hoofdstuk context : fantastisch hoofdstuk , per context inderdaad voor onze dagen ;
bevat echter ook veel wisselingen in persoonsvorm , wat verwarrend werkt —
daardoor is ook éen zin over ‘de kudde’ wat moeilijk te interpreteren ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Micha 7

 
1-2
de totale spirituele leegheid van deze dagen ,
forbid ! to·me that I-become as·gatherings-of summer-fruit as·clean-gleanings-of vintage
there-is-no cluster to·to-eat-of he-perished kindly-one from the·earth and·upright-one
b·adm in·the·human there-is-no all-of·them for-bloods they-are-ambushing man
brother-of·him they-are-hunting seine-net
Woe is me! for I am as when they have gathered the summer fruits, as the grapegleanings
of the vintage: [there is] no cluster to eat: my soul desired the firstripe fruit.
The good [man] is perished out of the earth: and [there is] none upright among men:
they all lie in wait for blood; they hunt every man his brother with a net.
‘summer fruits’ , H7019 qayits ‘summer (+fruits or harvest)’ ,
‘cluster’, H811 eskol ‘cluster (of fruit etc)’ 9x ;

 • context : the total spiritual emptyness of these days : a marvellous description by Micah ;
  telling ‘the hunger of the adamite-soul’ in an era of fake news – as opposed to ‘the truth’
  (all three are addressed in this chapter) ;
  timeframe : these days ; per context of this chapter and following upon previous ;
  adm-man : strange that this term is used ; usually the syntax is “a repetition of the aspect”
  but here the use of (-adm) can imply “no-one is right about the situation of the adm-man” ;
  serious believer : originally (-chsd) ‘pious’, but that would sound too outwordly ;
 • zin context : de totale spirituele leegte van deze dagen : prachtige omschrijving van Micha ,
  de “honger van de adam-ziel” vertellend in de tijd van ‘fake-news’ – als tegengesteld tot
  ‘de waarheid’ (beide thema’s worden behandeld in dit hoofdstuk) ;
  tijdsbestek : deze dagen ; vanwege de context van dit hoofdstuk , volgend op het vorige ;
  adm-man : vreemd dat deze term is gebruikt ; normaal gesproken is de syntax van dit soort
  zinnen “een herhaling” , maar wellicht is hier inderdaad bedoeld “niemand heeft gelijk over
  de situatie betreffende de adm-man” – toegevoegd in blauw ;

“woe ! / to me / ,
that=because / I became / as=like a clean-gleaned / vintage / as=after the gathering of – summer-fruit / :
there-is-no / cluster – (of) new fruit (anymore)   +
(+which) my adamite-soul – is yearning for – to=for to (can) eat [=’spiritual emptyness around’] / ;
the [serious-] believer – (has) vanished / from / the land / ,
and – there-is-no – one being honest / in=under the humans [=about the adm-man?] / :
they all – lie in wait – for blood / , (every) man / hunting – his brother / (with) a net [=searching to ban] / ;
(Weinig vromen)
Wee mij , want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten ,
Als na de lezing van de wijnoogst : er is geen tros om te eten . Mijn ziel verlangt naar vroege vijgen.
Een goedertieren mens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet .
Zij loeren allen op bloed , zij jagen op elkaar met een net .

“wee mij –
want ik ben geworden tot een leeggeplukte wijngaard na het verzamelen van zomer-fruit :
er-is-geen cluster van nieuw fruit (meer) voor mijn adam-ziel om te kunnen eten [=spirituele leegte] ;
de [serieuze-] gelovige is verdwenen uit het land ,
en er-is er geen die eerlijk is onder de mensen [+over de adm-man ?] :
zij allen loeren op bloed , iedere man jaagt op zijn broeder met een net [=om uit te bannen] ;

 
3-4
on the·evil both-palms to·to-do-thoroughly-of the·chief asking and·the·one-judging
in·the·repayment and·the·great-one speaking woe-of soul-of·him he and·they-are-entwining·her
good-of·them as·prickly-nightshade upright-one from·hedge day-of ones-watching-of·you
visitation-of·you she-comes now she-shall-become perplexity-of·them
That they may do evil with both hands earnestly, the prince asketh, and the judge
[asketh] for a reward; and the great [man], he uttereth his mischievous desire: so they wrap it up.
The best of them [is] as a brier: the most upright [is sharper] than a thorn hedge:
the day of thy watchmen [and] thy visitation cometh; now shall be their perplexity.

 
Dont write “one-being-good” nor “one-being-upright” as personal adjectives ;
‘mischievous desire’, H1942 havv-ah ‘calamity, destruction, greed, (evil) desire’,
‘wrap it up’ , H5686 abath ‘weave together’ 1x ; -aboth ‘interwoven, entwined’ ;
‘thorn hedge’ , H4534 mesuk-ah 1x ; mesuwk-ah ‘hedge’ 2x ; -suk ‘to hedge or fence up’ ;

 • context : two hands of the same cabal : compare ‘the media’ and ‘politics’ working together
  to create an illusion for the peoples (compare ‘republican’ vs ‘democrats’, yet both being
  guided by the same club) ; the term ‘handpalm’ often Negative in scripture ;
  political-correctness (PC) : the mental prison , here described as ‘what is right’ ;
 • zin context : twee handpalmen op éen buik : dit is precies wat hier wordt bedoeld ,
  als ‘het samenwerken van (bijvoorbeeld) politiek en media” ; het begrip ‘handpalm’
  is meestal negatief in de Schrift ;
  ‘politieke-correctheid’ : de mentale gevangenis , hier beschreven als ‘goed’ en ‘wat juist is’ ;

“on behalf of – (both) handpalms [=’sides’] / to=for the cooperating of – evil [=as a conspiracy !] / ,
the prince / (is) asking / (as) the judge / in=for to be bribed / :
and=when a distinguished one / (is) speaking [in right direction] / the calamity of / his adamite-soul / ,
and=then they entangle her [=’that soul’ : by the prince and the judge, as the elite !] / ;
their [=elite’s] ‘good’ / (is) as=like a [stinging-] thorn / ,
(and) ‘what is right’ / (is) from=as the hedge [=enclosing fence] / :
the day of – you the watching ones – comes / , (being) your visitation [=for to judge] / ;
now – shall be – their confusion / ,
Om kwaad te doen staan hun handen goed : de vorst eist , de rechter doet uitspraak tegen betaling,
Wie groot is, beslist naar eigen begeerte en zo verdraaien zij de zaak .
De beste van hen is als een doornstruik , de oprechtste erger dan een doornhaag .
De dag van uw wachters is gekomen, de dag van uw vergelding. Nu zal er bij hen ontreddering zijn.

“ten bate van de beide handpalmen samenwerkend voor het kwaad [=samenzwering !] ,
vraagt de prins de rechter om omgekocht te worden :
wanneer een opvallend persoon spreekt [in goede richting] (over) de problemen van zijn adam-ziel ,
dan verstrikken zij haar [=’die ziel’ : namelijk door de prins en de rechter, als de elite] ;
hun [=elite’s] ‘goed’ is als een [stekende] doorn ,
en ‘dat wat juist is’ als een doornhaag [=om iemand heen] :
de dag van jullie , wachters , komt – als het door u bezoeken [=om te oordelen] ,
nu zal er bij hen ontreddering zijn ;

 
5-6
al must-not-be you-are-believing in·associate must-not-be you-are-trusting in·mentor
from·woman-lying-down-of bosom-of·you keep-you ! portals-of mouth-of·you
that son disgracing father daughter rising in·mother-of·her daughter-in-law
in·husband’s-mother-of·her ones-being-enemies-of man mortals-of house-of·him
Trust ye not in a friend, put ye not confidence in a guide:
keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. For the son dishonoureth
the father, the daughter riseth up against her mother, the daughter in law
against her mother in law; a man’s enemies [are] the men of his own house.

‘guide’, H441 alluwph ‘chief, duke (titles referring all to Esau peoples)’ 69x ;
‘lieth’ , H7901 shakab ‘lie down, sexually or rest or death’ ;
‘bosom’ , H2436 cheq ‘to enclose’ as ‘bosom’ (lap, care)  ;

 • context : this era of ‘fake news’ by ‘the elite’ : it must be the right interpretation of this line ,
  juxtaposed with the énd of this chapter – addressing ‘truth’ ;
  woman : we don’t think “a woman” was intended (suggested by interlinear) ;
  instead , the subject should be as ‘your inner thoughts’ – since the fake-news is devised
  to trigger people to go shout their (wrong) opinions !
 • zin context : deze tijd van ‘fake news’ door ‘de elite’ : dit moet de juiste interpretatie van deze
  zin zijn – gejuxtaposeerd tegenover ‘de waarheid’ aan het éind van dit hoofdstuk ;
  vrouw : het ‘de vrouw’ slaat niet ergens op (maar is gesuggereerd in int. vanwege ‘boezem’) ;
  logischer is dat bedoeld wordt “uw gedachten” – sinds fake-news bedóeld is om mensen
  meteen hun (verkeerde) mening te laten geven ! ,

“(it) must not be / (that) you believe / in (what) another person (says) / ,
(and it) must not be / (that) you are trusting / in (Esau’s) chiefs [=politicians , MSM , etc] / ,
(so) guard – your mouth – (being) the doorway – from=for [the thoughts] laying in – your bosom / ;
that=for that reason [=’the chaos by information age’] / the son / (will) regard – (his) father – (as) foolish / ,
the daughter / (will be) rising up / in=against her mother / ,  +
(and) the daughter in law / in=against her mother in law / :
(so) a person’s – enemies – (will be) the individuals of / his (ówn) house / ;
Geloof een vriend niet , vertrouw niet op een huisvriend ,
Bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt .
Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat op tegen de moeder ,
De schoondochter tegen de schoonmoeder : iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten.

“het moet niet zijn dat u gelooft in (wat) een andere persoon (zegt) ,
en het moet niet zijn dat u vertrouwt op (Esau’s) leiders [=politiek , media , etc] ,
dus bewaak uw mond – die de poort is van wat [=de gedachte die] in uw boezem huist –
om die reden [=’digitale tijdperk’] zal de zoon zijn vader als dom beschouwen ,
de dochter zal opstaan tegen de moeder , en de schoondochter tegen de schoonmoeder :
dus iemands vijanden zullen de individuen van zijn eigen huis zijn ;   

 

B)

 
7-8
hoofdstuk wisseling ,
and·I in·ieue in·Yahweh I-shall-watch I-shall-wait for·Elohim-of salvation-of·me
he-shall-hear·me Elohim-of·me must-not-be you-are-rejoicing one-being-enemy-of·me
to·me that I-fall I-rise that I-am-sitting in·the·darkness ieue light to·me
Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation:
my God will hear me. Rejoice not against me, O mine enemy:
when I fall, I shall arise; when I sit in darkness, the LORD [shall be] a light unto me.
context : chapter change ,
“and=but – I [=as for me,] – I shall watch – in=for IEUE / ,
(and) shall wait / for the deity of / my salvation / , (for) my deity – shall hear me / :
(so) (it) must not be / (that) you – , my enemy – , (are) rejoicing – to=over me —
that=because (if) / I fall / , I (will) rise / ,
(and) that=when / I sit / in the dark / , IEUE / (shall be) the light / to me / ;
Zelf zal ik echter uitzien naar de Heer , ik zal wachten op de God van mijn heil, mijn God zal mij horen.
(De verlossing van Sion)
Verblijd u niet over mij , mijn vijandin , want als ik gevallen ben , zal ik weer opstaan ,
als ik in de duisternis zit , is de Heer mij een licht .

“maar wat mij betreft – ik zal uitzien naar IEUE ,
ik zal wachten op de godheid van mijn redding , omdat mijn godheid mij zal horen :
dus het moet niet zijn dat u , de vijand van mij , zich verheugt over mij –
want wanneer ik gevallen ben , zal ik opstaan ,
en wanneer ik in het donker zit , zal IEUE mijn licht zijn ;  

 
9-10
turbulence-of ieue I-shall-bear that I-sinned to·him until which he-is-contending
contention-of·me and·he-does judgment-of·me and-he-shall-bring-forth·me to·the·light
I-shall-see in·righteousness-of·him and·she-shall-see one-being-enemy-of·me
and·she-shall-cover·her shame the·one-saying to·me where·him ? ieue Elohim-of·you
eyes-of·me they-shall-see in·her now she-shall-become for·tramping-down as·mud-of streets
I will bear the indignation of the LORD, because I have sinned against him, until he plead my cause,
and execute judgment for me: he will bring me forth to the light,
[and] I shall behold his righteousness. Then [she that is] mine enemy shall see [it],
and shame shall cover her
which said unto me, Where is the LORD thy God?
mine eyes shall behold her:
now shall she be trodden down as the mire of the streets
‘indignation’ , H2197 zaaph ‘anger, rage (also of sea)’ ; -zaaph , similar ;
context : skipping the (as) at “as-mud” ;
“I shall bear – the anger of – IEUE – , that=because / I sinned [=corrupted eden-life] / to him / ,
untill / (the time) when / he (will) make a legal case (of) – my case / ,
and he (will) do / my judgment / ,
and he shall bring me forth / to the light / (and) I shall see / (in=as) his righteousness / ;
and (she,) – my enemy – shall see (that) / , and – shame [inv.w-course] – shall cover her / ,
(being) the one saying / to me / :
where (is) he / IEUE / your deity ? / ,
my eyes / shall see / (in=as) her / , now / she shall be / for=as trodden / mud of / the streets / ;
Ik zal de toorn van de Heer dragen – want ik heb tegen hem gezondigd –
totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft . Hij zal mij uitleiden naar het licht ,
ik zal zijn gerechtigheid zien . Mijn vijandin zal dat zien.
Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei : waar is de Heer , uw God ?
Mijn ogen zullen op haar neerzien . Nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat . 

“ik zal de toorn van de Heer dragen – want ik heb tegen hem gezondigd [=corrupt eden-leven] –
totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft , en hij zal mij oordelen ;
hij zal mij brengen tot het licht , en ik zal zijn gerechtigheid zien ;
en (zij,) mijn vijand zal (dat) zien , en schaamte zal haar bedekken    +
die tegen mij zei : waar is (hij,) IEUE uw godheid ? ;
mijn ogen zullen haar zien , nu zal zij worden als vertrapt modder van de straten ;

 
11-12-13
day to·to-build-of stone-dikes-of·you day the·he he-shall-be-far delineating-limit
day he and·unto·you he-shall-come to·from Assyria and·cities-of lower-Egypt and·to·from
lower-Egypt and·unto stream and·sea from·sea and·mountain-of the·mountain
and·she-becomes the·earth to·desolation on ones-dwelling-of·her from·fruit-of actions-of·them
[In] the day that thy walls are to be built, [in] that day shall the decree be far removed.
[In] that day [also] he shall come even to thee from Assyria, and [from] the fortified cities,
and from the fortress even to the river, and from sea to sea, and [from] mountain to mountain.
Notwithstanding the land shall be desolate because of them that dwell therein,
for the fruit of their doings.
‘far removed’ , H7368 rachaq ‘to widen ; to be or become far’  ;
‘decree’ ,H2706 choq ‘allotment, portion’ , ‘decree, custom, due, phlight, task, statute’ ; -chaqaq
‘lawgiver as sceptre ; to inscribe’ ; 2707 -chaq-ah ‘limit [see above!] , enscribed (print, portray)’ ,
cheq ‘bosom’  [as previous]  ;
‘fortified cities’ , H4692 matsur (matsor) ‘fortification, siegework, siege’ , outer-court+m-realm ;

 • context : ‘stone dikes’ and “repairing the breach in eden” : certain phrases always belong to
  a certain theme – we had a chapter of “you will be named : repairer the breach in eden”,
  (see index) , and ‘stone-dike’ is part of that theme ;
  ‘the day’ ascending through their constructs towards earth ? ; these are impossible lines ,
  but it appears that several of their constructs need be toppled before ‘the day’ reaches earth ;
  caused bý our building the stone dikes ;
 • zin context : ‘stenen dijken’ en “het restaureren van de breuk in eden” : sommige uitdrukkingen
  horen bij een bepaald thema – we hadden een hoofdstuk “en u zult genoemd worden
  ‘restaurateur van de breuk in eden” (zie index) , en ‘de stenen dijk’ hoort hierbij ;
  ‘de dag’ stijgt op via hun constructen naar deze aarde ? ; onmogelijke zinnen hier ,
  maar het lijkt erop dat ‘de dag’ via hun constructen naar deze aarde moet komen ,
  veroorzaakt dóor het (door ons) bouwen van de dijken ;

“the day / to=when – you [=we] – (will) build – the stone dikes [=’repairing the breach into eden’] / ,
(will be) that – day / (when) the tradition [=’of scriptural context’?]  – shall be far away / ;
(he,) the day  – shall come – (and=as) unto=through you – from Assyria [=land above eden] /  +
and=as the – siegework – cities [=‘in outer-court’] / ,
and=then from / the siegework [outer-court] / and=as unto / the river / ,
and – from –  the sea – (to?) the sea / , and=to? – the mountain of – the mountain / ;
     [revieuw]
and – the land [=this earth] – (will) become – to=as the desolation / on=for / those inhabiting her / ,
from=as the fruit of / their (own) actions / ;
Op de dag waarop Hij uw muren zal herbouwen, op die dag zal het besluit zich ver verspreiden.
Het is een dag waarop men naar u toe komt vanaf Assyrië tot aan de steden van Egypte ,
en vanaf Egypte tot aan de rivier, van zee tot zee, van berg tot berg .
Maar de aarde zal worden tot een woestenij , om zijn bewoners , vanwege de vrucht van hun daden.

“de dag wanneer u [=wij] de stenen dijken zullen bouwen [=’de breuk in eden restaurerend’] ,
zal de dag zijn wanneer de traditie [=’context van de Schrift’?] ver te zoeken zal zijn ;
(hij,) de dag zal komen door middel van u , van Assyrie [=land boven eden]   +
als de versterkte steden [=in buiten-hof] ,
dan van de versterking naar de rivier , en van de zee naar de zee , naar de berg van de berg ;
en het land [=deze aarde] zal worden tot de desolate [=geen-naam] regio voor hen die er wonen ,
als de vrucht van hun daden [=van mensen op aarde] ;
 

 
14
shepherd-you ! people-of·you in·club-of·you flock-of allotment-of·you one-tabernacling
solitary wildwood in·midst-of crop-land they-shall-graze Bashan and·Gilead as·days-of eon
Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily [in] the wood,
in the midst of Carmel: let them feed [in] Bashan and Gilead, as in the days of old.

 • context : this line said to God ? ; since Micah switches often from first to third to second person
  (compare line 18-19) so it is not always easy to follow who is who ;  or is this ‘to us’..?
  flock : most often as “our Originals” (-tzan) , and compare posted Ezekiel 36 ; but here it
  may account for ‘believers’ ;
  since in Zech. 9 the same word also used (appereantly) for ‘believers on earth’ ;
  isolated forest : our instinct tells ‘the place where our Originals stay’ , but again also
  Zech. 9 seems to address an isolated place as ‘this earth’, related to ‘the flock’ ;
  Bashan and Gilead : Bashan as the region of oaks [=pillars]  carrying their boat ,
  the same region as Gilead ‘the high hill’  (see amduat V middle register)  ;
 • zin context : deze zin gezegd tegen God ? ; Micha wisselt steeds tussen de eerste, tweede en
  derde persoon – en is daarom moeilijk te volgen (en vergelijk zin 18-19) ;
  kudde : meestal als ‘onze Originelen’ (vergelijk Ez. 36 , zie index) ; maar hier *kan* het
  slaan op ‘gelovigen op deze aarde’ , waar Zach. 9 eenzelfde interpretatie laat zien ,

“shepherd you [=God?] / your people [=believers?] / in=with your (birth) sceptre / ,
(being) the flock [=believers?] of / your posession / residing / (in) the isolated / forest [=earth?] / ;
they shall graze – in the midst of – the crop land (krml) / (from?) Bashan / and=as Gilead / ,
as (in) the – olden – days /;                [revieuw]
(Gebed , verhoring en lofprijzing)
Weid uw volk met uw staf , de kudde van uw eigendom , die alleen in een woud woont ,
te midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van oude tijden af.

“weid u [=God?] uw mensen [=gelovigen?] door middel van uw (geboorte-) scepter ,
die de kudde [=gelovigen?] zijn als uw bezit , verblijvend (in) het geisoleerde woud [=deze aarde?] ;

 
15-16-17
gezegd tegen ons :
as·days-of to-go-forth-of·you from·land-of Egypt I-shall-show·him things-being-marvelous
they-shall-see nations and·they-shall-be-ashamed from·all-of mastery-of·them
they-shall-place hand on mouth ears-of·them they-shall-be-deaf they-shall-lick-up soil
as·the·serpent as·ones-skulking-of earth they-shall-be-disturbed from·enclosures-of·them
to ieue Elohim-of·us they-shall-be-afraid and·they-shall-fear from·you
According to the days of thy coming out of the land of Egypt will I shew unto him marvellous [things].
The nations shall see and be confounded at all their might: they shall lay [their] hand
upon [their] mouth, their ears shall be deaf. They shall lick the dust like a serpent,
they shall move out of their holes like worms of the earth:
they shall be afraid of the LORD our God, and shall fear because of thee.
‘holes’, H4526 misgereth ‘border, rim’ ; from -sagar ‘to close up, enclose, shut’ ;

 • context : said to us – wé leave Egypt : this does not refer to the exodus backthen but to nów  ;
  consequently , the ‘fearing you’ in last line is still to happen ;
  him (marvellous things) : there is no third ‘he’ here ; the ‘he’ must be ‘them’ ,
  (as the ‘marvellous things’) where the latter refers báck to (them) ;
  ashamed : them spirits don’t know ‘shame’, it should have written ‘feel defeated’ or like ;
 • zin context : wij verlaten deze wereld (als ‘Egypte’) : dit vers gaat over ‘spoedig , nu’ ,
  daarom is de ‘zullen bang voor u zijn’ een zin voor de nabije toekomst ;

“as=when (will be) the days / you [=we !] (will) go forth / from Egypt [=this world] / ,
I shall show – marvellous things [=to you] / :
the nations [=of spirits !] – shall see (that) – and be ashamed / from all / their mastery / ,
they shall place / (their) hand / on / (their) mouth / , and their ears / shall be deaf / ;
they shall lick / the soil / as=like a serpent / ,
they shall be agitated – from=at their borders [+m-realm] – as=like ones shrinking back of / the land / ,
they shall tremble – on=for – IEUE – our deity / , and shall (have) fear / from=for yóu [=we] / ;
Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok , zal Ik het wonderen doen zien .
De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden , ondanks al hun macht .
Zij zullen de hand op de mond leggen , hun oren zullen doof worden .
Zij zullen stof likken als de slang ; als kruipende dieren zullen zij sidderend uit hun burchten komen,
naar de Heer, onze God, zullen zij in angst komen , en zij zullen voor U bevreesd zijn .

“wanneer de dagen komen dat u [=wij !] uit zullen gaan uit Egypte [=uit deze wereld] ,
zal ik wonderbare dingen laten zien [=aan u] :
de volken [=van geesten !] zullen (dat) zien en zich schamen over al hun doortraptheid [‘toverij’] ,
zij zullen hun hand over hun mond leggen , en hun oren zullen doof worden ;
zij zullen stof likken als een slang ,
zij zullen verward zijn in hun grensgebieden als hen die van het [Eden?-] land terugtrekken ,
zij zullen sidderen voor IEUE onze godheid – en bang zijn voor u [=wij] ;

 
C)

 
18-19
conclusie en belofte :
who ? El like·you one-bearing depravity and·one-passing over transgression
for·remnant-of allotment-of·him not he-holds-fast for·future anger-of·him that he-delights-in
kindness he he-shall-return he-shall-have-compassion-on·us he-shall-subdue depravities-of·us
and·you-shall-fling in·shadowy-depths-of sea all-of sins-of·them
Who [is] a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression
of the remnant of his heritage? he retaineth not his anger for ever, because he delighteth [in]
mercy.
He will turn again, he will have compassion upon us; he will subdue our iniquities;
and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea.
context : closing of chapter , and the promise ,
“who (is) / a deity / like you [=IEUE] ,
lifting up / depravity / and crossing / over=past / transgression [=of splitting-off]   +
for=from the remnant [=all believing souls] (being) / his heritage ? / ,
(for) he [=IEUE] – (does) – not – hold on – for ever – to – his anger [=nostril] / ;
that=because / he – delights in / kindness / ,
he shall return [w-course] / having compassion on us / , subdueing / our depravities [=idleness?] / ,
and you [=IEUE] shall fling / all – their [=our] sins [=corrupt eden-life] – in the dephts of – the sea / ;
Wie is een God als u , die de ongerechtigheid vergeeft , die voorbij gaat aan de overtreding
van het overblijfsel van zijn eigendom ? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn,
want hij vindt vreugde in goedertierenheid .
Hij zal zich weer over ons ontfermen , hij zal onze ongerechtigheden vertrappen ,
ja , u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee .

“wie is een godheid als u [=IEUE] ,
die ongerechtigheid opheft , en voorbij gaat aan de overtreding [=van afsplitsing]    +
van het overblijfsel [=alle gelovige zielen] als zijn eigendom ? ,
want hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn ;
omdat hij vreugde vindt in vriendelijkheid ,
zal hij zich weer over ons ontfermen , onze ongerechtigheden onderwerpend ,
en u [=IEUE] zult al hun [=onze] zonden [=corrupt eden-leven] werpen in de diepten van de zee ;

 
20
de belofte van het ‘geven van de waarheid (over onze situatie)’ ,
you-shall-give truth to·Jacob kindness to·abrem
which you-swore to·fathers-of·us from·days-of aforetime
Thou wilt perform the truth to Jacob, [and] the mercy to Abraham,
which thou hast sworn unto our fathers from the days of old.

 • context : the promise of ‘giving the truth (about our situation) , VS the ‘fake news’ :
  a small but most important line – since only when we knów the truth , we can declare it ,
  and God will act upon that ; this line is carefully juxtaposed against the previous ‘fake news’;
  swear and ‘former’ : the swearing always ‘by watercourse’ ; the (-qdm) as ‘old, the east’ ,
  not the more heavy (-oud) as ‘eternal ancient’ ;
 • zin context : de belofte van het ‘geven van de waarheid’ tegenover het genoemde ‘fake news’ :
  een kleine maar belangrijke zin : alleen wanneer wij de waarheid (over eden) wéten ,
  kunnen we haar ook verklaren – en gaat God handelen ;

“you shall give / the truth [=about the eden situation] / to Jacob [=all souls who get saved] / ,
(being) the kindness / to Abraham [=the fáther of those souls] / ,
which (is) / (what) you swore [=’to give truth’] / to our fathers [=old-Ishral] / from=in – the former – days / .
U zult Jakob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid ,
die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer .

“u zult de waarheid [=’over de situatie van eden’] aan Jacob geven [=alle geredde zielen] ,
als de vriendelijkheid tegenover Abraham [=de váder van die zielen] ,
als dat wat u onze vaderen [=oud-Ishral] gezworen hebt [=’de waarheid geven’] in vroegere dagen .

 

 


 
05.13.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport