, that have not heard my fame,
neither have seen my glory; and they shall declare my glory among the Gentiles.

 • context : theme : the sign of the Son of man :
  therefore option B) was preferrable in previous lines , because here it continues
  with “their work – will start” ; the first line may have read “for I make that..” ,
  yet that is logical and will not change the context of this first line (option) ;
 • I) and “then shall appear the sign of the Son of man” , Mt. 24 ;
  we placed several quotes below oneanother at end of page ;

line ,
“(and I?) – (their works?) – (their thoughts?) – (coming, going)                         [corrupted]
and=for their [=144,000] work – and purpose – (will) start out  +                     (optional)
———————-
to=when – all – nations – and languages   [=‘on earth’] – (are) convened / ,
and they come – and see – my splendour  [=’when Christ will appear at the clouds’] / ;
and=when I place – the sign – in=for them            [=’when Christ appears’] :
and=then I (will) send – the delivered ones [=’144,000’] – from them [=’nations’]   +
(back) intó – the nations   [=’on earth’] / ,
[to] Tharshish  […] / ,
[to] Pul       [=’Put=India’?] / ,  +
and Lud – (of) the ones drawing – the bow   [=’Africa’] / ,
[to] Tubal  [=’north Asia’] / ,  +
and Javan  [‘Europe’] – (and) the regions – far off        [=’America’?] / ,
[to] who – (have) nót – heared – my fame [‘name’] / and – (have) nót – seen – my splendour / ,
and they [=’144,000 as the 2 witnesses’]  tell  [’s-way’] – my glory – in=among the nations / ;
Ik ken hun werken en hun gedachten !
(De roeping van de heidenvolken)
De tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen .
En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien . En ik zal een teken op hen aanbrengen :
ik zal hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken ,
Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden,
die geen tijding over mij hebben gehoord en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien .
Zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen .

(en ik?) – (hun werken?) – (hun doel?) – (gaan, komen)                                       [corrupt]
=want hun  [=144,000] werk en doel (zal) aanvangen  +                                      (als optie) 
————————-
wanneer alle volken en talen bijeengebracht worden ,
en zij komen en mijn heerlijkheid zien       [=’wanneer Christus op de wolken verschijnt’] ,
wanneer ik het teken voor hen plaats ,      [=’wanneer Christus verschijnt’]
dan zal ik hen  [=144,000] die aan hen  [=’de volken’] ontkomen zijn ,   +
(terug-) zenden in de volken   [=’op aarde’] ,
[naar] Tharsish  [….] ,
[naar] Pul  [=’Put=India’? ,
[naar] Lud van de boogschutters   [=’Afrika’] ,
[naar] Tubal  [=’noord-Azie’] ,  +
en Javan   [=’Europa’]  (en) de verafgelegen regio’s   [=’Amerika’?] ,
[naar] hen die mijn roem niét gehoord hebben en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien ,
en zij [=144,000 als de 2 getuigen] zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen ;

 
20-21
and·they-bring all-of brothers-of·you from·all-of the·nations present to·ieue
b·susim in·the·horses u·b·rkb and·in·the·chariot u·b·tzbim and·in·the·coaches u·b·phrdim and·in·the·mules u·b·krkruth and·in·the·saddle-baskets on mountain-of holiness-of·me
Jerusalem he-says ieue as·which they-are-bringing sons-of ishral the·present-offering
in·vessel clean house-of ieue and·moreover from·them I-shall-take for·the·priests
for·the·Levites he-says ieue
And they shall bring all your brethren [for] an offering unto the LORD
out of all nations upon horses, and in chariots, and in litters, and upon mules,
and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem, saith the LORD,
as the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house
of the LORD. And I will also take of them for priests [and] for Levites, saith the LORD

 • ‘litters’ , H6632 tsab ‘lizard [or tortoise] , 1x ‘covered (wagon)’, 2x ; -tsaba ‘to perform, to war,
  to serve’ ; -tsba ‘to wish, to will’ ; -tsab-ah ‘to swell [up]’ ; tsbiy ‘beauty [in Is.] , gazelle’;
 • ‘swift beasts’ , H3753 kirkarah 1x ; said from -karar ‘to dance’; duplication ;
  kar ‘lamb, pasture [in Is.] , once ‘saddle, as palankeen’ ;
 • context : ‘means of transport’ line : we don’t trust the several Negative roots , nor the lineup ,
  nor the context – but we fail to restore any palpable line ;

line ,      
“and they [=144,000] bring – all – your brothers – from all – the nations – (as) the gift – to IEUE / ,
(———–) / (———–) / (————) / (———–) / (————)  [means of transportation?]     +
on=unto – my – sacred – mountain / , [to] Jerusalem / , says – IEUE / ,
as – they  [=’all brothers’] – which – are brought [by] – the sons of – Ishral  [=’144,000] ,   +
(being) the gift [=the brothers !] – as – clean – vessels [=‘beings’] / [to] the house of – IEUE / ;
and also – I shall take – from thém [‘brothers’] – for (to be) priests – for=as the Levites / ,
says – IEUE / ;
En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de Heer,
op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen,
naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heer,
zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de Heer brengen.
Ook zal ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de Heer.

“en zij  [=144,000] zullen al uw broeders uit alle volken brengen als de gift aan IEUE ,
(———-) – (————) – (———–) – (————) – (————)    [transportmiddelen?]   +
naar mijn heilige berg toe , [naar] Jerusalem , zegt IEUE ,
als zij [=’alle broeders’] die gebracht worden door de zonen van Ishral  [=144,000] ,  +
die de gift  [=de broeders !] zijn als rein vaatwerk  [=’wezens’] naar het huis van IEUE ;
en ook uit hén [‘broeders’] zal ik priesters als de Levieten aanstellen , zegt IEUE ;

 
22-23-24
that as·which the·heavens the·new-ones and·the·earth the·new which I makingdo
ones-standing to·faces-of·me averment-of ieue so he-shall-stand seed-of·you
and·name-of·you and·he-becomes from·quota-of month in·month-of·him
and·from·quota-of sabbath in·sabbath-of·him he-shall-come all-of flesh to·to-worship-of
to·faces-of·me he-says ieue and·they-go-forth and·they-see in·corpses-of the·mortals
the·ones-transgressing in·me that worm-of·them not she-shall-die and·fire-of·them
not she-shall-be-quenched and·they-become repulsion to·all-of flesh
For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me,
saith the LORD, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass,
[that] from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come
to worship before me, saith the LORD. And they shall go forth, and look upon the carcases
of the men that have transgressed against me: for their worm shall not die,
neither shall their fire be quenched; and they shall be an abhorring unto all flesh.
line ,
“that=because / as=like how / the new – heavens – and – the new – land  +
which – I – (will) make / (shall) stay – to=in front of me / , (is) the declaration of – IEUE / ,
so / shall stay / your descendants  [=’souls born in eden’] / and=by your name / ;
and it (will) happen / (that) as often / the full moon – (will be) in=unto the full moon / ,  +
and as often / the sabbath – (will be) in=unto the sabbath / ,
(that) all – flesh  [=’in eden’] – shall come – to=for to worship – before me / , says – IEUE / ;
and [when] they go forth / they see – the carcasses of – ‘the individuals’ [=’in Armageddon valley’]  +
[who] (have) transgressed [=by splitting off] – to=against me / ,
that=because – their worm – shall – not – die / and their fire – shall – not – be quenched / ,
and they (will) be – an abhorrance – to all – flesh   [=’in eden’] / .
Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken ,
voor mijn aangezicht zullen blijven staan , spreekt de Heer ,
zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan .
En het zal geschieden dat van de nieuwe maan tot de nieuwe maan en van sabbat tot
sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heer.
En zij zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van de mannen
die tegen mij in opstand zijn gekomen ; want hun worm zal niet sterven en hun vuur
zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn .

“want zoals de nieuwe hemel en het nieuwe land die ik zal maken   +
voor mijn aangezicht zullen blijven staan , is de verklaring van IEUE ,
zo zal ook uw nageslacht  [=’zielen geboren in eden’] door uw naam blijven staan ;
en het zal gebeuren dat van de nieuwe maan tot de nieuwe maan ,  +
en van sabbat tot sabbat ,  +
alle vlees [‘in eden’] zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht , zegt IEUE ;
en [wanneer] zij uitgaan zien zij de dode lichamen van ‘de individuen’ [=’in Armageddon-vallei’]  +
die tegen mij in opstand zijn gekomen  [=’door afsplitsing’] ,
want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden ,
en zij zullen voor alle vlees  [‘in eden’] een afgrijzen zijn .

 


 
11.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
 
 
 
 
annex
 
Rev 1:7
Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they [also] which pierced him: and
all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

vs 18 here ,
I will gather all nations and tongues; and they shall come, and see my glory
and I will set a sign among them,
Mat 24 ,
[at the point when the sun and moon go dark , but just BEFORE that , because this line precedes that
darkness :]  For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also
the coming of the Son of man be] ;

And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth
mourn
, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great
glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together
his elect from the four winds, from one end of heaven to the other

 • [gather together : 1) here in line 17 ;
 • 2) “gather you one by one” [in dualistic-realm chapter] ,
 • 3) then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left, Mt 24 ;
 • 4) “I will take you 2, 3 of a family” in a posted chapter ;

1 Thessalonians 4
For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive [and] remain unto the
coming of the Lord shall not precede them which are asleep.

For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and
with the trump(et) of God: and the dead in Christ shall rise first:

Then we which are alive [and] remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet
the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

      [‘we who are alive : as 144,000 , for “why would you die , sons of Ishral?”]
      [unclear who ‘the dead’ are — those (as ‘the fathers’) who died befóre Christ was on earth ?]
I Cor 15
Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,
In a moment, in the twinkling of an eye, at the (last?) trump: for the trumpet shall sound, and the
dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed

[=to have the Original back ; Joshua offered new garment]

 
1) trumpet theme = the ‘roaring sound from the temple’ in this chapter ?
2) similar to ‘a shout , the voice of an archangel’ ,
 

 • B) the problem with “last (trumpet) :
  IN UN-CUT instant IN wink twinkle OF-VIEWer of-eye IN THE LAST TRUMPET trump
  He-SHALL-BE-TRUMPETING for AND THE DEAD-ones dead-ones SHALL-BE-BEING-ROUSED
  UN-CORRUPTible incorruptible AND WE SHALL-BE-beING-CHANGED
  ———————-
  last , G2078 eschatos ‘the last’ ; [said: prob. from echó ‘to have, to hold’] ;
  why so careless , first “the trump of God”, here “(the last) trump”..?
  wouldn’t anyone HAVE NOTICED already that things are bad , if its “the last” ??
  conflicting Mt. 24 where “it will be in the days of noah ; everyone drinking and marrying” ,
  so it will be RIGHT BEFORE the judgments : hence the line in Rev. 1 , right at the start ;
  since yesterday we had Jer 9 , about the people during wormwood (Rev. 8) ;
  b) G2079 eschatós 1x , “daugher of me / is having / (her) last” , of Jairus ;
  G2076/77 estó, esti ‘Third person singular (he, she, it) present ; from eimi (‘to be’) ;
  2) ‘trump’ G4536 salpigx ‘trumpet (the instrument)’ , 6x so in Rev. ;

 
conclusion : the “last” in “last trumpet” , in 1 Cor. 15 , is an addition by Esau ;

2) white horse with armies in Rev 19 is about judging the people who remained on earth after all of
Jacob has been saved ;