Mic. 7 : de zonen (per Micah)
hijgen naar verlossing
de zielen worden verenigd
met hun Origineel –
dan is het paradijs hersteld
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous chapter —
titled : the sons (through Micah) pant for
their rescue : souls are reunited with
their Original – and paradise is restored ;
(a type overview chapter)
first the sons are being restored ,
then follow all saved souls ;
#2 :
the restorations followed the logical
buildup of the chapter’s themes ;

note : very readable , second version
and definitive – after cleanup ;
was VERY heavily corrupted : up to 40 % –

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk —
… hoofdthema is “de zielen herenigd met hun Origineel” ,
eerst voor de 144,000 zonen, en daarna voor alle geredde zielen ;
#2 :
de restauraties volgden de logische opbouw van dit hoofdstuk ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijk definitieve versie ;
na opruimen ;
was ERG zwaar gecorrumpeerd – tot wel 40 %
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Micah 7

1-2
vervolg : … maar de zonen (namens Micah) hijgen naar verlossing :
forbid ! to·me that I-become as·gatherings-of summer-fruit as·clean-gleanings-of
vintage there-is-no cluster to·to-eat-of firstfruit she-yearns-for soul-of·me he-perished
kindly-one from the·earth and·upright-one in·the·human there-is-no all-of·them for-bloods
they-are-ambushing man brother-of·him they-are-hunting seine-net
Woe is me! for I am as when they have gathered the summer fruits, as the grapegleanings
of the vintage: [there is] no cluster to eat: my soul desired the firstripe fruit. The good [man]
is perished out of the earth: and [there is] none upright among men: they all lie in wait
for blood; they hunt every man his brother with a net.

 • context : continued : … but the sons (through Micah) pant for to be rescued :

line ,
“woe – to me ,
that=because – I (have) become – [=like] (one) (after) – the gathering of – summerfruits ,
[=like] (one) (after) – the vintage – (has been) picked [=’gleaned’] :

 
there-(has)-not (-remained) – [any-] cluster (of) – fruits – to (can) eat ,      +
(where) my adm-soul – years for ;                                                       [=’there is only banality’]

 
2 the kind ones – (have) vanished – from the land [=’this world’] ,
and=as the upright – humans – (who) are-not-there ;
(..+for..) all of them – lie in wait – for blood ,      
each – hunting – (..the other..) – [+with] a net ;          +

(Weinig vromen)
Wee mij , want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten ,
Als na de lezing van de wijnoogst : er is geen tros om te eten . Mijn ziel verlangt naar
vroege vijgen. Een goedertieren mens is verdwenen uit het land en een oprechte onder
de mensen is er niet . Zij loeren allen op bloed , zij jagen op elkaar met een net .

“wee mij ,
[=omdat] ik geworden ben tot (iemand) (na) de inzameling van zomervruchten ,
[=zoals] (een) (nadat) de wijnoogst geplukt is :

 
er is geen tros van vruchten [-overgebleven] om te kunnen eten ,        +
(waar) mijn adm-ziel naar verlangt ;                                                    [=’er is alleen banaliteit’]

 
2 degenen die vriendelijk zijn , zijn verdwenen uit het land [=’deze wereld’]  ,
[=als] de oprechte mensen die er niet (-meer) zijn ;
(..+want..) zij allen loeren op bloed ,
ieder (..op elkaar..) jagend met een net ;         +

 
3-4
… want de gelovigen koesteren valse opinies :                                              [was corrupt]
on the·evil both-palms to·to-do-thoroughly-of the·chief asking
and·the·one-judging in·the·repayment and·the·great-one speaking woe-of
soul-of·him he and·they-are-entwining·her good-of·them as·prickly-nightshade
upright-one from·hedge day-of ones-watching-of·you visitation-of·you she-comes now
she-shall-become perplexity-of·them
That they may do evil with both hands earnestly, the prince asketh, and the judge [asketh]
for a reward; and the great [man], he uttereth his mischievous desire: so they wrap it up.
The best of them [is] as a brier: the most upright [is sharper] than a thorn hedge:
the day of thy watchmen [and] thy visitation cometh; now shall be their perplexity.
‘reward’ , H7966 shillum ‘recompence’ 1x Is. ; -shalam ‘repay’ ; [=peace?] ;
‘wrap it up’, H5686 abath ‘weave, wind’ 1x ; [=perish?]
‘brier’, H2312 chedeq ‘thorn, briar’ 1x ; no other in cluster ;

 • ‘thorn’, H5434 mesukah ‘thorn hedge’ 1x ; (suk: empty) ; -masak ‘mingle, mix (booze)’ [Is.]
  H4541 massekah ‘molten image, idol’, many (compare ‘mixture’) ;
 • ‘mischievous’, H1942 havvah ‘destruction 8x, calamity’ ; no prophets ; – hava ‘be’, few ;
 • ‘perplexity’ , H3998 mebukah ‘confusion’ 1x [Is.] ; -buk ‘walking aimless’, corrupt ;
 • context : … because the believers cherish false opinions :                         [was corrupt]

line ,                                                                                         [3-4 : restored context (by association) ?]

 • [=’the lines need to make contéxtual Sense  —
  Micah has no “breathing air” no more , but nót because of “bad worldly judges” ;
  while this chapter will continue the body theme ;
  line :]

“(..+because..) [=they] want to do good – on=through – an evil – hand [-palm] [=’actions’] :
(..the people..) – require – a reward – and=from (..the pastor..) ,
and=as the lofty – words [in right direction] ,       +                                              [=’half-truths’]
(..so that..) – [=their] adm-soul – (will) feel good ;

 
4 [+as] the good – as=for [+their] (..idol image..) [=’body’] ,
(..so that..) [+their] (..molten image..) (mskh=msskh) – (could be) upright ;
[+by] looking  – (at) the day – [=they] (were) visited ,
[+as] (..the time..) (othe=oth) – [=they] were – (..rescued?..) ;    [=’believing the Gospel ?’]

Om kwaad te doen staan hun handen goed :
de vorst eist , de rechter doet uitspraak tegen betaling, wie groot is, beslist naar
eigen begeerte en zo verdraaien zij de zaak . De beste van hen is als een doornstruik ,
de oprechtste erger dan een doornhaag . De dag van uw wachters is gekomen,
de dag van uw vergelding. Nu zal er bij hen ontreddering zijn.

 • [=’de zinnen moeten een contextueel verbánd hebben  —
  Micah heeft geen “lucht meer”, maar niét vanwege “slechte wereldse rechters”;
  terwijl dit hoofdstuk het thema ‘lichaam’ zal vervolgen ;
  zin :]

“(..+omdat..) zij goed willen doen [=door] een kwade hand [-palm] [=’acties’] :
(..de mensen..) verlangen een beloning [=van] (..de pastor..) ,
[=als] de hoogmoedige woorden [in goede richting] ,        +                    [=’halve waarheden’]
(..opdat..) [=hun] adm-ziel – zich goed voelt ;

                                                               [13+14: gerestaureerde context (bij associatie) ?]
4 [+als] het goede [=voor] [+hun} (..idool..) [=’lichaam’] ,
(..zodat..) [+hun] (..gegoten afbeelding..) (mskh=msskh) oprecht zou kunnen zijn ;
[+door] (naar) de dag te zien (waarop) zij bezocht werden ,
[+als] (..de tijd..) (othe=oth) (waarin) zij (..gered werden?..) ;   [=’het Evangelie gelovend?’]   

 
5-6
… omdat ‘het werelds bewustzijn’ overheerst :                            (inclusief Fake News)
must-not-be you-are-believing in·associate must-not-be you-are-trusting in·mentor
from·woman-lying-down-of bosom-of·you keep-you ! portals-of mouth-of·you that
son disgracing father daughter rising in·mother-of·her daughter-in-law in·husband’s-
mother-of·her ones-being-enemies-of man mortals-of house-of·him
Trust ye not in a friend, put ye not confidence in a guide: keep the doors of thy mouth
from her that lieth in thy bosom. For the son dishonoureth the father, the daughter riseth up
against her mother, the daughter in law against her mother in law; a man’s enemies [are]
the men of his own house.

 • context : .. because ‘this worlds consciousness rules’ :              (inclusive Fake News)
  ..

line ,

 • [=’the term ‘leaders’ (-aluph) here is linked to Esau ;
  line :]

“(it) must not be – (that) you (should) believe – (what-) another person (-says) ,
(it) must not be – (that) you (would) trust – [the words of-] the leaders ,          [=’Esau related’]
(+and) watch – your mouth – [=concerning] (her who) lays – (in) your bosom ;       +

 
that=because – the son – treats – the father – with contempt ,                   [=’by being “woke”?]
the daughter – rises up – [=against] her mother ,
the daughter in law – [=against] her mother in law :
the enemies – (..of someone..) – (are) the individuals of – his (own) house [-hold] ;

Geloof een vriend niet , vertrouw niet op een huisvriend ,
Bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt .
Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat op tegen de moeder ,
De schoondochter tegen de schoonmoeder : iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten.

 • [=’de term ‘heersers’ (-aluph) is gelinkt aan Esau ;
  zin

“het moet niet zijn (dat) u zou geloven (wat) iemand anders (-zegt) ,
het moet niet zijn (dat) u [de woorden van-] de leiders vertrouwt ,       [=’Esau-gerelateerd’]
(+en) waak over uw mond [=voor] (haar die) in uw boezem ligt ;

 
[=omdat] de zoon de vader minachtend behandelt ,                             
de dochter opstaat [=tegen] haar moeder ,
de schoondochter [=tegen] haar schoonmoeder :
iemand’s vijanden zijn de individuen van zijn eigen huis [-houding] ;  

 
7-8-9-10
… maar de zielen (=zonen) die op God wachten zullen hun Origineel krijgen :
and·I in·ieue I-shall-watch I-shall-wait for·Elohim-of salvation-of·me he-shall-hear·me
Elohim-of·me must-not-be you-are-rejoicing one-being-enemy-of·me to·me that I-fall
I-rise that I-am-sitting in·the·darkness ieue light to·me turbulence-of ieue I-shall-bear
that I-sinned to·him until which he-is-contending contention-of·me and·he-does
judgment-of·me and-he-shall-bring-forth·me to·the·light I-shall-see in·righteousness-of
him and·she-shall-see one-being-enemy-of·me and·she-shall-cover·her shame
the·one-saying to·me where·him ? ieue Elohim-of·you eyes-of·me they-shall-see in·her
now she-shall-become for·tramping-down as·mud-of streets
Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation:
my God will hear me. Rejoice not against me, O mine enemy: when I fall, I shall arise;
when I sit in darkness, the LORD [shall be] a light unto me. I will bear the indignation
of the LORD, because I have sinned against him, until he plead my cause, and execute
judgment for me: he will bring me forth to the light, [and] I shall behold his righteousness.
Then [she that is] mine enemy shall see [it], and shame shall cover her which said unto me,
Where is the LORD thy God? mine eyes shall behold her: now shall she be trodden down
as the mire of the streets.
‘indignation’ , H2197 zaaph ‘wrath, anger, fury’, few times ;

 • context : … but the souls (=sons) who wait for God will receive their Original :

line ,

 • [=’the saving happens bý receiving the Original  —
  the “enemy” here does not refer back to the previous mentioned ‘people’
  because the people only represent “this type body” (as ‘mire’, line 10 here) ;
  line :]

“(..therefore..) I – (am) looking out – [=for] IEUE ,
[+as] waiting – for the deity of – my salvation , [+for] my deity – (has) heared me ;

 
(..+so..) (it) must not be – (that) you , my enemy [=’this body’] , chuckle – [=over] me :
that=though – I (am) (..in a fallen state..) , (-yet) I (will) rise ;
that=because – I [=’as soul’] (..dwell..) – in darkness ,         +
(..+but..) IEUE – (will be) the light – to me ;                                                                                         [1x !]

 
I bear – the anger of – IEUE – that=because – I sinned [=’corrupt eden-life’] – [=against] him ,     +
until – (the moment-) [=when] – he (will) plead – my case ;
[=for] (..he will save me..) (osh=iash) – and bring me – to (..the ones of light..) [=’Originals’] , [2x]
(..+as..) (..his righteous ones..) [=’Originals’] – (whom) I (will) see ;        +

 
and=then [=I] (will) – [+no] (-longer) – (have) to see – my enemy [=’this body’] ,
[=for] – the one [=’this body’] (who) said to me :                                                                            [=’sic’]
where (is) – IEUE – your deity ? – (will be) put to shame ;                                      [=’not: covered in’]

 
(..+because..) my eyes – (will) see – [=thém] [=’Originals’] ,    +
(..and..) (othe=ath) – she [=’this body’] – (will) be – trodden down – [=like] mire of – the street ;

Zelf zal ik echter uitzien naar de Heer ,
ik zal wachten op de God van mijn heil, mijn God zal mij horen.
(De verlossing van Sion)
Verblijd u niet over mij , mijn vijandin , want als ik gevallen ben , zal ik weer opstaan ,
als ik in de duisternis zit , is de Heer mij een licht . Ik zal de toorn van de Heer dragen –
want ik heb tegen hem gezondigd – totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft .
Hij zal mij uitleiden naar het licht , ik zal zijn gerechtigheid zien . Mijn vijandin zal dat zien.
Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei : waar is de Heer , uw God ?
Mijn ogen zullen op haar neerzien . Nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat .

 • [=’het verlossen gebeurt dóor het krijgen van het Origineel ;
  de “vijand” hier slaat niet terug op de eerder genoemde ‘mensen’ ,
  omdat de mensen slechts “dit type lichaam” vertegenwoordigen (vgl. ‘modder’ in zin 10) ;
  zin :]

“(..daarom..) kijk ik uit [=naar] IEUE ,
[+als] wachtend op de godheid van mijn verlossing ,
[+omdat] mijn godheid mij gehoord heeft ;

 
(..+dus..) het moet niet zijn (dat) u , mijn vijand [=’dit lichaam’] , [=over] mij grinnikt :
[=hoewel] ik [=’als ziel’] (..in gevallen staat verkeer..) , zal ik opstaan ;
[=want] ik (..verblijf..) in duisternis ,        +
(..+maar..) IEUE zal mij tot licht zijn ;                                                                                         [1x !]

 
ik draag de woede van IEUE [=omdat] ik tegen hem gezondigd heb [=’corrupt eden-leven’] ,   +
tot (het moment-) [=waarop] hij mijn rechtszaak zal voeren ;
[=want] (..hij zal mij redden..) (osh=iash)        +
en mij brengen tot (..hen die van licht zijn..) [=’Originelen’] ,                                                [2x]
(..+als..) (..zijn rechtvaardigen..) [=’Originelen’] die ik zal zien ;          +

 
[=dan] zal ik [+niet] (-langer) mijn vijand [=’dit lichaam’] hoeven zien ,
[=want] degene [=’dit lichaam’] die tegen mij heeft gezegd :
waar is IEUE uw godheid ? , zal tot schande gemaakt worden ;           [=’niet: bedekt door’]

 
(..+omdat..) mijn ogen [=hén] [=’Originelen’] zullen zien ,      +
(..en..) zij [=’dit lichaam’] zal vertrapt worden [=als] het modder van de straat ;

[next part II : very corrupted]                               

 
part II    —   deel II 

 
11-12-13
… dan zullen de zonen eden restaureren :                  [waarschijnlijk – maar erg corrupt]
day to·to-build-of stone-dikes-of·you day the·he he-shall-be-far delineating-limit
day he and·unto·you he-shall-come to·from Assyria and·cities-of lower-Egypt
and·to·from lower-Egypt and·unto stream and·sea from·sea and·mountain-of
the·mountain and·she-becomes the·earth to·desolation on ones-dwelling-of·her
from·fruit-of actions-of·them
[In] the day that thy walls are to be built, [in] that day shall the decree be far removed.
[In] that day [also] he shall come even to thee from Assyria, and [from] the fortified cities,
and from the fortress even to the river, and from sea to sea, and [from] mountain
to mountain. Notwithstanding the land shall be desolate because of them that dwell
therein, for the fruit of their doings.

 • context : … then the sons will restore eden :                 [probably – but very corrupt]

line ,

 • [=’after the sons received their Original , it makes sense that now ‘eden’ is the theme ,
  also because the lines are about ‘a location’ and by the term “stone dike”,
  like in Is.58:12 “you will be called : the repairer of the breach”
  (literally “the one (stone-) diking the breach”) ;
  2) there is – likely – no negative theme as ‘Egypt’ here , in the sense of “to battle it”,
  because that would be only 1 foreign line (theme) within the buildup of this chapter ;
  line :]

“(..then..) (ium=ki) – [=we] (will) (..rebuild..) – the stone dike ,          [=’restore eden’]
[+in] the – day [=of] – (..the decreed action for us?..) – far away [=’from earth’] ;

———————-
[=we] – (will) go – to – (..tsiun?..) (mtsur=tsiun?) ,
(………..) – (………..) – (…………) – (………..) – (………..) ;                   
[<< totally impossible]
———————-
and – the [eden-] land – (will) [+not] – be – desolate (..+anymore..) ,       
on=because – (..your people?..) (molli=omim?) – (will) dwell in her ;           +

Op de dag waarop Hij uw muren zal herbouwen,
op die dag zal het besluit zich ver verspreiden. Het is een dag waarop men naar u
toe komt vanaf Assyrië tot aan de steden van Egypte , en vanaf Egypte tot aan de rivier,
van zee tot zee, van berg tot berg . Maar de aarde zal worden tot een woestenij ,
om zijn bewoners , vanwege de vrucht van hun daden.

 • [=’zie Engels :]

“(..dan..) (ium=ki) zullen [=wij] de stenen dijk (..herbouwen..) ,  [=’eden herstellen’]
[+op] de dag [=van] (..de vastgestelde actie voor ons?..) ver weg [=’van de aarde’] ;

——————–
[=wij] zullen naar (..tsiun?..) (mtsur=tsiun) gaan ,
(…………) – (…………) – (…………) – (………..) – (……….) ;                   
[< totaal onmogelijk]
——————–

en het [eden-] land zal niet (..+langer..) desolaat zijn ,        
[=omdat] (..uw mensen?..) (molli=omim?) in haar zullen wonen ;             +

 

14-15
… want dan zal God de Originelen (en Jacob) redden :                          
shepherd-you ! people-of·you in·club-of·you flock-of allotment-of·you
one-tabernacling solitary wildwood in·midst-of crop-land they-shall-graze Bashan
and·Gilead as·days-of eon as·days-of to-go-forth-of·you from·land-of Egypt
I-shall-show·him things-being-marvelous
Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily
[in] the wood, in the midst of Carmel: let them feed [in] Bashan and Gilead,
as in the days of old. According to the days of thy coming out of the land of Egypt
will I shew unto him marvellous [things].
‘solitarily’ , H910 badad ‘only [one], solitary, alone, [lonely]’ ;
‘shew’ , 7200 raah ‘to see (=main) ; appear’, many ;

 • context : … because then God will rescue the Originals (and Jacob) :    

line ,                                                                                                      [14 + 15 : possible context]

 • [=’after 11-13 where – as it seems – eden is prepared ,
  it makes sense that now the theme ‘Originals’ (and Jacob) follows ;
  2) we don’t know what to do with ‘Bashan’ , while ‘Gilead’ is corrupt ;
  line :]

“[+for] (..you (will) shepherd..) – your people [=’Originals’] ,
in=when [+you] (make) – the flock [=’Originals’] – (as) your heritage – (..to return..) (shbt=shb) ;      

——————–
[+as] the ones (who) dwelt – separately – [+in] (..the city..) [=’Mystery-Babylon’] (oir=iyr) ,  +
(who will) (..feed?..) – in the midst of   >>     (..the [eden-] land?..) ,
(………….) – (…………) ,                                                                         [=’at – the mountain of – tsiun ?’]
[=for] [=all] (imi=km) – eternity ;

 
(..+then?..) (you) (will make) (..+Jacob?..) to go forth – from the land – (..far away?..) [=’earth’]  ,     
(+and) [=they] [=’saved souls’] (will) see – the marvellous ones [=’Originals’] ;        +

(Gebed , verhoring en lofprijzing)
Weid uw volk met uw staf , de kudde van uw eigendom , die alleen in een woud woont ,
te midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van
oude tijden af. Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok , zal Ik het wonderen doen zien .

 • [=’na 11-13 waar – waarschijnlijk – eden wordt gerestaureerd ,
  is het zinnig dat nu het thema “de Originelen” (en Jacob) volgt ;
  2) we weten niet wat te doen met ‘Bashan’ , terwijl ‘Gilead’ corrupt is ;
  zin :]

“[+want] u zult uw mensen [=’Originelen’] (..hoeden..) ,
[=wanneer] u de kudde [=’Originelen’] die uw eigendom is , (..terug doet keren..) (shbt=shb) ;

——————-
[+als] degenen die afgezonderd in (..de stad..) [=’Mystery-Babylon’] (oir=iyr) verbleven ,    +
die (..zullen weiden?..) in het midden van      >>      (..het [eden-] land?..) ,
(…………) – (…………) ,                                                                                  [=’op – de berg – tsiun ?’]
[=in] alle (imi=km) eeuwigheid ;

 
(..+dan?..) zult u (..+Jacob?..) doen voortgaan [=uit] het land (..ver weg?..) [=’aarde’] ,
(+en) [=zij] [=’geredde zielen’] zullen hen die magnifiek zijn [=’Originelen’] zien ; 

 
16-17
… the saved souls will meet their Originals :
they-shall-see nations and·they-shall-be-ashamed from·all-of mastery-of·them
they-shall-place hand on mouth ears-of·them they-shall-be-deaf they-shall-lick-up
soil as·the·serpent as·ones-skulking-of earth they-shall-be-disturbed
from·enclosures-of·them to ieue Elohim-of·us they-shall-be-afraid
and·they-shall-fear from·you
The nations shall see and be confounded at all their might: they shall lay [their] hand
upon [their] mouth, their ears shall be deaf. They shall lick the dust like a serpent,
they shall move out of their holes like worms of the earth: they shall be afraid of
the LORD our God, and shall fear because of thee.
‘might’, H1369 geburah ‘might, skilfulness’ ; -gabar ‘prevail, etc’;
‘ears’ H241 ozen ‘ear, ears, hearing’ ;
‘deaf’ , H2790 charash ‘be silent, hold peace, to plough’ ; -cheresh ‘deaf’ ;
‘lick’ , H3897 nachak ‘to lick [up]’ ;
‘dust’ , -ophr ‘dust’ = beauty cluster H3832 shephr or 3303 yapheh ? ;  (ophr / shphr)
‘worms’ , 2119 zachal ‘crawling things, (shy)’ 2x (but no Gen.) ; no other in cluster ;

 • ‘move out’ , H7264 ragaz ‘to [suddenly] disturb , tremble, quake’ ;
  [can hardly be ‘the spirits’ who are so amazed ;
 • ‘holes’ , H4526 misgereth ‘border, rim, [fortress]’ , -sagar ‘to close (in), shut (in)’,
 • ‘afraid’ , H6342 pachad ‘fear, awe, tremble of fear, dread ;  
 • context : … the saved souls will meet their Originals :

line ,                                                                                                            [16+17 : restored context]

 • [=’we think the context of “not be deaf anymore” can be valid –
  the new body around the soul magnifies any emotion (of God) a million times
  (which is – in negative sense – the reason the soul in them fled eden) ;
  2) start of 17 máy have beeen “the ones of gold dust” (ophr + zchl=zb)
  because that is what they are made of – but perhaps too much of a stretch ;
  line :]

“(..the [saved-] adm-souls..) – (will) see [+them] [=’Originals’] ,
and they [=’souls’] (will be) [+not] (be) put to shame – [=by] the skilfull ones [=’Originals’] :

 
they [=’souls’] (will) put – [+their] hand – [=over] – [+their] mouth ,     [=’in astonishment’]
(..+because..) their ears – (will) [+not] – (be) deaf (-anymore) ;        +           [=’like on earth’]                                  

———————
17 [+for] they (..enter?..) – (..the beautiful?..) (ophr=shphr) – (..kind ones?..) (nchsh=chdsh) ,
[+and] they [=’souls’] (will) tremble (?) – (………..) – (………..) ;

———————                                                                                                            [above : tricky]

 • [=’below : the Original enclosing the soul (comp. interlinear) ;
  line :]

they (will be) in awe – [=for] the ones (who) enclose them – [=from] – IEUE – our deity ,
and they (will) revere [=’fear’] [+you] [=IEUE]        >>     (..=through =them?..) ;

De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden ,
ondanks al hun macht . Zij zullen de hand op de mond leggen , hun oren zullen doof worden .
Zij zullen stof likken als de slang ; als kruipende dieren zullen zij sidderend uit hun burchten
komen, naar de Heer, onze God, zullen zij in angst komen , en zij zullen voor U bevreesd zijn .

 • [=’zie Engels :]                                                                                      [16+17 : herstelde context]

 
“(..de [geredde-] adm-zielen..) zullen [+hen] [=’Originelen’] zien ,
en zij [=’zielen’] zullen [+niet] beschaamd worden [=door] hen die kundig zijn [=’Originelen’] :

 
zij [=’zielen’] zullen [+hun] hand [=over] [+hun] mond leggen ,                          [=’in verbazing’]
(..+omdat..) hun oren [+niet] (-langer) doof zullen zijn ;        +                            [=’als op aarde’]

———————
17 [+want] zij (gaan) (hen) (..die prachtig?..) (ophr=shphr) (en) (..vriendelijk?..) zijn , (..binnen..) ,
[+en] zij [=’zielen’] zullen beven (?) – (………..) – (………..) ;

———————                                                                                                                [boven : lastig]
[=’beneden : het Origineel omsluit de ziel (vgl. interlineair) ;
zin :]
zij zullen ontzag hebben [=voor] (..degenen die hen omsluiten..) [+van] IEUE onze godheid ,
en zij zullen [+u] [=IEUE] eren [=’vrezen’]       >>      (..=door (middel van) =hen?..) ; 

 

18-19-20
slot : … nu de ziel met haar Origineel verenigd is , is de paradijselijke situatie hersteld :
who ? El like·you one-bearing depravity and·one-passing over transgression
for·remnant-of allotment-of·him not he-holds-fast for·future anger-of·him that
he-delights-in kindness he he-shall-return he-shall-have-compassion-on·us
he-shall-subdue depravities-of·us and·you-shall-fling in·shadowy-depths-of sea all-of
sins-of·them you-shall-give truth to·Jacob kindness to·Abraham which you-swore
to·fathers-of·us from·days-of aforetime
Who [is] a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression
of the remnant of his heritage? he retaineth not his anger for ever, because he delighteth
[in] mercy. He will turn again, he will have compassion upon us; he will subdue our iniquities;
and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Thou wilt perform the truth to Jacob,
[and] the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old.
‘subdue’ , H3533 kabash ‘subdue’ ; unusual ;

 • closing : … now the soul is united with her Original , the paradisical situation is restored :

line ,

 • [=’below : it is unlikely that “God passes by the transgression”
  (also because at this point in time , Revelation has just ended !) ,
  but theme must be “the imprisoned souls on earth” return “into the Originals” ;
  line :]

“who – (is) a deity – like you ,
(..saving us..) (nsha=iash) – [+from our] depravity ,                                 [=’soul being in this body’]
and=as the ones [=’souls’] (who will) cross over [-dimensionally]        +
[=from] – transgression [=’splitting-off’] – [=to] (..the people..) [=’Originals’] – (as) his heritage ? ;

 
(..+for..) [=you] (do) – not – hold on – (to) [=your] anger – forever ,
that=because – [=you] – delight in – kindness ;                                               [<< paragraph closing]

———————

 • [=’19-20 below : since the souls are saved in 18 ,
  now the theme ‘Originals’ must appear – to have the situation of restored paradise ;
  therefore ‘Abraham’ is corrupt , while “sea depth” points to a dimensional theme ;
  line :]

19 [=you] (will make) [+us] [=’souls’] to return – (+as) [=your] compassion upon us ,
(+and) [=they] [=’Originals’] (will) subdue – our depravity ;       +             
 
20 and=for you (will) fling – [=our] sin [=’corrupt eden-life’] – [=into] the depths of – the sea ,
[=by] giving – (..your people..) (amth=om) – to (..the adm-souls..) ,         +
[+as] the kind ones [=’Originals’] – [=who] (..(will have) returned..) (shbo=shb) – to [=us] ,
(..+like..) [-it was] [=in] the days of – old .
Wie is een God als u ,
die de ongerechtigheid vergeeft , die voorbij gaat aan de overtreding
van het overblijfsel van zijn eigendom ? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn ,
want hij vindt vreugde in goedertierenheid . Hij zal zich weer over ons ontfermen ,
hij zal onze ongerechtigheden vertrappen , ja , u zult al hun zonden werpen in de diepten
van de zee . U zult Jakob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid ,
die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer .

 • [=’beneden : het is onwaarschijnlijk dat “God voorbijgaat aan de overtreding”
  (ook omdat op dit tijdspunt Openbaring net is afgelopen !) ;
  maar thema moet zijn “gevangen zielen op aarde” keren terug ‘in de Originelen’ ;
  zin :]

“wie is een godheid als u ,
(..ons verlossend..) (nsh=iash) [+van onze] ongerechtigheid ,                [=’als ziel in dit lichaam’]
[=als] degenen [=’zielen’] die [dimensioneel-] zullen oversteken         +
[=vanuit] de overtreding [=’afsplitsing’] [=naar] (..de mensen..) [=’Originelen’] als uw eigendom ? ;
 
(..+want..) [=u] houd niet voor eeuwig vast aan uw toorn ,
[=omdat] [=u] vreugde vind in vriendelijkheid ;                                                 [<< eind paragraaf]
———————–

 • [=’zie Engels’]

19 [=u] zult [+ons] terug doen keren , [+als] [=uw] ontferming over ons ,
(+en) [=zij] [=’Originelen’] zullen onze overtreding onderdrukken ;         +        
 
20 [=want] u zult onze zonde [=’corrupt eden-leven’] in de diepten van de zee werpen ,
[=door] (..uw mensen..) [=’Originelen’] (amth=om) aan (..de adm-zielen..) te geven ,        +
[+als] zij die vriendelijk zijn [=die] naar [=ons] (..teruggekeerd zullen zijn..) (shbo=shb) ,
(..+zoals..) [-het was] [=in] de dagen van weleer .

 


05.13.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
07.08aug.2020   —   submitted as second version , and definitive –  after cleanup