Mic.4 : het nieuwe
Eden land na Openbaring
(en vergelijk Op. 21 : 1-3)
– hersteld door de zonen
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous chapter —
titled : the new Eden land after Revelation
(being restored by the sons)
content :
last line of 3 was ‘this ruined earth’ ,
hence continuing here with the new situation ;
it is not quite clear why the subject in part I
is “the people who will be born in new eden”
(instead of us all souls as saved Jacob)
apart from line 5 ;
in part II , the land now imprisoned in the matrix
rises up to her new place – see diagram to left ;

note : very readable , first version and definitive ;
definitive , and definitive , after a LOT of cleanup ;
was partly corrupted –

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk —
… de laatste zin van vorig 3 was “de geruïneerde aarde” ,
dit hoofdstuk opent met het herstelde eden-land (in de andere werkelijkheid) na Openbaring ;
het is (ons) niet helemaal duidelijk waarom het onderwerp in deel I
“de mensen die in nieuw eden geboren zullen worden” is
(in plaats van ieder van ons als Jacob) , uitgezonderd zin 5 ;
deel II :
het gevangen land rijst omhoog naar haar nieuwe plaats (zie diagram boven) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijk definitieve versie ;
was gedeeltelijk gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Micah 4

1-2
vervolg : … maar na Openbaring zal Eden hersteld zijn :                               (Op.21:1-3)
and·he-becomes in·latter-of the·days he-shall-become mountain-of house-of ieue
being-established in·summit-of the·mountains and·he-is-lifted-up he from·hills
and·they-stream on·him peoples and·they-go nations many-ones and·they-say
go-you ! and·we-shall-ascend to mountain-of ieue and·to house-of Elohim-of Jacob
and·he-shall-cdirect·us from·ways-of·him and·we-shall-go in·paths-of·him that
from·tziun she-shall-go-forth law and·word-of ieue from·Jerusalem
But in the last days it shall come to pass, [that] the mountain of the house of the LORD
shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills;
and people shall flow unto it. And many nations shall come, and say, Come, and let us go
up to the mountain of the LORD, and to the house of the God of Jacob; and he will teach us
of his ways, and we will walk in his paths: for the law shall go forth of Zion,
and the word of the LORD from Jerusalem.

 • context : continued : .. but after Revelation , Eden will be restored :      (Rev.21: 1-3)
  .. Rev. 21: 1-3 :
  that John saw the new Jerusalem “come down” does not prove it was “upon earth” ;
  we looked at the passage and “descending” may be an added corruption (as more in Rev.) ,
  because “descending – from – the – God” is not the most sound context ;

line ,

 • [=’in 2 , “the people who will be born in eden” (not we as all saved-souls from earth) ,
  please see other chapters for that theme ;
  line :]

“[=then] it (will) happen – [=after] (achr-achr) – [=those] (ieie=eua) – days ,           [=’of ch. 3’]
(that) the house of – IEUE – (will be) established – [=at] the top of – the mountain [=’tsiun’] ,
(which will be) lifted up – [=above] the hills [-around it?] ,                       
and – the people – (will) flow – [=to it] ;                                          [above : was a copy mistake]

 
2 and=for – the many – nations [=’born in eden’] – (will) go (up) [-to it] ,
saying :
(..come..) , we (will) go (up) – to – the mountain of – IEUE ,
[=as] to – the house of – the deity of – [eden-] Ishral [=’all of us, as restored people’] :
he (will) teach us – his ways , and we (will) walk – in his path ;

 
that=because – the law – (will) go forth – from tsiun ,                                 [=’eden-residence’]
[=as] the word [in right direction] of – IEUE – from [the new-] Jerusalem [=’in eden’] ;

(Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem)
Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis
van de Heer vast zal staan als de hoogste van de bergen , en dat hij verheven
zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen .
Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen : kom , laten wij opgaan
naar de berg van de Heer, naar het huis van de godheid van Jakob ;
dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden
bewandelen . Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer
uit Jeruzalem .

 • [=’in 2 , voor “de mensen die in eden geboren worden” (niet wij als geredde zielen) ,
  zie andere hoofdstukken voor dit thema ;
  zin :]

“[=dan] zal het gebeuren , [=na] (achr=achr) die (ieie-eua) dagen ,           [=’van hfdst. 3’]
(dat) het huis van IEUE gegrondvest wordt [=op] de top van de berg [=’tsiun’] ,
die [=boven] de heuvels [-rondom?] verheven zal zijn ,
en de mensen zullen (er) naartoe stromen ;                                [boven : was kopieerfout]

 
2 [=want] de vele naties [=’geboren in eden’] zullen [naar hem-] opgaan ,
zeggend :
(..kom..) , laten we opgaan naar de berg van IEUE ,
[=als] naar het huis van de godheid van [eden-] [=Ishral] [=’wij allen, als herstelde mensen’] :
hij zal ons zijn wegen leren , en wij zullen in zijn pad wandelen ;

 
[=want] uit tsiun zal de wet voortgaan ,
[=als] het woord [in goede richting] van IEUE vanuit [het nieuwe-] Jerusalem [=’in eden’] ;   

 
3-4-5
… en er zal geen oorlog in het land voorkomen :
and·he-judges between peoples many-ones and·he-corrects for·nations
staunch-ones still afar and·they-pound swords-of·them to·mattocks and·spears-of·them
to·pruners not they-shall-lift nation to nation sword and·not they-shall-learn further war
and·they-sit man under vine-of·him and·under fig-tree-of·him and·there-is-no
one-causing-to-tremble that mouth-of ieue-of hosts he-spoke that all-of the·peoples
they-shall-go man in·name-of Elohim-of·him and·we we-shall-go in·name-of ieue
Elohim-of·us for·eon and·further
And he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off;
and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks:
nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war any more.
But they shall sit every man under his vine and under his fig tree; and none shall make
[them] afraid: for the mouth of the LORD of hosts hath spoken [it]. For all people will
walk every one in the name of his god, and we will walk in the name of the LORD
our God for ever and ever.

 • context : … and no war will happen in the land :

line ,

 • [=’below line 3 : it can read that “they live in the ends of the eden-land”
  (as the reason why they will travel , in lines 1-2) ;
  2) we skipped the ‘strong’ (-otsm) because the ‘bones’ connection is unsure ;
  line :]

“and he (will) judge – between – many – people [=’born in eden’] ,
[=as] correcting – the nations – (who will be) – further away [=’than we ?’] ;         [<< unsure]

 
and=for swords [=’like on earth’] – (will have been) beaten – [=into] plowshares ,         +
and spears – [=into] pruninghooks ,
(..+because..) no – nation – (will) lift up – a sword – [=against] [another-] nation ,
and=for they (will) – not – (be) taught – anymore – [how-] to war ;       +

 • [=’Henoch writes how fallen angels taught man how to war’]

 
and=but – each – (will) sit – under – his [-own] vine – and fig tree ,
and there-(will be)-no – one making them afraid ,
that=because – the mouth of – IEUE of – hosts – (has) spoken [in right direction] (it) ;

 

 • [=’line 5 below : the theme is now “the eden-land itself”, as introduction to part II :
  at first glance it appears a bit strange that not “walk in the name” was intended   –
  but note how KJV presents a cháos (in eden) by the “everyone in the name of his god” ;
  line :]

that=because – all of – [+jacob] [=’saved souls’] – (will) go – [=to] (..the land..) of – his deity ,
[=as] we (who will) walk – in (..the land..) [=’eden’] of – IEUE – our deity ,        +
for ever – and (..ever..) ;           +

Hij zal oordelen tussen de vele volken
en machtige heidenvolken vonnissen , tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen . Geen volk zal tegen
een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren .
Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom ,
niemand zal ze schrik aanjagen , want de mond van de Heer van de legermachten
heeft het gesproken . Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god,
maar wij zullen op weg gaan in de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd.

 • [=’zie Engels]

“en hij zal oordelen tussen de vele mensen [=’geboren in eden’] ,
[=als] de naties berechtend die verder weg zullen zijn [=’dan ons ?’] ;               [<< onduidelijk]

 
[=want] zwaarden [=’als op aarde’] zullen [=tot] ploegscharen omgesmeed zijn ,       +
en speren [=tot] snoeimessen ,
(..+omdat..) geen natie het zwaard op zal heffen [=tegen] een [-andere] natie ,
[=want] oorlog voeren zullen zij niet [-meer] leren ;

 • [=’Henoch schrijft hoe gevallen engelen de mensen leerden oorlog voeren’]

 
[=maar] ieder zal onder zijn [-eigen] wijnrank en vijgenboom zitten ,
en er-zal niemand zijn die hen schrik aanjaagt ,
[=omdat] de mond van IEUE van de legermachten (het) gesproken [in goede richting] heeft ;

 

 • [=’zin 5 beneden : thema is nu “het eden-land zelf” , als introductie tot deel II :
  het lijkt vreemd dat hier niet “wandelen in de naam” werd bedoeld , maar vergelijk hoe
  de KJV cháos voorstelt (in eden) door het “elk in de naam van zijn god” ;
  zin :]

[=want] ieder van [=Jacob] [=’geredde zielen’] zal [=naar] (..het land..) van zijn godheid gaan ,
[=als] wij die zullen wandelen in (..het land..) van IEUE onze godheid ,        +
voor (..altijd..) en eeuwig ;   

 
part II   —   deel II

 
6-7
… het eden land hersteld : eerst worden de zonen – als haar voogden – gered :
in·the·day the·he averment-of ieue I-shall-gather the·one-limping
and·the·one-being-expelled I-shall-convene and·whom I-brought-evil and·I-place
the·one-limping to·remnant and·the·one-being-beyond to·nation staunch
and·he-reigns ieue over·them in·mountain-of tziun from·now and·unto eon
. In that day, saith the LORD, will I assemble her that halteth, and I will gather her
that is driven out, and her that I have afflicted; And I will make her that halted a remnant,
and her that was cast far off a strong nation: and the LORD shall reign over them
in mount Zion from henceforth, even for ever.
‘halteth’, H6760 tsala ‘to limp’ 4x [shadow cluster -tsl] ;
‘cast far off’, H1972 hala ‘outcasts , ones far off’ 1x ; haleah ‘beyond, abroad, aside’ ;

 • context : … the restored eden land : first the sons – as her caretakers – are saved :

line ,

 • [=’that the sons “will be priests” (line7) , see other chapters ;
  line :]

“(..+because..) in – that – day , (is) the declaration of – IEUE ,              [=’any day now’]
I (will) gather – (..the [eden-] land..) (tsl=arts) ,
and=as taking back – (her that) was expelled , which – I (let to happen) evil (-to) ;

 
7 and=for – I (will make) – (..the sons..) [=’144,000’] – to return (shm=shb) ,
to=as the remnant – beyond [=’on earth’] – (who will be) (..my priests..) (otsm=knm) ;
and – IEUE – (will be) the king – over them – [=at] the mountain of – tsiun ,       +
(..forever) – and – ever ;

Op die dag, spreekt de Heer,
zal ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie ik
kwaad aangedaan heb . Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel
en wie verdreven was tot een machtig volk, en de Heer zal over hen
Koning zijn op de berg Sion, van nu af aan tot in eeuwigheid .

 • [=’dat de zonen “priesters zullen zijn” (zin 7) , zie andere hoofdstukken ;
  zin :]

“(..+want..) op die dag , is de verklaring van IEUE ,                   [=’kan iedere dag zijn nu’]
zal ik (..het [eden-] land..) (tsl=arts) verzamelen ,
[=als] het terugnemen van (haar die) verdreven was , aan wie ik onheil liet gebeuren ;

 
7 [=want] ik zal (..de zonen..) [=’144,000’] terug doen keren (shm=shb) ,
[=als] het overblijfsel daarginds [=’op aarde’] die (..mijn priesters..) (otsm=knm) zullen zijn ;
en IEUE zal over hen koning zijn [=op] de berg tsiun ,
(..voor altijd..) en eeuwig ;

 
8-9
… en zij – de zonen – zullen het eden land herstellen :
and·you Tower-of-Drove hump-of daughter-of tziun unto·you she-shall-arrive
and·she-comes the·rule the·former kingdom-of to·daughter-of Jerusalem now
to·what ? you-are-shouting shout ?·king there-is-no in·you or one-counseling-of·you
he-perished that he-holds-fast·you travail as·the·woman-giving-birth
And thou, O tower of the flock, the strong hold of the daughter of Zion, unto thee
shall it come, even the first dominion; the kingdom shall come to the daughter of
Jerusalem. Now why dost thou cry out aloud? [is there] no king in thee?
is thy counsellor perished? for pangs have taken thee as a woman in travail.
‘strong hold’, H6076 ophel ‘tumor’ ; -aphal unclear 2x ; into ‘gloom’ ; nostril, anger -aph? ;
‘come’, H857 athah ‘to come’; corrupt because followed by ‘to come’ ;
‘cry out’, H7321 rua ‘shout [in different forms]’ = corrupt ; ‘shepherd’ rea ? ;

 • context : … and they – the sons – will restore the eden land :

line ,                                                                                                       [line 8 + 9 : likely restoration]
[=’8 + 9 : was corupted :]
and=for – (..the sons..) (bth=bn) of – [eden-] [=Ishral] – (will) (..come..) (ophl=bo) – to you ,      
[=as] the ones [=’sons’] (who will) rule [+you] ;                                       [=’see other chapters’]

 
and [=they] (will) (..return..) (bo=shb)             +
the former – kingdom [=’as Genesis eden’] of – the daughter of – (..tsiun..) ;

 
9 [=they] (will be) (..the shepherds..) (rua=rea) – (..over you..) ,
(..because..) (mlk=ki) – (..they are..) (ain=eie) – (..the sons..) (am=bn) – counseling you :
that=then – travail – (will) hold you – [=like] a woman giving birth ;          +

En u, Schaapstoren,
Ofel van de dochter van Sion, zal naar u gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij
van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem . Nu, waarom slaat u
zo’n luid alarm ? Is er geen Koning onder u ? Is uw Raadsman omgekomen ,
dat smart u heeft aangegrepen als een barende vrouw ?

“[=want] (..de zonen..) (bth=bn) van [eden-] [=Ishral] zullen naar u (..toe komen..) ,
[=als] degenen die over [+u] zullen heersen ;                              [=’zie andere hoofdstukken’]

 
en [=zij] zullen het koninkrijk [=’als Genesis-eden’] van de dochter van tsiun   +
(..terug doen keren..) (bo=shb) ;

                                                                                                       [8 + 9 : waarschijnlijke restauratie]
9 [=zij] zullen (..de herders..) (rua=rea) (..over u..) zijn ,
(..omdat..) (mlk=ki) [=zij] (..de zonen..) (am=bn) (..zijn..) (ain=eie) die u raad zullen geven :
[=dan] zal een zwoegen u aangrijpen [=als] een barende vrouw ;

 
10-11
… want het eden-land rijst omhoog naar de wildernis :
travail-you ! and·rush-forth-you ! daughter-of tziun as·the·woman-giving-birth
that now you-shall-go-forth from·town and·you-tabernacle in·the·field and·you-come
unto Babylon there you-shall-be-rescued there he-shall-redeem·you ieue from·clutch-of
ones-being-enemies-of·you and·now they-are-gathered on·you nations many-ones
the·ones-saying she-shall-be-polluted and·she-shall-perceive in·tziun eyes-of·us
Be in pain, and labour to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in travail:
for now shalt thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in the field, and thou
shalt go [even] to Babylon; there shalt thou be delivered; there the LORD shall redeem
thee from the hand of thine enemies. Now also many nations are gathered against thee,
that say, Let her be defiled, and let our eye look upon Zion.
‘bring forth’ , H1518 giach, break or burst forth’ 6x unusual ;
‘look’ , H2372 chazah ‘perceive’ [vision-related] ;

 • context : … because the eden-land rises up to the wilderness :
  … creational speech :
  the log (1 Aug.) about “the opening of the mouth”,
  as attribute (‘creational speech’) which will be given to the sons , shows here —
  but it álso shows how until now them spirits had that attribute ,
  particularly that group of corrupt adm-souls (as ancient Egyptians etc) ,
  as ‘the seers’ in Rg-Veda , who invoke eden aspects to their north ;

line ,

 • [=’see the chapter (index) where the sons invite her to rise up on high ;
  line :]

“travail you ! – [=for] to burst forth , (you) daughter of – tsiun ,        +         [=’eden land’]
[travail-] [=like] a woman giving birth ;
that=because – [=you] – (will) go forth – from (.. the [matrix-] city..) ,       
and you (will) dwell – [=at] (..the wilderness..) ;        +          [=’north , place of new eden’]

 
[=for] you (will) go – (away) [=from] – [Mystery-] Babylon ,
[+as] (being) rescued – [+from] there ;                                        [=’out of the matrix-region’]
(..+because..) IEUE – (will) redeem you – from the hand [-palm] of – your enemies ;

 
and=for (-until) now , the many – nations [=’of spirits’] – gathered [=’read : took’] – you ,
and they said :
she [=’eden-land’] (has become) defiled ,                          [=’by being in the matrix region’]
[+so] [=our] eyes – (will) [+not] see – (..death..) ;      +                           [=’see next line 12’]

Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw ,
want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen . U zult tot in Babel komen .
Daar zult u gered worden, daar zal de Heer u verlossen uit de hand van uw vijanden .
Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen : laat haar ontheiligd worden,
en laten onze ogen Sion aanschouwen .

 • [=’zie het hoofdstuk (index) waar de zonen haar oproepen om omhoog te rijzen ;
  zin

“zwoeg om uit te breken ! , (u) dochter van tsiun ,        +                                       [=’eden land’]
[zwoeg-] [=zoals] een barende vrouw ;
[=want] [=u] zult uit (..de [matrix-] stad..) voortgaan ,
en u zult [=in] (..de wildernis..) verblijven ;        +           [=’noorden , plaats van nieuw eden’]

 
[=omdat] u [=uit] [Mystery-] Babylon (weg) zult gaan ,
[+als] daar [+uit] gered wordend ;                                                              [=’uit de matrix regio’]
[=want] IEUE zal u verlossen uit de hand [-palm] van uw vijanden ;

 
[=omdat] (-tot) nu (-toe) de vele naties [=’van geesten’] u verzameld [=’gevangen’] hebben ,
en gezegd hebben :
zij [=’eden land’] is onheilig geworden ,                                 [=’door in de matrix regio te zijn’]
[+dus] zullen onze ogen [+geen] (..dood..) zien ;                                    [=’zie volgende zin 12’]   

 
12-13
slot : … omdat het matrix-land nu benéden haar is , worden de geesten vernietigd :
and·they not they-know designs-of ieue and·not they-understand counsel-of·him
that he-convenes·them as·the·sheaf toward·threshing-site arise-you ! and·thresh-you !
daughter-of tziun that horn-of·you I-shall-place iron and·hoofs-of·you I-shall-place
copper and·you-pulverize peoples many-ones and·I-devote to·ieue gain-of·them
and·estate-of·them to·lord-of all-of the·earth
But they know not the thoughts of the LORD, neither understand they his counsel:
for he shall gather them as the sheaves into the floor. Arise and thresh, O daughter
of Zion: for I will make thine horn iron, and I will make thy hoofs brass: and thou shalt
beat in pieces many people: and I will consecrate their gain unto the LORD,
and their substance unto the Lord of the whole earth.
‘consecrate’ , H2763 charam ‘set apart, ban, disfigured, destroyed’ ;

 • closing : … because the matrix-land is now belów her , the spirits are destroyed :
 • eden-land and Dual-realm :
  … the eden-land now sits in the centre of
  the Dualistic realm again , like at the start of Genesis ;
  the southern Dual-realm , as ‘dualistic feminine’ ,
  is related to ‘copper’ (as mixture) , while the northern
  one represents ‘iron’ as harsh masculine ;
  see for example Isaiah 27 about this theme ;
  horn : we found a ‘horn’ in Rg-Veda as an eden-construct                        
  which they call ‘rakSa’, ‘demon’ , and they hated it ,
  as a construct belonging to ‘Shambhara’ – Jerusalem –
  (not ‘ShambhaLa’, that is a modern corrupt concept)  
  but it’s hard to distill a workable concept of this horn ;

                         
line ,
and=but they [=’spirits’] – (have) not – understood – the design of=by – IEUE ,
[=as] not – (having) perceived – his counsel ;                                               [=’land will rise up’]
that=because – he (will) (..make..) them – [=like] sheaves – (at) a threshingsite :        +

 
13 rise up you [-on high] – and thresh you ! , (you) daughter of – tsiun ,         [=’eden-land’]
that=because – I (will) make – your horn – [+like] iron ,                  [=’into north dual realm’]
and – I (will) make – your hoofs – [+like] brass ;         +                   [=’<< compare 4 cherubs’]

———————–

 • [=’below : tricky ,
  because the first lines of next chapter 5 are horribly corrupted —
  since previous line hints at the dual-realm , it suggests that the theme may now 
  become “the Zerubbabel lampstand” , which carries the eden-land on top of him :
  in Zech.14 Zerubbabel is called “the lord for all the land” (like in closingline here) ,
  but last line is unsure :]

and you (will cause) – the many – people [=’spirits’] – (to be) crushed ,   
(..because..) you (will) destroy – their unjust gain – and their wealth – [=for] IEUE ,
to=through the lord of=for – the whole – land .                              
[<< unsure : Zerubbabel ?]
Zíj echter kennen de gedachten van de Heer niet .
Zij begrijpen zijn raadsbesluit niet : dat hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven
op de dorsvloer . Sta op en dors, dochter van Sion, want ik zal uw hoorn van ijzer maken
en ik zal uw hoeven van brons maken, en u zult vele volkeren verpletteren
en ik zal hun winstbejag met de ban slaan : het is voor de Heer ,
hun vermogen is voor de heer van heel de aarde .

 • [=’zie Engels]

“[=maar] zij [=’geesten’] hebben het ontwerp [=door] IEUE niet begrepen ,
[=als] het niet snappen van zijn raadsbesluit ;                                      [=’land zal oprijzen’]
[=want] hij zal hen (..maken..) [=als] [graan-] schoven (op) een dorsvloer :        +

 
13 rijs op [-op de hoogte] en dors ! , (u) dochter van tsiun ,                          [=’eden land’]
[=want] ik zal uw hoorn [+als] ijzer maken ,                               
en ik zal uw hoeven [+als] koper maken ;                                    [=’vergelijk de 4 cherubs’]

————————

 • [=’beneden : lastig ,
  omdat de eerste zinnen van hoofdstuk 5 afgrijselijk gecorrumpeerd zijn  —
  sinds de vorige zin naar de dualistische dimensie verwijst , suggereert het dat het thema
  nu “de Zerubbabel kandelaar” kan worden , die het eden-land draagt bovenop hem :
  in Zach. 14 wordt Zerubbabel “de heer voor heel het land” genoemd (en zie beneden) ,
  maar laatste zin is onzeker :]

en u zult veroorzaken dat de vele mensen [=’geesten’] verpletterd worden ,
(..omdat..) u voor IEUE hun onterecht verkregen profijt en hun weelde zult vernietigen ,
[=door] [-middel van] de heer [=voor] het hele land .                [<< onzeker : Zerubbabel ?]

 


02.08aug.2020   —   submitted as first version , and definitive –  het-Report series