hoofdstuk context : [part 3 of 3]
als deel 3 van 3 ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Nahum 3
 

1
woe ! city-of bloods all-of·her dissimulation schism full not he-is-removing prey
Woe to the bloody city! it [is] all full of lies [and] robbery; the prey departeth not;
The noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels,
and of the pransing horses, and of the jumping chariots
‘robbery’, H6563 pereq ‘crossway [of roads]’ ; -paraq ‘tear off, break, break off’ ;
‘lies’ , H3585 kachash ‘leanness’ ; kachash ‘proper: a failure of flesh ; hence lie, deceit, etc’,

 • context : cistern location : between the hand (Damascus) and Sidon , above eden (see diagram) ;
  later on in the chapter the glyph shows that the ‘locusts’ reside in Sidon ;
 • zin context : de locatie van de cistern : tussen de hand (Damascus) en Sidon in , boven eden
  (zie diagram top pagina) ; verderop in dit hoofdstuk laat de glyph zien dat ‘de sprinkhanen’
  hun verblijfplaats hebben in Sidon ;

“woe ! / the city of / blood ! / ,
she is all – full (of) / inferior flesh [‘deceit’] / (being by) the broken-off portion [=as eden-cistern] / ,
(and) the prey [=’Originals’] – (can) not – depart / :
 (De ondergang van Nineveh)
Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit ! Het roven houdt niet op .

 “wee de stad van bloed ! ,
zij is vol inferieur vlees [‘leugen’] door het afgebroken gedeelte [=als eden-cistern] ,
en de prooi [=’Originelen’] kunnen niet ontsnappen :

 
B)
 

2-3-4
het oordeel over haar ,
sound-of whip and·sound-of quaking wheel and·horse galloping and·chariot dancing
horseman mounting-up and·blaze-of sword and·flashing-of spear and·many-of wounded
and·mass-of corpse and·there-is-no end to·the·body they-are-stumbling in·body-of·them
from·many-of prostitutions-of prostitute good-of grace possessor-of enchantments
the·one-selling nations in·prostitutions-of·her and·families in·enchantments-of·her
The noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels,
and of the pransing horses, and of the jumping chariots
The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear: and [there is] a multitude of
slain, and a great number of carcases; and [there is] none end of [their] corpses; they stumble upon
their corpses: Because of the multitude of the whoredoms of the wellfavoured harlot, the mistress of
witchcrafts, that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts.

 • context : judgment on her ; a clue is the term ‘lightning’ (-bqr) , as eden’s ;
  often related to ‘the axis’ as ‘sword’, here the cáuse of the slaughter ;
  the bodies of them are made by the sorceress ; through stolen eden-good ;
  hence she “sells the bodies she created to the nations of spirits” ; she is the SHESH pool ;
 • zin context : oordeel op haar : iets moet deze slachting veróorzaken – en dat is het zwaard
  als ‘dimensionele-as’ – want de term “bliksem” (bqr) hoort bij eden ;
  hun lichamen gemaakt dóor de tovenares ; vandaar dat ze die verkoopt aan de volken
  (van geesten) ; de tovenares zelf is de SHESH cistern ;

“the sound of / the whip / and the sound of / the rattling / wheel / ,
and (the sound of) the – galloping – horses / and – leaping – chariots / ;
the horsemen [=ugly spirits] / climb up higher [=’to higher lands’, likely] /  +
and=for the blade [flame] of / the [eden !-] sword / and=as the lightning of / the spear [=axis] / ,
and (there is) a multitude of / deadly wounded / and a mass of / carcasses / ,
and=for there-is-no / end / in their dead bodies / , they stumble / in=over the bodies / :
from=by the many / prostitutions of / the prostitute / , (as) ‘the favour’ (bý) the [eden-] good / ,
the mistress [and posessor] of / sorceries  +
sells / (to) the nations [=of spirits] / her prostitutions / , and – her sorceries – (to) the relatives / ;
Zweepgeknal, het geluid van ratelende wielen, galopperende paarden, hotsende wagens ,
steigerende ruiters, vlammende zwaarden en bliksemende speren,
een menigte gesneuvelden en een massa dode lichamen . Ja, aan lichamen komt geen einde,
men zal struikelen over hun lichamen !
Vanwege de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid , meesteres in tovenarijen,
die volken verkocht heeft met haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen .

“het geluid van de zweep en het geluid van ratelende wielen ,
en (het geluid van) galopperende paarden en de hotsende strijdwagens ;   
de ruiters [=’lelijke geesten’] klimmen hogerop [=’naar hoger gelegen landen’, waarschijnlijk] ,
+ voor het (vlammende) blad van het zwaard als de bliksem van de speer [=’dimensionele-as’] ,

en (er is) een menigte gesneuvelden en een massa dode lichamen ,
en er-is-geen einde aan hun karkassen , zij struikelen over de karkassen :
door de vele hoererijen van de hoer – als ‘de gunst’ dóor het [eden-] goed [+te misbruiken] ,
de meesteres in (en bezitter van) tovenarijen  +
verkoopt haar hoererijen (aan) de volken [=van geesten] , en haar toverijen aan de geslachten ;  

 
5-6-7
behold·me ! to·you averment-of ieue-of hosts and·I-roll-of skirts-of·you over faces-of·you
and·I-show nations nakedness-of·you and·kingdoms dishonor-of·you and·I-fling on·you
abominations and·I-disgrace·you and·I-place·you as·spectacle and·he-becomes all-of
ones-seeing-of·you he-shall-flit from·you and·he-says she-is-devastated Nineveh who ?
he-shall-condole to·her from·where ? I-shall-seek ones-comforting to·you
Behold, I [am] against thee, saith the LORD of hosts; and I will discover thy skirts upon thy face, and I
will shew the nations thy nakedness, and the kingdoms thy shame. And I will cast abominable filth
upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazingstock. And it shall come to pass, [that] all
they that look upon thee shall flee from thee, and say, Nineveh is laid waste: who will bemoan her?
whence shall I seek comforters for thee?

 • context : dimensional curtains : see Introduction , about the shrine of Tutãnkhámen ;
 • zin context : dimensionele-gordijnen : zie Introductie ,

“behold me ! / (being) to=against you / , (is) the declaration of / IEUE of / hosts / ,
and=for I remove [roll] / your robes [=’dimensional curtains’] / over=from / your face / ,
and I show / the nations / your nakedness / , and the kingdoms / your disgrace / ;
and I fling / abominations [=their constructs] – on you / and disgrace you ‘=’as the foolishness’]/ ,
and=for I (will) place you / (to be) a spectacle / ;
and it will happen / (that) all / those seeing you / will run away / ,
(and) saying / : Nineveh [=their pool] – is destroyed / ,
who / (will) lament / to=over her ? / , from where / I could seek / comforters / to=for you ? / ;
Zie, ik zál u, spreekt de Heer van de legermachten :
ik zal de zomen van uw kleding optillen boven uw gezicht; ik zal de heidenvolken uw naaktheid
laten zien, de koninkrijken uw schande . Ik zal weerzinwekkende dingen op u werpen ,
u te schande maken en u te kijk zetten . Dan zal het gebeuren dat allen die u zien ,
bij u vandaan zullen vluchten en zeggen : Ninevé is verwoest !
Wie zal haar zijn medeleven betuigen ? Waar zal ik troosters voor haar zoeken ?

“zie mij tegen u zijn , is de verklaring van IEUE van de legermachten [=eden-dimensie] ,
ik zal de zomen van uw kleding [=’dimensionele-gordijnen’] van uw gezicht wegnemen ,
en zal de volken uw naaktheid laten zien , en de koninkrijken uw schande ;
ik zal weerzinwekkende dingen [=hun constructen] op u werpen ,  +
u te schande maken [=’als de domheid’] en u te kijk zetten ;
dan zal het gebeuren dat allen die u zien bij u vandaan zullen vluchten ,
en zeggen : Nineveh [=de cistern] is verwoest !  ,
wie zal haar zijn medeleven betuigen ? , van waar zal ik troosters voor haar zoeken ? ;

 
C)
 

 
8-9
uitleg (aan ons) over haar zonden en over haar locatie :
e·thitbi ?·you-are-better from·No amun Amon the·one-dwelling in·the·waterways waters
round-about to·her whose rampart sea waters wall-of·her Cush staunchness-of·her
and·Egypt and·there-is-no end Put and·Libyans they-became in·help-of·you
Art thou better than populous No, that was situate among the rivers, [that had] the waters
round about it, whose rampart [was] the sea, [and] her wall [was] from the sea?
Ethiopia and Egypt [were] her strength, and [it was] infinite; Put and Lubim were thy helpers.
‘infinite’, H7097 qats-eh ‘end, extremity , among, edge, border, quarter, shore’ ,

 • context : added [+not] : the syntax “are you better then No” doesn’t make sense ,
  especially since ‘eden-good’ is used here ; so we can read that “she suppliés No” ;
  Mystery-Babylon : also sits ‘at eden-waters’, so No is Tyre is Mystery-Babylon ;
  Tyre is called “the fortress in the midst of the [two dualistic-] seas” ;
  ÁMEN as ‘the hidden one’ , the same as MENU , the staff of bread ;
  there is no end : possible reading “and=by (means of) the eye / (at) the border [-sky]” ,
  is a strange line here ;
 • zin context : toegevoegd [niet] : de syntax ‘bent u beter dan No’ slaat niet echt ergens op ,
  ook omdat hier “eden-goed” wordt gebruikt ; het is logischer dat ze No bevóorraadt ,
  Mystery-Babylon : zit ook ‘aan eden-wateren’ , is dus Tyrus alsook No ;
  Tyrus wordt genoemd ‘de stad in het midden van [hun dualistische] zeeën” ;
  er-is-geen einde ; onduidelijk ;

“(is) your eden-good – [+not] – from=for No [=Thebes, Tyre] / (being) ÁMEN [=MENU] ? / ,
the one dwelling / in=at the river of light (Nile) / , the [eden-] waters / surrounding / her / ,
who (is) / the rampart [fortress] / (+ in) the sea [=their dual dimension] / ,
(and) the [eden-] waters / (being) her wall / ;
Cush [=region around Thebes] / and Egypt [=’field of reeds’] – (are) (by?) her strength [=’bones’] / ,
and-there-is-no / end [=of the lands ?] / ;
Put / and Libya [=regions in the deep-south ?] / (be)came / to your aid / ;
Bent u beter dan No-Amon , dat aan de rievieren ligt, met water eromheen,
met de zee als vestingwal. Haar muur bestaand uit de zee ?
Cusj en Egypte waren haar kracht en er kwam geen eide aan. Put en Libië waren er tot uw hulp.
Bent u beter dan No-Amon , dat aan de rievieren ligt, met water eromheen,
met de zee als vestingwal. Haar muur bestaand uit de zee ?

Cusj en Egypte waren haar kracht en er kwam geen eide aan. Put en Libië waren er tot uw hulp.
“(is) uw [eden-] goed niet voor No [=Thebes, Tyrus] (als) ÁMEN [=MENU] ? / ,
die verblijft aan ‘de rivier van licht’ (Nijl) , omringt door de [eden-] wateren ,
die de vesting is in de zee [=hun dualistische-dimensie]  ,
en de [eden-] wateren die haar muur zijn ;
Cush [=regio rondom Thebes] en Egypte [‘veld van rieten’] zijn (door?) haar kracht ,
en er-is-geen einde [=aan de landen ?] ;
Put en Lybië [=gebieden in het diepe zuiden ?] kwamen u te hulp ;

 
10
moreover she for·the·deportation she-goes in·the·captivity moreover unweaned-children-of·her
they-are-being-dashed-to-pieces in·head-of all-of streets and·over ones-being-glorious-of·her
they-handle lot and·all-of great-ones·of-her they-are-chained in·the·manacles
Yet [was] she carried away, she went into captivity: her young children also were dashed
in pieces at the top of all the streets: and they cast lots for her honourable men,
and all her great men were bound in chains.

 • context : the offspring of them spirits will be killed ;
  the lot : RG-Veda writes how they cast lots to decide who can have the (aspects of)
  the néxt born adamite-Original ;
  chain : we had this Ámen-chain ; compare Henoch where angels will bind the spirits ;
 • zin context : de nazaten van de geesten worden vermoord ;
  het lot : Rg-Veda schrijft hoe de geesten het lot werpen over wie van hen (de aspecten van)
  de vólgende geboren adamitisch-Origineel mag hebben ;
  ketting : we hadden die term al – vergelijk hoe Henoch schrijft dat de engelen
  deze geesten zullen binden met kettingen , in hun gevangenis als ‘de diepe vallei’ ;

“also / shé [=Tyre] / (will) go – fror=in exile – in=as the captivity / ,
moreover / : her young children / (will) be dashed to pieces / in – all – the main – streets / ,
and (-) / her honourable men / (who are) casting / the lot [=’to have bodies’] / ,
and=as all / her great ones / , (will) be chained [=ÁMEN-chain] / in=with burning fetters / ;
Ook zij ging in ballingschap, in gevangenschap.
Zelfs haar kleine kinderen werden verpletterd op de hoeken van alle straten.
Over haar aanzienlijken wierpen zij het lot en al haar groten werden in de boeien geslagen .

“ook zíj [=Tyrus] zal gedeporteerd worden als de ballingschap ,
meer nog : haar kinderen zullen worden verpletterd in alle hoofdstraten ,
en haar aanzienlijken die ‘het lot’ werpen [=’om lichamen te hebben’] ,
als al haar groten , zullen worden geketend [=ÁMEN ketting] met brandende boeien ;

 
11-12
moreover you you-shall-be-drunk you-shall-become being-obscured moreover you
you-shall-seek stronghold from·one-being-enemy all-of fortresses-of·you fig-trees with
firstfruits if they-are-being-swayed-to-and-fro and·they-fall on mouth-of one-eating
Thou also shalt be drunken: thou shalt be hid, thou also shalt seek strength because of the enemy.
All thy strong holds [shall be like] fig trees with the firstripe figs: if they be shaken,
they shall even fall into the mouth of the eater.  

 •  
  context : the ‘fig trees’ as their multiple axis ;
  compare the “seven necked dragon” in Revelation ,
  like a tree having grown seven main branches ;
  we have the NEH’BT glyph ‘necks’ , and the BAQ as
  solarplane-tree , but we need to work it out, still ;
  the “fortresses” are then at (as?) the separate necks ,
  while the protecting ‘stronghold’ is Tyre ;

fineartamerica
click pic to enlarge

“moreover / , you [=Nineveh pool] – shall be drunk / ,
you shall be / the concealed (one) / , +
even / you – would seek (back) – the [main-]  stronghold – from the enemy [=from Tyre] / :
all / your fortresses / (will be) (like) fig trees / with / firstripe fruits / —
if=when / they are shaken / , and=then they fall / on=in / the mouth of / the one eating (them) / ;
Ook u zult dronken worden, zich verbergen; ook u zult een vesting zoeken vanwege de vijand.
Al uw vestingen zijn vijgenbomen met vroegrijpe vruchten :
als zij geschud worden , vallen ze de eter in de mond .

“ook ú zult dronken worden ,
u zult de verborgene zijn , ook al zocht u de vesting terug van de vijand [=van Tyrus] :
al uw forten zullen zijn als vijgenbomen met vroegrijpe vruchten ,
wanneer zij geschud worden , dan vallen ze de eter in de mond ;

 
13-14
behold ! people-of·you women in·within-of·you to·ones-being-enemies-of·you to-be-open
they-are-opened gates-of land-of·you she-devours fire bars-of·you waters-of siege bail-you !
for·you repair-you ! fortresses-of·you come-you ! in·the·mud and·tramp-you !
in·the·clay repair-you ! brickwork
Behold, thy people in the midst of thee [are] women: the gates of thy land shall be set wide open unto
thine enemies: the fire shall devour thy bars. Draw thee waters for the siege,

fortify thy strong holds: go into clay, and tread the morter, make strong the brickkiln.
‘bars’ , H1280 beriach ‘(horizontal) bar’ ; -barach ‘to flee’ ;

 • context : ‘the seven Torches’ of Eve and her company ..? ;
  the ‘river of light’ (Nile) as split-off watercourse leads to thís place north ;
  chapter 2 suggests ‘the Torches’ , but here the ‘people’ must imply Eve and her company ;
  the company as “the handmaidens” ;
  a link to Eve here may be to the ‘locusts’ in next lines , derived from H’EM , ‘woman’ ;
  brick-wall : same word as where Jeremiah hid the two gems in Tahpanhes ;
  root related to ‘white’ (labn) ;
 • zin context : ‘de zeven Toortsen’ of Eva en haar hofdames ? ;
  de ‘rivier van licht’ (Nijl) als afgesplitste-watercourse leidt naar déze plaats ;
  hoofdstuk 2 suggereerde ‘de Toortsen’– maar hier moet “de mensen” als vrouwen toch echt
  gelinkt worden aan Eva ; een verdere link mogen ‘de sprinkhanen’ zijn in volgende zinnen
  als SANH’EM “zoon van de vrouw (vrouwelijke aspecten)” ;
  2) de wortel ‘vijand’ slaat altijd terug op “van eden” ;

“behold ! / ,
[+for] the people of you / (being) the females [Eve and company?] – in your midst / to=as your enemies / ,
the doors of – your land – are opened wide / and=by the [eden-] fire / devouring / your bars / ;
draw you – for yourself – [eden-] waters of=for – the siege / ,
strengthen / your fortress(es) / , enter / in the clay / and trample / in=as the mortar / ,
strenghten you / the brick wall / ;
Zie, uw volk : vrouwen zijn het, te midden van u. De poorten van uw land zullen voor uw
vijanden wijd geopend worden. Vuur zal de grendels verteren .
Put voor uzelf water voor de belegering, versterk uw vestigingen .
Stap in de klei en treed het leem , grijp de steenvorm .

“zie ; voor uw mensen , die de vrouwen [=Eva en hofdames] in uw midden zijn , als uw vijanden ,
worden de deuren van uw land wijd geopend door het [eden-] vuur dat uw grendels verteert ;
put voor uzelf [eden-] water voor de belegering , versterk uw vestiging(en) ,
stap in de klei en treed het leem , versterk de stenen muur ;

 
15-16-17
there she-shall-devour·you fire she-shall-ccut-off·you sword she-shall-devour·you
as·the·grub-of-the-beetle make-yourself-heavy ! as·the·grub-of-the-beetle make-yourself-heavy !
as·the·locust you-increase ones-being-traders-of·you from·stars-of the·heavens
grub-of-the-beetle he-strips and·he-is-flying-away men-with-insignias-of·you as·the·locust
and·marshals-of·you as·arching-caterpillar-of arching-caterpillars the·ones-camping
in·the·stone-dikes in·day-of coldness sun she-rises and·they-flit-away and·not
he-is-known place-of·him where·them
There shall the fire devour thee; the sword shall cut thee off, it shall eat thee up like
the cankerworm: make thyself many as the cankerworm, make thyself many as the locusts.
Thou hast multiplied thy merchants above the stars of heaven: the cankerworm spoileth,
and flieth away. Thy crowned [are] as the locusts, and thy captains as the great grasshoppers,
which camp in the hedges in the cold day, [but] when the sun ariseth they flee away,
and their place is not known where they [are].

 • ‘cankerworm’ , H3218 yeleq ‘cankerworm, locust’, unclear ; -yalak [empty cluster] ; -yala
  ‘devour’ 1x , unsure ; -laqat ‘to gather’ ; -leqet ‘gleaning’;
 • ‘crowned’ , H4502 minzar 1x ; -nazar ‘to set apart’ ,
 • ‘locusts’ H679 arb-eh , Akk. erbu ; into ‘darkness’ -arb and Arabia [dimension of deep south] ,
 • ‘grasshopper’ , H1562 gob ‘grasshopper’ 2x ; -gabah ‘be haughty, high’, GEB-related ;
 • ‘cold’ , H7135 qar-ah ‘cold’ 5x , most in psalms , questionable ; qar-ah ‘to befall, to happen’
  (but unclear) ; qar-ah ‘uncleanness’ 1x ; qar ‘cold’ ; -qar ‘to name, to call’ many ;
  qra ‘proclaim’ ; qir-ah ‘to meet’ 100x ;
 • context : ‘make a lot of locusts’ (because they will devour you) ;
  this seems to be the theme – what fire and sword miss ,
  the marshall-locusts will devour ; telling implicit that
  the locust come forth out of this SHESH-pool (Nineveh) ;
  locust as SANHEM : to right ; the reading is tricky but
  can be “the son of the woman”, as Eve’s aspects ;
  below that ‘city in Sekht H’etept’, the field of offerings
  which is in Sidon in the northern sky , see diagram ;
  2) ‘locusts field’ SEKHT SANH’EMu , must be the same ;
  meeting the moment of the rising sun : as the most probable,
  since at that moment the eden-sun (as the eden-morning)
  turns into théir ‘morning’ ; we still have to encounter the
  chapter again where “one of the flock is taken by them” ;
  locust as ‘special forces’ : the “to set apart” combined with
  ‘marshals’ (and even as ‘kings’ in next line) ; these may be
  Based upon “the flying-serpents of Arabia”, as the deep-south ;
  great : one ‘locust’ likely mistaken for ‘great’ in interlinear ;

rpt
 
 

rpt
click pic to enlarge
 • zin context : de sprinkhanen als ‘stoottroepen’ : dit noemden we al in Introductie ,
  hier met wortel ‘apart gezet zijn’ ; in volgende zinnen zelfs ‘koningen’ genoemd als
  de 200 miljoen uit Openbaring ;
  sprinkhaan-veld in Sidon : de stad in Sekht-H’etept (zie rechts) ‘het veld van offeringen’
  is Sidon in de landen boven eden (zie diagram) ;
  wachten op de eden-morgen : in een ander hoofdstuk staat dat zij iemand van de kudde
  meenemen als offer ; het mag zijn dat daardoor iedere eden-morgen wordt uitgesteld ;

“then / the fire – shall devour you / , the sword – shall cut you off / ,
(and) (the locust-worm) shall eat you up / ;
make yourself a mass / as=of (locust-worms) / ,   +
make yourself a mass / as=of locusts [‘of dusk’] / ;
you (have) increased / your traders / from=as the stars of / the heavens / ,
(but) (the haughty locust) / (will) strip (you) down / and fly away / :
your special forces / (are) the locusts [‘of dusk’]  / ,
(being) your (marshals) / as – the great – (haughty locusts) / ,
camping / in=at the stone dikes [=as the fold for the flock] /  +
in the day of / (meeting) / the rising / sun [=as the eden-morning starting] / ,
and=then they retreat – and it is – not (?) – known – where their – place is / ;
Vuur zal u daar verteren, het zwaard u uitroeien, het zal u verteren als de treksprinkhanen.
Vermeerder u als de treksprinkhanen, vermeerder u als de treksprinkhanen.
U hebt uw handelaars talrijker gemaakt dan de sterren aan de hemel .
De treksprinkhaan zal vervellen en wegvliegen. Uw hovelingen zijn als  de veldsprinkhanen,
uw ambtenaren als een sprinkhanenzwerm die zich op de omheiningen legert op koude dagen.
Gaat de zon op, dan vliegen zij weg, zonder dat hun verblijfplaats bekend wordt. Waar zijn zij gebleven?

“dan zal het vuur u verteren , het zwaard u afsnijden , en de (sprinkhaan-worm) zal u kaalvreten ;
maak uzelf een bende (sprinkhaan-wormen) , maak uzelf een bende sprinkhanen [‘schemering’] ! ;
u hebt uw handelaars talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel ,
(maar) de grote (trotse sprinkhanen) zullen u strippen en wegvliegen ;
uw speciale eenheden zijn de sprinkhanen [‘van de schemering’] ,
als uw wetsdienaars die de grote (trotse sprinkhanen) zijn ,
kamperend op de stenen dijken [=het veld waar ‘de kudde’ gevangen gehouden wordt]   +
op de dag van het ontmoeten van de opkomende zon [=als begin van ‘de eden-morgen’]  ,
dan verdwijnen zij , en het is niet (?) bekend waar hun verblijfplaats is ; 

 
18-19
they-slumber ones-being-shepherds-of·you king-of Assyria they-are-tabernacling nobles-of·you
they-are-diffused people-of·you on the·mountains and·there-is-no one-gathering-together
there-is-no dimming to·breaking-of·you being-nill smiting-of·you all-of ones-hearing-of
report-of·you they-clasp hand over·you that on whom ? not she-passed evil-of·you continually
Thy shepherds slumber, O king of Assyria: thy nobles shall dwell [in the dust]:
thy people is scattered upon the mountains, and no man gathereth [them]. [There is] no healing
of thy bruise; thy wound is grievous: all that hear the bruit of thee shall clap the hands over thee:
for upon whom hath not thy wickedness passed continually?

 • context : the shepherds as the locusts : there is no reference to another theme ,
  so the line must continue from previous one ;
  kings and 200 million : the land Assyria is addressed as entity as well (‘the Assyrian destroyed
  our citadels’ , of eden) , therefore ‘the king’ should be ‘kings’ , and considered the 200
  million kings mentioned in Revelation we must have a match here ;
  they were the ‘special forces’ (and ‘marshalls’) , in previous line ;

“(but) your shepherds [=locusts] – slumber / , (being) the kings [200M] of / Assyria [=see diagram] / :
your – dwelling – nobles [=mixture] – (being) your people – are scattered – on – the mountains / ,
and there-is-no / one gathering (them) together / ;
there-is-no / healing / to=for your fractures / , (having become) weak / (by) your wounds / ;
all / those hearing the report (over) you / clap / (their) hands / , over you / :
that=because / on=towards / whom / (has) not – passed – your – evil – constantly ? .
Uw herders sluimeren, koning van Assyrië, uw machtigen liggen terneer .
Uw volk is verstrooid over de bergen en niemand zal het bijeenbrengen .
Er is geen heling voor uw breuk , uw wond is pijnlijk. Allen die het gerucht over u horen,
klappen om u in de handen, want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen ?

“(maar) uw herders [=sprinkhanen] , de koningen [200M] van Assyrie [zie diagram] , sluimeren :
uw inwonende notabelen [‘gemengd’] die uw mensen zijn , zijn verstrooid op de bergen ,
en er-is niemand die hen bijeenbrengt ;
er-is-geen heling voor uw breuken , zwak geworden door uw wonden ;
allen die het report (sic) over u horen klappen in de handen , over u :
want naar wie is uw kwaad niet voortdurend gekomen ? .

 


 
05.17.19   —   submitted   —   tweede versie van origineel   —   hetreport