Mic.5 : het eden-land
rijst op naar het noorden ,
geplaatst op de kandelaar
(als ‘Zerubbabel’)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous chapter —
titled : the eden-land rises up to
the north , placed upon the lampstand
(‘Zerubbabel’) who carries her ;
see to left ,
and compare the ‘pepsi logo’ (ch.4) ;
by dwelling upon the lampstand ,
Eden will rule again in the centre
of the Dualistic dimension
(as the realms north and south of her) ;
#2 :
the restorations followed the logical
buildup of the chapter’s theme ;

note : very readable , first version
and definitive ;
was VERY heavily corrupted : up to 50 % –

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk —
… vergelijk afbeelding boven (en zie het ‘pepsi logo’ in hoofdstuk 4) ;
door het verblijven op de kandelaar (‘Zerubbabel’) zal het eden-land
weer heersen in het midden van de Dualistische dimensie
(als de dimensies ten zuiden en noorden van haar) ;
#2 :
de restauraties volgden de logische opbouw van dit hoofdstuk ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijk definitieve versie ;
na opruimen ;
was ERG zwaar gecorrumpeerd – tot wel 50 %
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Micah 5

1-2
vervolg : … een nieuw construct dat het eden-land (in het noorden) zal dragen :
now you-shall-slash-yourself daughter-of raiding-party siege-work he-places
on·us in·the·club they-shall-smite on the·cheek one-judging-of ishral and·you
Beth-Lehem Ephrathah inferior to·to-become-of in·mentors-of Judah from·you
for·me he-shall-come-forth to·to-become-of one-ruling in·Israel and·goings-forth-of·
him from·aforetime from·days-of eon
Now gather thyself in troops, O daughter of troops: he hath laid siege against us:
they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek. But thou, Bethlehem Ephratah,
[though] thou be little among the thousands of Judah, [yet] out of thee shall he come forth

unto me [that is] to be ruler in Israel; whose goings forth [have been] from of old,
from everlasting.
‘gather’ , H1413 gadad ‘to cut [oneself] , trooped, gas’ [fr -gad] ; -gd ‘great’ ? -gbr ? ;
‘laid siege’, H4692 matsor ‘rampart, fortress, siegework’ ;
‘cheek’ , H3895 lechi ‘cheek, cheeks’  [=probably that’s why next corruption ‘bethlechem’] ;
‘ephratah’ , H672 eprathah ; -apher ‘bandage’ 2x [unclear] ;
‘little’ , H6810 tsair ‘younger [one]’’servant 1x’ ;
‘thousands’, H505 eleph ‘1000’, alph ‘chief’ [interl.] ;
‘goings forth’ , H4163 motsaah ‘draught house’ 1x ; -motsa ‘start out, go forth’ ;

 • continued : … a new construct which will bear up the eden-land (now north) :

line ,                                                                                                                           [1 + 2 : corrupted]

 • [=’indeed Esau concocted a smart corruption here as “Bethlehem”,
  therewith suggesting that these lines are about Christ ;
  zin :]

“you (will be) (..majestic..) , (you) daughter of – (..tsiun..) ,                       [=’cont. from ch.4’]
(..+when..) the siege-construct – (will be) placed – (..below..) you ;          [=’the lampstand’]
in=as the staff [=’axis’] – (which will cause) (..the [matrix-] land..) – (to be) smitten ,
[+for] [=he] (will be) judging – (..Egypt..) [=’matrix-land’] ;

2
1 and=for [=he] , (..Zerubbabel..) , (is) (..my servant..) ,                                  [=’as lampstand’]
2 (who will) become – (..the lord for..) – (..the [eden-] land..) :                        [=’endline ch.4’]
3 [=he] (will) go forth – from me – to become – the one ruling – (..the [eden-] land..) ,
4 and (..she [=’edenland’] (will) be..) – [=like] before ,          +
5 [+as] [=in] the days of – old ;                                                                        [=’Genesis paradise’]

 • [=’above line 2 :
  line 1 , a name for a name ; while “you are my servant, Zerubbabel” is in Haggai 2:23 ;
  line 2 , mentor = lord , Judah = land ; same phrase as used in previous chapter’]

[from ch.4]
Nu, groepeer u, dochter van de strijdbende !
Zij gaan een belegering tegen ons opzetten .
Zij zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan .
[start ch.5]
(De geboorte van de Messias en Zijn koninkrijk)
En u, Bethlehem-Efrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda ,
uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël .
Zijn oorsprongen zijn van oudsher , van eeuwige dagen af .

 • [=’inderdaad heeft Esau hier een slimme corruptie bedacht – als “Bethlehem”,
  daarmee suggererend dat de context hier over Christus gaat ;
  zin :] 

                                                                                                       [1 + 2 : gecorrumpeerd]
“u zult (..majestueus..) zijn , (u) dochter van (..tsiun..) ,                    [=’vervolg van hfdst.4’]
(..+wanneer..) het belegerings-construct (..onder..) u geplaatst zal worden ;
[=als] de staf [=’as’] die zal maken dat het [matrix-] land verslagen wordt ,
[+want] [=hij] zal (..Egypte..) [=’matrix-land’] oordelen ;
2
1 [=want] [=hij] , (..Zerubbabel..) , (is) (..mijn dienaar..) ,                            [=’als kandelaar’]
2 die (..de heer..) (voor) (..het [eden-] land..) zal worden :                       [=’eindzin hfdst.4’]
3 [=hij] zal van mij voortgaan om de heerser (van) (..het [eden-] land..) te worden ,
4 en (..zij [=’eden-land’] zal zijn..) [=zoals] vanouds ,        +
5 [+als] in de dagen van weleer ;                                                                  [=’Genesis paradijs’]

 • [=’zin 2 boven :
  zin 1 , naam voor een naam , en zie “u bent mijn dienaar, Zerubbabel” in Hag.2:23 ;
  zin 2 , mentor = heer , Judah = land ; zelfde term als in vorig hoofdstuk’]

 
3-4
… het eden-land rijst omhoog – en Zerubbabel draagt haar :
therefore he-shall-give-up·them until time-of one-giving-birth she-gives-birth
and·rest-of brothers-of·him they-shall-return on sons-of ishral and·he-stands
and·he-shepherds in·strength-of ieue in·pomp-of name-of ieue Elohim-of·him
and·they-dwell that now he-shall-be-great unto limits-of land
Therefore will he give them up, until the time [that] she which travaileth
hath brought forth: then the remnant of his brethren shall return unto the children
of Israel. And he shall stand and feed in the strength of the LORD, in the majesty of
the name of the LORD his God; and they shall abide: for now shall he be great
unto the ends of the earth.
‘travailed + brought forth’ H3205 yalad ‘bring forth, travail, beget, etc’ ;
‘ends’ , H657 ephes ‘to cease’, -aphes , similar ;

 • context : … the eden-land rises up – en Zerubbabel supports her :

line ,

 • [=’the lines are now congruent with other chapters —
  we just had one where “the sons invite her to rise up, and she does – travailing”
  2) the ‘shepherd’ in line 4 : occasionally appearing as ‘construct’ ;
  line :]

“(..because..) (lkn=ki) – [=I] (will) bring [=him] [=’Zerubbabel’]        +
[=at] – the time of – [=her] [=’eden-land’] great travail ,                              [=’2x -yalad’]
and=when – the sons [=’144,000’] of – [eden-] Ishral – (will have) returned ;

 
4 [+then] the shepherd [=’Zerubbabel’] – (will be made) to stand upright         +
in the strength of – IEUE ,
[=he] (will) dwell (-there) – in=as the excellence – (in) the name of – IEUE – his deity ;
that=because – he (will be) the extraordinary one – (..beneath..) – the [eden-] land ;      +

Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij baren zal , gebaard heeft .
Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren , met de Israëlieten .
Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de Heer ,
In de majesteit van de naam van de Heer, zijn God .
Zij zullen veilig wonen , want nu zal Hij groot zijn .

 • [=’de zinnen zijn nu consistent met andere hoofdstukken  —
  We hadden er net een waar “de zonen haar roepen om op te rijzen”
  En zij doet dat “met moeite als van een barende vrouw” ;
  Zin :]

“(..omdat..) (lkn=ki) [=ik] [=hem] [=’Zerubbabel’] zal brengen        +
[=tegen] de tijd van [=haar] moeite als het voortbrengen ,                         [=’2x -yalad’]
[=wanneer] de zonen [=’144,000’] van [eden-] Ishral zullen zijn teruggekeerd ;

 
4 [+dan] zal de herder [=’Zerubbabel als construct’] rechtop gezet worden        +
in de kracht van IEUE ;
[=hij] zal (-daar) verblijven [=als] de uitnemende (in) de naam van IEUE zijn godheid ;
[=omdat] hij de geduchte is (..beneden..) het [eden-] land ;        +

 
5-6
… vervolg :                                                                                  [5 + 6 : gecorrumpeerd]
and·he-becomes this-one peace Assyria that he-is-entering in·land-of·us and·that
he-is-treading in·citadels-of·us and·we-raise on·him seven ones-being-shepherds
and·eight sovereigns-of human and·they-shepherd land-of Assyria in·the·sword
and land-of Nimrod in·portals-of·her and·he-rescues from·Assyria that he-is-entering
in·land-of·us and·that he-is-treading in·boundary-of·us
And this [man] shall be the peace, when the Assyrian shall come into our land:
and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him seven shepherds,
and eight principal men. And they shall waste the land of Assyria with the sword,
and the land of Nimrod in the entrances thereof: thus shall he deliver [us] from the Assyrian,
when he cometh into our land, and when he treadeth within our borders.
‘tread / treadeth’ , H1869 darak ‘tread, trample, march’ ; -derk ‘road, way’ ? ;
‘palaces’ , H759 armon ‘citadel’ ;
‘eight’ , H8083 shemoneh ‘eight’ ; [=desolate?] ; yes , 8074/77 shMM desolate ;
‘entrances’ , H6607 pethach ‘doorway, portal’ ;

 • context : … continued :                                                                                          [5 + 6 : corrupted]

line ,
and=by – this one [=’Zerubbabel’] – (will) become – [eden-] peace ,
that=when – he (will have) come – [=to] the [eden-] land ;

 
that=because          +                                                                                [=’tread = corrupt , see 6’]
(..the [eden-] land..) (armn=arts) (will have) arisen – [=upon] him ,       [=’as on top of him’]
[=as] – (..the adm-ground..) (adm=adme)          +
(which will) – [+nót] (..(be) desolate..) (shmnh=shmmh) (-anymore) ;

———————–                                                                                                          [below : tricky]

 • [=’below 6 : the matrix-land is now belów her (=eden-land) ,
  so that she now again rules in the centre of the Dualistic-dimension   (comp. ‘pepsi logo’)
  (the destruction of the matrix-land may relate to “into the dimensional-background”) ;
  line :]

6 [=then] [=he] (..(will) smite?..) (reu=ra) – the [matrix-] land – [=with] (..fury?..) (chrb=chmh) ,
and=as – the land of – (..Egypt..) [=’likely’] – [=with] (….?….) ; 

 
and=for – (..Egypt..) – (will) [+nót] – (be) delivered        +
that=when – he (will have) come – [=to] the [eden-] land ,
that=because – he (will) trample – [=their] [matrix-] region ;      +     [=’now ‘tread + region’]

Hij zal Vrede zijn .
Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden,
zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen.
Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard ,
het land van Nimrod met getrokken zwaarden . Zo zal Hij ons redden van Assur ,
wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden .

“[=door] deze [=’Zerubbabel’] [=zal (er) [eden-] vrede zijn ,
[=wanneer] hij [=naar] het [eden-] land is gekomen ;

 
[=omdat]        +                                                                                       [=’treden’ = corrupt ; zie 6’]
(..het [eden-] land..) (armn=arts) (opgerezen zal zijn [=op] hem ,               [=’bovenop hem’]
[=als] (..de adm-grond..) (adm=adme)         +
die [+niét] (-meer) (..desolaat zal zijn..) (shmnh=shmmh) ;

 • [=’6 beneden : het matrix-land is nu benéden haar (=eden land) ,
  zodat zij weer heerst in het midden van de Dualistische-dimensie   (comp. ‘pepsi logo’)
  (de vernietiging van het matrix-land mag het “weer in de dimensionele-achtergrond” zijn) ;
  zin :]

6 [=dan] zal [=hij] het [matrix-] land (..slaan?..) (reu=ra) [=met] (..woede?..) (chrb=chmh) ,
[=als] het land (..Egypte..) [=’waarschijnlijk’] [=met] (…..?…..) ;

 
[=want] (..Egypte..) zal [+niét] gered worden        +
[=wanneer] hij [=naar] het [eden-] land is gekomen ,
[=want] hij zal [=hun] [matrix-] gebied vertrappen ;        +             [=’nu ‘vertrappen + regio’]

 
7-8
… door ‘de hoeksteen’ die naar Zerubbabel oprijst :                                     [7+8 : corrupt]
and·he-becomes remnant-of Jacob in·within-of peoples many-ones
as·night-mist from·with ieue as·showers on herbage which not he-is-being-expectant
to·man and·not he-is-waiting for·sons-of human and·he-becomes remnant-of Jacob
in·the·nations in·within-of peoples many-ones as·lion in·beasts-of wildwood
as·sheltered-lion in·droves-of flock which if he-passes-through and·he-tramps-down
and·he-tears-to-pieces and·there-is-no one-rescuing
And the remnant of Jacob shall be in the midst of many people as a dew from the LORD,
as the showers upon the grass, that tarrieth not for man, nor waiteth for the sons of men.
And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles in the midst of many people as a
lion among the beasts of the forest, as a young lion among the flocks of sheep: who,
if he go through, both treadeth down, and teareth in pieces, and none can deliver.

 • context : … through ‘the cornerstone’ rising up to Zerubbabel :             [7+8 : corrupted]

line ,

 • [=’we just had a chapter that “the spirits did not understand that this would happen”,
  literally “as the design by IEUE” ;
  line :]

and=for – (..the [eden-] land..) – (will) be – (..above..) – the many – people [=’spirits’] ,
as (..the design..) of=by – IEUE ,
which – [=they] [=’spirits’] – (have) not – expected ,
and=as – (..the nations..) [=’of spirits’] – (which have) not – seen it coming ;

                                                                                                                       [below : attempt]

 • [=’below 8 : because line 9 will be about ‘the hand’ (=Damascus) ,
  this line shóuld already introduce that theme  —
  compare Is. 17 where Damascus is untied from the matrix-land ;
  line :]

8 [=for] (..the corner?..) – (..stone?..) (ioqb=abn?)         +         [=’as ‘Damascus’ until now’]
(which is) within – the nations [=’of spirits’] ,        
(..(will have been) rescued?..) (tl=etsl?) – [=by] IEUE ,

————————
(………..) – (……….) – (……….) ,
(………..) – (……….) – (……….) ;                                                          [<< perhaps wholly corrupt]
———————–
(..because..) (am=ki) – he (will) [dimensionally-] cross over ,                    [=’the stone will’]
and (will) trample [+them] – and tear [+them] to pieces ,
and there-(will be)-no – one rescueing [+them] [=’spirits’] ;           +

Het overblijfsel van Jakob zal zijn
Te midden van vele volken als dauw van de Heer, als regendruppels op het gewas ,
dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen .
Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken,
als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden,
die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt , en er is niemand die redt .

 • [=’we hadden juist een hoofdstuk over “de geesten begrepen niet dat dit zou gebeuren”,
  letterlijk “als het ontwerp door IEUE” ;
  zin :]

“[=want] (..het [eden-] land..) zal (..boven..) de vele mensen [=’geesten’] zijn ,
als (..het design..) [=door] IEUE ,
wat [=zij] [=’geesten’] niet hadden verwacht ,
[=als] (..de naties..) [=’van geesten’] die het niet aan zagen komen ;

                                                                                                            [beneden : poging]

 • [=’8 beneden : omdat zin 9 over ‘de hand’ zal gaan (=als Damascus) ,
  móet deze zin dat thema al introduceren  —
  vergelijk Jes. 17 waar Damascus losgemaakt wordt van het matrix-land ;
  zin :]

8 [=want] (..de hoek?..) – (..steen?..) (ioqb=abn?)        +              [=’nu nog als Damascus’]
die in het midden van de naties [=’van geesten’] is ,
(zal) [=door] IEUE (..gered zijn?..) (tl=etsl?) ,

———————
(…………) – (…………) – (…………) ,
(…………) – (…………) – (…………) ;                                           [<< waarschijnlijk totaal corrupt]
———————
(..omdat..) (am=ki) hij [dimensioneel-] over zal steken ,                       [=’de steen zal dat’]
en [+hen] zal vertrappen en verscheuren ,
en er-zal niemand zijn die [+hen] [=’geesten’] redt ;            +

 
part II   —   deel II

 
8-9-10-11
… dan wordt het tempel-fundament op Zerubbabel geplaatst :
she-shall-be-high hand-of·you over foes-of·you and·all-of ones-being-enemies-of·you
they-shall-be-cut-off and·he-becomes in·the·day the·he averment-of ieue and·I-cut-off
horses-of·you from·within-of·you וand·I-destroy chariots-of·you and·I-cut-off cities-of
land-of·you and·I-demolish all-of fortresses-of·you and·I-cut-off enchantments
from·hand-of·you and·ones-consulting-clouds not they-shall-become to·you
Thine hand shall be lifted up upon thine adversaries, and all thine enemies shall be cut off.
And it shall come to pass in that day, saith the LORD, that I will cut off thy horses out of
the midst of thee, and I will destroy thy chariots: And I will cut off the cities of thy land,
and throw down all thy strong holds: And I will cut off witchcrafts out of thine hand;
and thou shalt have no [more] soothsayers:
context : … then the temple-fundament is placed upon Zerubbabel :

 • technically ,
  line 9 belonged to part I ;  
  sorcery – as H’EKAu :
  … as glyph to right ; main component is
  the KA “to double (+subject)” ;
  also shown is the double-reed as I-vowel
  which refers to Adam , reading how an
  aspect belonging to Adam/Eden is doubled ;

(rpt)

line ,

 • [=’another chapter tells “how God will place that stone , in presence of the 144,000” ;
  the temple-fundament is “the tried cornerstone”   (Is. 28:16 , see index) ;
  2) the ‘their enemies’ as ‘from the sons’ c.q from Jacob ;
  line :]

“[=my] hand [=’cornerstone’] – (will have) risen up – [=above] – [=their] adversaries ,
[=as] all – the enemies – (who will be) cut off ;                  [=’spirits + matrix-constructs’]

 
and=for it (will) happen – in – that – day , (is) the declaration of – IEUE ,
(that) I (will) cut off – [=their] [=’spirits’] horses – [=out from their] midst ,
and=as – the chariots – (which) I (will) make to perish ;

 • [=’above ,
  horses and chariots as ‘(personal-) energyfields’ (compare ‘merkabah construct’) ,
  but it’s a tricky theme we’ll need to study more , still :]

 
and I (will) cut off – the cities – from [=their] [matrix-] land ,
and=as – [=their] fortresses – (which) I (will) destroy ;

 
12 and I (will) cut off – the sorcery – from [=their] hand [=’action’] ,
and=as – (..the invocations?..) – (which will) not – exist – [=for them] (-anymore) ;

Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders
en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer,
dat ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat ik uw wagens zal doen vergaan.
Ik zal de steden van uw land uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken .
Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer hebben .

 • [=’een ander hoofdstuk zegt hoe “God de steen zal plaatsen, in bijzijn van de 144,000”;
  het tempel-fundament is “de beproefde hoeksteen”   (Is. 8:16 , zie index) ;
  2) het ‘hun vijanden’ als ‘van de zonen’ c.q van Jacob ;
  Zin :]

“[=mijn] hand [=’hoeksteen’] zal [=boven] [=hun] tegenstanders opgerezen zijn ,
[=als] alle vijanden die afgesneden zullen worden ;                      [=’geesten + constructen’]

 
[=want] op die dag zal het gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
dat ik [=hun] paarden zal afsnijden uit [=hun] midden ,
[=als] de strijdwagens die ik doe vergaan ;

 • [=’zie Engels :]

 
en ik zal de steden afsnijden van het [matrix-] land ,
[=als] hun vestingen die ik verwoest ;

 
12 en ik zal de toverij afsnijden van [=hun] hand [=’actie’] ,
[=als] (..de invocaties?..) die niet (-meer) [=voor hen] zullen bestaan ; 
 

 
13-14-15
slot : … dan wordt ook hun wereldboom vernietigd :
and·I-cut-off carvings-of·you and·monuments-of·you from·within-of·you and·not
you-shall-bow-down-yourself further to·deed-of hands-of·you and·I-pluck-up
fetishes-of-happiness-of·you from·within-of·you and·I-exterminate cities-of·you
and·I-do in·anger and·in·fury vengeance with the·nations which not they-listen
Thy graven images also will I cut off, and thy standing images out of the midst of thee;
and thou shalt no more worship the work of thine hands. And I will pluck up thy groves
out of the midst of thee: so will I destroy thy cities. And I will execute vengeance in anger
and fury upon the heathen, such as they have not heard.
‘standing images’ , H4674 matstsebah ‘pillar (obelisk 1x)’ ; must be -atsb ‘grief image’ ;
‘groves’ , H842 asherah ; a (wooden) pole as axis (compare worldtree) ;

 • closing : … then also their worldtree is destroyed :

line ,

 • [=’below 13 : technically Adam made those blueprints , to which “the mole and the rat
  (=as spirit-souls) bowed themselves down to”, see the Isaiah (10?) chapter ;
  line :]

“and – [=their] graven images [=’physical blueprints’]         +
and=as [=their] (..grievous images..) (mtsbh=atsb) – I (will) cut off – [=out of their] midst ;
[=for] [=they] (will) – not – bow down – anymore – to the work of – [=their] hands ;

 
14 and I (will) pluck up – [=their] (..asherah pole..) [=’worldtree-stem’] – [=out of their] midst ,
and=as destroying – [=their] (..pillar [=’dimensional-axis’]..) ;                               [=’from line 13’]

 
[=for] I (will) execute – vengeance – in anger – and fury – [=upon] the nations [=’of spirits’]    +
[+like] (which) – they (have) – not – (..known..) (shmo=yda)

Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien ,
zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen .
Ik zal uw gewijde palen uit uw midden wegrukken en uw steden wegvagen .
Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenvolken die niet willen luisteren.

 • [=’zin 13 : technisch gezien maakte Adam die blauwdrukken , “waarvoor de mol en
  de rat (=als geesten-zielen) zich neerbogen”, zie Jesaja (10?) hoofdstuk ;
  zin

“en ik zal [=hun] afgodsbeelden [=’fysieke blauwdrukken’]          +
[=als] [=hun] (..vreselijke idolen..) (mtsbh=atsb) afsnijden uit [=hun] midden ;
[=want] [=zij] zullen zich niet meer voor het werk van [=hun] hand neerbuigen ;
 
en ik zal [=hun] (..asherah paal..) [=’stam van wereldboom’] afsnijden uit [=hun] midden ,
[=als] het vernietigen van [=hun] (..pilaar [=’dimensionele-as’]..) ;                  [=’van zin 13’]

 
[=want] ik zal in woede en toorn de wraak uitvoeren [=tegen] de naties [=’van geesten’] ,     +
[+zoals] zij niet (..gekend hebben..) (shmo=yda) .  

 


08.08aug.2020   —   submitted as first version , and definitive –  het-Report