Wie zijn de 144.000 …?

Wie zijn de 144.000 ?

… om maar meteen met de deur in huis te vallen : het zijn geen “144,000 Joden” —
dit is weer een van die foute aannames , als het resultaat van oppervlakkig lezen ;
want de Schrift ondersteunt dit idee absoluut niet .

Integendeel : God zoekt U –
want U bent een potentiële kandidaat voor de 144,000 .

God heeft door alle generaties heen steeds een groep in stand gehouden , bestaand uit
zonen van die bepaalde generatie die op ieder moment de 144,000 kónden gaan vormen –
het is alleen tot nu toe nog niet gebeurd , nog niet volgemaakt .
De belangrijkste reden dat dit tot nu toe niet is gebeurd mag het verzegelde visioen zijn ;
maar die situatie is nu veranderd !

144,000 attributen van onze werkelijkheid – als talenten

We zagen al bij Abraham en Jakob hoe God zielen met een bepaalde situatie verbindt ,
om zo bepaalde aspecten te annuleren of te bevestigen . In ons geval zijn dit 144,000
attributen van onze werkelijkheid , variërend van het dierenrijk , ziekte , emoties ,
dit lichaam , de natuur , relaties en zo nog honderden andere thema’s .
Ieder van de 144,000 zielen “draagt” een bepaald aspect , in de vorm van een bepaald
thema dat met zijn leven verbonden is – en meestal is dat bepaalde thema tot een zware
last geworden in het leven van die ziel .
De ziel is op deze manier verbonden met dat thema , dat aspect – maar wanneer die ziel
verlost zal worden , wordt op hetzelfde moment ook dat thema verlost – begrijpt U ?
Zo brengen de 144,000 ieder een ander attribuut terug naar God , waardoor God alle
Legale rechten weer terugkrijgt : en er vervolgens staat “nu is het Koninkrijk gekomen” .

Op dezelfde manier mag de gelijkenis van de talenten begrepen worden –
dat gaat niet over “dingen waar het eigen Ik goed in is” , als talenten zoals schilderen
of opruimen welke God dan zogenaamd aan die persoon heeft gegeven , en die wij dan
vroom “gaven” noemen : God en “ons Ik” sluiten elkaar uit , want het eigengereide Ik
interesseert God hoegenaamd niets .
In plaats daarvan handelt de gelijkenis over de 144,000 attributen — dáarom was die
heer zo woedend op de slaaf die het ene talent begroef : omdat het begraven van dit
(ene) attribuut de legale verlossing van alle andere attributen blokkeert !

 

144,000 mannen en vrouwen

De Schrift noemt “het overblijfsel” (als de 144,000) consistent “de zonen”,
maar het zijn natuurlijk ook hetzelfde aantal vrouwen ; omdat in de Eden situatie
de vrouw de binnenkant , het hart of wezen is van de man .
Technisch gezien is de vrouw de eigenlijke draagster van dat bepaalde attribuut ,
en de man de legale vertegenwoordiger van dat attribuut – of misschien beter
gesteld als “het heersen ván dat attribuut” (dus niet “over die vrouw”) .
Andersom geldt dit ook – indien een negatief attribuut zoals bijvoorbeeld ziekte ,
dan vertegenwoordigt de man “het legaal overwonnen zijn van dat attribuut” .

Het Legale aspect is erg belangrijk in de andere Werkelijkheid ;
vergelijk hoe uitdrukkelijk tegen Adam werd gezegd “u zult niet van die boom eten” ;
en hoewel Eva wel wist van dat verbod , werd de vloek in gang gezet door Adam –
omdat hij als man het legaal recht van hen beiden droeg .

De twee getuigen : als 144,000 attributen van 12 stammen

Voor diezelfde groep van 144,000 zielen (ieder met zijn attribuut) wordt ook het
begrip “de twee getuigen” gebruikt : deze twee getuigen zijn “het huis van Jozef”
en “het huis van Judah” waar deze groep uit voortkomen .
De réden dat het oude volk verdeeld werd in een Noordelijk en Zuidelijk rijk laten
we hier even buiten beschouwing ; dat komt wel terug in éen van de hoofdstukken :
belangrijk om te weten is dat beide Huizen verstrooid werden onder de volkeren –
het noordelijke rijk als de tien stammen sinds hun ballingschap in Assyrië ,
en het zuidelijke rijk na de verwoesting van de tempel in 70 AD ;
waar de Profeten schrijven hoe de beide Huizen verspreid zullen blijven in de volken :
totdat de 144,000 verzameld zullen worden !

Vergelijk het droom-visioen waar de kleine heldere sterren in ieder land oplichtten .

Paulus’ reis naar Europa : naar de tien verloren stammen

De tien stammen van het noordelijke rijk werden weggevoerd naar noord-Assyrië ;
het boek Jubileeën beschrijft hoe zij daarna een lange reis zullen maken naar een
gebied dat Asareth genoemd wordt , en welke volgens de context verdacht veel lijkt
op het huidige Europa .
Een aantal eeuwen later komt Christus op deze aarde en verklaart : “Ik ben op zoek
naar de tien stammen” – en na de kruisiging stuurt Hij vervolgens Paulus naar Europa .
Nu : hóe groot is de kans dat de eerste christenen in Europa de afstammelingen waren
van de tien (verloren gewaande) stammen…..?  Wie anders zouden Paulus’ boodschap
zo volkomen begrepen hebben…?
De hen moordende heidenen geleid door de corrupte keizers soms ?

Hetzelfde boek Jubileeën verklaart ook “dat de tien stammen geen weet meer hebben
van hun originele wortels” , lees : van hun geschiedenis als vroegere Noordelijke rijk :
toch zijn het die zielen geweest die Paulus’ boodschap hebben gevolgd !

 

Het huis Judah als de twee stammen van het zuidelijke rijk

Na de ballingschap in Babylon keert het huis weer terug en herbouwt de Tempel .
Ondertussen komt er een derde groep in het land wonen afkomstig uit de regio
Sefarvaïm als gebied van Babylon , en deze semitische mensen worden naar het
land gedeporteerd vanwege een soort bevolkingspolitiek van verdeel en heers –
deze groep is ons beter bekend als Samaritanen .
De Judahieten (en let op de spelling) hadden niet veel op met de Samaritanen ,
die wel deden alsof ze bij het Huis hoorden – maar het natuurlijk niet waren ;
Christus geeft later dan ook expres de gelijkenis van “de barmhartige Samaritaan” .

In het midden van de tweede eeuw voor Christus maakt het Huis een grote fout :
ondanks de waarschuwingen van God om zich niet te bemoeien met buurlanden ,
overwint het Huis haar buurland Edom (Esau’s grondgebied) in het zuidoosten –
en een gedeelte van het huis gaat zich met haar bewoners vermengen .
Het duurt dus ook niet lang totdat , in Christus’ tijd , een bepaalde priesterklasse
de geestelijke leiding van het land heeft overgenomen , welke Hij “witte graven”
noemt omdat ze maar doen alsof .
In de tussentijd trekt Hij door het land , en duizenden eenvoudige , onbekende
en geen stem hebbende echte Judahieten komen tot geloof . Na de verwoesting
van de tempel in 70 AD is de rol van het land echter voorgoed uitgespeeld –
en de afstammelingen van de Judahieten worden verstrooid onder de volkeren :
precies zoals de Profeten beschrijven .

Jazeker – voorgoed .
De Profeten spreken zichzelf immers niet tegen : de oproep om Eden te zoeken
in de andere Werkelijkheid is zó cruciaal , dat God echt geen verwarrend signaal
af zal geven door nog eens wat voor wereldlijke situatie ook te gaan beginnen .

Dit gezegd hebbend , is er natuurlijk wel degelijk een andere Macht die baat heeft
bij het creëren van verwarrende signalen – namelijk als dezelfde Macht welke het
zogenaamde “moderne bewustzijn” beheerst . Niets is immers makkelijker voor
die Macht om een visuele (!) wortel voor de neus van de ziel-uit-Adam te laten
bungelen , de wortel opgeschilderd in de juiste kleuren en beplakt met een aantal
totaal uit verband gerukte verzen uit de Schrift , om zo de aandacht van die ziel
zich te laten concentreren op die wortel  –
zodat de uitgang naar de andere Werkelijkheid maar onopgemerkt zal blijven .

Wij (van hR) dromen , letterlijk , al jaren over “het vinden van onze broer Judah” ;
als de eenvoudige , geen stem hebbende , onbekende Judahieten verstrooid in
de volkeren – net als U en wij .  Dromen tot in het noorden van Rusland toe :
komend op een besneeuwd plateau , hoog tussen de besneeuwde bergen ,
waar de deur van een simpele houten woning opengaat en een beer van een
onbekende man naar ons toeloopt en ons omhelst – en hoewel we niet eens
dezelfde taal spreken weten we dat hij onze al zo lang verloren broer is .
En volgens het boek Openbaring zijn er zo nóg 24,000 ons onbekende broers
van het huis Judah , die God zometeen uit alle windstreken zal gaan verzamelen .

 

tot slot –

God maakt geen scheiding tussen Zijn zielen . Nooit . Never .
Al Zijn zielen zijn net zo waardevol – zonder onderscheid :
maar voor U , die deze pagina’s tot zover gelezen heeft , is er nu een ander aspect
bijgekomen – als de persoonlijke verantwoordelijkheid om te onderzoeken of God
U wellicht geroepen heeft om deel te zijn van de 144,000 –
om zo Eden terug te laten keren tot welzijn van alle zielen-uit-Adam .


Oktober 2018 – het-Report