Joël 2 : ‘die dag’ :
de legers van geesten
vallen de aarde binnen
(de ‘maan als bloed’)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 


tvtropes org
chapter context :
continued from chapter 1 ;
titled : the army of monsters invades earth
(this is the infamous ‘blood moon’ chapter) ;
no comment ,
because this chapter will read for itself —
yet note how part II was heavy corrupted
by Esau because he was hellbent to suggest
that the theme would be ‘old palestine’ ,
continuing his heavy corruption of Joel 1
(see for yourself how the (by us) deleted
4 verses indeed don’t match the context) ;

note : very readable , first version and
definitive ;
partly heavy corrupted (mainly part II) ;

 

Hoofdstuk context :
Vervolg van hoofdstuk 1 ;
… geen commentaar , want dit hoofdstuk leest voor zichzelf ;
maar merk op hoe zwaar deel II gecorrumpeerd is ,
omdat Esau hoe dan ook “het oude land palestina” wilde suggereren ,
zijn zware corrupties in Joël 1 vervolgend
(oordeel zelf hoe de (door ons) weggelaten vier verzen
inderdaad niet met de algemene context van dit hoofdstuk sporen) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijk definitieve versie ;
gedeeltelijk zwaar gecorrumpeerd (met name deel II) ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Joel 2

1-2
vervolg : … alarm :                                                                                               (in onze dagen)
blow-you ! trumpet in·Zion and·shout-you ! in·mountain-of holiness-of·me
they-shall-be-disturbed all-of ones-dwelling-of the·land that coming day-of ieue that
near day-of darkness and·gloom day-of cloud and·murkiness as·dawn spreading on
the·mountains people numerous and·staunch like·him not he-is-become from the·eon
and·after·him not he-shall-be-again unto years-of generation and·generation
Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain: let all the inhabitants
of the land tremble: for the day of the LORD cometh, for [it is] nigh at hand. A day of darkness
and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon
the mountains: a great people and a strong; there hath not been ever the like,
neither shall be any more after it, [even] to the years of many generations.

 • context : continued : … alarm :                                                                           (in our days)

line ,

 • [=’the matrix-dawn in line 2 : as the iron-like lifeless crystalline dimension ,
  see other chapters for this theme ;
  line :]

“blow you ! [=’sons’] – the trumpet – [=for] tsiun [=’eden-residence’] ,
and shout the war-cry – [=for] my – sacred – mountain :
all – the ones (who) dwell – (in) the land [=’this world’] – (will) shiver ,
that=because – the day of – IEUE – (has) come – near ;       +                              [=’Revelation’]

 
2 [+as] the day of – darkness – and gloom ,
a day of – a thick cloud – [=like] a thick darkness ,
[=when] the [matrix-] dawn (-shchr) – spreads out – over – the mountains [=’on earth’] ;

 
[+then] (..there will be..) – the numerous – and strong – people [=’spirits’] ,
[+as] (there has) not – been – (any-) like [=them] – since olden times ,
and (there) (will) – not – be – (any-) after [=them] – for – generation – (upon-) generation ;  

(De dag van de Heer is nabij)
Blaas de bazuin in Sion , sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners
van het land sidderen, want de dag van de Heer komt, ja, is nabij !
Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid .
Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot
een machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna
niet meer zal zijn , jarenlang, van generatie op generatie .

 • [=’de matrix-ochtend in zin 2 : als de levenloze kristal-dimensie ,
  zie andere hoofdstukken voor dat thema ;
  zin :]

“blaast u ! [=’zonen’] de trompet [=voor] tsiun [=’eden-residentie’] ,
en hef de strijdkreet aan [=voor] mijn heilige berg :
al degenen die (in) het land [=’deze wereld’] wonen zullen sidderen ,
[=omdat] de dag van IEUE nabij is gekomen ;       +                                             [=’Openbaring’]

 
2 [+als] de dag van duisternis en donkerheid ,
een dag van een dichte wolk [=als] een diepe duisternis ,
[=wanneer] de [matrix-] ochtend (-shchr) over de bergen [=’op aarde’] verspreidt ;

 
[+dan] zullen (er) de vele en machtige mensen [=’geesten’] (..+zijn..) ,
[+zoals] (er) geen geweest zijn sinds oude tijden ,
en (er) na [=hen] niet zullen zijn , voor generatie (op) generatie ;

 
3-4-5-6
… beschrijving van het leger van monsters :
to·faces-of·him she-devours fire and·behind·him she-is-flaming blaze
as·garden-of Eden the·land to·faces-of·him and·behind·him wilderness-of desolation
and·moreover deliverance not she-becomes to·him as·appearance-of horses
appearance-of·him and·as·horsemen so they-are-running as·sound-of chariots on
summits-of the·mountains they-are-dancing as·sound-of blaze-of fire devouring straw
as·people staunch being-arrayed-of battle from·faces-of·him they-are-travailing peoples
all-of faces they-draw-together frustration
A fire devoureth before them; and behind them a flame burneth: the land [is] as the garden
of Eden before them, and behind them a desolate wilderness; yea, and nothing shall escape
them. The appearance of them [is] as the appearance of horses; and as horsemen, so shall
they run.Like the noise of chariots on the tops of mountains shall they leap, like the noise of
a flame of fire that devoureth the stubble, as a strong people set in battle array.
Before their face the people shall be much pained: all faces shall gather blackness.

 • context : … description of the army of monsters :

line ,

 • [=’all commentaries make these verses into  ‘swarms of locusts eating up the vegetation’ ,
  and they even succeed to turn “the sound of chariots” to “the whirling of locust wings” ;
  TOTALLY losing the context between some small locust-plague and the Day of IEUE ;
  (added 3 Aug. 20 : “and their (=locusts) sound was like many chariots” Rev.9:9)
  line :]

“a fire – devours – in front of [=them] , and behind [=them] – (is) a burning – flame ;
the land [=’world’] – (will be) (.. ruined?..) – in front of them ,
and=but behind [=them] – (she is) a desolate – wilderness ;
indeed – nothing – will – escape – [=from] [=them] ;                                [=’repeating context’]

 
[=their] appearance – (is) [=like] the appereance of – horses ,
and=as – the horsemen – (who will) run  ;                                            [<< unclear ; comp. Rev.’]

 
5 they (will) (..march on?..) – [=like] the sound of – chariots – on – mountain – tops ,
[=like] the sound of – blazing – fire – devouring – straw ;
as – the strong – people [=’spirits’] – (who set) themselves in array – for battle ;

 
the people [=’Jacob’] – (will) suffer – in front of [=their] presence ,
all – [+their] faces [-of the people] – (will) (..turn pale..) ;           +

Ervóor verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam ;
ervóor is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis .
Ook is er geen ontkomen aan. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk ,
en als renpaarden , zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens springen zij
over de toppen van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert,
als een machtig volk opgesteld voor de strijd . Bij die aanblik krimpen de volken ineen,
alle gezichten verschieten van kleur .

 • [=’alle commentaren laten deze zinnen gaan over “vretende sprinkhanenzwermen” ,
  daarbij compleet voorbijgaand aan de context van “de dag van IEUE” ;
  (toegevoegd 3 Aug.20 “en hun geluid was als vele strijdwagens” Op. 9:9”)
  zin :]

“voor [=hen] uit is een verterend vuur , en na [=hen] is een verzengende vlam ;
het land [=’wereld’] zal (..geruïneerd?..) zijn , voor hen uit ,
[=maar] na [=hen] zal (zij) een desolate wildernis zijn ;
inderdaad zal niets [=aan] [=hen] ontsnappen ;

 
[=hun] uiterlijk is [=als] het uiterlijk van paarden ,
[=als] de ruiters die zullen rennen ;                                               
[<< onduidelijk ; vgl. Op.]
 
5 zij zullen (..marcheren?..) [=zoals] het geluid van strijdwagens op bergruggen ,
[=zoals] het geluid van een verzengend vuur dat stro verbrandt ;
als de machtige mensen [=’geesten’] die zich opstellen voor de strijd ;

 
de mensen [=’Jacob’] zullen lijden voor hun aangezicht ,
al [+hun] [=’mensen’] gezichten zullen (..wit wegtrekken..) ;       +

 
7-8-9
… vervolg :
as·masterful-men they-are-running as·mortals-of war they-are-ascending wall
and·man in·ways-of·him they-are-going and·not they-are-securing paths-of·them
and·man brother-of·him not they-are-jostling master in·highway-of·him they-are-going
and·through the·javelin they-are-falling not they-are-clipping-ranks in·the·city
they-are-prowling in·the·wall they-are-running in·the·houses they-are-ascending through
the·windows they-are-entering as·the·thief
They shall run like mighty men; they shall climb the wall like men of war; and they shall march
every one on his ways, and they shall not break their ranks: Neither shall one thrust another;
they shall walk every one in his path: and [when] they fall upon the sword, they shall not
be wounded. They shall run to and fro in the city; they shall run upon the wall,
they shall climb up upon the houses; they shall enter in at the windows like a thief.
‘break ranks’ , H5670 abat ‘to lend, borrow’; -abot ‘pledge’ ;
‘thrust’ , H1766 dachaq ‘afflict’ 1x , no other root ;

 • context : … continued :

line ,
“they (will) run – [=like] masterful men ,
ascending (upon) – the walls – [=like] men of – war ,
and=for each – (will) (..march..) – his way ,       +
and (will) – not – (..deviate..) (abt=abd) – in=from [=his] path ;

 
each – (will) (..cooperate?..) – (with) (..the other..) ,
[+as] the masterful men – (who will) (..march..) – (each-) in [=their] (own) path ;
(..the people..) – (will) fall – [+by] [+their] missiles , [+and] they (can) – not – (be) stopped ;

 
they [=’monsters’] (will) go throughout – the cities ,
they (will) run – (up to) the walls – [+and] come up – [upon-] the houses ,
entering – through – the windows – [=like] a thief ;   

Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op ;
ieder gaat zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af . Zij verdringen elkaar niet,
ieder gaat zijn eigen weg. Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden .
Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op .
Als een dief komen zij door de vensters binnen .

“zij zullen rennen als de kundige mannen ,
(tegen) de muren opgaand [=als] strijdbaar mannen ,
[=want] ieder zal zijn weg (..marcheren..) ,
en zal niet [=van] [=zijn] pad (..afwijken..) (abt=abd) ;

 
ieder zal (..samenwerken?..) (met) (..de ander..) ,
[+als] de kundige mannen die [ieder-] in hun (-eigen) pad (..marcheren..) ;
(..de mensen..) zullen vallen [+door hun] projectielen , [+en] zij zijn niet tegen te houden ;

 
zij [=’monsters’] zullen door de steden gaan ,
zij zullen de muren opgaan [+en] op de huizen komen ,
door de vensters binnenkomend als een dief ;

 
10-11
… vervolg :
to·faces-of·him she-is-disturbed earth they-quake heavens sun and·moon
they-are-somber and·stars they-gather brightness-of·them and·ieue he-gives voice-of·him
to·faces-of army-of·him that many exceedingly camp-of·him that staunch one-doing-of
word-of·him that great day-of ieue and·being-feared exceedingly and·who ?
he-shall-endure·him
The earth shall quake before them; the heavens shall tremble: the sun and the moon
shall be dark, and the stars shall withdraw their shining: And the LORD shall utter his voice
before his army: for his camp [is] very great: for [he is] strong that executeth his word:
for the day of the LORD [is] great and very terrible; and who can abide it?
‘camp’ , H4264 machaneh ‘a camp, also companies’ ;

 • context : … continued :

line ,

 • [=’line 10 : compare how befóre this event “the sun is dark and the moon is blood” (line 30) ;
  2) the “voice in front” as in ‘guiding’ we changed to “sending (that army)”,
  and see Hab. 2 how this army will execute God’s plan ;
  line :]

“the land [=’world’]  – (will) shiver – before them [=’spirits’] – [+and] the sky – (will) tremble ,
the sun – and moon – (will be) darkened , and the stars – (..(have) withdrawn..) – their light ;     +

 
and=when IEUE – (..(will) send..) – the army        +                                     [=’see Habakkuk 2, etc’]
(..as..) (ki=k) – the many – companies ,
[=for] – they (are) the strong ones – executing – his [=IEUE] concept [in right direction] ;
that=because – the great – day of – IEUE – (will be) very – fearful ,
and who – (will) endure it ? ;

Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel .
Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in .
En de Heer laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot ,
ja, machtig is hij, die zijn woord ten uitvoer brengt . Groot is immers de dag van de Heer
en zeer ontzagwekkend . Wie zal hem kunnen verdragen ?

“het land [=’wereld’] zal voor hen [=’geesten’] beven , en de lucht zal trillen ,
de zon en maan worden verdonkerd en de sterren hebben hun licht (..ingehouden..) ;      +

 
[=wanneer] IEUE het leger (..zal sturen..)       +                              [=’zie Habakkuk 2, etc’]
(..als..) (ki=k) de vele troepen ,
[=want] zij zijn de machtigen die zijn [=IEUE] concept [in goede richting] uitvoeren ;
[=omdat] de grote dag van IEUE erg beangstigend zal zijn ,
en wie zal het kunnen verdragen ? ;

 
part II   —   deel II

 
12-13-14
… daarom de (algemene) oproep van God om dat te ontsnappen :
and·even now averment-of ieue return-you ! unto·me in·all-of heart-of·you
and·in·fasting and·in·lamenting and·in·wailing and·tear-you ! heart-of·you
and·must-not-be garments-of·you and·return-you ! to ieue Elohim-of·you that
gracious and·compassionate he slow-of angers and·abundant-of kindness
and·regretting on the·evil who ? knowing he-shall-turn-back and·he-regrets
and·he-lets-remain behind·him blessing present-offering and·libation for·ieue
Elohim-of·you
Therefore also now, saith the LORD, turn ye [even] to me with all your heart, and with fasting,
and with weeping, and with mourning: And rend your heart, and not your garments, and turn
unto the LORD your God: for he [is] gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness,
and repenteth him of the evil. Who knoweth [if] he will return and repent, and leave a blessing
behind him; [even] a meat offering and a drink offering unto the LORD your God?

 • context : … therefore the (general) call from God to go escape that :

line ,

 • [=’line 14, the “gift and sacrifice” as a dual-pair used in Joel 1 , here as juxtaposition
  (the Gospel covenant – as gift and sacrifice – will end , per Daniel 9 ,
  and that the sons do a similar thing here must be related) ;
  line :]

“(..therefore..) (gm=lkn) – now , (is) the declaration of – IEUE ,
return you ! – to me – [=with] all – your heart ,                             [=’return : to the other reality’]
[=through] fasting – and lamenting – and (..searching..) ;                  [=’searching : valid option’]

 
rend – your heart – (..instead of..) – your garment ! ,                       [=’compare the searching !’]                            
and return – to – IEUE – your deity ,
that=because – he – (is) gracious – and compassionate ,
slow – (to) anger ,
and abundant of – kindness – [=for] (..the one (who will) repent..) of – [+his] evil ;

 
14 who (-of you) – understands – (that) he (needs to) retúrn [=’to eden’] – [=when] he repents ,
and=as (..the remnant..) – (..which..) (achr=ashr) – (will be) the gift – [+and] (..sacrifice..)      +
for=to IEUE – [=their] deity ? ;

Ook nu echter , spreekt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart ,
Namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht . En scheur het hart en niet uw kleren.
Bekeer u tot de Heer, uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan
goedertierenheid , en hij heeft berouw over het kwaad . Wie weet zal Hij zich omkeren
en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat : een graanoffer en een
plengoffer voor de Heer, uw God .

“(..daarom..) (gm-lkn) nu , is de verklaring van IEUE ,
keer terug naar mij ! , met heel uw hart ,                     [=’keer terug : naar andere werkelijkheid’]
[=door] vasten en weeklagen en (..door te zoeken..) ;                            [=’zoeken : geldige optie’]

 
scheur het hart (..in plaats van..) uw kleren ! ,                                                   [=’vergelijk ‘zoeken’]
en keer terug naar IEUE uw godheid ,
[=want] hij is genadig en barmhartig ,
geduldig tot boosheid ,
en overvloedig in vriendelijkheid [=voor] degene (..die berouw heeft..) [=over zijn] kwaad ;

 
14 wie van u begrijpt dat hij terúg moet keren [=’naar eden’] [=indien] hij berouw heeft ,
[=als] (..het overblijfsel..) (..dat..) (achr=ashr) de gift en (..het offer..) zal zijn     +
[=aan] IEUE [=hun] godheid ?

 • [=’zin hierboven :
  het “de gift en offer” als paar gebruikt in Joël 1
  (het Evangelie-verbond als “de gift als offer” zal ophouden , per Daniël 9 ,
  de zonen hier iets soortgelijks doen mag daaraan gerelateerd zijn) ‘]

 
15-16-17
… het zijn de (144,000) zonen die dat begrijpen :
blow-you(p) ! trumpet in·Zion hallow-you ! fast call-you ! restraint gather-you !
people hallow-you ! assembly convene-you ! old-ones gather-you ! unweaned-children
and·ones-being-sucklings-of breasts he-shall-go-forth bridegroom from·chamber-of·him
and·bride from·canopy-of·her between the·vaulted-portico and·to·the·altar they-shall-lament
the·priests ones-ministering-of ieue and·they-shall-say commiserate-you ieue over
people-of·you and·must-not-be you-are-giving allotment-of·you to·reproach to·proverb-of
in·them nations to·what ? they-shall-say in·the·peoples where ? Elohim-of·them
Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly: Gather the people,
sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, and those that suck
the breasts: let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet.
Let the priests, the ministers of the LORD, weep between the porch and the altar, and let
them say, Spare thy people, O LORD, and give not thine heritage to reproach, that the heathen
should rule over them: wherefore should they say among the people, Where [is] their God?
‘porch’ , H197 ulam ‘porch, hall’ ;

 • context : … it are the (144,000) sons who understand that :

line ,

 • [=’below 15 + 16 : after previous “who will return (to eden) ?”, now must follow
  the theme of many souls who DON’T (want to) understand to return ;
  neither is it logical that here “all people should be assembled”,
  since other chapters tell how the message is plain ignored ! ; hence the interpretation ;
  2) line 17 “between the portico and altar” is nonsense – but note how (=the sons)
  are weeping for them : referring back to the interpretation of 15 + 16 ! ;
  line :]

“[+you] (..my servants..) – (will) blow – the trumpet – in (..the land..) [=’world’] ,               [=’line 1’]
(..but..) – (..the people..) – (will) (..not..) – (..listen..) ;

 
16 (..wail you !..) [=’sons’] (ashpu=msphd) – [+for] the people ,
(..lament you !..) (qbtsu=bki) – [+for] the older ones ,
(..wail you !..) – [+for] the little children – and the ones (who) suckle – the breast ;
the groom – (will) [+not] go forth – from his chamber , [=nor] the bride – from her dressing room ;

———————-
17 [+for] (..the sons..) (knm=bnm)       +                                                 [above 15+16 : restored context]
(who are) the ministers of – IEUE – (will) weep – [=over] (..the people..) (ulm=om) ,
saying :
IEUE , (have) compassion – [=upon] – your people :                                                               [=’as Jacob’]
(it) must not be – (that) you let – your heritage [=’souls’] – (to be) a reproach ,        +
[=for] – the [worldly-] nations – rule – [=over] them ,
[=as] – the [unbelieving-] people – (who) say : where (is) – their deity ? ;

Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af,
roep een bijzondere somenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente,
breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen .
Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer .
Laten de priesters, de dienaren van de Heer, wenen tussen de voorhal en het altaar,
en laten zij zeggen : ontzie uw volk , Heer, geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad,
zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de
volken zeggen : waar is hun God ?

 • [=’zie Engels waarom deze interpretatie ;
  zin :]

“[+u] (..mijn dienaren..) zullen de trompet blazen in (..het land..) [=’wereld’] ,        [=’zin 1’]
(..maar..) (..de mensen..) zullen (..niet..) (..luisteren..) ;

 
16 (..huil !..) [=’zonen’] (ashpu=msphd) [+over] de mensen ,
(..weeklaag !..) [=over] de ouderen ,
(..huil !..) [=over] de kleine kinderen en de zuigelingen ;
de bruidegom zal [+niet] uit zijn kamer komen , [=noch] de bruid uit haar opmaakruimte ;

———————
17 [+want] (..de zonen..) (knm=bnm)        +                        [15 + 16 boven : herstelde context]
die de dienaren zijn van IEUE zullen huilen [=over] (..de mensen..) (ulm=om) ,
zeggend :
IEUE , heb medelijden [=met] uw mensen :                                                               [=’als Jacob’]
het moet niet zijn dat u uw erfelijk bezit [=’zielen’] tot smaad laat blijven ,       +
[=want] de [wereldlijke-] naties heersen [=over] hen ,
[=als] de [ongelovige-] mensen die zeggen : waar is hun godheid ? ;

 
18-19
…God antwoord (door middel van de ontdekte tekst in de profeten) :
and·he-shall-be-jealous ieue for·land-of·him and·he-shall-spare on people-of·him
and·he-shall-respond ieue and·he-shall-say to·people-of·him behold·me ! sending
to·you the·grain and·the·grape-juice and·the·clarified-oil and·you-are-satisfied with·him
and·not I-shall-give you further reproach in·the·nations
Then will the LORD be jealous for his land, and pity his people. Yea, the LORD will answer
and say unto his people, Behold, I will send you corn, and wine, and oil, and ye shall be
satisfied therewith: and I will no more make you a reproach among the heathen:

 • context : … God answers (through the discovered text in prophets) :

line ,
“[=then] IEUE – (will be) jealous [=’zealous’] – for his (..heritage..) ,                       [=’as Jacob’]             
and=as (having) pity – upon – his people ;

 
19 and IEUE – (will) respond , and say – to his (..servants..) :                   [=’through prophets’]
behold ! ,
[+I] (will) send – you [=’sons’] – [+to] (..the people..)     +                        [=’see other chapters’]
(..when..) – you (..(will have) returned..) (shbo=shb) – [=to] [=me] ;
[=for] I (will) – not – let – [=them] – (be) a reproach – [=to] the nations – anymore ;       +
                                                                                                             
[storyline continues in line 23 !]
Toen nam de Heer het op voor zijn land , en hij spaarde zijn volk .
De Heer antwoordde en zei tegen zijn volk : zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn
en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp
van smaad onder de heidenvolken .

“[=dan] zal IEUE jaloers [=’ijverig’] zijn voor zijn (..erfelijk bezit..) ,                        [=’als Jacob’]
[=als] medelijden hebbend met zijn mensen ;

 
19 en IEUE zal antwoorden , en tegen zijn (..dienaren..) zeggen :               [=’via de profeten’]
zie ! , [+ik] zal u [+naar] (..de mensen..) zenden        +                   [=’zie andere hoofdstukken’]
(..wanneer..) u [=naar] [=mij] (..teruggekeerd zult zijn..) ;
[=want] ik zal [=hen] niet meer tot smaad onder de naties laten zijn ;

 • [hoofdstuk vervolgt in vers 23 !]

 
20-21-22 : Esau added 3 lines here   —   Esau voegde 3 verzen toe hier
the·northern-one I-shall-put-far from·on·you and·I-expel·him to land-of arid
and·desolation faces-of·him to the·sea the·eastern and·rear-of·him to the·sea
the·behind and·he-ascends stink-of·him and·she-shall-ascend stench-of·him that
he-magnified to·to-do-of must-not-be you-are-fearing ground exult-you ! and·rejoice-you !
that he-magnifies ieue to·to-do-of must-not-be you-are-fearing beasts-of field that 
they-are- verdant oases-of wilderness that tree he-bears fruit-of·him fig-tree and·vine
they-give potency-of·them
But I will remove far off from you the  northern [army], and will drive him into a land
barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hinder part toward the
utmost sea, and his stink shall come up, and his ill savour shall come up, because he hath
done great things. Fear not, O land; be glad and rejoice: for the LORD will do great things.
Be not afraid, ye beasts of the field: for the pastures of the wilderness do spring, for the tree
beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their strength.
corrupt ,

 • because : the theme is now “the calling of the sons”, continuing until the end of the chapter  –
  therefore line 20 (the army of the north – suggested here by him as whatever
  earthly army (yet still as spirits-army) is out of place here ;
  neither will they be ‘turned away’ , while the entire buildup of line 20
  as well as the “face and back to sea” is gibberish ;                              [20-22 : corrupt]
  lines 21+22 continue Esaus corruptions into Joel 1
  because he was hellbent to suggest “the old land palestine” in these chapters  –
  repeating ad nausam his “land + beasts + vine + fig tree”
  (besides , “..do not fear, O land and animals” is a rather pathetic corruption ,
  nowhere to be found in prophets and certainly not said about “this earth”) ;

Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen .
Ik verdrijf hem naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten ,
zijn achterhoede naar de zee in het westen . Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op ,
want hij heeft grote dingen gedaan . Wees niet bevreesd , land, verheug u en wees blij,
want de Heer heeft grote dingen gedaan . Wees niet bevreesd, dieren van het veld ,
want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht ,
de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst .

corrupt ,
want : Esau moest en zou dit thema corrumperen door “land + beesten + wijnstok” etc

 • (zoals hij al deed in Joël 1) , maar zijn toevoegingen passen totáal niet
  In het thema en de opbouw van dit hoofdstuk ; zie Engels’]                 [20-22 : corrupt]

 
23-24
… de ‘late regen’ – als visioenen – wordt gegeven om al de zonen te verzamelen :
and·sons-of tziun exult-you ! and·rejoice-you ! in·ieue Elohim-of·you that
he-gives to·you the·former-rain to·just-measure and·he-shall-bring-down for·you
downpour former-rain and·latter-rain in·the·first and·they-are-full the·threshing-sites
cereal and·they-run-over the·winevats grape-juice and·clarified-oil
Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the LORD your God: for he hath given you
the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain,
and the latter rain in the first [month]. And the floors shall be full of wheat, and the fats
shall overflow with wine and oil.

 • context : .. the ‘latter rain’ – as visions – is given to collect all the sons :               (Hos.6:3)

line ,
“and (you) the sons of – [eden-] (..Ishral..) – (will be) glad ,                                 [=’as 144,000’]
[=as] rejoicing – in IEUE – your deity ;
that=because – he [=IEUE] – (will) give – the former rain – to (..the righteous ones..) (-tsdq) ,
(making) the downpour       +
[+as] the former – and latter rain – to descend – [=upon] (..the remnant..) (rshun=shr) ;

 
24 [corrupt line : Esau’s added line , compare 20-22]
En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heer, uw God ,
want hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen ,
vroege regen en late regen in de eerste maand . De dorsvloeren zullen vol koren zijn ,
de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie .

“en (u) de zonen van [eden-] (..Ishral..) zullen blij zijn ,                                       [=’als 144,000’]
[=als] zich verheugend in IEUE uw godheid ;
[=want] hij [=IEUE] zal de late regen geven aan (..de rechtvaardigen..) (-tsdq) ,
de regen makend     +
[+als] de vroege en late regen die neerdaalt [=op] (..het overblijfsel..) (rshun=shr) ;

 
24  [corrupte zin : Esau’s toegevoegde zin , vergelijk 20-22]

 
25-26-27
… vervolg van het thema “het oproepen van de zonen” :
and·I-repay to·you the·years which he-devoured the·locust the·grub-of-the-beetle
and·the·beetle and·the·larva army-of·me the·great which I-sent in·you and·you-eat
to-eat and·to-be-satisfied and·you-praise name-of ieue Elohim-of·you who he-does
with·you to·to-do-marvelous and·not they-shall-be-ashamed people-of·me for·eon
and·you-know that in·within-of ishral I and·I ieue Elohim-of·you and·there-is- no other
and·not they-shall-be-ashamed people-of·me for·eon
And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm,
and the caterpiller, and the palmerworm, my great army which I sent among you.
And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the LORD your God,
that hath dealt wondrously with you: and my people shall never be ashamed.
And ye shall know that I [am] in the midst of Israel, and [that] I [am] the LORD your God,
and none else: and my people shall never be ashamed.

 • context : … continuing the theme of “calling up the sons” :

line ,
“and I (will) repay [=’restore’] – to you – the years       +
which – the [1st type-] locust – and the [2nd type-] locust ,       +                   [=’4 x locusts : Joel 1’]  
the [-3d type] locust – and the [4th type] locust – (have) devoured :
[+for] [+you] (will be) my – great – army – which – I (will) send forth ;

 
(..+because..) you (will have) (..returned [=’to eden’] ..) (shbu=shb) ,       +   [=’no ‘eating’ here’]
and you (will) praise – the name of – IEUE – your deity ,
[=who] – (will have) dealt – marvellously – with you ;
and – [=you] – (..adm-souls..) – (will) [=never] – (be put) to shame ;       +

 

 • [=’below line 27 : the complete restoration : the soul will have her Original back ;
  thérefore we will understand that IEUE is the deity (so, not as semantic doublet here) ;
  line :]

27 [=for] – you (will) understand – that – [=you] – (will be) inside – [eden-] Ishral [=’Originals’] ,
and (that) I (am) – IEUE – your deity ,     +
[=for] there-is-no – other ,
and (that) – my people [=’soul+Original’] – (will) [=never] – (be put) to shame ; 

Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan,
de jonge sprinkhaan , de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten,
Mijn grote leger, dat ik op u had afgestuurd . Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten ,
en de naam van de Heer, uw God, prijzen , die wonderlijk met u heeft gehandeld .
Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat ik te midden
van Israël ben, dat ik, de Heer, uw God ben, en niemand anders :
mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden !

“en ik zal u de jaren vergoeden       +
die de [eerste soort-] sprinkhaan en de [tweede soort-] sprinkhaan ,    +           [=’4x , Joël 1’]
de [derde soort-] sprinkhaan en de [vierde soort-] sprinkhaan verslonden hebben :
[=want] [+u] zult mijn grote leger zijn die ik voort zal zenden ;

 
(..+omdat..) u zult zijn (..teruggekeerd..) (shbu=shb) ,        +                       [=’geen ‘eten’ hier’]
en u zult de naam van IEUE uw godheid prijzen ,
[=die] wonderbaarlijk met u heeft gehandeld ;
en [=u] (..adm-zielen..) zult [=nooit] beschaamd worden ;
 

 • [=’zin 27 beneden : de complete restauratie : de ziel zal haar Origineel terughebben ;
  dáarom zullen wij begrijpen dat God de godheid is (dus geen semantisch doublet hier) ;
  zin :]

27 [=want] u zult begrijpen dat u binnenin [eden-] Ishral [=’Originelen’] zult zijn ,
en (dat) ik IEUE uw godheid ben ,      +
want er is-geen ander ,
en (dat) mijn mensen [=’ziel+Origineel’] [=nooit] beschaamd zullen worden ;

 
part III   —   deel III

 
28-29
… terug naar onze dagen : het verzamelen van de 144,000 :
and·he-becomes after so I-shall-pour-out spirit-of·me on all-of flesh
and·they-prophesy sons-of·you and·daughters-of·you old-ones-of·you dreams
they-shall-dream choice-young-men-of·you visions they-shall-see and·moreover on
the·male-servants and·on the·maids in·the·days the·they I-shall-pour-out spirit-of·me
And it shall come to pass afterward, [that] I will pour out my spirit upon all flesh;
and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams,
your young men shall see visions: and also upon the servants and upon the handmaids
in those days will I pour out my spirit.

 • context : … back to our days : collecting the 144,000 :
  … start line 28 :
  the ‘after’ (-achr) is corrupt –
  maximum it wrote “as which (-ashr)” ;

line ,

 • [=’can never be “upon flesh” ; neither is this the event “when Christianity started” ;
  the ones who dream and have visions are “the sons who don’t know about you + we” ;
  2) one who is ‘prophecying’ is confirming the prophets message , see line 18 ;
  3) both the sons and their females are addressed here ;
  line :]

and=for it (will) happen +
that (kn=ki) – I (will) pour out – my spirit – [=upon] – all – (..my servants..) (bshr=ebd) ,
and (you) the sons – and daughters – (will) prophecy ;                [=’by understanding prophets’]
the older ones (of you) – (will) dream – dreams ,
and the young men – (will) see – visions ;

 
(..because..) (gm=ki) – in – those – days – I (will) pour out – my spirit       +
on=upon – [+my] servants – and [+my] handmaidens ;

(Belofte van de Geest)
Daarna zal het geschieden dat ik mijn Geest zal uitstorten op alle vlees :
uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen ,
uw jongemannen zullen visioenen zien . Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen
zal ik in die dagen mijn Geest uitstorten .

 • [=’dit gedeelte gaat niét over “een grote algemene opwekking” (dat gebeurt niet) ,
  noch gaat dit over de tijd “dat het christendom begon” (want verkeerde context) ;
  2) het ‘profeteren’ is simpelweg “de profeten bevestigen”, zie zin 18 ;
  3) beide de zonen en hun vriendinnen worden hier aangesproken ;
  zin :]

“[=want] het zal gebeuren      +
dat (kn=ki) ik mijn geest uit zal gieten [=op] al (..mijn dienaren..) (bshr=ebd) ,
en (u) de zonen en dochters zullen profeteren ;                [=’door profeten te begrijpen’]
de ouderen (onder u) zullen dromen dromen ,
en de jonge mannen zullen visioenen zien ;

 
(..omdat..) ik (gm=ki) die dagen ik mijn geest uit zal gieten       +
[=op] [+mijn] dienaren en dienaressen ;

 
30-31-32
slot : … de verlossing van de 144,000 : tijdens deze gebeurtenissen … :
and·I-give miracles in·the·heavens and·in·the·earth blood and·fire and·pillars-of
smoke the·sun he-shall-be-turned to·darkness and·the·moon to·blood to·faces-of
to-come-of day-of ieue the·great and·the·being-feared and·he-becomes everyone
who he-shall-call in·name-of ieue he-shall-escape that in·mountain-of tziun
and·in·Jerusalem she-shall-become deliverance as·which he-says ieue
and·in·the·survivors whom ieue calling
And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood, and fire, and pillars
of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great
and the terrible day of the LORD come. An dit shall come to pass, [that] whosoever shall call
on the name of the LORD shall be delivered: for in mount Zion and in Jerusalem shall be
deliverance, as the LORD hath said, and in the remnant whom the LORD shall call.
‘pillars’ , H8490 thimarah ‘pillars, columns’ 1x ; -thomer, -thamar ‘palm tree’ ;

 • context : closing : … the redemption of the 144,000 : during these events … :

line ,  

 • [=’so this is what should happen next –
  perhaps combined with ‘motherships’ : see Jeremiah chapters … ;
  line :]

and=then I (will) cause – wonders – in the sky – and [=on] the land [=’world’] ,
[+as] blood – and fire – [=from] the [tree-] pillar of – smoke ;                                      [=’worldtree’]

 
the sun – (will) [dimensionally-] turn – dark ,                                                    [=’turn : as inside-out’]
and the moon – [will turn-] [into] blood [-red] ,
before – the great – and fearful – day of – IEUE – (will) arrive ;

 

 • [=’line below : the “calling upon God’s name” is not the same as “believing in Christ” –
  as the difficult theme appearing in many prophet chapters untill now ;
  line :]

32 and=but it (will) happen       +                                                                    [=’below : no ‘Jerusalem’]
(that) everyone – who – (will have) called – on – the name of – IEUE – (will) escape ;
that=because – [=at] the mountain – tsiun – (will) be – deliverance , says – IEUE ,
[=for] (..the remnant..) [=’144,000’] – [=whom] – IEUE – (will have) called .

Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde : bloed en vuur en rookzuilen.
de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heer
komt, die grote en ontzagwekkende . Het zal geschieden dat ieder die de naam van
de Heer zal aanroepen, behouden zal worden . Want op de berg Sion en in Jeruzalem
zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn ,
die de Heer roepen zal .

 • [=’dus dit moet zometeen gebeuren  —
  wellicht gecombineerd met ‘moederschepen’ : zie de Jeremiah hoofdstukken … ;
  zin :]

“[=dan] zal ik wondertekenen in de lucht en [=op] het land [=’wereld’] geven ,
[+als] bloed en vuur [=van] de pilaar van rook ;                                   [=’wereldboom’]

 
de zon zal [dimensioneel-] veranderd worden in duisternis , en de maan in bloed [-rood] ,
vóor de grote en beangstigende dag van IEUE arriveert ;

 

 • [=’beneden : het “aanroepen van de naam van IEUE” is niet hetzelfde als
  het “geloven in Christus” : zie voor dit lastige thema de vele hoofdstukken tot nu toe ;
  zin :]

32 [=maar] het zal gebeuren       +                                            [=’beneden : geen ‘Jerusalem’]
(dat) ieder die de naam van IEUE heeft aangeroepen , zal ontsnappen ;
[=want] [=op] de berg tsiun zal ontkoming zijn , zegt IEUE ,

[=voor] (..het overblijfsel..) [=’144,000’] [=die] IEUE zal hebben geroepen .

 


26.07july.2020 — submitted as first version , and definitive — het-Report series