Joël 1 : ‘die dag’ :
het ‘Evangelie-verbond’
stopt wanneer het leger
van geesten deze aarde
binnen zal vallen
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
introduction  —
titled : the ‘Gospel-covenant’ will cease
when spirits-armies will invade earth ;
please :
because of the important theme of
the ceasing of the Golgotha-covenant ,
Esau corrupted as much as 50% of this chapter

(which renders the big line difficult to follow ,
or perhaps make your own Word Doc) ;
therefore all ‘commentaries’ (and opinions)
who support some ‘devouring locust swarm’
in this chapter must be utterly Dismissed ;
content :
introduction to next chapters 2 and 3 ;
our sleeping christianity is told to wake up  —

note : very readable , second version and
definitive , and definitive , after a LOT of cleanup ;
the most heavy corrupted chapter so far

 

Hoofdstuk context :
introductie tot de volgende hoofdstukken 2 en 3 —
… vanwege het belangrijke thema “het ophouden van het Golgotha-verbond”
heeft Esau overuren gemaakt om dit hoofdstuk tot wel 50% te corrumperen
(wat maakt dat de grote lijn lastig te volgen is ; of maak zelf een Word Doc) ;
daarom moeten alle ‘commentaren’ (en opinies) die – zogenaamd – ondersteunen dat
dit hoofdstuk gaat over “alles kaalvretende sprinkhanenzwermen” ter zijde gelegd worden ;
thema :
onze huidige slapende generatie wordt opgeroepen om wakker te worden ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijk definitieve versie ; na VEEL opruimen ;
zwaarst gecorrumpeerde profeten hoofdstuk tot nu toe –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Joel 1

1-2-3
introductie : … Joël spreekt direct tot onze generatie :
word-of ieue which he-became to Joel son-of Pethuel hear-you ! this
the·old-ones and·give-ear-you ! all-of ones-dwelling-of the·land ?·she-became
this in·days-of·you and·or in·days-of fathers-of·you on·her to·sons-of·you relate-you !
and·sons-of·you to·sons-of·them and·sons-of·them to·generation after
The word of the LORD that came to Joel the son of Pethuel. Hear this, ye old men,
and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in
the days of your fathers? Tell ye your children of it, and [let] your children [tell]
their children, and their children another generation.
‘another’ , H312 acher ‘another’ ; 310 achar ‘after’ ;

 • context : introduction : … Joel speaks directly to our generation :

line ,

 • [=’the main question here is “WHO is Joel addressing here ?” —
  interlinear presents this situation : “a great swarm of locusts will soon devour
  the land old-palestine >> therefore the 500 BC people must listen to him  >>
  and they must tell this event to future generations” , but that is invalid :
  line 3 is the odd one out here –
  we tried and tried but line 3 simply cannot be integrated here ;
  not per theme (‘sons’) , not per ‘tell’ (500 BC fathers didn’t anyway) , etcetera ;
  line :]

“the word [in right direction] of – IEUE – which – became – to – Joel – the son of – Pethuel ;
 
2 hear you – this ! , (you) (..people..) ,                                                             [=’why ‘old ones’?’]
and=as giving ear , all – (you) ones (who) dwell – (in) the land [=’this world’] ;

 
(did) [anything like-] this         +                                      [=’the catastropic event in this chapter’]      
happen – in your days , or – [even-] in the days of – your fathers ? :     +   [=’500 BC fathers’]

 
3 [corrupt : Esau’s illegal added line]                              [=’in order to confuse the timeframes’]
(Opschrift)
Het woord van de Heer dat gekomen is tot Joël , de zoon van Pethuel .
(De sprinkhanenplaag en de droogte)
Hoor dit, oudsten , neem dit ter ore , alle inwoners van het land ! Is dit gebeurd
in uw dagen of in de dagen van uw vaderen ? Vertel erover aan uw kinderen
en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer
aan de volgende generatie .

“het woord [in goede richting] van IEUE dat kwam tot Joël de zoon van Pethuël ;

2 hoort u dit ! , (u) (..mensen..) ,        +                                                          [=’waarom ‘oudsten’?’]
[=als] dit ter ore nemend , (u) die (in) het land [=’deze wereld’] wonen ;

 
is [er ooit iets als-] dit         +                                 [=’de catastrofale gebeurtenis in dit hoofdstuk’]
gebeurd in uw dagen , of [zelfs maar-] in de dagen van uw vaderen ? :      +  [=’500 BC vaders’]

 
3 [corrupt : Esau’s toegevoegde zin]                             [=’om de juiste tijdslijnen te verdoezelen’]
[ =’zie Engels waarom zin 3 corrupt is’]

 
4-5
… want er komt een totale vernietiging :                                                  (+ ‘wijn’ als verbond)
leavings-of the·larva he-eats the·locust and·leavings-of the·locust he-eats
the·grub-of-the-beetle and·leavings-of the·grub-of-the-beetle he-eats the·beetle
awake-you ! drunkards and·lament-you ! and·howl-you ! all-of ones-drinking-of wine over
juice that he-is-cut-off from·mouth-of·you
That which the palmerworm hath left hath the locust eaten; and that which the locust
hath left hath the cankerworm eaten; and that which the cankerworm hath left
hath the caterpiller eaten. Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine,
because of the new wine; for it is cut off from your mouth.

 • context : .. because an ultimate destruction is coming :                     (+ ‘wine’ as a covenant)

line ,

 • [=’line 4 shows already that the theme will be “the locusts of Revelation 9”;
  the use of repeat is what we should read as exclamation marks “!!!!!” ,
  sadly , Esau thankfully used this line to deeply corrupt this chapter with ;
  line :]

“(that which-) the [first type-] locust – (will have) left ,
the [second type-] locust – (will) devour ,
and (that which-) the [second type-] locust – (will have) left ,
the [third type-] locust – (will) devour ,
and (that which-) the [third type-] locust – (will have) left ,
the [fourth type-] locust – (will) devour ;         +                                             [<< 4 : also idiom]

 
5 (..+therefore..) awake you , (you) drunkards ! ,       +                              [=’our generation’]
and lament ,                                       
and=as – all – the ones drinking – wine – (who should) howl ! ;          [=’wine : a covenant’]
[=because] – the new wine – (could be) cut off (-krth) – from your mouth ;      +

 • [=’above line 5 :
  the theme is similar to what is said about the Laodicean church ;
  and though not explicit , the “new wine” can very well be ‘the eden-covenant’,
  also because of the use of (-krth) “to cut (a covenant)”
  (and see corrupted line 10 below)’]

Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op ;
wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op ; en wat de treksprinkhaan
overliet, at de zwermsprinkhaan op. Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag, alle
wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen .

 • [=’zin 4 toont al dat het thema “de sprinkhanen uit Openbaring 9” zal zijn ;
  het gebruik van ‘herhaling’ is wat wij lezen als uitroeptekens “!!!!” ,
  jammer genoeg heeft Esau deze zin gebruikt om heel dit hoofdstuk te corrumperen ;
  zin :]

“(dat wat-) de [eerste type-] sprinkhaan over zal laten ,
zal de [tweede type-] sprinkhaan verslinden ,
en (dat wat-) de [tweede type-] sprinkhaan over zal laten ,
zal de [derde type-] sprinkhaan verslinden ,
en (dat wat-) de [derde type-] sprinkhaan over zal laten ,
zal de [vierde type-] sprinkhaan verslinden ;                                             [<< 4 : ook idioom]

 
5 (..+daarom) ontwaak , (u) dronkaards ! ,        +                                     [=’onze generatie’]
en weeklaag ,
[=als] degenen die wijn drinken , (maar) zouden moeten weeklagen ! ;   
[=omdat] de nieuwe wijn van uw mond afgesneden (-krth) zou kunnen worden ;        +

 • [=’wijn’ : waarschijnlijk als ‘Laodicea’ ,
  en ‘nieuwe wijn’ als ‘het eden-verbond’ , zie Engels’]

 
6-7
… want een natie (van geesten) komt naar deze aarde :
that nation he-comes-up on land-of·me staunch and·there-is-no number
teeth-of·him teeth-of lion and·fangs-of parent-lion to·him he-places vine-of·me
to·desolation and·fig-tree-of·me to·stripping-of-bark to-bare he-bares·her
and·he-flings-away they-are-whitened intertwining-branches-of·her
For a nation is come up upon my land, strong, and without number, whose teeth [are]
the teeth of a lion, and he hath the cheek teeth of a great lion. He hath laid my vine waste,
and barked my fig tree: he hath made it clean bare, and cast [it] away;
the branches thereof are made white.
‘barked’ , H7111 qetsaphah ‘splintered’ 1x , concocted from -qatsaph ‘furious’ ;
‘branches’ , H8299 sarig ‘branches’ 3x ; -sarag ‘knit together’ 2x ; corrupt ;

 • context : .. because a nation (of spirits) will come to this earth :

line ,

 • [=’line 7 : start of a series of grave systematic corruptions  —
  in order to support his “locust swarms” hoax , Esau needed “vine + strip + barked” ;
  line :]

that=because – a nation [=’of spirits’] – (will) come up – [=against] – [=your] land [=’world’] ,
and there-(will be)-no – number [+to them] ;                                                        [=’uncountable’]
[=their] teeth – (are) [+like] the teeth of – a lion ,                      [=’as said of locusts in Rev.9:8’]
and – [=their] – jaw – (is) [+like of] a great lion ;                                       [=’or : tail + scorpion?’]

————————-                                                                            

 • [=’below : now the theme must be ‘people’,                            [below : 1st corrupted section]
  but the last 4, 5 words can be virtually anything ;
  line :]

7 [=they] (will) make – (..the people..) – desolate ,                                            [=’no ‘vine’ here’]
and=for [=they] (will) surely strip [=them] (chshp+chshp) ,
(…………..) – (………….) – (………….) ;

Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen ;
Zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin .
Het heeft van Mijn wijnstok een woestenij gemaakt en Mijn vijgenboom tot een kale tak.
Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden.

 • [=’zin 7 : begin van een serie zware systematische corrupties  —
  voor zijn “sprinkhaan zwermen” hoax had hij “afgeschild + wijnstok + ranken” nodig ;
  zin :]

“[=omdat] een natie [=’van geesten’] [=tegen] [=uw] land [=’wereld’] op zal komen ,
en zij zullen-niet genummerd kunnen worden ;                                                     [=’ontelbaar’]
hun tanden zijn [+als] tanden van een leeuw ,                       [=’gezegd over geesten Op.9:8’]
en [=hun] kaak is [+als] die van een grote leeuw ;                      [=’of : staart + schorpioen ?’]

———————–

 • [=’beneden : nu moet het thema ‘mensen’ worden ,         [beneden : 1ste corrupte sectie]
  maar de laatste 4, 5 woorden kan van alles zijn ;
  zin :]

7 [=zij] zullen (..de mensen..) desolaat maken ,                                   [=’geen ‘wijnstok’ hier’]
[=want] [=zij] zullen [=hen] zeker strippen ,
(………….) – (…………) – (…………) ;   

 
8-9-10
… omdat het Evangelie-verbond geëindigd zal zijn :
invoke-you ! as·virgin one-being-girded-of sackcloth over possessor-of
youths-of·her he-is-cut-off present-offering and·libation from·house-of ieue
they-mourn the·priests ones-ministering-of ieue he-is-devastated field she-mourns
ground that he-is-devastated grain he-is-dried-up grape-juice he-is-enfeebled clarified-oil
Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. The meat offering
and the drink offering is cut off from the house of the LORD; the priests, the LORD’S ministers,
mourn. The field is wasted, the land mourneth; for the corn is wasted: the new wine is dried up,
the oil languisheth.

 • context : … because the Gospel-covenant will have ended :

line ,

 • [=’the “wailing because of a deep loss” already introduces this theme  —
  the phrase “gift [=as] the sacrifice” is also in Dan.9 (and explained in Dan.12: 11) ,
  note the same “cut off” (-krth) as in previous line 5 , and see Joel 2 ;
  so this effects áll the people – not just the priests (=corrupt) ;
  line :]

“wail – [=like] a maiden – girded – [+with] sackcloth – over – the husband of – her youth ;
 
8 (..+because..) the gift – and=as (..the sacrifice..) – (will be) cut off – from (..the people..) ,
(..+as..) (..the inhabitants..) of – (..the land..) [=’world’] – (who will) mourn :             +

———————–

 • [=’below line 10 : restored ? ;                                                [below : 2nd corrupted section]
  it makes sense that “the new wine” can be “the new eden-covenant”;
  while the “not having new wine” may be juxtaposed to the sons (in next 13 !)
  who are repenting – as ‘the drunk ones who woke up’ ;
  line :]

10 [+for] (..the people..) – (will be) ruined ,       +
[+as] (..the humans..) (adme=adm) – (..(who will) perish?..) (abl=abd?) ;
that=because (..the wine..) – (will have) dried up ,         +
and [=they] (will) lack – new wine ;                                      [=’<< as eden-covenant , line 5 ?’]

Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad,
die klaagt over de man van haar jeugd. Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen
van het huis van de Heer. De priesters treuren, de dienaren van de Heer.
Het veld is verwoest, de grond treurt, want het koren is verwoest, de nieuwe wijn
opgedroogd, de olie verkommerd .  

 • [=’het “weeklagen vanwege een diep verlies” introduceert al dit thema  —
  de uitdrukking “gift [=als] offer” is ook in Dan.9 (en uitgelegd in Dan.12: 11) ,
  merk hetzelfde “afgesneden” (-krth) op , als in zin 5 , en zie Joël 2 ;
  dus dit heeft effect voor álle mensen – niet slechts priesters (=corrupt) ;
  zin :]

“weeklaag [=als] een jonge vrouw omgord [=met] een rouwgewaad         +
[=over] de echtgenoot van haar jeugd ;

 
8 (..+omdat..) de gift [=als] (..het offer..) van (..de mensen..) afgesneden zal worden ,
(..+als..) (..de inwoners..) van (..het land..) [=’wereld’] die zullen rouwen ;

———————-

 • [=’zie Engels :] 

                                                                    [beneden : 2de corrupte sectie]
10 [+want] (..de mensen..) zullen geruïneerd worden ,       +
[+als] (..de mensen..) (adme=adm) (..die zullen vergaan?..) (abl=abd?) ;
[=want] (..de wijn..) zal zijn opgedroogd ,
en [=zij] zullen nieuwe wijn ontberen ;                                [=’als eden-verbond , zin 5?’]

 
11-12      [3d corrupted section]           —           [3e corrupte sectie]
they-are-put-to-shame farmers they-howl ones-being-vineyardists over wheat
and·over barley that he-perishes harvest-of field the·vine she-is-dried-up and·the·fig-tree
she-is-enfeebled pomegranate moreover palm-tree and·apricot all-of trees-of the·field
they-are-dried-up that he-is-dried-up elation from sons-of human
Be ye ashamed, O ye husbandmen; howl, O ye vinedressers, for the wheat and for the barley;
because the harvest of the field is perished. The vine is dried up, and the fig tree languisheth;
the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, [even] all the trees of the field,
are withered: because joy is withered away from the sons of men.
corrupt ,

 • because : the theme is “invading spirits armies” and “the ceasing of the Gospel covenant” ,
  NOT “vine + wheat + barley + palmtree + appletree + pomegranate + farmers” ;
  disclaimer :
  line 11 could have been (for example) “(..the people..) – are ashamed ,
  they howl – over – their sin
  (-chth=chl) (etc)”,
  but it’s very tricky to project any interpretation upon corrupted lines like this ;

Akkerbouwers staan beschaamd,
wijnbouwers weeklagen over de tarwe en de gerst, want de oogst op het veld is verloren.
De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, de granaatappelboom, ook de
palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord.
Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen .
corrupt ,

 • omdat : het thema is “aanvallende geesten-legers” en “het ophouden van het verbond” ,
  NIET “wijnstok + graan + palmboom + appelboom + vijgenboom + boeren” ;
  disclaimer :
  zin 11 kan zijn geweest (als voorbeeld) “(..de mensen..) – staan beschaamd ,
  zij weeklagen – over – hun zonde
  (chth=chl) (etc)” ,
  maar het is gevaarlijk om dit soort totaal corrupte zinnen te interpreteren ;

 
13-14-15
… maar de (144,000) zonen móeten wakker worden :                 (aanloop naar Joël 2)
gird-you ! and·wail-you ! the·priests howl-you ! ones-ministering-of altar come-you !
lodge-you ! in·the·sackcloths ones-ministering-of Elohim-of·me that he-is-withheld
from·house-of Elohim-of·you present-offering and·libation hallow-you ! fast call-you !
restraint gather-you ! old-ones all-of ones-dwelling-of the·land house-of ieue Elohim-of·you
and·cry-out-you ! to ieue alas ! for·the·day that near day-of ieue and·as·devastation
from·Who-Suffices he-is-coming
Gird yourselves, and lament, ye priests: howl, ye ministers of the altar: come,
lie all night in sackcloth, ye ministers of my God: for the meat offering and the drink offering
is withholden from the house of your God. Sanctify ye a fast, call a solemn assembly,
gather the elders [and] all the inhabitants of the land [into] the house of the LORD your God,
and cry unto the LORD, Alas for the day! for the day of the LORD [is] at hand,
and as a destruction from the Almighty shall it come.
‘solemn assembly’ , H6116 atsarah or atsareth ‘assembly’ ;

 • context : … but the (144,000) sons múst wake up :                    (introduction to Joel 2)

line ,

 • [=’Joel 2 – as continuation of 1 – starts with “the sons blowing the war trumpet” ,
  therefore this section 13-15 HAS to be about the sons
  (eventhough part II below is completely corrupted) ;                      [13-15 : restored context ?]
  2) “almighty” as negative (-shd) is an Esau concept ;
  line :]

“(..wake up you?..) ,        +                                                                                 [=’juxtaposed to line 5’]
and wail you , (you) (..sons..) [=’144,000’] (knm=bnm) of – (..the people?..) ,
(..mourn you?..) (eililu=ale) – (you-) ones (who) minister (to) – IEUE ;
that=because – the gift – [=as] the sacrifice – (will be) withheld – from (..the people..) ;

 • [=”wake up – because the Gospel-covenant will end”]

 
14 (..prepare you?..) – a fast [+for yourselves] , call you – (to) (..your deity?..) ;
gather you ! – (..yourselves?..) , (you) all – the ones (who) dwell – (in) the land [=’world’]     +
[+as] (..the sons..) (bth=bnm) of – [eden-] [=Ishral]    +
(..+to..) IEUE – your deity ,
and=by crying out – to – IEUE ;        +

                                                                                                                 [13-15 : also very corrupt]
15 (..because..) – the day of – IEUE – (is) near ,
as the devastation – (..which..) (shdi=ashr) – (will be) arriving ;

[probably the end of Joel 1 here – because Joel 2 starts with ‘the sons’]
Omgord u en bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar.
Kom, overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God, want graanoffer en plengoffer
zijn aan het huis van uw God onthouden. Kondig een vastentijd af, roep een bijzondere
samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis
van de Heer, uw God, en roep tot de Heer. Ach, die dag ! Ja, de dag van de Heer is nabij,
en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige .

 • [=’Joël 2 – als voortzetting van 1 – begint met “de zonen die de oorlogstrompet blazen” ,
  daarom MOET deze sectie 13-15 gaan over de zonen
  (zelfs al is deel II hierna zwaar gecorrumpeerd) ;                           [13-15 : herstelde context ?]
  2) “almachtig” als het negatieve (-shd) is een Esau concept ;
  zin :]

“(..ontwaak?..) ,         +                                                                                 [=’tegengesteld aan zin 5’]
en weeklaag , (u) (..zonen..) [=’144,000’] (knm=bnm) van (..de mensen?..) ,
(..weeklaag?..) (elilu=ale) (u) degenen die IEUE dienen ;
[=want] de gift [=als] (..het offer..) zal onthouden worden aan (..de mensen..) ;

 • [=”wordt wakker – want het Evangelie-verbond zal ophouden”]

 
14 (..bereid uzelf?..) een vastentijd (..voor..) , roep (om) (..uw godheid?..) ;
verzamel (..uzelf?..) , (u) al degenen die (in) het land [=’wereld’] verblijft       +
[+als] de zonen (bth=bnm) van [eden-] [=Ishral]       +
(..+tot..) IEUE uw godheid ;         +                                                                [13-15 : ook erg corrupt]
 
15 [=want] de dag van IEUE is nabij ,
als de verwoesting (..die..) (shd=ashr) arriveert ;
[waarschijnlijk eindigt Joel 1 hier – want Joël 2 begint met ‘de zonen’]

 
part II    (presumably totally corrupt)    —   deel II   (waarschijnlijk totaal corrupt)

 
16-17    [4th section : impossible / corrupt]      —      [4e sectie : onmogelijk / corrupt]
?·not in-front-of eyes-of·us food he-is-cut-off from·house-of Elohim-of·us
rejoicing and·exultation they-wizen parted-seeds beneath lumps-of-dirt-of·them
they-are-nmade-desolate treasuries they-are-demolished underground-hoards that
he-is-dried-up grain
Is not the meat cut off before our eyes, [yea], joy and gladness from the house of our God?
The seed is rotten under their clods, the garners are laid desolate, the barns are broken down;
for the corn is withered.
‘rotten’ , H5685 abash ‘to shrivel’ 1x ; definately corrupt ;
‘seed’ , H6507 perudah ‘seed’ 1x ; -parad ‘divide, sepsrate’ ; probably corrupt ;
‘clods’ , 4053 megraphah ‘clods’ 1x ; -garaph ‘sweep away’ 1x ; corrupt ;
‘garners’ , otsar ‘treasury’ [why not H2400 ‘granary,barn’?] , probably corrupt ;
‘barns’ , H4460 mammegurah ‘barns’ 1x ; -magar ‘cast’ 1x ; corrupt ;
corrupt ,

 • because : line 16 contains useful words but without context she remains unrestorable ;
  line 17 has too many corrupted terms to can form ány Sensible line ;

Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen, uit het huis van onze God
blijdschap en vreugde ? De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten,
de voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken, want het koren is verdord.

 
18-19-20 [5th section : impossible / corrupt]     —     [5e sectie : onmogelijk / corrupt]
what ? she-sighs beast they-are-doleful droves-of oxen that there-is-no pasture
for·them even droves-of the·small-cattle they-are-found-guilty to·you ieue I-am-calling
that fire she-devours oases-of wilderness and·blaze she-sets-aflame all-of trees-of the·field
even beasts-of field she-is-panting for·you that they-are-dried-up channels-of waters
and·fire she-devours oases-of the·wilderness
How do the beasts groan! the herds of cattle are perplexed, because they have no pasture;
yea, the flocks of sheep are made desolate. O LORD, to thee will I cry: for the fire hath
devoured the pastures of the wilderness, and the flame hath burned all the trees of the field.
The beasts of the field cry also unto thee: for the rivers of waters are dried up,
and the fire hath devoured the pastures of the wilderness.
‘groan’ , H584 anach ‘to sigh, groan’12x ; probably corrupt ;
‘perplexed’ , H943 buk ‘wander aimlessly’ 2x , definately corrupt ;
‘cry’ , H6165 arag ‘pant [like a deer]’ 2x ; corrupt ;
corrupt ,
please compare :
1 How do the beasts groan!
2 the herds of cattle are perplexed,
3 because they have no pasture; yea, the flocks of sheep are made desolate.    = ‘guilty’ in interl.
4 O LORD, to thee will I cry:
5 for the fire hath devoured the pastures of the wilderness,      = why a ‘fire’ theme now ?
6 and the flame hath burned all the trees of the field.
7 The beasts of the field cry (=groan) also unto thee:                 = virtually a repeat of line 1 !!
8 for the rivers of waters are dried up,
9 and the fire hath devoured the pastures of the wilderness.    = exact repeat of line 5 !!

 • disclaimer :
  it cán have been “(..the people..) – (..will groan..) (etc)” , but very improbable ;

Hoe kreunt het vee ! De kudden rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide.
Zelfs kudden kleinvee moeten boeten. Tot u, Heer, roep ik, want een vuur heeft de
weiden van de woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen van het veld verzengd.
Zelfs de dieren in het veld schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn opgedroogd.
Een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd . 

corrupt ,

 • [=’zie Engels’]

 


14-15.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
30.07july.2020   —   submitted as second version , and definitive –  after LOT of cleanup