Mal . 4 : het hart van de vaders [oud-Ishral] zal terugkeren naar de zonen [wij]

 

hoofdstuk context :
De “dag , brandend als een oven” is hier gerelateerd aan onze zon
welke een ander licht zal gaan geven dan het huidige. Er wordt hier niet
verteld hóe dat gebeurt – maar in Openbaring wordt hij “verdonkerd” ,
en de omschrijving lijkt op hetzelfde “dimensionaal binnenste-buiten keren”
als genoemd in de Report pagina’s .

 

Dit omdraaien van de zon heeft directe gevolgen voor “het Net” welke deze
aarde gevangen houdt , waar deze aarde door omgeven is : op een of andere
manier zorgt het licht van de huidige zon ervoor dat dit Net in stand blijft ,
en onze gevangenis dus voortdurend onderhoudt . Pas wanneer deze zon met
een ander , Eden-licht , gaat schijnen (als “de hitte”) wordt dit Net verbroken .

 

Deze situatie wordt verbonden met “de vaders” en “de zonen” : de eersten het Net
als onze gevangenis vertegenwoordigend , stervend in de woestijn als deze wereld —
de zonen de overwinning óp de gevangenis : vandaar het “verbinden aan de vaderen”,
omdat de 144,000 zonen zijn “geboren (van) buiten de gevangenis”.

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Maleachi 4

1
that behold ! the·day coming consuming as·the·stove and·they-become all-of arrogant-ones
and·every-of one-doing-of wickedness straw and·he-sets-aflame them the·day the·one-coming
he-says ieue-of hosts which not he-shall-leave to·them root and·bough
For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the proud,
yea, and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that cometh shall burn them up,
saith the LORD of hosts, that it shall leave them neither root nor branch.
‘oven’ , eden-term ;

 • zin context : de brandend hete dag wordt gerelateerd aan “het omdraaien van onze zon” ,
  zie volgende vers ; we konden geen andere uitdrukking vinden dan Eden hitte :
  hiëroglyfen vertellen hoe de hitte van Eden “gekoeld” (QEBH’) moet worden om haar
  te kunnen gebruiken [misbruiken] ; op dezelfde manier als ook het licht van Eden eerst
  verduisterd (GERH’) moet worden zodat zij zich niet zullen verbranden ;

“that=because / behold ! / the day / (is) coming / , consuming (burning) / as the oven (Eden’s) / ,
and – all of – the arrogant ones – and everyone – doing – wickedness (rã) – become – straw / ,
and=for – the day – that is coming – sets – them – aflame / ,
which / shall – not – leave – root – and=nor bough – to=from them / , says – IEUE of – hosts / ;
Want zie, die dag komt, brandend als een oven.
Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden.
En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heer van de legermachten,
Die van hen wortel noch tak zal overlaten.

Want zie, de dag komt, brandend als een oven [Eden-hitte] ,
en alle hoogmoedigen en allen die kwaad doen [op deze aarde] worden stro ;
want de dag die komt zal ze in vlam zetten, welke van hen wortel noch tak zal overlaten: +

2-3
and·she-radiates to·you fearing-ones-of name-of·me sun-of righteousness and·healing
in·wings-of·her and·you-come-forth and·you-frolic as·calves-of stall and·you-tread-down
wicked-ones that they-shall-become ash under soles-of feet-of·you in·the·day which
I makingdo he-says ieue-of hosts
But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and
ye shall go forth, and grow up as calves of the stall. And ye shall tread down the wicked; for they
shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do [this], saith the LORD of hosts
‘sun’ as -shmsh , negative ; Rã ; yet the root is -shm “name”, mirrored-name sh-m-sh ?

 • ‘healing’ , H4832 marpe ‘healing’ ; from -rapha (same) 67x ; only few times used in Prophets
  (because to heal is not the same as “make new”) , said also about the dimension south of
  undirected-feminine ; cluster into -Rephaim , negative ; here as healing+m-realm ,
 • ‘wing’ , H3671 kanaph ‘wing, extremity, corner (of land), edges, flowing end of skirt (train) ,
  uttermost part (of the land) ’ 109x ; Suggested : “(sun-disc?)” yes ofcourse suggested ;
 • Zin context : dat was te verwachten – dat Canaan de suggestie maakte “sun-disk?” ;
  maar “deze huidige zon van ons” als Rã straalt gestolen eden-aspecten uit in deze dimensie
  van hun – maar zal “omgevormd” worden : vandaar “rechtváardige zon”.
  Wellicht zal dit omdraaien ook een binnenste-buiten-keren zijn ; en zal ongemengde (pure)
  eden-aspecten uitstralen naar de M-realm in het noorden :
  gezegd als “de M-realm helend” (ditzelfde begrip “helen” wordt ook gebruikt voor de realm
  in het zúiden : maar dan door het water dat uit de nieuwe tempel zal stromen) .
  Let ook op dat de zon nu een “zij” is ; in tegenstelling tot deze zon als afgod als een “hij”.

“and=for – she – the [now] ríghteous – sun [this sun] (will) arise – to=bý you – fearing ones of – my name ,
and=as healing [the m-realm] / in her uttermost part [of the Eden-land] / ;
and=for you come forth / and you frolic / as calves of=from / the stall / ;
and you tread down / the wicked ones (rã) / that=for / they shall become / ash / under / the soles of / +
your feet / , in the day / which / I / (am) making (to happen) / , says – IEUE of – hosts / ;
Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan
en onder zijn vleugels zal genezing zijn ;
En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal .
U zult de goddelozen vertrappen . Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen
op de dag die ik bereiden zal , zegt de Heer van de legermachten .

“want zij , de [nu] rechtváardige zon [aan de hemel] zal opgaan
dóor u [144,000] die mijn naam vrezen ,

als genezing voor de M-realm in haar verste uithoek [van het Eden land] ;
en u zult tevoorschijn komen en dartelen als kalveren uit de stal ,
en u zult allen die kwaad doen [rã] vertrappen
want zij zullen worden (als) as onder uw voetzolen ,

op de dag die ik bereiden zal , zegt IEUE van de legermachten .

4-5
remember-you ! law-of Moses servant-of·me which I-instructed him in·Horeb
on all-of ishral statutes and·judgments behold ! I sending to·you Elijah the·prophet
to·faces-of to-come-of day-of ieue the·great and·the·being-feared
Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb forall Israel,
[with] the statutes and judgments. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming
of the great and dreadful day of the LORD:

 • ‘horeb’ , H2722 choreb, said as ‘desolate, waste’ 17x ; choreb ‘dry, drought, heat’ ; negative
  cluster (different as -tsiun dry dimensionally) ; -charab ‘dry up (as water)’ etc ;
 • ‘eliah’ H452 ‘eliyy-ah’ 71x ; that ‘yah’ is an abbrevation from ‘yhwh’ we don’t accept at hR ,
  maximum as ‘lord’ or ‘master’ (then master – because ‘lord’ is another taken term already) ;
  H2969 yah ‘due’ 1x ; H3261 yah ‘to sweep away (sheol)’ 1x ; Eliah the Tishbite ; latter in cluster
  as -teshub-ah ‘to return , to answer’ (W-course and birthsceptre) ; 2) in 2Kings the main theme
  is Eliah being taken up by the fiery chariot ; but before that “he crosses the Jordan (W-course)
  by creating a dry place” , just as the last border before Joshua entered the land ; so Eliah is the
  type of 144,000 ; the link with Horeb is that Eliah requested fire from heaven ?
 • zin context : het “herinnert u zich !” hebben we laten staan als een “goed lezen !” ,
  maar ook omdat het een belangrijke Link veronderstelt tussen Horeb en nú (zie vers 6) ;
  het begrip “Elia” is dan geen letterlijk persoon – maar “een begrijpen VAN de wet en de
  bepalingen” , omdat het gelinkt is aan Mozes ; en de term “profeet” moet gerelateerd zijn
  aan het begrijpen ;

“remember you ! / the law of / Moses [birthright] / my servant / which / I / instructed / him /
in=on Horeb / on=for / all of / Ishral / , (being) the statutes / and judgments / ;
Behold ! / I / (will be) sending / to you / Eliah (master+deity?) – the prophet /
to before / to come / the great – and the feared – day of – IEUE / ;
Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar , die ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël ,
Aan de verordeningen en de bepalingen . Zie, ik zend tot u de profeet Elia ,
Voordat de dag van de Heer komt , die grote en ontzagwekkende dag .

“herinnert u zich ! de wet van Mozes [eerstgeboorterecht] mijn dienaar ,
die ik hem geboden heb op Horeb [‘droogte’] voor heel Israël ,
(als) de bepalingen en oordelen ;

zie, ik zal tot u de profeet Elia [‘terugkeer naar de Schrift’] zenden ,
voordat de grote en ontzagwekkende dag komt van IEUE :

6
and·he-restores heart-of fathers on sons and·heart-of sons on fathers-of·them
lest I-shall-come and·I-smite the·earth doom
And he shall turn the heart of the fathers to the children,
and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse
‘lest’  H6435 pen ‘because, fear, might, no, none, or, or else, otherwise, perhaps, so’

 • ‘curse’ , H2764 cherem ‘devoted, net, ban’ 38x ; ‘(fish-) net’ in Habakuk ; ‘man hunts his brother
  with a net’, Micha ; some energy-field ; overall as negative ; the colour of this curse or ban is
  as “something negative enveloping the object” (cattle or a city or people) , a Net as energy-field ;
 • zin context : de “vaders” als het volk oud-Ishral – de “zonen” als wij :
  het gebruik van het woord “zoon” is altijd gerelateerd aan “erfgenaam” , en het vertalen
  in “kinderen” vernietigd (expres !) de context : Mozes werd genoemd omdat daarna het
  volk oud-Ishral , als de “vaders” , stierven in de woestijn !
  Niemand van die generatie mocht het beloofde land binnengaan : behalve hun zonen
  maar er moet dus een vreselijke splitsing zijn geweest [in de dimensionale Tijdslijn] ,
  welke op dit moment weer opgeheven wordt .
  Wellicht is deze splitsing gerelateerd aan het “eerstgeboorterecht” , want Mozes mocht
  het land immers ook niet binnen : maar het probleem van dat eerstgeboorterecht wordt
  (zometeen) opgeheven door de 144,000 als de “zonen” ;
 • 2 . er staat dus niet “opdat ik NIET zal komen en de aarde met de ban zal slaan” :
  want dat is juist WEL de bedoeling – namelijk dat onze gevangenis opengebroken wordt !
  Dat deze zin volgt , betekent dat de splitsing gerelateerd is aan “het voortbestaan van deze
  aarde als gevangenis” : blijkbaar zijn “de vaderen” over dit thema gestruikeld –
 • 3 . het “dimensionale-Net” is wat ongelukkig , maar vergelijk “een vis-net om deze aarde” ,
  Beter als een Buckminster-Fuller geodesic Dome construct om haar heen . In het Report
  noemden we al een zin in de Profeten , waarin IEUE de gebogen dimensie zal verwijderen ;
  waarschijnlijk is dit hetzelfde onderwerp – deze aarde als gevangenis – en slaat terug op de
  vorige zinnen over het omdraaien van deze zon ;
 • 4 . Canaan heeft erg veel beláng bij het in stand houden van de huidige situatie : vandaar zijn
  manier van “vertalen”: want de verklaring nu constant herhaald door miljoenen adam-zielen ;
  “and he (will) return (to W-course) / the heart of / the fathers [old-Ishral] / on-to / the sons [we] /,
  and the heart of / the sons / on-to / their fathers / ,
  so / I shall come over/ and strike down / the land (as earth) / (being) the (dimensional) net / .

Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders,
opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan .

“en hij [Elia] zal het hart van de vaders
[het volk oud-Ishral] tot de zonen [wij] terugbrengen,

en het hart van de zonen tot hun vaders :
opdát ik komen zal , het land [deze aarde] (als) het dimensionale-Net vernietigend .

 
 


15.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series —-