Mal. 4 : het Verbond :
de definitieve reünie
van onze generatie met
die van de patriarchen :
dan begint Openbaring
eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous chapter 3 ;
titled : the Covenant :
the ultimate reunion of our generation
with the generation of the patriarchs —
then Revelation starts ;
as concluding chapter ,
part II required an introduction :
since the curse is undone (chapter 3)
the ‘promised eden-land to the fathers’
is Valid again – then Revelation starts ..

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup ;
was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk 3 ;
… hier als een conclusie ;
deel II verlangde een introductie (in Engels) —
de vloek is ongedaan gemaakt (vorig hoofdstuk 3) ,
wat maakt dat onze generatie weer verbonden is met de generatie van de aartsvaders ,
en dus is “het eden-land beloofd aan de vaderen” weer geldig – daarom begint Openbaring ..

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijk definitieve versie , na opruimen ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Malachi 4

1-2-3
vervolg : … de conclusie van voorgaande hoofdstukken :
that behold ! the·day coming consuming as·the·stove and·they-become all-of
arrogant-ones and·every-of one-doing-of wickedness straw and·he-sets-aflame them
the·day the·one-coming he-says ieue-of hosts which not he-shall-leave to·them root
and·bough and·she-radiates to·you fearing-ones-of name-of·me sun-of righteousness
and·healing in·wings-of·her and·you-come-forth and·you-frolic as·calves-of stall
and·you-tread-down wicked-ones that they-shall-become ash under soles-of feet-of·you
in·the·day which I makingdo he-says ieue-of hosts
For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the proud, yea, and all that
do wickedly, shall be stubble: and the day that cometh shall burn them up, saith the LORD
of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name
shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth,
and grow up as calves of the stall. And ye shall tread down the wicked; for they shall be
ashes under the soles of your feet in the day that I shall do [this], saith the LORD of hosts.

 • ‘arise’ , H2224 zarach ‘to rise (of sun)’ ; Is.58 “your light will rise (said about the soul)” ;
  Is. 60 “light as glory of IEUE will arise over you (=eden-land)” ;
 • ‘healing’ , H4832 marphe ‘healing (health)’ ;
 • ‘go forth’ , H3318 ytsa ‘come or go forth, go out [escape], etc’ ;
 • ‘grow up’ , 6335 puwsh ‘frolic, jump, etc’ ;
 • context : continued : … the conclusion of previous chapters :

line ,

 • [=’below line 2 : we don’t believe the “frolic like calves” (was also in Jer. chapter) ,
  neither “the sun with wings” – that is an ancient Egyptian concept   —
  instead , “adm-soul” makes much more sense , per theme , while line 3 runs on ;
  line :]

that=because – behold ! ,
the day – (is) coming – (that) (will) burn – [=like] an oven :                           [=’Rev.9:2 ; Joel 2:30’]
all – the proud ones      +
and every – one (who does) wickedness – (will) be – the straw ,
and the day – (which will) come – (will) set – them – on fire , says – IEUE of – hosts ,
which [=’fire’] (will) – not – leave – root – [=nor] branch – to them ;                          [=’physically’]

————————–                                                                                                   [below 2 : restored ?]
(now about the sons,)
2 and=but – [=over] you – (who are) fearing – my name – (..the light..) – (will) arise ,    [=’Is.58’]
and=as (..the healing?..) – (..for your adm-soul?..) (knph=nphsh) ;                               
and=for – (..your adm-soul?..) (psh=nphsh) – (will) go forth – [=from] (..captivity?..) (ogl=gl) ;      +

 
3 and you (will) tread down – the wicked ones [=’spirits’] ,
that=because – they (will) become – [+like] ashes – under – the soles of – your feet  :
in the day – [=when] – I – (will) (..save..) (osh=iash) [+you] ,                                                     [=’sic’]
says – IEUE of – hosts ;

Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen
en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt,
zal ze in vlam zetten, zegt de Heer van de legermachten, die van hen wortel noch tak
zal overlaten . Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan
en onder zijn vleugels zal genezing zijn ; en u zult naar buiten gaan en dartelen als
kalveren uit de stal . U zult de goddelozen vertrappen . Voorzeker, stof zullen zij worden
onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal , zegt de Heer van de legermachten .

 • [=’zin 2 beneden : we geloven het “dartel als kalf” niet (was ook in een Jer. hoofdstuk) ,
  noch “zon met vleugels” —  dat is een concept uit het oude Egypte —
  in plaats daarvan is “adm-ziel” zinvoller , per context , en doorlopend in vers 3 ;
  zin :]

“[=want] zie ! ,
de dag komt (die) zal branden als een oven :                                              [=’Op.9:2 ; Joel 2:30’]
allen die hoogmoedig zijn       +
en ieder die slechte dingen doet zal het stro zijn ,
en de dag die komt zal hen in brand steken , zegt IEUE van de legermachten :
dat [=’vuur’] wortel [=noch] tak van hen zal overlaten ;  
                                             [=’fysiek’]
————————                                                                                         [2 beneden : hersteld ?]
(nu over de zonen,)
2 [=maar] [=over] u die mijn naam vreest , zal (..het licht..) opgaan ,                       [=’Jes.58’]
[=als] (..de genezing?..) (..voor uw adm-ziel?..) (knph=nphsh) ;
[=want] (..uw adm-ziel?..) (psh=nphsh) zal voortgaan [=uit] (..gevangenschap?..) (ogl=gl) ;    +

 
3 en u zult hen [=’geesten’] die boosaardig zijn , vertrappen ,
[=omdat] zij [+als] [verbrand-] as onder uw voetzolen zullen worden :
op de dag [=wanneer] ik u zal (..redden..) (osh=iash) ,                                                       [=’sic’]
zegt IEUE van de legermachten ;  

 
part II   —   deel II

 
4-5-6
… het her-verbinden van onze generatie met de generatie van de patriarchen :
remember-you ! law-of Moses servant-of·me which I-instructed him in·Horeb on
all-of ishral statutes and·judgments behold ! I sending to·you Elijah the·prophet
to·faces-of to-come-of day-of ieue the·great and·the·being-feared and·he-restores
heart-of fathers on sons and·heart-of sons on fathers-of·them lest I-shall-come
and·I-smite the·earth doom
Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb
for all Israel, [with] the statutes and judgments. Behold, I will send you Elijah the prophet
before the coming of the great and dreadful day of the LORD: And he shall turn the heart
of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers,
lest I come and smite the earth with a curse.

 • context : … the re-connection of our generation with the generation of the patriarchs :
 • theme : the 1 historical family of adm-souls reconnected :
  … trying to keep this as short and clear as possible —
 • 1) Moses
  … represents the generation of the patriarchs ,
  and we’ve seen in many chapters how God “promised the eden-land”
  to the (good) patriarchs like Abraham, Jacob, Moses, David , etc ;
  though their generation ánd their sons , the 500 BC fathers, (also) went astray ,
  the latter leaving ús with “the curse” as described in previous chapter 3 ;
  … but the “rediscovery” of the real text annulled that curse ,
  and these lines 4-6 show that the relation between the generations is restored again ;
  including the promise of the eden-land ;
 • 2) Eliah
  …was a prophet who returned to mount Horeb (where Moses gave the commandments) ,
  showing again the same theme of “reunion” ;
  it is likely that verse 5 here wrote originally “the spirit of Eliah” (compare Luke 1:17) ,
  where Eliah was ofcourse the prophet “who was taken to Heaven” (compare the sons) ;
 • 3) Moses and Eliah together
  … appear next to Christ during his transfiguration ,
  implying that Christ Legally had united the generations (though not deFacto , still) ;
   
 • 4) Eliah , John the Baptist + the 144,000 sons :
  about John the Baptist was said “.. he will go in the spirit of Eliah”,
  and “.. will turn back the hearts of the fathers to the children” , Luke 1:17
  (but most likely it wrote “sons”, compare 16 : “and many SONS he will return”) ,
  which looks very much like line 6 in this chapter – writing also SONS ;
 • 5) John Legally represented the sons :                                    (sons are deFacto witnesses)
  … in the sense of “representing a spirit of revival” , just how the sons are collected nów :
  John was not only “the servant of Christ”, which the sons also will be ,
  while he dressed in “camel-hair clothing”, and compare the ‘sackcloth’ of the witnesses ;
  he also was chosen to write down what he was shown , per Revelation ,
  and that he was killed must refer to the killed (mortal-) bodies of the sons – lateron ;
   

… we are sure much can be added still to this theme , but this must be the core —
note how this reunion is the final and crucial event needed :
so the endline must read “”THEN I will smite the land (=earth)”
(not ‘lest’, that is a devious corruption – and not even ‘because’) ;
 
line ,
“remember you ! – the law of – Moses – my servant ,
which [=’law’] – I (had) instructed – him – in=at [mount-] Horeb    +
[=as] the statutes – and judgments – [+for] all of – Ishral ;                           [=’patriarch generation’]

 
5 behold ! , I – (will) send – to you – (..the spirit of..) – Elijah     +                                        [=’revival’]
before – the great – and fearful – day of – IEUE – (will) arrive ;                                    [=’Revelation’]  

 
6 and [=she] [=’spirit of revival’] – (will make) to return (-shb)       +
the heart of – the fathers [=’patriarch generation’] – [=to] – the sons [=’our generation’] ,
and the heart of – the sons – [=to] – their fathers :        +                                      [=’as final reunion’]

 
(..THEN..) (phn=ki) – I (will) go (up) – and smite – the land [=’world’] – [+with] doom .   [=’line 1’]
Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar ,
die ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël , aan de verordeningen en de bepalingen .
Zie, ik zend tot u de profeet Elia , voordat de dag van de Heer komt , die grote en ontzagwekkende
dag . Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen
tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan .

 • [=’beneden : heeft niets te maken met enige “evangelisch soort opwekking” –
  zie Engels voor uitleg (met excuus) ;
  zin :]

“herinnert u zich ! de wet van Moses mijn dienaar ,
die [=’wet’] ik hem geboden had op [de berg-] Horeb      +
[=als] de verordeningen en bepalingen [+voor] heel Ishral ;                   [=’patriarch generatie’]

 
5 zie ! ik zal tot u (..de geest van..) Eliah zenden       +                                              [=’opwekking’]
voordat de grote en ontzagwekkende dag van IEUE zal arriveren ;                     [=’Openbaring’]

 
6 en [=zij] [=’geest van opwekking’] zal het hart van de vaderen [=’patriarch generatie’]      +
terug doen keren (-shb) [=naar] de zonen [=’onze generatie’] ,
en het hart van de zonen [=naar] hun vaderen :       +                           [=’als definitieve reünie’]

 
(..DAN..) (phn=ki) zal ik opgaan en het land [=’wereld’] met een gesel slaan .              [=’zin 1’]

 


15.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series —-
12.07july.2020   —   submitted as second version , and definitive –  after cleanup