Jes.66 : verdere uitleg van
de ’10 maagden’ in vorig 65 ;
(sober hoofdstuk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continuation of previous chapter 65 : further explanation about the theme as
the ‘parable of the 10 virgins’ , sober chapter ;
important :
please do read keeping in mind the theme
of previous chapter (and chapter 64)
about the problem “christianity + world”
versus “God + the other reality”

note : very readable ;
this 2nd version is now definitive
after a several corrections

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 65 ,
waar hier het thema als “de gelijkenis van de tien maagden” verder wordt uitgelegd ;

 

BELANGRIJK :
hetzelfde (lastige) thema “christendom + wereld” versus “God + andere werkelijkheid”
als in het vorige hoofdstuk (en in 64) speelt ook hier ;

 
opmerking :
nu als tweede en definitieve versie – na een aantal verbeteringen
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 66

1-2
… vervolg : God zoekt zielen die ‘de verandering zullen opstarten’- zodat eden terugkeert :
thus he-says ieue the·heavens throne-of·me and·the·earth stool-of feet-of·me where ?
this house which you-shall-build for·me and·where ? this placeri-of rest-of·me and
all-of these hand-of·me she-madedo and·they-are-becoming all-of these averment-of ieue
and·to this-one I-shall-look to humble and·smitten-of spirit and·one-trembling on word-of·me
Thus saith the LORD, The heaven [is] my throne, and the earth [is] my footstool: where [is]
the house that ye build unto me? and where [is] the place of my rest? For all those [things]
hath mine hand made, and all those [things] have been, saith the LORD: but to this [man]
will I look, [even] to [him that is] poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word.
context : … continued : God searches souls who will ‘start up the change’ – so eden returns :
line ,

 • [=’eden will return when souls will understand the theme of “the other reality”,
  that is the type soul God looks for in line 2 :]

“thus – IEUE – says :
the heavens – (are) my throne – and the land – (is) my foot – bench ,
[+but] where (is) – the [eden-] house – which – you (will cause to be) build – for=by me ,  +
[=which] (will be) – the place of – my rest  [=‘for you adm-souls’] ? ;
and=for – all – these [things] – (she,) my hand – (will) make ,
and – all – these [things] – (will) come into existence , (is) the declaration of – IEUE :
and=so – I (am) looking – to=for – this one [=’adm-souls’] ,
(namely) to=for – the humble one [=’humble souls’] , (having) a contrite – spirit ,
and=as the one revering [‘trembling for’] – my word [in right direction] ;

(Oordeelsaankondiging over de huichelaars)
Zo zegt de Heer :
De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten .
Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust?
Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen ,
spreekt de Heer . Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest ,
en wie voor mijn woord beeft .

 • [=’eden zal terugkeren wanneer zielen “de andere werkelijkheid” gaan begrijpen ,
  dat is het type ziel welke God zoekt in zin 2 :]

“zo zegt IEUE :
de hemel is mijn troon en het land is mijn voet-bank ,
[+maar] waar is het [eden-] huis waarvan u zult veroorzaken dat ik het ga bouwen ,  +
waar de plaats van mijn rust (‘voor u’) zal zijn ? ;
want al deze (dingen) zal mijn hand maken ,
en al deze (dingen) zullen gaan bestaan , is de verklaring van IEUE :
dus kijk ik zoekend rond naar deze [adm-zielen] ,
(namelijk) naar degene die nederig is en een berouwvolle geest heeft ,
als degene die mijn woord [in goede richting] vereert ;         

 
3-4
… en hij moet zoeken – want veel zielen zijn onverschillig in hun geloof :
one-slaying the·bull one-smiting-of man one-sacrificing the·flockling one-breaking-neck
dog one-bringing-up-of present-offering blood-of swine one-making-memorial-of
frankincense one-blessing-of lawlessness even they they-choose in·ways-of·them
and·in·abominations-of·them soul-of·them she-delights moreover  I I-shall-choose
in·ones-unweaned-of·them and·ones-shrinking-of·them I-shall-bring to·them because
I-called and·there-is-no one-answering I-spoke and·not they-listened and·they-are-doing
the·evil in·eyes-of·me and·in·which not I-take-delight they-choose
He that killeth an ox [is as if] he slew a man; he that sacrificeth a lamb, [as if] he cut off
a dog’s neck; he that offereth an oblation, [as if he offered] swine’s blood; he that burneth
incense, [as if] he blessed an idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul
delighteth in their abominations. I also will choose their delusions, and will bring their fears
upon them; because when I called, none did answer; when I spake, they did not hear:
but they did evil before mine eyes, and chose [that] in which I delighted not.
‘delusions’ , H8586 thaalulim 1x ; -alal ‘proper: to effect thoroughly’ , to abuse,
‘fears’ , H4035 megur-ah ‘granary’ Hos. ; -magor ‘terror’, several ;

 • context : … and he has to search – because many souls are indifferent in their belief : 
  … compare this concept also to the chapter where the scroll is given to a soul ,
  but the person says “I cannot read it because it (the text) is sealed”,
  after which the scroll is given to another soul ;
 • memorial + pig :
  … we’re not sure what is that about ; apparently both lines are about the same theme ;

line ,

 • [=’note how the context is still about “modern christianity”!  ;
  actually it is … frightening and Bizarre how that is plainly written here ,
  while nowhere this is preached ….. – if people only knew ! :]

“[+but]  the [‘indifferent’-] ones killing [=‘to sacrifice’] – an ox – [+as if] slaying – a man ,
the [‘indifferent’-] ones sacrificing – a flockling – [+as if but] breaking the neck (of) – a dog ;
[+or?] the ones making to ascend – a gift – [+as] the blood of – a pig ,
[+as?] the ones making a memorial-sacrifice of – incense – [for] iniquity – (to be) blessed :
surely – they – (have) chosen – their (own) ways  [‘already’] ,
and=for – their adm-soul – delights – in their (own) abominations   [=’serving gods’] :
so – I – (shall) choose – those things which will deal severely with them ,
and=when – I (shall) bring – the horror they fear – upon them ;
because – I called – and=but there-was-no – one answering ,
[+and] I spoke [in right direction]and=but – they (did) – not – listen ,     +
and=but (were) doing – evil – in my eyes , and – chose – in=that which – I (do) not – delight in ;

Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek,
wie een graanoffer offert, offert varkensbloed,
wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod .
Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in
hun afschuwelijke afgoden , zo zal ik het loon voor hun handelingen kiezen
En ik zal over hen doen komen wat zij vrezen,
omdat ik riep, maar niemand antwoord gaf, ik sprak, maar zij niet luisterden .
Zij deden wat slecht is in mijn ogen , en zij kozen wat mij niet behaagt .

 • [=’merk op hoe de context nog steeds gaat over “het moderne christendom” ! ,
  het is … beangstigend en Bizar hoe dit hier zwart op wit staat ,
  terwijl dit nergens verkondigd wordt … – als de mensen het eens zouden weten ! :]

“[+maar] zij die [‘onverschillig’-] een rund slachten [‘als offer’] , [+alsof] ze een man doden ,
zij die [‘onverschillig’] een lam offeren , [+alsof ze slechts] de nek van een hond breken ;
[+of?] zij die [‘onverschillig’] een gift op laten stijgen [+als] het bloed van een varken ,
[+als?] zij die een gedenk-offer van wierook maken om onrecht gezegend te hebben :
voorwaar , zij hebben hun eigen wegen (al) gekozen ,
[=want] hun adm-ziel vindt vreugde in hun eigen gruwelen  [=’goden dienend’] :
dus zal ik die dingen kiezen die hen hard zullen raken ,
wanneer ik de verschrikking die zij vrezen , over hen zal brengen ;
omdat ik riep , maar er-was niemand die antwoordde ,
[+en] ik heb gesproken [in goede richting] , maar (er) niemand luisterde ,    +
maar deden wat slecht is in mijn ogen , en kozen wat mij niet behaagt ;

5
… beide ‘groepen’ worden met elkaar vergeleken :
hear-you ! word-of ieue the·trembling-ones to word-of·him they-say brothers-of·you
ones-hating-of·you ones-isolating-of·you on-account-of name-of·me he-shall-be-glorified
ieue and·we-shall-see in·rejoicing-of·you and·they they-shall-be-ashamed
Hear the word of the LORD, ye that tremble at his word; Your brethren that hated you,
that cast you out for my name’s sake, said, Let the LORD be glorified:
but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed.
‘cast out’ , H5077 nad-ah ‘postpone , exlude’, 3x ;
‘sake’ , H4616 maan ‘purpose, intent’, causal but also passive , wide range ;

 • context : … both ‘groups’ now being compared to eachother :
  … in last line , the “and·we-shall-see” we opted not so much “to appear” ,
 • IEUE in last line :
  … interlinear writes ‘we’ (which must be then God , Miss and Christ) ,
  but for continuation and clarity we opted IEUE here ;

line ,      
“[+therefore ,]  hear you [=’we’] ! – the word [in right direction] of – IEUE ,     +
(you) ones (who) revere [‘tremble for’] – his word [in right direction] :
your brothers – hate you ,     +
(being) the ones excluding you – on account of – my name , saying :
IEUE – (should be) glorified [+instead] ! ;                               

 • [=’read : “only the commonly accepted Gospel-version of christianity is valid”,
  not the context of the other reality — like for example how this site interprets scripture’]

 
and=but [=IEUE] (shall) see [to it] – in=that you (will) rejoice , and they – (will be) put to shame ;
Hoor het woord van de Heer , u die beeft voor zijn woord :
uw broeders die u haten , die u verstoten vanwege mijn naam , zeggen :
Laat de Heer verheerlijkt worden !
Maar hij zal verschijnen tot uw blijdschap , zij daarentegen zullen beschaamd worden .

“[+daarom ,] hoor het woord [in goede richting] van IEUE ,    +
(u) [=’wij’] die degenen zijn die zijn woord [in goede richting] vereren :
uw broeders die u haten , als degenen die u uitsluiten vanwege mijn naam , zeggen :
IEUE zou verheerlijkt moeten worden  [‘, in plaats hiervan’]  !

 • [=’lees : “alleen het algemeen geaccepteerde Goede Nieuws van het christendom is geldig”,
  niet de context van de andere werkelijkheid – zoals bijvoorbeeld deze site interpreteert”]

 
maar [=IEUE zal] (er op toe-) zien dat u vreugdevol zult zijn ,     +
en zij (daarentegen) beschaamd zullen staan ;

 
part II   —   deel II

 
6-7
hoofdstuk wisseling : de vrouw uit Openbaring :
sound-of tumult from·city sound from·temple sound-of ieue paying requital
to·ones-being-enemies-of·him in·ere she-is-travailing she-gives-birth in·ere
he-is-coming cramp to·her and·she-causes-to-escape zkr male
A voice of noise from the city, a voice from the temple, a voice of the LORD
that rendereth recompence to his enemies. Before she travailed, she brought forth;
before her pain came, she was delivered of a man child.

 • context : chapter change : the Revelation woman :
  … linking immediately back to the previous “the ones who will rejoice” ;
 • the tsiun + Jerusalem problem :
  … tsiun is good , but Jerusalem [in eden] is still destroyed , so that is not logical ,
  while both other instances (Amos and Joel) the context is ‘the other reality’ ;
  Esau wanted to link the expression to the city on earth [as ‘Jerusalem’] ,
  we opt that the dual-number tsiun + mountain fits the best here
  (and note how the line here is corrupted as sound + [mountain] + voice ,
  instead of the far more logical “as the voice of IEUE from the mountain”) ;
  Amos 1:2 ,“roar + tsiun , voice + Jerusalem”,
  context there is the other reality , above likely corrupted ;
  Joel 3:16 “roar + tsiun , voice + Jerusalem”, context as sun and moon get dark ;

line ,
“the – roaring – sound – from [=tsiun] [=’eden-residence’] ,                        [=’cf. Amos1,Joel3’]
[+as] the sound – from [=the mountain] [=’tsiun’s] , (being) the voice of – IEUE ,
repaying [=‘to have eden-peace’] – recompence – to his enemies :

 • [tsiun + mountain = the likely restoration]

[even] before – she  [=’Revelation woman’] – travails , she gives birth ,
before – the pangs – come to her , she delivers – the male [-child] [=’the 144,000’] ;

Een geluid van gejoel uit de stad , een geluid uit de tempel , de stem van de Heer !
Hij vergeldt zijn vijanden naar wat zij verdienen .
(De wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion)
Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard .
Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht .

“een bulderend geluid uit [=tsiun] [=’eden-residentie’] ,                             [=’vgl Amos1, Joel3’]   
[+als] het geluid vanuit [=de berg] [=’tsiun’s] , dat de stem van IEUE is ,
zijn vijanden vergeldend [=‘om eden-vrede te hebben’] naar wat zij verdienen :

 • [tsiun + berg = waarschijnlijke restauratie]

(nog) voordat zij [=’de Openbaring vrouw’] weeën krijgt , baart zij ,
voordat de weeën over haar komen , brengt zij het mannelijke [-kind] voort [=’de 144,000’] ;

 
8-9
… de verandering van de werkelijkheid begint :
who ? he-heard as·this who ? he-saw as·these ?·he-shall-being-in-travail land in·day
one if he-shall-be-born nation time one that she-travails moreover she-gives-birth tziun
sons-of·her ?·I I-am-bringing-the-breaking and·not I-am-bringing-the-birth he-is-saying
ieue if I the·one-bringing-the-birth and·I-restrain he-says Elohim-of·you
Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made to
bring forth in one day? [or] shall a nation be born at once? for as soon as Zion travailed,
she brought forth her children. Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth?
saith the LORD: shall I cause to bring forth, and shut [the womb]? saith thy God.
context : … the change in reality starts :
line ,
“who – (has) heard – a thing like this , [+or] (has) seen – such as these ? ;
(can) a land – (be) brought forth – in – one – day  ,     +
or – (shall) a nation – (be) born – (in) one – moment of time ? ;
that=yet – (‘the daughter of’-) tsiun  [=’as revelation-woman’] – travails ,    +
and the same time – births – her sons [=’144,000’] ;
(would) I – bring a total breakdown – and=but not – bring forth (something new) ? ,
says – IEUE ,
if=or (would) – I – bring forth (something new) – and=but [then] shut (it) down ? ,
says – your deity ;

Wie heeft ooit zoiets gehoord ? Zou een land geboren kunnen worden op éen dag ?
Zou een volk geboren kunnen worden in éen keer ?
Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard .
Zou ik ontsluiting geven en niet doen baren ? zegt de Heer .
Of zou ik, die doe baren, toesluiten ? zegt uw God .

“wie heeft (ooit) zoiets als dit gehoord , [+of] heeft dit soort dingen gezien ? ;
zou een land kunnen worden voortgebracht op éen dag ,  +
of zou een natie geboren kunnen worden in éen keer ? ;
maar (‘de dochter van’-) tsiun [=’als vrouw uit Openbaring’] krijgt weeën ,   +
en op hetzelfde moment baart zij haar zonen [=’de 144,000’] ;
zou ik een totale ineenstorting brengen maar niet (iets nieuws) voortbrengen ? ,
is de verklaring van IEUE ,
of zou ik (iets nieuws) voortbrengen maar het (daarna) stilleggen ? , zegt uw godheid ;

 
10-11-12
vervolg (om een verschil duidelijk te gaan maken) : eden’s tsiun en de 144,000 :
rejoice-you ! ath with Jerusalem and·exult-you ! in·her all-of ones-loving-of·her
be-elated-you ! with·her elation all-of the·ones-mourning over·her in-order-to
you-are-suckling and·you-are-satisfied from·breast-of consolations-of·her in-order-to
you-are-squeezing and·you-enjoy-deliciousness from·mamma-of glory-of·her that thus
he-says ieue behold·me ! stretching-out to·her as·stream peace and·as·watercourse
overflowing glory-of nations and·you-suckle on side you-shall-be-carried and·on knees
you-shall-be-dandled
Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her: rejoice for joy with her,
all ye that mourn for her: That ye may suck, and be satisfied with the breasts of her consolations;
that ye may milk out, and be delighted with the abundance of her glory. For thus saith the LORD,
Behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream:

then shall ye suck, ye shall be borne upon [her] sides, and be dandled upon [her] knees.
‘knees’ , H1290 berek ‘knee’ ;

 • context : continuing (in order to go make a point) : eden’s tsiun and the 144,000 :
  the “suck” , from -metsats 1 x is unsure ; from or as -tsits “blossom” cluster ?
 • last line :
  …possible original terms and context ,
  as “side” (dimensional side?) , “lift up” (to the north?) , “knees” was ‘way’ (brkm=brk) ? ;

line ,
“rejoice you !  [=’the 144,000 , we’] – [=over] – [=tsiun] [=’the to-be restored eden-residence’] ,
and you be glad ! – in=with her , all – (you) ones (now) mourning – over her ;
for – you (will be) suckling – and (be) satisfied – from=by – her comforting – breast ,
(and) – you (will) (blossom?) – and enjoy delicate things – by the abundance of – her glory ;
that=because – thus – says – IEUE :
behold me ! , stretching out – to her [=’in wilderness’] – the flowing river – (of) [eden-] peace ,
as – the overflowing – watercourse – [+for] the glory of – [=the people] [‘in eden’] ;

 • [=’ note how during the Interval a similar concept as the Nile will be used again
  (the Nile is the “deflected river”, the stolen river which the dragon made ,
  which flowed to their Moab house until now , see diagram) ,
  now as the river of life flowing to eden (in the wilderness in the north) ;
  we feel that several terms in next two lines expanded about this same theme ,
  but Esau has been disarming that by composing some more mother+child imagery :]

———————-                                                                                [below : unsure = corrupted?]
and you (will be) nursed – on – [her] side , [after] (having been) lifted up ,
and – you shall be dandled – on=upon – the knees ;

Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt .
Wees vrolijk over haar met vreugde , u allen die over haar treurt ,
opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst ,
opdat u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister .
Want zo zegt de Heer : zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier,
En de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek .
Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen worden en op de knieën vertroeteld worden.

“verblijd u zich !  [=’144,000 , wij’] [=over] [=tsiun] [=’de residentie welke gerestaureerd wordt’] ,
en verheug u over haar , u allen die (nu) verdriet hebt over haar ;
want u zult sabbelen en verzadigd worden door haar vertroostende borst ,
(en) u zult (bloeien?) en prachtige dingen genieten vanwege de overvloed van haar luister ;
want zo zegt IEUE :
zie , ik strek de rivier van [eden-] vrede uit tot haar [=’in de wildernis’] ,
als de overstromende beek die de luister van [=de mensen] [=‘in eden’] zal zijn ;

 • [=’merk op hoe tijdens het Interval eenzelfde concept als de Nijl zal worden gebruikt
  (de Nijl is de “rivier welke de draak maakte” , als gestolen rivier ,
  welke naar hun Moab huis stroomde , zie diagram) ,
  maar nu als de rivier die naar eden stroomt (in de wildernis in het noorden) ;
  we voelen dat de vólgende zin meer over dit thema heeft gezegd ,
  maar dat Esau dit onschadelijk heeft gemaakt dmv. meer moeder + kind symboliek :]

——————–                                                                                 [beneden : onzeker / corrupt]
en u zult verzorgd worden op [haar] zijde , (na) opgetild te zijn geworden ,
en u zult op de knieën vertroeteld worden ;

 
13-14
… vervolg (nog steeds als inleiding tot de tegenstelling) :
as·man who mother-of·him she-is-comforting·him so I I-shall-comfort-you
and·in·Jerusalem you-shall-be-comforted and·you-see and·he-is-elated heart-of·you
and·bones-of·you as·the·verdure they-shall-bud and·she-is-known hand-of ieue
with servants-of·him and·he-menaces ones-being-enemies-of·him
As one whom his mother comforteth, so will I comfort you; and ye shall be comforted in Jerusalem.
And when ye see [this], your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like an herb: and the
hand of the LORD shall be known toward his servants, and [his] indignation toward his enemies.

 • context : … continued (still as the introduction to the juxtaposition) :
  … the “bones” is our returning headache ; we decided ‘flesh’ as option here ;
 • enemies :
  … stricktly spoken , the ‘enemies’ must relate to “the present situation of this earth”
  because that is the theme in next part III , for ‘souls’ can hardly be ‘enemies’ ;

line ,
as=like someone – who – (is) comforted – (by) a mother , so – (shall) – I – comfort you ,
and=for – you (will be) comforted – in [=tsiun]  [=’restored eden-residence’] :
and you (will) see [it] , and – your heart – (will) rejoice ,
and your [=flesh] [=’as Original ; an option here’] – (shall) flourish – as=like a herb ;
and the hand [=’action’] of – IEUE – (will be) known – (towards) – his servants ,     [=’as the 144,000’]
and=as [well as] his anger – (towards) – his enemies  [=’the spirits and their realm’] ;

Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!
U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, uw gebeente zal groeien als het jonge gras .
Dan zal de hand van de Heer gekend worden door zijn dienaren ,
maar op zijn vijanden zal hij toornig zijn .

“zoals iemand getroost wordt door de moeder , zo zal ík u troosten , 
want u zult getroost worden in [=tsiun] [=’de gerestaureerde eden-residentie’] ;
en u zult (het) zien , en uw hart zal vrolijk zijn ,
en uw [=vlees] [=’als Origineel ; een optie hier’] zal (bloeien) als het jonge gras ;
en de hand  [=’actie’] van IEUE zal gekend worden (door) zijn dienaren ,                 [=’als de 144,000’]
[zowel] als zijn woede (richting) zijn vijanden  [=’de geesten en hun dimensie’] ;

 
part III   —   deel III

 
15-16-17
… een vuur (=verdonkerde dimensie) van woede komt naar deze áarde  :
that behold ! ieue in·the·fire he-shall-come and·as·the·sweeping-whirlwind
chariots-of·him to·to-bring-back-of in·fury anger-of·him and·rebuke-of·him in·blazes-of
fire that in·the·fire ieue judging and·in·sword-of·him with all-of flesh
and·they-are-multitudinous ones-wounded-of ieue the·ones-sanctifying-themselves
and·the·ones-cleaning-themselves for the·gardens following one in·the·midst ones-eating-of
flesh-of the·swine and·the·abominable-thing and·the·mouse together
they-shall-be-swept-up averment-of ieue
For, behold, the LORD will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render
his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. For by fire and by his sword will the LORD
plead with all flesh: and the slain of the LORD shall be many. They that sanctify themselves,
and purify themselves in the gardens behind one [tree] in the midst, eating swine’s flesh,
and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the LORD.

 • ‘mouse’ , H5909 akbar ‘mouse’, sic ; [suggested – akkabish ‘spider’, unsure] ; impossible ;
  perhaps -kbr ‘many’ ? ; -kar ‘trouble’ ? ; -bkr ‘firstborn [right]’ changed on purpose ? ;
 • ‘consumed’ , H5486 suph ‘to terminate’ ;
 • ‘abomination’ , H8263 sheqets ‘detestable thing [for eating]’ ; -shaqats ‘to detest’;
  shaqat ‘quietness’, several times in Is “you will be saved in quietness and trust” ;
 • context : .. a fire (=a gloomy dimension) of fury comes to this éarth :
  … the ‘fire’ should be the crystalline-dimension from the soul-pool (as ‘Rezin’ in Is. 7) ,
  but there are several options for the term used next ;

line ,

 • the sequence of events in this part III : first ‘a gloomy dimension’
  [=’we had much problems with these lines in first submitted version :
  it is not logical here “that God arrives with fire and chariots and slay many”,
  since he uses the matrix-dimension to execute his judgments (in first half of Revelation) ;
  compare how in next lines 18-19 the 144,000 go through the whole world to visit souls :]

that=because – behold ! ,
[=it will happen (ieue=eie)] (that) – the fire – (will) arrive ,                                       [=’to earth’]
A) and=by – the chariots  [=’motherships’] ,
B) and=as the fire              [=’crystalline dimension’? , per Isaiah 7 , as ‘Rezin’ ; nostril-related’] ,
C) and=as the (4) horses  [=’same theme as crystalline dimension’] ,               [<< likely option]
D) and=by the armies       [=’of spirits’] ,
E) and=by the nations      [=’of spirits’] ,
(who will) destroy (suph=asph)] ,

 
to return [=’to earth’] – his [=IEUE’s] – furious (-chme) – anger [=’nostril’] ,
and=as his rebuke [=’to earth’]in=by the blazing – fire ;                               [=’crystalline dimension?’]
that=for – IEUE – (will) execute judgment – upon – all – flesh – in=by the fire – and=as his sword ,
and – the slain of=by IEUE – (will be) many :
(namely) the ones sanctifying – and purifying (themselves) – in the gardens ,   +
following – the one – in their midst ,
[+as] the ones eating – the flesh of – swines ;     [=’that was the description of christianity in ch. 65 !’]
and=for – both – the detestable things – and the (…………) – (shall be) terminated (-isph) ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Want zie, de Heer zal komen in vuur, en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind,
om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur .
Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees .
Zij die door de Heer dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn .
zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter éen in hun midden ,
die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen,
tezamen zullen zij weggevaagd worden , spreekt de Heer .

 • de opeenvolging van gebeurtenissen in deel III : eerst ‘een donkere dimensie’
  [=’we hadden veel problemen met deze sectie in de eerste versie :
  het is niet logisch “dat God hier arriveert met vuur en veel slachtoffers maakt” ,
  omdat hij de matrix-dimensie gebruikt om zijn oordelen uit te voeren ;
  vergelijk hoe in volgende zinnen 18-19 de 144,000 door deze wereld gaan
  om zielen te bezoeken :]

“[=want] zie ! ,
[=het zal gebeuren (ieue=eie)] (dat) het vuur zal arriveren ,                                [=’op aarde’]
A) en de strijdwagens       [=’moederschepen ; zie index’] ,
B) als het vuur                    [=’kristal-dimensie , per Jesaja 7 , als ‘Rezin’] ,
C) als de (4) paarden        [=’zelfde thema als kristal-dimensie’] ,         [<< waarschijnlijke optie]
D) en de legers                   [=’van geesten’] ,
E) en de naties                    [=’van geesten’] ,
die zullen vernietigen ,
 
als zijn [=IEUE] teruggekeerde woedende (-chme) toorn [=’nostril’] ,
als zijn bestraffing [=’tot de aarde’] door het razende vuur ;                 [=’kristal-dimensie?’]
[=want] IEUE zal alle vlees oordelen door (middel van) het vuur als zijn zwaard ,
en (er) zullen er veel zijn die door IEUE dodelijk gewond zullen worden :
(namelijk) degenen die (zich) heiligen en reinigen in de tuinen ,   +
degene volgend die in hun midden is ,
als zij die varkensvlees eten ;               [=’dat was de beschrijving van het christendom in hfd. 65 !’]
want beide de afschuwelijke dingen en de (………….) zullen vernietigd (-ishp) worden ,
is de verklaring van IEUE ;

 
18-19
… de 144,000 (als de twee getuigen) gaan door deze wereld :
and·I deeds-of·them and·devisings-of·them coming to·to-convene-of all-of the·nations
and·the·tongues and·they-come and·they-see glory-of·me and·I-place in·them sign
and·I-send from·them ones-delivered to the·nations Tarshish Pul and·Lud ones-drawing-of
bow Tubal and·Javan the·coastlands the·far-ones which not they-heard shmo·i fame-of·me
and·not they-saw glory-of·me and·they-tell glory-of·me in·the·nations
For I [know] their works and their thoughts: it shall come, that I will gather all nations
and tongues; and they shall come, and see my glory. And I will set a sign among them,
and I will send those that escape of them unto the nations, [to] Tarshish, Pul, and Lud,
that draw the bow, [to] Tubal, and Javan, [to] the isles afar off, that have not heard my fame,
neither have seen my glory; and they shall declare my glory among the Gentiles.
context : … the 144,000 (as the 2 witnesses) go through the world :

line ,
 “(and/when/then) (……………) – (…………..) – (…………..) – (… will arrive) ,               [corrupted]
———————-
[to=when/then] (… the people out of…) all – nations – and languages – (will be) convened ,         
and they come – and see – my splendour ;
[and=for/when/then] I (will) place – the sign – in=for them ,

 • [=’above : there are 2 options here —
  if this section clarifies the previous one , then “all the nations are convened
  and see the sign upon the clouds” ,
  OR this section is a continuátion – then “the sign” are the 144,000 ,
  who show God’s splendour tó the souls they will visit
  (and the repeat of this in last line may validate this second option) :
  then the line must read “when people out of all nations and languages…(etc)” :]

———————-
[and=when/then] I (will) send – the delivered ones [=’144,000’] – out of them [=’nations’]   +
(back) intó – the nations  [=’on earth’] :
[to] Tharshish  […] ,
[to] Pul              [=’Put=India , Orient?’] ,  +
and Lud – (of) the ones drawing – the bow  [=’Africa’] ,
[to] Tubal  [=’north Asia’] ,  + 
and Javan  [=‘Europe’] – (and) the regions – far off [=’America’s’?]  ,
[to] who – (have) not – heared – my fame [‘name’] – and – (have) not – seen – my splendour ,
and=for they [=’144,000 as the 2 witnesses’] (will) tell  – my glory – in=among the nations ;    +

Ik ken hun werken en hun gedachten !
(De roeping van de heidenvolken)
De tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen .
En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien . En ik zal een teken op hen aanbrengen :
ik zal hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken ,
Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden,
die geen tijding over mij hebben gehoord en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien .
Zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen .

 “[want/wanneer/dan] (…………) – (………….) – (………….) – (… arriveren) ,              [corrupt]
 ————————-
[dan] zullen (… de mensen uit…) alle volken en talen bijeengebracht worden ,
en zij komen en zien mijn heerlijkheid ;
[want/dan] plaats ik het teken voor hen ,     

 • [=’boven : er zijn 2 opties  —
  indien deze sectie de vorige verder uitlegt , dan worden “alle naties verzameld
  en zien het teken op de wolken” (en het vuur arriveert) ;
  OF deze sectie is een vervolg — dan is “het teken” de 144,000 ,
  welke God’s heerlijkheid laten zien aan de zielen die zij bezoeken
  (en de herhaling in laatste zin mag deze tweede optie verdedigen) :
  de zin moet dan lezen “wanneer de mensen uit alle naties en talen verzameld worden” :]

————————-
dan zal ik hen [=’de 144,000’] die aan hen [=’de volken’] ontkómen zijn ,   +
(terug-) zenden in de naties [=’op aarde’] ,
[naar] Tharsish  [….] ,
[naar] Pul  [=’Put=India, Orient?’] ,
[naar] Lud van de boogschutters  [=’Afrika’] ,
[naar] Tubal  [=’noord-Azie’] ,  +
en Javan  [=’Europa’]  (en) de verafgelegen regio’s   [=’de Amerika’s?’] ,
[naar] hen die mijn roem niét gehoord hebben en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien ,
[=want] zij [=144,000 als de 2 getuigen] zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen ;

 
20-21
… dan zullen alle geredde adm-zielen oversteken naar het nieuwe Eden :
and·they-bring all-of brothers-of·you from·all-of the·nations present to·ieue
b·susim in·the·horses u·b·rkb and·in·the·chariot u·b·tzbim and·in·the·coaches u·b·phrdim and·in·the·mules u·b·krkruth and·in·the·saddle-baskets on mountain-of holiness-of·me
Jerusalem he-says ieue as·which they-are-bringing sons-of ishral the·present-offering
in·vessel clean house-of ieue and·moreover from·them I-shall-take for·the·priests
for·the·Levites he-says ieue
And they shall bring all your brethren [for] an offering unto the LORD
out of all nations upon horses, and in chariots, and in litters, and upon mules,
and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem, saith the LORD,
as the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house
of the LORD. And I will also take of them for priests [and] for Levites, saith the LORD

 • ‘litters’ , H6632 tsab ‘lizard [or tortoise] , 1x ‘covered (wagon)’, 2x ; -tsaba ‘to perform, to war,
  to serve’ ; -tsba ‘to wish, to will’ ; -tsab-ah ‘to swell [up]’ ; tsbiy ‘beauty [in Is.] , gazelle’;
 • ‘swift beasts’ , H3753 kirkarah 1x ; said from -karar ‘to dance’; duplication ;
  kar ‘lamb, pasture [in Is.] , once ‘saddle, as palankeen’ ;
 • context : … then all saved adm-souls will cross over to new eden :

line ,      
“then – all – you brothers – out of all – the nations – (will be) brought – (as) the gift – to IEUE ,
——————–
(———–) – (———–) – (————) – (———–) – (————) ,           
[context lost : corrupted]

 • [=’Esau obviously used ‘mules and horses’ etc to make it look like an event on earth ;
  it’s impossible to retrieve any sound context here’]

——————–
on=unto – my – sacred – mountain , [to] [eden’s-] Jerusalem , says – IEUE ,
as – they  [=’all brothers’] – which – (are) brought [by] – the sons of – Ishral  [=’144,000] ,   +
(being) the gift [=the brothers !] – as – clean – vessels [=‘beings’] – [to] the house of – IEUE ;
and also – I (shall) take – from them [=‘brothers’] – for (to be) – Levite – priests ,
says – IEUE ;

En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de Heer,
op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen,
naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heer,
zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de Heer brengen.
Ook zal ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de Heer.

“dan zullen al u broeders uit alle naties [=’op aarde’] gebracht worden als de gift aan IEUE ,
——————–
(———-) – (————) – (———–) – (————) – (————) ,        
[context te gecorrumpeerd]

 • [=’Esau heeft overduidelijk ‘ezels en paarden’  gebruikt om dit een gebeurtenis
  in het midden-oosten te doen schijnen ; context terughalen is bijkans onmogelijk hier’]

——————–
naar mijn heilige berg toe , [naar] [eden’s-] Jerusalem , zegt IEUE ,
als zij [=’alle broeders’] die gebracht worden door de zonen van Ishral  [=’144,000’] ,     +
die de gift [=de broeders !] zijn als rein vaatwerk [=’wezens’] [naar] het huis van IEUE ;
en ook uit hen [=‘broeders’] zal ik Levitische priesters aanstellen , zegt IEUE ;

 
22-23-24
… slot : de nieuwe situatie in eden :
that as·which the·heavens the·new-ones and·the·earth the·new which I makingdo
ones-standing to·faces-of·me averment-of ieue so he-shall-stand seed-of·you
and·name-of·you and·he-becomes from·quota-of month in·month-of·him
and·from·quota-of sabbath in·sabbath-of·him he-shall-come all-of flesh to·to-worship-of
to·faces-of·me he-says ieue and·they-go-forth and·they-see in·corpses-of the·mortals
the·ones-transgressing in·me that worm-of·them not she-shall-die and·fire-of·them
not she-shall-be-quenched and·they-become repulsion to·all-of flesh
For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me,
saith the LORD, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass,
[that] from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come
to worship before me, saith the LORD. And they shall go forth, and look upon the carcases
of the men that have transgressed against me: for their worm shall not die,
neither shall their fire be quenched; and they shall be an abhorring unto all flesh.
context : closing : … the new situation in eden :
line ,
that=because – as=like how – the new – heavens – and – the new – land   +
which – I – (will) make – (shall) stay – to=in front of me ,
(is) the declaration of – IEUE ,
so – (shall) – your descendants  [=’souls born in eden’]and=by your name ;
and it (will) happen – (that) as often – the full moon – (will be) in=unto the (next) full moon ,     +
and as often – the sabbath – (will be) in=unto the (next) sabbath ,
(that) all – flesh [=’in eden’] – (shall) come – to=for to worship – before me , says – IEUE ;

 • [=’next line : the Armageddon valley will be below the Moab house ,
  when the latter will have been destroyed ; see diagram :]

and [when] they go forth – they see – the carcasses of – the persons [=’in Armageddon valley’]  +
[who] (have) transgressed [=’by splitting off’]to=against me ,
that=because – their worm – (shall) not – die – and their fire – (shall) not – (be) quenched ,
and they (will) be – an abhorrance – to all – flesh  [=’in eden’]  .

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken ,
voor mijn aangezicht zullen blijven staan , spreekt de Heer ,
zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan .
En het zal geschieden dat van de nieuwe maan tot de nieuwe maan en van sabbat tot
sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heer.
En zij zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van de mannen
die tegen mij in opstand zijn gekomen ; want hun worm zal niet sterven en hun vuur
zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn .

“want zoals de nieuwe hemel en het nieuwe land die ik zal maken   +
voor mijn aangezicht zullen blijven staan , is de verklaring van IEUE ,
zo zal ook uw nageslacht [=’zielen geboren in eden’] door uw naam blijven staan ;
en het zal gebeuren dat van de nieuwe maan tot de (volgende) nieuwe maan ,  +
als van sabbat tot sabbat ,     +                                                           [=’hetzelfde als nieuwe maan’]
alle vlees [=‘in eden’] zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht , zegt IEUE ;

 • [=’volgende zin : de Armageddon vallei zal ten zuiden van het Moab huis zijn ,
  wanneer de laatste vernietigd is ; zie diagram :]

en [wanneer] zij uitgaan zien zij de dode lichamen van de personen [=’in Armageddon-vallei’]   +
die tegen mij in opstand zijn gekomen  [=’door afsplitsing’] ,
want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden ,
en zij zullen voor alle vlees  [=‘in eden’] een afgrijzen zijn .

 


 
11.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
04.04.2020   —   submitted as 2nd version – now definitive , after several adaptions

 

 

 
annex

… in Revelation the gathering of the 144,000 is in the same chapter as “the four horses” ,
implying that the gathering happens “at the time of the horses’ arrival” ;
Rev 1:7
Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they [also] which pierced him: and
all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

vs 18 here ,
I will gather all nations and tongues; and they shall come, and see my glory
and I will set a sign among them,
Mat 24 ,
[at the point when the sun and moon go dark , but just BEFORE that , because this line precedes that darkness :]  For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be] ;
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth
mourn
, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great
glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together
his elect from the four winds, from one end of heaven to the other

 • [gather together : 1) here in line 17 ;
  2) “gather you one by one” [in dualistic-realm chapter] ,
  3) then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left, Mt 24 ;
  4) “I will take you 2, 3 of a family” in a posted chapter ;

1 Thessalonians 4
For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive [and] remain unto the
coming of the Lord shall not precede them which are asleep.

For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and
with the trump(et) of God: and the dead in Christ shall rise first:

Then we which are alive [and] remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet
the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

 • [‘we who are alive : as 144,000 , for “why would you die , sons of Ishral?”]
  [unclear who ‘the dead’ are — those (as ‘the fathers’) who died befóre Christ was on earth ?]

I Cor 15
Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,
In a moment, in the twinkling of an eye, at the (last?) trump: for the trumpet shall sound, and the
dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed

[=to have the Original back ; Joshua offered new garment]

 

1) trumpet theme = the ‘roaring sound from the temple’ in this chapter ?
2) similar to ‘a shout , the voice of an archangel’ ,

B) the problem with “last (trumpet) :

 • IN UN-CUT instant IN wink twinkle OF-VIEWer of-eye IN THE LAST TRUMPET trump
  He-SHALL-BE-TRUMPETING for AND THE DEAD-ones dead-ones SHALL-BE-BEING-ROUSED
  UN-CORRUPTible incorruptible AND WE SHALL-BE-beING-CHANGED
  ———————-
  last , H2078 eschatos ‘the last’ ; [said: prob. from echó ‘to have, to hold’] ;
  why so careless , first “the trump of God”, here “(the last) trump”..?
  wouldn’t anyone HAVE NOTICED already that things are bad , if its “the last” ??
  conflicting Mt. 24 where “it will be in the days of noah ; everyone drinking and marrying” ,
  so it will be RIGHT BEFORE the judgments : hence the line in Rev. 1 , right at the start ;
  since yesterday we had Jer 9 , about the people during wormwood (Rev. 8) ;
  b) H2079 eschatós 1x , “daugher of me / is having / (her) last” , of Jairus ;
  H2076/77 estó, esti ‘Third person singular (he, she, it) present ; from eimi (‘to be’) ;
  2) ‘trump’ H4536 salpigx ‘trumpet (the instrument)’ , 6x so in Rev. ;

 
conclusion : the “last” in “last trumpet” , in 1 Cor. 15 , is an addition by Esau ;

2) white horse with armies in Rev 19 is about judging the people who remained on earth after all of
Jacob has been saved ;

 


End of page