Mic.6 : de Legale kwestie
tussen God en ons :
wie van u herstelt
wat ik echt gezegd heb
(uit Esau’s corrupties) ?
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous chapter —
titled : the Legal controversy between God and us :
who of you will restore what I réally have said
(distilling it from Esau’s corruptions) ..? ;
you will see
how the entire buildup of this chapter
can only point to this important theme ;

note : very readable , second version
and definitive – after MUCH cleanup (sorry..) ;
was partly heavy corrupted –

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk —
… de Legale kwestie tussen God en ons
is het belangrijke thema “dat gelovigen profeten niet begrijpen”
omdat Esau veel tekst gecorrumpeerd heeft ,
en de gelovigen zichZELF daardoor veel schade zullen berokkenen ;
# 2 :
merk op hoe , ondanks de corrupties , de opbouw duidelijk toewerkt naar dit thema ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijk definitieve versie ;
na (erg veel) opruimen (…sorry) ;
was gedeeltelijk zwaar gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Micah 6

1-2
vervolg : … de Legale kwestie die God heeft met zijn mensen (in casu: met ons) :
hear-you ! please ! which ieue saying rise-you ! contend-you ! with the·mountains
and·they-shall-hear the·hills voice-of·you hear-you ! mountains contention-of ieue
and·the·perennial-ones foundations-of earth that contention to·ieue with people-of·him
and·with ishral he-shall-plead
Hear ye now what the LORD saith; Arise, contend thou before the mountains,
and let the hills hear thy voice. Hear ye, O mountains, the LORD’S controversy,
and ye strong foundations of the earth: for the LORD hath a controversy with his people,
and he will plead with Israel.
‘strong’ , H368 ethan ‘perennial, enduring’, a few ; -oth ‘time, miracle/sign ? , ‘you’ ? ;
‘foundations’, H4146 mowcadah ‘foundation’, -mocad , same ; -yasad ‘to found’;

 • context : continued : … the Legal issue which God has with his people (i.e., with us) :

line ,

 • [=’it’s sad that Esau corrupted both introduction lines ,
  but it has NOT affected the core message of this chapter — please read on ;
  line :]

1 [corrupt : as corrupted doublet of line 2] 
 
2 “hear you ! – (..please!..) – (you) (..people..) (erim=omim) – the (legal-) controversy of – IEUE ,
(..about?..) (u=ol?) – (…………) – (………..) ;
that=because – (it is) the controversy – (of) IEUE – [=towards] his people ,
and=as the one [=’controversy’] he (will be) pleading – with – (..the sons?..) [=’144,000’] ;

 • [=’Jeremiah chapter : “I will plead with your sons” = you + we’ ;
  therefore line may have read “plead with the sons of Ishral”]

(De rechtszaak van God tegen zijn volk)
Luister toch naar wat de Heer zegt :
Sta op , roep de bergen ter verantwoording , laat de heuvels uw stem horen .
Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heer , ook u, vaste fundamenten van de aarde .
De Heer heeft immers een rechtszaak van zijn volk , Hij voert een rechtszaak tegen Israël .

 • [=’het is jammer dat Esau de eerste twee zinnen heeft gecorrumpeerd ,
  maar het heeft de boodschap van dit hoofdstuk NIET beschadigd – lees verder svp ;
  zin :]

1   [corrupt : als gecorrumpeerd doublet van zin 2]
 
2 “hoor , (..alstublieft !..) (u) mensen (erim=omim) de (legale-) controversie van IEUE ,
(..over?..) (u=ol?) – (………..) – (………..) ;
[=omdat] het de controversie is [=betreffende] zijn mensen ,
[=als] degene [=’controversie’] die hij zal pleiten met (..de zonen?..) [=’144,000’] ;

 • [=’Jeremiah hoofdstuk : “ik zal met uw zonen pleiten”,
  de zin mag “..pleiten met de zonen van Ishral” zijn geweest’]

 
3-4-5
introductie van het thema : een analogie over redding en zegening :
people-of·me what ? I-did to·you and·what ? I-tired·you answer-you !
in·me that I-brought-up·you from·land-of Egypt and·from·house-of servants
I-ransomed·you and·I-am-sending to·faces-of·you Moses Aaron and·Miriam
people-of·me remember-you ! please ! what ? he-counseled Balak king-of Moab
and·what ? he-answered him Balaam son-of Beor from the·Shittim unto the·Gilgal
so-that to-know-of righteous-acts-of ieue
O my people, what have I done unto thee? and wherein have I wearied thee?
testify against me. For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee
out of the house of servants; and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam.
O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam
the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal; that ye may know
the righteousness of the LORD.
‘wearied’, H3811 laah ‘try the patience, weary, impatient’ ;

 • context : … introduction of the theme : an analogy about deliverance and blessing :
  … ‘Moses, Aaron and Miriam’
  as Esau’s deflection to suggest a (false) timeframe ;

line ,

 • [=’this example is used to introduce the main theme of this chapter  —
  “a by enemies instigated cursing of God’s people turned into a blessing (for them)”,
  analogue tot his chapter’s  “Esau having corrupted the prophets” ;
  2) the mentioned exodus is intended as ‘leaving this earth’ now ;
  line :]

“my people , what – (are) [=you] doing – to [=me] ,
why – [=you] – try [=my] patience ? ;                                          [=’because of the controversy’]
answer you – me ! ;

 
4 that=when – I brought you up – from the land of – Egypt ,                     [=’exodus 1200 BC’]
and=as rescuing you – from the house of – servantship ,
(..Balaam..) – (was) sent – in front of – (..=the people?..) (mshe=om)

 
5 remember you , please ! , what – Balak – king of – Moab – counseled ,
and what – Balaam – the son of – Beor – answered – him         (.. + and the people?..)       +
from – Shittim [=’acacia valley’] – unto – Gilgal ;

 
so that – you understand – the rigteousness of – IEUE ;    
Mijn volk , wat heb ik u aangedaan ?
Waarmee heb ik u vermoeid ? Getuig tegen mij ! Ik heb u immers uit het land
Egypte geleid, u verlost van het slavenhuis . Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóor u
uitgezonden . Mijn volk , denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde,
en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde, aan wat er gebeurd is van Sittim
tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heer kent.

 • [=’dit voorbeeld wordt gebruikt om het thema van dit hoofdstuk te introduceren  —
  “een door vijanden opgezette vervloeking van God’s mensen die veranderd in een zegen”,
  analoog aan het thema in dit hoofdstuk “Esau die de profeten corrumpeerde”;
  2) het noemen van de exodus is hier gelinkt aan ‘deze aarde verlaten’ ;
  zin :]

“mijn mensen , wat doet [=u] [=mij] aan ,
waarom beproeft [=u] [=mijn] geduld ? ;                                 [=’vanwege de controversie’]
antwoord mij ! ;

 
4 [=toen] ik u uit het land Egypte leidde ,                                                 [=’exodus 1200 BC’] 
[=als] u gered hebbend uit het huis van slavernij ,
werd (..Balaam..) gezonden (tot) voor het aangezicht van (..=de mensen?..) (mshe=om) ;

 
5 herinnert u zich , alstublieft ! , wat Balak de koning van Moab beraamde ,
en wat Balaam de zoon van Beor hem  (.. + en de mensen?..) antwoordde        +
van Shittim [=’acacia vallei’] tot Gilgal ;

 
opdat u de rechtvaardigheid van IEUE zult begrijpen ;

 
6-7
… maar redding gebeurt niet ‘doordat gelovigen gekregen góederen teruggeven’ :
in·what ? I-shall-forestall ieue I-shall-bend to·Elohim-of height ?·I-shall-forestall·him
in·ascent-offerings in·calves sons-of year ?·he-shall-accept ieue in·thousands-of rams
in·myriads-of watercourses-of oil ?·I-shall-give firstborn-of·me transgression-of·me
fruit-of belly-of·me sin-of soul-of·me
Wherewith shall I come before the LORD, [and] bow myself before the high God?
shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?
Will the LORD be pleased with thousands of rams, [or] with ten thousands of rivers of oil?
shall I give my firstborn [for] my transgression, the fruit of my body [for] the sin of my soul.

 • context : … but deliverance won’t happen ‘by believers returning received góods’ :

line ,
“[=with] what – (should) I approach – IEUE ,
[+as] kneeling myself – (..+in front of..) – the high – deity ? ;
(should) I approach him – [=with] ascent offerings – [=like] calves – (of) a year (-old) ? ;

 
(would) IEUE – (be) pleased – [=with] a thousand – rams ,
[+or] [=with] a multitude of – streams of – oil ? ;
[+or] (should) I give – my firstborn – [+for] my transgression [=’by splitting-off’] ,    +
[+as] the fruit of – (..my body..) – [+for] the sin [=’corrupt eden-life’] of – my adm-soul ? ;

Waarmee zal ik de Heer tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God ?
Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren ?
Zou de Heer behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizend oliebeken ?
Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding ,
de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel ?

“[=waarmee] zou ik IEUE tegemoet kunnen gaan ,
[+als] knielend voor de hoogste godheid ? ;
moet ik hem naderen [=met] opstijg-offers als kalveren van een jaar (-oud) ? ;

 
zou IEUE behagen scheppen in duizend rammen ,
[+of] in veel stromen van olie ? ;
[+of] zou ik mijn eerstgeborene geven [+voor] mijn overtreding [=’afsplitsing’] ,      +
[+als] de vrucht van (..mijn lichaam..) [+voor] de zonde [=’corrupt eden-leven’] van mijn ziel ? ;

 
8-9
… maar er wordt iets anders (en onverwachts) gevraagd :
he-told to·you human what ? good and·what ? ieue requiring from·you that
if to-do-of judgment and·to-love-of kindness and·to-be-meek to-go-of with
Elohim-of·you voice-of ieue to·the·city he-is-calling and·reality he-shall-see
name-of·you hear-you ! rod and·who ? he-appointed·her
He hath shewed thee, O man, what [is] good; and what doth the LORD require of thee,
but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God? The LORD’S voice
crieth unto the city, and [the man of] wisdom shall see thy name: hear ye the rod,
and who hath appointed it.
‘humbly’ , H6800 tsana ‘humble’ 2x ; admissable , from -own ;
‘wisdom’ , H8454 thushiyyah ‘sound or efficient wisdom’ [1x Is.] ;
‘appointed’ , H5239 yaad ‘to meet, to cause to meet’;

 • context : … but something else (and unexpected) is being asked :
  … ‘to call’ or ‘to read’ :
  can be “the voice will be read by you”,
  both may be valid , as the (-qr) cluster ;

line ,

 • [=’the idea here is nót first “to live a sanctified life”           (spoiler : won’t happen)
  but having a certain attitude in order to understánd something – see next 11-12 ;
  2) we suspect (with reason !) that (our type-) human sexual behaviour
  is a great hindrance for the insight (as personalized !) to approach us ;  
  line :]

“(..+but..) he [=IEUE] shows – you – human [=’or: “sons”?] – what (is) – the good (-way) ,
and=as (-to) whát [-exactly] – IEUE – requires – from you :
that=because – if – you (will) accomplish – (to get) the right perception ,
and=as to love – kindness ,          +
[=by] to walk – humbly – with – your deity ;        +

 
9 (..+then..) the voice of – IEUE – (will be) calling [+to you] – [=from] (..the scroll..) (oir=sphr) ,
and insightful wisdom – (will) see – your name ;                                        [=’enlighten you’]
[+as] meeting [=him] – who – (will) listen [-to her] ;              +                   [=’no ‘rod’ here’]

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is .
En wat vraagt de Heer van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God .
(de zonde van Jeruzalem en het oordeel van God)
De stem van de Heer roept tot de stad : – uw Naam ziet uit naar wat wezenlijk is –
hoor de roede en Wie hem voor u bestemd heeft.

 • [=’het idee hier is niet “een heilig leven leiden”                           (zal niet gebeuren)
  maar een bepaalde instelling hebben om zo iets te kunnen begrijpen – zie 11-12 ;
  2) we veronderstellen (met reden !) dat ons (soort-) menselijk sexueel gedrag
  een grote belemmering is voor het inzicht (=verpersoonlijkt !) om ons te ontmoeten ;
  zin :]

“(..+maar..) hij [=IEUE] toont u , mens [=’of: zonen ?’] wat de goede (-manier) is ,
[=als] wát IEUE [precies-] van u vraagt ;
[=omdat] indien u er in zult slagen om de juiste perceptie te krijgen ,
[=als] het liefhebben van vriendelijkheid ,      +
[=door] nederig te wandelen met uw godheid ;       +

 
9 (..+dan..) zal de stem van IEUE [=vanuit] (..de [boek-] rol..) (oir=sphr) [+tot u] roepen ,
en inzichtelijke wijsheid zal uw naam zien ;                                                    [=’u verlichten’]
[+als] [=hem] ontmoetend die [-naar haar] zal luisteren ;       +         [=’geen ‘roede’ hier’]

 
10-11-12
want dan kunnen de vele corrupties (door Esau) uit de tekst worden gehaald :
still ?·there-is house-of wicked-one treasures-of wickedness and·ephah-of leanness
one-being-menaced ?·I-shall-clear in·scales-of wickedness and·in·purse-of standard-
weights-of deceit which rich-men-of·her they-are-full-of wrong and·ones-dwelling-of·her
they-speak falsehood and·tongue-of·them deceit in·mouth-of·them
Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the scant
measure [that is] abominable? Shall I count [them] pure with the wicked balances,
and with the bag of deceitful weights? For the rich men thereof are full of violence,
and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue [is] deceitful in their mouth.
‘scant measure’, H7332 razon ‘leanness’ 2x ; -razah same ; corrupt ;
‘abominable’ , H2194 zaam ‘indignance’, [because of mixture] ;
‘count pure’ , H2135 zakah ‘cleanse, make clean’ ;
‘balances’ , H3976 mozen ‘balance, scale’ ;
‘bag’ , H3599 kis ‘bag, purse’, few times ;
‘rich men’, H6223 ashir ‘rich (man)’ ;

 • context : … because then the many corruptions (by Esau) can be removed from the text :

line ,

 • [=’the buildup until now was “something very valueable” (line 6-7)
  followed by “wisdom and listening closely” in previous 8-9  —
  this can only be the important theme of “restoring the original text” ;
  line :]

10 [too corrupted : lost]                                                                      [=’can be virtually anything’]
 
11 [=you] (must) cleanse – (..the words [in right direction]?..) – [+from] the wicked ones ,
and=as (..removing?..) – (..the evil ones?..) (abn=ra) of – deceit [=’attaching to this world’] ;

 
12 (..because?..) – (..the scroll?..) (ashr=sphr) – (is) full of – violent ones [=’corrupt words’] ,
[=as] (..the ones remained..) (ishb=shb) – speaking [right direction] – fálsehood [=’inversion’] ;

———————-

 • [below : illegal addition ?]

(..causing?..) (..a tongue of?..) – (..deceit?..) – (in [=your] mouth?..) ;           +
Zijn er in het huis van de goddeloze
nog schatten door goddeloosheid verkregen en een krappe efa, wat te verfoeien is ?
zou Ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak valse weegstenen ?
Omdat haar rijken er vol geweld zijn , haar inwoners er leugens spreken ,
hun tong is bedrieglijk in hun mond ,      +

 • [=’de opbouw tot nu toe is “iets van zeer grote waarde” (zin 6-7) ,
  gevolgd door “wijsheid en goed luisteren” in vorig 8-9    —
  dit kan alleen maar gaan over het belangrijke thema “de originele tekst herstellen” ;
  zin :]

10      [te corrupt : verloren]                                                                       [=’kan van alles zijn’]
 
11 u moet (..de woorden [in goede richting]?..) reinigen [+van] hen die slecht zijn ,
[=als] (..het verwijderen?..) van (..de kwaden?..) (abn=ra) die bedrieglijk zijn ;

 
12 (..omdat?..) (..de [boek-] rol?..) vol is met hen [=’corrupte woorden’] die gewelddadig zijn ,
[=als] (..zij die gebleven zijn..) (en) leugen [=’inversie’] spreken [in goede richting] ;

———————–

 • [beneden : illegale toevoeging ?]

(..makend?..) – (..dat [=uw] tong?..) – (..bedrieglijk is?..) – (..in uw mond?..) ;

 
13-14-15
de gevolgen voor de vele gelovigen die Esau’s corrupties niet zien :
and·moreover I I-make-sick to-smite-of·you to-desolate on sins-of·you you
you-shall-eat and·not you-shall-be-satisfied and·prostration-of·you in·within-of·you

and·you-shall-turn-away and·not you-shall-retrieve and·which you-are-delivering
to·the·sword I-shall-give you you-shall-sow and·not you-shall-reap you you-shall-tread
olive and·not you-shall-rub oil and·grape-juice and·not you-shall-drink wine
Therefore also will I make [thee] sick in smiting thee, in making [thee] desolate because of
thy sins. Thou shalt eat, but not be satisfied; and thy casting down [shall be] in the midst
of thee; and thou shalt take hold, but shalt not deliver; and [that] which thou deliverest
will I give up to the sword. Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt tread the olives,
but thou shalt not anoint thee with oil; and sweet wine, but shalt not drink wine.
‘casting down’ , H3445 yeshach ‘vileness, casting down’ 1x ; (3468 -yesha?) ; -shchth ‘ruin’ ? ;
‘take hold’, H5253 nasag ‘to remove, take away’ ;
‘deliver’ , H6403 palat ‘to escape, be delivered’ ;
‘anoint’ , H5480 cuwk ‘to anoint’ ;

 • context : … the consequences for the many believers who don’t see Esau’s corruptions :

line ,                                                                                                       [line 13 : likely restoration]

 • [=’we interpret line 13 as “a possibility to escape”,
  while the intention in this 13-15 must be the “doing it to yoursélf” ;
  line :]

and=then indeed – [=you] – (will be) sick ,                                                    [=’or: will fall ?’]
[+as] striking (yourself) – to desolation – on=because of – your sin [=’corrupt eden-life’] ;

————————
13 (..+if..) you – (would) eat – you – (would) (..return [=’to eden’]?..) (shbo=shb) ,
and=for (..the salvation?..) (ishch=iash) – (is) in your midst ,          +    [=’as the right text’]

 
[=but] (..+if..) you (will) – [+not] – remove [+them] [=’the corrupt words’] ,       +
[=by] which – you (will be) delivered ,
[=you] (will have) brought – the sword (..+upon yourself..) ;               [=’compare line 16’]

————————-
14 you (will) sow – and=but – (will) not – reap ,
you (will) tread – olives – and=but – (will) not – anoint (yourself) – [+with] the oil ,
and (..+pick grapes..) – and=but not – drink – the wine ;

zal Ik ook u ziek maken, door u te treffen en te verwoesten vanwege uw zonden .
Zelf zult u eten, maar niet verzadigd worden, uw gevoel van leegte zal in uw
binnenste blijven . U zult iets wegleggen , maar het niet in veiligheid brengen ,
en wat u in veiligheid zult brengen, zal ik overgeven aan het zwaard .
Zelf zult u zaaien , maar niet maaien , zelf zult u olijven treden , maar u niet met
olie zalven , en nieuwe wijn oogsten , maar geen wijn drinken .

 • [=’zie Engels :]

“[=dan] zult u inderdaad ziek worden ,                                                           [=’of: vallen ?’]
[+als] (uzelf) treffend met desolaatheid [=vanwege] uw zonde [=’corrupt eden-leven’] ;

————————
13 (..+indien..) u zou eten , zou u (..terugkeren [=’naar eden’]?..) (shbo=shb) ,
[=want] (..de verlossing?..) (ishch=iash) is in uw midden ,       +         [=’als goede tekst’]

 
[=maar] (..+indien..) u [+hen] [=’corrupte woorden’] [+niet] verwijdert ,      +
[=waardoor] u gered zult worden ,
zult [=u] het zwaard [+over] (uzelf) gebracht hebben ;                       [=’vergelijk zin 16’]

————————                                                              [13 : waarschijnlijke restauratie]
14 u zult zaaien [=maar] niet oogsten ,
u zult olijven treden [=maar] (uzelf) niet [+met] de olie insmeren ,
en (..+vruchten plukken..) [=maar] de wijn niet drinken ;               

 
16
slot : … omdat het Esau’s bedóeling was om adm-zielen desolaat te maken :
and·he-is-skeeping statutes-of Omri and·every-of deed-of house-of Ahab
and·you-are-going in·counsels-of·them so-that to-give-up-of·me you to·desolation
and·ones-dwelling-of·her to·hissing and·reproach-of people-of·me you-shall-bear
For the statutes of Omri are kept, and all the works of the house of Ahab, and ye walk
in their counsels; that I should make thee a desolation, and the inhabitants thereof
an hissing: therefore ye shall bear the reproach of my people.
‘statutes’ , H2708 chuqqah ‘statutes, customs, ordinance’ ;
‘omri’ , H6018 omri ; unclear root and figure ; > H3816 leom ‘bloodline people’ ;

 • closing : … because it was Esau’s góal to make the adm-souls desolate :

line ,

 • [=’there is no single reason why ‘Omri’ and ‘Achab’ need to be mentioned here  —
  however , considered previous section it is logical that Esau is the subject ! ;
  the term Omri must be (-leom) , ‘bloodline’ , as used at Jacob and Esau in the womb ;
  2) the “inhabitants” is not maintainable , but only when ‘desolation’ would be ‘a place’ ;
  line :] 

and=for – [+you] (now) (are) keeping – the statute of – (..the [other-] bloodline people..) ,
and=as all (that) – the house (-bth) of – (..Esau..) – (has) done ;                  [=’or: sons (-bn)?’]

 
and=because you walk – in théir counsel,                                               [=’corrupted prophets’]
so that – they (would) place – you – to desolation ,
and=as – my people – (who) brought upon themselves – hissing – and reproach .

Want men houdt zich aan de verordeningen van Omri ,
en aan alles wat het huis van Achab gedaan heeft . U gaat voort in hun opvattingen ,
zodat ik u overgeef aan de verwoesting , en haar inwoners maak tot een aanfluiting .
Zo zult u de smaad van mijn volk dragen .

 • [=’er is geen enkele reden waarom ‘Omri’ en ‘Achab’ hier genoemd zouden worden ,
  maar gezien de vorige sectie is het logisch dat Esau het onderwerp is ! ;
  term Omri moet (-leom) ‘bloedlijn’ zijn , gebruikt bij Esau en Jacob in de moederschoot ;
  zin :]

“[=want] [+u] houd zich (nu) aan de verordening van (..de [andere-] bloedlijn mensen..) ,
[=als] alles wat het huis (-bth) van (..Esau..) gedaan heeft ;                  [=’of: zonen (-bn)?’]

 
[=omdat] u in hún denkwijze wandelt ,                                                  [=’corrupte profeten’]
opdat zij u desolaat zouden maken ,
[=als] mijn mensen die zichzelf tot een aanfluiting en tot smaad hebben gemaakt . 

 


26-27.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
04.08aug.2020   —   submitted as second version , and definitive –  after much cleanup