Mal. 2 : het Verbond :
waarom veel gelovigen
God niet (kunnen) ervaren
= omdat het eden-verbond
genegeerd wordt
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous chapter 1 ;
titled : the Covenant :
why many believers (can) not experience God
= because the eden-covenant is neglected ;
the chapter will speak for itself ,
Malachi is not a book warning the 500 BC fathers
but transcends the themes to our time (as well) ;
exposing the FUNDAMENTAL problem of
christianity in our days ;
note : very readable , first version and
definitive ;

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup + context ;
was heavy corrupted – and for a reason !

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk 1 ;
… dit hoofdstuk zal voor zichzelf spreken ;
Malachi is geen boek dat de 500 BC vaderen waarschuwt ,
omdat de thema’s ook (en vooral) in onze dagen geldig zijn ;
het FUNDAMENTELE probleem van het christendom in onze dagen blootleggend

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijk definitieve versie ;
zeer zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk — en met reden !
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Malachi 2

1-2-3
vervolg : … God geeft aan iedere ziel de keuze tussen leven en (fysieke-) dood :
and·now for·you the·instruction the·this the·priests if not you-shall-hear and·if
not you-shall-place on heart to·to-give-of glory to·name-of·me he-says ieue-of hosts
and·I-send in·you the·curse and·I-curse blessings-of·you and·moreover I-cursed·her
that there-is-no·you ones-placing on heart behold·me ! rebuking to·you the·seed
and·I-winnow dung on faces-of·you dung-of celebrations-of·you and·he-carries you to·him
And now, O ye priests, this commandment [is] for you. If ye will not hear, and if ye will not
lay [it] to heart, to give glory unto my name, saith the LORD of hosts, I will even send a curse
upon you, and I will curse your blessings: yea, I have cursed them already, because ye do not
lay [it] to heart. Behold, I will corrupt your seed, and spread dung upon your faces,
[even] the dung of your solemn feasts; and [one] shall take you away with it.
‘curse’ , H3994 meerah ‘a curse’ (3x, doubtable) , in Mal.1 -arar ‘curse ; here 2nd curse is 779 ;
‘cursed’, H1605 gaar ‘rebuke’ 14x ; or -gaal Mal. 1 ? pollute, defile, unclean ;
‘dung’ , H6569 pheresh ‘dung, refuse’ ; phrts ‘breach’ ? ; soul ? ;
‘feasts’ , H2282 chag ‘feast’ , many ; (sgr ‘close’?) ;

 • context : continued : … God gives each soul a choice between life or (physical-) death :

line ,

 • [=’opening section : this is NOT ‘to the priests’ but to the people (see lateron) ;
  the main theme is “birthright” – see Mal.1 but also the rest of this chapter —
  and after Mal. 1 here it is about the choice “escaping as the (144,000) sons – or not” ;
  line 3 : it shows what dirty mindset Esau has , per KJV ;
  line :]

“now – this – (is) the instruction – for (..my people..) (knm=om) :
 
2 if – you (will) – not – listen ,        +                                                                         [=’for to search eden’]
and (will) – not – take (it) – to – heart – [=for] to give – honour – to my name , 
says – IEUE of – hosts ,
and=then I (will have to) send – (..evil..) (mrah=ra) – [=upon] you ,                              [=’Revelation’]
and=for [=you] (will have) cursed – (..your (own) birthright..) (brk=bkr) ;               [=’Esau theme !’]
indeed – [=you] (will have) cursed (yourself) ,        +
that=when – you (will)-not – (have) taken (it) – to – heart ;                            [=’as the made choice’]

—————————-                                                                                                           [below : attempt]
3 (..then..) (ni=ki) – I (will) rebuke – (..the birthright..) (zro=bkr)to=for you ,
and I (will) winnow – (..your adm-soul..) (phrsh=nphsh)on=because of – your (……….) ;
(..[+as] the unclean?..) (chg=gl) – (..adm-soul?..) (phrsh=nphsh)        +                    [=’see line 16-17’]
(who has) [=not?] (ath=la) – (..listened?..) (nsh=shmo) ;                                                            [=’line 2’]

(Strafprediking tegen de priesters)
Nu dan , tot u komt dit gebod , priesters !
Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om mijn naam eer te geven ,
zegt de Heer van de legermachten , zal ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen
vervloeken . Ja, ik heb ze al vervloekt , want u neemt het niet ter harte .
zie, ik ga uw nageslacht bestraffen : ik zal mest op hun gezicht strooien , de mest van
uw feesten , en daarmee zal men u wegdragen .

 • [=’opening sectie : dit gaat NIET over ‘priesters’ maar gezegd tegen de mensen (zie verderop) ;
  hoofdthema is “geboorterecht” – zie Mal.1 maar ook de rest van dit hoofdstuk –
  en na Mal. 1 is hier de keuze “ontsnappend als de (144,000) zonen – of niet” ;
  zin 3 toont wat een smerige gedachtegang Esau heeft – per KJV ;
  zin :]

“nu , dit is de instructie voor (..mijn mensen..) (knm=om) :
 
2 indien u niet luistert ,      +
en (het) niet ter harte neemt [=om] mijn naam eer te geven ,                      [=’door eden te zoeken’]
zegt IEUE van de legermachten ,
[=dan] zal ik (..onheil..) (mrah=ra) [=over] u moeten zenden ,                                      [=’Openbaring’]
[=omdat] [=u] (..uw (eigen) geboorterecht..) (brk=bkr) vervloekt zult hebben ;     [=’Esau thema !’]
inderdaad zult [=u] (uzelf) vervloekt hebben ,        +
[=wanneer] u (het) niet ter harte genomen zult hebben ;                                [=’als gemaakte keuze’]

————————–                                                                                                            [beneden : poging]
3 (..dan..) zal ik (ni=ki) (..het geboorterecht..) (zro=bkr) [=voor] u bestraffen ,
en ik zal (..uw adm-ziel?..) (phrsh=nphsh) slaan [=vanwege] uw (………) ;          [=’slaan : “wannen”]
(..[+als] de onreine?..) (chg=gl) (..adm-ziel?..) (phrsh=nphsh)        +                            [=’zie zin 16-17’]
(die) [=niet?] (ath-la) (..heeft geluisterd?..) (nsh=shmo) ;                                                           [=’zin 2’]

 
4-5-6-7
… God nodigt adm-zielen uit om deel uit te maken van de (144,000) zonen :
and·you-know that I-send to·you the·instruction the·this to·to-become-of
covenant-of·me with Levi he-says ieue-of hosts covenant-of·me she-became with·him
the·lives and·the·peace and·I-am-giving·them to·him fear and·he-is-fearing·me
and·from·presences-of name-of·me he-is-dismayed he law-of truth she-became
in·mouth-of·him and·iniquity not he-was-found in·lips-of·him in·peace and·in·equity
he-went with·me and·many-ones he-restored from·depravity that lips-of priest 
they-shall-keep knowledge and·law they-shall-seek from·mouth-of·him that
messenger-of ieue-of hosts he
And ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant
might be with Levi, saith the LORD of hosts. My covenant was with him of life and peace;
and I gave them to him [for] the fear wherewith he feared me, and was afraid before
my name. The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips:
he walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity.
For the priest’s lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth:
for he [is] the messenger of the LORD of hosts.

 • context : … God invites adm-souls to become part of the (144,000) sons :

line,

 • [=’first line : it is still an open invitation , so no threats here (‘they will know’) ;
  Esau’s corruption ‘Levi’ defuses this chapter almost immediately ! ;
  line :]

“you (must) understand – (..why..) (ki=me) – I send – this – instruction – to you ,
to=for – my covenant [=’the return of eden’] – (might) be – with – (..yóu..) ,        [=’no “Levi” here !’]
says – IEUE of – hosts ;

 • [4-7 : restored]

my covenant – (will) be – [eden-] life and [eden-] peace ,
and I (will) bring it (about) – [=by] [=them] – (..who..) (mra=mi) – (will) fear [=’respect’] me ,
and=as – the ones (who will be) confused – in front of – my name ;             [=’not taking superficial’]

 
6 the true – law – (will) be – in [=their] [=’sons’] mouth ,                               [=’after their restoration’]
and iniquity – (will) not – (be) found – in their lips [=’language’] ;                                    [=’see Jer. 50’]
they (will) walk – in [eden-] peace – and uprightness – with me ,
and=as – (…the sons..) – (who will have) returned – from [+their] depravity ;  [=’this body’ : 16-17’]

 
7 [=because] – the lips of – (..the sons [=’on earth’]..) (kn=bn) – keep – (..the covenant..) (dth=brth) ,
 
and=as the law – [which went forth-] from [=my] mouth [=’as original text’] – (which) they seek ,
(..therefore..) (ki=lkn) – [=they] – (will be) (..the sons..) (kn=bn) of – IEUE of – hosts ;

Dan zult u weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb ,
opdat mijn verbond met Levi blijven zou, zegt de Heer van de legermachten .
Mijn verbond met hem was : het leven en de vrede. Die gaf ik hem, tot vrees voor mij ,
en hij vreesde mij en in de tegenwoordigheid van mijn naam was hij verschrikt .
Betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond , geen ongerechtigheid werd
op zijn lippen gevonden . In vrede en in oprechtheid wandelde hij met mij
en velen bekeerde hij van ongerechtigheid. Voorzeker, de lippen van een priester
moeten kennis bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken ,
want hij is een gezant van de Heer van de legermachten .

 • [=’eerste zin : het is nog steeds een open uitnodiging , dus geen bedreigingen hier ;
  Esau’s corruptie “Levi” maakt dit hoofdstuk vrijwel onmiddellijk onschadelijk ! ;
  zin :]

“u moet begrijpen (..waarom..) (ki=me) ik deze instructie tot u zend ,
[=want] mijn verbond [=’terugkeer van eden’] zou met (..ú..) kunnen zijn ,        [=’geen “Levi” !’]
zegt IEUE van de legermachten ;

 • [4-7 : gerestaureerd]

mijn verbond zal [eden-] leven en [eden-] vrede zijn ,
en ik zal het (voort) brengen [=door] [=hen] (..die..) (mra=mi) mij zullen vrezen [=’respecteren’] ,
[=als] degenen die in verwarring zullen zijn tegenover mijn naam ;              [=’niet oppervlakkig’]

 
6 de ware wet zal in [=hun] [=’zonen’] mond zijn ,                                          [=’na hun restauratie’]
en op hun lippen [=’taal’] zal geen ongerechtigheid gevonden worden ;                        [=’Jes. 50’]
zij zullen in [eden-] vrede en oprechtheid met mij wandelen ,
[=als] (..de zonen..) die zullen zijn teruggekeerd uit [=hun] ongerechtigheid ;      [=’dit lichaam’]

 
7 [=omdat] de lippen van (..de zonen [=’op aarde’]..) (kn=bn) (..het verbond..) (dth=brth) bewaren ,
 
[=als] de wet uit [=mijn] mond [=’als originele tekst’] [-die voortgegaan is] , die zij zoeken ,
(..daarom..) (ki=lkn) zullen [=zij] (..de zonen..) (kn=bn) zijn van IEUE van de legermachten ;      

 
8-9
… maar wanneer zielen van die weg (naar eden) afwijken :
and·you you-withdrew from the·way you-cause-to-stumble many-ones
in·the·law you-ruin covenant-of the·Levi he-says ieue-of hosts and·moreover I I-give you
ones-being-despised and·ones-low to·all-of the·people as·matter-of which there-is-no·you
ones-keeping ways-of·me and·ones-lifting-up faces in·the·law
But ye are departed out of the way; ye have caused many to stumble at the law;
ye have corrupted the covenant of Levi, saith the LORD of hosts. Therefore have I also made
you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways,
but have been partial in the law.

 • context : … but when souls will depart from that way (to eden) :

line ,

 • [=’we skipped the “caused” because that belongs to Esau’s corruption about ‘priests’ ;
  the “lift up the face” is also in Mal. 1 , used as “to favour”, and see Num. 6:26 ;
  line :]

and=but [+if] you – depart – from – the way ,      +                                                            
you (will) stumble – [=over] the law – [+like] the many ones ,
(..+because..) you corrupt [=’by matrix’ ; -shchth’] – [+my] covenant ,                 [=’no “Levi” here !’]
says – IEUE of – hosts ;

 
[=then] indeed – I – (will) make – you – (to be) the despised – and humiliated ones ,
to=as all – the people – [=who] – (have) [=not] (ain=la) – kept – my way ,
and=by [+not] (having) lifted up – [+their] face – [=over] the law ;                    [=’to favour the law’]

U echter, u bent afgeweken van de weg : velen hebt u door uw onderwijs in de wet
doen struikelen. U hebt het verbond met Levi tenietgedaan, zegt de Heer van de legermachten.
Daarom heb ik ook u verachtelijk gemaakt en onbeduidend voor heel het volk ,
want u neemt mijn wegen niet in acht en ziet bij uw onderwijs in de wet de persoon aan.

 • [=’het “doen (struikelen)” is weggelaten want dat hoorde bij Esau’s corruptie ‘priesters’ ;
  het “aangezicht opheffen (‘en over u lichten’)” is ook in Mal.1 , en vergelijk Num. 6: 26 ;
  zin :]

“[=maar] [+indien] u van de weg afwijkt ,
zult u struikelen [=over] de wet , [+zoals] velen ,
(..+omdat..) u mijn verbond corrumpeert [=’door matrix’ ; -shchth] ,               [=’geen “Levi” hier !’]
zegt IEUE van de legermachten ;

 
[=dan] zal ik u inderdaad maken tot degenen die veracht en vernederd zijn ,
[=als] al de mensen [=die] mijn weg niet in acht hebben genomen ,
[=doordat] (zij) [+hun] aangezicht – [+niet] opgeheven hebben [=over] de wet ;  [=’begunstigen’] 

 
part II   —   deel II

 
10-11-12
… maar veel zielen zullen hun keuze hebben gemaakt – en het resultaat :
?·not father one to·all-of·us ?·not El one he-created·us for-what-reason
we-are-being-treacherous man in·brother-of·him to·to-profane-of covenant-of
fathers-of·us she-is-treacherous Judah and·abhorrence she-is-done in·ishral in·Israel
and·in·Jerusalem that he-profanes Judah sanctuary-of ieue which he-loves and·he-possessed
daughter-of El one-foreign he-shall-cut-off ieue to·the·man who he-is-doing·her being-roused
and·responding from·tents-of Jacob and·bringing-close present to·ieue-of hosts 
Have we not all one father? hath not one God created us? why do we deal treacherously
every man against his brother, by profaning the covenant of our fathers? Judah hath dealt
treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem; for Judah hath

profaned the holiness of the LORD which he loved, and hath married the daughter of
a strange god. The LORD will cut off the man that doeth this, the master and the scholar,
out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the LORD of hosts.

 • context : … but many souls will have made their choice – and the result :

line ,                                                                                                                                        [10-12 : restored]

 • [=’this section 10-12 :
  the term “treason” (-bgd) is the same cluster as “garment” (=our type body) ,
  showing already what cáuses the treason ; and this theme will culminate in line 16-17 ;
  line

“(in) the one [-place] – (..you do..) [-this] :    +                                 [=’line 13 : in the sécond you do..’]
(to) not – (..keep..) – (..the way..) (kl=drk) of – [+your] deity ,        +                             [=’way : line 8’]
[+by] (..[+your] profaning of..) (achd=chll) – (..his covenant..) (bra=brth) ;                                 [=’1x’]

————————
for [=that] reason – [=you] are [also-] treacherous , each – [=to] his brother ,
to=by [+your] profaning – the covenant of – (..IEUE..) ;                     [=’no “fathers” here !’]      [=’2x’]

 
11 [+for] (..each..) – (is being) treacherous ,        +             
and=as the abhorrence – (which is) done – in [=Judah] [=’world’] – and – Jerusalem [=’earth’] ;
[=because] – (..the people ..) – profane – (..the covenant..) of – IEUE , which – he loves ;      [=’3x’]
(causing) – a fóreign – (..[matrix-] covenant..) (bth=brth) – (..to rule..) [=’matrix rule ; -baal’] ;  

 • [=’above :
  Esau’s corruption of entire part II starts here with his invented theme “marry + woman” ;
  2) the “Judah + Jerusalem” is always paired as “this world + this earth” :]

 
12 (..+therefore..) IEUE – (will) — cut off – [=each] – (who) does [=this] ,
[+as] (..the people..) of – Jacob – (who are) – [=not] (our=la) – answering [+him] [=IEUE] ,
and=for – [+they[ (are) – [+not] – bringing near – the gift – to IEUE of – hosts ;            [=’see Mal. 1’]

(Volkszonden)
Hebben wij niet allen éen Vader ? Heeft niet éen God ons geschapen ?
Waarom handelen wij dan trouweloos, eenieder tegen zijn broeder, door het verbond
met onze vaderen te ontheiligen ? Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad
begaan in Israël en Jeruzalem . Want Juda ontheiligt het heilige van de Heer, dat hij liefheeft :
hij is met de dochter van een vreemde god getrouwd . Moge de Heer eenieder die dat doet ,
uitroeien uit de tenten van Jakob, wie waakt en wie antwoordt, zelfs wie een graanoffer
brengt aan de Heer van de legermachten .

 • [=’deze sectie 10-12 :                                                                                     [10-12 : gerestaureerd]
  de term “trouweloos , verraad” (-bgd) is dezelfde cluster als “gewaad” (=ons type lichaam) ,
  hier al tonend wát het verraad veroorzaakt – en dit thema culmineert in zin 16-17 ;
  zin :]

“(ten) eerste doet u [-dit] :      +                                                         [=’zin 13 : ‘ten tweede doet u…’]
(het) niet in acht nemen van de weg van [+uw] godheid ,      +                             [=’de weg : zin 8’]
[+door] (het) (…door u ontheiligen van..) (achd=chll) (..zijn verbond..) (bra=brth) ;            [=’1x’]

————————
om [=die] reden] handelt u [ook-] trouweloos , ieder – [=tegen] zijn broeder ,
[=doordat] [+u] het verbond van (..IEUE..) ontheiligd ;             [=’geen “vaders” hier !”]      [=’2x’]

 
11 [+want] (..ieder..) handelt trouweloos ,      +
[=als] de gruwel die gedaan wordt in [=Judah] [=’deze wereld’] en Jerusalem [=’deze aarde’] ;
[=omdat] (..de mensen..) (..het verbond..) van IEUE , dat hij liefheeft , ontheiligen ;         [=’3x’]
wat veroorzaakt dat een vréemd (..[matrix-] verbond..) (bth=brth) (..heerst..) [=’matrix ; -baal’] ;

 • [=’boven :
  Esau’s corruptie van heel deel II begint hier met zijn bedachte thema “dochter+trouwen” ;
  2) het “Judah+Jerusalem’als paar is altijd “de wereld+de aarde” :]

 
12 (..+daarom..) zal IEUE [=ieder] die [=dit] doet , afsnijden ,
[+als] (..de mensen..) van (..Jacob..) die [+hem] [=IEUE] [=niet] (our=la) antwoorden ,
[=want] [+zij] brengen de gift aan IEUE van de legermachten [+niet] naderbij ;      [=’zie Mal. 1’]

 
13-14
… waarom de meeste gelovigen God niet (kunnen) ervaren :
and·this second you-are-doing to-cover-of tear altar-of ieue lamentation
and·groaning from·there-is-no further to-face-of to the·present and·to·to-take-of
acceptance from·hand-of·you and·you-say on what ? on that ieue he-testified
between·you and·between woman-of youths-of·you which you you-are-treacherous
in·her and·she partner-of·you and·woman-of covenant-of·you
And this have ye done again, covering the altar of the LORD with tears, with weeping,
and with crying out, insomuch that he regardeth not the offering any more, or receiveth [it]
with good will at your hand. Yet ye say, Wherefore? Because the LORD hath been witness
between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously:
yet [is] she thy companion, and the wife of thy covenant.
‘again’ , 8145 sheni ‘second , second time [another, other, two]’ ;
‘companion’ , H2278 chabereth ‘companion’ 1x ; chabar ‘join, attach [unite]’ to bind ;

 • context : … why most believers (can) not experience God :

line ,

 • [=’actually , this is a very … sad theme ;
  but yes indeed he explained many many things through the prophets ;
  line :]

“and – (in) the second [-place] – you do – this :
covering – the altar of – IEUE – [+with your] tears , [+as] the lamenting – and sighing ,
[=because] [+he] [=IEUE] is-not-there – (..lifting up..) – [+his] face – [=over] – [+your] gift ,
and=as receiving (it) – [+with] favour – from your hand ;                                          [=’compare line 9’]

 
and you say : on=because of – what (is this) ? ;
on=because – IEUE – witnesses – between you – and – [+his] (..covenant..) ,   +   [=’no “woman”!’]
which – you (are being) treasonous – in=against ;
and=for – you (do) – [=not] (eia=la) – (..jóin..) – the covenant – (..of IEUE..) ;                             [=’sic’]

In de tweede plaats doet u dit : het altaar van de Heer bedekken met tranen ,
met geween en gekerm , omdat hij zich niet langer tot het graanoffer wendt
en dat in welgevallen uit uw hand aanneemt . Dan zegt u : waarom ?
Omdat de Heer Getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd , tegen wie ú trouweloos
handelt , terwijl zíj toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is .

 • [=’eigenlijk is dit een erg …. verdrietig thema ;
  maar inderdaad heeft hij erg veel uitgelegd , via de profeten ;
  zin :]

“en [ten-] tweede doet u (dit) :
het altaar van IEUE bedekkend [+met uw] tranen , [+als] het weeklagen en zuchten ,
[=omdat] [+hij] [=IEUE] er-niet is , [+zijn] aangezicht (..opheffend..) [=over] [+uw] gift ,
[=als] (het) welgevallig uit uw hand aanvaardend ;                                               [=’vergelijk zin 9’]

 
en u zegt : waarom (is dit zo) ? ;
[=omdat] IEUE getuigt tussen u en [+zijn] (..verbond..) ,    +                              [=’geen “vrouw”!’]
[=waartegen] u trouweloos handelt ;
[=want] u (..sluit zich niet áan..) (bij) het verbond (..van IEUE..) ;                                          [=’sic’]

 
15-16-17
slot : … maar de zonen hebben het verbond niét verlaten :                      (+het probleem)
and·not one he-madedo and·rest-of spirit to·him and·what ? the·one seeking
seed-of Elohim and·you-are-kept in·spirit-of·you and·in·woman-of youths-of·you
must-not-be he-is-being-treacherous that he-hates to-send-away-of he-says ieue
Elohim-of ishral and·he-covers wrong on garment-of·him he-says ieue-of hosts
and·you-are-kept in·spirit-of·you and·not you-shall-be-treacherous you-weary ieue
in·words-of·you and·you-say in·what ? we-weary in·to-say-of·you all-of one-doing-of
evil good in·eyes-of ieue and·in·them he he-delights or where ? Elohim-of the·judgment
And did not he make one? Yet had he the residue of the spirit. And wherefore one?
That he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal
treacherously against the wife of his youth. For the LORD, the God of Israel, saith that he
hateth putting away: for [one] covereth violence with his garment, saith the LORD of hosts:
therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. Ye have wearied the LORD
with your words. Yet ye say, Wherein have we wearied [him]? When ye say,
Every one that doeth evil [is] good in the sight of the LORD, and he
delighteth in them; or, Where [is] the God of judgment?
‘violence’ , H2555 chamas ‘violence [most] (wrong)’ ; -chbr ? ;
context : closing : … but the sons have nót abandoned the covenant :     (+the problem)

line ,

 • [=’the KJV “woman + youth” and “spirit” repeats Esau’s same corruptions , previously ;
  with “violence” the “flesh” is meant , compare apostle Paul ;
  line :]

and=but – the ones – (who will) nót – do [-those things] ,                                          [15-17 : restored]
(will be) the remnant of – (..the sons..) – (..of [eden-] Ishral?..) (l=ishrl) ,
(..who..) (me=mi) – (are) the ones – seeking – (..the law?..) (zro=thre) of – [+their] deity ;
and=for [=they] (will) keep – (..the covenant..) – (..of IEUE..) ,          [=’no “woman” ; and see line 7’]
[+and] – [=they] (will) – not – (be) treacherous ;      +                                                                        [=’1x’]

 
16 that=because – [=they] háte – (..their garment [=’body’]..) (shlch=lbush) ,                   [=’see next’]
says – IEUE – the deity of – [eden-] Ishral ,                                                             [=’as the eden-people’]
and=for – violence – (is) hidden – on=in – the garment [=’body’] , says – IEUE of – hosts ;
they (will) keep – (..the covenant..) ,        +
and [=they] (will) – not – (be) treacherous ;                                                                                         [=’2x’]

 

 • [=’below : now that the point has been made that “the body ITSELF is the problem” ,
  it completely nails how christianity fails to identify the real problem of sin ;
  line :]

17 [+but] you weary – IEUE – [=with] your (..ways..) (dbr=drk) ,
and=when you say : [=by] what – (do) we weary [-him] ? ;
[=because] you say :
all – the ones doing (!) – evil – (are) [+not] – good – in the eyes of – IEUE ,
and – he [=IEUE] – (does) [+not] – delight – in them :
(..he (will) be..) (aie=eie) – the deity of – judgment [+on them] .

Heeft Hij er niet maar éen gemaakt , hoewel Hij nog geest overhad ?
En waarom die ene ? Hij zocht een goddelijk nageslacht .
Daarom, wees op uw hoede met uw geest, en handel niet trouweloos tegen de vrouw
van uw jeugd . Want de Heer, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van
de eigen vrouw haat, hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad,
zegt de Heer van de legermachten. Wees dus op uw hoede met uw geest
en handel niet trouweloos. U vermoeit de Heer met uw woorden , toch zegt u :
waarmee vermoeien wij Hem ? Doordat u zegt : iedereen die kwaad doet ,
is in de ogen van de Heer goed, híj is hun genegen. Of: waar is de God van het oordeel ?

 • [=’het KJV “vrouw + jeugd” en “geest” herhaalt Esau’s zelfde corrupties , hiervoor ;
  met “geweld” wordt “de vleselijke mens” bedoeld – vgl. apostel Paulus ;
  zin :]

“[=maar] – degenen – (die) [+deze] [-dingen] niét doen ,                              [15-17 : gerestaureerd]
zullen het overblijfsel zijn (als) (..de zonen..) (..van [eden-] Ishral?..) (l=ishrl) ,
(..die..) (me=mi) degenen zijn die (..de wet?..) (zro=thre) van [+hun] godheid zoeken ;
[=want] [=zij] bewaren (..het verbond..) (..van IEUE..) ,                   [=’geen “vrouw” ; en zie zin 7’]
[+en] [=zij] zullen niet trouweloos handelen ;    +                                                                          [=’1x’]

 
16 [=omdat] [=zij] (..hun gewaad [=’lichaam’]..) (shlch=lbsh) háten ,                           [=’zie hierna’]
zegt IEUE de godheid van [eden-] Ishral ,                                                         [=’als de eden-mensen’]
[=want] [=in] het gewaad ligt geweld verborgen , zegt IEUE van de legermachten ;
zij zullen (..het verbond..) bewaren ,      +
en [=zij] zullen niet trouweloos handelen ;                                                                                     [=’2x’]

 

 • [=’beneden : nu het punt is gemaakt dat “dit lichaam ZELF het probleem is” ,
  wordt glashard duidelijk dat de christenheid faalt om de echte zonde te identificeren ;
  zin :]

17 [+maar] u vermoeit IEUE [=met] uw (..wegen..) (dbr=drk) ,
[=dan] zegt u : waarmee vermoeien wij [-hem] ? ;
[=wanneer] u zegt :
al degenen die kwaad doen (!) zijn [+niet] goed in de ogen van IEUE ,
en hij heeft [+geen] welgevallen in hen :
(..hij zal..) (aie=eie) de godheid van oordeel [+over hen] zijn .
  

 


10.07july.2020   —   submitted as first version , and definitive – hetReport series