Mic.3 : mijn mensen
vermoord door pastors
die profeten niet kennen
(sober)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous chapter —
titled : my people are murdered
by today’s pastors who don’t know prophets ;
content :
because they focus upon this reality of us
while yielding ‘the Gospel-card’ ,
not understanding that covenant will end ,
they are factually wárring against Jacob ,
who will find himself in the terror of Revelation ;
remark :
the entire setting of Micah is about ‘the endtime’
(in spite of Esau trying to make it look like 500 BC) ;
the terms ‘priest and prophet’ therefore
are the same as our ‘reverend , minister’, etc ;
remark #2 :
it’s most uncomfortable to translate these
type chapters – trust us ; but it is even móre
uncomfortable to meet all the deaf ears ;

note : very readable , first version and
definitive ;
was slightly corrupted –

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk —
… omdat dominees vandaag gefixeerd zijn op deze werkelijkheid van ons ,
terwijl zij ‘de Evangelie-kaart’ laten wapperen ,
daardoor feitelijk óorlog voerend tegen Jacob (‘mijn mensen’) ,
die zich tot zijn verbijstering middenin de hel van Openbaring zal bevinden ;

 

opmerking : de gehele opbouw van Micha gaat over ‘de eindtijd’
(ondanks Esau’s verwoede pogingen om het te doen lijken alsof dit in 500 BC speelt) ;
daarom mogen de termen “priester , profeet” gerust als “dominee” begrepen worden ;
opmerking #2 :
het is erg ongemakkelijk om dit soort hoofdstukken te vertalen – geloof ons ;
maar het is nóg ongemakkelijker om al de Oostindisch-dove oren te ontmoeten ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijk definitieve versie ;
was licht gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Micah 3

1-2-3-4
vervolg : … veel huidige pastors vermoorden hun eigen mensen – door onkunde :
and·I-am-saying listen-you ! please ! heads-of Jacob and·captains-of
house-of ishral ?·not to·you to·to-know-of the·judgment ones-hating-of good
and·ones-loving-of evil ones-snatching-of skin-of·them from·on·them and·meat-of·them
from·on bones-of·them and·who they-devour meat-of people-of·me and·skin-of·them
from·on·them they-strip-off and bones-of·them they-crunch and·they-spread as·which
in·the·pot and·as·flesh in·midst-of caldron then they-shall-cry-out to ieue and·not 
he-shall-answer them and·he-shall-conceal faces-of·him from·them in·the·era the·she
as·which they-do-evil actions-of·them
And I said, Hear, I pray you, O heads of Jacob, and ye princes of the house of Israel;
[Is it] not for you to know judgment? Who hate the good, and love the evil; who pluck off
their skin from off them, and their flesh from off their bones; Who also eat the flesh of
my people, and flay their skin from off them; and they break their bones, and chop them
in pieces, as for the pot, and as flesh within the caldron. Then shall they cry unto the LORD,
but he will not hear them: he will even hide his face from them at that time,
as they have behaved themselves ill in their doings.
‘pluck off’ , H1497 gazal ‘take away, rob, seize, steal’ [unusual] ;
‘skin’ , H5785 or ‘skin’, many ; [owr ‘light’ ?] ;
‘flesh’ , H7607 sheer ‘relative [=kinsman, blood relative]’ ; questionable ;

 • context : continued : … many pastors today murder their own people – through ignorance :

line ,

 • [=’line 2 and 3 are virtually the same (in interlinear) ,
  therefore line 2 must have meant something élse – of which line 3 is a consequence ;
  the expression “I will hide my face” is typically linked to Revelation , in prophets ;
  line :]

“[=he] [=IEUE] says : listen you , please ! ,
(you) heads [=’leaders’] of – Jacob , and=as (..the pastors..) of – (..my people..) :    [=’line 3’]
(is it) not – [=for] you – to understand – the right perception ? ;                       [=’of prophets’]

 
2 (..+but..) [+you] hate – the good (-version) , and love – the evil one ,
the [latter-] one stealing – (..the light..) (or=owr) – from them [=’the people’] ,
and=as (..the concept [in right direction]?..) (shr=drb?) – [=for] – them ;                 
[<< unsure]
 
3 which [=’false version’] – (will) devour – (..the flesh..) (shr=bshr) of – my people ,
and – (will) strip – their skin – from them ,
breaking – and spreading – their bones – [=like] [for-] in a pot ,
[=like] (..flesh..) – (is) within – a cauldron ;          +                                                       [=’see next’]

 
(..+because..) at that time – they [=’people !’] (will) cry out – to – IEUE ,      +
[=but] he (will) – not – answer – them ;
and=for – (will) conceal – his face – [=for] them – in – that – era ,        [=’start of Revelation’]
(..because of..) – the evil one [=’version’] – [+you] practiced (to) them [=’people’] ;

(Tegen de vorsten en de leugenprofeten)
Toen zei ik : luister toch, hoofden van Jakob en leiders van het huis Israël ,
behoort u niet het recht te kennen ? Zij haten het goede en hebben het
kwade lief, zij stropen hun huid van hen af en het vlees van hun beenderen .
Ja, zij zijn het die het vlees van Mijn volk eten, hun huid van hen afstropen ,
hun beenderen breken, ze uiteenleggen als in een pot, als vlees middenin
een ketel . Dan zullen zij tot de Heer roepen, maar hij zal hun niet antwoorden.
In die tijd zal hij zijn aangezicht voor hen verbergen, omdat zij kwaad gedaan hebben.

 • [=’zin 2 en 3 zijn praktisch dezelfde (in interlineair) ,
  daarom moet zin 2 iets ánders betekenen – waarvan zin 3 de consequentie is ;
  de uitdrukking “mijn gezicht verbergen” is typisch gelinkt aan Openbaring , per profeten ;
  zin :]

“[=hij] [=IEUE] zegt : luister , alstublieft ! ,
(u) hoofden [=’leiders’] van Jacob , [=als] (..de pastors..) van (..mijn mensen..) :       [=’zin 3’]
is het niet [=voor] u om de juiste perceptie te begrijpen ? ;                             [=’van profeten’]

 
2 (..maar..) [+u] haat de goede (-versie) , en houd van de kwade (-versie) ,
die [=’kwade versie’] (..het licht..) (or=owr) van hen [=’de mensen’] steelt ,
[=als] (..het concept [in goede richting] ?..) (shr=drb?) [=voor] hen ;                      
[<< onzeker]
 
die [=’valse versie’] (..het vlees..) (shr=bshr) van mijn mensen zal verslinden ,
en hun huid van hen af zal stropen ,
hun beenderen brekend en uiteenleggend [=zoals] [voor-] in een pot ,
[=zoals] (..vlees..) in een kookpot is ;         +                                                                [=’zie hierna’]

 
(..+omdat..) in die tijd zij [=’mensen !’] tot IEUE zullen roepen ,       +
[=maar] hij zal hen niet antwoorden ;
[=want] hij zal zijn aangezicht [=voor] hen verbergen , in die tijd , [=’begin van Openbaring’]
(..vanwege..) de kwade (-versie) die [+u] tegenover hen [=’mensen’] praktiseerde ;
>

 
5-6-7
… daarom zullen deze pastors beschaamd staan :
thus he-says ieue on the·prophets the·ones-leading-astray people-of·me
the·ones-biting in·teeth-of·them and·they-call peace and·who not he-is-giving
on mouth-of·them and·they-hallow on·him war therefore night to·you from·vision
and·she-is-dark to·you from·to-divine and·she-sets the·sun on the·prophets
and·he-is-somber over·them the·day and·they-are-ashamed the·vision-seers
and·they-are-abashed the·ones-divining and·they-muffle over upper-lip-of
all-of·them that there-is-no answer-of Elohim
Thus saith the LORD concerning the prophets that make my people err, that bite with
their teeth, and cry, Peace; and he that putteth not into their mouths, they even prepare
war against him. Therefore night [shall be] unto you, that ye shall not have a vision;
and it shall be dark unto you, that ye shall not divine; and the sun shall go down over
the prophets, and the day shall be dark over them. Then shall the seers be ashamed, and
the diviners confounded: yea, they shall all cover their lips; for [there is] no answer of God.
‘bite’, H5391 nashak ‘to bite’ ; but 5179 nataph ‘drop, drip’ [here added ‘teeth’ to fix ‘bite’] ;

 • context : … therefore these pastors will be put to shame :

line ,

 • [=’here , the concept “to prophecy” means “anything said about the future ,
  but without taking into account the context of prophets” ;
  line :]  

“thus – says – IEUE – to – (..the pastors..) – (who) lead – my people – astray ,
[+as] the ones [=’pastors’] (..who prophecy..) ,                              [=’lit.’drip words’, Michah 2’]
(..saying..) : [there will be-] peace ;                                                    [=’rescued from Revelation’]

 
[as the words-] which – they – (should) nót – (have) put – [=in] their mouth ,
[=because] [by these-] they [=’pastors’] – wár – [=against] [=them] [=’people’]  ! :        +

 
therefore – the night – (will be) [=upon] you , [=as] [+not] (having) (an own) vision ,
and=as the darkness – (which will be) [=upon] you ,         +
[=as] [+not] (being able) (..to give your (-own) interpretation..) ;                  [=’lit. : ‘to divine’]
and=for – the sun – (will) go (-down) – [=over] – (..the pastors..) ,
[=as] the day – (which will be) darkened – [=over] them ;

 
and=then – the ones (who) see (-own) visions – (will be) ashamed ,
[=as] the diviners – (who will be) embarassed ;
and – all of them – (will) muffle – their mustache         +                        [=’facepalm’ concept’]
that=because – there-(will be)-no – response – [+ from] the deity ;

Zo zegt de Heer tegen de profeten die mijn volk misleiden ,
die, als zij met hun tanden kunnen bijten, vrede verkondigen . Wie hun echter
niets in hun mond geeft , aan hem verklaren zij de oorlog. Daarom zal het nacht
voor u worden, zonder visioen, het zal duister worden voor u, zonder waarzeggerij.
De zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal donker over hen worden .
De zieners zullen beschaamd worden en de waarzeggers rood van schaamte ,
zij zullen allen hun baard en snor bedekken, want er komt geen antwoord van God.   

 • [=’hier betekent het concept “profeteren” het “wat dan ook over de toekomst zeggend ,
  echter zonder de context van de profeten daarin te betrekken” ;
  zin :]

“zo zegt IEUE tegen (..de pastors..) die mijn mensen misleiden ,
[+als] degenen [=’pastors’] die (..profeteren..) ,               [=’let.’woorden druppelen’, Mic.2’]
(..zeggend..) : [er zal-] vrede [-zijn] ;                                                    [=’gered van Openbaring’]

 
[als de woorden-] die zij niét [=in] hun mond genomen zouden moeten hebben ,
[=omdat] zij [=’pastors’] (-hierdoor) [=tegen] [=hen] [=’mensen’] strijden !  :         +

 
daarom zal de nacht [=over] u komen , [=als] het niet hebben van een [-eigen] visioen ,
[=als] de duisternis die [=over] u zal komen ,        +
[=als] het [+niet] (..kunnen geven van uw [-eigen] interpretatie..) ;    [=’let.: ‘waarzeggen’]
[=want] de zon zal (onder-) gaan [=over] (..de pastors..) ,
[=als] de dag die donker zal worden [=over] hen ;

 
[=dan] zullen degenen die [-eigen] visioenen zien , beschaamd worden ,
[=als] de waarzeggers die bedremmeld zullen staan ;
en ieder van hen zal zijn snor verbergen         +                                       [=’facepalm concept’]
[=omdat] er geen antwoord [+van] de godheid zal zijn ;

 
part II   —   deel II

 
8-9
… de zonen waarschuwen hen :                                                       (=onze dagen)
and·nevertheless I I-am-full-of vigor spirit-of ieue and·judgment and·mastery
to·to-tell-of to·Jacob transgression-of·him and·to·ishral sin-of·him hear-you !
please ! this heads-of house-of Jacob and·captains-of house-of ishral
the·ones-abhorring judgment and all-of the·uprightness they-are-perverting
But truly I am full of power by the spirit of the LORD, and of judgment, and of might,
to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin. Hear this, I pray you,
ye heads of the house of Jacob, and princes of the house of Israel, that abhor judgment,
and pervert all equity.
‘truly’ , H199 ulam ‘indeed, nevertheless, but’ ;

 • context : … the sons warn them :                                                     (=our days)

line ,

 • [=’the line is not intended haughty – it is simply “by understanding prophets”
  and therefore understanding the terrible Disaster which is to happen ,
  and note how they merely repéat what God said previously ;
  the “full of the powerful spirit” is likely to underline that the subject changed ;
  line :]

“but – (those) (..who..) (anki=mi) – (will be) full of – the powerful – spirit of – IEUE ,   
(having) the right perception – [=as] the skilfullness ,      
(will) tell – (..the pastors..) – [what is-] [=their] transgression [=’by splitting-off’] ,
[=as] [telling-] – (..the prophets..) – [what is-] their sin [=’corrupt eden-life’] :       +

 
hear you – this , please ! ,
(you) heads [=’leaders’] of – Jacob , [=as] (..the pastors..) of – (..the people..) ,
(being) the ones abhoring – right perceptions , and=as perverting – every – correct notion ;

Ik daarentegen ben vol
van de kracht van de Geest van de Heer, van recht en heldenmoed , Om Jakob zijn
overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde . Hoor nu dit , hoofden van het huis
van Jakob en leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht
en al wat recht is, verdraaien,     +

 • [=’de zin is niet hoogmoedig bedoeld – maar simpelweg “door profeten te begrijpen”
  en daardoor de grote ramp begrijpend die onderweg is ,
  en vergelijk hoe zij slechts herhálen wat God hiervoor zei ;
  het “vol van de kracht van de Geest” moet een subjectwisseling aangeven ;
  zin :]

“maar (zij) (..die..) (anki=mi) vol zullen zijn van de kracht van de Geest van de Heer ,
die de juiste perceptie hebben [=als] de kundigheid ,
zullen (..de pastors..) vertellen (wat) [=hun] overtreding [=’door afsplitsing’] is ,
[=als] de profeten [-vertellend] (wat) hun zonde [=’corrupt eden-leven’] is :         +

 
hoor dit , alstublieft ! ,
(u) hoofden [=’leiders’] van Jacob , [=als] (..de pastors..) van (..de mensen..) ,
die degenen zijn die de juiste perceptie verafschuwen ,       +
[=als] het verdraaien van iedere juiste notie ;

 
10-11-12
slot : … het is verkeerd om deze aarde als ‘Gods komende koninkrijk’ te zien :
one-building tziun in·bloods and·Jerusalem in·iniquity heads-of·her in·bribe
they-are-judging and·priests-of·her in·price they-are-directing and·prophets-of·her
in·money they-are-divining and·on ieue they-are-leaning to·to-say-of ?·not ieue
in·within-of·us not she-shall-come on·us evil therefore in·due-to·you tziun field
she-shall-be-plowed and·Jerusalem rubbish-heaps she-shall-become
and·mountain-of the·house to·high-places-of wildwood
They build up Zion with blood, and Jerusalem with iniquity. The heads thereof judge
for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine
for money: yet will they lean upon the LORD, and say, [Is] not the LORD among us?
None evil can come upon us. Therefore shall Zion for your sake be plowed [as] a field,
and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house
as the high places of the forest.
‘reward’ , H7810 shochad ‘bribe’;
‘your sake’ , H1558 galal ‘because of, for sake of’, few times ; prev. -gazal ‘steal’? ;

 • context : … it is wrong to view this earth as would it become ‘God’s kingdom’ :

line ,

 • [=’the ‘reward and money’ in line 11 we assume isn’t so much ‘salary’ per se ,
  but more like “telling what the people want to hear” (=bit unclear context) ;
  line :]

“(you) (are) the ones (who) build – (..Judah [=’this world’]..) – [=with] blood ,
and Jerusalem [=’this earth’] – [=with] iniquity ;                                      [=’see Hab.2:12’]

 
11 [+for] the heads [=’leaders’] – judge [-things] – in (return for-) a bribe ;
the (..pastors..) – teach [-things] – in (return for-) a reward ,
and=as the prophets – (who) (..give own interpretations..) – [=for] money ;

 
they (are) [+nót] – leaning – [=upon] – IEUE ,                              [=’having eden in mind’]
[=though] they say : (is) not – IEUE – in the midst of [all of-] us ? ,
(..+therefore..) no – evil – (will) come – [=upon] us ;                           [=’per Revelation’]

 
12 (..but..) (lkn=ki) – (..Judah [=’this world’]..) – (will be) (..destroyed..) (shd=shdd) ,
and=as Jerusalem [=’this earth’] – (which will) become – a ruin .

 • [=’skipped last words :
  the ‘mountain + house + high’ is (a scribal error of) the start of next chapter 4’ ;
  2) the “to plow” was added because of the wrong ‘field’ (-shd)’]

die Sion bouwen met bloed en Jeruzalem met onrecht .
Hun hoofden spreken er recht voor geschenken, hun priesters onderwijzen voor loon,
hun profeten plegen waarzeggerij voor geld. En nog steunen zij op de Heer ,
en zeggen : is de Heer niet in ons midden ? Ons zal geen kwaad overkomen .
Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem tot
een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud .

 • [=’zie Engels

“(u bent) degenen die (..Judah [=’deze wereld’]..) bouwen [=met] bloed ,
en Jerusalem [=’deze aarde’] [=met] onrecht ;                                          [=’zie Hab.2:12’]

 
11 [+want] de hoofden [=’leiders’] beoordelen [-dingen] in (ruil voor-) een geschenk ;
de (..pastors..) leren [-dingen] in (ruil voor-) een prijs ,
[=als] de profeten die (..eigen interpretaties geven..) voor geld ;

 
zij leunen [+niét] [=op] IEUE ,                                                            [=’aan eden denkend’]
[=hoewel] zij zeggen : is IEUE niet in het midden van ons [-allen] ? ,
(..+daarom..) zal geen kwaad [=over] ons komen ;                           [=’per Openbaring’]

 
12 (..maar..) (lkn=ki) (..Judah [=’deze wereld’]..) zal (..vernietigd..) (shd=shdd) worden ,
[=als] Jerusalem [=’deze aarde’] die een ruïne zal worden .
  

 • [=’laatste woorden geschrapt :
  het “berg + huis + hoog” als kopieer-fout want is begin van hfdst. 4 ;
  2) het “ploegen” werd toegevoegd vanwege het foute ‘veld’ (-shd)’] 

 


28.07july.2020   —   submitted as first version , and definitive –  het-Report series