Mal.1 : “wie van u (is) als hij (die) de dubbele-deur [in de poort] zal sluiten ?”

 

hoofdstuk context :
beginnend met het gebied van Esau in de andere Werkelijkheid ,
als een gebied net boven de poort in het noorden : deze regio zal
vernietigd worden – dan genoemd als “de wildernis” , waar vervolgens
het nieuwe Eden opgebouwd gaat worden .
De omslag van het hoofdstuk begint met een serie vragen aan gelovigen ,
om te laten zien dat wij het zijn die de situatie van de bezette poort in stand houden ;
gevolgd door de oproep “om die bezetter op de goede manier te benaderen” ,
en daarna volgt de oproep zoals de titel van dit hoofdstuk , zie top van deze pagina .
U zult een aantal onverwachte wendingen tegenkomen ….

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Maleachi 1

1
load-of word-of ieue to Israel in·hand-of Malachi
The burden of the word of the LORD to Israel by Malachi.
‘malachi’ , H4401 ; into angel and messenger ,
“the burden of / the word (in the right direction) of / IEUE / to / Ishral /
in the hand of / Malachi (messenger) / ;
Een last , het woord van de Heer tot Israël , door de dienst van Maleachi .
“Een last van het woord [in de goede richting] van IEUE tot Ishral [=====],
in de hand van Maleachi [boodschapper of engel] .

2
I-love you he-says ieue and·you-say in·what ? you-love·us
?·not brother Esau to·Jacob averment-of ieue and·I-am-loving Jacob
I have loved you, saith the LORD. Yet ye say, Wherein hast thou loved us?
[Was] not Esau Jacob’s brother? saith the LORD: yet I loved Jacob,

 • zin context : voor achtergrond bij Jakob en Esau zie Report pagina ;
  Let op de tegenwoordige tijdsvorm – niet als “lief gehád” ;

“I love / you / , IEUE – says / , and=but you say / : in what / you love us / ? ;
(was) not / Esau (humanoid) / the brother / to Jacob (ad.-souls) / ? (being) the declaration of / IEUE / ,
and=yet I am loving / Jacob (ad.-souls) / ;
(Israël’s ondankbaarheid) Ik heb u liefgehad , zegt de Heer , maar u zegt : waarin heeft u ons liefgehad ?
Was Esau niet de broer van Jakob ? spreekt de Heer . Toch heb ik Jakob liefgehad .

“Ik heb u lief , zegt IEUE , maar u zegt : waarin heeft u ons lief ? ;
was Esau [aap-mens] niet de broer van Jakob ? , is de verklaring van IEIE :
toch heb ik Jakob [alle geredde adam-zielen] lief ,   +

3
and Esau I-hate and·I-shall-place mountains-of·him desolation
and allotment-of·him to·jackals-of wilderness
And I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness.

 • zin context : locatie : het land ten noorden van Eden wordt wel vernietigd , maar vervolgens is
  op die plek een “dimensionale woestijn , wildernis , leegte” , en op die plaats zal het nieuwe
  Eden-land tijdens het Interval zijn . Veel hoofdstukken gaan over deze woestijn (-mdbr) ,
  en de “hoofdweg” naar dat gebied . De term (-dbr) is “spreken , concept” maar met toevoeging
  [in de goede richting] , hier verbonden met de (-m) van M-realm , de dimensie ten noorden
  van Eden : waar tot nu toe de noordelijke dimensie werd beheerst door de Boze
  (zie beheMoth in Report pagina’s) , zal , wanneer Eden in die woestijn opgericht is ,
  Deze woestijn de M-realm regeren “in de goede richting , op de goede manier” .
  Bovenstaand mag vergezocht lijken als interpretatie – maar dit onderwerp komt op deze
  zelfde manier constant terug in de Profeten .
 • 2.  de bergen van Esau zijn dus tot nu toe in dat gebied : vergelijk een ander hoofdstuk waar
  staat “wie is het , gedrenkt in bloed, die komt van de bergen van Esau” ;
 • 3.  het “haten” is verbonden met “verandering” – omdat IEUE nooit veranderd ;
  het “desolaat” is verbonden met het “geen naam hebben” : want in de andere Werkelijkheid
  geeft de naam het karakter en de kracht van een wezen , godheid of concept weer ;

“and=but / Esau (humanoid) / I hate (alteration) / ,
and=for I shall place / his mountains / (to) desolation / ,
and / his heritage / to the dragons of / the wilderness (to rule M-realm) / ;
En Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij ,
En zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn .

“maar Esau [aap-mens] haat ik :
ik zal zijn bergen [heerschappij] desolaat maken ,
en zijn erfelijk bezit (geven aan) de draken van de woestijn [in de andere Werkelijkheid] ;

4
that she-shall-say Edom we-are-made-destitute and·we-shall-return and·we-shall-build
deserted-places thus he-says ieue-of hosts they they-shall-build and·I I-shall-demolish
and·they-call to·them boundary-of wickedness
and·the·people whom he-menaces ieue until eon
Whereas Edom saith, We are impoverished, but we will return and build the desolate places;
thus saith the LORD of hosts, They shall build, but I will throw down; and they shall call them,
The border of wickedness, and, The people against whom the LORD hath indignation for ever.
‘wickedness’ , H7564 rishah ; rish-ah from -rash ‘top, summit, head, etc’
‘abhors’ , H2194 zaam ‘indignant, abhor’ ; matrix-power -za ;

 • zin context : Edom : is hier geschetst als vrouwelijk ; en vrouwelijk is in de Schrift altijd een
  karakter of natuur van een kracht of construct (zoals ‘vuur’, ‘de stad’, etcetera) ;
  we hebben de term “energie” gebruikt omdat niet helemaal duidelijk is wat bedoeld wordt :
  dezelfde biologische energie die ook de Neanderthalers en dergelijke onderhield ?
 • 2.  dus nádat de bergen zijn verwoest , zal deze koppige [dierlijke] energie weer terug willen
  om zo op Eden te kunnen blijven vampieren (“de puinhopen weer opbouwen”) ;
  het lijkt ons echter niet dat ze de mogelijkheid krijgen ook werkelijk gaan bouwen ,
  vandaar het ingevoegde “zouden kunnen” (het hebreeuws kent die constructie niet) ;
 • 3.   deze energie maakt dus wel degelijk (aap-) mensen ;

“that=because / she – Edom (redness) – shall say / :
we are shattered / and=but we shall return (to W-course) / and we shall build / the deserted places / ;
thus / he – IEUE – of hosts – says / : they – shall (=could) build / and=but I – shall demolish / ,
and they name / to them / the border of / wickedness (summit) / ,
and the people / whom / he – IEUE – abhors (matrix-power) / untill / forever / ;
Hoewel Edom zegt : als wij verwoest worden , bouwen wij de puinhopen weer op ,
zegt de Heer van de legermachten dit : zullen zíj bouwen , dan zal ik afbreken ,
en men zal hen noemen : goddeloos gebied , en: het volk waarop de Heer tot in eeuwigheid toornig is.

“omdat Edom [als Esau’s energie] zal zeggen :
wij zijn verwoest , maar we zullen terugkeren [naar W-course] ,
en wij zullen de puinhopen weer (op-) bouwen ;
zegt de Heer van de legermachten dit : zij zouden kunnen bouwen , maar ik zal afbreken ,
en men zal hen noemen : het grensgebied van slechtheid ,
en de mensen die IEUE verafschuwt [matrix-kracht] tot in eeuwigheid ;

5
geadresseerd aan ons allen :
and·eyes-of·you they-shall-see and·you you-shall-say
he-shall-be-great ieue from·over to·boundary-of ishral
And your eyes shall see, and ye shall say, The LORD will be magnified from the border of Israel.

 • zin context : dat wij (hR) termen als IEUE en Ishral gebruiken is geen sektarisme –
  deels is dit omdat er ook andere woorden bestaan als “heer, meester, godheid”
  en dus beter de eigennaam gebruikt kan worden ; en deels omdat verschillende
  begrippen zoals ‘israël’ en ‘yhwh’ voor ons zo’n besmeurde kleur hebben gekregen ,
  dat we liever het origineel gebruiken – om zo die vieze connotatie te vermijden;

“and your eyes / shall see / , and you – shall say / :
he – IEUE – shall be great / from over / tot he border of / Ishral / ;
Uw eigen ogen zullen het zien , en u zult zelf zeggen : groot is de Heer, tot over de grenzen van Israël!
“uw eigen ogen zullen (het) zien , en u zult zelf zeggen :
IEUE zal machtig zijn , tot over de grenzen van Ishral [nieuw land Eden] ;

6
aan ons allen :
son he-is-glorifying father and·servant lords-of·him and·if father I where ? glory-of·me and·if
lords I where ? fear-of·me he-says ieue-of hosts to·you the·priests ones-despising-of name-of·me
and·you-say in·what ? we-despise name-of·you
A son honoureth [his] father, and a servant his master: if then I [be] a father, where [is] mine honour? and if I [be] a master, where [is] my fear? saith the LORD of hosts unto you, O priests,
that despise my name. And ye say, Wherein have we despised thy name?
‘master’ ; used in plural the second time ; compare “lord of hostS” ,
“the son / is glorifying (dimensional heavy) / the father (whiteness) / , and the servant / his lords / :
and=but if / I (am) – the father (whiteness) / (then) where / (is) my glory (dimensional heavy) / ?
and if / I (am) – a lord / (then) where / (is) the fear for me ? / , he – IEUE of – hosts – says / +
to you / the priests / , (being) the ones despising of / my name / ;
and=yet you say : / in what / we despise / your name ? / ;
(Bestraffing vanwege onheilige offers) Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer .
Als ik dan een vader ben , waar is de vrees voor mij ? zegt de Heer van de legermachten tegen u ,
Priesters die mijn naam verachten . Maar u zegt : waardoor verachten wij uw naam ?

“een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heren :
maar als ik dan een vader ben , waar is mijn eer ? ,
en als ik de heer ben , waar is (dan) de vrees voor mij ? ,
zegt IEUE van de legermachten tegen u priesters die mijn naam verachten .
Maar u zegt : waardoor verachten wij uw naam (dan) ? ,   +

7-8
vervolg – aan ons : het begrijpen van de oproep
ones-bringing-close on altar-of·me bread being-sullied and·you-say in·what ? we-sully·you
in·to-say-of·you table-of ieue being-despised he
and·that you-are-bringing-close blind to·to-sacrifice-of ain there-is-no evil
and·that you-are-bringing-close lame and·one-being-ill ain there-is-no evil
offer-you·him ! please ! to·viceroy-of·you ?·he-shall-accept·you or
?·he-shall-lift-up faces-of·you he-says ieue-of hosts
Ye offer polluted bread upon mine altar; and ye say, Wherein have we polluted thee?
In that ye say, The table of the LORD [is] contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice,
[is it] not evil? and if ye offer the lame and sick, [is it] not evil? offer it now unto thy governor;
will he be pleased with thee, or accept thy person? saith the LORD of hosts.
‘offer’ (line 7) , H5066 nagash ‘to draw near, approach’ 125 x ; serpent root , starting after Eve ;
‘polluted’ ,  H1351 gaal ‘to defile’ 11x ; dual-essence+deity ;
‘table’ ,  H7979 shulchan ‘table’ 71 x; also in Tabernakle as table inside the (star-) gate ;
‘offer’ (line 8) ,  H7126 qarab ‘come near, approach’ 284x ;
omslag context : de dubbelheid in dit vers :
er staan twee AIN in deze zin – dat schreeuwt bijna “goed lezen !” :
het vers gáat ook over “offeren”,  maar is direct verbonden met “het oog”.
Wanneer NIET het oog was bedoeld , had er wel gestaan “?-not evil” ,
wat wij zouden lezen als “(is) (it) not evil ?” – maar het AIN staat daar opzettelijk .
De zin gaat doorlopen , en in het volgende vers is dit oog “een godheid” ;

 • zin context : een hele lastige — omdat er expres Geknoeid is met dit vers : 1. NSV heeft
  behulpzaam het hulpwoord “dier” toegevoegd : maar dat staat er niét ; het verkeerd
  vertaalde woord “offer” volgend , en nu een suggestie opwekkend dat dit vers handelt
  over alleen “het offeren van mismaakte dieren” .
 • 2.  de crux zit in de twee verschillend beschreven termen voor “benaderen” :
  en gezien de connectie “blind (dier) en kwaad Oog” mag begrepen worden dat het
  offeren van een misvorm dier het Kwade juist dichterbij bracht :
  vergelijk ook het thema “aanraken” in Report pagina ;
 • 3.  de “tafel in de poort” is “de offer-tafel in de poort ten noorden van Eden” , de poort
  welke de draak bezet houdt (zie Report pagina’s) ; deze tafel gerepresenteerd door
  de “tafel van toonbroden” in de oude Tabernakel – hier wordt óok ‘brood’ genoemd ;
 • 4.  dit vers gaat dus niet over “probeer hetzelfde maar ‘ns met je landvoogd” :
  dat mag wel logisch klinken – maar IEUE maakt dit soort juxtaposities niet ;
  de bedoelde “heerser” is “het kwade Oog” [als Rã] ;
 • AIN oog : er zijn expres twee clusters gemaakt van het begrip “oog” , als twee aparte
  categorieën in Strong’s Numbers Lexicon . Afhankelijk van de context kan (-ain) “oog”
  betekenen , of “er is geen” : omdat het ‘oog’ staat voor “het centrum van de dimensie” ,
  en Eden inderdaad dat centrum is kwijtgeraakt – want nu in hun noorden – vandaar dat
  (-ain) óok betekent “er is geen (oog)” .
  Dit is een lang en wat lastig verhaal ; we komen hier in een ander hoofdstuk uitvoerig terug ;

 • 6.  het “kwade oog” is dus die huidige “heerser over ons” – en die heerser kán over ons
  blijven heersen , omdat wij “de andere Werkelijkheid niet begrijpen” : en eigenlijk gezegd
  wordt dat WIJ de blinde en kreupele zijn – vandaar het “nader op de goede manier” ;
 • 7.  de toevoeging “kwaad” met stam (-ra) mag zeer wel wijzen op “onze huidige zon”,
  In hiëroglyfen als Rã ; dat zou betekenen dat Rã nu dit “oog” van hen is . De schrift heeft
  veel te zeggen over deze zon (-shmsh) , en herhaalt constant dat hij “duister zal worden” –
  we komen ook hier op terug ;

“(for you) approach (serpent-way) / (being) the defiled – bread (dual-essence+deity) / on=onto / my altar /,
and=yet you say / in what / we defile (dual-essence+deity) you ? / ;
in=when you say : / he / , the table (in the Gate) of / IEUE – is being despised : /
and=but (it is,) that=because / you approach (the serpent-way) / +
to=for – the blind – to sacrifice of=to / the evil (Rã) – eye (there-is-no) / ;
and (it is,) that=because / (by) the lame – and the one being ill (eden-life+deity) –   +
you (cause) – the – evil – eye (there-is-no) – to approach (the serpent-way) : /
approach you him (the eye ; the ríght way) / please ! / to=as your governor : /
shall he accept you ? / , or / shall he lift up=bear / your face (presence) ? / , says – IEUE of – hosts / ;
Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt: waardoor maken wij u onrein ?
Doordat u zegt: de tafel van de Heer, die is verachtelijk .
En als u een blind dier ten offer brengt: dat is niet erg ! En als u een kreupel of ziek dier
ten offer brengt : dat is niet erg ! Bied het maar eens aan uw landvoogd aan .
Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn ? Dit zegt de Heer van de legermachten .

“(omdat u) nadert [op serpent-manier] (als) het onreine brood (zijnde) tot mijn altaar ;
maar u zegt : waardoor maken wij u onrein ? ;
Doordat u zegt : hij , de tafel [in de dimensionale poort] van IEUE is verachtelijk geworden :
maar (dat) (is) omdat u nader komt [serpent manier] om het blinde aan het kwade Oog te offeren ,
en (is) omdat u (met) het blinde en zieke het kwade Oog laat naderen [serpent manier] .
Nader hem [het Oog ; in de góede richting] ! , alstublieft ! , als uw heerser :
zal hij u accepteren…? , of zal hij uw aangezicht verdragen ? , zegt IEUE van de legermachten ;

9
vervolg aan ons : begin van de oproep
and·now beseech-you ! please ! faces-of El and·he-shall-be-gracious-to·us
from·hand-of·you she-became this ?·he-shall-lift-up from·you faces he-says ieue-of hosts
And now, I pray you, beseech God that he will be gracious unto us:
this hath been by your means: will he regard your persons? saith the LORD of hosts

 • ‘beseech’ , H2470 chalah “be weak, sick” 76x ; only a few times by extension and doubtable as
  “beseech, entreat” ;
  ‘be gracious’,   H2603 chanan “properly : to bend in kindness to an inferior ; show favor ,
 • be gracious to, etc”, also ‘seek favour, to beseech’ ; used as juxtaposition !
 • zin context : de tegenstrijdigheid tot nu toe is het aannemen dat (-el) voor “God” staat ;
  maar IEUE gebruikt geen aparte titels om dan in de 3e persoon te gaan praten .
 • 2.   de -El hier is “de heerser” van de vórige zin : nu wordt ook de oproep duidelijk ,
  en let op het “ons terwille zijn” (sic) ;
 • 3.   we moesten (deze situatie) toevoegen omdat “she” een vrouwelijk component is ,
  Slaand op “een staat van Zijn” (she became this)  ;

“and=so now / you-go-beseech (=go make ill) ! / please ! / the face of / the deity / ,
and he shall show favour to us (he shall beseech us) / from your hand / she became / this / :
shall he lift (bear) / from you / the face ? / , says – IEUE of – hosts / ;
Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat Hij ons genadig zal zijn .
Dit gebeurt door uw hand: zou hij u terwille zijn ? zegt de Heer van de legermachten .

“dus , alstublieft ! , maak op dit moment het aanschijn van de godheid [het Oog] ziek ! ,   +
en hij zal ons [!] terwille zijn ;
door úw hand gebeurde dit (deze situatie) :
zal hij [die godheid] uw aangezicht verdragen ? , zegt IEUE van de legermachten ;

10
vervolg – aan ons : de oproep
who ? moreover in·you and·he-shall-lock double-doors
and·not you-shall-light-up altar-of·me gratuitously
ain there-is-no to·me delight in·you he-says ieue-of hosts
and·present not I-shall-accept from·hand-of·you
Who [is there] even among you that would shut the doors [for nought]?
neither do ye kindle [fire] on mine altar for nought. I have no pleasure in you,
saith the LORD of hosts, neither will I accept an offering at your hand.
‘kindle’ ,  H215 or ‘to be or become light, to give light, to shine’ 40x ;

 • zin context : we zijn nog steeds op de goede koers wat context betreft :
  na de vorige zin wordt hier gevraagd om de “openstaande poort in het noorden te sluiten” ,
  als dezelfde poort die de draak bezet houdt : ook komt de rivier van de draak terug ,
  hier gesteld als “het altaar dat hun realm doet oplichten” . In een ander hoofdstuk zegt IEUE
  zelfs “ik heb een hekel aan uw feesten” – net als hier het “ik wil geen gift” , maar bedoeld
  wordt natuurlijk Zijn wachten op de grootste gift : het sluiten van de poort .
  Om zo duidelijk te lezen “Ik hoef u niet” is redelijk hard …
 • 2.   de “dubbele deur” is een construct als een membraan – ook wel “de buit” genoemd ;
  lees de eerste zin in de Nederlandse vertaling een aantal keer : wij komen er iig niet uit .
 • AIN oog : geen andere context mogelijk , per stanza , als er-is-geen  ;

“moreover / , who / in=of you / (is) and=as he (who) shall lock / the double doors (of the Gate) ? / ,
and=so no (longer) – yóu shall (cause) – my altar – for free – to give light [to m-realm] / ;
to me / the eye (there-is-no) / delight – in you / , says – IEUE of – hosts / ,
and a (any other) gift / from your hand –  I shall – not – accept / ;
Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten , dan zou u niet zonder reden
Mijn altaar aansteken . Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heer van de legermachten ,
Een graanoffer uit uw hand aanvaard ik niet .

“sterker : wie van u (is) als hij (die) de dubbele-deur [in de poort] zal sluiten ? ,
zodat niet (langer) ú mijn altaar gratis zal doen laten oplichten [voor hun m-realm] ;
wat mij betreft is er geen welgevallen in u, zegt IEUE van de legermachten ,
en [welke andere] gift [ook] uit uw hand zal ik niet aanvaarden :     +

11
reden waarom die giften niet worden aanvaardt :
that from·sunrise-of sun and·unto setting-of·him great name-of·me in·the·nations
and·in·every-of place incense being-brought-close to·name-of·me and·present clean
that great name-of·me in·the·nations he-says ieue-of hosts
For from the rising of the sun even unto the going down of the same my name [shall be] great
among the Gentiles; and in every place incense [shall be] offered unto my name,
and a pure offering: for my name [shall be] great among the heathen, saith the LORD of hosts.
‘sunrise’ , H4217 mizrach ‘the east , eastward ; place of sunrise’ 74x ; from -zarach ‘to rise (up) ;

 • ‘going down of the same (setting of him)’ , H3996 mabo ‘enter, entrance’ 25x ; a few times
  only by extension ‘sunset’ ; “to go into m-realm” ; bo+m-realm ;
 • zin context : ziet U hoe snel het fout kan gaan …?
  We zijn nog steeds bij “het altaar dat gratis oplicht voor de m-realm”, en hier wordt dit
  herhaald : de naam van IEUE wordt te grabbel gegooid IN de naties van geesten !
  Zelfs contextueel klopt de vertaling tot nu toe niet !
  Dit is een goed voorbeeld van hoe Hekserij kan werken .
  De weggever hier is “nabij gebracht (op de serpent-manier)” , dus illegaal ;
 • 2 .  we proberen (nog) beter in kaart te brengen wat er met deze zon [egyptische Rã]
  aan de hand is : we weten dat hij ook gevoed wordt door “de zeven toortsen” die
  opgesloten zijn in het noorden ; en dat Rã het licht ván die toortsen weer (vermengd)
  uitblaast in onze werkelijkheid – maar de conceptuele [lees : technische] aspecten
  daarvan zijn moeilijk te achterhalen ; wat betreft de tekst *mag* het een bevestiging
  zijn dat Rã inderdaad het bedoelde “oog” is . Een zin in Zacharia noemt “de valse herder
  waarvan het ene oog blind wordt” – hiëroglyphen hebben eenzelfde thema (SHEN) ,
  en staan bovendien vol met “het oog van Horus” danwel “twee ogen van Horus” ;

“that=because / from the place of sunrise (in the east) of/ the sun (rã) / and unto /  +
his setting (entering m-realm) / the great / name of me / (is) in the nations (of spirits) / ,
and in every / place / (is) the incense / to=as my name / ,
being brought near (the serpent-way) / and=as – the pure – gift / ,
that=because / the great / name of me / (is) in the nations (of spirits) / , says – IEUE of – hosts / ;
Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat , zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken ;
In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden, en een rein graanoffer .
Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken , zegt de Heer van de legermachten. 

“want door de plaats vanwaar de zon opkomt [in het oosten]
tot waar hij de m-realm binnengaat [ondergaat] ,
is mijn grote naam in de naties [van géesten !] ;
en in elke plaats [in de matrix] is de wierook als mijn naam ,
nabij gebracht wordend [op serpent manier] als de pure gift :
want mijn grote naam is in de naties [van geesten] , zegt IEUE van de legermachten ;

 
12
oorzaak : wij
and·you ones-profaning him in·to-say-of·you table-of my-Lord being-sullied he
and·produce-of·him being-despised food-of·him
But ye have profaned it, in that ye say, The table of the LORD [is] polluted ;
and the fruit thereof, [even] his meat, [is] contemptible.
‘profaning’ , H2490 chalal ‘to begin to ; to profane, to defile’ 143x ; eden-life+image el-el ;

 • zin context : hét onderwerp hier is “het bevestigen of annuleren door de adam-ziel” ,
  zie thema in Report pagina’s — doordat de adam-ziel constant de andere Werkelijkheid
  niet begrijpt , en maar “blijft offeren op dezelfde manier” , bevéstigt de ziel eigenlijk
  constant “dat de poort onrein is , en haar vruchten verachtelijk” ;
 • 2 .  toegevoegd (allen) omdat in grondtekst meervoud volgt ;
 • 3 .  het “onrein” geeft als reden “een afgod, image, van de dual-essentie van Eden” ,
  maar toevoeging van dit soort redenen zou de zin totaal onleesbaar maken ;
  toch is het belangrijk omdat dit lichaam een beeld, afgietsel is als afgod , beeld ;

“and=but yóu / (are) the ones profaning (idol+eden-life) / him (=the name) / ,
in=by to say by you / the table (in the Gate) of / mylord / it – (is) being defiled (dual-essence+idol) / ,
and it’s fruit / being – it’s food – (is) being despised / ;
Maar u ontheiligt hem , wanneer u zegt : de tafel van de Heer, die is onrein ,
En wat zij oplevert, haar voedsel, is verachtelijk .

“want ú allen ontheiligen hem [de naam] :
doordat u zegt : hij , de tafel [in de poort] van de Heer is onrein geworden ,
en haar vruchten als het voedsel zijn verachtelijk geworden ;

13
and·you-say behold ! what-tiredness and·you-puff him he-says ieue-of hosts
and·you-bring one-being-pillaged and the·lame and the·one-being-ill and·you-bring the·present
?·I-shall-accept her from·hand-of·you he-says ieue
Ye said also, Behold, what a weariness [is it]! and ye have snuffed at it, saith the LORD of hosts;
and ye brought [that which was] torn, and the lame, and the sick; thus ye brought an offering:
should I accept this of your hand? saith the LORD
‘snuffed’ , H5301 naphach ‘breathe, blow’ 12x ; here as “to sigh”, possible in Jer.15:9 , as exhale ,
‘brought’ , H935 bo ‘to come, come in, go, go in’  2573x , also brought 255x ;
“and=for you say : / behold ! / , what a trouble / and you puff (=sigh) / (under) him=it / ,
says – IEUE of – hosts / ;
and (instead,) you bring / the one being stolen / and=as / the lame / and the one being ill (eden-life+deity) / , andas – the gift – you bring / ,
shall (=should) I accept / her (=the gift) / from your hand ? / , says – IEUE / ;
Verder zegt u : zie, wat een vermoeienis ! Maar u zou het gewoon kunnen wegblazen ,
Zegt de Heer van de legermachten .U brengt wat geroofd , kreupel en ziek is .
Als u dat graanoffer brengt , zou ik dat uit uw hand aanvaarden ? zegt de Heer .

“want u zegt : zie , wat een moeite , en u zucht (onder) het , zegt IEUE van de legermachten ;
en (in plaats) brengt u wat geroofd is , en u brengt het kreupele en zieke (als) gift :
zou ik haar [de gift] moeten accepteren uit uw hand ? , zegt IEUE ;

14
conclusie van het hele hoofdstuk :
and·being-cursed one-plotting
and·there-is in·drove-of·him male and·one-vowing and·one-sacrificing one-being-ruined to·my-Lord
that king great I he-says ieue-of hosts and·name-of·me being-feared in·the·nations
But cursed [be] the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto
the Lord a corrupt thing: for I [am] a great King, saith the LORD of hosts,
and my name [is] dreadful among the heathen.

 • ‘flock’ as the negative (-adr) ; where the positive “flock” are the adamite-originals (bodies) ,
    Here the inverse must be intented , as “the physical bodies as the flock of the deceiver” ,
    compare Assyr. Adar , stormgod ; negative root ;

‘there is’ as (ish) opposed to (ain) there-is-no ; deliberate juxtaposition to previous line ?

 • zin context : de bestaande context slaat echt nérgens op :
  een machtige koning die iedereen vervloekt die vanuit de slechtheid van zijn hart zonde doet :
  door dit soort verkeerde context is bewust een soort Zeus-achtige god gecreëerd –
  met alle gevolgen van dien , voor generaties van gelovigen .
  Het “vervloekt” is on-omkeerbaar : dus dat kan *nooit* slaan op zwakke adam-zielen !
 • satan : de laatste zin van dit hoofdstuk is de conclusie van al het voorgaande :
  na de oproep “wie van jullie sluit de poort ?”, wétend dat zielen zwak zijn , adresseert IEUE nu
  satan – die vervloekt is , omdat zijn bedriegerij van de andere Werkelijkheid ontmaskerd is –
  omdat de zin bedoeld dát de poort gevonden is en gesloten wordt .
  Daarom ook de laatste zin , omdat daardoor de naam úit de naties van geesten wordt gehaald ;
 • wij : het Report wordt bevestigt door dit soort hoofdstukken :
  het laat óok zien hoe ongelooflijk gevangen we zaten in onze wereld , door de boze aan ons
  voorgespiegeld ; dat IEUE met deze laatste zin de situatie volkomen duidelijk maakt –
  maar ook dat het afgelopen is wanneer wij begrijpen .

“and=but – the one deceiving (=satan) – (is) being cursed / ,
and=for there IS / in his flock (people on earth) / a (type-) male [eden-masculinity] / ,
and=as one vowing (promising) / and one sacrificing (himself) / , destroyed / to=for mylord / :
that=because / I (am) – the great – king / , says – IEUE of – hosts / ,
and my name / (will) be feared / in the nations (of spirits) / .
Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft , en een gelofte doet,
maar aan de Heer offert wat geschonden is !
Voorzeker, ik ben een groot koning, zegt de Heer van de legermachten ,
en mijn naam is ontzagwekkend onder de volken .

“maar de bedrieger [satan] is vervloekt :
want er IS in zijn kudde [alle lichamen op deze aarde] een (type-) man [eden-mannelijkheid] ,
(als) belovend en zichzelf opofferend , gebroken voor de Heer :
want ik ben de machtige koning , zegt IEUE van de legermachten ,
en mijn naam zal gevreesd worden in de naties [van geesten] .

 
 


 
14.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series —-