Mal. 3 : het Verbond :
de zonen worden gezuiverd
om ‘de gift’ te brengen
(begrijpen van profeten)
+ waarschuwing aan
mopperende gelovigen
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous chapter 2 ;
titled : the Covenant :
the sons are purified (read: smitten) to can
bring ‘the gift’ – as understanding prophets ;
+ warning to grumbling believers ;
main theme :
corrupt words have polluted the good words ,
but when the corruptions will be removed
the right text will show – as ‘prey’ for the sons
and as their ‘gift’ to God ;

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup mistakes + context ;
was partly corrupted – and for a reason !

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk 2 ;
… hoofdthema : corrupte woorden hebben de goede woorden vervuild ;
daarom moeten de zonen eerst ‘gezuiverd worden’ (lees : geslagen)
opdat zij begrijpen dat , indien de corrupties worden verwijderd ,
de juiste tekst zal verschijnen – als ‘prooi’ voor hen , en als hun ‘gift’ aan God ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ,
na opruimen van fouten + context ;
was gedeeltelijk gecorrumpeerd — en met reden !
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Malachi 3

1-2-3-4
vervolg : … de (144,000) zonen worden gesmolten en gezuiverd :
behold·me ! sending messenger-of·me and·he-surfaces way to·faces-of·me and·suddenly
he-shall-come to temple-of·him the·lord whom you ones-seeking and·messenger-of
the·covenant whom you ones-delighting behold ! he-comes he-says ieue-of hosts and·who ?
enduring day-of to-come-of·him and·who ? the·one-standing in·to-be-seen-of·him that he
as·fire-of one-refining and·as·soap-of ones-being-launderers and·he-sits one-refining
and·one-making-clean silver and·he-makes-clean sons-of Levi and·he-cupels them
as·the·gold and·as·the·silver and·they-become to·ieue ones-bringing-close-of present
in·righteousness and·she-is-congenial to·ieue present-of Judah and·Jerusalem as·days-of
eon and·as·years former-ones
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord,
whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant,
whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts. But who may abide
the day of his coming? and who shall stand when he appeareth? for he [is] like a refiner’s fire,
and like fullers’soap: And he shall sit [as] a refiner and purifier of silver: and he shall purify
the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the LORD
an offering in righteousness. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant
unto the LORD, as in the days of old, and as in former years

 • context : continued : … the (144,000) sons are refined and purified :

line ,

 • [=’line 1 is the introduction of the continuing theme ; no reference to Christ here :]

“behold ! ,
[+I] (will) (..take..) – (..my sons..) , and [=their] face – (will) (..see..) (drk=amr) – my face ;
and=for – [=they] (will) – suddenly – go       +                                                                               [=’1x’]
to – (..the mountain?..) of – the lord – whom – they (are) seeking ,                           [=’chapter 2’]
[=as] (..the ones keeping..) – the covenant – [=which] – (..I..) – delight in ;       [=’ch.2 + line 12’]
behold ! , [=they] (will) go , says – IEUE of – hosts ;                                                                    [=’2x’]

 

 • [=’but befóre that could happen , the (candidates for) the sons will go through hell –
  related to “the gift” which they must find : see line 3 , and rest of chapter ;
  line :]

2 and=but who [-of you] – (will) endure – the days – (which will) come [+upon] [=you] ,
and who – (will be) standing – [=when] [+they] [=’days’] (will) appear ? ;
that=because – (..[=they] (will) be..) (eua=eie) – [=like] – a refining – fire ,
[=like] the soap of – one (who) launders ;

 
3 and=for [=they] [=’sons’] (will) dwell – (in) the ones [=’days’] melting – and purifying – silver ,
and [=they] [=’days’] (will) clean  – the sons of – (..[eden-] Ishral..) ;
and [+when] [=they] [=’sons’] – (háve been) purged – [=like] gold – and silver ,
they (will) be – the ones (who will) bring near – the gift – to IEUE , (..as the righteous (gift)?..) ;  

 
4 and=for (..the sons..) of – (..[eden-] Ishral..) – (..(will) return..) (orb=shb) ,             [=’to eden’]
and – the days of – olden – (..(will) become..) , as – the former – years ;             [=’as Paradise’]

(Profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus)
Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal . Plotseling zal naar zijn tempel
Komen die Heer die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in wie u vreugde vindt .
Zie, hij komt, zegt de Heer van de legermachten . Maar wie zal de dag van zijn komst
verdragen? Wie zal bij zijn verschijning standhouden? Want hij is als vuur van een edelsmid,
en als zeep van de blekers . Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: hij zal de
levieten reinigen en hun zuiveren als goud en zilver . Dan zullen zij de Heer een graanoffer
brengen in gerechtigheid . Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heer
aangenaam zijn , zoals in de dagen van oude tijden af , zoals in vroeger jaren .

 • [=’zin 1 is de introductie van het doorlopende thema ; geen verwijzing naar Christus hier :]

“zie ! ,
[+ik] zal (..mijn zonen..) (..wegnemen..) , en [=hun] gezicht zal mijn aangezicht (..zien..) ;
[=want] zij zullen plotseling gaan      +                                                                                           [=’1x’]
naar (..de berg?..) van de Heer die zij zoeken ,                                                                   [=’hfdst.2’]
[=als] degenen die het verbond (..bewaren..) [=waar] [+ik] behagen in heb ;     [=’hf.2 +zin 12’]
zie ! , [=zij] zullen gaan , zegt IEUE van de legermachten ;                                                        [=’2x’]

 

 • [=’maar vóordat dit kan gebeuren , moeten (de candidaat-) zonen nogal door een hel –
  gerelateerd aan “de gift” die zij moeten vinden : zie zin 3 , en rest van hoofdstuk ;
  zin :]

2 [=maar] wie [-van u] zal de dagen die [+op] [=u] zullen komen , verdragen ,
en wie zal standhouden [=wanneer] [+zij] [=’dagen’] zullen verschijnen ? ;
[=omdat] (..zij..) [=als] een smeltend vuur (..zullen zijn..) (eua=eie) ,
[=zoals] de zeep van hen die schoonmaken ;

 
3 [=want] [=zij] [=’zonen’] zullen verblijven (in) hen [=’dagen’] die zilver smelten en reinigen ,
en zij [=’dagen’] zullen de zonen van (..[eden-] Ishral..) uitzuiveren ;
en [+wanneer] [=zij] [=’de zonen’] gezuiverd zijn [=als] goud en zilver ,
zullen zij degenen zijn die de gift naar IEUE brengen ,        (..als de rechtvaardige (gift)?..) ;

 
[=want] (..de zonen..) van (..[eden-] Ishral..) (..zullen terugkeren..) (orb=shb) ,    [=’naar eden’]
en de dagen van vanouds (..zullen worden..) , zoals de jaren van vroeger ;         [=’als Paradijs’]

 
5-6
… dan volgt het oordeel op aarde … :
and·I-come-near to·you for·the·judgment and·I-become witness making-haste
in·the·ones-making-enchantment and·in·the·ones-committing-adultery and·in
the·ones-being-adjured to·the·falsehood and·in·ones-extorting-of hire-of hired-one
widow and·orphan and·ones-turning-aside-of sojourner and·not they-fear·me he-says
ieue-of hosts that I ieue not I-alter and·you sons-of Jacob not you-are-finished
And I will come near to you to judgment; and I will be a swift witness against the sorcerers,
and against the adulterers, and against false swearers, and against those that oppress the
hireling in [his] wages, the widow, and the fatherless, and that turn aside the stranger
[from his right], and fear not me, saith the LORD of hosts. For I [am] the LORD, I change not;
therefore ye sons of Jacob are not consumed.
‘pleasant’ , H6149 arab ‘pleasant’, a few , negative ;
‘change’ , H8138 shanah ‘repeat, do again or second time’ [from ‘two’] ;

 • context : … then follows the judgment upon earth … :

line ,

 • [=’we saw elsewhere how “adultery” was linked to “loving this world’s awareness”
  and “swearing falsehood” to “only accepting the Gospel version” etc ;
  line :]

“[=then] I (will) come near – to [=them] [=’Jacob’] – for judgment ,        [=’adm-souls on earth’]
and I (will be) – a swift – witness – in=against the enchanters ,   
[=against] the ones (who) commit adultery ,
and [=against] the ones (who) swear [-allegiance] – to falsehood [=’inversion’] ;
[=against] the ones (who) extort – the employee – (thru) [+his] wage ,    +
[+and] [extort-] the widow – and the orphan ,
and the ones (who) turn away – the stranger ;                                            [=’not today’s context’]
and=for – they (do) – not – fear me , says – IEUE of – hosts ;       +

 
that=but – I – IEUE – (..repeat..)       +
(..that..) (la=ki) – you , the sons of – (..[eden-] Ishral..) , (will) nót – (be) destroyed ; 

Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars ,
tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een
dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen,

en mij niet vrezen , zegt de Heer van de legermachten .
(Zegen na bekering tot de Heer)
Want ík, de Heer, ben niet veranderd , ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen .

 • [=’zie Engels :]

“[=dan] zal ik naar [=hen] [=’Jacob’] toe komen voor het oordeel ,      [=’adm-zielen op aarde’]
en ik zal een snelle getuige zijn [=tegen] de magiërs ,
[=tegen] degenen die overspel plegen ,
en [=tegen] degenen die [trouw-] zweren aan leugen [=’inversie’] ;
[=tegen] degenen die de werknemer chanteren (met) [+zijn] loon ,     +
[+en] de weduwe en de wees [-chanteren] ,
en degenen die de vreemdeling doen omdraaien ;                                [=’geen huidige context’]
[=want] zij vrezen [=’respecteren’] mij niet , zegt IEUE van de legermachten ;       +

 
[=maar] ik , IEUE , (..herhaal..)       +
(..dat..) (la=ki) u , de zonen van (.. [eden-] Ishral..) , niét vernietigd zult worden ;  

 
part II   —   deel II

 
7-8
… de uitnodiging om zonen te wórden : door de schrift te verstaan (=’de gift’) :
to·from·days-of fathers-of·you you-withdrew from·statutes-of·me and·not you-keep
return-you ! to·me and·I-shall-return to·you he-says ieue-of hosts and·you-say in·what ?
we-shall-return ?·he-shall-defraud human Elohim that you ones-defrauding me
and·you-say in·what ? we-defraud·you the·tithe and·the·heave-offering
Even from the days of your fathers ye are gone away from mine ordinances, and have not
kept [them]. Return unto me, and I will return unto you, saith the LORD of hosts. But ye said,
Wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say,
Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings.

 • ‘rob’ , H6906 qaba ‘to rob’ (only in proverbs and here ; dubious) ; -qab cluster dubious ;
  H1589 ganab ‘rob, steal’
 • ‘tithes’ , H4643 maaser ‘tenth, tithe’ ; -eser ‘ten’ ;
 • context : … the invitation to becóme sons : by understanding scripture (=’the gift’) :

line ,

 • [=’see for the same theme “the curse” and used terms Jer. 8, 11 and 12 ;
  first “an action is required” because of the call ‘to return’ ,
  which related to ‘statutes’ (the text) which has been corrúpted —
  in Jeremiah and Isaiah chapters the corruption is presented as “the good words
  (=’the humble ones’) who have been mixed with the corrupted (=evil) ones” ; 
  line :]

“[=since] the days of – your [500 BC-] fathers – you departed – from my statutes ,
and (have) – not – kept them ;                                                           [=’because of the curse’]
[which write:] return to me ! – [=then] I (will) return – to you ,
says – IEUE of – hosts ;
[=but] you say : wherein – (must) we return ? ;                                      [=’in which aspect’]

———————-                                                                                          [8 below : restored ?]
8 (..you..) (adm=athm) – (were) (..robbed?..) – [+from] [+your] deity ,
[+as] the ones (who were) (..robbed?..) – [+from] me ;
and you say :
in=by what – (have) we (been) (..robbed?..) ? ;

 
[+by] (..the evil ones [=’corrupt words’] ..) – [+in] (..the humble ones [=’right words’] ..) ;    +
Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen ,
en hebt u ze niet in acht genomen .Keer terug naar mij, en ik zal naar u terugkeren,
zegt de Heer van de legermachten . Maar u zegt : in welk opzicht moeten wij terugkeren ?
Zou een mens God beroven ? Werkelijk , u berooft mij !
En dan zegt u : waarvan beroven wij u ? Van de tienden en het offer !

 • [=’zie voor zelfde thema “de vloek” en de bewoordingen Jer. 8, 11 en 12 ; en zie Engels ;
  zin :]

“[=sinds] de dagen van uw [500 BC-] vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen ,
en u hebt ze niet in acht genomen ;                                                           [=’vanwege de vloek’]
[die schrijven:] keer terug naar mij ! , dan zal ik naar u terugkeren ,
zegt IEUE van de legermachten ;
[=maar] u zegt : waarin moeten wij terugkeren ? ;                                      [=’in welk opzicht’]

—————————                                                                                    [zin 8 : gerestaureerd ?]
8 (..u..) (adm=athm) (werd) (..beroofd?..) [+van] uw godheid ,
[+als] degenen die [+van] mij (..beroofd?..) werden ;
en u zegt :
[=waardoor] werden wij (..beroofd?..) ? ;

 
[+door] (..degenen die boosaardig zijn [=’corrupte woorden’].. )      +
[+in] (..degenen die nederig zijn [=’de goede woorden’]..) ;                                    +               

 
9-10
… zet de goede woorden op de juiste plaats ! – en de zegen zal volgen :
in·the·curse you ones-being-cursed and me you ones-defrauding the·nation
all-of·him bring-you ! all-of the·tithe to house-of the·treasure and·he-shall-become
prey in·house-of·me and·test-you·me ! please ! in·this he-says ieue-of hosts if not
I-shall-open to·you crevices-of the·heavens and·I-empty to·you blessing till no
sufficient-storage
Ye [are] cursed with a curse: for ye have robbed me, [even] this whole nation.
Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house,
and prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows
of heaven, and pour you out a blessing, that [there shall] not [be room] enough [to receive it].
‘food’, H2964 tereph ‘prey’(17x in prophets , 4x ‘food’ is corrupt’) ;

 • context : … set you all the true words in the right place ! – and blessing will follow :

line ,

 • [=’in line 9 Esau used the same corruption of H3994 and H779 as in previous chapter ;
  line :]

“you – (have been) (put under a) curse – in=by (..the evil ones [=’corrupte words’]..) ,
and=for – [=they] – (have) (..robbed?..) – all  – (..the humble ones [=’right words’]..) ;

 
10 bring [=’set’] you ! – all – (..the humble ones..) – to=into – (..the right..) – (..place..) ,
and [=they] (will) become – a prey – in=to (..you..) ;                             [=’as the real text’]
and you test [=’tempt’] me , please ! , [=with] this ,                                   [=’see line 15 !’]
says – IEUE of – hosts ,
if – I – (would) not – open – the window of – heaven ,
and pour out – a blessing – [=upon] you – until – [+you] (can) not – contain (more) ;       + 

U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel .
Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is .
Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel
voor u zal openen, en de zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn .

 • [=’zin 9 : Esau’s zelfde corruptie van H3994 en H779 , zie vorig hoofdstuk ;
  zin :]

“u bent onder een vloek komen te staan       +
[=vanwege] (..degenen die boosaardig zijn [=’corrupte woorden’]..) ,
[=want] zij hebben al (..degenen die nederig zijn [=’goede woorden’] ..) (..beroofd?..) ;

 
10 brengt [=’zet’] u ! al – (..degenen die nederig zijn..) [=op] (..de juiste..) (..plaats..) ,
en [=zij] zullen [tot-] een prooi voor [=u] worden ;                        [=’als de echte tekst’]
en test [=’beproef’] mij , alstublieft ! , [=met] dit ,                                [=’en zie zin 15 !’]
zegt IEUE van de legermachten ,
of ik niet het venster van de hemel zou openen ,
en een zegen [=over] u uit zou gieten tot [+u] niet (meer) kunt opnemen ;   

 
11-12
… meer zegeningen :
and·I-rebuke for·you in·the·one-devouring and·not he-shall-ruin to·you
fruit-of the·ground and·not she-shall-bereave for·you the·vine in·the·field he-says
ieue-of hosts and·they-pronounce-happy you all-of the·nations that you-shall-become
you land-of delight he-says ieue-of hosts
And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of
your ground; neither shall your vine cast her fruit before the time in the field,
saith the LORD of hosts. And all nations shall call you blessed: for ye shall be
a delightsome land, saith the LORD of hosts.
‘bereave’, H7921 shakal ‘bereave, bare, barren’ ;
‘call blessed’, H833 ashar ‘call blessed (but in Is. ‘to guide’) ;

 • context : … more blessings :

line ,
and=for I (will) rebuke – the [matrix-] destroyer – for (..your sake..) :               (akl=schchth)
he (will) – not – ruin [=’by matrix’] [+you]       +                              [=’by Revelation ; see line 6’]
(..because of..) (l=ol) – the fruit of – (..your work..) (adme=oshe) ;     [=’per previous theme’]                       

—————————–
(…………..) – (………….) – (………….) – (…………) ,                                                                      [<< lost]
says – IEUE of – hosts ;

 • [=’above : the “ground + field + vine” is corrupt – because it isn’t the theme here ,
  Esau changed it to suggest it is about the land palestine ;
  but second half does not contain even óne trustable word to can restore it :]

 
12 and – all – (..the people [=’in eden’]..) – (will) call – you – blessed ,                   [=’next 15’]
that=because – you (had) become – (..the sons..) – [+I] delight (in) ,                     [=’next 17’]
says – IEUE of – hosts ;                                                             [=’because it starts with the sons’]

Ik zal u ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem
bij u niet te gronde richt , en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven ,
zegt de Heer van de legermachten . Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen,
want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heer van de legermachten .

“[=want] ik zal de [matrix-] vernietiger bestraffen (..ter wille van u..) :              (akl=shchth)
hij zal [+u] niet te gronde richten ,       +                                   [=’door Openbaring’, vgl. zin 6’]
(..vanwege..) (l=ol) de vrucht van (..uw werk..) (adme=oshe) ;               [=’per vorig thema’]

—————————
(…………) – (………..) – (…………) – (………..) ,                                                                 [<< verloren]
zegt IEUE van de legermachten ;

 • [=’boven : zie Engels voor de corruptie :]

 
12 en al (..de mensen [=’in eden’]..) zullen u gelukkig prijzen ,                      [=’volgende 15’]
[=omdat] u (..de zonen..) bent geworden die [+mij] behagen ,                     [=’volgende 17’]
zegt IEUE van de legermachten ;                                           [=’want het begint met de zonen’]

 
part III   —   deel III

 
13-14-15
… maar een bepaalde groep moet niets hebben van de zonen :                   (=deze dagen)
they-are-steadfast on·me words-of·you he-says ieue and·you-say what ?
we-are-spoken-to on·you you-say futility to-serve Elohim and·what ? gain that
we-keep charge-of·him and·that we-go somberly from·faces-of ieue-of hosts and·now
we ones-pronouncing-happy arrogant-ones moreover they-are-built-up ones-doing-of
wickedness moreover they-test Elohim and·they-are-escaping
Your words have been stout against me, saith the LORD. Yet ye say, What have we spoken
[so much] against thee? Ye have said, It [is] vain to serve God: and what profit [is it] that
we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the LORD of hosts?
And now we call the proud happy; yea, they that work wickedness are set up; yea,
[they that] tempt God are even delivered.

 • context : … but a certain group has an aversion against the sons :                  (these days)
  … the ‘talk’ :
  cannot be ‘words’ [in right direction]
  so we had to use some neutral expression ;

line ,
“your (..talk..) – (is) harsh – [=to] me , says – IEUE ,                           [=’I think they are harsh’]
and=but you say :
what – (is) our [harsh-] (..talk..) – [=to] you ? ;

 
(..+because..) you say :
in vain – we serve – [+our] deity ,
and=for what (is) – [+our] profit – [=when] – we keep – his ordinance ,
and (are) [but] walking – somberly – in front of – IEUE of – hosts ? ;        +

 

 • [=’below : the subject indeed must be about you + we ; and from their point of view
  the ‘arrogance’ (as wickedness) must be “the interpretation of scripture” ;
  important – this group has NOT READ this chapter !            (and compare line 9-10) ;
  line :]

and now – we – (should) [even-] call – the arrogant ones [=’sons’] – blessed ? ,    [=’line 12’]
[=as] the ones doing – wickedness – (who would be) built up ,                              [=’restored’]
(who are) tempting – [+our] deity – [=so] they (would) escape ? ;           [=’from Revelation’]

(Troost in aanvechting) Uw woorden tegen mij waren te hard , zegt de Heer . Maar u zegt:
wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken ? U zegt : God dienen is nutteloos !
Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen en dat wij in
het zwart gaan voor het aangezicht van de Heer van de legermachten ? Welnu, wij prijzen
de hoogmoedigen gelukkig : niet alleen worden zij die goddeloosheid doen, opgebouwd ,
zelfs als zij God beproeven , ontkomen zij .

“uw (..uitspraken..) zijn hardvochtig [=tot] mij , zegt IEUE ,            [=’ik vind ze hardvochtig’]
[=maar] u zegt :
wat zijn onze [hardvochtige-] (..uitspraken..) [=tot] u ? ;

 
(..+omdat..) u zegt :
voor niets dienen wij [+onze] godheid ,
[=want] wat is het voordeel [+voor ons] [=wanneer] wij zijn verordeningen uitvoeren ,
en [slechts-] somber wandelen voor het aangezicht van IEUE van de legermachten ? ;      +

 

 • [=’beneden : het onderwerp moet inderdaad over u + wij gaan ; en vanuit hun standpunt
  moet ‘de arrogantie’ (als slechtheid) “de interpretatie van de schrift” zijn ;
  belangrijk – deze groep heeft dit hoofdstuk NIET GELEZEN !           (en vgl. vers 9-10) ;
  zin :]

en nu zouden wij [zelfs-] degenen [=’zonen’] die arrogant zijn , gelukkig moeten prijzen ? ,
[=als] degenen die slechte dingen doen , (en toch) opgebouwd zouden worden ,
die [+onze] godheid beproeven [=opdat] zij zouden ontsnappen ? ;     [=’aan Openbaring’] 

 
16-17
… het antwoord aan die verongelijkte groep – over de zonen :
then they-are-spoken-to fearing-ones-of ieue man associate-of·him
and·he-is-attending ieue and·he-is-hearing and·he-is-being-written scroll-of
memorial to·faces-of·him to·fearing-ones-of ieue and·to·ones-reckoning-of
name-of·him and·they-become to·me he-says ieue-of hosts for·the·day which I
makingdo special-possession and·I-spare on·them as·which he-is-sparing man on
son-of·him the·one-serving him
Then they that feared the LORD spake often one to another: and the LORD hearkened,
and heard [it], and a book of remembrance was written before him for them that feared
the LORD, and that thought upon his name. And they shall be mine, saith the LORD of hosts,
in that day when I make up my jewels; and I will spare them, as a man spareth his own son
that serveth him.
‘jewels’ ,H5459 segullah ‘my possession, special possession, treasured possession [Deut.]’ ;

 • context : … the answer to that muttering group – about the sons :

line ,

 • [=’the ‘value his name’ : ofcourse every believer values God’s name ,
  but the concept “name” includes (to know) everything of that person – his ideas ,
  dislikes , preferences , desires etc ; which he expressed in the books of the prophets ;
  line :]

[for-] at that [same-] time ,
they (who) fear [=’respect’] – IEUE – speak [in right direction] the one – (with) the other ,
and – IEUE – (is) attentive – and he hears (it) ;
and – (on) the scroll of – rememberance – (which is) before him         +
(are being) written – [the names of-] the ones (who) fear [=’respect’] – IEUE ,
[=as] the ones (who) value – his name ;                                                                    [=’see above’]

 
and=for they (will) be – mine , says – IEUE of – hosts ,
[=in] the day – [=when] – I – (will) make [-them as] – my treasured possession ;   [=’line 1’]
and=for I (will) spare – them ,         +                                                                           [=’see line 6’]
as=like – a man – spares – his son – (who) serves – him ;

Dan spreken zij die de Heer vrezen , ieder tot zijn naaste : De Heer slaat er acht op en luistert.
Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht , voor wie de Heer vrezen en wie zijn
naam hoogachten . En zij zullen voor mij, zegt de Heer van de legermachten , op de dag
die ik maken zal , een persoonlijk eigendom zijn .
Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient .

 • [=’het ‘zijn naam hoogachten’ : natuurlijk eert iedere gelovige de naam van God  ,
  maar het concept “naam” bevat (het kennen van) alles van die persoon – zijn ideeën ,
  voorkeuren , wensen , etc ; die hij duidelijk heeft gemaakt in de boeken van de profeten ;
  zin :]

 
[want-] in die [-zelfde] tijd ,      +
spreken [in goede richting] zij die IEUE vrezen [=’respecteren’] de een (met) de ander ,
en IEUE slaat er acht op en luistert ;
en (op) de boekrol van herinnering (?) die voor zijn aangezicht is       +
worden [de namen van-] degenen die IEUE vrezen opgeschreven ,
[=als] degenen die zijn naam hoogachten ;                                             [=’zie hierboven’]

 
[=want] zij zullen van mij zijn , zegt IEUE van de legermachten ,
[=op] de dag dat ik [-hen tot] mijn waardevolle bezitting zal maken ;              [=’zin 1’]
[=want] ik zal hen sparen ,       +                                                                          [=’zie zin 6’]
[=zoals] en man zijn zoon spaart die hem dient ;

 
18
slot : … nu over die groep zelf :
and·you-return and·you-see between righteous to·wicked between one-serving-of
Elohim to·whom not he-serves·him
Then shall ye return, and discern between the righteous and the wicked, between him
that serveth God and him that serveth him not.

 • context : closing : … now about that group themselves :

line ,
“and (..+when..) you (will have) returned ,                [=’in eden – but after Revelation …’]
you (will) see – [the difference-] between – (who was) right – [=and] (who was) wrong ,
between (who has) served – the deity – and (who) (did) not .

Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze ,
Tussen wie god dient en wie hem niet dient .

“en (..+wanneer..) u teruggekeerd zult zijn ,                       [=’in eden – maar na Openbaring…’]
zult u [het verschil-] zien tussen degene die gelijk had , en degene die fout zat ,    [<< idioom]
tussen degene die de godheid diende , en wie dat niet heeft gedaan .

 


15.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
11.07july.2020   —   submitted as second version , and definitive – after cleanup + context