hoofdstuk context : [part 1 of 3]
deel 1 van 3 ;
zoek alstublieft makkelijker en meer begrijpbare hoofdstukken ,
om te voorkomen dat u teleurgesteld raakt in de ingewikkelde concepten .
Meteen is dit een aanklacht tegen het versimpelde “ik hou van Jezus dus is alles goed ,
en ik hoef niets meer te begrijpen , noch te leren , noch te onderzoeken” .

 

Niet dus .

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Nahum 1

 

1
load-of Nineveh scroll-of vision-of Nahum the·Elkoshite El jealous and·avenging ieue
one-avenging ieue and·possessor-of fury one-avenging ieue to·foes-of·him
and·one-having-in-custody he to·ones-being-enemies-of·him
The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.
God [is] jealous, and the LORD revengeth; the LORD revengeth, and [is] furious;
the LORD will take vengeance on his adversaries, and he reserveth [wrath] for his enemies.

 • ‘nineveh’ ; Akk. logogram as -nûnu , ‘a fish inside an enclosure’, related to goddess Ninâ ;
  glyph SH as SHESH, ‘nest’ , doubled-cistern ;
 • ‘nahum’ , H5151 nachum 1x ; -nacham ‘to comfort or be comforted’,
 • ‘elkoshite’ , H512 elqoshi 1x ; unknown ; perhaps Akk. -elu ‘deity’ and -qushtu ‘bow’ ;
  considered the theme this may hold water (pun) ; Alqosh as existing (Aramaic) region ,
 • ‘revengeth’ , H5358 naqam ‘to avenge, revenge, vengeance’ 35x ;
 • ‘adversary’ , H6862 tsar ‘narrow, a strait, distress, enemy’, into Tyre ;
  ‘and [is]’ H1167 baal ‘owner, lord, possessor, master, husband’, into Baal ;
 • ‘reserveth’ ,H5201 natar ‘to keep, to guard, to keep a grudge’ ;
 • context : Nineveh location : at the region of ‘the gate’ north (see diagram) ;
  Nineveh : as the place of the run-away eden-basin connecting to their basin :

  ..we dread these themes – both in understanding as well as trying to explain ;
  you know the Bethesda-pool in scripture – the sick and cripple looking to be the first
  in the water , in order to get healed ; so this “pool” is related to ‘making physicality’.
 • the eden-basin wandering-astray : to right, as SHEM ,
  showing the basin with walking legs beneath her ,
  as “wandering astray to théir dimension” ;
  the magically-dangerous // projected within the rectangle
  shows it is an original eden-construct wandering astray ;
  Nineveh as double-basin , now creating the body for their fish-beings :
  Jonah preached to Nineveh – and God did nót destroy her ,
  mentioning ‘the many beings and animals’ ; reason is that
  He won’t destroy the runaway eden-construct, as the lines
  in these chapters will show ; but rather cut the pool off
  from théir pool connected to her ;
  the root Nineveh is “fish pool” , from her patron NINu
  as ‘lady’, but with fish-ideogram ; compare the H’ET ÁNES
  to right , “the covering (as body) of the adamite soul
  fór the fish-soul , as existence of hail (=for the fish-soul)” ;
  (the SH-pool turning into KHa-lake)

rpt
 
 

rpt
 • anger : (chme) : the coupled basin creátes the Cham-bloodline ,
  from where the Canaanite-souls spring from ;
 • zin context : locatie van Nineveh : in de regio van ‘de poort’ in het noorden (zie diagram) ;
  Nineveh : de plaats waar het hoererende eden-basin gekoppeld is aan hún basin :

  … we haten deze thema’s – zowel in begrijpen als proberen het duidelijk te maken :
  u weet van de schrift het Bethesda-basin , waar de zieken en kreupelen als eerste het water
  in wilden , om hen zo weer gezond te maken — dit basin is gerelateerd aan “het creëren
  van lichamelijkheid” ;
  het eden-basin weglopend naar hún dimensie : als glyph SHEM (zie boven) ;
  de lopende voeten betekent “naar hun dimensie lopend” ; de magisch-gevaarlijke //
  geprojecteerd in de rechthoek laat zien dat het een eden-construct is ;
  Nineveh als verdubbeld-construct , nu een lichaam voor hun vis-zielen scheppend :
  Jonah predikte tegen Nineveh – en God vernietigde haar niét , de “vele mensen en
  dieren noemend” ; de reden is dat Hij het eden-construct (als basin) niet zal vernietigen ,
  zoals blijkt uit deze hoofdstukken – maar in plaats daarvan wordt het eden-basin afgesneden
  ván hun basin die zich gekoppeld heeft aan haar ;
  de wortel ‘Nineveh’ is “vissen-cistern” , van haar patrones Ninu , met vis-ideogram ;
  zie de H’ET ÁNES glyph , als “de bedekking (=lichaam) van de adam-ziel vóor de vis-ziel
  als existentie van heil (=voor die vis-ziel)” ;
  woede : (chme) : de verbonden basins schéppen de Cham-bloedlijn ,
  waar de Canaan-ziel ontspringt ;

“the burden / (being) Nineveh [=’captured eden-cistern’] / ;
the scroll [sphr] of / the vision of / Nahum [=’to comfort’] / the Elqoshite [=’the deity of the bow’?] / :
IEUE / (is) a jealous – and avenging – deity / and=to the mistress [Baal] of / fury (chme) / ,
IEUE / takes revenges / to=aagainst his adversary [=as the narrow strait at Tyre] / ,
and=for – he – has a grudge / to=against his enemy / ;
(Opschrift)
De last van Ninevé . Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos .
(Loflied op de Heer)
Een na-ijverig God en een wreker is de Heer, een wreker is de Heer , en zeer grimmig .
Een wreker is de Heer voor zijn tegenstanders, en hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden.

“de last : Nineveh [=’het gestolen eden-basin’] ;
de boek-rol van het visioen van Nahum [‘troostend’] de Elqoshiet [=’de godheid van de boog’?] :
IEUE is een jaloerse en wrekende godheid tegen de [matrix-] meesteres van woede (chme) ,
IEUE neemt wraak op zijn tegenstander [=als de ‘nauwe plaats’ bij Tyrus] ,
want hij koestert wrok tegen zijn vijand ;

 
3-4
Ieue slow-of angers and·great-of vigor and·to-hold-innocent not he-shall-hold-innocent
ieue in·sweeping-whirlwind and·in·horror way-of·him and·cloud dust-of feet-of·him
one-rebuking in·the·sea and·he-is-making-dry·him and·all-of the·streams he-drains
he-is-enfeebled Bashan and·Carmel and·bud-of Lebanon he-is-enfeebled
The LORD [is] slow to anger, and great in power, and will not at all acquit [the wicked]:
the LORD hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds [are] the dust of his feet.
He rebuketh the sea, and maketh it dry, and drieth up all the rivers:
Bashan languisheth, and Carmel, and the flower of Lebanon languisheth.
‘great’ , H1419 gadol ‘great, greatness’ ,
‘storm’ , H8183 shear-ah ‘storm’ 1x in Job , suspicious ;
‘dust’ , H80 abaq ‘dust’ but colour as ‘vapour’, we had this one ;
‘flower’, H6525 pherach ‘flower, bud’, negative , [as Pharaoh] ;

 • context : the Lebanon-forest will be part of Karmel (feminine) again ,
  so we are not sure what the line tries to tell here ;
 • zin context : het Libanon-woud zal weer horen bij Karmel (vrouwelijk) ,
  dan is het niet helemaal duidelijk wat deze zin wil zeggen ;

“IEUE / (is) patient / (to) anger [=nostril] / and=as (being) distinguished of / greatness / ,
and=but – shall – certainly – not – hold [wickedness] innocent / ;
the way – (of) IEIE – (is) in the whirlwind [=from deep south] / and=as in (the terrifying storm) / ,
and the clouds / (are) the vapour of / his feet / ;
rebuking / in=as the sea [=their dimension] / and making it dry / , and – emptying – all – rivers / ,
[+so that?] Bashan [=’region of pillars’] – and Carmel [=’crop-land’] – pine away / ,
and=by? the flower [=negative ,’by splitting-off’] of – Lebanon [=’whiteness’ forest] – languishing / ;
De Heer is geduldig, maar groot van kracht en hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.
De weg van de Heer is in wervelwind en storm , wolken zijn het stof van zijn voeten .
Hij bestraft de zee en maakt die droog , al de rivieren laat hij verdrogen .
Basan en Karmel zijn verwelkt, de bloesem van Libanon is verwelkt .

“IEUE is geduldig en niet meteen woedend [=nostril] , als de majesteit van grootheid ,
maar hij zal [het kwaad] zeker niet voor onschuldig houden ;
de weg van IEUE is in de wervelwind [=diepe-zuiden] als (de verschrikkelijke storm) ,
en de wolken zijn de mist van zijn voeten ;
de zee [=hun dimensie] bestraffend en droogleggend , en alle rivieren leegmakend ,
zodat (?) Bashan en Karmel verwelken , doordat (?) de [negatieve] bloesem van Libanon verwelkt ;

 
5-6-7
mountains they-quake from·him and·the·hills they-dissolve and·she-is-upheaving
the·earth from·faces-of·him and·habitance and·all-of ones-dwelling-of in·her to·faces-of
menace-of·him who ? he-shall-stand and·who ? he-shall-rise in·heat-of anger-of·him
fury-of·him she-is-poured-forth as·the·fire and·the·rocks they-are-broken-down from·him
good ieue for·stronghold in·day-of distress and·one-knowing ones-taking-refuge-of in·him
The mountains quake at him, and the hills melt, and the earth is burned at his presence,
yea, the world, and all that dwell therein. Who can stand before his indignation? and who can abide
in the fierceness of his anger? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him.

The LORD [is] good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.
zaam, by foreign twigs, see ch 2]

 • context : fury because of foreign branches : the several type ‘angers’ have a reason ;
  the (-aph) because of ‘the nostril’, and the other term here for ‘anger’ is (-zaam) ,
  which is in the cluster of “Adam connecting foreign branches to those of eden” ;
  added [+but] ; for continuity ;
 • zin context : woede vanwege uitheemse twijgen : de verschillende soorten ‘woede’
  hebben ieder een reden – er is (-aph) vanwege ‘de nostril’ ; hier ook een woede als
  (-zaam) , als de cluster van “Adam die uitheemse twijgen verbindt met die van eden” ;
  toegevoegd : ‘maar’ ; voor continuiteit ;

“the mountains / (will) quake / from=by him / and the hills / melt / ,
and – the land – is in upheaval – from=in front of him / ,
and=as the world / and all / inhabitants / in her / :
who – shall endure – his furiousness [=’because of foreign branches’] / ,
and who – shall rise up – in=under – his – burning – anger [=nostril] ? / ;
his fury / is poured forth / as fire / and the rocks (tzur) / are broken down / from=by it [=fury] / ;
[+but] IEUE / (is) [eden-] good / , (being) for=as the stronghold / in the day of / distress (tzr) / ,
and knowing / the ones trusting [and taking refuge] / in him / ;
De bergen beven voor hem , de heuvels smelten weg , de aarde rijst op voor zijn aangezicht ,
de wereld met al zijn bewoners . Wie kan standhouden voor zijn gramschap ?
Wie kan te midden van zijn brandende toorn opstaan ?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur , de rotsen worden door hem stukgebroken .
De Heer is goed , hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen .

“de bergen zullen beven voor hem , en de heuvels smelten weg ,
en het land is in verwarring voor zijn aangezicht , als de wereld met al haar bewoners :
wie zal standhouden voor zijn woede [=’vanwege uitheemse twijgen’] ? ,
en wie zal opstaan onder zijn brandende toorn [nostril] ? ;
zijn woede is uitgegoten als vuur , en de rotsen worden door hem [=woede] stukgebroken ;
maar IEUE is [eden-] goed , (hij is) als de vesting op de dag van de benauwdheid [=Tyrus] ,
en kent degenen die hem vertrouwen [ en tot hem hun toevlucht nemen] ;

 

B)

 
8-9
terug naar Nineveh als basin ,
and·in·overflow one-surpassing finish he-shall-makedo place-of·her
and·ones-being-enemies-of·him he-shall-pursue darkness what ? you-are-devising
to ieue finish he makingdo not she-shall-arise second-time distress
But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof,
and darkness shall pursue his enemies. What do ye imagine against the LORD?
he will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.

 • ‘flood’ , H7858 sheteph ‘a flood’ 6x ; shataph ‘to flood, to rinse as by flooding’ ;
  Akk. clusters don’t yield much but -shittu ‘sleep, to be dazed’ ; shuttu ‘dream’ ;
 • ‘second time’ , H6471 paam ‘(a number of) times’ ; admissable here as ‘second’ ,
  when (+im) is read as ‘double’ ;
 • context : back to Nineveh as basin ;
  the ‘narrow place’ was originally eden’s :
  this ‘narrow place’ is in the ‘outer-court’ and Tyre
  cluster ; probably related to “the two eyes” as the
  two gemstones : envisioned as “air flowing inbetween
  both stones” , like a throat – see H’ETT , to right ;
  throat and scorpion : H’ETT also as “scorpion” ,
  emending in SERQET , the water-scorpion, with the
  distinguished ‘pipe to breathe’ upon the head ;
  SERQET captured “the face” in Tuat VII , see below ;
  narrow-place and flood : close to “air and double-TT” ;
  darkness : the same as in Genesis 1 , so théir darkness ;
  same word is used by Tehpanhes , where “the (=their)
  sun will go dark”, while Tehpanhes was the place where
  Jeremiah hid the both gemstones – as double-TT !
  Hathor as ‘face’ and curtains : the root in the same
  cluster as H’ET , she as H’ET-H’ER or H’ET-H’ERU, to right;
  as “the house. [of] Horus” or “the house.[of] the face” ,
  and compare how Nahum 3 tells “how everyone will see
  your face” . The typical wig , looking like an Omega-sigil
  should be the ‘dimensional curtains’ she dressed herself
  with , as mentioned in chapter 3 ;
  lady : often addressed as “the lady” (like in Edfu inscriptions),
  and compare the “mistress” (Baal) used in this chapter
  and as “mistress of sorceries” in chapter 3 ;
  the root -Nin from Nineveh is Sumerian ‘lady, mistress, owner’
  as Akk. -bêltu or -bêlu , Hebr. Baaleth as feminine ;
  fortresses (in chapter 3) : there in line 12 she has fortresses
  (in plural) , a BD spell addresses “the nine houses of Hathor” ;
  flood to make to sleep : as dream-vision ? ,

rpt
 
 
 

rpt
 

pinterest

“and=by – the [dimensionally-] crossing-over – flood [=as ‘for to make to sleep’?] +
he shall make – her [=’Nineveh’] place [‘on high’] – to end / ,
and=so – the [dualistic-] darkness – shall persue – his enemies / ;
what / (have) you (been) devising [calculate] / to=against / IEUE ? / ,
he – (will) make – an end (to it) / :
the distress [‘narrow place’, tzr] – shall – not – rise [‘on high’] / a second time / , +
En door een overstromende vloed zal hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats
en duisternis achtervolgt zijn vijanden .
(profetie over Juda en Ninevé)
Wat u ook bedenkt tegen de Heer , hij maakt er zelf een vernietigend einde aan .
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen .

“door de [dimensioneel-] overstekende vloed [=om ‘te laten slapen’?] +
zal hij aan haar [=’Nineveh’] plaats [‘op de hoogten’] een einde maken ,
opdat de [dualistische-] duisternis zijn vijanden zal achtervolgen ;
wat heeft u bekokstoofd tegen IEUE ? , hij zal er een eind aan maken :
de benauwdheid [‘nauwe plaats’] zal geen tweede keer omhoog rijzen [‘op de hoogten’] , +

 
10-11
that still briars ones-being-entangled and·as·grog-of·them ones-being-groggy
they-are-devoured as·straw dry fully from·you he-goes-forth one-devising
on ieue evil one-counseling-of decadence
For while [they be] folden together [as] thorns, and while they are drunken.
[as] drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry. There is [one] come out of thee,
that imagineth evil against the Lord, a wicked counsellor.

 • ‘thorns’ , H5518 ciyr ‘a pot, boiling pot [in the north ; by extension thorns’ 34x ;
  as the same cooking-pot Jeremiah saw in the north ? , also used as ‘the cooking pot for
  our originals , as M-Babylon’ ;
 • ‘wicked’ , H1100 beliyyaal ; -beli ‘proper: failure ; lack,
  want, without, wear out’, into -Baal ;
  2) and -yaal ‘to profit, to benefit’ ;
  intertwined basins : to right the SHESH as ‘nest’,
  showing the double SH-basin ; interestingly also
  another “throat” (see previous lines) , and the
  sistrum , attribute of Hathor ;
  máking these intertwined basins : S-SHSH-Á, to right ;
  “the hail. [by] making (S) the double-basin” ,
  Tuat I-XII shows all the constructs they devised
  (as ‘gods’) in order to keep on stealing from eden ;
  one devising evil : to right ‘cunningness’ as SHESAU ;
  “the eden-word to make to inverse by the SH-basin” ;
  we have a spell (see index) starting with ‘her’ ,
  the gazelle-head shows it’s a feminine construct ;
  the reading can also be S-SH-SA (see textglyph) ,
  as “inversion by to máke the SH-basin” ;
  the one counselling worthlessness : SESHAT , to right ,
  the same root as the cluster above ;
  as “the wife of Thoth” (the king of Babylon) , but more
  like his ‘feminine aspect’ – since they are Dualistic – ;
  the star upon the pole is “the flame of sorcery” ,
  and compare chapter 3 “mistress of sorcery” ;
 

credit 4 pics rpt
 

 
 
 

 

that=because / the basins [‘pots’] – are – still – intertwined [with eachother] +
[in order] and=for (to be) (as) their intoxicant [=’their inversed eden-words’] / ,
[+but] the drunken ones / (will be) devoured / as – completely – dry – chaff [‘no words remain’] / ;
from you [=intertwined basins] / (went) forth / the one devising [=’SHESAU’] / evil – on=against – IEUE / ,
(being) the one counselling / worthlessness [=’SESHAT flame of sorcery’] / ;
Omdat zij vervlochten zijn als dorens , en dronken als dronkaards ,
zullen zij volledig verteerd worden , als dorre stoppels .
Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de Heer, een verderfelijke raadsman.

“omdat de basins nog steeds [met elkaar] vervlochten zijn ,
opdat hun intoxicant aanwezig is [=’hun omgedraaide eden-woorden’] ,
maar de dronkaards zullen verteerd worden als volledig droog kaf [=’zonder woorden erin’] ;
uit u [=’vervlochten basins’] kwam voort die kwaad ontwikkeld [=’SHESAU’] tegen IEUE / ,
als de consultant [=’SESHAT-vlam van toverij’] van waardeloosheid ;

 
12-13
thus he-says ieue if ones-faring-well and·so many-ones and·so they-are-shorn
and·he-passes-away and·I-humbled·you not I-shall-humble·you further and·now
I-shall-break-down mt·eu slider-bar-of·him from·on·you and·bonds-of·you I-shall-pull-away
Thus saith the LORD; Though [they be] quiet, and likewise many, yet thus shall they be cut down,
when he shall pass through. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more.

For now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds in sunder.
‘faring well’, H8003 shalem ‘to [be] complete or prepare’ [in order to have eden-peace] ,
‘cut down’, H1494 gazaz ‘to sheer (sheep) ;
‘bonds’ ,H4147 moser ‘bonds, fetters’ ; yet interl. writes -mt , ‘slider-bar’, same term in Jer.2 ,
where “the day will be darkened in Tehpanhes, when I break there the slider-bar of Egypt”;

 • context : ‘I got humiliated’ : context leaves little option but this , though indeed unusual ;
  the treshhold : though we fail make the line running , now (in blue) , the idea must be
  that “first the pool hád to produce a number of spirits-bodies – untill the iniquity was full” ,
  slider bar : “in Tehphnes the matrix-sun will go dark” , Tehpahnes as TEFNUT ;
 • zin context : ‘Ik werd vernederd’ : ongewoonlijk , maar context geeft geen andere optie ;
  drempel : we kunnen de zin nog niet lopend maken (vandaar lichtgroen) ,
  maar het idee moet zijn dat “het basin een aantal lichamen van geesten móest maken –
  totdat de ongerechtigheid ‘vol’ zou zijn” ;
  grendel ; zelfde woord als bij Tehpanhes , “waar de matrix-zon donker zal worden” ;
  Tehpanhes als hun construct TEFNUT ;

“thus=therefore / IEUE – says / :
if=since / the ones [=spirits] (are) completed [=to get eden-peace] / , therefore / (by being) the many ones / ,
afterwards / (being) shorn / and he=they? cross over [=dimensionally] / ;

and I (got) humiliated (by) you / , (but) I shall – not – (be) humiliated (by) you – anymore / ,
and=for now / I shall break (off) / his slider-bar [=Tehpanhes] / from on=off you / ,
and your fetters (msr) / I shall tear away / ;
Zo zegt de Heer : al gaat het hen goed en al zijn zij talrijk , toch zullen zij worden weggeschoren:
hij zal voorbijgaan ! Ik heb u wel vernederd, maar ik zal u niet meer vernederen.
Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken en uw banden verscheuren .

“zo zegt IEUE :
sinds zij [=geesten] compleet geworden zijn [=’om eden-vrede te veroorzaken] ,vanwege het zijn met velen ,
daarna geschoren te zijn en overstekend [naar andere dimensie] ;

en ik door u ben vernederd , maar ik zal niet meer door u vernederd worden ,
want nu zal ik zijn grendel [=Tehpanhes] van u afbreken , en uw banden wegscheuren ;

 
14
and·he-instructs on·you ieue not he-shall-be-perpetuated from·name-of·you further
from·house-of Elohim-of·you I-shall-cut-off carving and·molten-image I-shall-place
tomb-of·you that you-are-slight
And the LORD hath given a commandment concerning thee,
[that] no more of thy name be sown: out of the house of thy gods will I cut off
the graven image and the molten image: I will make thy grave; for thou art vile.
‘vile’ , H7053 qalal ‘to be or make light ; trifling, superficial, hence be cursed’ ;
qal ‘swift’ ; q-axis + deity ;

 • context : the ran-away eden pool won’t be destroyed : it would not make sense to first
  disentangle her , then bury her – context must be ‘a tomb’ as a secure place ;
 • zin context : het overspelige basin wordt niet vernietigd : het is onlogisch om eerst de
  banden van haar weg te halen , om haar dan te vernietigen – de “tombe” moet
  gezien worden als ‘een veilige plaats’ waardoor ze niet nóg eens wegloopt ;

and – IEUE – (will) order – on= you / , +
(that) from your name – shall – not – be sown – anymore [=’to make bodies for spirits’] / :
from (you) (being) the house of / your [matrix-] deitie(s) / ,
I shall cut off / the engraved images [=’by split-off’] / and the molten images / ;
I shall appoint / your tomb / , that=because / you are ‘superficial’ [=being at q-axis ?] / ;
Maar wat u betreft heeft de Heer geboden : uw naam zal zich niet meer voortplanten .
Uit het huis van uw god zal ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien .
Ik zal uw graf toebereiden , want u bent verachtelijk .

“en IEUE zal u gebieden +
(dat) van uw naam niet meer gezaaid zal worden [=’om lichamen voor de geesten te maken’] :
van (u,) als het huis van uw [matrix-] godheden ,
zal ik de gegraveerde beelden [=’afsplising’] en de gegoten beelden afsnijden ;
ik zal uw tombe bereiden , omdat u lichtzinnig bent ;

 
C)
 

15
conclusie ,
behold ! on the·mountains feet-of one-bearing-tidings one-announcing peace
celebrate-you ! Judah celebrations-of·you pay-you ! vows-of·you that not he-shall-add
further to·to-pass-of in·you decadent-one
Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace!
O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows:
for the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off.
‘perform’ , H7999 shalam ‘to pay, make restitution [in order to be eden peace]’ ;
‘bring good tidings’ , H1319 basar ‘bring news’, usually good ;
‘publisheth’ , H8085 shama ‘to hear’ as main meaning ;
‘feasts’ , H2282 chag ‘feast’, also said of unleavened bread , etc ;

 • context : conclusion of chapter ;
  the ‘bringer of good tiding’.. – we ? ; there is another chapter where is asked
  the ‘let your voice hear upon the heights’ (index) ; and there are also the promises
  for “things changing – when we understand” we just had ;
  Judah : we just had the chapter of Judah representing eden’s protective constructs
  (mainly the bow-dome) ; it can make sense that ‘she’ won’t travel thróugh him no more ;
 • zin context : ‘die het goede nieuws brengt’.. – wij ? ; er is een ander hoofdstuk waar
  gevraagd wordt “let uw stem horen op de hoogte” (index , titel) ; en we hadden ook
  de beloftes die gedaan worden “wanneer wij begrijpen” ;
  Judah : als ‘de atmosfeer van het eden-land’, de constructen vertegenwoordigend
  (voornamelijk de boog-hemel) ; dan slaat het ‘doorheen trekken’ ook ergens op ;

“behold ! / on=upon / the mountains / the feet of / the one bringing [good] news / ,
(being) the one hearing [=we ?] / [eden-] peace / :
you celebrate – your festivals / , Judah [=’eden-atmosphere’] / ,
pay you [=in order to be eden peace] / your vows [=’to bring forth the constructs protecting eden’] / ,
that=because / the worthless one [‘SESHAT’] +
shall – not – again – [dimensionally] cross over – in=through you / , anymore .
Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt , die vrede laat horen !
Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na,
want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.

“zie op de bergen de voeten van degene die het (goede) nieuws brengt ,
als degene [=wij ?] die de [eden-] vrede hoort :
vier uw feestdagen , Juda [=’de atmosfeer van eden’] ,
betaal [=’zodat eden-vrede komt’] uw geloften [=’constructen voortbrengend die eden beschermen’] ,
want de waardeloze [=’SESHAT-vlam’] zal niet meer [dimensioneel] oversteken door u heen .

 


 

05.20.19 — submitted — first version — hetreport