Jer.46: de kwade realm :
hun caduceus-construct
houdt de (eden-) poort
gevangen
(wat moeilijk thema)
(eindtijd – goed leesbaar)

Jer.46:de kwade realm :
hun caduceus-construct
houdt de (eden-) poort
gevangen
(wat moeilijk thema)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
(it’s unclear where the short chapter 45
belongs to – so we skipped that for now) ;
new theme , titled :
the evil realm – their caduceus-construct
keeps the (eden-) gate imprisoned ;
.. the themes are rather difficult :
the Nile (as the river which the dragon made)
floats towards the north of eden ,
and where she enters the matrix-land
it formes a caduceus (compare a DNA-helix) ,
out of which the captured gate can’t escape –
until the helix will be hewn down ;

note : very readable , second version and
definitive , after much cleanup + context ;
partly heavy corrupted

 

Hoofdstuk context :
(het is onduidelijk waartoe het korte hoofdstuk 45 behoort ,
het lijkt ingevoegd maar als vervolg op een ánder thema – dus we laten 45 voor nu) ;
hier begint een nieuw thema :
… de Nijl (als de rivier die de draak maakte) stroomt naar het noorden van eden ,
en waar zij het matrix-land binnenkomt vormt zij een caduceus (vgl een DNA spiraal) ,
waaruit de gevangen (eden-) poort niet kan ontsnappen –
totdat de helix omgehakt zal worden ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie , na opruiming + context ;
gedeeltelijk zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 46

1-2
nieuw thema : … eerst een introductie op deze aarde :
which he-became word-of ieue to Jeremiah the·prophet on the·nations to·Egypt
on army-of Pharaoh Neco king-of Egypt which he-became on stream-of Euphrates
in·Carchemish which he-smote Nebuchadrezzar king-of Babylon in·year-of the·fourth
to·Jehoiakim son-of Josiah king-of ieude
The word of the LORD which came to Jeremiah the prophet against the Gentiles;
Against Egypt, against the army of Pharaohnecho king of Egypt, which was by
the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadrezzar king of Babylon smote
in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah
‘pharaohnecho’ , H6549 pharoh-neko ; glyph NEKAU ; Karkemisch as Abydos ;
context : new theme : … first an introduction upon this earth :
line ,

 • [=’we skipped ‘nations’ and ‘Egypt’ because it’s Esau’s deflection , see lateron ;
  for the cartouche of NEKAU see chapter 44 annex ;
  line :]

“the word [in right direction] of – IEUE      +
which – became – to – Jeremiah – the prophet ,      +
[=about] – the army of – pharaoh – Neco [=’NEKAU’] – king of – Egypt ,
which – was – in Karkemish – on=at – the river – Euphrates ,                  [=’in 605 BC’]

 
which [=’army’] – Nebuchadnessar – king of – Babylon – (is) smiting ,
in – the fourth – year of – Jehoiakim – the son of – Josiah – king of – Judah :      +

(Profetie over Egypte)
Het woord van de Heer dat tot de profeet Jeremia kwam tegen de heidenvolken .
Over Egypte. Tegen het leger van farao Necho, de koning van Egypte ,
dat zich aan de rivier de Eufraat bij Karchemis bevond ,
dat Nebukadrezar, de koning van Babel, in het vierde regeringsjaar van Jojakim ,
de zoon van Josia, de koning van Israël , verslagen heeft .

 • [=’zie Engels :]

“het woord [in goede richting] van IEUE      +
dat tot Jeremiah de profeet kwam , 
[=over] het leger van pharaoh Neco [=’NEKAU’] koning van Egypte ,
dat in Karkemish aan de rivier de Eufraat was ,                                      [=’in 605 BC’]

 
dat [=’leger’] verslagen wordt (door) Nebuchadnessar koning van Babylon ,
in het vierde jaar van Jehoiakim de zoon van Josiah , de koning van Judah ;

 
3-4
… gezegd tot het leger van Egypte :
array-you ! shield and·targe and·come-close-you ! for·the·battle hitch-you !
the·horses and·mount-up-you ! the·horsemen and·station-yourselves !
in·helmets scour-you ! the·lances put-on-you ! the·cuirasses
Order ye the buckler and shield, and draw near to battle.
Harness the horses; and get up, ye horsemen, and stand forth with [your] helmets;
furbish the spears, [and] put on the brigandines.
‘shield’, H6793 tsinn-ah , ‘hook’ related ; unclear root ;

 • context : … said to the army of Egypt :

line ,
“prepare you ! – the shield – and (..the great shield..) , and come near – for the battle ;
attack (with) – [+your] horses – and (make) [+them] to go up , (you) horsemen ! ,
position yourselves – in=with [+your] helmets (on) ,
brand – the spears – and check – [+your] harnesses ;

Maak het kleine en het grote schild gereed , bind de strijd aan, span de paarden in ,
Bestijg ze, ruiters , stel u op, met de helmen op, scherp de speren, trek de pantsers aan .

“maak het schild en (..het grote schild..) gereed , en kom dichterbij de strijd ;
val aan met [+uw] paarden en laat [+hen] opgaan , (u) ruiters ! ,
positioneer uzelf met [+uw] helmen (op) ,
scherp de speren en controleer uw harnassen ;

 
5-6
… vervolg :
for-what-reason I-see they dismayed-ones ones-being-turned-away back
and·masterful-men-of·them they-are-being-pounded and·flight they-flee and·not
they-face-about shrinking-fear from·round-about averment-of ieue must-not-be
he-is-fleeing the·fleet-one and·must-not-be he-is-escaping the·masterful-man
north·ward on side-of stream-of Euphrates they-stumble and·they-fall
Wherefore have I seen them dismayed [and] turned away back? and their mighty ones
are beaten down, and are fled apace, and look not back: [for] fear [was] round about,
saith the LORD. Let not the swift flee away, nor the mighty man escape;
they shall stumble, and fall toward the north by the river Euphrates.

 • context : … continued :

line ,
“for what reason – I see – (that) they – (are) terrified , retreating – backwards ? ;
their skilled men – (are being) crushed , and (are) fleeing – to escape ,
and=because – they – (can) not – face – the terror – (coming) from every side ,
(is) the declaration of – IEUE ;

 
(it) must not be – (that) the swift ones – (would) escape ,
and it must not be – (that) the skilled men – (would) flee :
they stumble – and fall – on=at – the north – bank of – the river – Euphrates ;       +

Waarom zie ik hen verschrikt terugwijken ?
Hun helden zijn te gronde gericht, zij slaan ijlings op de vlucht ,
zij keren zich niet om, angst van rondom ! spreekt de Heer .
Laat de snelle niet op de vlucht slaan , laat de held niet ontkomen ;
in het noorden, aan de oever van de rivier de Eufraat, struikelen zij en vallen .

“waarom zie ik dat zij doodsbang zijn (en) terugwijken ? ;
hun machtige mannen worden verslagen , en vluchten om te ontsnappen ,
[=want] zij kunnen de verschrikking die van iedere kant (komt) niet aanzien ,
is de verklaring van IEUE ;

 
het moet niet zijn dat degenen die snel zijn zouden ontsnappen ,
en het moet niet zijn dat de machtige mannen zouden vluchten :
zij struikelen en vallen op de noordelijke oever van de rivier de Eufraat ;      + 

 
7-8
… van de rivier Eufraat naar een rivier in de andere werkelijkheid :
who ? this as·the·Nile he-is-ascending as·the·streams they-are-reeling waters-of·him
Egypt as·the·Nile he-is-ascending and·as·the·streams they-are-reeling waters and·he-is-saying
I-shall-ascend and·I-shall-cover land I-shall-destroy city and·ones-dwelling-of in·her
Who [is] this [that] cometh up as a flood, whose waters are moved as the rivers?
Egypt riseth up like a flood, and [his] waters are moved like the rivers; and he saith, I will go up,
[and] will cover the earth; I will destroy the city and the inhabitants thereof.
‘moved’, H1607 gaash ‘to agitate violently’, also ‘to surge’ ;
context : … from the Euphrates river to a river in the other reality :
line ,

 • [=’last word was ‘Euphrates’ so that must be the start subject here ;
  Plato described the mighty river ascending to them , out from Tartarus (=eden) ;
  line :]

7 “[=which] [=’Euphrates’] (is) – as=like the ascended – Nile ,     +                  [=’north of eden’]
as the river (of) – surging – [eden-] waters ;                                              [=’dimensional quality’]
8 [+for] Egypt [=’matrix-land’] – (is) in=bý the – ascending – Nile ,              [=’to matrix-north’]
and=as the river (of) – surging – [eden-] waters ,      +                                      [=’compare Plato’]

————————

 • [=’line below : is still part of line 8 ;                                                             [below : restored ?]
  the repeat above suggests a similar required context for the line below ;
  there is no subject who can “say (something)”, and though the dragon who made
  the Nile said “she is mine – I made it” (Ezekiel) , the theme is not the dragon ;
  line :]

and=for (..the [eden-] waters..) (amr=mim) – ascended     +
and (are) (now) covering – the [matrix-] land of – (..Egypt..) ,                 [=’Jer.2, Rg-Veda,etc’]
the city – and the ones [=’spirits’] dwelling – in her ;

Wie is dat ? Als de Nijl komt hij opzetten , als rivieren kolkt zijn water .
Egypte – als de Nijl komt het opzetten, als rivieren kolkt zijn water .
Het zegt : ik kom opzetten, ik zal de aarde bedekken, ik zal de stad verdelgen en wie daarin wonen.

 • [=’laatste woord was ‘Eufraat’ dus dat moet hier het onderwerp zijn ;
  Plato beschreef de machtige rivier die naar hen opstijgt uit Tartarus (=eden) ;
  zin :]

7 “[=die] [=’Eufraat’] [=als] de opstijgende rivier de Nijl is ,     +           [=’ten noorden van eden’]
[=als] de rivier van kolkende [eden-] wateren ;                                       [=’dimensionele kwaliteit’]
8 [+want] Egypte [=’matrix-land’] is [=dóor] de opstijgende Nijl ,           [=’naar matrix-noorden’]
[=als] de rivier van kolkende [eden-] wateren ,         +

———————–                                                                                          [beneden : gerestaureerd ?]

 • [=’zie Engels :]

[=want] (..de [eden-] wateren..) (amr=mim) stegen op       +
en bedekken (nu) het [matrix-] land (..Egypte..) ,                                            [=’Jer.2, Rg-Veda,etc’]
de stad en degenen [=’geesten’] die daarin wonen ;

 
9-10
… nu moeten de legers van geesten in het matrix-noorden zich verdedigen :
come-up-you ! the·horses and·rave-you ! the·charioteer and·they-shall-go-forth
the·masterful-men Cush and·Phut ones-grasping-of shield and·Ludim ones-grasping-of
ones-bending-of bow and·the·day the·he for·my-Lord ieue-of hosts day-of vengeance
to·to-be-avenged-of from·foes-of·him and·she-devours sword and·she-is-surfeited
and·she-is-soaked from·blood-of·them that sacrifice to·my-Lord ieue-of hosts
in·land-of north to stream-of Euphrates
Come up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men come forth;
the Ethiopians and the Libyans, that handle the shield; and the Lydians, that handle
[and] bend the bow. For this [is] the day of the Lord GOD of hosts, a day of vengeance,
that he may avenge him of his adversaries: and the sword shall devour,
and it shall be satiate and made drunk with their blood:
for the Lord GOD of hosts hath a sacrifice in the north country by the river Euphrates.

 • context : … now the armies of spirits in the matrix-north have to defend themselves :
line ,

 • [=’same concept – there was ‘north’
  and ‘who dwell there’, so the theme is “spirits” ;
  Phut and Lud are a type spirits – but very tricky
  to identify  (glyph P-TCH is Phut ? , see to right) ;
  line :]

ph + t = P + TCH …?
(rpt)

“(let) [+your] horses – go up – and (..rage..) , (you) charioteers ! ,
(let) the skilled men [=’spirits’] – of – Cush – and Phut – go forth ,      +
[+as] the ones handling – the shield ,
and (those of) Lud – (as) the ones handling – [and] bending – the bow ;

 
and=for – this – day – (is) [=of] myLord – IEUE of – hosts ,
[+as] the day of – [+his] vengeance [=’for un-purity’] ,     +
[=for] to avenge – [=upon] his enemies [=’spirits’] :
the – devouring – sword – (is) satiated – and=as stained – [=with] their blood ,
that=because – (it is) the sacrifice – to myLord – IEUE of hosts – in the northern – [matrix-] land ,
to=at – the river – (..Nile..) ;

Kom op, paarden, raas, strijdwagens, laten de helden uittrekken ,
De Cusjieten, de Puteeërs, die het schild hanteren, de Lydiërs die de boog hanteren en spannen.
Deze dag is van de Heer, de HEERE van de legermachten ,
een dag van wraak om zich te wreken op zijn tegenstanders .
Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden van hun bloed .
Want het is een slachting voor de Heer, de HEERE van de legermachten ,
in het land in het noorden, aan de rivier de Eufraat .

 • [=’zelfde concept – er was ‘noorden’ en ‘die er wonen’ dus het thema is nu “geesten” ;
  Phut en Lud zijn een type geesten – maar lastig te plaatsen (hieroglyf P-TCH is Phut ?) ;
  zin :]

“(laat) [+uw] paarden opgaan en (..raas..) , (u) wagenmenners ! ,
(laten) de machtige mannen [=’geesten’] van Cush en Phut voortgaan die het schild hanteren ,
en (die van) Lud (als) degenen die de boog hanteren en spannen ;

 
[=want] deze dag is [=van] de Heer , IEUE van de legermachten ,
[+als] de dag van [+zijn] wraak [=’voor on-reinheid’] ,      +
[=om] zich te wreken [=op] zijn vijanden [=’geesten’] :
het verslindende zwaard is verzadigd , en zit onder hun bloed ,
[=als] het offer aan de Heer , IEUE van de legermachten , in het noordelijke [matrix-] land ,
aan de rivier (..de Nijl..) ;    

 
11-12
… het construct op de plek waar de Nijl het (matrix-) land binnenkomt :
ֲascend-you ! Gilead and·take-you ! balm virgin-of daughter-of Egypt to·the·futility
you-increase remedies application there-is-no for·you they-hear nations dishonor-of·you
and·yelling-of·you she-fills the·earth that masterful-man in·masterful-man they-stumble
together they-fall two-of·them
Go up into Gilead, and take balm, O virgin, the daughter of Egypt: in vain shalt thou use
many medicines; [for] thou shalt not be cured. The nations have heard of thy shame,
and thy cry hath filled the land: for the mighty man hath stumbled against the mighty,
[and] they are fallen both together.
‘balm’ , H6875 tsori ‘balm’ ,
‘medicines’ , H8585 th’al-ah ‘trench, conduit, channel’ 11x ; in Jer.30 as personal ‘application’ ;
‘cry’ , H6682 tsavach-ah ‘outcry’ (2x in Jer) ; H6680 tsav-ah ‘to command’, many ;

 • context : … the construct at the place where the Nile enters the (matrix-) land :
 • the caduceus construct :
  … we don’t think it’s coincidence
  that ‘medicine’ is mentioned here ,
  because the caduceus is another
  version of the ‘rod of Asclepius’ ;
  and compare how both (serpents)
  fall down together (in line 12) ;
 • both serpents in amtuat X :
  … note again the sun in top ;
  a number of glyphs is lacking ,
  but the figures next to the serpents
  are shown in the ‘baby position’ ,
  having one finger in their mouth
  which depicts “eternal youth” ;

(left : vectorstock ; right : sacredtexts com)
 • implying (per this verse) that (at least one) energy-stream comes “from Gilead” ;
 • Gilead :
  … as ‘the eden hill’ which “the sons of Ammon have broken open” in another chapter ;
  this hill must have contained “the seven women” (Is.5) as ‘the seven cows’ theme —
  it is however very tricky to describe and locate constructs ;
 • virgin daughter of Egypt :
  … perhaps “as the centre pole (=stream) in the middle of both serpents” ;

line ,  

 • [=’previously was ‘Nile + land’ , that is where we are now ;
  note the (red) sun in both pics , because that will be part II ;
  line :]

“go (up) you ! – (to) Gilead ,                                                                           [=’the opened eden-hill’]
and get – balm (from there) , (you) virgin – daughter of – Egypt :      [=‘top of Nile as caduceus’]
[+yet] [=in] vain – you (would) increase  – the medicines ,
(because) there-is-no – [possible-] remedy – for you ;                               [=’remedy : or ‘channel’]

 
the nations [=‘of spirits’] – (will) hear – (that) you (will be) disgraced , 
and=when your outcry  [=‘not being in charge anymore’] – (will) fill – the [matrix-] land ;

 
that=because – the (one) masterful (-mistress)  [=‘1st serpent-axis’] – (will) stumble     +
in=over the (other) masterful (-mistress)  [‘2nd serpent-axis’] ,      
[+and] both of them – (will) fall down – together ;

Ruk op naar Gilead en haal balsem, maagd, dochter van Egypte .
Tevergeefs verhoogt u de medicijnen, herstel is er niet voor u .
De volken hebben van uw schande gehoord, het land is vol van uw gejammer ,
want de ene held is over de andere gestruikeld, samen zijn zij gevallen – zij beiden .

 • [=’hiervoor was ‘Nijl + land’, daar zijn we nu ;
  zie Engels voor caduceus construct ;
  let op de (rode) zon in beide afbeeldingen want dat wordt deel II ;
  zin :]

“ga (op) naar Gilead ,                                                                                  [=’de geopende eden-heuvel’]
en neem (van daar) balsem , (u) maagdelijke dochter van Egypte :    [=’top van Nijl als caduceus’]
[+maar] tevergeefs zou u de medicijnen verhogen ,                           [=’medicijnen : vgl. Asklepios’]
want er-is geen herstel [mogelijk] voor u ;                                                          [=’herstel : of ‘kanaal’]

 
de naties [=’van geesten’] zullen horen (dat) u tot schande zult worden ,
[=wanneer] uw gejammer [=’niet meer de baas zijn’] het [matrix-] land zal vullen ;

 
[=omdat] de (ene) kundige (-meesteres) [=’eerste serpent-as’] zal struikelen      +
[=over] de (andere) kundige (-meesteres) [=’tweede serpent-as van caduceus’] ,
[+en] beiden zullen zij samen neervallen ;

 
 
part II  —  deel II

 
13-14
… de situatie gespiegeld aan het letterlijke land Egypte :                     (belangrijk)
the·word which he-spoke ieue to Jeremiah the·prophet to·to-come-of Nebuchadrezzar
king-of Babylon to·to-smite-of land-of Egypt tell-you ! in·Egypt and·announce-you !
in·Migdol and·announce-you ! in·Noph and·in·Tahpanhes say-you ! station-yourself !
and·prepare-you ! for·you that she-devours sword round-about·you
The word that the LORD spake to Jeremiah the prophet,
how Nebuchadrezzar king of Babylon should come [and] smite the land of Egypt.
Declare ye in Egypt, and publish in Migdol, and publish in Noph and in Tahpanhes:
say ye, Stand fast, and prepare thee; for the sword shall devour round about thee.

 • context : … the situation mirrored to the literal land Egypt :              (important)
  … as far we gathered now ,
 • No and Tahpanhes :
  … as Thebes and Memphis , to right ;
  the concept of ‘upper and lower Egypt’ is about
  “the dimensional background” (as eden)
  and “dimensional foreground” (their realm) ,
  where both cities are like the entrance and exit
  of a wormhole (from background to foreground)
  which is represented by the Nile ;

    (quizlet com)
 • Migdol :
  … meaning “tower”, and if we remain with the same analogy ,
  then Migdol should represent ‘the wormhole itself’ (and not Pelusium in the delta) ;
  also because we are still with the Nile theme ;
 • relation to Mystery-Babylon :
  … in the Egypt setting , Mystery Babylon can be the important city Heliopolis (glyph ÁNNU ,
  direct related to the red sun (see images a few lines back) ,
  located above Memphis , where the Nile delta begins ;
  but scripture uses Nebuchednessar (of Babylon) who represent Thoth (‘Nebu’)
  in order for us to can identify him (better) ;
 • (the land Assyria)
  … below Thebes (in the dimensional background) the Nile ‘enters Egypt’ at the first nome ,
  where – ritually – the Nile sprung from two caves ; this is in prophets “the land Assyria”,
  and the “two” are the temple-fundament stone (where Adam is) and the Horus stone
  (as the two gemstones which Jeremiah buried – see chapter 43) ;

 
line ,

 • [=’see also diagram at top of page for locationing ;
  line :]

“the word [in right direction] – which – IEUE spoke [in right direction]     +
to – Jeremiah – the prophet ,       +
to=about the arrival of – Nebuchadnessar [=’Thoth’] – king of – [Mystery-] Babylon ,   +
to=for to smite – the land of – Egypt [=’north of eden and Assyria’] :

 
tell you – in=to Egypt , and report you – in=to Migdol [=‘wormhole as Nile, likely’] ,
and report you – in=to No [=’Thebes’] – and in=to Tahpanhes  [=’Memphis’] ,
saying :
stand firm – and prepare – yourselves ,
that=because – the sword – (will) devour – round about you ;      +

(De inval van Nebukadrezar in Egypte)
Het woord dat de Heer sprak tot de profeet Jeremia
over de komst van Nebukadrezar, de koning van Babel, om het land Egypte te treffen :
Verkondig in Egypte, laat het horen in Migdol, laat het horen in Nof en in Tachpanhes .
Zeg : stel u op, maak u gereed, want het zwaard heeft verslonden wat rondom u is .

“het woord [in goede richting] dat IEUE sprak [in goede richting]      +
tot de profeet Jeremiah ,
over de komst van Nebuchadnessar [=’Thoth’] koning van [Mystery-] Babylon ,      +
[=om] het land Egypte [=’ten noorden van eden en Assyrie’] te verwoesten :

 

 • [=’beneden : zie Engels , de afbeelding en afbeelding in top pagina voor interpretatie ;
  zin :]

vertel [=tegen] Egypte , en rapport-eer [=aan] Migdol [=’wormgat als Nijl, waarschijnlijk’] ,
en rapport-eer [=aan] No [=’Thebes’] en [=aan] Tahpanhes [=’Memphis’] ,
zeggend :
sta sterk en maak u gereed ,
[=want] het zwaard zal rond om u heen verslinden ;       +

 
15-16-17
… want ‘het dimensionele-centrum’ zal uit hun dimensie weggaan :
for-what-reason he-is-flattened sturdy-ones-of·you not he-stands that ieue
he-thrusts-down·him he-increases one-stumbling moreover he-falls man to
associate-of·him and·they-are-saying rise-you ! and·we-shall-return to people-of·us
and·to land-of kindred-of·us from·faces-of sword the·one-tyrannizing they-call there
Pharaoh king-of Egypt tumult he-let-pass-by the·appointed-time
Why are thy valiant [men] swept away? they stood not, because the LORD did drive them.
He made many to fall, yea, one fell upon another: and they said, Arise, and let us go again
to our own people, and to the land of our nativity, from the oppressing sword. They did cry there,
Pharaoh king of Egypt [is but] a noise; he hath passed the time appointed.

‘swept away’ , H5502 sachaph 1x ; sach-ah ‘to scrape’ 1x ; corrupt ; shchth ? ;
‘drive’ , H1920 hadaph ‘to push or drive out or away’ ;
‘noise’ , H7588 shaon ‘roar, uproar, rumbling’ ; -shaan ‘at ease, secure’ (3x Jer.) ;
H873 shaa ‘stare, blind stare’ ;

 • context : … because ‘the dimensional-centre’ will leave their dimension :

line ,

 • [=’the dimensional-centre decides which realm rules – eden’s , or theirs ;
  line :]

“[+for] [+at] (..the appointed time..) (mduo=muod) ,     + 
the sturdy – (..[matrix-] pit..) [=’dim.-centre’] (schph=schth) – (will) not – (stay) positioned ,
that=because – IEUE – (will) drive it [=’centre’] away ;                                   [=’back to eden’]

 
[+and] it (will cause) many [=’spirits’] – to stumble ,
and=so they say : arise you , and we (will) return – to our people – [=in] our home – land ,
(..because of..) – the violent – sword ;    

 

 • [=’below : however strange , the centre is ‘speaking’ (as well) ,
  in lines 22-24 is how this speaking is “as a serpent voice” (hence ‘noisy’ here ?) ;
  in another chapter God tells “how the eden-gate spoke flawless , and they (=spirits)
  hated that” , so we must have the same theme here but now for their realm
  (the ‘speaking’ may be “music” in the sense of ‘frequencies’…?) ;
  apparently ‘pharaoh’ is the same as ‘the Vitruvian man’ and see image elsewhere ;
  line :]

[+for] they (will) [+not] – (..hear..) (shm=shma) – (..the voice..) (qr=qul)     +
(of) pharaoh – king of – Egypt ,
(..+when..) (..the noise one?..) – (will) crossed over – (at) the appointed time ;

Waarom zijn uw machtigen weggevaagd ?
Zij hebben geen stand gehouden, omdat de Heer hen heeft verjaagd .
Hij maakt het aantal van hen die struikelen groot, ja, de een viel over de ander .
Toen zeiden zij : sta op, laten wij terugkeren naar ons volk en naar ons geboorteland ,
vanwege het zwaard van de onderdrukker .
Daar riepen zij : de farao, de koning van Egypte, is een grootspreker :
hij heeft het juiste moment voorbij laten gaan !

 • [=’het dimensionele-centrum bepaalt welke dimensie heerst : eden’s , of de matrix ;
  zin :]

“[+want] [+op] de (..vastgestelde tijd..) (mduo=muod) ,       +
zal de sterke (..[matrix-] put..) [=’dim.-centrum’] (sphch=shchth) niet gepositioneerd (blijven) ,
[=omdat] IEUE hem [=’centrum’] weg zal drijven ;                                           [=’terug naar eden’]

 
[+en] het veroorzaakt dat velen [=’geesten’] zullen struikelen ,
[=dus] zeggen zij : sta op , en we zullen terugkeren naar onze mensen [=in] ons eigen land ,
(..vanwege..) het onderdrukkende zwaard ;

 

 • [=’het dimensioneel-centrum spréekt ook (als ‘frequenties’?) , zie Engels (en 22-24) ;
  zin :]

[+want] zij zullen (..de stem..) (qr=qul)       +
(van) pharaoh de koning van Egypte [+niet] (..horen..) (shm=shma) ,
[+want] (..degene die luidruchtig is?..) zal overgestoken (op) de vastgestelde tijd ; 

 
18-19
… want het dimensionele centrum (‘de poort’) zal naar eden terugkeren :
life I averment-of the·king ieue-of hosts name-of·him that as·Tabor in·the·mountains
and·as·Carmel in·the·sea he-shall-come luggages-of deportation makedo-you ! for·you
one-dwelling-of daughter-of Egypt that Noph to·desolation she-shall-become
and·she-is-ravaged from·there-is-no one-dwelling
[As] I live, saith the King, whose name [is] the LORD of hosts, Surely as Tabor [is] among the
mountains, and as Carmel by the sea, [so] shall he come. O thou daughter dwelling in Egypt,

furnish thyself to go into captivity: for Noph shall be waste and desolate without an inhabitant.
‘tabor’, H8396 thabor ; 8406 -thbar ‘brittle’ 1x (Aram.) ; related to the Ishral house and ‘a net’ ;
from 2898 -tub [ eden-] good but corrupted ? or -bar [son,pool] +th prefix ? ;

 • context : … because the dimensional-centre (‘gate’) will return to eden :

line ,
“I (am) – [eden-] life ,
(is) the declaration of – the king – (whose) name (is) – IEUE of – hosts ;
[=surely] – (..the [dim.-] gate?..) (thbr=shr) – (will) come – [=from] the [matrix-] mountain ,
and=as – coming – as=to (..the mountain of..) – (..tsiun..) ;

 

 • [=’above : another one of Esau’s “roses are red , violets are blue” (and ‘luggage’ below) ;
  2) last term is ‘mountain’ so “mountain of tsiun” is most probable ;
  below :
  see Is 44 how God (as ‘smith’) makes the new centre for the eden-land ,
  hence after that , the matrix will be set on fire ;
  line :]

[=I] (will) fashion – the implement [=’Is.44’] – for – the daughter of – (..tsiun..) [=’eden-land’] ,
that=then – (..Egypt..) – (will) become – a desolation ,
and=for she (will be) set on fire – [=so] there-(will be)-no – one dwelling (there) ;

Zo waar ik leef, spreekt de king – Heer van de legermachten is zijn naam –
Voorzeker, als de Tabor onder de bergen en als de Karmel bij de zee zal hij komen !
Pak uw boedel bij elkaar voor de ballingschap, dochter van Egypte .
Want Nof zal tot een verwoesting worden
en het zal vernietigd worden, zodat er geen inwoner meer is.

“ik ben [eden-] leven ,
is de verklaring van de koning (wiens) naam IEUE van de legermachten is ;
[=zeker] zal (..de [dimensionele-] poort?..) (thbr=shbr) komen [=van] de [matrix-] berg ,
[=als] komend [=naar] (..de berg..) (..tsiun..) ;

 

 • [=’boven : weer een van Esau’s spreekwoordelijke corrupties (en ‘boedel’ beneden) ;
  2) laatste woord is ‘berg’ dus ‘berg tsiun’ is erg waarschijnlijk ;
  beneden :
  in Jes. 44 maakt God (als ‘smid’) een nieuw centrum voor het eden-land ;
  zin :]

[=ik] zal het voorwerp [=’Jes.44’] maken voor de dochter van (..tsiun..) [=’eden-land’] ,
[=dan] zal (..Egypte..) desolaat worden ,
[=want] zij zal in brand worden gestoken [=zodat] er-geen inwoner zal zijn ;

 
20-21
… maar de poort is nu nog gevangen in de caduceus :
heifer lovely-lovely Egypt twitching-insect from·north he-comes he-comes moreover
hirelings-of·her in·within-of·her as·calves-of stall that moreover they they-face-about
they-flee together not they-stand that day-of calamity-of·them he-comes on·them
era-of visitation-of·them
Egypt [is like] a very fair heifer, [but] destruction cometh; it cometh out of the north.
Also her hired men [are] in the midst of her like fatted bullocks; for they also are turned back,
[and] are fled away together: they did not stand, because the day of their calamity
was come upon them, [and] the time of their visitation.
‘very fair’, H3304 yepheh-phiyahh 1x ; -yaphah ‘to be or make pretty’, 2x in Jer. , negative ;
or a combination of 6310 pheh ‘mouth’ (gate) ; pheah ‘side’ ; [=menát?] ; which verb ? ;
‘heifer – bullock’ , H5697 egl-ah ‘heifer’ ; H5695 egel ‘calf’ ; -gl ‘round’ ? ;
‘destruction’ , H7171 qerets ‘horsefly’ 1x ; -qarats ‘to pinch, to wink’ 5x ; (just -arts ‘land’?) ;
qeres ‘clasp, [hook]’ , qereth ‘city’ (few) , (‘voice’ qul , ‘to call’ qer?, qabar ‘bury’?) ;
‘hired men’ , H7916 shakir ‘hired one’ ; -shakar ‘to hire’ ;
‘fatted’ , H4770 marbeq ‘stall’ ; (qbr? tomb ? , rb ‘many’? ) ;

 • context : … but the gate is now still imprisoned in the caduceus :
  … yes it looks messy ,                                                                              [20+21 : restored context]
  but that isn’t our mistake ;

line ,
20 “(..the imprisoned..) (ogle=gul) – (..mouth?..) (yphh=phh)     +            [=’mouth = eden gate’]
(is) (..at the [dimensional-] side of?..) (phyh=phah) – Egypt ,                            [=’not eden’s side’]
[+as] the one (who) went – [+to] (..the land..) (qerts=arts) – [=in] the north – (………..) ;              
———————-
21 indeed – the hired one [=’gate’] – in her [=’caduceus’] midst      +                                    
(is) (..imprisoned?..) (ogle=gul) – (..by the serpents..) ;                   [=’two serpents of caduceus’]
that=but – they – (will) (try to) turn around – [+and] flee – together ,      +                                  

 

 • [=’line 20 : indeed the gate is called also ‘mouth’, and he “fell down” and therefore
  the eden-lánd followed him (to the matrix) , see Is. 44 and Jer. 2 ;
  line 21 : the choice for ‘serpents’ is based upon the ‘two of them’ (as in line 12) ,
  while ‘serpent’ will show in next line 22 ; the ‘hired one’ here is the gate ;
  line :]

[+for] they (will) – not – stand – [=when] – the day of – their calamity – (will) come – on them ,
[+as] the time of – them (being) visited [=‘for to be judged’] ;       +

Egypte is een bijzonder mooi kalf, maar de horzel uit het noorden komt eraan – hij komt eraan!
Zelfs zijn huursoldaten zijn in zijn midden als gemeste kalveren, maar ook zij keren zich om.
Zij slaan tezamen op de vlucht, zij houden geen stand,
want de dag van hun ondergang is over hen gekomen, de tijd van vergelding aan hen .

20 “(..de gevangen..) (ogl=gul) (..mond?..) (yphh=phh)      +                   [=’mond = eden-poort’]
is (..aan de [dimensionele-] zijde van?..) (phyh=phah) Egypte ,            [=’niet aan eden’s kant’]
[+als] degene die ging – [+naar] (..het land..) (qerts=arts) [=in] het noorden – (………..) ;

 
21 ja , de huurling [=’poort’] in haar [=’caduceus’] midden       +
wordt gevangen gehouden (..door de slangen..) ;                     [=’twee slangen van caduceus’]
[=maar] zij zullen (proberen) zich om te draaien [=en] beiden te vluchten ,     +

 

 • [=’boven : zie Engels voor interpretatie (gelinkt aan Jes. 44 en Jer. 2) ;
  zin :]

[+want] zij zullen geen standhouden [=wanneer] de dag van hun ondergang zal komen ,
[+als] de tijd waarin zij bezocht [=’om geoordeeld te worden’] zullen worden ;     +   

 
22-23-24
… de caduceus wordt omgehakt en de poort gaat op weg naar eden :
sound-of·her as·the·serpent he-is-going that in·potency they-are-going and·in·hatchets
they-come to·her as·ones-chopping-of trees they-cut-down wildwood-of·her averment-of
ieue that not he-shall-be-investigated that they-are-numerous from·locust and·there-is-no
to·them numbering she-is-put-to-shame daughter-of Egypt she-is-given in·hand-of people-of north
The voice thereof shall go like a serpent; for they shall march with an army, and come against her
with axes, as hewers of wood. They shall cut down her forest, saith the LORD, though it cannot be
searched; because they are more than the grasshoppers, and [are] innumerable. The daughter of
Egypt shall be confounded; she shall be delivered into the hand of the people of the north

‘axes’ , H7134 qardom ‘axe’ (1x prophets here) ; -qdam ‘to meet’ ;
‘searched’ , H2713 2713 chaqar ‘to seek’, many ;
‘grasshoppers’ , H697 arb-eh ‘locust’ ; H6137 aqrab ‘scorpion’ ; Nah.3 “multiply+locusts” ;

 • context : … the caduceus is hewn down and the gate goes on his way to eden :
  … the gate is ‘masculine’
  hence the eden-land (feminine) followed him ;

line ,        
“(..+because..) [=his] [=’eden gate’] voice – (now) as=like a serpent – (will) (..end..) (ylk=klh) ,     +
that=when – the army [=’led by Thoth’] – (will) arrive :
and=for – they (will) come – in=with axes to=against [=them] [-both] ,                    
as=and – (..the serpents..) – (will be) hewn down ;

 • [=’above :
  it is superfluous to add ‘like trees are cut’ after ‘axes’ – the subject was intended here :]

 
[+then] (..the [eden-] gate..) (oir=shor) – (will be) cut off (-krth) [+from them] ,
(is) the declaration of – IEUE ,
that=so – [=he] (will) seek – (..to cross over..)  (arb=obr) ,                  [=’cross over back to eden’]
and=when there-(will be)-no – (..imprisonment?..) – [=of him] ;
———————-                                                                                                             [above : restored]
(..+therefore..) the daughter of – Egypt – (will be) put to shame ,       +               [=’as caduceus’]
[+when] she (will be) given – in the hand of – the people [=’Thoth & company’] of – the north ;

Het geluid van Egypte is als dat van een slang die wegschuifelt , want met een legermacht
zullen zij erheen gaan ; met bijlen zullen zij bij hem komen, als houthakkers.
Zij zullen zijn woud omhakken, spreekt de Heer, al is het ondoordringbaar .
Want zij zijn talrijker dan sprinkhanen , zodat zij niet te tellen zijn .
De dochter van Egypte staat beschaamd, zij is in de hand van het volk van het noorden gegeven.

 • [=’zie hoofdstuk “de (eden-) poort sprak vloeiend – en zij (=geesten) haatten dat” ;
  zin :]

“(..+omdat..) [=zijn] [=’eden-poort’] stem , (nu) [=als] een slang , zal (..eindigen..) (ylk=klh) ,   +
[=wanneer] het leger [=’geleid door Thoth’] zal arriveren :
[=want] zij zullen met bijlen [=tegen] [=hen] [-beiden] optrekken ,
[=en] (..de slangen..) zullen omgehakt worden ;

 
[+dan] zal (..de [eden-] poort..) (oir=shor) [+van hen] afgesneden (-krth) zijn ,
is de verklaring van IEUE ,
[=zodat] [=hij] zal zoeken (..om over te steken..) (arb=obr) ,                           [=’terug naar eden’]
[=wanneer] er-geen (..gevangenschap?..) [=voor hem] zal zijn ;
———————-                                                                                                  [boven : gerestaureerd]
(..+daarom..) zal de dochter van Egypte tot schande worden ,                             [=’als caduceus’]
[+wanneer] zij in de hand van de mensen [=’Thoth & co’] van het noorden wordt gegeven ;

 
25-26
… dan worden de geesten veroordeeld – door hun eigen baas :
he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral behold·me ! visiting to Amon from·No and·on
Pharaoh and·on Egypt and·on Elohim-of·her and·on kings-of·her and·on Pharaoh and·on
the·ones-trusting in·him and·I-give·them in·hand-of ones-seeking-of soul-of·them
and·in·hand-of Nebuchadrezzar king-of Babylon and·in·hand-of servants-of·him and·after
so she-shall-tabernacle as·days-of aforetime averment-of ieue
The LORD of hosts, the God of Israel, saith; Behold, I will punish the multitude of No,
and Pharaoh, and Egypt, with their gods, and their kings; even Pharaoh, and [all] them
that trust in him: And I will deliver them into the hand of those that seek their lives,
and into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of his servants:
and afterward it shall be inhabited, as in the days of old, saith the LORD.

 • context : … then the spirits are judged – by their own boss :

line ,         
“[+thus] – says – IEUE of – hosts , the deity of – [eden-] Ishral :
behold me ! ,
[+I] (will) visit [=’to judge’] – [=upon] – (..the multitude..)      +
(..+who are..) and=by (?) – the Pharaoh  – (..king of..) – Egypt , [=their] deity ;                [=’Osiris ?’]
[=as] – [=his] kings – (who were) the ones trusting – in [=him] :                  [=’in matrix dim-centre’]

 • [=’above : unsure ;
  it’s possible that it wrote “Amon + No” , but that has no further reference in the text ;
  they are the multitude in the image of the pharaoh as Vitruvian-man
  (as Osiris ? , because spells often use the term “I am your son , Osiris”) ,
  representing the phallic matrix-type body :]

————————-                                                                                                               [above : possible]
I give them – in the hand of – the ones seeking – their adm-soul ,                             [=’seek their life’]
(namely) in the hand of – Nebuchadnessar [=’Thoth’] – king of – [Mystery-] Babylon ,      +
and in the hand of – his servants [=‘his henchmen-spirits’] ;

 
and after that – (..my people..) (kn=am) – (will) dwell – as (in) – the former – days ,  [=’paradise’]
(is) the declaration of  -IEUE ;        +

De Heer van de legermachten, de God van Israël, zegt :
zie, ik ga Amon, de god van No, de farao, Egypte, en zijn koningen straffen ,
ja ik straf de farao en wie op hem vertrouwen .
Ik zal hen geven in de hand van hen die hen naar het leven staan ,
zowel in de hand van Nebukadrezar , de koning van Babel, als in de hand van zijn dienaren.
Maar daarna zal zij bewoond worden als in de dagen van weleer, spreekt de Heer .

“[+zo] zegt IEUE van de legermachten , de godheid van [eden-] Ishral :
zie ! ,[+ik] zal (..de menigte..) [=’van geesten’] bezoeken [=’om te oordelen’] ,       +
(..+die zijn..) [=door] pharaoh koning van Egypte , [=hun] godheid ,                                  [=’Osiris ?’]
[=als] [=zijn] koningen die degenen zijn die op [=hem] vertrouwden :       [=’op dimens.-centrum’]

 • [=’boven : zie Engels :]

————————                                                                                                               [boven : mogelijk]
ik geef hen in de hand van degenen die hun ziel zoeken ,                             [=’naar het leven staan’]
(namelijk) in de hand van Nebuchadnessar [=’Thoth’] koning van [Mystery-] Babylon ,      +
en in de hand van zijn dienaren [=’zijn handlangers’] ;

 
en daarna zullen (..mijn mensen..) (kn=am) wonen als in de dagen van vroeger ,    [=’in paradijs’]
is de verklaring van IEUE ;       +                                                                          

 
part III   —   deel III

 
27-28
slot : … gezegd tegen onze Originelen , en tegen Jakob :
and·you must-not-be you-are-fearing servant-of·me Jacob and·must-not-be
you-are-being-dismayed ishral that behold·me ! saving-of·you from·afar and seed-of·you
from·land-of captivity-of·them and·he-returns Jacob and·he-is-quiet and·he-is-tranquil
and·there-is-no one-making-tremble you must-not-be you-are-fearing servant-of·me Jacob
averment-of ieue that with·you I that I-shall-make finish in·all-of the·nations which
I-expelled·you there·ward and you not I-shall-make finish and·I-discipline·you
for·the·judgment and·to-hold-innocent not I-am-holding-innocent·you
But fear not thou, O my servant Jacob, and be not dismayed, O Israel: for, behold,
I will save thee from afar off, and thy seed from the land of their captivity; and Jacob shall return,
and be in rest and at ease, and none shall make [him] afraid. Fear thou not, O Jacob my servant,
saith the LORD: for I [am] with thee; for I will make a full end of all the nations
whither I have driven thee: but I will not make a full end of thee,
but correct thee in measure; yet will I not leave thee wholly unpunished.

 • context : closing : … said to our Originals , and to Jacob :

line ,
(first said to the Originals,)
“(it) must not be – (that) you (would) fear , my servant – [eden-] (..Ishral..) [=’Originals’] ,
and (it) must not be – (that) you (would be) confused , (..my people..) ;               [=’our Originals’]
that=because – behold ! ,
[+I] (will) save you – (who are) far away ,                             [=’because imprisoned in matrix-north’]
and your descéndants – from the land of – their captivity ;                    [=’adm-souls on this earth’]
and=for Jacob  – (will) return ,      +                                                      [=’as all to-be saved adm-souls’]   
and (will be) in rest [=’in new eden’] – and at ease – and there is – no one making him afraid ;

 

 • [=’above : the Originals (‘new bodies’) will have their adm-souls back ;
  the theme now juxtaposes with “the spirit-souls who were in the image of Pharaoh” ;
  line :]

(now to Jacob,)
(it) must not be – (that) you (would) fear , my servant – Jacob , (is) the declaration of – IEUE ,
that=because – I (will be) with you ;
that=surely – I (will) make – an end – in=to all – the nations   +                      [=’as non-saved souls’]
to=as there – [=where] – I (will) expell you – to ;                                                  [=’during Revelation’]               
and=but – I shall – not – make – an end – (to) you ,                                 [=’to the souls themsélves’]
and=yet – I discipline you – [=by] the judgment ,           [=’because of this body ; theme of Jer. 30’] 
and=for – I (will) – certainly – not – hold you innocent .

U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jakob, wees niet ontsteld, Israël !
Want zie, ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap.
Jakob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn, en niemand zal hem schrik aanjagen.
U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jakob, spreekt de Heer, want ik ben met u .
Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken waarheen ik u verdreven heb.
Aan u echter zal ik geen vernietigend einde maken .
Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden .

(eerst gezegd tot de Originelen,)
“het moet niet zijn dat u angst zou hebben , mijn dienaar [eden-] (..Ishral..) [=’Originelen’] ,
en het moet niet zijn dat u in verwarring zou zijn , (..mijn mensen..) ;                        [=’Originelen’]
[=want] zie ! ,
ik zal u die ver weg bent , redden ,                                             [=’want gevangen in matrix-noorden’]
en uw nákomelingen uit het land van hun gevangenschap ;               [=’adm-zielen op deze aarde’]
[=omdat] Jacob terug zal keren ,     +                                                      [=’als alle geredde adm-zielen’]
en hij zal rust hebben [=’in nieuw-eden’] en zonder zorgen zijn ,
en er-zal niemand zijn die hem schrik aan zal jagen ;

 

 • [=’boven : de Originelen (‘nieuwe lichamen’) krijgen hun adm-zielen terug ;
  het thema staat nu tegenover “de geesten-zielen die in het beeld van Pharaoh waren” ;
  zin :]

(nu tot Jacob,)
het moet niet zijn dat u angst zou hebben , mijn dienaar Jacob , is de verklaring van IEUE ,
[=omdat] ik met u zal zijn ;
ik zal beslist een einde maken [=aan] alle naties    +                                        [=’niet-geredde zielen’]
waarheen ik u verdreven zal hebben ;                                                                 [=’tijdens Openbaring’]
maar aan u zal ik geen einde maken ,                                                                      [=’aan de zielen zélf’]
[=hoewel] ik u zal bestraffen [=door] een oordeel ,    [=’vanwege dit lichaam ; thema van Jer. 30’]
[=want] ik zal u zeker niet voor onschuldig houden .

 


28.07.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
29.06june.2020   —   submitted as second version , and definitive –  after cleanup + context

 

Jer.31 : de Originelen worden
uit het matrix-land geleid :
de zielen krijgen hun lichaam
+ de zonen worden geroepen
+ het Evangelie-verbond stopt
en wordt het eden-verbond
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)

Jer.31 : de Originelen worden
uit het matrix-land geleid :
de zielen krijgen hun lichaam
+ de zonen worden geroepen
+ het Evangelie-verbond stopt
en wordt het eden-verbond
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
third comparison : .. in 29 was promised
the ‘return from the Babylonian exile’ ;
in 30 ‘the return of the saved souls to eden’,
and here ‘the return of the Originals to eden’ :
all souls will receive their Original (back)
and paradise will be restored ;
subthemes :
.. but then first the imprisoned eden-land
must be restored by the (144,000) sons ,
so they are called up here and ‘trained’ ;
+ the Gospel-covenant stops
and becomes the eden-covenant ;
+ a difficult (and corrupted) part IV ;

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup ; was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… als derde vergelijking :
waar in 29 “de terugkeer uit de ballingschap in Babel” werd beloofd (500 BC thema) ,
en in vorig 30 dat gespiegeld werd aan “de zielen die terug zullen keren naar eden”,
heeft dit hoofdstuk als thema “de Originelen die terug zullen keren uit het noorden” –
thema :
…God zal de Originelen (‘de eden-lichamen voor de zielen’) eerst redden ,
daarna Jacob (als alle adm-zielen op aarde die gered worden) ;
en wanneer ziel + lichaam weer éen zijn , is het paradijs eindelijk weer hersteld
subthema’s :
… maar vóor die terugkeer moet eerst het gevangen eden-land gerestaureerd worden :
dat is de taak van “de 144,000 zonen” , daarom worden zij hier opgeroepen en ‘getraind’ ;
+ het Evangelie-verbond stopt : en wordt het eden-verbond ;
+ een moeilijk (en gecorrumpeerd) deel IV ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijkertijd definitieve versie , na opruimen ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 31

1-2
vervolg : introductie : … de Originelen :
in·the·era the·she averment-of ieue I-shall-become for·Elohim to·all-of families-of
ishral and·they they-shall-become to·me for·people thus he-says ieue he-finds grace
in·the·wilderness people survivors-of sword to-go to·find-respite-of·him ishral
At the same time, saith the LORD, will I be the God of all the families of Israel,
and they shall be my people. Thus saith the LORD, The people [which were] left of the sword
found grace in the wilderness; [even] Israel, when I went to cause him to rest
‘rest’ , H7280 raga ‘to settle, stir up, to rest, suddenly’ ;

 • context : introduction : … the Originals :
  ….

line ,
“in – that – time , (is) the declaration of – IEUE ,
I (will) become (to be) – the deity – to all – [eden-] Ishral ,                         [=’Originals’]
and=as they – (who) were – the people – to me ;

 

 • [=’below : ‘burning’ is more likely (see “Originals in the cooking pot” in index) ;
  this is about “the main group of the Originals who will leave their prison”,
  because the Originals for the 144,000 “must leave while touching nothing there” ;
  line :]

thus – says – IEUE :
the people – (who) survived – the (..burning..) (chrb=chme) ,     +        [=’in furnaces’]  
(will) find – grace – in (..tsiun..) [=’eden-residence’] ,
[+when] [+they] (will) go – to=and find rest – (..there..) (ishrl=achr) ;

(De terugkeer van Israël)
In die tijd, spreekt de Heer, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn ,
en zij zullen mij tot een volk zijn . Zo zegt de Heer : het volk dat aan het zwaard ontkomen was ,
heeft genade gevonden in de woestijn , toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen .

 • [=’zie Engels :]

“in die tijd , is de verklaring van IEUE ,
zal ik de godheid worden van heel [eden-] Ishral ,                                        [=’de Originelen’]
[=als] zij die mijn mensen waren ;
 
zo zegt IEUE :
de mensen die (..het verbranden..) hebben overleefd ,                     [=’in de matrix ovens’]
zullen genade vinden in (..tsiun..) [=’eden-residentie’] ,
[+wanneer] zij (op weg) zullen gaan [=en] (..daar..) (ishrl=achr) rust zullen vinden ;

 
3-4-5
… en de Originelen worden hersteld in hun oorspronkelijke staat :
from·afar ieue he-appeared to·me and·love-of eon I-love·you on·so I-draw·you kindness
further I-shall-build·you and·you-are-built virgin-of ishral further you-shall-ornament
tambourines-of·you and·you-go-forth in·fluting-of ones-making-mirth further you-shall-plant
vineyards in·mountains-of Samaria they-plant ones-planting and·they-are-fluting
The LORD hath appeared of old unto me, [saying], Yea, I have loved thee with an everlasting love:
therefore with lovingkindness have I drawn thee. Again I will build thee, and thou shalt be built,

O virgin of Israel: thou shalt again be adorned with thy tabrets, and shalt go forth in the dances
of them that make merry. Thou shalt yet plant vines upon the mountains of Samaria:
the planters shall plant, and shall eat [them] as common things.
‘common things’ , H2490 chalal ‘to begin [is negative, hence] to defile, profane’ ;
must be H2428 chayil ‘wealth, riches, etc’ ;

 • context : … and the Originals are restored to their previous state of being :

line ,
“from afar – IEUE – (..says..) (rae=amr) – to [=them] [=’Originals’] :
and=with – a forever – love – I love you ,
(..therefore..) – I (will) lead you out (from there) – (in) kindness ;              [=’out of matrix north’]

 
I (will) (..restore..) you – again ,                                                                           [=’from the burnings’]
and=as you (..the restored..) – virgin – [eden-] Ishral :
[+for] [=I] (will) – again – adorn [=you] – [+with] (..beauty..) (thph=yph) ,

 • [=’above lines :
  so far so good – the “restoration” here refers back to “the burning” in line 2 ;
  but the below “dancing and celebrating” can be corrupted after the supposed ‘tambourines’,
  while “planting vineyards” does absolutely not belong to the theme here ;
  2) the “mount tsiun” is valid – juxtaposed to line 6 next :]

———————-                                                                                               [below : unsure / corrupt]
and you (will) go forth – (..in dancing?..) – [+as] (..the ones celebrating?..) ;
again – you (…will be planted?..) – in=at the mountain of – (..tsiun..) ,
[+as?] (..the planted?..) – (..people?..) – (………..) :       +                                    [=’people + Ishral?’]

Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen : met eeuwige liefde heb ik u liefgehad,
daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid . Ik zal u weer bouwen en u zult
gebouwd worden , maagd Israël . Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen ,
opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke mensen .
Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria :
De planters zullen planten en de vruchten genieten .

“van ver weg (..zegt..) (rae=amr) IEUE – tot [=hen] [=’Originelen’] :
[=met] een eeuwige liefde heb ik u lief ,
(..daarom..) zal ik u (van daar) uitleiden in vriendelijkheid ;               [=’uit het matrix-noorden’]

 
ik zal u weer (..restaureren..) ,
[=als] u (..de gerestaureerde..) maagd [eden-] Ishral :
[+want] [=ik] zal [=u] weer tooien [+met] (..schoonheid..) (thph=yph) ,

 • [=’zinnen boven :
  goed , tot nu toe – het “restaureren” slaat terug op “het verbranden” in vers 2 ;
  zie Engels waarom zinnen beneden onzeker zijn vanwege corruptie :]

———————-                                                                                       [beneden : onzeker / corrupt]
en u zult voortgaan (..als dansend?..) (………..) ;
u zult weer (..geplant worden?..) [=op] de berg (..tsiun..) ,
[+als?] (..de geplante?..) (..mensen?..) (………..) :        +                                   [=’mensen + Ishral?’]

 
6-7-8
… en dat zal gebeuren wanneer de (144,000) zonen op gaan staan :
that there-is day they-call ones-preserving in·mountain-of Ephraim rise-you !
and·we-shall-go-up tziun to ieue Elohim-of·us that thus he-says ieue jubilate-you !
for·Jacob rejoicing and·make-a-noise-you ! in·head-of the·nations announce-you !
praise-you ! and·say-you ! save-you ! ieue people-of·you remnant-of ishral behold·me !
bringing them from·land-of north and·I-convene·them from·recesses-of earth in·them
blind-one and·lame-one pregnant-one and·one-giving-birth together assembly great
they-shall-return hither
For there shall be a day, [that] the watchmen upon the mount Ephraim shall cry, Arise ye,
and let us go up to Zion unto the LORD our God. For thus saith the LORD; Sing with gladness
for Jacob, and shout among the chief of the nations: publish ye, praise ye, and say, O LORD,
save thy people, the remnant of Israel. Behold, I will bring them from the north country,
and gather them from the coasts of the earth, [and] with them the blind and the lame,
the woman with child and her that travaileth with child together: a great company
shall return thither.
‘sing’ , H7442 ranan ‘sing or shout of joy [by having overcome (or by) something]’;
‘shout’ , H6670 tsahal ‘to neigh [as stallion ; 2 x negative in Jer.], cry aloud’ ;
‘praise’ , H1984 halal ‘proper: to be clear [of sound] ; to praise, to boast, to shine, etc’ ;
‘woman with child’ , H2030 harah ‘pregnant, woman with child’ ; (=mountain -har?) ;
‘travaileth’ ; H3205 yalad ‘bring forth, beget, etc’ ;

 • context : … and that will happen when the (144,000) sons will arise :

line ,
that=when – the day – (will) be – (that) the watchmen [=‘you + we’]   +
in=upon the mountain [=’earth’] of – Ephraim [=’soul in this body’] – (will) call :       
rise-up you ! , and=for we (will) go up – (to) tsiun [=‘eden-residence’] , to – IEUE – our deity ;
 
that=because – thus – says – IEUE :
jubilate you ! [=’we’] , (you) rejoicing ones – [=among] Jacob [=’all to-be-saved-souls’] ,
and=as (you) – (..the cheering..) – (..first ones..) [=’144,000’] of – (..the people..) [=’adm-souls’] ;            
report you ! – (as) you being perfectly clear ! ,                                                  
and say :                                                                                                                   [=’as a legal declaration’]
IEUE , you (will) save – your people – (who are) the remnant – [eden-] Ishral ;        [=’as Originals’]

———————–

 • [=’below : it could be possible that “lame and blind” refers back to the being burnt ;
  but “pregnant” is not a proper continuation of “blind”,
  line :]

behold me ! , [+I] (will) bring – them – [-back] from the [matrix-] land of – the north ,           
and=for I (will) gather them – from the recess of – the [matrix-] land ;
in=as the ones (who are) blind – and lame ,       +                                      [=’because of the burnings’]
the (……..) – and (………) , together ,                                                        [=’perhaps ‘females + males’?’]
[+for] the great – assembly – (will) return – (to) here ;                                                        [=’to tsiun’] 

Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm :
sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heer, onze God !
Want zo zegt de Heer : zing vrolijk over Jakob , met blijdschap !
Juich om het hoofd van de heidenvolken ! laat het horen, prijs Hem en zeg :
verlos uw volk , Heer , het overblijfsel van Israël .
Zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden ,
ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde ;
onder hen zijn blinden en verlamden , zwangeren en barenden met elkaar :
met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen .

“[=wanneer] de dag zal zijn (dat) de wachters [=’u + wij’]       +
op de berg [=’aarde’] van Efraïm [=’ziel in dit lichaam’] zullen roepen :
sta op ! , [=want] wij zullen opgaan (naar) tsiun [=’eden-residentie’] , naar IEUE onze godheid ;

 
[=want] zo zegt IEUE :
wees blij ! , (u) [=’wij’] die vreugdevol bent [=te midden van] Jacob [=’zielen die gered worden’] ,
[=als] (u) (..de juichende..) (..eerstelingen..) [=’144,000’] van (..de mensen..) [=’adm-zielen’] ;
rapport-eert u ! (als) u die glashelder bent ! ,
en zeg :                                                                                                                     [=’als legale declaratie’]
IEUE , u zult uw mensen redden die het overblijfsel [eden-] Ishral zijn ;             [=’als Originelen’]

———————-
zie ! , [+ik] zal hen [terug-] brengen vanuit het [matrix-] land in het noorden ,
[=want] ik zal hen verzamelen van de uithoek van het [matrix-] land ;
[=als] degenen die blind zijn en  verlamd ,        +                                  [=’vanwege het verbranden’]
de (………..) en (…………) samen ;                                                      [=’wellicht ‘mannen + vrouwen’?’]
[+want] de grote menigte zal hierheen terugkeren ;                                                     [=’naar tsiun’]

 
9-10
… de Originelen worden uit het matrix-land geleid :                        (+introductie van Jacob)
in·lamentation they-shall-come and·in·supplications I-shall-fetch·them
and·I-shall-cause-to-go·them to watercourses-of waters in·way straight not they-shall-stumble
in·her that I-ambc to·ishral for·father and·Ephraim firstborn-of·me he hear-you ! word-of ieue
nations and·tell-you ! in·the·coastlands from·afar and·say-you ! one-winnowing-of ishral
he-shall-convene·him and·he-guards·him as·one-being-shepherd drove-of·him
They shall come with weeping, and with supplications will I lead them: I will cause them
to walk by the rivers of waters in a straight way, wherein they shall not stumble: for I am a father
to Israel, and Ephraim [is] my firstborn. Hear the word of the LORD, O ye nations, and declare [it]
in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him,
as a shepherd [doth] his flock.

 • context : … the Originals are led out of the matrix-land :                (+introduction to Jacob)

line ,
“they (will) come (to me) – in weeping ,
and in=under [+their] supplication [-for favor] – I (will) lead them (out) ;
and (will) cause them to walk – to=within – a river of – [eden-] waters ,   +  [=’dimensional-road’]
in=as– the straight – way ,
[and] they shall – not – stumble – in her ;
that=because – I am – the [generational-] father – to [eden-] Ishral [=’as Originals’] ,
and=as (..my people..) – (who) are (ene=eie) – my firstborn ;                               [=‘birth-right theme’] 

 

 • [=’above : the “firstborn” theme relates to thém – not to “our type body” ;
  when the adm-soul will dwell again within the Original, then the birthright is restored ;
  line :]

(now about Jacob,)
hear you ! – (you) nations [=’of spirits’] – the word [in right direction] of – IEUE ,
and tell you ! – in [+your] regions – far away ,                                                    
saying : he [=IEUE] (will) gather – the scattered – (..adm-souls..) [=’on earth’] ,
and (will) keep them – as=like a shepherd – his flock (-odr) ;       +    

Onder geween zullen zij komen , onder smeekbeden zal ik hen leiden .
Ik zal hen doen gaan naar waterbeken, op een rechte weg , waarop zij niet zullen struikelen ,
want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm – mijn eerstgeborene is hij .
Hoor het woord van de Heer, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg ,
en zeg : hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden ,
zoals een herder zijn kudde hoedt . 

“zij zullen huilend (tot mij) komen ,
en [=onder] hun smeekbeden [-om gunst] zal ik hen (uit) leiden ;
en ik zal hen [=in het midden van] een rivier van [eden-] wateren doen wandelen ,     +
[=als] de rechte weg ,                                                                                                 [=’dimensioneel-pad’]
[en] zij zullen daarin niet struikelen ;
[=want] ik ben de [generationele-] vader [=voor] [eden-] Ishral [=’als Originelen’] ,
[=als] (..mijn mensen..) die mijn eerstgeborenen zijn (ene=eie) ;              [=’geboorterecht thema’]

 

 • [=’boven : het ‘eerstgeboorterecht’ thema hoort bij hén – niet bij ‘ons type lichaam’ ;
  wanneer de ziel weer woont in het Origineel is het geboorterecht hersteld ;
  zin :]

(nu over Jacob,)
hoor ! , (u) naties [=’van geesten’] het woord [in goede richting] van IEUE ,
en vertel in [+uw] regio’s ver weg , zeggend :
hij [=IEUE] zal de (..verdreven..) (..adm-zielen..) [=’op aarde’] bijeenbrengen ,    [=’hoofdstuk 30’]
en zal hen hoeden zoals een herder zijn kudde (-odr) ;     + 

 
11-12
.. want nu wordt ook Jacob verlost – en ieder ziel krijgt het Origineel :
that he-ransoms ieue Jacob and·he-redeems·him from·hand-of unyielding-one from·him
and·they-come and·they-are-jubilant in·height-of tziun and·they-beam to goodness-of
ieue on grain and·on grape-juice and·on clarified-oil and·on sons-of flock and·herd
and·she-becomes soul-of·them as·garden soaked and·not they-shall-add to·to-pine-of further
For the LORD hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of [him that was]
stronger than he. Therefore they shall come and sing in the height of Zion,
and shall flow together to the goodness of the LORD, for wheat, and for wine,
and for oil, and for the young of the flock and of the herd:
and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

 • context : … because now also Jacob gets saved – and each soul receives the Original :

line ,

 • [=’below line : “the ones stronger than he” should be ‘spirits’ (per previous line 10)
  who are “the iron ones who will destroy the flesh ones” in another chapter ;
  an option can be “this body” (as the stronger one) because that context is similar ;
  line :] 

              
that=because – IEUE – (will) rescue – Jacob ,                                             [=’all to-be-saved-souls’]
and=as redeeming him – [=out] of the hand of – the ones [=’spirits’] stronger – [=than] he ;
———————
and they [=’souls’] (will) arrive – jubilating – [=unto] the [new-] height of – tsiun [=’new eden’] ,
and=as they stream – [=towards] – the [eden-] goodness of – IEUE :
on=towards – the grain – and on=towards – the new wine , and on=towards – the clarified oil ;

 
and=then (..they (will) become..) (bni=eie) – the flock (-tzn !)and=as (..my people..) ,
and – their adm-souls – (will be) – as=like – drenched – gardens ,        [=’because of new body’]
and=for – they (will) – not – (ever) languish – anymore ;

Want de Heer heeft Jakob vrijgekocht , en hem verlost uit de hand van hem
die sterker was dan hij . Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion ,
zij zullen toestromen naar het goede van de Heer :
naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen .
Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof , zij zullen voortaan niet meer treurig zijn .

“[=omdat] IEUE Jacob zal redden ,                                                      [=’alle zielen die gered worden’]
[=als] hem verlossend uit de hand van degenen [=’geesten’] die sterker zijn [=dan] hij ;

———————-
en zij [=’zielen’] zullen jubelend de [nieuwe-] hoogte van tsiun binnengaan ,  [=’als nieuw eden’]
[=als] toestromend naar de [eden-] goedheid van IEUE :
[=naar] het graan en [=naar] de nieuwe wijn en [=naar] de pure olie ;

 
[=dan] (..zullen zij..) (bni=eie) de kudde (-tzn !) (..worden..) [=als] (..mijn mensen..) ,
en hun adm-zielen zullen zijn [=zoals] bewaterde tuinen ,                  [=’vanwege nieuw lichaam’]
[=want] zij zullen nooit meer uitgeput zijn ;

 
13-14
.. en eindelijk is het paradijs weer hersteld :
then she-shall-rejoice virgin in·fluting and·choice-young-men and·old-ones together
and·I-turn mourning-of·them to·elation and·I-comfort·them and·I-make-rejoice·them
from·affliction-of·them and·I-satiate soul-of the·priests sleekness and·people-of·me with
goodness-of·me they-shall-be-satisfied averment-of ieue
Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together:
for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice
from their sorrow. And I will satiate the soul of the priests with fatness,
and my people shall be satisfied with my goodness, saith the LORD.
context : … and finally paradise is restored again :
…’priests’ has no use here ;
line ,
“then – the virgins – (will) rejoice – in=as the dancing , 
and the choice young men – and old ones , together ;
and=when I (will have) changed – their mourning – [=into] rejoicing ,        +
and=for I (will) comfort them – and I make them to rejoice – from their sorrow ;

 

 • [=’below : the line *must* contain a term relating to the next theme of part II ;
  line :]

I (will) satiate – the adamite-souls of – (..my people..) – (with) abundance  ,
and=when – (..they will return..) (shbo=shb) – (to) (..the [eden-] land of..) – my goodness ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Dan zullen de jonge vrouwen zich verblijden in een reidans ,
ook de jongemannen en de ouderen met elkaar . Ik zal hun rouw veranderen in vreugde ,
ik zal hen troosten , ik zal hen blij maken na hun verdriet .
Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed ,
mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden , spreekt de Heer .

“dan zullen de maagden zich verblijden [=als] het dansen ,
en de jonge mannen en de ouderen , samen ;
[=wanneer] ik hun rouw veranderd zal hebben in vreugde ,         +
[=want] ik zal hen troosten en hen blij maken na hun verdriet ;

 

 • [=’beneden : de zin *moet* een term bevatten die verwijst naar het thema van deel II ;
  zin :]

ik zal de adm-zielen van (..mijn mensen..) met overvloed verzadigen ,
[=wanneer] (.. zij terug zullen keren..) (shbo=shb) (naar) (..het [eden-] land..) van mijn goedheid ,
is de verklaring van IEUE ;

 
part II   —   deel II

 
15-16-17
… maar dan moet wel eerst het rouwende eden-land gerestaureerd worden :
thus he-says ieue voice in·Ramah he-is-heard plaint lamentation-of bitternesses
Rachel weeping over sons-of·her she-refuses to·to-be-comforted-of over sons-of·her
that there-is-no·him thus he-says ieue withhold-you ! voice-of·you from·lamentation
and·eyes-of·you from·tear that there-is hire for·contrivance-of·you averment-of ieue
and·they-return from·land-of one-being-enemy and·there-is expectation
for·hereafter-of·you averment-of ieue and·they-return sons to·boundary-of·them
Thus saith the LORD; A voice was heard in Ramah, lamentation, [and] bitter weeping;
Rahel weeping for her children refused to be comforted for her children,
because they [were] not. Thus saith the LORD; Refrain thy voice from weeping,
and thine eyes from tears: for thy work shall be rewarded, saith the LORD;
and they shall come again from the land of the enemy. And there is hope in thine end,
saith the LORD, that thy children shall come again to their own border.
‘rachel’, as -rahel ‘ewe’ , female deer ; no other usable root ;

 • context : … but then first the mourning eden-land will have to be restored :

line ,

 • [=’lines below : in several chapters , “the sons are responsible for the eden-land”,
  therefore turning the subject here into ‘the daughter of tsiun’ ;
  line :]

“thus – says – IEUE :
a voice – (is) heared – in Raamah ,                           [=’matrix-height (-rum) , Damascus region’]
a weeping – (as) a bitter – lamentation :
(.. the daughter of tsiun..) [=’eden-land’] – weeping – over – her sons ,           [=’the 144,000’]
she refuses – to be comforted – over – her sons , that=for – there-áre-no (sons) ;

 
thus – says – IEUE :
withold you ! – your voice – from lamenting , and your eyes – from tears ,
that=because – there is – payment – for your work , (is) the declaration of – IEUE ,
and=for they (will) return – [=out of] the land of – the adversary ;        [=’sons leaving earth’] 

 

 • [=’above : the “land of the adversary” is THIS EARTH ! ,
  see hR Introduction how nót God “made a covenant with Noah” ;
  line :]

and=so there is – hope – afterall for you , (is) the declaration of – IEUE ,
and=for – the sons – (will) return – to their territory :       +                   [=’to her as eden land’]
Zo zegt de Heer : er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween :
Rachel weent over haar kinderen . Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen ,
want zij zijn er niet meer . Zo zegt de Heer : bedwing uw stem van geween ,
en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heer .
Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, en er is hoop voor uw nakomelingen ,
spreekt de Heer , uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied .

 • [=’zinnen beneden : in verschillende hoofdstukken “zijn de zonen verantwoordelijk
  voor het eden-land”, wat het onderwerp hier “de dochter van tsiun” maakt ;
  zin :]

“zo zegt IEUE :
een stem wordt gehoord in Raamah ,                   [=’matrix-hoogte (-rum) , Damascus regio’]
een huilen , als de bittere rouwklacht :
(..de dochter van tsiun..) [=’eden-land’] huilt over haar zonen ,                       [=’de 144,000’]
zij weigert om getroost te worden over haar zonen , [=want] (zij) zijn-er niet ;

 
zo zegt IEUE :
bedwing uw stem van rouwklacht , en uw ogen van tranen ,
[=omdat] er loon is voor uw werk , is de verklaring van IEUE ,
[=want] zij zullen terugkeren [=uit] het land van de vijand ;           [=’zonen verlaten aarde’]

 

 • [=’zin boven : “het land van de vijand” is DEZE AARDE ;
  zie hR Introductie hoe niet Gód een verbond sloot met Noach ;
  zin :]

[=dus] er is alsnog hoop voor u , is de verklaring van IEUE ,
[=want] de zonen zullen naar hun gebied terugkeren :      +        [=’naar haar als eden land’]

 
18-19-20
… dan ándere rouwende stemmen – gehoord op deze aarde :
to-hear I-hear Ephraim condoling-himself you-disciplined·me and·I-am-being-disciplined
as·calf not he-is-taught restore-you·me ! and·I-shall-return that you ieue Elohim-of·me
that after to-turn-away-of·me I-regretted and·after to-be-informed-of·me I-slapped
on thigh I-am-ashamed and·moreover I-am-confounded that I-bear reproach-of
youths-of·me ?·son precious to·me Ephraim or child-of delectations that from·as-often-as
to-speak-of·me in·him to-remember I-am-remembering·him still on·so they-clamor
bowels-of·me for·him to-have-compassion I-am-having-compassion·him averment-of ieue
I have surely heard Ephraim bemoaning himself [thus]; Thou hast chastised me,
and I was chastised, as a bullock unaccustomed [to the yoke]: turn thou me, and I shall be turned;
for thou [art] the LORD my God. Surely after that I was turned, I repented; and after that
I was instructed, I smote upon [my] thigh: I was ashamed, yea, even confounded, because I did bear

the reproach of my youth. [Is] Ephraim my dear son? [is he] a pleasant child? for since I spake
against him, I do earnestly remember him still: therefore my bowels are troubled for him;
I will surely have mercy upon him, saith the LORD.
‘dear’ , H3357 yaqqir ‘dear’ 1x ; yaqar ‘precious’, several ;
‘pleasant’ , H8191 shaashuim ‘delight’, [1x Is.] ; unclear root combined with -im suffix ;
‘since’ , H1767 day ‘sufficiency, enough, as often as’ ,

 • context : … then óther mourning voices – heared upon this earth :

line , 
“I surely hear – (.. [each of-] the adm-souls..) [=’of the 144,000’] – condoling himself :
you [=IEUE] disciplined me ,
I got disciplined – as=like a calf – (which had to be) taught – to return [=’to eden’] ;
and=yes I (will) return – that=because – you – IEUE – (are) my deity ;

 • [=’above line :
  compare 27-28 lateron , where the (candidates for) the sons will be
  smitten and shattered – and after that are being restored as the sons :]

 
that=because – I (was) comfortable – [=in] – (..my wandering-astray..) ,
and=but after – understanding (it) [=’the return theme’] ,        +
I slapped – on – my thigh – (..+because of..) my shame ;
and indeed – I (am) confused ,      +
that=because – I (have to) bear – the reproach of – my youth ;                  [=’when not listening’]

 
(God speaks now,)
(..+this..) (..adm-soul..) – (is) a precious – son – to me , or=as – a delightful – child ;
that=because – everytime  – he – speaks of me [in right direction] ,      +
I surely remember him – again ;                                                 [=’to speak : per correct prophets’]
therefore – my inside – surely (will have) compassion (upon) him ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Ik heb zeker gehoord dat Efraïm zich beklaagt :
u hebt mij gestraft, ik ben gestraft als een ongetemd kalf .
Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heer mijn God .
Want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen .
Nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt, heb ik mij op de heup geslagen .
Ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, omdat ik de smaad van mijn jeugd meedraag.
Is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon, is hij voor mij niet een lievelingskind ?
Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem .
Daarom is mijn binnenste bewogen over hem ,
ik zal mij zeker over hem ontfermen , spreekt de Heer .

“zeker hoor ik (..[ieder van-] de adm-zielen..) [=’van de 144,000’] zichzelf beklagend :
u [=IEUE] hebt mij gedisciplineerd ,
ik werd gestraft [=als] een kalf dat geleerd moest worden [=om] [naar eden-] terug te keren ;
[=ja] , ik zal terugkeren [=want] u bent IEUE mijn godheid ;

 • [=’zin boven :
  vergelijk 27-28 verderop , waar (de kandidaten voor) de zonen gebroken
  en geslagen worden – om daaarna gerestaureerd te worden als zonen :]

 
[=omdat] ik me (wel) comfortabel voelde [=in] (..mijn afdwalingen..) ,
[=maar] na het begrijpen [=’het thema ‘terugkeer’] ,      +
sloeg ik mijzelf op de heup (..+vanwege..) mijn schaamte ;
en ik ben inderdaad in verwarring ,      +
[=omdat] ik de smaad van mijn jeugd moet dragen ;                      [=’de tijd van niet luisteren’]

 
(God spreekt nu,)
(..+deze..) (..adm-ziel..) is voor mij een dierbare zoon , [=als] een geliefd kind ;
[=omdat] iedere keer (wanneer) hij van mij spreekt [in goede richting] ,       +
ik mij hem weer herinner ;                                                        [=’spreekt : per correcte profeten’]
daarom zal mijn binnenste zeker ontferming over hem hebben ,
is de verklaring van IEUE ;

 
21-22
… maar de zonen moeten de weg naar eden gaan leren :
set-up-you ! for·you cairns place-you ! for·you fingerposts set-you ! heart-of·you
to·the·highway way you-went return-you ! virgin-of ishral return-you ! to cities-of·you
these until when ? you-shall-make-yourself-elusive the·daughter the·backsliding that
he-created ieue new-thing in·the·earth female she-shall-surround master
Set thee up waymarks, make thee high heaps: set thine heart toward the highway,
[even] the way [which] thou wentest: turn again, O virgin of Israel, turn again to these thy cities.
How long wilt thou go about, O thou backsliding daughter?
for the LORD hath created a new thing in the earth, A woman shall compass a man.
‘waymarks’ , H6725 tsiyyun ‘mark, marker’, unclear ;
‘high heaps’ , H8564 thamrur ‘guidepost’ 1x ; – thamar ‘palm tree’ ,
‘long’ H4970 mathay ‘how , how long, when’ ;
‘go about’ , H2559 chamaq ‘withdraw, turn away’ 1x ; no other root ; -chme ‘fury’ ? ;
‘new thing’ H2319 chadash ‘new’, moon and kindness cluster ;

 • context : … but the sons need to learn the way to eden :

line ,

 • [=’lines below : sounds very much like “mapping the regions in the other reality”..! ,
  line :

“station you ! – (..markers?..) – for yourself ,                                          [21+22 : restored]
place you ! – (..guidingposts?..) – for yourself ,
direct you ! – your heart – to the highway – [+as] the way – (which) you (must) go :
return you ! – [+to] (..the daughter of..) – (..tsiun..) [=’eden-land’] ,                                             
return you ! – to – this – (..land of you..) ;

 

 • [=’line below : option very possible – and see next 23-26 ;
  before the eden-land fell , she was nót ruled by ‘144,000 sons’ ;
  2) it can’t be “backsliding daughter” etc because previously God was kind to her ;
  daughter (-bth) is ‘sons’ (bn) ; ‘encompass’ (-subb) is ‘return’ (-shb) , etc ;
  line :]  

(..in the time..) – when – you (will have) returned (shubb=shb) , (you) (..sons..) of – (..Ishral..) ,
that=then – IEUE – (will have) created – a new (thing) – in=for the [eden-] land :
(..the innocent ones?..) (nqbe=nq)  – (..(will have) returned..) – [+as] the masterful-men ;     +

Richt u merktekens op, zet u wegwijzers neer . Richt uw hart op de gebaande weg ,
De weg die u bent gegaan . Keer terug, maagd Israël, keer terug naar deze steden van u.
Hoelang blijft u draaien , afvallige dochter ? Voorzeker, de Heer heeft iets nieuws
geschapen op de aarde : een vrouw zal een man omvatten .

 • [=’zinnen beneden : klinkt erg als “het in kaart brengen van de andere werkelijkheid”..! ,
  zin :]

“richt (..merktekens?..) voor uzelf op ,
plaats (..wegwijzers?..) voor uzelf ,
richt uw hart op de hoofdweg [+als] de weg die u (moet) gaan :
keer terug ! [+naar] (..de dochter van..) (..tsiun..) [=’eden-land’] ,
keer terug ! naar dit (..land van u..) ;

 

 • [=’zin beneden : een goede optie – zie volgende sectie 23-26 ;
  vóordat het eden land viel , werd zij niét geregeerd door ‘144.000 zonen’ ;
  2) voor syntax zie Engels ;
  zin :]

(..in de tijd..) wanneer u teruggekeerd (shubb=shb) zult zijn , (u) (..zonen van..) (..Ishral..) ,
[=dan] zal IEUE (iets) nieuws hebben geschapen [=voor] het [eden-] land :
(..de onschuldigen?..) (nqb=nq) (..zullen zijn teruggekeerd..) [+als] de meesterlijke-mannen ; 

 
23-24-25-26
… de zonen als co-voogden over het eden-land :
thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral further they-shall-say the·word
the·this in·land-of Judah and·in·cities-of·him in·to-reverse-of·me captivity-of·them
he-shall-bless·you ieue homestead-of righteousness mountain-of the·holiness
and·they-dwell in·her Judah and·all-of cities-of·him together farmers and·they-journey
in·the·drove that I-satiate soul faint and·every-of soul she-pines I-fill on this I-awoke
and·I-am-seeing and·sleep-of·me she-was-congenial to·me :
Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; As yet they shall use this speech
in the land of Judah and in the cities thereof, when I shall bring again their captivity;
The LORD bless thee, O habitation of justice, [and] mountain of holiness. And there shall dwell
in Judah itself, and in all the cities thereof together, husbandmen,
and they [that] go forth with flocks. For I have satiated the weary soul, and I have replenished
every sorrowful soul. Upon this I awaked, and beheld; and my sleep was sweet unto me.
‘husbandmen’, H406 ikkar ‘plowman , Akk. ‘official’ ;
‘go forth’ , H5265 nasa ‘start journeying’, ; is nasa ‘lift up, set, give’ cluster 5375 ? ;

 • context : … the sons as (secondary) caretakers of the eden-land :

line ,

 • [=’lines below : we had other chapters “where the sons restore the eden land”
  and even “call her to go up to the wilderness” (place of new eden in the north) ;
  line :]

“(..because..) (ke=ki) – IEUE – of hosts , the deity of – [eden-] Ishral , says :
(..in that time..) (oud=oth) – they [=’sons’] (shall) say – these – words [in right direction]       +
in=to (..the daughter..) of – (..tsiun..) – and=as the [eden-] (..land..) ,  
in=when [=they] (will) return [=’undo’] – [=her] captivity :
IEUE – blesses you , (you) righteous – habitation of – the sacred – mountain [=’tsiun’] ;

 
and=for – (..your people..) [=’as eden-Ishral’] – (will) dwell – in [=you] ,
and=as all of – (..Ishral..) [=’Originals’]      +
united (with) (!) – (..their adm-souls..) – and=as – the (..returning..) – flock ;
——————–                                                                                                [above 23+24 : restored]
that=because – [=he] [=IEUE] (will) satiate – the weary – [saved-] adm-souls ,     +
and=as filling – all – the fainting – adm-souls ;
upon – this – I [‘Jeremiah’] woke up – and=from the seeing [=’probably : dream’] ,
and (it had been) – a pleasant – sleep – to me ;

Zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël :
Zij zullen in het land Juda en in zijn steden dit woord zeggen, wanneer ik een omkeer
zal brengen in hun gevangenschap : moge de Heer u zegenen ,
woonplaats van gerechtigheid , heilige berg .
Daarin zullen Juda en al zijn steden met elkaar wonen , akkerbouwers en wie met de
kudde rondtrekken . Want ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig
geworden ziel heb ik met voedsel vervuld .
Hierop ontwaakte ik en ik keek. Mijn slaap was mij aangenaam geweest .

 • [=’zinnen beneden : we hadden andere hoofdstukken waar “de zonen het eden-land
  restaureren en haar oproepen om naar de wildernis te gaan” (plaats van nieuw eden) ;
  zin :]

“(..omdat..) (ke=ki) IEUE van de legermachten , de godheid van [eden-] Ishral zegt :
(..in de tijd..) zullen zij [=’zonen’] deze woorden [in goede richting] zeggen     +
[=tot] (..de dochter..) van (..tsiun..) [als] het [eden-] (..land..) ,
[=wanneer] [=zij] de [om-] keer in [=haar] gevangenschap zullen brengen :
IEUE zegent u , (u) rechtvaardige woonplaats van de heilige berg [=’tsiun’] ;

 
[=omdat] (..uw mensen..) [=’als eden-Ishral’] in [=u] zullen wonen ,
[=als] heel (..Ishral..) [=’Originelen’]       +
verenigd (met) (!) (..hun adm-zielen..) [=als] de (..terugkerende..) kudde ;
——————–                                                                                                [23+24 boven : hersteld]
[=want] [=hij] [=IEUE] zal de vermoeide [geredde-] adm-zielen verzadigen ,     +
[=als] het vullen van alle treurende adm-zielen ;
hierop ontwaakte ik [=’Jeremia’] [=uit] het zien [=’waarschijnlijk : droom’] ,
en de slaap (was) aangenaam (geweest) voor mij ;
 

 
part III (restart)   —   deel III (herstart)

 
27-28
…het Oordeel begint met de afbraak van de 144,000 – maar dan hun restauratie :
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-sow house-of ishral and house-of Judah
seed-of human and·seed-of beast and·he-becomes as·which I-was-alert over·them
to·to-pluck-up-of and·to·to-break-down-of and·to·to-demolish-of and·to·to-destroy-of and
to·to-smash-of so I-shall-be-alert over·them to·to-build-of and·to·to-plant-of averment-of ieue
Behold, the days come, saith the LORD, that I will sow the house of Israel and the house of Judah
with the seed of man, and with the seed of beast. And it shall come to pass, [that] like as I have
watched over them, to pluck up, and to break down, and to throw down, and to destroy,

and to afflict; so will I watch over them, to build, and to plant, saith the LORD
‘watched over’ , H8245 shaqad ‘to watch (over)’, used in Jer. , as one expression ; 

 • context : … the Judgment starts with the 144,000 being smitten – but then restored :

line ,

 • [=’compare 1 Peter 4 “judgment must begin at the house of God” ;
  note how the reason for the smiting is given – because of being a mixture ;
  line :]

“behold ! , the days – (will) come , (is) the declaration of – IEUE ,                        [=’count: 1x’]
and=that I (will) winnow – [the candidates for-] the house – Ishral – and the house – Judah ,
(who are) the [present-] offspring of – the adm-human – and of – an animal :             [=’sic !’]

 
and=for it (will) happen – (that) (just) [=like] – I (will) watch over – them      +
[=when] (..+they..) (are) rootedup – and broken down ,   +
demolished – and destroyed – and smashed ,      +

 
(..likewise..) I (shall) watch over – them – (being) build-up – and (being) planted ,
(is) the declaration of – IEUE ;                                                [=’to become the factual 144,000’]

(Belofte van een nieuw verbond)
Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda
bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van dieren .
Dan zal het gebeuren, dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten,
zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken ,
om omver te halen en te vernielen, en hun kwaad te doen, spreekt de Heer .

 • [=’vergelijk 1 Petrus 4 “oordeel moet beginnen bij het huis van God” ;
  merk de reden op voor het afbreken – vanwege ‘vermenging’ ;
  zin :]

“zie ! , de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,                                 [=’telling: 1x’]
[=dat[ ik [de kandidaten voor-] het huis Ishral en het huis Judah zal dorsen ,
(die) de [huidige-] nakomelingen van de adam-mens en van een dier zijn :              [=’sic !’]

 
[=want] het zal gebeuren dat (net) [=zoals] ik over hen zal waken    +
[=wanneer] (..+zij..) ontworteld en afgebroken worden ,
geruïneerd en vernield en omver gehaald ,       +

 
zo zal ik ook over hen waken dat zij opgebouwd en geplant zullen worden ,
is de verklaring van IEUE ;                                            [=’om de feitelijke 144,000 te worden’]

 
29-30
… vanaf dat moment ‘stopt’ het huidige (Evangelie-) verbond :
in·the·days the·they not they-shall-say further fathers they-ate unripe-grape and·teeth-of
sons they-are-being-blunted but rather man in·depravity-of·him he-shall-die every-of
the·human the·one-eating the·unripe-grape they-shall-be-blunted teeth-of·him
In those days they shall say no more, The fathers have eaten a sour grape,
and the children’s teeth are set on edge. But every one shall die for his own iniquity:
every man that eateth the sour grape, his teeth shall be set on edge.
context : … from that moment the present (Gospel-) covenant ‘will cease’ :
line ,

 • [=’important : the above title is NOT heresy :
  Christ himself tells in Dan.10:14 “that the sacrifice will cease”
  (explaining the same line in Dan.9 – and will have factually stopped at the abomination) ,
  since the reason this world cán get dark is the ceasing of the sacrifice ;
  it does NOT mean that souls won’t be saved anymore , but it’ll come with a price …
  below :
  the “unripe grapes” represent “current teachings , interpretations”,
  read : as the present interpretation of “only the Gospel matters”
  (these current teachings indeed pass on from generation to generation) ;
  but from now onwards , each soul herself will be accountable for adhering their choice;
  line :]

“in – those – days – [=it] (will) – not – (be) said – anymore :
the fathers – ate – unripe grapes – and=so the teeth of – the sons – became roughened ;

 
but – instead :
each – (shall) die – in=for his [-or her] (own) depravity ,                   [=’die – per Revelation’]    
[+as] every – human – (who will [keep on-]) eating – unripe grapes     +
(shall have) roughened – teeth ;

In die dagen zullen zij niet meer zeggen : de vaders hebben onrijpe druiven gegeten ,
en de tanden van de kinderen zijn stroef geworden.
Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven.
Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen stomp worden .

 • [=’waarom de titel GEEN ketterij is , zie Engels ;
  beneden : de : “onrijpe druiven” zijn ‘huidige leringen , overtuigingen’ ,
  lees : als de huidige interpretatie van “alleen het Evangelie is belangrijk”
  (die huidige leringen gaan inderdaad over van generatie op generatie) ;
  maar van nu af aan zal iedere ziel verantwoordelijk zijn voor het volgen van onwaarheid ;
  zin :]

“in die dagen zal [=er] niet meer gezegd worden :
de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten ,     +
[=dus] zijn de tanden van de zonen stroef geworden ;

 
maar in plaats daarvan :
ieder zal sterven [=vanwege] zijn (eigen) ongerechtigheid ,     [=’sterven – per Openbaring’]
[+als] ieder mens die onrijpe druiven (blijft) eten      +
stroeve tanden zal hebben ;

 
31-32
… maar er wordt een nieuw soort verbond voorbereid :
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-cut with house-of ishral and·with
house-of Judah covenant new not as·the·covenant which I-cut with fathers-of·them
in·day-of to-hold-fast-of·me in·hand-of·them to·to-bring-forth-of·them from·land-of Egypt
which they they-annulled covenant-of·me and·I I-possessed in·them averment-of ieue
Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel,
and with the house of Judah: Not according to the covenant that I made with their fathers
in the day [that] I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt;
which my covenant they brake, although I was an husband unto them, saith the LORD:

 • context : … but a new type covenant is being prepared :

line ,
31 “behold ! , the days – (will) come , (is) the declaration of – IEUE ,                  [=’count: 2x’]
[=that] – I (will) make – a néw [-type] – covenant ,       +   
(..+first..) with – the house – Ishral – and the house – Judah :     +                    [=’the 144,000’]

————————-                                                                                          [32 below : corruption]
32 [deleted line]

 • [=’we havent deleted it “because it conflicts with the interpretation of this chapter”,
  but because this line kept on being a problem – and therefore a suspected corruption :
  we are at this point virtually pást Revelation , and it just doesn’t make Sense
  that “the Exodus fathers” are dragged in the theme now , not even “the 500 BC fathers” :
  Esau added line 32 so that “the Gospel” would seem the theme in next 33
  (and considered all commentaries , he succeeded …) ;

Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda
een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb
op de dag dat ik hun hand vastgreep om hem uit het land Egypte te leiden –
mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer .

31 “zie ! , de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,                              [=’telling: 2x’]
[=dat] ik een niéuw [-type] verbond zal sluiten ,       +  
(..+eerst..) met het huis Ishral en het huis Judah :       +                                       [=’de 144,000’]
————————                                                                                            [32 beneden : corrupt]
32 [verwijderde zin]

 • [=’het is geen verwijderen “omdat het niet past bij de interpretatie van dit hoofdstuk” ,
  maar omdat de zin problematisch bleef – en daarom verdacht was , als corruptie :
  op dit punt zijn we praktisch voorbíj Openbaring , en het is onzinnig om nu nog
  de ‘Exodus vaderen’ erbij te slepen , zelfs niet de ‘500 BC vaderen’ :
  Esau heeft 32 toegevoegd om het thema ‘het Evangelie’ te laten lijken in volgende 33
  (en gezien alle commentaren is het hem ook gelukt …) ;

 
33-34
… als het verbond in nieuw eden :
that this the·covenant which I-shall-cut with house-of ishral after the·days the·they
averment-of ieue I-give law-of·me in·within-of·them and·on heart-of·them I-shall-write·her
and·I-become to·them for·Elohim and·they they-shall-become to·me for·people and·not
they-shall-teach further man associate-of·him and·man brother-of·him to·to-say-of
know-you ! ieue that all-of·them they-shall-know me from·the·small-one-of·them and·unto
great-one-of·them averment-of ieue that I-shall-pardon to·depravity-of·them
and·to·sin-of·them not I-shall-remember further
But this [shall be] the covenant that I will make with the house of Israel; After those days,
saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts;
and will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man
his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me,
from the least of them unto the greatest of hem, saith the LORD:
for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more

 • context : … as the covenant in new eden :

line ,    
“(..as..) the [new-] covenant       +
which – I (will) make – with – the house – [=Jacob]     +                [=’all to-be saved souls’]
after – those – days ,                                                                                   [=’after Revelation’] 
(is) the declaration of – IEUE :

 • [=’above :
  now the context runs properly : the same covenant made with the 144,000
  is now also made with the millions of saved souls :]

 
I (will) place – my law – in their inside , and – (will) write her – on=in – their heart ,
and I (will) be – the deity – to them , and they – (will) be – the people – to me ;

 
and – each – (will) not – teach – his associate – anymore , [=nor] – a man – his brother ,
saying : get to know you ! – IEUE ;
that=because – all of them – (shall) know – me ,
from their little ones – unto – their great ones , (is) the declaration of – IEUE ;

 
that=because – I (will have) forgiven – their depravity ,                     [=’having this body’]
and=as their sin [=’corrupt eden-life’] – (which) I (shall) – not – remember – anymore ;

Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal ,
spreekt de Heer : ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven .
Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn .
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen
door te zeggen : ken de Heer , want zij zullen mij allen kennen , vanaf hun kleinste tot
hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven
en aan hun zonde niet meer denken .

“(..als..) het verbond      +
dat ik na die dagen       +                                                                            [=’na Openbaring’]
zal sluiten met het huis [=Jacob] ,                                   [=’alle zielen die gered worden’]
is de verklaring van IEUE :

 • [=’boven :
  nu loopt de context goed : hetzelfde verbond dat met de 144,000 gemaakt was
  wordt nu ook gesloten met de miljoenen geredde zielen :]

 
ik zal mijn wet in hun binnenste geven , en haar in hun hart schrijven ,
en ik zal de godheid voor hen zijn , en zij zullen mijn mensen zijn ;

 
en ieder zal zijn naaste niet meer leren , [=noch] een man zijn broeder ,
zeggend : u moet IEUE gaan kennen ;
[=omdat] zij allen mij zullen kennen ,
vanaf hun kleinsten tot aan hun grootsten (toe) , is de verklaring van IEUE ;

 
[=want] ik zal hen hun ongerechtigheid hebben vergeven ,   [=’dit lichaam hebbend’]
[=als] hun zonde [=’corrupt eden-leven’] die ik mij niet meer zal herinneren ;

 
part IV  (difficult / corrupted)   —   deel IV  (moeilijk / gecorrumpeerd)

 
35-36-37
thema : … deze zinnen als introductie van het thema :
thus he-says ieue one-giving sun for·light by-day statutes-of moon and·stars for·light
night one-splitting-apart the·sea and·they-are-clamoring billows-of·him ieue-of hosts
name-of·him if they-are-being-removed the·statutes the·these from·to·faces-of·me
averment-of ieue moreover seed-of ishral they-shall-cease from·to-bebc-of nation
to·faces-of·me all-of the·days thus he-says ieue if they-are-being-measured heavens
from·to·up·ward and·they-are-being-investigated foundations-of earth to·below moreover
I I-shall-reject in·all-of seed-of ishral on all-of which they-do averment-of ieue
Thus saith the LORD, which giveth the sun for a light by day, [and] the ordinances of the moon
and of the stars for a light by night, which divideth the sea when the waves thereof roar;
The LORD of hosts [is] his name: If those ordinances depart from before me, saith the LORD,
[then] the seed of Israel also shall cease from being a nation before me for ever. Thus saith the LORD;
If heaven above can be measured, and the foundations of the earth searched out beneath,

I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done, saith the LORD.
‘cast off’ , H3988 maas ‘reject, despise’ ;

 • context : … these lines as introduction of the theme :

line ,

 • [=’for eden’s sun and moon as binary system (both passing thróugh the eden-house)
  see Henoch’s descriptions + chapter in index (and Rg-Veda section) ;
  divide the sea : to restore new-eden again in the middle of the Dualistic realm :]

“thus – says – IEUE ,
the one (who will) place – the [real-] sun – for the light – by day ,
[+and] the fixed order of – the [real-] moon , and the stars , for – the light – by night ,
(who will) divide – the sea  [=’matrix-dimension’] – [=so] – his waves – (will) [+not] – roar ,
IEUE of – hosts – (is) his name :

————————

 • [=’below lines :
  situation is ‘the other reality’ now , not a “roses are red , violins are blue , …”,
  it is not “IF can be measured”, because in next 38-39 is the act of measuring ! ;
  the nations of spirits will return in next line 40
  line :]

36 (..and..) these – fixed orders – (will) [+not] (am=la) – (be) removed – from before me ,
(is) the declaration of – IEUE ,
(..when..) – the nations [=’of spirits’] – (will have) ceased – to exist – in front of me     +
(..in those?..) – days ;

 
37 thus – says – IEUE :                                                                                                 [36 + 37 : attempt]
(..then..) (am=ki) – [+I] (will) measure – the heavens – above ,
and – [+I] (will) explore – the foundations – below – of – the [new eden-] land ,

 
(..and I (will) restore?..) – (..all of?..) – (………..) – (……….) ,
(..when?..) – (..all of?..) – (..[eden-] Ishral?..) – (..(will be) saved?..) (osh=iash) ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Zo zegt de Heer, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van de maan
en de sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen ,
Heer van de legermachten is zijn naam .
Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heer,
dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn ,
Alle dagen ! Zo zegt de Heer : als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden
en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden ,
dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen ,
om alles wat zij gedaan hebben , spreekt de Heer .

 • [=’voor eden’s zon en maan als binair systeem (beiden reizen dóor het eden-huis)
  zie Henoch’s beschrijving + hoofdstuk in index (en in Rg-Veda sectie) ;
  splijten van de zee : nieuw-eden herstellend in het midden van de Dualistische dimensie :]

“zo zegt IEUE ,
degene die de [echte-] zon zal plaatsen voor het licht overdag ,
[+en] de vaste orde van de [echte-] maan , en van de sterren , voor het licht in de nacht ,
die de zee [=’matrix-dimensie’] zal splijten [=zodat] zijn golven niet zullen bruisen ,
IEUE van de legermachten is zijn naam :

———————–

 • [=’zinnen beneden : zie Engels :]

36 (..en..) deze vaste orders zullen [+niet] van voor mijn aangezicht worden verwijderd ,
is de verklaring van IEUE ,
(..wanneer..) de naties [=’van geesten’] opgehouden zullen zijn te bestaan     +
voor mijn aangezicht (..in die?..) dagen ;

 
37 zo zegt IEUE :                                                                                                  [36 + 37 : poging]
(..dan..) (am=ki) zal [+ik] de hemel boven uitmeten ,
en [+ik] zal de fundamenten beneden van het [nieuw-eden-] land verkennen ,

 
(..en ik zal – al de?..) – (…………) – (……….) – (..restaureren?..) ,
(..wanneer?..) – (..heel?..) – (..[eden-] Ishral?..) – (..verlost zal zijn?..) (osh=iash) ,
is de verklaring van IEUE ;    

 
38-39
… de regio van nieuw-eden wordt opgemeten :                                  (corrupt)
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·she-is-built the·city to·ieue
from·tower-of Hananel gate-of the·corner and-he-goes-forth further tape-of
the·measurement in-front-of·him on hill-of Gareb and·he-turns-around Goah·ward
Behold, the days come, saith the LORD, that the city shall be built to the LORD
from the tower of Hananeel unto the gate of the corner. And the measuring line
shall yet go forth over against it upon the hill Gareb, and shall compass about to Goath.
‘hananeel’, H2606 chananel ; gracious+deity ; but Zerubbabel was nót ‘gracious’ ;
‘gareb’ , H1619 gareb ; 1618 -garab ‘eczema, scab’ ;
‘goath’, H1601 goah 1x ; 1600 gaah ‘to low [as cattle]’ 2x ; ge ‘proud’ 1x ; geah, geeh ‘proud’

 • context : … the region of new-eden is measured out :                       (corrupt)
  … similar theme in Zech. 14 ,
  but there (also) corrupted ;

line ,
“behold ! , the days – (will) come , (is) the declaration of – IEUE ,                         [‘count: 3x’]
and=that – the (..[eden-] land..) – (will be) re-built – [=to] IEUE    +                         [=’line 23’]
[=upon] the tower – (..Zerubbabel..) ,       +

———————-                                                                                                  [below : impossible]

 • [=’above : there is no other ‘tower’ we saw in prophets but “the Zerubbabel standard”
  carrying the new eden-house in the north (see diagram in annex) ;
  yet below is impossible to restore because we can’t know what was intended ;
  line :]

(..at the main?..) – (..[dimensional-] gate?..) ;
and – the measuring – line [‘as vector’] – goes forth – further – (…………) ,
(..unto?..) – (…………) – and=as? (…………) – (..towards?..) (………..) ;

Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat de stad herbouwd zal worden voor de Heer ,
van de Hananaëltoren tot aan de Hoekpoort ,
en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor ,
tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa .

“zie ! , de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,                               [=’telling: 3x’]
[=dat] het (..[eden-] land..) her-bouwd zal worden tot IEUE     +                             [=’zin 23’]
[=op] de toren (..Zerubbabel..) ,     +                                    [=’het nieuw-eden huis dragend’]

———————                                                                                           [beneden : onmogelijk]

 • [=’zie Engels :]

(..(waar) de belangrijkste?..) – (.. [dimensionele-] poort (is)?..) ;
en het meetlint [=’als vector’] zal verder gaan (………..) ,
(..tot aan?..) – (………….) – en=als? (..richting?..) – (………….) ;

 
40
het ‘valse oosten’ (-qdm) – als het gebied tussen eden en de Hemel in :            
and·all-of the·vale the·cadavers and·the·greasy-ash and·all-of the·plantations unto
watercourse-of Kidron unto corner-of gate-of the·horses east·ward holiness to·ieue
not he-shall-be-plucked-up and·not he-shall-be-demolished further for·eon
And the whole valley of the dead bodies, and of the ashes, and all the fields unto
the brook of Kidron, unto the corner of the horse gate toward the east, [shall be] holy
unto the LORD; it shall not be plucked up, nor thrown down any more for ever.
‘dead bodies’, H6297 peger ‘carcass’ ; H6296 pagar ‘exhausted’ 2x [no proph.] ,
paga ‘to meet, reach’ ; seems to be the only term ;
‘ashes’ , H1880 deshen ‘ashes, fatness [abundance’, both used in this Jer. ,
‘fields’ , H8309 sherem-ah ‘field’ 1x , said error for -shedemah ‘field’;

 • context : … the ‘false east’ (-qdm) – as the region between eden and Heaven :

line ,

 • [=’below : see diagram in annex ;                                                                        [our interpretation]
  the idea must be that the spirits “conquered this region just in front of Heaven”
  (as their base to try feed off eden…?) , 
  for Henoch mentions “how their tree of good and evil is there” (in the false east) ;
  we can’t be sure – but it is *possible* that the first half will be the valley of the slain ,
  while the second half will be clean (because it’s in front of Heaven) ? ;
  line :]

              
“and the whole – [Armageddon-] valley – (with) the dead [spirits-] bodies – and the ashes ,
and=as the whole – field – unto – the brook – Kidron (-qd*run) ,         [=’halfway the false east?’]
(..in front of?..) (phn=phn) – (..the field?..) – towards the [real-] east (-mzrch)  +        [=’Heaven’]  
(will be) sacred (-qd*sh) – to IEUE :
it [=’the region’] (will) – not – (be) plucked up     +                                       [=’conquered by spirits’]
[=nor] – (be) thrown down – anymore , for ever .

Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron ,
tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de Heer zijn.
Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken .

 • [=’zie diagram en Engels :]                                                                           [onze interpretatie]

“en de hele [Armageddon-] vallei (met) de dode [geesten-] lichamen en de as ,
[=als] het hele veld tot aan de beek Kidron (-qd*run) ,                          [=’halverwege valse oosten?’]
(..gelegen vóor?..) (phn=phn) – (..het veld?..) richting het [echte-] oosten (-mzrch)[=’de Hemel’]
zal heilig (-qd*sh) zijn voor IEUE :
het [=’de regio’] zal niet meer weggerukt worden     +                                [=’veroverd door geesten’]
[=noch] afgebroken worden – voor eeuwig .

 


03.08.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
18-25.06june.2020   —   submitted as second version , and definitive , after clean up

 
 
annex :
 

Jer.30 : ‘Jacob in de tijd
van zijn benauwdheid’ :
omdat de adm-ziel van dit
lichaam gescheiden wordt
(+belofte van nieuw lichaam)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)

Jer.30 : ‘Jacob in de tijd
van zijn benauwdheid’ :
omdat de adm-ziel van dit
lichaam gescheiden wordt
(+belofte van nieuw lichaam)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
previous couple of chapters turned back
to the situation of 500 BC Judah ;
where in 29 “the return from the exile”
was promised : this chapter juxtaposes that
with ‘the saved adm-souls returning to éden’ :
title :
the ‘time of Jacob’s trouble’ —
because the soul will be separated from this
no-good type mortal present body , by death ;
(same theme as in Gaia chapter)

 
+ promise of the souls receiving their Original
+ “who of you (sons) will draw close to Me
(in order to start the restoration of eden) ?” ;

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup ; was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… de vorige paar hoofdstukken keerden terug naar de situatie van 500 BC Judah ;
waar in 29 “de belofte van terugkeer uit de ballingschap” werd beloofd ,
vergelijkt dit hoofdstuk die belofte met “de terugkeer van zielen naar éden” :

 

… de zielen [als ‘Jacob’] zullen van dit huidige waardeloze lichaam afgesneden worden
door middel van lichamelijk sterven ; daarop volgt de belofte dat zij hun Origineel krijgen ;
(zelfde thema als in Gaia hoofdstuk)
+ “wie van jullie (zonen) zal Mij naderen (opdat het herstel van eden zal beginnen) ?”

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijkertijd definitieve versie , na opruimen ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 30

1-2-3
context : … inleiding :
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue to·to-say-of thus
he-says ieue-of ishral to·to-say-of write-you ! for·you all-of the·words which I-speak
to·you to scroll that behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-reverse captivity-of
people-of·me ishral and·Judah he-says ieue and·I-restore·them to the·land which I-gave
to·fathers-of·them and·they-tenant·her
The word that came to Jeremiah from the LORD, saying, Thus speaketh the LORD God of Israel,
saying, Write thee all the words that I have spoken unto thee in a book. For, lo, the days come,

saith the LORD, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the LORD:
and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.

 • context : introduction :

line ,
“the word [in right direction] – [=of] – IEUE – becomes – to – Jeremiah , saying :
thus – says – IEUE , the deity of – [eden-] Ishral :
————————
write you ! – for yourself – the words [in right direction] – which – I speak [in right direction]     +
to=on – a scroll ;

 • [=’above line :
  very doubtful — this chapter won’t refer báck to any ‘scroll’ (unlike the setup of Jer. 25) ;
  it is very possible that Esau added this line “to disarm suspicion about his corrupted theme” ;
  below : “the land I gave to the fathers” is always ‘eden’ :]

———————–
(that=because) – behold ! ,
the days – (will) come , (is) the declaration of – IEUE ,
and=that I (will) return [=’undo’] – the captivity of – my people – [=Jacob] [=’all to-be saved souls’] ,
and I (make) them to return – to – the [eden-] land – which – I gave [=’promised’] – to their fathers ,
and they (will) inherit her ;

(Profetie van verlossing)
Het woord dat van de Heer gekomen is tot Jeremia : zo zegt de Heer, de God van Israël :
schrijf voor u al de woorden die ik tot u gesproken heb, in een boek . Want zie, er komen dagen,
spreekt de Heer, dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk, Israël en Juda,
zegt de Heer, en ik zal hen terugbrengen naar het land dat ik hun vaderen gegeven heb,
en zij zullen het in bezit nemen .

“het woord [in goede richting] komt [=tot] Jeremiah , zeggend :
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral :
————————
schrijf voor uzelf de woorden die ik spreek [in goede richting] [=op] een [boek-] rol ;

 • [=’zin boven :
  erg onzeker – er zal in dit hoofdstuk niet terug worden verwezen naar ‘een rol’
  (zoals bv. in Jer.15) ; het is goed mogelijk dat Esau deze zin heeft toegevoegd
  met de bedoeling om “verdenking van zijn corrupt thema te ondermijnen” ;
  beneden : “land gegeven aan vaderen” is altijd ‘eden’ :]

————————
(=want) zie ! ,
de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] ik de gevangenschap van Jacob [=’alle zielen die gered worden’] (..ongedaan zal maken..) ,
en ik doe hen terugkeren naar het [eden-] land dat ik hun vaderen heb gegeven [=’beloofd’] ,
en zij zullen haar in bezit nemen ;

 
4-5-6-7
… want Jacob zal het moeilijk krijgen – in de tijd van Openbaring :
and·these the·words which he-spoke ieue to Israel and·to Judah that thus he-says
ieue voice-of trembling we-hear afraidness and·there-is-no peace ask-you ! please !
and·see-you ! if one-giving-birth male for-what-reason I-see every-of master hands-of·him
on loins-of·him as·the·woman-giving-birth and·they-are-turned all-of faces to·mildew
woe ! that great the·day the·he from·there-is-no like·him and·season-of distress she
to·Jacob and·from·her he-shall-be-saved
And these [are] the words that the LORD spake concerning Israel and concerning Judah.
For thus saith the LORD; We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.
Ask ye now, and see whether a man doth travail with child? wherefore do I see every man
with his hands on his loins, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness?
Alas! for that day [is] great, so that none [is] like it: it [is] even the time of Jacob’s trouble;
but he shall be saved out of it.

 • context : … because there will come a tough time for Jacob – during Revelation :

line ,

 • [=’line 4 : the theme is ‘Jacob’ ; Esau added 4 to make sure his lie would be followed ;
  while any superfluous type line like this repeat never appears (neither per syntax) ;
  line :]

4 [deleted line]                                                                                             [<< was corrupt]
————————

5 “that=because – thus – says – IEUE :
we (will) hear – [+their] voices – trembling – (of) fear , and=for there-(will be)-no – peace ;
ask yourself – please ! , and see – if – a male – (can) give birth ? ,
(..yet..) – [=we] (will) see – each – [=man] – (with) his hands – [=upon] – his loins ,     +
as=like a woman giving birth ,
and – all – faces – (will) turn – pale ;

 
woe ! – [=to] (ki=al) – that – day ! ,                                                            [=’Revelation’]
[=because] – there-(will be)-none – like it :
(..(it will) be..) (eia=eie) – the time of – trouble – to Jacob ;                [=’oppression’]
and=yet – he (will be) saved – [=out of] it ;

Dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft tot Israël en Juda .
Want zo zegt de Heer : een schrikwekkende stem hebben wij gehoord ,
Angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan ? Waarom heb ik dan
iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom
zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken ? Wee ! want die dag is groot , er is er geen als hij.
Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob , toch zal hij daaruit verlost worden .

 • [=’zin 4 : het thema is ‘Jacob’ ; Esau voegde deze toe om zeker te zijn dat zijn leugen
  gevolgd zou worden ; bovendien komt dit type overbodige zin nergens voor ;
  zin :]

4 [verwijderde zin]                                                                                           [<< was corrupt]
———————–

5 “[=want] zo zegt IEUE :
wij zullen [+hun] stemmen horen die trillen van angst , [=omdat] er-geen vrede zal zijn ;
vraag uzelf af , alstublieft ! , en zie of een man baren kan ? ,
(..en toch..) zullen [=wij] iedere [=man] zien (met) zijn handen [=op] zijn heupen ,     +
[=zoals] een vrouw die een kind krijgt ;

 
wee die dag ! ,                                                                                                   [=’Openbaring’]
[=want] er-zal er geen zijn zoals hij :
(..het zal..) (eia=eie) de tijd van benauwdheid zijn [=voor] Jacob ;       [=’verdrukking’]
[=en toch] zal hij [=daaruit] verlost worden ;

 
8-9-10-11
… want Jacob (als adm-zielen) zullen uit dit type lichaam verlost worden :
and·he-becomes in·the·day the·he averment-of ieue-of hosts I-shall-break-down
yoke-of·him from·on neck-of·you and·bonds-of·you I-shall-pull-away and·not
they-shall-make-serve in·him further alien-ones and·they-serve ieue Elohim-of·them and
David king-of·them whom I-shall-raise-up for·them and·you must-not-be you-are-fearing
servant-of·me Jacob averment-of ieue and·must-not-be you-are-being-dismayed ishral that
behold·me ! saving-of·you from·afar and seed-of·you from·land-of captivity-of·them
and·he-returns Jacob and·he-is-quiet and·he-is-tranquil and·there-is-no one-making-tremble
that with·you I averment-of ieue to·to-save-of·you that I-shall-make finish in·all-of the·nations
which I-scattered·you there yea you not I-shall-make finish and·I-discipline·you for·the·judgment
and·to-hold-innocent not I-am-holding-innocent·you
For it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, [that] I will break his yoke from
off thy neck, and will burst thy bonds, and strangers shall no more serve themselves of him:
But they shall serve the LORD their God, and David their king, whom I will raise up unto them.
Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith the LORD; neither be dismayed, O Israel:

for, lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity; and Jacob shall
return shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make [him] afraid.
For I [am] with thee, saith the LORD, to save thee: though I make a full end of all nations
whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee: but I will correct thee
in measure, and will not leave thee altogether unpunished.

 • context : … because Jacob (as adm-souls) will be saved out of this type body :

line ,
and=for (it will) happen – in – that – day , (is) the declaration of – IEUE ,
(that) I (will) break – [=his] [=’Jacob’s] yoke [=’this present body for the adm-soul’] ,       +
and=as pulling away – [=his] bonds ;
and=so (that) strangers [=’spirits’] – (will) not – (be) served – [=by] him [=’Jacob’] – anymore ;

 
and=but [=he] [=’Jacob as adm-souls’] (will) serve – IEUE – [=his] deity ,
and=as – (..my people..) – (.. [eden-] Ishral [=’Original + soul’]..) – whom – I (will) raise up ;

 
and=therefore – (it) must not be – (that) you fear , my servant – Jacob ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and (it) must not be – (that) you (would be) confused , (..you remnant..) ;                 [=’per Micah 2’]

 

 • [=’above : the soul will receive her new body (as ‘the Original’ ) ;
  below : clearly “this earth” is meant (and see hR Introduction) ,
  as the soul imprisoned in this body – and the latter on this earth ;
  line :

that=because – behold ! , [+I] (will) save you – (..who ..) (m=mi) – (are) far away ,         [=’on earth’]
and=as – you the descendants [=’as souls’] – [=out of] – their – prison – land [=’planet’][=’earth’]
and Jacob – (will) return [=’to eden’] – and (will have) rest – and (will) settle (there) ,
and there-(will be)-no – one (who) (will make him) afraid ;

 
that=because – I (will be) – with you , (is) the declaration of – IEUE , [=for] to save you ,
[=when] – I (will) make – an end – [=to] all – the nations – [=where] – you (will be) scattered (in) ,
(..but..) (ak=ki) – I (will) – not – make – an end – (to) you :
and=yet I (will) discipline you – for=as the judgment (over you) ,   
and=for – I (will) certainly not hold you innocent :        +

Want op die dag zal het geschieden, spreekt de Heer van de legermachten,
dat ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren .
Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de Heer,
hun God, dienen, en hun Koning David, Die ik hun zal doen opstaan .
U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jakob, spreekt de Heer, wees niet ontsteld,
Israël, want zie, ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land
van hun gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is,
en niemand hem schrik aanjaagt . Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen,
want ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen ik u verspreid heb,
maar aan u zal ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate ,
maar u beslist niet voor onschuldig houden .

“[=want] op die dag zal het gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
(dat) ik [=zijn] [=’Jacob’] juk [=’dit lichaam’] zal verbreken ,       +
[=als] het verwijderen van [=zijn] banden ;
[=zodat] vreemden [=’geesten’] zich niet meer [=door] hem zullen laten dienen ;

 
[=maar] [=hij] [=’Jacob als adm-zielen’] zal IEUE [=zijn] godheid dienen ,
[=als] (..mijn mensen..) (..[eden-] Ishral [=’Origineel + ziel’]..) die ik zal doen opstaan ;

 
[=daarom] moet het niet zijn dat u bang zou zijn , mijn dienaar Jacob ,
is de verklaring van IEUE ,
en het moet niet zijn dat u in verwarring zou zijn , (..u die het overblijfsel bent..) ;  [=’per Micha 2’]

 

 • [=’boven : de ziel zal haar nieuwe lichaam krijgen (het ‘Origineel’) ;
  beneden : duidelijk is “deze aarde” bedoeld (en zie hR Introductie) ,
  als de ziel gevangen in dit lichaam , en de laatste op deze aarde ;
  zin :]

[=want] zie ! , [+ik] zal u (..die..) (m=mi) ver weg [=’op aarde’] bent , verlossen ,
[=als] u de nakomelingen [=’als zielen’] [=uit] het land [=’aarde’] van hun gevangenschap ;
en Jacob zal terugkeren [=’naar eden’] en zal rust hebben en zich (daar) installeren ,
en er-zal niemand zijn die hem schrik aan zal jagen ;

 
[=omdat] ik met u zal zijn , is de verklaring van IEUE , [=om] u te verlossen ,
[=wanneer] ik een vernietigend einde zal maken [=aan] alle naties waarin u verspreid zult zijn ,
[=maar] (ak=ki) aan u zal ik geen vernietigend einde maken :
(..en toch..) zal ik u straffen , als het oordeel (over u) ,
[=want] ik zal u absoluut niet voor onschuldig houden :       +  

 
part II   —   deel II

 
12-13-14-15
… want de grote zonde van de adm-ziel is ‘het verblijven in dit type lichaam’ :
that thus he-says ieue mortal to·breaking-of·you being-ill smiting-of·you
there-is-no one-adjudicating adjudication-of·you for·malady remedies-of application
there-is-no for·you all-of ones-loving-of·you they-forgot·you you not they-are-inquiring
that smiting-of one-being-enemy I-smote·you discipline-of cruel-one on vastness-of 
depravity-of·you they-are-serried sins-of·you what? you-are-crying-out over breaking-of·you
mortal pain-of·you on vastness-of depravity-of·you they-are-serried sins-of·you I-do these to·you
For thus saith the LORD, Thy bruise [is] incurable, [and] thy wound [is] grievous. [There is] none
to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines. All thy lovers
have forgotten thee; they seek thee not; for I have wounded thee with the wound of an enemy,
with the chastisement of a cruel one, for the multitude of thine iniquity; [because] thy sins
were increased. Why criest thou for thine affliction? thy sorrow [is] incurable for the multitude
of thine iniquity: [because] thy sins were increased, I have done these things unto thee.
‘incurable’ , H605 anash ‘sick, incurable’ , but see interl. -anush ;

 • context : … because the great sin of the adm-soul is ‘the dwelling in this type body’ :

line ,

 • [=’compare for this theme also Haggai 2 , where “the adm-soul becomes unclean
  the very moment she comes in contact with (this) flesh”
  (and this is the real reason why Christ became human – to save the soul out of it) ;
  line :]

that=because – thus – says – IEUE :
[+your] mortality – (is) your disaster , [+as] the grievous – smiting of you [=’as adm-soul’] ;
there (can) – absolutely – (be) no – justification – for [+your] wound [=’this body’] ,       +
(..+and..) there-is-no – healing – medicine – for you ;

 
(..therefore..) (kl=lkn) – the one [=’body’] you loved – (will be) forgotten ,
(..because..) (k=ki) – (it is) not – (..[the right-] concept?..) (drsh=dbr?) :        +

 
I (will) smite you , (using) the enemy – (who will) smite [+you]       +                     [=’see line 16’]
[+as] the cruel – chastisement (of you) ,
on=because of – your – [=great] – depravity [=’this body’] ,    +
[+as] your – enormous – sin [=’corrupt eden-life’] ;

 
you (will be) crying out – (..because of..) (-ol) – the breaking of you ,      +             [=’per line 5’]
[+as] your pain – (by being) a mortal ,
(+when) I (will) do – this – to you – on=because of – your – [=great] – depravity [=’this body’] ,
[+as] your – enormous – sin [=’corrupt eden-life’] ;

Want zo zegt de Heer : ongeneeslijk is uw breuk, pijnlijk uw wond. Er is niemand die
uw zaak behartigt ; voor een gezwel zijn er medicijnen, maar voor u is er geen herstel .
Al uw minnaars zijn u vergeten, zij vragen niet naar u, want ik heb u getroffen met een wond
als door een vijand, met een bestraffing als door een medogenloze, vanwege de grootheid
van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn .
Wat schreeuwt u het dan uit vanwege uw breuk, omdat uw leed ongeneeslijk is ?
Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn ,
heb ik u deze dingen aangedaan .

 • [=’vergelijk voor dit thema ook Haggai 2 , waar “de adm-ziel onrein wordt
  op hetzelfde moment dat zij in contact komt met (dit) vlees”
  (en dit is de echte reden van het door Christus redden van de ziel) ;
  zin :]

“[=want] zo zegt IEUE :
[+uw] sterfelijkheid is uw ramp , [+als] de vreselijke verwonding van u [=’adm-ziel’] ;
er kan absoluut geen rechtvaardiging zijn voor [+uw] wond [=’dit lichaam’] ,       +
(..+en..) er-is geen medicijn voor uw herstel ;

 
(..daarom..) (kl=lkn) zal degene [=’lichaam’] waar u van hield , vergeten worden ,
(..omdat..) (k=ki) het niet (..[het goede-] concept?..) (drsh=dbr?) is :        +
 
ik zal u treffen , (door) de vijand (te gebruiken) die u zal treffen      +                [=’zie zin 16’]
[+als] de wrede bestraffing (van u) ,
[=vanwege] uw [=grote] ongerechtigheid [=’dit lichaam’] ,
[+als] uw enorme zonde [=’corrupt eden-leven’] ;

 
u zult het uitschreeuwen (..vanwege..) (-ol) het breken van u ,      +                   [=’per zin 5’]
[+als] uw pijn (omdat u) sterfelijk (bent) ,
[+wanneer] ik u dit aan zal doen [=vanwege] uw [=grote] ongerechtigheid [=’dit lichaam’] ,
[+als] uw enorme zonde [=’corrupt eden-leven’] ;

 
16-17
… maar daarna worden de vijanden van Jacob geoordeeld :
therefore all-of ones-devouring-of·you they-shall-be-devoured and·all-of foes-of·you
all-of·them in·the·captivity they-shall-go and·they-become ones-robbing-of·you to·robbery
and·all-of ones-plundering-of·you I-shall-give for·plunder that I-shall-cause-to-ascend
longevity for·you and·from·smitings-of·you I-shall-heal·you averment-of ieue that
one-being-expelled they-call to·you tziun she one-inquiring there-is-no to·her
Therefore all they that devour thee shall be devoured; and all thine adversaries,
every one of them, shall go into captivity; and they that spoil thee shall be a spoil,
and all that prey upon thee will I give for a prey. For I will restore health unto thee,
and I will heal thee of thy wounds, saith the LORD; because they called thee an Outcast,
[saying], This [is] Zion, whom no man seeketh after.

 • context : … but after that , the enemies of Jacob are judged :

line ,
“[=but] (lkn=ki) – all – the ones (who will) devour you , (will be) devoured (themselves) ,
and=as all – your enemies , all of them ,       +                                         [=’spirits + humans’]
(who will) go – in=into captivity ;
and=for the ones (who will) plunder you – (will become) a spoil (themselves) ,
and=as all – the ones (who will) prey upon you – (becoming) a prey (themselves) ;

 

 • [=’below : a bit unclear : the syntax “I will restore you + (insert a reason)”
  with “to ask” does not make much sense , but with “return” is possible  —
  line :]

that=then – (..I (will) restore..) – health – [=to] you ,
and=for – I (will) heal you – from your wound , (is) the declaration of – IEUE ;
that=because – they [=’enemies’] (have) called – you : the banished ones ,
(..+who..) (would) – not – (..return?..) – to – tsiun [=’eden-residence’] ;           [<< possible ?]

Evenwel zullen allen die u verslinden, zelf verslonden worden , al uw tegenstanders –
zij allen zullen in gevangenschap gaan. Wie u plunderen, zullen tot buit worden ,
allen die u uitplunderen zal ik als buit geven .
Ja, ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de Heer ,
al noemen ze u : verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar .

“[=maar] (lkn=ki) al degenen die u zullen verslinden , zullen (zelf) worden verslonden ,
[=als] uw vijanden , zij allen ,                                                               [=’geesten + mensen’]
die [=in] gevangenschap zullen gaan ;
[=want] degenen die u plunderen , zullen (zelf) geplunderd worden ,
[=als] al degenen die u tot een prooi zullen maken , (maar zelf) tot een prooi zullen worden ;

 

 • [=’beneden : wat onduidelijk : de syntax “ik zal u herstellen + (vul reden in)”
  is moeilijk met “vragen” maar mogelijk met “terugkeren” ;
  zin :]

[=dan] zal ik uw gezondheid [=aan] u (..herstellen..) ,
[=want] ik zal u van uw wond genezen , is de verklaring van IEUE ;
[=omdat] zij [=’vijanden’] u genoemd hebben : zij die verbannen zijn ,
(..die..) niet (..terug zouden keren?..) naar tsiun [=’eden-residentie’] ;          [<< mogelijk ?]

 
part III   —   deel III

 

18-19-20
… dan krijgen de zielen daadwerkelijk hun Origineel :
thus he-says ieue behold·me ! reversing captivity-of tents-of Jacob
and·tabernacles-of·him I-shall-have-compassion and·she-is-built city on ruin-rise-of·her
and·citadel on customary-place-of·him he-shall-sit and·he-comes-forth from·them
acclamation and·sound-of ones-making-mirth and·I-increase·them and·not they-shall-decrease
and·I-glorify·them and·not they-shall-be-inferior and·they-become sons-of·him as·aforetime
and·congregation-of·him to·faces-of·me she-shall-be-established and·I-visit on all-of
ones-oppressing-of·him
Thus saith the LORD; Behold, I will bring again the captivity of Jacob’s tents, and have mercy on
his dwellingplaces; and the city shall be builded upon her own heap, and the palace shall remain
after the manner thereof. And out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them
that make merry: and I will multiply them, and they shall not be few; I will also glorify them,
and they shall not be small. Their children also shall be as aforetime, and their congregation
shall be established before me, and I will punish all that oppress them.
‘make merry’, H7832 shachaq ‘to laugh, mock, amuse, celebrate’ ; 7891 shir ‘to sing’ ;

 • context : … then the souls receive their Original :

line ,                                                                                                                                [line below : restored]
“thus – says – IEUE : behold ! ,
[+I] (will) return [=’undo’] – the captivity [=’on this earth’] of – (..the adm-souls..) of=as – Jacob ,
and (will have) compassion – (on) (..his vessels?..) [=’as Originals’] ;       +

 
(..then I (will) restore?..) – (..my people?..) – (..[eden-] Ishral..) ,
and=as (..the people?..) – (who will) dwell – on=upon – (..their (own) [adm-] ground?..) [=’eden’] ;

 • [=’lines above :
  the theme is absolutely not about “palaces and tents and churches” , but is Esau’s corruption ;
  2) the term “vessels” (carrying the soul) is used for the Originals also in other chapters :]

————————–                                                                                
and – thanksgiving – (will) go forth – from them , and=as – (..the [joyful-] singing..) – voices ;
and [=they] (will be) numerous – and (will) – not – (be) diminished ,
and=for I (will) glorify them – and – they (will) – not – (become) inferior (again) ;

 
and they (will) be – (..my people..) – as=like aforetime ,                             [=’as originally intended’]
and=as the assembly – (who will be) established – in front of me ;
and I (will) visit [=’to judge’]on=upon – (whoever would) oppress [=them] ;

Zo zegt de Heer : zie, ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jakob
en zal mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne
en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn. Van hen zal dankzegging uitgaan,
en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen.
Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht worden . Zijn zonen zullen zijn als vanouds,
en zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden.
Ik zal al zijn onderdrukkers straffen.
“zo zegt IEUE : zie ! ,
[+ik] zal de gevangenschap [=’op aarde’] van (..de adm-zielen..) [=als] Jacob (..ongedaan maken..) ,
en zal ontferming hebben (over) (..zijn kruiken?..) [=’als Originelen’] ;        +

 
(..dan zal ik..) (..mijn mensen?..) (..[eden-] Ishral..) (..herstellen?..) ,
[=als] (..de mensen?..) die zullen verblijven [=op] (..hun [adam-] grond?..) [=’eden’] ;

 • [=’zinnen boven :
  het thema is absoluut niet “paleizen en tenten en kerken”, dat is Esau’s corruptie ;
  2) de term “kruiken” (de ziel dragend) wordt in profeten vaker gebruikt voor de Originelen
  (hoewel er geen goed Nederlands alternatief is voor de term ‘vessels’) :]

————————-                                                                                              [zin boven : gerestaureerd]
en dankzegging zal van hen voortgaan , [=als] (.. de [blijde-] zingende..) stemmen ;
en zij zullen met velen zijn en zullen niet verminderd worden ,
[=want] ik zal hen verheerlijken en zij zullen niet (nogmaals) inferieur worden ;

 
en zij zullen (..mijn mensen..) zijn als vanouds ,                                          [=’zoals origineel bedoeld’]
[=als] de gemeenschap die voor mijn aangezicht opgericht zal worden ;
en wie hen zouden willen onderdrukken zal ik bezoeken [=’om te oordelen’] ;

 
part IV   —   deel IV

 
21-22
… terug naar onze huidige dagen nu :
and·he-becomes noble-one-of·him from·him and·one-ruling-of·him from·within-of·him
he-shall-come-forth and·I-bring-near·him and·he-comes-close to·me that who ? he this
he-gives-as-surety heart-of·him to·to-come-close-of to·me averment-of ieue
and·you-become to·me for·people and·I I-shall-become to·you for·Elohim
And their nobles shall be of themselves, and their governor shall proceed from the midst of them;
and I will cause him to draw near, and he shall approach unto me: for who [is] this that engaged
his heart to approach unto me? saith the LORD. And ye shall be my people, and I will be your God.
‘engage’ , H6148 arab ‘assurance, insurance, guarantee’ ;

 • context : … back to our present days now :
  … some promise … ;

line ,

 • [=’the term “sons” was moved by Esau to previous line 20 (see interlinear) ,
  and used a Vague term here to hide the (common) theme “the sons going out of Jacob” ;
  line :]

“and (this all) (will) happen (..+when..) – the sons [=’144,000’] – [=among] [him] [=’Jacob’]        +
and=as the ones (who will) rule ,                                                                   [=’as ‘David’ = eden-rule’]
(will) go forth – from within him [=’Jacob’] ,
and=when I (will cause) – (..their adm-soul..) (ngsh=nphsh) – to draw near – to me :

 
(..therefore..) (ki=lkn) , who – (will) be (eua=eie) – the ones – (who are) convinced – (of) heart      +
to=for to (go) approach – me ? ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and=then you [=’as sons, first’] (will) become – the people – to me ,
and I – (will) be – the deity – to you ;

Zijn Machtige zal éen van hen zijn, zijn Heerser (=Christ, hR) zal uit Zijn midden voorkomen.
Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart
borg wordt om tot mij te naderen ? – spreekt de Heer .
En u zult mij tot een volk zijn en ík zal u tot een God zijn .

 • [=’de term “zonen” werd door Esau verplaatst naar vorige zin 20 (zie interlineair) ,
  en gebruikte hier een vage term om het thema “de zonen gaan uit van Jacob” te verbergen ;
  zin :]

“en (dit alles) zal gebeuren (..+wanneer..) de zonen [=’144,000’] [=onder] [=hem] [=’Jacob’]      +
[=als] degenen die zullen heersen ,                                                [=’als ‘David’ = eden-heerschappij’]
uit het midden van hem [=’Jacob’] weg zullen gaan ,
[=wanneer] ik maak dat (..hun adm-ziel..) (ngsh=nphsh) tot mij zal naderen :

 
(..daarom..) (ki=lkn) , wie zullen (eua=eie) degenen zijn die de verzekering van hart hebben     +
om tot mij te (gaan) naderen ? ,
is de verklaring van IEUE ,
[=dan] zult u [=’de zonen, eerst’] de mensen zijn voor mij , en ik zal u tot de godheid zijn ;

 

23-24
slot : … dan begint de moeilijke tijd voor Jacob … :                                           (zie deel II)
behold ! tempest-of ieue fury she-goes-forth tempest swirling on head-of wicked-ones
he-shall-perforate not he-shall-turn-back heat-of anger-of ieue until to-do-of·him and·until
to-ccarry-out-of·him plans-of heart-of·him in·hereafter-of the·days  you-shall-sunderstand in·her
Behold, the whirlwind of the LORD goeth forth with fury, a continuing whirlwind: it shall fall with
pain upon the head of the wicked. The fierce anger of the LORD shall not return, until he have
done [it], and until he have performed the intents of his heart: in the latter days ye shall consider it.

 • context : closing : … then starts the difficult time for Jacob :                         (see part II)
  … few chapters ago
  was ‘the desire of his heart’ ;

line ,

 • [=’it is probable that these 2 lines were the start next chapter 31 , which continues the theme ;
  while we had a few chapters ago two similar lines like these ;
  line :]

“behold ! , the whirlwind of – fury (-chme) – (will) go forth – [+from] IEUE ,
[+as] the whirlwind – swirling – on=upon – the head of – the wicked ones [=’as Jacob’] ,
(causing) pain ;

 
the burning – anger (-aph) of – IEUE – (will) not – turn back      +
until – he [=IEUE] (will have) done – and executed – the desire of – his heart ;    [=’to make eden’]
after – (that) day [=’Revelation’] – [=they] [=’Jacob’] (will) understand – it.  

Zie, een storm van de Heer, grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudende storm ,
op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven. De brandende toorn van de Heer zal zich
niet afwenden, tot hij gedaan en tot hij tot stand gebracht heeft de gedachten van zijn hart .
In later tijd zult u dat begrijpen .

 • [=’het is waarschijnlijk dat deze 2 zinnen het begin waren van 31 , dat dit thema vervolgt ;
  terwijl we een paar hoofdstukken geleden al soortgelijke zinnen hadden ;
  zin :]

“zie ! , de wervelwind van toorn (-chme) zal uitgaan [+van] IEUE ,
[+als] de wervelwind die wervelt op het hoofd van degenen die slecht zijn [=’Jacob’] ,
pijn veroorzakend ;

 
de brandende woede (-aph) van IEUE zal niet terugkeren [=’ophouden’]       +
totdat hij [=IEUE] het verlangen van zijn hart gedaan en volbracht heeft ;        [=’eden te maken’]
na (die) dag [=’Openbaring’] zullen [=zij] [=’Jacob’] dat begrijpen .

 


16.06june.2020   —   submitted as second version , and definitive , after clean up

Jer.25 : de vernietiging
van 500 BC Jerusalem
en de 70 jaar ballingschap
gespiegeld aan de éindtijd
(=als onze dagen)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)

Jer.25 : de vernietiging
van 500 BC Jerusalem
en de 70 jaar ballingschap
gespiegeld aan de éindtijd
(=als onze dagen)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from 24 :
titled : the destruction of 500 BC Jerusalem
and the following 70 years of exile
mirrored to the éndtimes (=as our days) ;
a bit difficult chapter ,
containing a metaphysical concept :
becáuse Nebuchadnessar is allowed to destroy
Jerusalem (and Judah) , God will destroy
the matrix-land and its spirits in the endtime :
because ‘Nebuchadnessar’ now represents
the fallen angel Thoth as king of Mystery-Babylon ;
chapter links directly to (corrupted) Daniel 9 ;

note : very readable , first submitted version
and definitive ; was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van 24 :
een wat moeilijk hoofdstuk omdat het een metafysisch concept bevat :
omdát Nebuchadnesar Jerusalem (en Judah) mag verwoesten ,
zal God het matrix-land en haar geesten verwoesten in de éindtijd :
want ‘Nebuchadnesar’ is nu ‘de gevallen engel Thoth als koning van Mystery-Babylon’ ;
hoofdstuk is direct gerelateerd aan (het corrumpeerde) Daniel 9 ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 25

1-2
nieuw thema : … introductie :
the·word which he-became on Jeremiah on all-of people-of Judah
in·the·year the·fourth to·Jehoiakim son-of Josiah king-of Judah she the·year the·first
to·Nebuchadrezzar king-of Babylon which he-spoke Jeremiah the·prophet on all-of
people-of Judah and·to all-of ones-dwelling-of Jerusalem to·to-say-of
The word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the fourth year
of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, that [was] the first year of Nebuchadrezzar
king of Babylon; The which Jeremiah the prophet spake unto all the people of Judah,
and to all the inhabitants of Jerusalem, saying,

 • context : new theme : … introduction :
  … as a specific theme widened ;

line ,

 • [=’introduction appears Valid – said to have happened around 604 BC ;
  line :]

“the word [in right direction] – which – became – on=to – Jeremiah      +
on=concerning – all – the people of – Judah ,
in – the fourth – year of – Jehoiakim – son of – Josiah , king of Judah ,
[+as] the first year – to=of Nebuchadnessar – king of – Babylon ;

 
(as the word) which – Jeremiah – the prophet – spoke [in right direction]     +
on=to – all – the people of – Judah – and to – all – the inhabitants of – Jerusalem , saying :     +

(De zeventigjarige ballingschap)
Het woord dat tot Jeremia gekomen is over heel het volk van Juda, in het vierde jaar
van Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda – dit was het eerste jaar van Nebukadrezar,
de koning van Babel – dat de profeet gesproken heeft tot heel het volk van Juda
en tot al de inwoners van Jeruzalem :

 • [=’de introductie lijkt geldig te zijn – als gebeurd rond 604 BC ;
  line :]

“het woord [in goede richting] dat [=tot] Jeremiah kwam betreffende al de mensen van Judah ,
in het vierde jaar van Jehoiakim zoon van Josiah , de koning van Judah ,
[+als] het eerste jaar [=van] Nebuchadnesar de koning van Babylon ;

 
(als het woord) dat Jeremiah de profeet sprak [in goede richting]    +
[=tot] alle mensen van Judah en tot alle inwoners van Jerusalem , zeggend :     +

 
3-4
… vervolg van introductie :
from three-of ten year to·Josiah son-of Amon king-of Judah and·until the·day
the·this this three and·twenty year he-became word-of ieue to·me and·I-am-speaking
to·you to-rise-early and·to-speak and·not you-listened and·he-sent ieue to·you all-of
servants-of·him the·prophets to-rise-early and·to-send and·not you-listened and·not
you-stretched-out ear-of·you to·to-listen-of
From the thirteenth year of Josiah the son of Amon king of Judah, even unto this day,
that [is] the three and twentieth year, the word of the LORD hath come unto me, and I have
spoken unto you, rising early and speaking; but ye have not hearkened. And the LORD hath sent
unto you all his servants the prophets, rising early and sending [them]; but ye have not hearkened,
nor inclined your ear to hear.

 • context : … introduction continued :
  … the ‘rising early’ :
  sometimes as “right away , immediately”,
  but it has a tricky root of which we haven’t found a better description yet ;

line ,
from=since – (..the thirteenth..) – year – to=of Josiah – son of – (..Amon?..) , king of Judah ,
until – this – day , [+as] (..the twenty third..) – year (after that) ,
the word [in right direction] of – IEUE – (has) become – to me ,
and I (have) spoken [in right direction] (it) – to you ,
(..rising early?..) – and speaking [in right direction] (it) , and=but – you (have) – not – listened ;

 
and=like – you (have) – not – listened – (to) the prophets      +
[+as] all – his servants – (which) IEUE – (has) sent – to you ,
(..(who) rose early?..) – and (..spoke..) [in right direction] (it) [+to you] :
you (have) – not – inclined – your ear – to=for to listen ;

Vanaf het dertiende jaar van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda tot op deze dag –
dit is het drieëntwintigste jaar – is het woord van de Heer tot mij gekomen . Ik sprak vroeg en laat
tot u , maar u hebt niet geluisterd . Ook heeft de Heer zijn dienaren, de profeten, vroeg en laat
gezonden, maar u hebt niet geluisterd en uw oor niet geneigd om te luisteren .

“[=sinds] (..het dertiende..) jaar [=van] Josiah de zoon van (..Amon?..) , de koning van Judah ,
tot op deze dag , [+als] (..het drieëntwintigste..) jaar (sinds toen) ,
is het woord [in goede richting] van IEUE tot mij gekomen ,
en ik heb (het) tot u gesproken [in goede richting] ,
(..vroeg opstaand?..) en (het) sprekend [in goede richting] , [=maar] u hebt niet geluisterd ;

 
[=zoals] u niet geluisterd heeft (naar) de profeten       +
[+als] alle dienaars (die) IEUE tot u heeft gezonden ,
(..die vroeg opstonden?..) en (het) [+tot u] (..hebben gesproken..) [in goede richting] :
u hebt uw oor niet geneigd [=om] te luisteren ;

 
5-6-7
… de conclusie , na zoveel jaar :
to·to-say-of turn-back-you ! please ! man from·way-of·him the·evil and·from·evil-of
actions-of·you and·dwell-you ! on the·ground which he-gave ieue to·you and·to·fathers-of·you
to·from eon and·unto eon and·must-not-be you-are-going after Elohim other-ones
to·to-serve-of·them and·to·to-worship-of to·them and·not you-are-provoking-to-vexation
me in·deed-of hands-of·you and·not I-shall-bring-evil to·you and·not you-listened to·me
averment-of ieue so-that they-provoked-to-vexation·me in·deed-of hands-of·you to·evil to·you
They said, Turn ye again now every one from his evil way, and from the evil of your doings,
and dwell in the land that the LORD hath given unto you and to your fathers for ever and ever:
And go not after other gods to serve them, and to worship them, and provoke me not to anger
with the works of your hands; and I will do you no hurt. Yet ye have not hearkened unto me,
saith the LORD; that ye might provoke me to anger with the works of your hands to your own hurt.

 • context : … the conclusion , after so many years :
  … eden-land :
  though we added it for here for context ,
  they never understood it was about ‘eden’ ;

line ,
(all the prophets) saying :
return you ! , please ! , each – from – his – evil – way , and=as from – your – evil – deeds ,
and=so you (would) dwell – on=upon – the [adm-] ground [=’eden’] ,    +
which – IEUE gave – to you – and to your fathers – from=for – ever – and – ever ;     [=’Jer.24 etc’]

 
and=for (it) must not be – (that) you (are) [=following] – other – deities ,    +
to=for to serve them – and to worship – them ;
and (it must) not (be) – (that) you (would) provoke – [=me] [=IEUE] – to anger     +
in=by – the works of – your hand [=’action’] ,
and=so (that) [=you] (would) bring – evil – to=upon yourselves ;

 
and=but – you (have) – not – listened – to me , (is) the declaration of – IEUE ,
so that (indeed) – [=you] (have) provoked me to anger – in=by the works of – your hands ,     +
to=as your – evil (doing) ;

Ze zeiden : bekeer u toch , ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden . Dan zult u
eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de Heer u en uw vaderen gegeven heeft .
Ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen .
Verwek mij niet tot toorn door het werk van uw handen, dan zal ik u geen kwaad doen .
Maar u hebt niet naar mij geluisterd, spreekt de Heer, zodat u mij tot toorn
verwekte met het werk van uw handen, uzelf ten kwade .

(alle profeten) zeggend :
keer terug ! , alstublieft ! , ieder van zijn slechte weg , [=als] van uw slechte daden ,
[=opdat] u zou wonen [=op] de [adm-] grond [=’eden’] ,      +
dat IEUE u en uw vaderen gegeven heeft , voor altijd en eeuwig ;                                [=’Jer.24 etc’]

 
[=want] het moet niet zijn dat u andere goden [=achternaloopt] ,
[=om] hen te dienen en hen te aanbidden ;
en het moet niet zijn dat u mij tot woede uit zou dagen [=door] de werken van uw handen ,    +
[=zo] (dat) [=u] onheil [=over] uzelf zou brengen ;

 
[=maar] u hebt niet naar mij geluisterd , is de verklaring van IEUE ,
zodat u (inderdaad) mij tot woede hebt uitgedaagd [=door] het werk van uw handen ,     +
[=als] uw slechtheid ;

 
8-9-10
… daarom zal Nebuchadnesar tegen Judah optrekken :
therefore thus he-says ieue-of hosts because which not you-listened words-of·me
behold·me ! sending and·I-take all-of families-of north averment-of ieue and·to
Nebuchadrezzar king-of Babylon servant-of·me and·I-bring·them on the·land the·this
and·on ones-dwelling-of·her and·on all-of the·nations the·these round-about
and·I-doom·them and·I-place·them to·desolation and·to·hissing and·to·desertions-of
eon and·I-destroy from·them sound-of elation and·sound-of rejoicing voice-of bridegroom
and·voice-of bride sound-of millstones and·light-of lamp
Therefore thus saith the LORD of hosts; Because ye have not heard my words, Behold,
I will send and take all the families of the north, saith the LORD, and Nebuchadrezzar the king
of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof,
and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them an
astonishment, and an hissing, and perpetual desolations. Moreover I will take from them the voice

of mirth, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride,
the sound of the millstones, and the light of the candle.

 • context : … therefore Nebuchadnesar will come up against Judah :
  … the ‘hissing’ and ‘perishing voices’ :
  the ‘hissing’ was in previous chapter , the latter in Jer.7 ,
  showing already a Link between the end-times
  and with what will happen now to 500 BC Jerusalem ;
  2) Dutch KJV lost the plot ;

line ,
“therefore , thus – IEUE of – hosts – says :
because – you (did) not – (want to) listen – (to) my words [in right direction] ,
behold ! , [+I] (will) (let) all – (..the families?..) of – (Judah..) – (to be) seized      +
to=by – my servant – Nebuchadnesar – king of – Babylon :

 
and=for I (will) bring [=him] – on=against – this – [=city] [=’Jerusalem’] ,    +
and=as on=against – her inhabitants , and on=against – all – [=the people] – around [+her] ;
and [=he] (will) completely destroy [=her] [=’Jerusalem’] – and make [=her] – desolate ,
and=as to a hissing – and a ruin – (for) a long time ;

 
and – the joyful – voices of – (..the people..) (em=om) – (will) perish ,
and=as – the voices of – gladness – (of) the bridegroom – and the bride ,
[+for] (..the [Judah-] land..) (aur=artz) – (will be) (..deserted..) (rchim=chrbe) ;     [=’Jer 7:34, etc’]

Daarom, ze zegt de Heer van de legermachten : omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd,
zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer,
en ook een boodschap zenden naar Nebukadrezar, de koning van Babel, mijn dienaar.
Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom .
Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting,
en tot eeuwige puinhopen . Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van vreugde,
de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp .

“daarom , zo zegt IEUE van de legermachten :
omdat u niet (wilde) luisteren (naar) mijn woorden [in goede richting] ,
zie ! , [+ik] zal al (..de families?..) van (..Judah..) gevangengenomen laten worden    +
[=door] mijn dienaar Nebuchadnezar , koning van Babylon :

 
[=want] ik zal [=hem] [=tegen] deze [=stad] [=’Jerusalem’] doen optrekken ,     +
[=als] [=tegen] haar inwoners , en [=tegen] alle [=mensen] rondom [+haar] ;
en [=hij] zal [=haar] [=’Jerusalem’] compleet vernietigen en [=haar] desolaat maken ,
[=als] een aanfluiting en een ruïne (voor) een lange tijd ;

 
en de blijde stemmen van (..de mensen..) (em=om) zullen verdwijnen ,
[=als] de vreugdevolle stemmen van de bruidegom en de bruid ,
[+want] (..het [Judah-] land..) (aur=artz) zal (..verlaten zijn..) (rchim=chrbe) ;     [=’Jer.7:34 etc’]

 
11-12-13
… nu wordt de 500 BC situatie – metafysisch – verbonden met Mýstery-Babylon :
and·she-becomes all-of the·land the·this to·desertion to·desolation and·they-serve
the·nations the·these king-of Babylon seventy year and·he-becomes in·to-be-fulfilled-of
seventy year I-shall-check on king-of Babylon and·on the·nation the·he averment-of ieue
depravity-of·them and·on land-of Chaldeans and·I-place him to·desolations-of eon
and·I-bring on the·land the·she all-of words-of·me which I-spoke on·her all-of
the·one-being-written in·the·scroll the·this which he-prophesied Jeremiah on all-of the·nations
And this whole land shall be a desolation, [and] an astonishment; and these nations shall serve
the king of Babylon seventy years. And it shall come to pass, when seventy years are accomplished,
[that] I will punish the king of Babylon, and that nation, saith the LORD, for their iniquity,

and the land of the Chaldeans, and will make it perpetual desolations. And I will bring upon that
land all my words which I have pronounced against it, [even] all that is written in this book,
which Jeremiah hath prophesied against all the nations.

 • context : … now the 500 BC situation gets – metaphysical – connected to Mýstery-Babylon :
  … prelude to part II ;

line ,

 • [=’IMPORTANT : Daniel 9 links immediately to this chapter :
  Daniel “has read about the 70 year captivity of Judah” (vers 2) ,
  and he understánds that the main theme is about “mt tsiun” (line 16 and 20) ,
  then “the 70 weeks” return in the endtime context of eden (line 24) ;
  but the chapter is so corrupted that we’re not sure to can restore it ; we’ll try ;
  line :]

and=for – this – whole – land [=’Judea’] – (will be) deserted – to=as a desolation ,
and=because – these – [=people] – (will) serve – the king of – Babylon – seventy – years ;

 
and – in=when – the seventy – years – (will have) been – filled [=’completed’] ,
I (will) visit [=’to judge’]on=upon – the king of – [Mystery !-] Babylon ,        +
and on=upon – [=his] – nations [=’of spirits’] ,
(is) the declaration of – IEUE ;
(..+upon..) (..their city..) (oun=oir) – and on=upon – the [matrix-] land of – Chaldea [=’land GEB’] ;
and I (will) make – [=them] (both) – desolate – forever ;

 • [=’line above :
  when ‘land’ then it requires ‘a city’, as the land where Mystery-Babylon sits upon ;
         line below : a key phrase : this concept will return lateron in this chapter !  :]

 
and=for I (will) bring – on=against – the [matrix-] land       +
all – the words [in right direction] – which – I speak [in right direction] – [=against] her ,
[+as] all – the ones written – in – this – scroll       +                                      [=’see 2nd half below’]
which – Jeremiah – (now) prophecies – on=against – the nations [=’of spirits’] ;

Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop , tot een verschrikking .
Deze volken zullen de koning van Babylon zeventig jaar dienen . Maar het zal gebeuren
wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk
– spreekt de Heer – hun ongerechtigheid zal vergelden , en ook het land van de Chaldeeën
en ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen . Ik zal over dat land al de woorden brengen
die ik daarover gesproken heb , al wat in dit boek geschreven is ,
wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken .

 • [=’BELANGRIJK : Daniel 9 linkt onmiddellijk naar dit hoofdstuk :
  Daniel “heeft over de zeventigjarige ballingschap van Judah gelezen” (vers 2) ,
  en hij begríjpt dat het hoofdthema “de berg tsiun” is (vers 16 en 20) ,
  dan keren “de 70 weken” terug in de eindtijd context van eden (zin 24) ;
  maar het hoofdstuk is zo gecorrumpeerd dat het ons een vraag is om te restaureren ;
  zin :]

“[=want] heel dit land [=’Judea’] zal verlaten worden , [=als] de desolaatheid ,
[=omdat] deze [=mensen] de koning van Babylon zeventig jaar zullen dienen ;

 
en [wanneer] de zeventig jaar vol zullen zijn [=’geëindigd zijn] ,
zal ik de koning van [Mystery !-] Babylon bezoeken [=’om te oordelen’] ,     +
en [=zijn] volken [=’van geesten’] ,
is de verklaring van IEUE ;
(..hun stad..) (oun=oir) en het [matrix-] land Chaldea [=’GEB’] bezoekend [=’om te oordelen’] ,
en ik zal [=hen] (beide) voor eeuwig desolaat maken ;

 • [=’zin boven :
  wanneer ‘land’ dan heeft het ‘een stad’ nodig , als het land dat Mystery-Babylon ‘draagt’  ;
  zin beneden : sleutelzin : dit concept zal terugkeren verderop in dit hoofdstuk ! :]

 
[=want] ik zal [=tegen] het [matrix-] land       +
alle woorden [in goede richting] brengen die ik [=tegen] haar spreek [in goede richting] ,
[+als] allen die in deze [schrift-] rol geschreven zijn ,                                                   [=’zie deel II’]
die Jeremiah (nu) profeteert [=tegen] de naties [=’van geesten’] ;

 
part II   —   deel II

 
14-15-16-17
… de beker van God’s toorn (symbolisch-) gepresenteerd aan de naties van geesten :
that they-serve in·them even they nations many-ones and·kings great-ones
and·I-repay to·them as·contrivance-of·them and·as·deed-of hands-of·them that thus
he-said ieue Elohim-of ishral to·me take-you ! cup-of the·wine the·fury the·this
from·hand-of·me and·you-give-to-drink him all-of the·nations whom I sending you
to·them and·they-drink and·they-reel and·they-rave from·faces-of the·sword which
I sending among·them and·I-am-taking the·cup from·hand-of ieue and·I-am-giving-to-drink
all-of the·nations whom he-sent·me ieue to·them
For many nations and great kings shall serve themselves of them also: and I will recompense
them according to their deeds, and according to the works of their own hands. For thus saith
the LORD God of Israel unto me; Take the wine cup of this fury at my hand, and cause all
the nations, to whom I send thee, to drink it. And they shall drink, and be moved, and be mad,
because of the sword that I will send among them. Then took I the cup at the LORD’S hand,

and made all the nations to drink, unto whom the LORD had sent me:

 • context : … the cup of God’s wrath (symbolically-) presented to the nations of spirits :

line ,

 • [=’many commentaries stumble about the second half of this chapter :
  some think that it was a later addition by scribes (oh the irony…) ,
  or some would deléte all lines 20-31 ;
  from here originates the (invented !) expression ‘deutero-Jeremianic’ ,
  wherewith scholars address all the sections which were not understood by them ;
  line :]

that=because – the many – nations [=’of spirits’]and=as – the great – kings ,     +
(will) (..perish..) (obd=abd) ,
and=for I (will) repay – their works – to them – as the deeds of – their (own) hands ;

 • [=’above :
  the “their deeds” is “the destruction of Jerusalem (and Judah)” ,
  and , effectively , an entire generation of adm-souls :]

 
(..therefore..) (ki=lkn) ,
thus – says – IEUE , the deity of – [eden-] Ishral , to me :
take – the wine cup of – this – fury (-chme) – from my hand ,                                
and you give – him – to drink – (to) all – the nations [=’of spirits’]       +
to – whom – (..I..) – send [=’present’] (it) ;

 
and they (will) drink , and stagger , and go mad ,
(..because of..) – the sword – which – I – (will) send – among them ;     [=’per Revelation’]

 • [=’above :
  that Jeremiah is asked to present that cup , links immediately to the end of this chapter ,
  because – as often – Jeremiah represents the (144,000) sons :]

    
and=then I take – the cup – from the hand of – IEUE ,
and give – all – the nations [=’of spirits’] – to drink – to – whom – IEUE – (is) sending [=it] :       +

Want vele volken en grote koningen zullen zich door hen laten dienen .
Zo zal ik hun naar hun daden en naar het werk van hun handen vergelden .
(De beker van Gods toorn)
Want zo heeft de Heer, de God van Israël, tegen mij gezegd :
neem deze beker van de wijn van mijn grimmigheid uit mijn hand , en geef die te drinken
aan al de volken tot wie ik u zend , zodat zij drinken en waggelen
en zich als een waanzinnige gedragen vanwege het zwaard dat ik onder hen zend .
Toen nam ik deze beker uit de hand van de Heer en gaf die te drinken aan al de volken
tot wie de Heer mij gezonden had :

 • [=’veel commentaren struikelen over de tweede helft van dit hoofdstuk ,
  sommigen zeggen dat het een latere toevoeging door schriftgeleerden was (oh ironie..) ,
  anderen willen de zinnen 20-31 maar direct verwijderen ;
  hier is het (bedachte !) begrip ‘deutero-Jeremia’ onstaan ,
  waarmee alle gedeelten worden bedoeld die door hen niet begrepen zijn ;
  zin :]

“[=omdat] de vele naties [=’van geesten’] – [=als] de grote koningen      +
zullen (..vergaan) (obd=abd) ,
[=want] ik zal hun daden als de werken van hun handen aan hen vergelden ;

 • [=’boven :
  het “hun daden” is “de vernietiging van Jerusalem (en Judah)”,
  en effectief ook een hele generatie van adm-zielen :]

 
(..daarom..) (ki=lkn) ,
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral , tegen mij :
neem de wijnbeker van deze toorn (-chme) uit mijn hand ,
en geef hem te drinken aan al de naties [=’van geesten’] tot wie ik het zend [=’presenteer’] ;

 
en zij zullen drinken , en waggelen , en waanzinnig worden ,
(..vanwege..) het zwaard dat ik onder hen zal sturen ;                              [=’per Openbaring’]

 • [=’boven :
  dat Jeremiah het moet presenteren , is direct gelinkt naar het eind van dit hoofdstuk ,
  omdat – zoals zo vaak – Jeremiah de (144,000) zonen vertegenwoordigt :]

 
[=dan] neem ik de beker uit de hand van IEUE ,
en geef al de naties [=’van geesten’] te drinken tot wie IEUE [=het] zendt [=’presenteert’] ;

 
18-19
… nu begint de lijst van gebieden en type-geesten in hun boze dimensie :
Jerusalem and cities-of Judah and kings-of·her chiefs-of·her to·to-give-of them
to·desertion to·desolation to·hissing and·to·slighting as·the·day the·this Pharaoh
king-of Egypt and servants-of·him and chiefs-of·him and all-of people-of·him
[To wit], Jerusalem, and the cities of Judah, and the kings thereof, and the princes thereof,
to make them a desolation, an astonishment, an hissing, and a curse; as [it is] this day;
Pharaoh king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people;

 • context : … now begins the list of regions and type-spirits in their evil dimension :
  … no ‘Jerusalem’ here ;

line ,

 • [=’to have an idea of where are all these regions , we used the Edfu temple-plan concept ;
  see diagram in top of page (and Jer.22 : 13-14 for the different sections of that temple) ;
  line :]

“[+to] (..[Mystery-] Babylon..) – and – the cities of – (..Chaldea..) [=’GEB-land’] ,
and – her kings – (and) princes ,
to=for – they [=’cities’] – (will be) made – to desolate – ruins ,
to a hissing – and a curse , as=in – [=that] (!) – day ;                                                  [=’Revelation’]

 
[+to] Pharaoh [=’the dragon?’] – king of – Egypt ,                             [=’field of reeds in red cube’]
and – his servants – and his princes – and all – his people ;

aan Jerusalem en de steden van Juda, zijn koningen en zijn vorsten, om die te maken
tot een puinhoop, tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot een vloek,
zoals het heden ten dage is ; aan de farao, de koning van Egypte, zijn dienaren,
zijn vorsten en heel zijn volk ;

 • [=’om een iede te hebben waar de regio’s zijn , gebruiken we het concept van de Edfu ;
  zie diagram in top pagina (en Jer. 22 : 13-14 voor een dwarsdoorsnede van die tempel) ;
  zin :]

“[+aan] (..[Mystery-] Babylon..) en de steden van (..Chaldea..) [=’GEB-land’] ,
en haar koningen (en) prinsen ,
[=want] zij [=’steden’] zullen tot desolate ruïnes worden ,
tot een aanfluiting en een vloek , in [=die] (!) dag ;                                                 [=’Openbaring’]

 
[+aan] Pharao [=’de draak?’] de koning van Egypte ,                [=’veld van rieten in rode kubus’]
en zijn dienaren en zijn prinsen en zijn mensen ;

 

20-21-22
… vervolg :
and all-of the·mixture and all-of kings-of land-of the·Uz and all-of kings-of land-of
Philistines and Ashkelon and Gaza and Ekron and remnant-of Ashdod Edom and
Moab and sons-of Ammon and all-of kings-of Tyre and all-of kings-of Sidon and
kings-of the·coastland which in·across the·sea
And all the mingled people, and all the kings of the land of Uz, and all the kings of the land
of the Philistines, and Ashkelon, and Azzah, and Ekron, and the remnant of Ashdod, Edom,
and Moab, and the children of Ammon, And all the kings of Tyrus, and all the kings of Zidon,
and the kings of the isles which [are] beyond the sea, 
‘mingled people’ , H6154 ereb ‘mixed people , mixture’ [physical] ;

 • context : continued :

line ,

 • [=’after ‘Egypt’  must now follow ‘Assyria’, as dual term ;
  (though Adam is also called ‘king of Assyria’, he has no play here) ;
  line :]

“[=to] – all – the people as [physical-] mixture ,     +
and the kings of (..Assyria..) ;                                               [=’hypostyle + barque hall’]

 
[=to] – the kings of – the land – Philistea ,                                         [=’hypostyle hall’]
and=as – the kings of – (..Gat..) , and – Ashkelon ,
and – Gaza – and – Eqron – and – Ashdod ;

 • [=’above :
  the region where our Originals are burned ; Eqron as “to root up”,
  and Gaza as “to shear” – compare “like a lamb before his shearers”, see index ;
  in glyphs likely as the T’UAT region (symbol : 5-pointed star) , like the 5 cities :]

 
(to) (the kings of) Edom ,                                                                   [=’solarplane region’]
[=to] (the kings of) Moab ,                                     [=’red cube ; as corrupted eden-sky’]
and=as the sons of – Ammon ,      [=’BA-bird spirit-bodies of the corrupt adm-souls’]

 
[=to] – all – the kings of – Tyre ,                                                          [=’in top of the hall of columns’]
[=to] – all – the kings of – Sidon ,         [=same ; ’H’ETEP-field as trading market of eden-aspects’]
[=to] – the kings of – the [eden-] islands ,     +              [=’same ; ÁAT-regions , see 7 cows theme’]    
which – crossed over – (to) the sea [=’matrix-dimension’] ;

aan alle mensen van allerlei herkomst en al de koningen van het land Uz, aan alle koningen
van het land van de Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en het overblijfsel van Asdod ,
aan Edom, Moab, en de Ammonieten, aan al de koningen van Tyrus, al de koningen van Sidon,
en de koningen van de kustlanden die liggen aan de overkant van de zee ;

 • [=’na ‘Egypte’ moet nu ‘Assyrië’ volgen als dual term ;
  (hoewel ook Adam ‘koning van Assyrië” wordt genoemd , speelt hij hier niet) ;
  zin :]

“[=aan] al de mensen als [fysieke-] vermenging ,      +
en de koningen van (.. Assyrië..) ;                                                                     [=’hypostyle + boot hal ‘]

 
[=aan] de koningen van het land Philistea ,                                                                 [=’hypostyle hal’]
[=als] de koningen van (..Gat..) , en Ashkelon ,
en Gaza , en Eqron , en Ashdod ;

 • [=’boven :
  de regio waar onze Originelen verbrand worden ; Eqron als “uitrukken”,
  en Gaza als “scheren” – vergelijk ‘als een lam voor zijn scheerders’ , zie index ;
  in glyphs als T’UAT regio (symbool : 5-puntige ster) , zoals de 5 steden :]

 
(aan) (de koningen van) Edom ,                                                                                        [=’zonnestelsel’]
[=aan] (de koningen van) Moab ,                                   [=’rode kubus als corrupte eden-atmosfeer’]
[=als] de zonen van Ammon ;                          [=’BA-vogels als lichamen voor corrupte adm-zielen’]

 
[=aan] al de koningen van Tyrus ,                                                  [=’in de top van de hal van pilaren’]
[=aan] al de koningen van Sidon ,       [=’hetzelfde ; als H’ETEP-veld handelend in eden-aspecten’]
[=aan] de koningen van de [eden-] eilanden    +    [=’zelfde ; als ÁAT-regio’s , zie 7 koeien thema’]
die overstaken naar de zee [=’matrix-dimensie’] ;
   

 
23-24
… vervolg :                                                           [23 + 24 als poging]
and Dedan and Tema and Buz and all-of ones-cutting-away-of edge-of-their-hair and
all-of kings-of Arabia and all-of kings-of the·mixture the·ones-tabernacling in·the·wilderness
Dedan, and Tema, and Buz, and all [that are] in the utmost corners, And all the kings of Arabia,
and all the kings of the mingled people that dwell in the desert,

 • context : … continued :                                   [23 + 24 as attempt]

line ,

 • [=’we simply lack more information about these regions to can proper identify them ;
  line 24 could have written ‘Arabia’ , but as far we understood the term Arabia
  denotes “the evil West dimension of the he-goat”, and seems a bit Off here ;
  line :]

                                                                                       
“[=to] (the kings of) Dedan ,    [=’bottom of hall of columns ? ; Djed-pillar TCHT’, previous T’ET’UN ?’]
[=to] (the kings of) Thema ,                   [=’bottom of hall of columns ; new (=doubled) matrix south ?’] 
[=to] (the kings of) (………..) ,
and=as – all of – (..the ones (who) cut off?..) – (..the corner?..) ;    [=’of the original eden house?’]

 
and – all – the kings of – (..the dark plain?..) (-orb) ,                        [=’roof of original eden-house ?’]
and=as all – the kings of – [physical-] mixture     +                                                                  
(who) (now) dwell – in the wilderness ;                                                    [=’in lower hall of columns ?’]

 
aan Dedan, Tema, Buz, en allen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, aan al de koningen van
Arabië en al de koningen van de gemengde bevolking die in de woestijn woont ;

 • [=’we missen gewoon de informatie om deze regio’s beter te kunnen duiden ;
  zin 24 mag ‘Arabië’ hebben geschreven , maar zover we begrepen is de term Arabië
  de “kwade West dimensie van de geitenbok”, en lijkt hier niet passend ;
  zin :]

“[=aan] (de koningen van) Dedan ,        [=’onderin de hal van pilaren ? , Djed-pilaar / T’ET’UN ?’]
[=aan] (de koningen van) Thema ,        [=’onderin hal van pilaren ; als (=dubbel) matrix-zuiden?’]
[=aan] (de koningen van) (……….) ,
[=als] allen (..die de hoek? … af hebben gesneden?..) ;                    [=’van origineel-eden-huis ?’]

 
en alle koningen van (..het verdonkerde plateau?..) ,               [=’dak van origineel eden-huis ?’]
[=als] al de koningen van [fysieke-] vermenging        +                                                   
(die) (nu) in de wildernis verblijven ;                                                     [=’onderin hal van pilaren ?’] 

 
25-26
… vervolg :
and all-of kings-of Zimri and all-of kings-of Elam and all-of kings-of Media and all-of
kings-of the·north the·ones-near and·the·ones-far man to brother-of·him and all-of
the·kingdoms-of the·earth which on surfaces-of the·ground and·king-of Sheshach
he-shall-drink after·them
And all the kings of Zimri, and all the kings of Elam, and all the kings of the Medes,
And all the kings of the north, far and near, one with another, and all the kingdoms of
the world, which [are] upon the face of the earth: and the king of Sheshach shall drink
after them
‘zimri’ , H2174 zimriy ; corrupt [1x in prophets] ; Elam + Qir who invaded eden ? ;

 • context : … continued :
  … the ‘Sheshach’ :
  said as transcript for ‘Babylon’ ,
  yet anyway only Babylon can match the context ;

line ,
“[=to] – all – the kings of – (..Qir?..) ,                                 [=’matrix wall , hypostyle hall region’]
[=to] – all – the kings of – Elam ,                           [=’dimensional-centre, hypostyle hall region’]
[=to] – all – the kings of – Media ;           [=’bronze soldiers , see index ; as maruts in Rg-Veda’]

 
(concluding,)
and=as – all – the kings of – the [matrix-] north ,                                     [=’above original-eden’]
the ones (who are) far – and the ones (who are) near ,                    [=’compare Edfu diagram’]
each – to=with – his (..associate..) ;
and – all – the kingdoms of – (..the [matrix-] world..) ,
which (are) – on=upon – the surfaces of – (.. the [matrix-] lands..) ;                        [=’as plural ]
and the king [=’Thoth’] of – (..[Mystery-] Babylon..) – (himsélf) (will) drink – after those (have) ;

aan al de koningen van Zimri, al de koningen van Elam en al de koningen van Medië,
aan al de koningen van het noorden, die dichtbij en veraf zijn, de een na de ander ;
ja, aan al de koninkrijken van de aarde, die op de aardbodem zijn.
Na hen zal de koning van Sesach drinken .

“[=aan] al de koningen van (..Kir?..) ,                                [=’matrix-muur , hypostyle hall regio’]
[=aan] al de koningen van Elam ,                       [=’dimensioneel-centrum, hypostyle hal regio’]
[=aan] al de koningen van Media ;      [=’bronzen soldaten, zie index ; als maruts in Rg-Veda’]

 
(de conclusie,)
[=als] al de koningen van het [matrix-] noorden ,                                 [=’boven origineel-eden’]
degenen die ver weg en zij die dichtbij zijn ,                                        [=’vergelijk Edfu diagram’]
ieder met zijn (..collega..) ;
en alle koninkrijken van (..de [matrix-] wereld..) ,
die op de oppervlakten van (..de [matrix-] landen..) zijn ;                                      [=’meervoud’]
en de koning [=’Thoth’] van (..[Mystery-] Babylon..) (zélf) zal als laatste drinken ;  

 
part III   —   deel III

 
27-28
… hetzelfde thema wordt nu overgezet naar ónze dagen :
and·you-say to·them thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral drink-you !
and·get-drunk-you ! and·vomit-you ! and·fall-you ! and·not you-shall-rise from·faces-of
the·sword which I sending among·you and·he-becomes that they-are-refusing to·to-take-of
the·cup from·hand-of·you to·to-drink-of and·you-say to·them thus he-says ieue-of hosts
to-drink you-shall-drink
Therefore thou shalt say unto them, Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Drink ye,
and be drunken, and spue, and fall, and rise no more, because of the sword which I will send
among you. And it shall be, if they refuse to take the cup at thine hand to drink,
then shalt thou say unto them, Thus saith the LORD of hosts; Ye shall certainly drink.

 • context : … the same theme is now transferred to óur days :

line ,

 • [=’the theme of “presenting the cup to them” is repeated here
  as introduction to this part III – which will happen 2500+ years later ;
  line :]

“you say – to them :                                                                                     [=’previously listed’]
thus – says – IEUE of – hosts , the deity of – [eden-] Ishral :
drink ! , and get drunk ! , [=until] vomiting (from it) , and fall down ! ;
you (will) – not – rise up (anymore)       +
(..because of..) – the sword – which – I – (will) send – among you ;

 
and (it) (will) happen ,        +
[=if] – they refuse – to take – the cup – from your hand – [=for] to drink ,
and=that (then) you (will) say – to them :
thus – says – IEUE of – hosts : you (shall) certainly drink :      +

Dan moet u tegen hen zeggen : zo zegt de Heer van de legermachten , de God van Israël :
drink, wordt dronken, spuw uit, val neer zodat u niet weer opstaat, vanwege het zwaard
dat ik onder u zend . Mocht het gebeuren dat zij weigeren de beker uit uw hand te nemen
om te drinken , dan zult u tegen hen zeggen : zo zegt de Heer van de legermachten :
drinken zult u !

 • [=’het thema van “het hen presenteren van de beker” wordt hier herhaald
  als introductie tot dit deel III – dat 2500+ jaar later zal gebeuren ;
  zin :]

“zeg tegen hen :                                                                                        [=’genoemd hiervoor’]
dus zegt IEUE van de legermachten , de godheid van [eden-] Ishral :
drink ! , en wordt dronken ! , (tot aan) overgevens (toe) , en val neer ! ;
u zult niet (weer) opstaan       +
(..vanwege..) het zwaard dat ik onder u zal zenden ;

 
en het zal gebeuren ,      +
[=indien] zij weigeren om de beker uit uw hand te nemen [=om] te drinken ,
[=dat] u (dan) tegen hen zal zeggen :
zo zegt IEUE van de legermachten : u zult zeker drinken :       +

 
29-30
… namelijk : wanneer de (144,000) zonen deze profetie zullen herhalen :
that behold ! in·the·city which he-is-called name-of·me on·her I starting
to·to-bring-evil-of and·you to-be-innocent you-shall-be-innocent not you-shall-be-innocent
that sword I calling on all-of ones-dwelling-of the·earth averment-of ieue-of hosts and·you
you-shall-prophesy to·them all-of the·words the·these and·you-say to·them ieue from·height
he-shall-roar and·from·habitation-of holiness-of·him he-shall-give voice-of·him to-roar
he-shall-roar over homestead-of·him whooping as·ones-treading he-shall-respond to all-of
ones-dwelling-of the·earth
For, lo, I begin to bring evil on the city which is called by my name, and should ye be utterly
unpunished? Ye shall not be unpunished: for I will call for a sword upon all the inhabitants of

the earth, saith the LORD of hosts. Therefore prophesy thou against them all these words,
and say unto them, The LORD shall roar from on high, and utter his voice from his holy habitation;
he shall mightily roar upon his habitation; he shall give a shout, as they that tread [the grapes],
against all the inhabitants of the earth.

 • context : … namely : when the (144,000) sons will repeat this prophecy :
  … the “called my name over”
  as relating to the sons : see Jer.15 ;

line ,

 • [=’the whole idea here is related to “the 70 years / weeks” :
  Jeremiah presented the cup to them (lines 15-17) , the drinking being postpóned
  until the end-time : and they *will* drink it when the sóns will repeat this prophecy ! ,
  because this was the reason “that the words were written in this scroll” in line 13 ! ;
  2) to say “you would be innocent” is superfluous ; while it’s doubtful that ‘Jerusalem’
  has been called the name upon : but she wás called “over the sons”, a few chapters back ;
  3) the (-nq) ‘innocent’ was made from (-qr) ;
  line :]

that=because – behold ! ,
I (will) start – to bring doom – and=upon you ,      
in=when (..the sons..) – on=over – whom – (will be) called – my name ,    +                  [=’144,000’]
(will) call – (..to me..) – that  – I – bring – the sword – [=upon] – all – the inhabitants of    +
the [matrix-] land ,
(is) the declaration of – IEUE :       +

 
and=for [=they] [=’you + we’] – (will) prophecy – on=against [=you] [=’spirits’]       +
all – these – words [in right direction] ,                                                                                  [=’see line 13’]
and [=they] [=’you + we’] (will) say – to [=you] :

 

 • [=’line above :
  the sons are nót asked “to name all those regions also”, for their text is different
  (see next lines) , though those regions áre an integral part of this prophecy ;
  because Jeremiah must have séen those regions —
  while we can only do our best to describe them as best possible :]

 
IEUE – (will) roar – [=against] the [matrix-] height [=’above eden’] ,
and=for – he (will) roar – from – his sacred – habitation      +                                     [=’Heaven’]
over=against – [=their] [matrix-] world ;
he (will) respond [+to us] – as the one (who will) tread [-grapes] – (under) shouting ,
on=against – all – the inhabitants [=’spirits’] of – the [matrix-] lands ;       +

Want zie, in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, begin ik met onheil aan te richten
en u zou dan in in enig opzicht voor onschuldig worden gehouden ?
U zult niet voor onschuldig worden gehouden, want ik roep het zwaard op tegen alle
bewoners van de aarde, spreekt de Heer van de legermachten .
En ú moet tegen hen al deze woorden profeteren, en tegen hen zeggen :
de Heer zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit zijn heilige woning zijn stem
laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats, hij zal een vreugdegeroep
als van druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde .

 • [=’het hele idee hier is gerelateerd aan “de 70 jaar / weken” :
  Jeremiah presenteerde de beker in 15-17 , en het drinken is uitgesteld tot de eind-tijd :
  en zij *zullen* het drinken wanneer de zónen deze profetie herhalen ! ,
  dat was de reden dat “deze woorden werden opgeschreven op deze rol” in zin 13 ! ;
  2) voor syntax zie Engels ;
  zin :]

“[=omdat] , zie ! ,
ik zal onheil [=over] u brengen ,
[=wanneer] (..de zonen..) [=over] wie mijn naam uitgeroepen zal zijn ,     +                 [=’144,000’]
(..mij..) aan zullen roepen dat ik het zwaard breng [=over] alle bewoners van het [matrix-] land ,
is de verklaring van IEUE ;       +

 
[=want] [=zij] [=’u + wij’] zullen al deze woorden [in goede richting]       +
[=tegen] [=u] [=’geesten’] profeteren ,                                                                                 [=’zie zin 13’]
en [=zij] zullen tegen [=u] zeggen :

 • [=’zin hierboven :
  de zonen wordt niét gevraagd “om al die regio’s te benoemen”, want hun tekst is anders
  (zie volgende zinnen) , hoewel die regio’s per definitie deel van deze profetie zijn ;
  omdat Jeremiah al die regio’s gezién moet hebben –
  terwijl wij hen slechts zo goed mogelijk kunnen beschrijven :]

 
IEUE zal brullen [=tegen] de [matrix-] hoogte [=’boven eden’] ,
[=want] hij zal brullen vanuit zijn heilige woning      +                                                    [=’de Hemel’]
[=tegen] [=hun] [matrix-] wereld ;
hij zal [+op ons] reageren als degene die [-druiven] treedt (onder) een schreeuw ,
[=tegen] alle inwoners van het [matrix-] land ;

 
31-32-33
… vervolg :
he-comes tumult unto end-of the·earth that contention to·ieue in·the·nations
judging he to·all-of flesh the·wicked-ones he-gives·them to·the·sword averment-of
ieue thus he-says ieue-of hosts behold ! evil going-forth from·nation to nation
and·tempest great he-is-being-roused from·recesses-of earth and·they-become
ones-wounded-of ieue in·the·day the·he from·end-of the·earth and·unto end-of
the·earth not they-shall-be-bewailed and·not they-shall-be-gathered and·not
they-shall-be-entombed for·manure on surfaces-of the·ground they-shall-become
A noise shall come [even] to the ends of the earth; for the LORD hath a controversy with
the nations, he will plead with all flesh; he will give them [that are] wicked to the sword,
saith the LORD. Thus saith the LORD of hosts, Behold, evil shall go forth from nation to nation,
and a great whirlwind shall be raised up from the coasts of the earth. And the slain of the LORD
shall be at that day from [one] end of the earth even unto the [other] end of the earth:
they shall not be lamented, neither gathered, nor buried; they shall be dung upon the ground.

 • context : … continued :
  …..

line ,

 • [=’important : this chapter links “the 70 years / weeks” to the ENDTIMES – per context ;
  which means that the idea of “these weeks are related to Messiah” (Dan. 9) is WRONG :
  again ; we’ll try see what corrupted Daniel 9 ;
  line :]

“a tumult – (will) come – unto – the ends of – the [matrix-] land ,
that=because – IEUE – (has) a controversy – in=with the nations [=’of spirits’] :
he – (will be) judging – all – flesh [=’of spirits ; as mixture’] ,
[+as] the wicked ones – (whom) he (will) deliver – to the sword , (is) the declaration of – IEUE ;

 
thus – IEUE of – hosts – says :
behold ! , doom – (will) go forth – [=to] the nations [=’of spirits’] ,
(..as..) a great – whirlwind (of) – (..fury..) ,                                                [=’see a previous chapter’]
stirred up – [=at] the recess of – the [matrix-] land ;

 
and the slain ones [=’spirits’] of=by – IEUE     +
(will) be – in – that – day – from [the one-] end of – the [matrix-] land – until – [the other-] end ;
they (will) – not – (be) lamented , [=neither] gathered , [=nor] (be) buried ,
[+but] they (will be) for=as manure – on=upon – the surface of – (..the [matrix-] land..) ;

Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde , want de Heer heeft een rechtszaak
met de volken ; híj zal een rechtszaak voeren met alle vlees . De goddelozen heeft hij
overgegeven aan het zwaard, spreekt de Heer. Zo zegt de Heer van de legermachten :
zie, onheil gaat uit van volk tot volk . Een zware storm wordt opgewekt van de uithoeken
van de aarde. De door de Heer dodelijk gewonden zullen op die dag van het ene einde
der aarde tot aan het andere einde der aarde liggen. Er zal over hen geen rouw bedreven
worden, zij zullen niet verzameld en niet begraven worden :
tot mest op de aardbodem zullen zij zijn .

 • [=’belangrijk : dit hoofdstuk linkt “de 70 jaar / weken” naar de EINDTIJD – per context ;
  dus het geaccepteerde idee “dat deze 70 gerelateerd zijn aan Messias” (Dan.9) is FOUT :
  nogmaals , we moeten zien wat te doen met de corrupte Daniel 9 ;
  zin :]

“(er) zal een tumult komen tot aan de einden van het [matrix-] land ,
[=omdat] IEUE een controverse heeft [=met] de naties [=’van geesten’] :
hij zal alle vlees [=’van geesten, als vermenging’] oordelen ,
[+als] degenen die boosaardig zijn , overleveren aan het zwaard , is de verklaring van IEUE ;

 
zo zegt IEUE van de legermachten :
zie ! , onheil zal uitgaan [=naar] de naties [=’van geesten’] ,
(..als..) een grote wervelstorm (van) toorn ,                                    [=’zie een vorig hoofdstuk’]
opgewekt [=aan] de uithoek van het [matrix-] land ;

 
en de dodelijk gewonde [-geesten] [=door] IEUE     +
zullen op die dag van [het ene-] eind van het [matrix-] land tot [het andere-] einde zijn ;
er zal niet over hen worden gerouwd , zij zullen niet worden verzameld en niet worden begraven , [+maar] zullen [=als] mest [=op] het oppervlak van (..het [matrix-] land..) zijn ;

 
34-35-36-37
slot : … maar voordat dit gebeurt , worden eerst de Originelen gered :
howl-you ! the·ones-being-shepherds and·cry-out-you ! and·swallow-you !
nobles-of the·flock that they-are-fulfilled days-of·you for·to-slaughter-of
and·shatterings-of·you and·you-fall as·vessel-of coveted and·he-perishes flight from
the·ones-being-shepherds and·deliverance from·nobles-of the·flock sound-of cry-of
the·ones-being-shepherds and·howling-of nobles-of the·flock that devastating ieue
pasture-of·them and·they-are-stilled oases-of the·peace from·faces-of heat-of anger-of
ieue he-left as·the·sheltered-lion covert-of·him that she-became land-of·them to·desolation
from·faces-of heat-of the·one-tyrannizing and·from·faces-of heat-of anger-of·him
Howl, ye shepherds, and cry; and wallow yourselves [in the ashes], ye principal of the flock:
for the days of your slaughter and of your dispersions are accomplished; and ye shall fall
like a pleasant vessel. And the shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock
to escape. A voice of the cry of the shepherds, and an howling of the principal of the flock,
[shall be heard]: for the LORD hath spoiled their pasture. And the peaceable habitations are cut
down because of the fierce anger of the LORD. He hath forsaken his covert, as the lion:
for their land is desolate because of the fierceness of the oppressor, and because of his fierce anger.
‘dispersions’ , H8600 tphowtsah ‘dispersion’ 1x ; -puwts ‘scatter’ ;
‘to flee’ , H4498 manus ‘(place of) refuge’ 8x ; corrupt ; -nus ‘to flee’ ;
‘escape’ , H6413 peletah ‘escape, deliverance’ ;
‘cut down’ , H1826 damam ‘still, silent, motionless’ ; blood + human + image cluster ;
‘habitation’, H4999 naah ‘abode, pasture’ ;
‘oppressor’ , H3238 yanah ‘treat wrong, opress’ ;

 • context : closing : … but before that will happen , first the Originals will be saved :
  … was corrupted ;

line ,

 • [=’our Originals are imprisoned in “an open place surrounded by an earthen wall”
  according to another chapter , “where locusts sit upon the wall guarding them”,
  and “they select a girl from the flock before each eden-morning would start” ;
  compare how John describes them as having human (=Originals) traits in Revelation ;
  line :]

“howl you ! , (you) shepherds [=’locust-kings’] ,
and cry out you ! , (you) chieftains – (..(who) guard..) – the flock [=’Originals’] ,
that=because – the days of – your slaughtering of  – (..the flock..) – (have) ended ,
and=as the fallen – precious – vessels ;                                                                [=’vessels = Originals’]

———————–
[=for]  (..the refuge [-place] ?..) of – (..the flock?..) (mn=tzn) (of) – the shepherds – (will) perish ,
and – the flock – (will be) deliveredfrom [+her] chieftains [=’locusts’] ;

 • [=’above line :
  not sure ; though the flock needed “a refuge place because they were afraid of Gód” ;
  the separate [‘from’] in the line aroused suspicion , and can easily be ‘the flock’ :]

———————–                                                                                                   [above line : restored ?]
the sound of – the outcries of – the shepherds (..+(will be) heared..) ,
and=as the howling of – the chieftains [=’locusts’] of=over – the flock ,
that=when – IEUE – (will) devastate – (..their pasture..) ;              [=’open place for the Orginals’]

 
and=then – (..the flock..) – (..[+as] the images [of God] ..) (dmm=dmh) – (will have) [eden-] peace ,
(..ahead of..) – the burning – anger (-aph) of – IEUE ;

 
[+because] [=they] [=’Originals’] – (will) leave – as=like sheltered lions – (from) [=their] (..covert..) ,
that=before – the [matrix-] land – (will) become – a desolation ,   
from=as – the burning – (..surface..) (phn=phn) of – (..the [matrix-] world..) (ynh=nh) ,
(..because of..) – his – burning – anger (-aph) .

Weeklaag, herders, en schreeuw het uit ! Wentel u in as, gebieders van de kudde !
Want uw dagen zijn aangebroken, dat men u afslachten zal, en uw verstrooiing,
zodat u zult vallen als kostbaar vaatwerk. De mogelijkheid tot ontvluchten voor de herders
gaat verloren, de mogelijkheid tot ontkoming voor de gebieders van de kudde .
Hoor het geschreeuw van de herders, en het gejammer van de gebieders van de kudde,
omdat de Heer hun weide verwoest. De vredige weiden worden vernield vanwege
de brandende toorn van de Heer. Als een jonge leeuw heeft Hij zijn schuilplaats verlaten,
want hun land is geworden tot een woestenij vanwege de brandende toorn van
de onderdrukker, ja, vanwege zijn brandende toorn .

 • [=’onze Originelen zijn gevangen in “een open plaats omringd door een aarden wal”
  volgens een ander hoofdstuk, “waar sprinkhanen op de wal hen bewaken”,
  en “zij selecteren een deerne voordat elke eden-morgen zal beginnen” ;
  vgl. hoe Johannes de sprinkhanen met menselijke (=Originelen) kenmerken beschrijft
  in Openbaring :]

“weeklaag ! , (u) herders [=’sprinkhaan-koningen’] ,
en schreeuw het uit ! , (u) gebieders die de kudde [=’Originelen’] (..bewaken..) ,
[=omdat] de dagen van het door u afslachten van de kudde afgelopen zijn ,
[=als] de gevallen kostbare kruiken [=’lichaam’] ;                                             [=’kruiken = Originelen’]

———————–
[=want] (..de vluchtplaats?..) van (..de kudde?..) (mn=tzn) (van) de herders zal verdwijnen ,
en de kudde zal gered worden van [+haar] gebieders [=’sprinkhanen’] ;

 • [=’zin hierboven :
  onduidelijk ; hoewel de kudde “een vluchtplaats nodig hadden omdat zij bang waren voor Gód” ;
  het alleenstaande [‘van’] in de zin kan makkelijk ‘de kudde’ zijn ;
  beneden : bedoeld als “naar het beeld van God” :]

———————–                                                                                                         [zin boven : hersteld ?]
het geluid als het geschreeuw van de herders (..+zal worden gehoord..) ,
[=als] het gejammer van de gebieders [=’sprinkhanen’] van de kudde ,
[=wanneer] IEUE (..hun weide..) zal verwoesten ;                         [=’open plaats voor de Originelen’]

 
[=dan] zal (..de kudde..) (..[+als] de beelden [van God] ..) (dmm=dmh) [eden-] vrede hebben ,
voordat de brandende woede (-aph) van IEUE (begint) ;

 
[+want [=zij] [=’Originelen’] zullen weggaan [=zoals] jonge leeuwen (uit) [=hun] schuilplaats ,
[=voordat] het [matrix-] land desolaat zal worden ,
[=als] het brandende (..oppervlak..) (phn=phm) van (..de [matrix-] wereld..) (ynh=nh) ,
(..vanwege..) zijn – brandende woede (-aph) .

 


12.06june.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series

Jer.24: een gelijkenis :
de twee manden met vijgen
als twee groepen adm-zielen
(de 144,000 en Jacob)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)

Jer.24: een gelijkenis :
de twee manden met vijgen
als twee groepen adm-zielen
(de 144,000 en Jacob)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from 23 :
titled : the two baskets of figs ,
as an allegory for 2 groups of adm-souls :
the 144,000 sons – and Jacob ;
after the attribute was transferred to
the sons (in 23) , it makes Sense that
now this chapter follows ;
Esau’s corruption :
he tried to make it look as if these lines
were ‘the promise of return fróm Babylon’
in order to cover up the real theme
(the promise of return from that exile
appears first in Jer.29)

note : very readable , first submitted version
and definitive ; was heavily corrupted

 

Hoofdstuk context :
… de twee manden met vijgen als een gelijkenis tussen twee groepen zielen ;
nadat het attribuut was overgegaan op de zonen (in 23)
is het zinnig dat nu dit hoofdstuk daarop volgt ;

 

… Esau’s corruptie :
hij deed het voorkomen alsof het hier over “de belofte van de terugkeer úit Babylon” gaat ,
om op die manier het echte thema te verbergen
(de belofte van die terugkeer uit ballingschap komt pas in Jer.29) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 24

1-2-3
vervolg : … de twee manden met vijgen – als twee groepen adm-zielen :
he-showed·me ieue and·behold ! two-of panniers-of figs ones-being-set
to·faces-of temple-of ieue after to-deport-of Nebuchadrezzar king-of Babylon
Jeconiah son-of Jehoiakim king-of Judah and chiefs-of Judah and the·artificer and
the·locksmith from·Jerusalem and·he-is-bringing·them Babylon the·pannier one figs
good-ones very as·figs-of the·first-ripe and·the·pannier one figs bad-ones very which
not they-are-being-eaten from·badness and·he-is-saying ieue to·me what ? you seeing
Jeremiah and·I-am-saying figs the·figs the·good-ones good-ones very and·the·bad-ones
bad-ones very which not they-are-being-eaten from·badness
The LORD shewed me, and, behold, two baskets of figs [were] set before the temple of the LORD,
after that Nebuchadrezzar king of Babylon had carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim
king of Judah, and the princes of Judah, with the carpenters and smiths, from Jerusalem, and had
brought them to Babylon. One basket [had] very good figs, [even] like the figs [that are] first ripe:

and the other basket [had] very naughty figs, which could not be eaten, they were so bad.
Then said the LORD unto me, What seest thou, Jeremiah? And I said, Figs; the good figs, very good;
and the evil, very evil, that cannot be eaten, they are so evil.

‘basket’ , H1736 duday ‘mandrake’ 6x ; – dod ‘uncle’ ; – dud ‘kettle, basket’ ;
‘first ripe’ ,H1037 bakkurah ‘firstripe’ 1x ; -bikkurah , same , 2x ; from -bkr ‘birthright’ H1062 ;

 • context : continued : … the two baskets of figs – as two groups of adm-souls :
  … continued from 23 ;

line ,

 • [=’we skipped Esau’s whole corrupt non-sensical addition in the first line :
  the theme is “basket of figs” – not kings and carpenters and smiths and clowns ;
  note the “firstfruits / birthright” connection ;
  line :]                                                                                                                  [line 1 : restored]

“[+then] IEUE – (makes) me to see ,
and behold ! , two – baskets of – figs – (are) placed – in front of – the temple of – IEUE ;
———————
2 (in) the one – basket – (were) very – good ones ,      +
as=like – first-ripe – figs ;                                                           [=’read : firstborns + birthright’]
and=but (in) the (other) – one – (were) very – bad ones ,
which – (could) not – (be) eaten , from=for (they were that) bad ;

 
3 and=then – IEUE – says – to me : what (do) – you – see , Jeremiah ? ,
and I say : the very – good ones , [+as] (..the first-ripe..) – figs ,                        [=’per line 2’]
and – the very – bad ones , which – (can) not – (be) eaten , from=for (they are that) bad ;

(Twee manden met vijgen)
De Heer liet mij zien, en zie, twee manden met vijgen waren neergezet voor de tempel
van de Heer, nadat Nebukadrezar, de koning van Babel, Jechonia, de zoon van Jojakim,
de koning van Juda en de vorsten van Juda, de ambachtslieden en de smeden
uit Jeruzalem in ballingschap gevoerd had, en hen naar Babel gebracht had .
In de ene mand zaten zeer goede vijgen, zoals de eerste vroege vijgen zijn .
In de andere mand zaten zeer slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit
niet te eten waren. Toen zij de Heer tegen mij : wat ziet u, Jeremia ?
Ik zei ; vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed, maar de slechte zeer slecht ,
die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn .

 • [=’we hebben alles van Esau’s corrupte nonsens gewoon verwijderd :
  het thema is “mand met vijgen” – geen koningen , houthakkers en smeden en clowns ;
  let op de “eerstelingen / geboorterecht” connectie ;
  zin :]                                                                                                             [zin 1 : gerestaureerd]

“[+dan] laat IEUE mij zien ,
en zie ! , twee manden met vijgen zijn geplaatst aan de voorkant van de tempel van IEUE ;
————————                                                                                         
2 (in) de ene mand waren hele goede vijgen , [=als] de eerst-gerijpte ,     [=’geboorterecht’]
[=maar] (in) de (andere) waren de hele slechte ,      +
die niet gegeten konden worden , [=zo] slecht waren zij ;

 
3 [=dan] zegt IEUE tegen mij : wat ziet u , Jeremiah ? ,
en ik zeg : de hele goede vijgen , [=als] (..de eerst-gerijpte..) ,                               [=’per zin 2’]
en de hele slechte die niet gegeten kunnen worden , [=zo] slecht zijn zij ;

 
4-5-6-7
… dan de uitleg over de mand met goede vijgen :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of thus he-says ieue Elohim-of
ishral as·the·figs the·good-ones the·these so I-shall-recognize deportation-of Judah
whom I-sent from the·place the·this land-of Chaldeans for·good and·I-place eyes-of·me
on·them for·good and·I-restore·them on the·land the·this and·I-build·them and·not
I-shall-pull-down and·I-plant·them and·not I-shall-pluck-up and·I-give to·them heart
to·to-know-of me that I ieue and·they-become to·me for·people and·I I-shall-become
to·them for·Elohim that they-shall-return to·me in·all-of heart-of·them
Again the word of the LORD came unto me, saying: Thus saith the LORD, the God of Israel;
Like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah,
whom I have sent out of this place into the land of the Chaldeans for [their] good. For I will
set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land: and I will build them,
and not pull [them] down; and I will plant them, and not pluck [them] up. And I will give them
an heart to know me, that I [am] the LORD: and they shall be my people, and I will be their God:
for they shall return unto me with their whole heart.
‘acknowledge’ , H5234 nakar ‘to recognize, acknowledge’ ;

 • context : … then the explanation about the basket with good figs :
  … continued ;

line ,                                                                                                                              [line 5 : restored]
“[=then] – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me , saying :
thus – says – IEUE , the deity of – [eden-] Ishral :
as=like – these – good (or: first-ripe) – figs ,      
so – I (will) acknowledge – (..the sons..) of – (..[eden-] Ishral..) [=’144,000’] ,                    
whom – I (will) (..take..) out – (out) from – this – place [=’earth’] ;

 
and=for I (will) set – my eyes – upon them – for [eden-] good ,
and I (will make) them to return – on=to – [=their] [eden-] land ;
and=for I (will) build them , and not – ruin them ,
and=as planting them – and – not – rooting them out ;

 
and=for I (will) give – them – a (new) heart – (which) knows – me , that – I (am) – IEUE ;
and they (will) be – the people – for me , and I – (will) be – their – deity ,
that=because – they (will) return – to me – in=with all of – their heart ;  

Toen kwam het woord van de Heer tot mij : zo zegt de Heer, de God van Israël :
zoals die goede vijgen, zo zal ik de ballingen van Juda, die ik uit de plaats heb weggestuurd
naar het land van de Chaldeeën , kennen ten goede .
Ik zal mijn oog op hen gericht houden te goede en ik zal hen naar dit land doen terugkeren.
Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken .
Ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heer ben ,
en zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een god zijn ,
want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart .

“[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij , zeggend :
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral :
[=zoals] deze goede (of: eerst-gerijpte) vijgen ,
zo zal ik (..de zonen..) van (..[eden-] Ishral..) [=’144,000’] erkennen ,
die ik uit deze plaats [=’aarde’] (..weg zal nemen..) ;

 
 [=want] ik zal mijn oog op hen gericht houden ten goede [=’eden-goed’] ,
en ik zal hen [=naar] [+hun] [eden-] land doen terugkeren ;
ik zal hen bouwen , en hen niet afbreken ,
[=als] hen plantend en niet hen verdelgend ;

 
[=want] ik zal hen een (nieuw) hart geven (dat) mij kent , dat ik IEUE ben ,
en zij zullen de mensen zijn voor mij , en ik zal hun godheid zijn ,
[=omdat] zij naar mij terug zullen keren met heel hun hart ;

 
8-9-10
slot : … dan de mand met slechte vijgen … :
and·as·the·figs the·bad-ones which not they-are-being-eaten from·badness
that thus he-says ieue so I-shall-give Zedekiah king-of Judah and chiefs-of·him and
remnant-of Jerusalem the·ones-remaining in·the·land the·this and·the·ones-dwelling
in·land-of Egypt and·I-give·them to·commotion to·evil to·all-of kingdoms-of the·earth
to·reproach and·to·proverb to·byword and·to·slighting in·all-of the·places which
I-shall-expel·them there and·I-send in·them the·sword the·famine and the·plague until
to-come-to-end-of·them from·on the·ground which I-gave to·them and·to·fathers-of·them
And as the evil figs, which cannot be eaten, they are so evil; surely thus saith the LORD,
So will I give Zedekiah the king of Judah, and his princes, and the residue of Jerusalem,
that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt: And I will deliver them
to be removed into all the kingdoms of the earth for [their] hurt, [to be] a reproach
and a proverb, a taunt and a curse, in all places whither I shall drive them. And I will send
the sword, the famine, and the pestilence, among them, till they be consumed from off
the land that I gave unto them and to their fathers.
‘removed’, H2113 zeevah ‘a terror , a trembling’ [=passive ; we had that]  ;
‘taunt’ , H8148 sheninah ‘byword, taunt’ ; [Deut.28:37 has similar line] ;
‘curse’ , H7045 qelalah ‘curse’ ; by -qalal ‘triviality’ ;

 • context : closing : … then the basket with poor figs… :
  … next chapter 25

will start a different theme ;
line ,                                                                                                                            [lines 8+9+10 : restored]

 • [=’no “Zedekiah + princes + Egypt” here —
  but first line 8 is restored according to the terms used in Jeremiah ;
  last line is a prómise , because “land I gave to your fathers” is ‘eden’ (Jer.16:15) ;
  line :]

and=but as=about – the bad – figs ,     +
which – (can) not – (be) eaten – from=for (they are that) bad ;
surely , thus – says – IEUE :
so – I (will) let – (..Jacob..) – and=as (..my people..)       +                            [=’to-be saved adm-souls’]
(to be) the remnant – [+in] Jerusalem [=’this earth’] ,
and=as the ones (who will be) (..left behind..) – in the land of – (..Judah..) [=’this world’] ;

 
(..[=as] those (who will) – [+not] – (have been) saved (ishb=iash) – [=from] the land [=’world’] ..) ;

 • [=’above line : optional ,
  because this expression appeared elsewhere but we’re not sure if it was part of the text here :]

————————-
9 and I (will) let them – (..(to be) terrorized..) ,      +
to=as the evil – to=by – (..the strong..) (artz=otzm) – (..nations..) [=’of spirits’] ;             [=’Jer.15:8’]
(..+and they will be..) – a reproach [=’or: astonishment’] – and an allegory ,     +
a taunt – and a curse [=’by triviality’] – in all – the places – [=where] they (will be) driven to ;

 
10 and=for I (will) send – the sword , the famine – and the plague – in=upon them :       [=’Jer.15’]
(but then the promise,)
until – (..I (will make) them to return..) – from=to – the [adam-] ground (-adme) [=’eden’] ,     +
which – I gave – to them [-adm-souls] – and to their fathers .

Maar zoals de slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn –
want zo zegt de Heer – zo zal ik Zedekia maken, de koning van Juda, zijn vorsten,
het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in het land Egypte wonen.
Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen hoe slecht
het kan aflopen, tot smaad en tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een vloek
in alle plaatsen waarheen ik hen zal verdrijven . Ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger
en de pest, totdat zij omgekomen zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen heb gegeven.

 • [=’geen “Zedekiah + prinsen + Egypte” hier —
  maar eerste vers 8 is gerestaureerd volgens de termen gebruikt in Jeremiah ;
  laatste zin is een belófte omdat “land aan hun vaderen gegeven” ‘eden’ is (Jer.16:15) ;
  zin :]

“[=maar] [=over] de slechte vijgen ,     +                                                        [zin 8+9+10 : gerestaureerd]
die niet gegeten kunnen worden , [=zo] slecht zijn zij ;
voorwaar , zo zegt IEUE :
zo zal ik (..Jacob..) [=als] (..mijn mensen..)      +                         [=’adm-zielen die gered gaan worden’]
het overblijfsel [+in] Jeruzalem [=’deze aarde’] laten zijn ,
[=als] degenen die (..achtergelaten zullen worden..) in het land (..Judah..) [=’deze wereld’] ;

 
(..[+als] zij die – [+niet] – [=uit] het land [=’wereld’] – (.. verlost..) (ishb=iash) zullen zijn..) ;

 • [=’zin boven : optioneel ,
  want die uitdrukking hadden we al eerder – maar weten niet of het deel was van de tekst hier :]

————————
9 en ik zal hen (..geterroriseerd laten worden..) ,      +
[=als] het kwaad [=door] (..de sterke..) (artz=otzm) (..naties..) [=’van geesten’] ;             [=’Jer.15:8’]
(..+en zij zullen..) – tot smaad en een allegorie ,      +
tot spot en tot een vloek worden gemaakt , in alle plaatsen waarheen zij verdreven zullen zijn ;

 
10 [=want] ik zal het zwaard , de hongersnood en de pest op hen af sturen :                      [=’Jer.15’]
(maar dan de belofte,)
totdat (..ik hen doe terugkeren..) [=naar] de [adam-] grond (-adme) [=’eden’] ,
dat ik hen [-adm-zielen] en hun vaderen heb gegeven .

 


09.06june.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series

Jer.23: het vreselijke gevaar
voor dominees en leiders
van vandaag de dag :
‘u kent mij niet eens’
(Legaal-recht hoofdstuk)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)

Jer.23: het vreselijke gevaar
voor dominees en leiders
van vandaag de dag :
‘u kent mij niet eens’
(Legaal-recht hoofdstuk)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from 22 :
titled : the grave danger for reverends
and other leaders in these (!) days :
‘you do not even know me’ ;
this is a type Legal-right chapter ,
where “the spokesman attribute”
(namely ‘as spokesman for God’)
will be transferred from the present
reverends and leaders to the 144k sóns ,
because ‘the Gospel-covenant’ has ended ,
because now a new situation appeared
(because of understánding the prophets ;
with a sober future for who are stubborn ;

note : very readable , first submitted version
and definitive ; partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… het grote gevaar voor dominees en andere leiders of opiniemakers
wordt duidelijk gesteld in de context van ónze dagen ,
met een sobere toekomst (deel IV) voor wie niet wilden luisteren ;

 

… dit is een type Legaal-recht hoofdstuk , waarin het “woordvoerder attribuut”
(namelijk ‘als woordvoerder van God’) van predikanten (etc.) over zal gaan op de 144k zónen ,
want “het verbond van het Evangelie” is afgelopen omdat er een veranderde situatie is ontstaan
(vanwege het begríjpen van de profeten) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 23

1-2
vervolg : … vanwege Esau’s currupties zitten de christelijke leiders fout :
woe ! ones-being-shepherds ones-destroying and·ones-scattering flock-of
pasture-of·me averment-of ieue therefore thus he-says ieue Elohim-of ishral on
the·ones-being-shepherds the·ones-shepherding people-of·me you you-scatter
flock-of·me and·you-are-expelling·them and·not you-note them behold·me ! noting
on·you evil-of actions-of·you averment-of ieue
Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture! saith the LORD.
Therefore thus saith the LORD God of Israel against the pastors that feed my people;
Ye have scattered my flock, and driven them away, and have not visited them: behold,
I will visit upon you the evil of your doings, saith the LORD

 • context : continued : .. because of Esau’s corruptions the christian leaders are wrong :
  … sudden theme change ;
  but directly linked to escaping Canaan’s rule ;

line ,

 • [=’the entire chapter will have the context of “our days” ;
  line :]

“woe ! – (to) the shepherds [=’pastors, opinionmakers, etc’] – (who) destroy      +
and scatter – the flock [=’believers today’] – [+by] [=their] [=shepherding] ,
(is) the declaration of – IEUE ;

 
therefore – thus – says – IEUE , deity of – [eden-] Ishral      +
on=about – the shepherds – (who) shepherd – my people :
you – scatter – my flock , and drive them away ,
and=for – you (do) – not – care about – them ;
behold ! , [+I] (will) visit [=’to judge’] – you – (because of) your – evil – actions ,
(is) the declaration of – IEUE ;

(De rechtvaardige Spruit)
Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heer.
Daarom, zo zegt de Heer, de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden :
ú hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien .
Zie, ik ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de Heer .

 • [=’het hele hoofdstuk zal de context van “onze dagen” hebben ;
  zin :]

“wee de herders [=’pastors, opiniemakers, etc’] die [+door] [=hun] leiding       +
de kudde [=’gelovigen – vandaag’] ombrengen en overal verspreiden ,
is de verklaring van IEUE ;
 
daarom , zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral   +
[=over] de herders die mijn mensen leiden :
u verstrooit mijn kudde en drijft hen weg ,
[=want] u hebt geen zorg voor hen ;
zie ! , [+ik] zal u bezoeken [=’om te oordelen’] (vanwege) uw slechte daden ,
is de verklaring van IEUE ;

 
3-4
… dan worden de 144,000 opgeroepen :                                     (vervolg van Introductie)
and·I I-shall-convene remnant-of flock-of·me from·all-of the·lands which I-expelled
them there and·I-restore them on homestead-of·them and·they-are-fruitful and·they-increase
and·I-set-up over·them ones-being-shepherds and·they-shepherd·them and·not they-shall-fear
further and·not they-shall-be-dismayed and·not they-shall-be-missing averment-of ieue
And I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them,
and will bring them again to their folds; and they shall be fruitful and increase. And I will set up
shepherds over them which shall feed them: and they shall fear no more, nor be dismayed,

neither shall they be lacking, saith the LORD

 • context : … then the 144,000 are being called up :                  (continued Introduction)
  … continued ;

line ,
“I – (will) gather – the remnant [=’144,000’] of – my flock [=’believers on this earth, as Jacob’]    +
(out) from all – the lands [=’in this world’] – [=where] – they – (..dwell..) ,
and I (make) – them – to return (-shb)on=to – their abode [=’eden’] ,
and=as – [=the many ones] (-rb) – (who will) bear fruit :       +               [=’no procreation here’]

 
and=for I (will) set up – shepherds [=’144,000’] – over them [=’believers, as Jacob’] ,
[+as] the shepherds – (who will) shepherd them ,                [=’but in the time of Revelation….’]
and=then – they [=’Jacob’] (will) – not – fear – no more ,
and – they (will) – not – (be) confused ,
and not – óne of them [=’Jacob’] (will be) missing ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Ik echter , ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen
waarheen ik hen verdreven heb . Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien ,
en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden .
Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen .
Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heer .

“ik zal het overblijfsel [=’de 144,000’] van mijn kudde [=’gelovigen op deze aarde, als Jacob’]     +
bijeenbrengen uit alle landen [=’in deze wereld’] [=waarin] zij verblijven ,
en ik zal hen terug doen keren naar hun woonplaats [=’eden’] ,
[=als] [=de velen] (-rb) die vrucht zullen dragen :        +                   [=’geen voortplanting hier’]

 
[=want] ik zal herders [=’144,000’] over hen [=’gelovigen op deze aarde, als Jacob’] aanstellen ,
[+als] de herders die hen zullen leiden ,                            [=’maar ten tijde van Openbaring….’]
[=dan] zullen zij [=’Jacob’] niet meer bevreesd zijn ,
en zij zullen niet in verwarring zijn ,
en niet éen van hen zal missen ,
is de verklaring van IEUE ;

 
5-6
… de 144,000 geïnstalleerd en Jacob gered :
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-set-up for·David sprout
righteous and·he-reigns king and·he-uses-intelligence and·he-does judgment and·justice
in·the·land in·days-of·him she-shall-be-saved Judah and·Israel he-shall-tabernacle to·trusting
and·this name-of·him which he-shall-call·him ieue righteousness-of·us
Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch,
and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth.
In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this [is] his name whereby
he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS.

 • context : the 144,000 are installed and Jacob is saved :
  … continued ,

line ,

 • [=’though there are ofcourse prophet-chapters about Christ , he isn’t the theme here :
  the key is “that the 144,000 will be collected out of the lands” (previous line 3) ,
  juxtaposed to “Jacob who will be collected” in next line 8 ;
  line :]

“behold ! , the days – (are) coming , (is) the declaration of – IEUE ,
and=that I (will) raise – a righteous – branch – for=to David [=’eden-rule’]and=as the kingly rule ,
and [=they] (will be) wise – and (will) do – judgment – and justice – in the [eden-] land ;

 
(..because..) (im=ki) – [=Jacob] – (will be) saved ,                                               [=’theme is still ‘Jacob’]
and – he (will) dwell – in safety [=’in new eden’] ,
and this – (will) be his name – whereby – he (will be) called :
IEUE – (is) our righteousness ;

Zie, er komen dagen, spreekt de Heer,
dat ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan.
Hij zal als een Koning regeren en verstandig handelen, hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen .
Dit zal Zijn naam zijn waarmee men Hem noemen zal : DE HEER ONZE GERECHTIGHEID .

 • [=’hoewel er natuurlijk profeten-hoofdstukken zijn over Christus , is hij niet het thema hier :
  de sleutel is “dat de 144,000 uit de landen verzameld worden” (vorige zin 3) ,
  zoals “Jacob verzameld zal worden” in volgende zin 9 ;
  zin :]

“zie ! . de dagen komen , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] ik een rechtvaardige tak doe opstaan     +
voor David [=’eden-heerschappij’] [=als] de koninklijke heerschappij ,
en [=zij] zullen wijs zijn en recht en gerechtigheid uitvoeren in het [eden-] land ;

(..omdat..) (im=ki) [=Jacob] verlost zal worden ,                                   [=’thema is nog steeds ‘Jacob’]
en hij zal onbezorgd wonen [=’in nieuw eden’] ,
en dit zal zijn naam zijn waarmee hij genoemd zal worden :
IEUE is onze rechtvaardiging ;

 
7-8
… de Exodus uit Egypte vergeleken met de Exodus uit deze áarde :
therefore behold ! days ones-coming averment-of ieue and·not they-shall-say
further life-of ieue who he-brought-up sons-of ishral from·land-of Egypt but rather
life-of ieue who he-brought-up and·who he-brought-in seed-of house-of ishral
from·land-of north·ward and·from·all-of the·lands which I-expelled·them there
and·they-dwell on ground-of·them
Therefore, behold, the days come, saith the LORD, that they shall no more say, The LORD liveth,
which brought up the children of Israel out of the land of Egypt; But, The LORD liveth, which brought
up and which led the seed of the house of Israel out of the north country, and from all countries
whither I had driven them; and they shall dwell in their own land.

 • context : … the Exodus out of Egypt compared with the Exodus out of earth :
  … continued ;

line ,
“therefore , behold ! , the days – (are) coming , (is) the declaration of – IEUE ,
and=that it (will) – not – (be) said – anymore :
[+by] the life of – IEUE , [=who] brought up – [=the people] – (out) from the [literal] land – Egypt ,
but – instead :
 
[+by] the life of – IEUE , [=who] brought up – and led – the descendants [=’adm-souls as Jacob’]   +    
of the house – [eden-] Ishral [=’their Originals’] – (out) from – the land [=’earth’] – (in) the north ;  

 • [=’line above : indeed ‘the saved adm-soul’  is “a descendant of his/her Original” ;
  it is possible that it just wrote “the descendants [as] the house Jacob out of the northland”,
  as long the difference with the 1200 BC exodus remains intact ;
  line :]

and=as (out) from all – the lands [=’in this world’] – [=where] – they (were) expelled to ,
and they (will) return – on=upon – their (own) [adam-] ground (-adme) ;                  [=’as in Jer. 16’]

Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat men niet meer zal zeggen :
zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte ,
maar : zo waar de Heer leeft , die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft
en die het gebracht heeft uit het land in het noorden
en uit al de landen waarheen ik hun verdreven had : zij zullen wonen in hun eigen land .

“daarom , zie ! , de dagen komen , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] er niet meer gezegd zal worden :
[+bij] het leven van IEUE , [=die] [=de mensen] uit het [letterlijke-] land Egypte heeft geleid ,
maar in plaats daarvan :
[+bij] het leven van IEUE , [=die] de nakomelingen [=’adm-zielen als Jacob’]       +
van het huis [eden-] Ishral [=’hun Originelen’] uit het land [=’aarde’] in het noorden heeft geleid ;  

 •  
  [=’zin boven : inderdaad is ‘de geredde adm-ziel’ de ‘nakomeling van zijn/haar Origineel’ ;
  het mag geschreven hebben “de nakomelingen als het huis Jacob uit het noorderland”,
  zolang het verschil met de 1200 BC exodus overeind blijft ;
  zin :]

[=als] uit alle landen [=’in deze wereld’] [=waarheen] zij verdreven waren ,
en zij zullen terugkeren [=op] hun (eigen) [adam-] grond (-adme) ;                            [=’als in Jer.16’]

 
part II   —   deel II

 
9-10
… het dilemma tussen deze aardse en eden’s werkelijkheid :               (start van Legale gedeelte)
to·the·prophets he-is-broken heart-of·me in·within-of·me they-vibrate all-of
bones-of·me I-am as·man drunken and·as·master he-passed-over·him wine from·faces-of
ieue and·from·faces-of words-of holiness-of·him that ones-committing-adultery she-is-full
the·land that from·faces-of imprecation she-mourns the·land they-are-dried-up oases-of
wilderness and·she-is-becoming running-of·them evil and·mastery-of·them not so
Mine heart within me is broken because of the prophets; all my bones shake; I am like a drunken man,
and like a man whom wine hath overcome, because of the LORD, and because of the words of his
holiness. For the land is full of adulterers; for because of swearing the land mourneth; the pleasant
places of the wilderness are dried up, and their course is evil, and their force [is] not right.

‘course’, H4795 merutsah ‘running, a course [of life]’ 4x ; -ruts ‘to run’ ;

 • context : … the dilemma between this earth’s and eden’s reality :           (start of Legal section)
  … all true ;

line ,

 • [=’the theme now restarts “about the situation of óur days” ;
  the “drunkenness” reference is related to ‘consciousness’ – in this case ‘a grieving one’ ;
  line :]

“my heart – (is) broken – to=because of – [reading-] prophecy ,                 [=’you + we are adressed’]
[+as] (..my grief..) (otsm=atsb) – (..widening..) (rchph=rchb) – inside of me ;
I (am) – as=like – a drunken – one ,      +
as=like (..a man..) – (..overcome..) – over=with – wine ,
from=because of – the sacred – words (or: concept) [in right direction] – from IEUE ;

 
that=because – (this) land [=’world’] – (is) full of – adulterers ,                             [=’read : christianity’]
[=while] – the [eden-] land – mourns – from=becáuse of – the cursed oath (-alah) ,   [=’Jer.11 + 12’]
[+for] [=her] pasturelands – (have) dried up – (and are now) a wilderness ;

 
and she [=’eden-land’] is (still like that) – (..+because of..) – their – evil – course [-of life] ,
and=as their skillfulness – (..+which must – not (be) – so (?)..) ;

(Over de profeten)
Over de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich .
Ik ben geworden als een dronkeman, als een man wie de wijn naar het hoofd is gestegen ,
vanwege de Heer , en vanwege zijn heilige woorden .
Want het land is vol overspelers, ja, vanwege de vervloeking treurt het land ,
verdorren de weiden van de woestijn . Wat zij najagen is slecht, hun kracht gebruiken zij niet juist.

 • [=’het thema herstart nu “over de situatie in ónze dagen” ;
  de referentie naar ‘dronkenschap’ is ‘bewustzijn’ gerelateerd , als ‘een die rouwt’ hier ;
  zin :]

“mijn hart is gebroken vanwege [het lezen van-] profetie ,                         [=’u + wij zijn bedoeld’]
[+als] (..mijn pijn..) (otsm=atsb) (..die steeds wijder wordt..) (rchph=rchb) vanbinnen ;
ik ben als een die dronken is ,
[=zoals] (..een man..) die bedwelmd is [=door] wijn ,
[=vanwege] de heilige woorden (of: concept) [in goede richting] van [=’of: door’] IEUE ;

 
[=omdat] (dit) land [=’deze wereld’] vol is met hen die overspelig zijn ,     [=’lees: christenheid’]
[=terwijl] het [eden-] land rouwt [=vanwége] de vloek (-alah) ,                         [=’zie Jer. 11 + 12’]
[+want] [=haar] weidegronden zijn opgedroogd (en zijn nu) een wildernis ;
 
en zij [=’eden-land’] is (nog steeds zo) (..+vanwege..) hun slechte levensweg ,
[=als] hun vakkundigheid (..die – niet – zo – moet zijn (?) ..) ;

 
11-12-13-14-15
… nu spreekt God – over de reden daarvan :
that moreover prophet moreover priest they-are-polluted even in·house-of·me
I-find evil-of·them averment-of ieue therefore he-shall-become way-of·them to·them
as·the·slick-spots in·the·gloom they-shall-be-expelled and·they-fall in·her that I-shall-bring
on·them evil year-of visitation-of·them averment-of ieue and·in·prophets-of Samaria I-see
impropriety they-prophesy in·the·Baal and·they-are-leading-astray people-of·me ishral
and·in·prophets-of Jerusalem I-see horrible-thing to-commit-adultery and·to-go in·the·falsehood
and·they-make-steadfast hands-of ones-doing-evil to·so-as-not they-turn-back man from·evil-of·him they-are to·me all-of·them as·Sodom and·ones-dwelling-of·her as·Gomorrah lkn therefore thus
he-says ieue-of hosts on the·prophets behold·me ! feeding them wormwood and·I-give-to-drink
them waters-of poison that from·with prophets-of Jerusalem she-went-forth pollution to·all-of
the·land
For both prophet and priest are profane; yea, in my house have I found their wickedness, saith
the LORD. Wherefore their way shall be unto them as slippery [ways] in the darkness: they shall be
driven on, and fall therein: for I will bring evil upon them, [even] the year of their visitation, saith

the LORD. And I have seen folly in the prophets of Samaria; they prophesied in Baal, and caused
my people Israel to err. I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing: they commit
adultery, and walk in lies: they strengthen also the hands of evildoers, that none doth return from

his wickedness: they are all of them unto me as Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah.
Therefore thus saith the LORD of hosts concerning the prophets; Behold, I will feed them with
wormwood, and make them drink the water of gall: for from the prophets of Jerusalem is

profaneness gone forth into all the land.
‘slippery’, H2519 chalaqlaqqoth ‘slippery, smooth, intrigue’ 3x ; -chalaq ‘to divide’,
then -cheleq ‘portion, share’,
‘folly’ , H8604 tiphlah ‘folly’ 2x ; H8602 taphel ‘whitewash [=for plaster over], tasteless’ ;

 • context : … now God speaks – about the reason thereof :
  … continued ;

line ,
that=because – (..both..) – the priests [=’pastors’] – and the prophets – (are) corrupt ,
[=indeed] , I find – evil – in (..their heart..) ,                                              [=’theme is not ‘house’]
(is) the declaration of – IEUE ;

 
therefore , their way – (will) become – to them     +
as (..their portion..) – [+by] (being) cast – in=into the gloomy darkness ,   [=’endtime theme’]
and they (will) fall – in=by her [=’the gloom’] ;
that=because – I (will) bring – evil – on=upon them     +
[+as] the year – (when) they (will be) visited [=’for to be judged’] ,
(is) the declaration of – IEUE :         +

 
and=for – I see – folly [=’cover-up’] – (of) (..the priests..) of – [=Judah] [=’this world’] ,   
[+as] their prophecying – in=by Baal [=’worldly-consciousness’] ,      +
leading astray – my people – [=Jacob] ;

 
and I see – the (..main?..) – adultery – in=of the prophets of – Jerusalem [=’this earth’] ,
and=by to wander – in falsehood [=’inversion’] ,
and=thereby encouraging – the hands [=’actions’] of – the ones (who) do evil ,
so that – each – (will) nót – return – from his evil :
they – all – are – as Sodom – to me ,
and=as – the ones (who) dwelt – as=in Gomorrah ; 

 
therefore , thus – says – IEUE of – hosts – on=about – the prophets (and priests) :
behold me ! , [+I] (will) feed – them – wormwood ,                                          [=’endtime theme’]
and=as – the poisoned – water – (which) I (will) give them to drink ;              [=’see Jer. 9 : 15’]
that=because – (out) from the prophets – (..and priests..)        +
(has) gone forth – the corruption (!)to=through the whole – land [=’this world’] ;

Want zowel profeet als priester pleegt heiligschennis, zelfs in mijn huis heb ik slechtheid gevonden,
zegt de Heer. Daarom zal hun weg voor hen worden als spiegelgladde plaatsen in het donker.
Zij zullen voortgeduwd worden en daarin vallen ,
want ik zal over hen onheil brengen in het jaar van hun vergelding, spreekt de Heer .
Bij de profeten van Samaria heb ik wel ongerijmde dingen gezien :
zij profeteerden namens de Baäl en misleidden mijn volk Israël .
Maar bij de profeten van Jeruzalem heb ik iets afschuwelijks gezien :
zij plegen overspel, met leugens gaan zij hun weg zij bemoedigen de kwaaddoeners ,
zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid .
Zij allen zijn voor mij als Sodom , en zijn inwoners als Gomorra .
Daarom, zo zegt de Heer van de legermachten over deze profeten :
zie, ik ga hun alsem te eten geven en galwater te drinken ,
omdat van de profeten van Jeruzalem heiligschennis is uitgegaan over heel het land .

“[=want] (..zowel..) de priesters [=’pastors’] als de profeten zijn corrupt ,
inderdaad tref ik in (..hun hart..)  slechtheid aan ,                                    [=’thema is niet ‘huis’]
is de verklaring van IEUE ;

 
daarom zal hun weg voor hen worden     +
als (..hun portie..) [+door] [=in] de diepe duisternis te worden geworpen ,      [=’in eindtijd’]
en zij zullen vallen [+door] haar [=’duisternis’] ;
[=want] ik zal onheil over hen brengen      +
[+als] het jaar (dat) zij bezocht zullen worden [=’om geoordeeld te worden’] ,
is de verklaring van IEUE :      +

 
[=omdat] ik de dwaasheid [=’dekmantel’] zie van de priesters van [=Judah] [=’deze wereld’] ,
[+als] hun profeteren [=door] Baäl [=’werelds-bewustzijn’] ,       +
(daardoor) mijn mensen [=Jacob] misleidend ;
 

en ik zie het overspel [=van] de profeten van Jerusalem [=’deze aarde’] ,
[=door] in leugen [=’inversie’] te wandelen ,
[=daarbij] de handen [=’acties’] van hen die kwaaddoen bemoedigend ,
zodat ieder niét terug zal keren van zijn kwaad :
zij allen zijn voor mij als Sodom ,
[=als] de inwoners [=van] Gomorrah ;

 
daarom , zo zegt IEUE van de legermachten [=over] de profeten (en priesters) :
zie ! , [+ik] zal hen alsem te eten geven ,                                                          [=’eindtijd thema’]
[=as] het giftige water dat ik hen te drinken zal geven ;                                    [=’zie Jer. 9:15’]
[=omdat] vanuit de profeten en priesters     +
de corruptie is uitgegaan over het hele land [=’deze wereld’] ;

 

part III   —   deel III

 
16-17-18-19-20
… God spreekt tegen gelovigen in onze dagen :
thus he-says ieue-of hosts must-not-be you-are-listening on words-of the·prophets
the·ones-prophesying to·you ones-giving-vain-hope they you vision-of heart-of·them
they-are-speaking not from·mouth-of ieue ones-saying to-say to·ones-spurning-of·me
he-speaks ieue peace he-shall-become to·you and·all-of one-going in·control-of
heart-of·him they-say not she-shall-come on·you evil that who ? he-stands
in·deliberation-of ieue and·he-is-seeing and·he-is-hearing word-of·him who ? he-attended
word-of·him and·he-is-listening behold ! tempest-of ieue fury she-goes-forth and·tempest
perforating on head-of wicked-ones he-shall-perforate not he-shall-turn-back anger-of ieue
until to-do-of·him and·until to-carry-out-of·him plans-of heart-of·him in·hereafter-of
the·days you-shall-understand in·her understanding
Thus saith the LORD of hosts, Hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you:
they make you vain: they speak a vision of their own heart, [and] not out of the mouth of the LORD.

They say still unto them that despise me, The LORD hath said, Ye shall have peace; and they say
unto every one that walketh after the imagination of his own heart, No evil shall come upon you.
For who hath stood in the counsel of the LORD, and hath perceived and heard his word?
who hath marked his word, and heard [it]? Behold, a whirlwind of the LORD is gone forth in fury,
even a grievous whirlwind: it shall fall grievously upon the head of the wicked. The anger of
the LORD shall not return, until he have executed, and till he have performed the thoughts
of his heart: in the latter days ye shall consider it perfectly.
‘counsel’ , H5475 sod ‘secret, counsel, (circle as assembly)’ ;

 • context : … God speaks to believers in our days :
  … continued ;

line ,

 • [=’at first sight it might appear strange that “believers today” are adressed ,
  since (sadly) most of them will not hear these words in context (these days) ,
  yet it shows again the Legal aspect of this chapter ;
  line :]

“[=therefore] (ke=lkn) – says – IEUE of – hosts :
(it) must not be – (that) you [=’believers !’] (would be) listening     +
on=to – the words [in right direction] of – the prophets [=’pastors’]  – (who) prophecy – to you ;

 
(..+because..) – they (give) – you – vain hope ,
[+for] they speak [in right direction] – (but) the perception of – their (own) heart ,
[+but] not – from=according to the mouth of – IEUE ;                         [=’read: according to prophets’]

 
(..because..) [+they] (are) the ones (having) contémpt for me , saying :
IEUE (has) spoken [in right direction] – (that) peace – (will) be – to you ;                                   
[=as] all – the ones [=’pastors’] (who) walk – in the stubbornness of – [=their] (own) heart ,
saying :
evil – (will) not – come – on=upon you ;     +

 

 • [=’below : the ‘secret counsel’ is nothing else as “the context of prophets” ;
  line :]

that=but – who (of them) [=’pastors’] – (has) stood – in the circle of the secret counsel of – IEUE ,
and=as he (who) (has) seen – and heared – his [=IEUE] words (or: concept) [in right direction] ? ;
who (of them) – (has) paid attention – (to) his word – and (has) listened (to it) ? ;

 
behold ! ,
(the secret counsel..) (sorth=sod) of – IEUE – (is) (+about) the fury (-chme) – (which will) go forth ,
and=as – the torturing – whirlwind [=’as the fury’] ,      +   
(which will) writhe – upon – the heads of – the wicked ones [=’own boss’] ;

 
the anger (-aph) of – IEUE – (will) not – turn (back) ,     +
until – the intent of – his [=IEUE] heart – (will have been) performed – and set up :      [=’new eden’]
in the latter – days – you (will) (..understand it perfectly (?)..) ;

Zo zegt de Heer van de legermachten : luister niet naar de woorden van de profeten
Die tot u profeteren . Zij geven u ijdele hoop .
Zij spreken een visioen uit hun eigen hart , niet uit de mond van de Heer .
Steeds zeggen zij tegen hen die mij verwerpen : de Heer heeft gesproken : u zult vrede hebben ;
en tegen hen die in zijn verharde hart voortgaat : geen onheil zal over u komen .
Want wie heeft in de raad van de Heer gestaan, en zijn woord gezien of gehoord ,
en wie heeft op zijn woord acht geslagen en ernaar geluisterd ?
Zie, een storm van de Heer, grimmigheid is uitgegaan , als een wervelende storm :
op het hoofd van de goddelozen stort hij neer .
De toorn van de Heer zal zich niet afwenden, tot hij gedaan en tot hij tot stand heeft gebracht
de gedachten van zijn hart. In later tijd zult u dat duidelijk begrijpen .

 • [=’op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat “gelovigen vandaag” aangesproken worden ,
  sinds (jammer genoeg) de meesten de context van deze woorden niet zullen horen (in deze tijd) ,
  maar dat toont weer het Legale aspect van dit hoofdstuk ;
  zin :]

“[=daarom] (ke=lkn) zegt IEUE van de legermachten :
het moet niet zijn dat u [=’gelovigen’] zou luisteren     +
[=naar] de woorden [in goede richting] van de profeten [=’pastors’] die tegen u profeteren ;

 
(..+omdat..) zij u valse hoop geven ,
[+want] zij spreken [in goede richting] (slechts) de perceptie van hun (eigen) hart ,
[+maar] niet in overeenstemming met de mond van IEUE ;                  [=’lees: volgens de profeten’]

 
(..omdat..) [+zij] degenen zijn die mij verwérpen , zeggend :
IEUE heeft gesproken [in goede richting] (dat) u vrede zult hebben ;             
[=als] al degenen [=’pastors’] die wandelen in de koppigheid van hun (eigen) hart ,
zeggend : er zal geen onheil over u komen ;      +

 

 • [=’beneden : de ‘geheime raad’ is niets anders dan “de context van de profeten” ;
  zin :]

[=maar] wie (van hen) [=’pastors’] heeft gestaan in de cirkel van de geheime raad van IEUE ,
[=als] hij die zijn [=IEUE] woord (of: concept) [in goede richting] heeft gezien en gehoord ? ;
wie (van hen) heeft zijn woord aandacht gegeven en heeft (ernaar) geluisterd ? ;

 
zie ! , (..de geheime raad..) (sorth=sod) van IEUE (gaat over) de woede (-chme) die voort zal gaan ,
[=als] de pijnigende wervelwind [=’die woede’] ,       +
(die) zal kronkelen op de hoofden van de boosdoeners [=’eigen baas’] ;

 
de woede (-aph) van IEUE zal niet (terug-) keren ,     +
totdat de intentie van zijn [=IEUE] hart uitgevoerd en tot stand gebracht zal zijn :  [=’nieuw eden’]
in de dagen van de eindtijd zult u (..dat duidelijk begrijpen (?)..) ;

 
21-22
… nogmaals worden de verantwoordelijken benoemd :
not I-sent the·prophets and·they they-ran not I-spoke to·them and·they
they-prophesied and·if they-stood in·deliberation-of·me and·they-are-announcing
words-of·me people-of·me and-they-are-bringing-back·them from·way-of·them the·evil
and·from·evil-of actions-of·them
I have not sent these prophets, yet they ran: I have not spoken to them, yet they prophesied.
But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they
should have turned them from their evil way, and from the evil of their doings

 • context : … again is mentioned who are responsible :
  … first line : see Jer. 14 ;

line ,
“not – I (have) sent – (these) prophets , and=yet (..they came (to them)?..) ,      [=’to the people’]
not – I (have) spoken [in right direction] – to them , and=yet – they prophecy (to them) ;

 
and=while – they (have) – [=not] (am=la) – stood – in the circle of my secret counsel ,    +
and=as report-ing – my people [=’believers’] – my words (or: concept) [in right direction] ,
and=for to return them [=’believers’] – from their – evil – way ,        +
and=as (the return) from – their – evil – doings ;       +

Ik heb die profeten niet gezonden , toch zijn zij zelf gaan lopen .
Ik heb niet tot hen gesproken , toch zijn zij zelf gaan profeteren .
Hadden zij in mijn raad gestaan, dan hadden zij mijn volk mijn woorden doen horen ,
en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden .

“niet ik heb (deze) profeten gestuurd , [=toch] (..zijn zij (naar hen) gegaan?..) ,  [= de mensen’]
niet ik heb gesproken [in goede richting] , [=toch] profeteren zij (tegen hen) ;  
 
[=terwijl] zij [=niet] (am=la) hebben gestaan in de cirkel van mijn geheime raad ,      +
[=als] het rapport-eren van mijn woorden (of: concept) [in goede richting] aan mijn mensen ,
[=om] hen [=’gelovigen’] terug te laten keren van hun slechte weg ,     +
[=als] (de terugkeer) van hun slechte daden ;

 
23-24-25-26
… want het ‘ik heb gelijk’ staat die pastors in de weg :
?·Elohim-of from·near I averment-of ieue and·not Elohim-of from·afar if
he-is-being-concealed man in·the·concealments and·I not I-shall-see·him averment-of
ieue ?·not the·heavens and the·earth I filling averment-of ieue I-heard which they-say
the·prophets the·ones-prophesying in·name-of·me falsehood to·to-say-of I-dreamed
I-dreamed until when ? ?·there-is in·heart-of the·prophets ones-prophesying-of
the·falsehood and·prophets-of deceit-of heart-of·them
[Am] I a God at hand, saith the LORD, and not a God afar off? Can any hide himself in secret
places that I shall not see him? saith the LORD. Do not I fill heaven and earth? saith the LORD.
I have heard what the prophets said, that prophesy lies in my name, saying, I have dreamed,
I have dreamed. How long shall [this] be in the heart of the prophets that prophesy lies?
yea, [they are] prophets of the deceit of their own heart;

 • context : … because the ‘I am right’ blocks those pastors :
  … well ;

line ,

 • [=’the goal of these lines is , God saying that he WANTS to be near ,
  but then souls have to read his WORDS – namely those of prophets ,
  since yes Christ can be found in the Gospel – but God in the prophets
  (by exception we marked the line which keeps on frustrating us (hR) ,
  also because that is not even true , in itsélf – and as real reason for the ‘not seeing’) ;
  line :]

“23 (am) I – [+not] – a deity – [=who] (m=mi) – (is) near , (is) the declaration of – IEUE ,
and not – a deity – [=who] (m=mi) – (is) far away ? ;
————————
(therefore,)
24 (are) (..my words [in right direction] ..) – [+not] – hidden – in concealment ? ;           [=’by Esau’]
and=but [=they] [=’pastors’] – (have) [+not] – seen [=them] ,                [=’not spotted the right text’]
(is) the declaration of – IEUE ;

 
[+for] (..they do..) – not – (.. [wánt to-] listen..) (shmm=shmo) ,                   
and=as (..the adm-souls?..) – (who can) [=not] (ani=la) – (..be filled?..) (+by them?) [=’words’] ,
(is) the declaration of – IEUE ;
———————–                                                                                     [line 24 above : likely restoration]
25 [+because] (ofcourse) I hear – [=what] – the prophets [=’pastors’] – (are) saying ,
[+as] the ones (who) prophecy – falsehood [=’inversion’] – in my name ,
saying :
(.. I absolutely perceive (it) (correctly)..) !!  ;                            [=’namely : (only) the Gospel-version’]

 
26 [=because] (oud=ki) – (..thát..) – is – in the heart      +         [=’not: how long ; because will stay’]
of the prophets – (who) prophecy – falsehood [=’inversion’] ,
and=as the prophets of – the deceit [=’loving this world’] of – their (own) heart ;       +

Ben ik een God van nabij, spreekt de Heer, en niet een God van verre ?
Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem niet zien ?
spreekt de Heer. Vervul ik niet de hemel en de aarde ? spreekt de Heer .
Ik heb gehoord wat profeten zeggen die in mijn naam leugen profeteren
door te zeggen : ik heb gedroomd , ik heb gedroomd !
Hoelang nog ? Is er dan een droom in het hart van de profeten die leugen profeteren ?
Ja , profeten zijn ze van het bedrog uit hun eigen hart .

 • [=’het doel van deze zinnen is , dat God dichtbij WIL zijn ,
  maar dan moeten zielen wel zijn WOORDEN lezen – namelijk die van de profeten ,
  want ja Christus kan in het Evangelie gevonden worden – maar God in de profeten
  (als uitzondering hebben we de zin gemarkeerd die ons (hR) blijft frustreren ,
  ook omdat die niet eens waar is , in zichzélf – en als de echte reden voor het “niet zien”) ;
  zin :]

“23 ben ik niet een godheid [=die] (m=mi) dichtbij is , is de verklaring van IEUE ,
en niet een godheid [=die] (m=mi) veraf is ? ;
—————————
(daarom,)
24 zijn mijn woorden [in juiste richting] niet verborgen als de bedekking ? ;                 [=’door Esau’]
[=maar] [=zij] [=’pastors’] (hebben) [=hen] [+niet] gezien ,              [=’niet de juiste tekst gevonden’]
Is de verklaring van IEUE ;

 
[+want] (..zij [wíllen-] – niet – luisteren..) (shmm=shmo) ,
[=als] (..de adm-zielen?..) die [=niet] (..gevuld kunnen worden?..) (+door hen?) [=’woorden’] ,
is de verklaring van IEUE ;
—————————                                                                 [zin 24 boven : waarschijnlijke restauratie]
25 [+omdat] ik (wel) hoor [=wat] de profeten [=’pastors’] zeggen ,
[+als] degenen die in mijn naam leugen [=’inversie’] profeteren ;
zeggend :

(..ik heb (er) absoluut een (juiste) perceptie op..) !! ;        [=’namelijk : (alleen) de Evangelie-versie’]
 
26 [=want] (oud=ki) (..dát..) is in het hart     +                                      [=’niet: hoelang ; want blijft zo’]
van de profeten die leugen [=’inversie’] profeteren ,
[=als] de profeten van het bedrog [=’van deze wereld houdend’] van hun (eigen) hart ;      +

 
27-28-29
… want het bedrog komt voort uit ‘een verkeerd inzicht’ :
the·ones-designing to·to-make-forget-of people-of·me name-of·me
in·the·dreams-of·them which they-are-recounting man to·associate-of·him as·which
they-forgot fathers-of·them name-of·me in·the·Baal the·prophet who with·him dream
he-shall-recount dream and·who word-of·me with·him he-shall-speak word-of·me faithfulness
what ? to·the·crushed-straw with the·cereal averment-of ieue ?·not thus word-of·me as·the·fire
averment-of ieue and·as·sledge he-is-shattering crag
Which think to cause my people to forget my name by their dreams which they tell every man
to his neighbour, as their fathers have forgotten my name for Baal. The prophet that hath a dream,
let him tell a dream; and he that hath my word, let him speak my word faithfully. What [is] the chaff
to the wheat? saith the LORD. [Is] not my word like as a fire? saith the LORD; and like a hammer
[that] breaketh the rock in pieces?

 • context : … because the deceit stems from ‘having a wrong perception’ :
  … wow ;

line ,

 • [=’the “name” in first line is about more then just ‘a title’ ,
  but comprises knowing that person’s thoughts , desires , power , and so forth ;
  (therefore in the other reality ‘the name’ is virtually the most important aspect) ;
  line :]

“[+as] the ones [=’pastors’] (who are) counted     +
(under those who) cause – my people – to forgét – my name ,                                                      [=’sic’]
in=through their [common-] (..perception..) – which – each  – parrots – to his colleague ;
which (is) (because of) – their fathers ,     +                                                                   [=’KJV translation’]      
(who) (made) – my name – to (be) forgotten – in (favour of) Baal [=’worldly-consciousness’] ;

 
the prophet – who (lives) with – the [common-] perception ,       +
(will be) parrotting – [+his] perception ,
and=but – who – (has) my words (or: concept) [in right direction] ,     +
(will be) speaking [in right direction] – my – true – words [in right direction] :      +

 
[=because] (me=ki) – what – (is) chaff – (..compared to..) – (..the wheat) ? ,
(is) the declaration of – IEUE ,
(is it) not – [=because] (ek=ki) – my word [in right direction] – (is) as=like fire ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and as=like (..a hammer..) – shattering – a stone ? ;

Zij denken mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen , die zij elkaar vertellen ,
zoals hun vaderen mijn naam vergeten hebben door de Baäl .
Laat de profeet bij wie een droom is, een droom vertellen .
Laat ieder bij wie mijn woord is, mijn woord naar waarheid spreken .
Wat heeft het stro gemeenschappelijk met het koren ? spreekt de Heer .
Is niet mijn woord zó, als het vuur , spreekt de Heer,
of als een hamer die een rots verpletterd ?

 • [=’de “naam” in de eerste zin is meer dan slechts “een titel”,
  maar bevat ook het kennen van iemand’s gedachten , verlangen , kracht, enzovoort ;
  (daarom is in de andere werkelijkheid ‘de naam’ praktisch het belangrijkste aspect) ;
  zin :]

“[+als] degenen [=’pastors’] die gerekend worden      +
(onder) hen die mijn mensen mijn naam doen vergéten ,                                                           [=’sic’]
[=vanwege] hun [algemene-] (..perceptie..) die ieder tegen zijn collega vertelt ;
dat (vanwege) hun vaderen is ,         +                                                            [=’statenbijbel-vertaling’]
die mijn naam in vergetelheid deden gaan ten (gunste) van Baäl [=’werelds-bewustzijn’] ;

 
de profeet die [=uit] de [algemene-] perceptie (leeft) ,     +
zal zijn perceptie napraten ,
[=maar] wie mijn woorden (of: concept) [in goede richting] heeft ,      +
zal mijn ware woorden [in goede richting] spreken [in goede richting] :       +

 
[=want] (me=ki) wat is kaf (..vergeleken met..) (..het koren..) ? ,
is de verklaring van IEUE ,
is (het) niet [=omdat] (ek=ki) mijn woord [in goede richting] is [=als] vuur ,
is de verklaring van IEUE ,
en als (..een hamer..) die een steen verbrijzeld ? ; 

 
30-31-32
… de conclusie wordt uitgesproken :
therefore behold·me ! on the·prophets averment-of ieue ones-stealing-of
words-of·me man from·with associate-of·him behold·me ! on the·prophets averment-of
ieue ones-taking tongue-of·them and·they-are-averring averment-of behold·me ! on
ones-prophesying-of dreams-of falsehood averment-of ieue and·they-are-recounting·them
and·they-are-leading-astray people-of·me in·falsehoods-of·them and·in·bullition-of·them
and·I not I-sent·them and·not I-instructed·them and·to-benefit not they-are-benefiting
to·the·people the·this averment-of ieue
Therefore, behold, I [am] against the prophets, saith the LORD, that steal my words every one
from his neighbour. Behold, I [am] against the prophets, saith the LORD, that use their tongues,
and say, He saith. Behold, I [am] against them that prophesy false dreams, saith the LORD,
and do tell them, and cause my people to err by their lies, and by their lightness; yet I sent them not,
nor commanded them: therefore they shall not profit this people at all, saith the LORD.

‘lightness’, H6350 pachazuth ‘lightness’ 1x ; – pachaz ‘reckless’ 2x ; unclear ;

 • context : … the conclusion is spoken :
  … continued ;

line ,
“therefore , behold me ! ,
[+I] (am) – on=against – the prophets , (is) the declaration of – IEUE ,
[+as] each one – with – his colleague – (who are) stealing – my words [in right direction]
 
behold me ! , [+I] (am) – on=against – the prophets , (is) the declaration of – IEUE ,
(who) seize [+them] [=’words’] – [+with] their tongue [=’language’] ,     
and declare : [+he] [=IEUE] declares ;  
 
behold me ! ,
[+I] (am) – on=against – the ones (who) prophecy – the false [=’inversion’] – perception ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and=for they (just) parrot [=it] – and lead – my people – astray – in=by their lie [=’inversion’]     + and=as (..their recklessness?..) :                                                    [=’not seeing the consequence’]  

 • [=’lines above : the thrice ‘behold’ as an ultimate conclusion ;
  we don’t interpret as if “they steal words from eachóther”, that isn’t the theme here ,
  but instead “cherrypicking lines out of prophets to make their own point” ;
  line :]

not – Í (have) sent them ,
and – not – I (have) instructed them (to) ,
and=for – these – [type-] people – (are) absolutely – not – beneficial ,          
(is) the declaration of – IEUE ;       +
Daarom zie, ik zál die profeten ! , spreekt de Heer, die mijn woorden van elkaar stelen .

Zie, ik zál die profeten ! , spreekt de Heer , die hun tong gebruiken en spreken : Hij spreekt .
Zie, ik zál die profeten van bedrieglijke dromen ! , spreekt de Heer .
Zij vertellen die, zij misleiden mijn volk met hun leugens en met hun gezwets .
Ík heb hen niet gezonden . Ik heb hun geen opdracht gegeven .
Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut , spreekt de Heer .

“daarom , zie ! ,
[+ik] ben [=tegen] de profeten , is de verklaring van IEUE ,
[+als] ieder met zijn collega die mijn woorden [in goede richting] stelen ;

 
zie ! , [+ik] ben tegen de profeten , is de verklaring van IEUE ,
die [+hen] [=’woorden’] grijpen [+met] hun tong [=’taal’] ,       +
en verklaren : [+hij] [=IEUE] verklaart ;

 
zie ! , [+ik] ben tegen degenen die de valse [=’inversie’] perceptie profeteren ,
is de verklaring van IEUE ,
want zij praten [=het] (slechts) na , en misleiden mijn mensen [=met] hun leugen [=’inversie’]    +
[=als] hun (..onbedachtzaamheid?..) ; 

 

 • [=’zinnen boven : het driemaal ‘zie’ als de ultieme conclusie ;
  we interpreteren het niet als “woorden van elkaar stelen” , dat is niet het thema hier ,
  maar als “de kersen van de taart eten” – zinnen uit profeten om het eigen punt te maken ;
  zin :]

niet ík heb hen gezonden ,
en niet ik heb (het) hen geïnstrueerd ,
[=want] deze [type-] mensen zijn absoluut niet van nut ,                         
is de verklaring van IEUE ;      +

 
part IV   —   deel IV

 
33-34
… meer nog – die types zijn een lást :
and·that he-is-asking·you the·people the·this or the·prophet or priest
to·to-say-of what ? load-of ieue and·you-say to·them what ? load and·I-abandon you
averment-of ieue and·the·prophet and·the·priest and·the·people who he-is-saying
load-of ieue and·I-check on the·man the·he and·on household-of·him
And when this people, or the prophet, or a priest, shall ask thee, saying, What [is] the burden
of the LORD? thou shalt then say unto them, What burden? I will even forsake you, saith the LORD.
And [as for] the prophet, and the priest, and the people, that shall say, The burden of the LORD,
I will even punish that man and his house.

 • context : … worse – those types are a búrden :
  … consequence ;

line ,                                                                                                                                   [33+34 : restored]

 • [=’was a difficult part , until the key showed : they don’t ask – AT ALL ! ,
  strengthened by previous lines “they don’t care” : here , they don’t see no burden at all ;
  yes it indeed appears that you+we are addressed ;
  line :]

that=because – these – people , [=as] – the prophets – and the priests ,     +
(will) [+nót] – ask [=you] , saying :                                                                                 [=’ask you + we’]
what (then) (is) – the burden of – IEUE ? ;                                     [=’burden = unresolved problem’]
and=so you (must) say – to=about [=them] :
(..théy..) (me=em) (are) – the burden , and=for [=they] (have) abandoned – you [=IEUE] ;
 
and the people – and=as the prophets – and the priests – (who will) [+not] – say :
(there is) a burden of – IEUE ! ,
[=you] [=IEUE] (will) visit [=’to judge’] – upon – that – man , and upon – his house (-hold) ;

(De last van de Heer)
Wanneer dit volk of een profeet of een priester u zal vragen : wat is de last van de Heer ?
dan moet u tegen hen zeggen : wat last ? ik zal u verlaten , spreekt de Heer .
En de profeet of de priester of het volk dat zeggen zal : een last van de Heer !
ik zal die man en zijn huis straffen .

  • [=’was een moeilijk deel , totdat duidelijk werd : zij vragen gewoon NIET ! ,
   versterkt door vorige zinnen “zij geven er niet om” : zij zien geen enkele ‘last’ hier ;
   het lijkt er inderdaad op dat u+wij geadresseerd worden ;
   zin :]                                                                                                              [33+34 : gerestaureerd]

  “[=omdat] deze mensen , [=als] de profeten en de priesters ,     +
  [=u] [+niét] zullen vragen , zeggend :                                                                               [=’aan u + wij’]
  wat is (dan) de last van IEUE ? ;                                                             [‘last = onopgelost probleem’]
  [=dus] moet u [=over] [=hen] zeggen :
  (..zij (zélf)..) (me=em) zijn de last , [=omdat] [=zij] u [=IEUE] hebben verlaten ;
   
  [=want] de mensen , [=als] de profeten en de priesters , die [+niet] zeggen :
  (er is) een last van IEUE ! ,
  die man en zijn huis (-houden) zult u bezoeken [=’om te oordelen’] ;   

   
  35-36-37-38-39-40
  slot : … heel erg sober … :
  thus you-shall-say man on associate-of·him and·man to brother-of·him what ? he-answered
  ieue and·what ? he-spoke ieue and·load-of ieue not you-shall-mention further that the·load
  he-is-becoming to·man word-of·him and·you-overturned words-of Elohim living-ones ieue-of
  hosts Elohim-of·us thus you-shall-say to the·prophet what ?he-answered·you ieue and·what ?
  he-spoke ieue and·if load-of ieue you-are-saying therefore thus he-says ieue because
  to-say-of·you the·word the·this load-of ieue and·I-am-sending to·you to·to-say-of not
  you-shall-say load-of ieue therefore behold·me ! I-am-oblivious you to-bear and·I-abandon you
  and the·city which I-gave to·you and·to·fathers-of·you from·on faces-of·me and·I-give on·you reproach-of eon and·confounding-of eon which not she-shall-be-forgotten
  Thus shall ye say every one to his neighbour, and every one to his brother, What hath the LORD answered? and, What hath the LORD spoken? And the burden of the LORD shall ye mention
  no more: for every man’s word shall be his burden; for ye have perverted the words of the living
  God, of the LORD of hosts our God. Thus shalt thou say to the prophet, What hath the LORD answered thee? and, What hath the LORD spoken? But since ye say, The burden of the LORD; therefore thus saith the LORD; Because ye say this word, The burden of the LORD, and I have
  sent unto you, saying, Ye shall not say, The burden of the LORD; Therefore, behold, I, even I,
  will utterly forget you, and I will forsake you, and the city that I gave you and your fathers,
  [and cast you] out of my presence: And I will bring an everlasting reproach upon you,
  and a perpetual shame, which shall not be forgotten.

  • context : closing : … very very sober … :
   … remarks :

  what “is given to the fathers” is always ‘the eden-land’ theme ;
  2) the “divine words” is a bit unusual expression ;
  3) the (utter) : says ‘beguiled’ ; as H5337 nasha but improbable ;
  line ,

  • [=’important — do remember that this is a chapter about Legal-rights ;
   it appears that here “the spokesman-attribute is transferred from the priests to the sóns”,
   this would explain the “they do not say it – but you do” in this section ;
   line :]

  “thus – you [=’we’] (must) say – [+about] the one – [=with] his colleague ,
  and=as (..the priests..) – [=and] – (..the prophets..) ,      +                                              [=’see next lines’]
  [=who] (me=mi) – (do) [+not] respond – and=to what – IEUE – speaks [in right direction] :      +

   
  they (do) – not – remember – the burden of – IEUE – anymore ,
  that=which – becáme – the burden – to=as each (man) – (having) his (own) word [in right direction] ;  
  and=so [=they] pervert – the divine – living – words [in right direction]     +
  of – IEUE of – hosts , our deity ;

   
  thus – you (shall) say – [=about] – the prophets – (..+and priests..) ,      +
  [=who] (me=mi) – (do) [+not] respond – and=to what – IEUE – speaks [in right direction] ,
  (who are) [+not] – saying : (there is) a burden of – IEUE :

   
  therefore – thus – IEUE – says :
  [=they] (do) – [+not] – say – this – word [in right direction] : (there is) a burden of – IEUE ,
  and=though [=you] [=IEUE] sent – [=us] [=’you+we’] , saying :
  (..+they..) (should) say : (there is) a burden of – IEUE ;     

   
  (God speaks,)
  therefore – behold me ! ,
  [+I] (will) (utterly) forget– [=them] :                                    
  I (will) reject – [=them] – and=from – [=the [eden-] land] – which – I gave – to [=their] fathers ,
  [+as] (rejecting them) from – my precence (or: face) ;

   
  and I (will) bring – an everlasting – reproach – on=upon [=them] ,
  and=as – the forever – disgrace – which – (will) not – (be) forgotten .

  Dit moet u, ieder tegen zijn naaste en ieder tegen zijn broeder zeggen :
  wat heeft de Heer geantwoord ? en : wat heeft de Heer gesproken ?
  Maar aan een last van de Heer mag u niet meer denken, want voor ieder zal zijn eigen
  woord tot last zijn , want u verdraait de woorden van de levende God ,
  de Heer van de legermachten , onze God .
  Dit moet u zeggen tegen de profeet : wat heeft de Heer u geantwoord ?
  en : wat heeft de Heer gesproken ?
  Maar als u zegt : de last van de Heer – daarom , zo zegt de Heer :
  omdat u dit woord zegt : de last van de Heer , terwijl ik u de boodschap had gezonden :
  u mag niet zeggen : de last van de Heer , daarom , zie , ik zal u helemaal vergeten ,
  en u , en de stad die ik u en uw vaderen gegeven heb , van voor mijn aangezicht verlaten .
  Ik zal op u eeuwige smaad leggen, eeuwige schande, die niet zal worden vergeten .

  • [=’belangrijk — vergeet niet dat dit een hoofdstuk is over Legale-rechten ;
   het lijkt erop dat “het woordvoerder-attribuut van de pastors overgaat naar de zónen”,
   dit kan het “zij zeggen het niet – maar u wel” verklaren in deze sectie ;
   zin :]

  “zo moet u [=’wij’] zeggen [+over] degene [=met] zijn collega ,
  [=als] (..de priesters..) [=en] (..de profeten..) ,      +                                                  [=’zie verderop’]
  [=die] (me=mi) [+niet] reageren [=op] wat IEUE spreekt [in goede richting] :       +

   
  zij herinneren zich de last van IEUE niet meer ,
  [=dat] de last gewórden is [=als] iedere (man) die zijn (eigen) woord [in goede richting] heeft ;
  [=dus] maken [=zij] van de heilige levende woorden [in goede richting]       +
  van IEUE onze godheid , een perversiteit ;

   
  zo zult u zeggen [=over] de profeten (..+en priesters..) ,    +
  [=die] (me=mi) [+niet] reageren [=op] wat IEUE spreekt [in goede richting] ,
  (die) [+niet] zeggen : (er is) een last van IEUE ;      +

   
  daarom , zo zegt IEUE :
  [=zij] zeggen dit woord [in goede richting] [+niet] : (er is) een last van IEUE ,
  [=hoewel] [=u] [=IEUE] [=ons] [=’u+wij’] stuurde , zeggend :
  (..+zij..) zouden moeten zeggen : (er is) een last van IEUE ;    

   
  (God spreekt,)
  daarom , zie ! ,
  [+ik] zal [=hen] (helemaal) vergeten :
  ik zal [=hen] afwijzen [=van] [=het [eden-] land] dat ik [=hun] vaderen gegeven heb ,
  [+als] (het afwijzen van hen) van voor mijn aangezicht ;

   
  en ik zal op [=hen] eeuwige smaad leggen ,
  [=als] de eeuwige schande die niet zal worden vergeten .

   

  08.06june.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series

Jer. 22: het ‘huis van eden’
overgelopen naar de matrix
en nu hun dienend
+ hij wordt geoordeeld
+ oordeel over Canaan
(wat moeilijk – goed leesbaar)

Jer.22: het ‘huis van eden’
overgelopen naar de matrix
en nu hun dienend
+ hij wordt geoordeeld
+ oordeel over Canaan
(wat moeilijk – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous 21 :
titled : ‘the (former) eden house’ has defected
to the matrix and is now serving them (as sky) ,
therefore he will be judged
and will not return (as construct)
+ judgment over Canaan ;
(see diagram to left)
… he is now the red cube as ‘Moab house’ ,
the Edfu temple will explain much (see 13+14) ;
(the ‘world-tree’ concept is similar to this theme ,
but the whole theme is more specified here)

note : very readable , second submitted version
and definitive , after much cleaning up + context
partly heavy corrupted
note : not an easy chapter

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig hoofdstuk 21 :
het (voormalige) eden huis is overgelopen naar de matrix en dient nu hén als atmosfeer ;
daarom wordt hij geoordeeld – en zal niet terugkeren (als construct) ;
+ oordeel over Canaan ;

 

(zie diagram boven)
… hij is nu de rode kubus als ‘het Moab huis’ ,
en het Edfu tempel-plan zal veel verklaren (zie zin 13+14) ;
(het ‘wereld-boom’ concept is vergelijkbaar met dit thema ,
maar het hele thema wordt hier meer gespecificeerd) ;

 
opmerking :
niet het makkelijkste hoofdstuk ;
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie , na veel opruimen + context ;
gedeeltelijk zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 22

1-2
vervolg : … het concept ‘eden huis’ nader uitgelegd : introductie :
thus he-said ieue go-down-you ! house-of king-of Judah and·you-speak there
the·word the·this and·you-say hear-you ! word-of ieue king-of Judah the·one-sitting
on throne-of David you and·servants-of·you and·people-of·you the·ones-entering
in·the·gates the·these
Thus saith the LORD; Go down to the house of the king of Judah, and speak there this word,
And say, Hear the word of the LORD, O king of Judah, that sittest upon the throne of David,
thou, and thy servants, and thy people that enter in by these gates:

 • context : continued : … the ‘eden house’ concept further explained : introduction :
  … introduction ;

line ,
“thus – IEUE – says :
descend you – (to) the house [=’palace’] of – the king of – Judah ,
and you speak [in right direction] – there – this – word (or: concept) [in right direction] ,
saying :
hear you – the word [in right direction] of – IEUE , (you) king of – Judah ,      +
(who) sits – on=upon – the throne of – David ,
you , and your servants – and your people ,
[+as] the ones (who) enter – (through) these gates ;

(Profetie over het koningshuis na de dood van Josia)
Zo zegt de Heere HEERE : daal af naar het huis van de koning van Juda
en spreek daar dit woord en zeg : hoor het woord van de Heer, koning van Juda,
die zit op de troon van David, u, uw dienaren en uw volk, die door deze poorten binnenkomen ,

“dus zegt IEUE :
daal af naar het huis [=’paleis’] van de koning van Judah ,
en spreek [in goede richting] daar dit woord (of: concept) [in goede richting] ,
zeggend :
hoor het woord [in goede richting] van IEUE , (u) koning van Judah ,     +
die zit [=op] de troon van David ,
u , uw dienaren en uw mensen ,
[+als] degenen die door deze poorten binnenkomen ;

 

3-4-5
vervolg : … want de mensen van Judah vertegenwoordigen een bepaald aspect :
thus he-says ieue do-you ! judgment and·justice and·rescue-you ! one-being-pillaged
from·hand-of extortioner and·sojourner orphan and·widow must-not-be you-are-tyrannizing
must-not-be you-are-doing-violence and·blood innocent must-not-be you-are-shedding
in·the·place the·this that if to-do you-are-doing the·word the·this and·they-enter in·gates-of
the·house the·this kings ones-sitting for·David on throne-of·him ones-riding in·the·chariot
and·in·the·horses he and·servants-of·him and·people-of·him and·if not you-are-listening
the·words the·these in·me I-swear averment-of ieue that to·desertion he-shall-become
the·house the·this
Thus saith the LORD; Execute ye judgment and righteousness, and deliver the spoiled out of
the hand of the oppressor: and do no wrong, do no violence to the stranger, the fatherless,
nor the widow, neither shed innocent blood in this place. For if ye do this thing indeed,
then shall there enter in by the gates of this house kings sitting upon the throne of David,
riding in chariots and on horses, he, and his servants, and his people. But if ye will not hear
these words, I swear by myself, saith the LORD, that this house shall become a desolation.

 • context : … because the people of Judah represent a certain aspect :
  … continued ;

line ,
“[+because] thus – IEUE – (has) said :
perform – justice – and righteousness      +
(to) the ones (who are) plundered – from=by the hand [=’doing’] of – oppressors ;
(it) must not be – (that) you do wrong to – the stranger , the orphan – and the widow ,
[+and] (it) must not be – (that) you (would) shed – innocent – blood – in – this – place ;

 

 • [=’above : the people of Judah represent “the náture of the eden-house” :
  like all eden-constructs (concepts) also the eden-house has a ‘free will’ ,
  and previous chapter showed how he did nót want “to do judgment and justice”
  but instead he went rogue and descended to the matrix ;
  below : that again “the gates” are mentioned is because the eden-house
  (as the cube) has gates, too : see lateron in chapter ;
  line :]

that=because – if – you (would) do – this – concept [in right direction] ,
and=then – [=you] (would keep) entering – (through) the gates of – this – house ,
(namely) the king – sitting – (upon) the throne of – David ,
he – and his servants – (who) ride – in chariots – and in=on horses , and his people ;

 
and=but – you (have) – not – listened – (to) these – words [in right direction] ,
(..therefore..) I (have) sworn , (is) the declaration of – IEUE ,
that – this – house – (will) become – a ruin ;           +

Zo zegt de Heer: doe recht en gerechtigheid.
Red wie beroofd is uit de hand van wie onderdrukt.
Buit een vreemdeling, een wees en een weduwe niet uit.
Doe niemand geweld aan en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats.
Want als u dit woord metterdaad zult doen, dan zullen door de poorten van dit huis
koningen binnengaan die in David’s plaats zitten op zijn troon ,
rijdend op wagens en op paarden , hij, zijn dienaren en zijn volk .
Maar als u naar deze woorden niet luistert , heb ik bij mijzelf gezworen , spreekt de Heer,
dat dit huis tot een puinhoop zal worden .

“[+want] zo heeft IEUE gezegd :
doe recht en gerechtigheid        +
(aan) degenen die geplunderd worden [=door] de hand [=’actie’] van onderdrukkers ;
het moet niet zijn dat u de vreemdeling , de wees en de weduwe slecht behandeld ,
[+en] het moet niet zijn dat u onschuldig bloed zou vergieten in deze plaats ;

 

 • [=’boven : de mensen van Judah vertegenwoordigen “het karákter van het eden-huis” :
  zoals alle eden-constructen (concepten) heeft ook het eden-huis een ‘vrije wil’ ,
  en vorig hoofdstuk liet zien dat hij géen “recht en gerechtigheid” wilde doen ,
  maar in plaats daarvan rebelleerde hij en daalde af naar de matrix ;
  beneden : dat alweer “poorten” worden genoemd is omdat het eden-huis
  ook poorten heeft ; zie verderop in dit hoofdstuk ;
  zin :]

[=want] indien u dit concept [in goede richting] zou doen ,
dan zou [=u] (door) de poorten van dit huis (blijven) binnengaan ,
(namelijk) de koning die zit op de troon van David ,
hij en zijn dienaren die in wagens en [=op] paarden rijden , en zijn mensen ;

 
[=maar] u hebt niet naar deze woorden [in goede richting] geluisterd ,
(…daarom..) heb ik gezworen , is de verklaring van IEUE ,
dat dit huis een ruïne zal worden ;       +

 

8-9 (=6+7)
… vervolg :                                                                                                  [zin 8-9 behoort hier !]
and·they-pass nations many-ones on the·city the·this and·they-say man to
associate-of·him on what ? he-did ieue as·thus to·the·city the·great the·this
and·they-say on which they-forsook covenant-of ieue Elohim-of·them
and·they-are-worshiping to·Elohim other-ones and·they-are-serving·them
And many nations shall pass by this city, and they shall say every man to his neighbour,
Wherefore hath the LORD done thus unto this great city? Then they shall answer,
Because they have forsaken the covenant of the LORD their God,
and worshipped other gods, and served them.

 • context : … continued :                                                                          [line 8-9 belongs here !]
  … reason for this correction :
  part II will be about the other reality ;

line ,
“and many – (..strangers..) – (will) pass – by – this – city [=’Jerusalem’] ,
and – each – (will) say – to – his associate :
on=because of – what – IEUE – did – as thus – to – this – great – city ? ;

 
and they (will) say : on=because – they (have) forsaken – the covenant of – IEUE – their deity ,
and (were) worshipping – and serving – other – deities ;

Dan zullen vele heidenvolken langs deze stad voorbijtrekken . Zij zullen tegen
elkaar zeggen: waarom heeft de Heer zo gehandeld met deze grote stad ?
En zij zullen zeggen: omdat zij het verbond van de Heer, hun God, hebben verlaten,
zich voor andere goden hebben neergebogen en die zijn gaan dienen .

 • [=’reden voor de correctie : deel II zal over de andere werkelijkheid gaan :]

“en veel (..vreemdelingen..) zullen langs deze stad [=’Jeruzalem’] voorbijtrekken ,
en ieder zal tegen de ander zeggen :
[=waarom] heeft IEUE zo gehandeld met deze grote stad ? ;
en zij zullen zeggen : omdat zij het verbond van IEUE hun godheid hebben verlaten,
en zich neerbogen voor andere goden , en die zijn gaan dienen .

 

part II   —   deel II

 

6-7 (=8+9)
… het huis van de koning wordt nu ‘het eden huis’ , als de kubus :
that thus he-says ieue on house-of king-of Judah Gilead you to·me summit-of
the·Lebanon if not I-am-setting·you wilderness cities not she-is-indwelt and·I-hallow
on·you ones-ruining man and·implements-of·him and·they-cut-down choice-of
cedars-of·you and·they-cast on the·fire
For thus saith the LORD unto the king’s house of Judah; Thou [art] Gilead unto me,
[and] the head of Lebanon: [yet] surely I will make thee a wilderness, [and] cities [which] are
not inhabited. And I will prepare destroyers against thee, every one with his weapons:
and they shall cut down thy choice cedars, and cast [them] into the fire.

 • ‘prepare’ , H6942 qadash ‘to set apart, to consecrate’ ; from ‘righteous’ -qdsh ;
 • ‘cut down’ , H3772 karath ‘to cut [a covenant], cut off’ (but not ‘to hew’ a tree]  ;
 • ‘choice’ , H4005 mibchar ‘best, choice’ ; (H1285 beriyth ‘covenant’) ;
 • ‘cast’ , H5307 naphal ‘fall [down]’ as main expression ;

… the house of the king now becomes ‘the eden house’ , as the cube :
… ‘Moab’ suggestion :
impossible ? for Moab borders Gilead ,
and Mo-ab is the corrupted eden-house ;
line ,

 • [=’the “Gilead and Lebanon” are just too uncertain , and have no follow-up in the text :
  we suspect Esau invented these forestal regions to match his false ‘cedars’ , below ;
  line :]

that=because – thus – says – IEUE – on=about – the house of – the king of – Judah :
you (are) – (………..) – (..to [=them] [=’spirits’]?..) ,                                                   [=’you are Moab?’]
[=as?] (..the house?..) of=at? – (..the Lebanon?..) ;
[=but] – I (will) make [=’place’] you – a wilderness ,
(..+and..) [+you] (..the house?..) – (will) not – (be) inhabited ;                               
[above : not sure]
———————-

 • [=’below lines : the forest are destroyed by fire (previous chapter) , not by men who chop ;
  the few nón-corrupted terms suggest a much more logical context :
  the covenant between the eden-land and -sky will not be restored –
  and note how fluently next lines 10-12 follows upon the context now ;
  line :]

and=for I (will) – [=nót] (ol=la) – sanctify – you ,                                        [below : likely restoration]
[+but] [=the fire] (ish=ash) – (will) destroy – [=all of] (kli=kl) [=you] ;
[+I] (will) – [+not] – make [=’cut’] – (..a covenant..) (mbchr=brth)      +               [=’see 2 lines ago’]
(..+between you?..) – [+and] (..the [eden-] land..) (arz=artz) ,
and=but [=you] (will) fall down – on=because of – the fire ;                    [=’fall down = implode ?’]

Want zo zegt de Heer over het huis van de koning van Juda : een Gilead bent u voor mij ,
de top van de Libanon – voorwaar , ik maak van u een woestijn, onbewoonbare steden .  
Ik zal verdervers inzetten om tegen u te strijden, ieder met zijn eigen gereedschap .
Zij zullen uw mooiste ceders omhakken en in het vuur werpen .

 • [=’de “Gilead en Libanon” zijn te onzeker , en hebben geen vervolg in de tekst :
  Esau moet deze bosrijke gebieden hebben bedacht vanwege zijn corrupte ‘ceders’ ;
  (is de suggestie ‘Mo-ab’ onmogelijk ? , want Gilead grenst daaraan –
  het Moab huis is het nu corrupte eden huis) ;
  zin :]

“[=want] zo zegt IEUE [=over] het huis van de koning van Judah :
u (bent) (…………) (..voor [=hen] [=’geesten’]?..) ,                                                     [=’u bent Moab?’]
[=als?](..het huis?..) van=op? (..de Libanon?..) ;
[=maar] ik zal u (tot) een wildernis maken ,
(..+en..) [+u] (..het huis?..) zal niet bewoond worden ;                                   
[=’boven : niet zeker’]
———————

 • [=’beneden : het woud wordt door vuur verwoest (vorig hoofdstuk) ,
  niet door hakkende mannen ; de paar niét-corrupte termen laten een logische context zien :
  het verbond tussen het eden-land en de -atmosfeer wordt niet hersteld –
  en merk op hoe soepel de zin overloopt naar 10-12 , met deze context ;
  zin :]

[=want] ik zal u [=niét] (ol=la) heiligen ,                                 [beneden : waarschijnlijke restauratie]
[+maar] [=het vuur] (ish=ash) zal [=u] [=geheel] (kli=kl) vernietigen ;
[+ik] zal [+geen] (..verbond..) (mbchr=brth) sluiten (-krth)      +                     [=’vgl. 2 zinnen terug’]
(..tussen u?..) [+en] (..het [eden-] land..) (arz=artz) ,
[=maar] [=u] zult vallen [=vanwege] het vuur ;                                            [=’vallen = imploderen?’]

 

10-11-12
… het huis zal niet terugkeren om over het eden-land te zijn:                        [nummering hersteld]
must-not-be you-are-lamenting for·one-being-dead and·must-not-be
you-are-condoling for·him lament-you! to-lament for·the·one-going that not he-shall-return
further and·he-sees land-of kindred-of·him that thus he-says ieue to Shallum son-of Josiah
king-of Judah the·one-being-king in-place-of Josiah father-of·him who he-went-forth from
the·place the·this not he-shall-return there further that in·placeri-of which they-deported
him there he-shall-die and the·land the·this not he-shall-see further
Weep ye not for the dead, neither bemoan him: [but] weep sore for him that goeth away:
for he shall return no more, nor see his native country. For thus saith the LORD touching Shallum
the son of Josiah king of Judah, which reigned instead of Josiah his father, which went forth
out of this place; He shall not return thither any more: But he shall die in the place
whither they have led him captive, and shall see this land no more.

 • context : … the house will not return to be over the eden-land :                    [numbering resumed]
  … continued ;

line ,
“(it) must not be – (that) you (would) lament – for the dead ,                             [=’line said to us ?’]
and (it) must not be – (that) you (would) bemoan – [=them] ;
[+but] lament bitterly – for=about – the one (who) went ,                    [=’the original eden-house’]
that=because – he (will) – not – return – anymore ,     +
and=as seeing – his – native – [eden-] land ;                                                                                    [=1 x’]

———————-                                                                                                         [below line : restored]

 • [=’the ‘Shallum’ and ‘Josiah’ are Esau’s illegal additions to hide the theme :
  the line “will not return” is repeated thrice , not just as a ‘read well !’ to ús ,
  but by definition the message must have the same contents ;
  the section “king + instead + Josiah + father” is therefore corrupt , as well ;
  line :]

that=because – thus – says – IEUE – to=about – (..the house..) (bn=bth) of Judah ,
which [=’eden-house’] – went forth – (out) from – this – place [=’the eden-land’] :
he (will) – not – return – there [=’to the eden-land’] – anymore ;                                             [=’2x ‘]

 
that=because – he (will) die – there – in the place – [=where] – [=he] [=revealed] himself ,
and – he (will) – not – see – this – [eden-] land – anymore ;                                                        [=’3x’]

Ween niet over de dode, beklaag hem niet, ween liever over wie weggegaan is,
want hij zal niet meer terugkeren, en zijn geboorteland zien .
Want zo zegt de Heer over Sallum, de zoon van Josia, de koning van Juda,
die in de plaats van zijn vader Josia koning is geworden : hij zal daar niet meer terugkeren.
Want in de plaats waarheen zij hem in ballingschap hebben gevoerd,
daar zal hij sterven , en dit land zal hij niet meer zien.

“het moet niet zijn dat u zou weeklagen over de doden ,                       [=’zin gezegd tegen ons ?’]
en het moet niet zijn dat u over [=hen] huilt ;
[+maar] weeklaag bitter [=over] degene die wegging ,                                  [=’origineel eden-huis’]
[=want] hij zal niet meer terugkeren ,      +
en zijn oorspronkelijke [eden-] land zien ;                                                                                       [=’1x’]

——————–                                                                                             [zin beneden : gerestaureerd]z

 • [=’de ‘Shallum’ en ‘Josiah’ zijn Esau’s illegale toevoegingen om het thema te verbergen :
  de zin “zal niet terugkeren” die 3 x herhaald wordt , is niet alleen een ‘goed lezen !’ voor óns ,
  maar moet – per definitie – dezelfde inhoud bevatten ;
  daarom is “koning + in plaats van + Josiah + vader” ook corrupt ;
  zin :]

[=want] zo zegt IEUE [=over] (..het huis..) (bn=bth) van Judah ,
die [=’het huis’] voortging vanuit deze plaats [=’het eden land’] :
hij zal daar [=’naar eden-land’] niet meer terugkeren ;                                                                 [=’2x’]
 
[=omdat] hij zal sterven in de plaats [=waar] [=hij] zichzelf [=heeft getoond] ,
en hij zal zijn [eden-] land niet meer zien ;                                                                                      [=’3x’]

 

13-14
… omdat het huis onherstelbaar ‘verbouwd’ is door de matrix ;
woe ! one-building house-of·him in·not righteousness and·upper-chambers-of·him
in·not judgment in·associate-of·him he-is-serving gratuitously and·contrivance-of·him
not he-is-giving to·him the·one-saying I-shall-build for·me house-of measures
and·upper-chambers ones-being-ventilated and·he-tears for·him windows and·being-ceiled
in·the·cedar and·being-painted in·the·ochre
Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong;
[that] useth his neighbour’s service without wages, and giveth him not for his work; That saith,
I will build me a wide house and large chambers, and cutteth him out windows; and [it is] cieled
with cedar, and painted with vermilion.
‘wide’ , H7304 ravach 2x , unclear ; -rachb ‘wide’ , -v -b change ;

 • context : … because the house has been irrepairable ‘renovated’ by the matrix :
  … continued ;
 • the Edfu temple depicts their constructs :
  … the temple entrance (both large pylons)
  represents “the opened door to eden” –
  the priests would open the large door
  and sunlight would reach untill the barque :
  the sunlight representing the stolen eden-light
  (same concept as ascending via the Nile river) ;

Edfu , common temple-plan
(pinterest)
 • 2) collonaded courtyard :
  … a hall with pillars “standing upon the eden-house”,
  this is the region of ‘the outer-court’ , while the pillars
  are the same as “the oaks of Bashan” in prophets ;

 

 • 3) hypostyle hall :
  … the region where their matrix-dimension starts ;
  a statue of Horus was lifted to the roof of this section ,
  denoting this was “the dry region above eden’s dimension”;
 • 4) the barque :
  … see main diagram in other chapters ; as the region of Damascus
  (and technically part of the hypostyle hall) ;

 

 • 5) the sanctuary :
  … as the renovated eden-house , showing the windows in the roof ;
  they didn’t make them “because of the need of light in those rooms”
  but – perhaps – as ‘portals to the dualistic-realm’ ;

Abydos temple , use of windows
(rpt)

line ,
woe ! – the built – [matrix-] house – in=as = the unrighteous one ,
and=as the upper chamber – (which is) not – the right way ;
he [=’former eden-house’] serves – his neighbour [=’matrix’] – for free ,
and=as his deed – [+by] giving (himself) – to him [=’to matrix’] :       +

 
the one [=’matrix’] (who) said :
I (will) build – for myself – a house of – [cubital-] height ,                      [=’the Hall of Mâat” in spells’]
and=as – the [dimensionally-] wide (rvch=rchb) – upper chamber ;               [=’glyph USEKH + house’]
and he tears out – windows – for himself ,                                             [=’for zodiacal constellations ?’]
panelling (it) (inside) in=with cedarwood ,        +                       [=’whiteness as dimensional quality’]
and painting (it) – in=with red ochre ;                                                                                  [=’see diagram’]  

Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid, en zijn bovenvertrekken met onrecht,
die zijn naaste zonder te betalen laat werken en hem zijn loon niet geeft .
Die zegt: ik zal voor mij een huis van grote afmetingen bouwen, met ruime bovenvertrekken.
Hij hakt er voor zich vensters uit, overdekt het met cederhout en beschildert het met rode kleuren.

 • [=’zie Engels hoe Edfu hun constructen vertegenwoordigt :]

“wee het gebouwde [matrix-] huis [=als] de onrechtvaardige ,
[=als] het bovenvertrek dat niet de juiste manier is ;
hij [=’voormalig eden-huis’] dient zijn buurman [=’matrix’] gratis ,
[=als] zijn daad [+door] zichzelf aan hem [=’matrix’] te geven :        +

 
degene [=’matrix’] die zei :
ik zal een huis van grote [cubitale-] hoogte bouwen ,
[=als] het [dimensioneel-] wijde bovenvertrek ;
en hij scheurt er voor zichzelf vensters uit ,                                       [=’voor zodiakale constellaties ?’]
lambriseert het (van binnen) [=met] cederhout ,     +             [=’witheid’ als dimensionele kwaliteit’]
en beschildert het met rode oker ;                                                                                      [=’zie diagram’]

15-16-17
… want het huis was in eden nog rechtvaardig – tot een bepaald moment :
?·you-are-being-king that you competing in·the·cedar father-of·you ?·not he-ate
and·he-drank and·he-did judgment and·justice then good to·him he-adjudicated
adjudication-of humble-one and·needy-one then good ?·not she the·knowledge me
averment-of ieue there-is-no eyes-of·you and·heart-of·you but rather on gain-of·you
and·on blood-of the·innocent-one to·to-shed-of and·on the·extortion and·on
the·incursion to·to-do-of
‘closest..in’ , H8474 thacharah ‘contend, enclose’ 1x ; -charah ‘angry, kindle, burn’ ;
thachra ‘coat of mail’ 2x ; or the -thachath ‘below, under, instead of’ cluster ? ;
‘violence’ , H4835 merutsah ‘violence’ 1x ; merutsah ‘running, a course’ ;
Shalt thou reign, because thou closest [thyself] in cedar? did not thy father eat and drink,
and do judgment and justice, [and] then [it was] well with him? He judged the cause of
the poor and needy; then [it was] well [with him: was] not this to know me? saith the LORD.
But thine eyes and thine heart [are] not but for thy covetousness, and for to shed
innocent blood, and for oppression, and for violence, to do [it].

 • context : … for the house was still righteous in eden – until a certain moment :
  … was very corrupt ;

line ,                                                                                                                       [line 15+16+17 : restored?]

 • [=’whole section below is an ATTEMPT ;
  lines 15 and 16 must describe “taking care of the land + of the Originals”,
  where the key term “(you were) good” connects lines 15 and 16 ;
  line :]

“(…you (were) king?..)    +
that=when? – (..the [eden-] land?..) (arz=ertz) – (..was beneath?..) (thchr=thchth) – (..you?..) ,
[=and?] – [=you] ate – and [=you] drank – and=as [=you] did – justice – and righteousness ;
(..at that time?..) – (..+you (were?..) – good – to [=her?] [=’eden-land?’] ;

 
16 [=you] (would) judge – the case of – the humble ones – [=as] the poor ones ,        [=’Originals’]
(..at that time?..) (+you would have been?..) (+eie?) – good – (..+to them?..) ;
(was) (..+this all?..) – not – [+by] she – the knowledge (of) – me ? ,
(is) the declaration of – IEUE ;

 • [=’above : the “would have been good to them”, if it wasn’t for the fall of paradise ;
  this theme continues in line below , where he is guilty of their blood
  (since the house now also encompasses Mystery-Babylon) ;
  note again how the dome (also) has an own will , and went rogue :]

———————–
17 that=yet – your heart – (..would?..) [=not] (ain=la) – (..be humble..) (oin=on) ,
(..that=but?..) – (..(would) be?..) (am=eie)on=upon – your (own) gain ;
(..therewith?..) – shédding – the blood of – the innocent ones ,               [=’imprisoned Originals’]
and on extortion – and to do – (..violence?..) [=’per line 3’] ;

Wilt u koning zijn door te wedijveren in cederhout ?
Heeft niet uw vader gegeten en gedronken, en recht en gerechtigheid gedaan ?
Hem ging het toen goed !  Hij behartigde de rechtszaak van de ellendige en de arme.
Toen ging het goed ! Is dat niet : Mij kennen ? spreekt de Heer .
Maar uw ogen en uw hart zijn op niets dan op uw winstbejag uit ,
op het vergieten van onschuldig bloed, op onderdrukking en op uitbuiting, om dat te doen.

“(..u was koning?..)     +                                                                              [15+16+17 : gerestaureerd ?]
[=toen?] (..het [eden-] land?..) (arz=ertz) (beneden – u – was?..) (tcchr=thchth) ,
[=en?] u at en dronk [=terwijl] u recht en gerechtigheid deed ,
(..in die tijd?..) (..+was u?..) goed – voor [=haar] [=’eden-land?’] ;

 
16 [=u] zou de rechtszaak van zij die nederig en arm zijn [=’Originelen’] behartigen ,
(..in die tijd?..) (..zou u?..) goed (..+voor hen?..) (..zijn geweest?..) (+eie?) ;
was (..+dit alles?..) niet [+vanwege] zij , het kennen van mij ? ,
is de verklaring van IEUE ;

 • [=’boven : het “zou goed voor hen zijn geweest”, was het niet voor de val van het paradijs ;
  het thema loopt door , beneden , waar hij schuldig is aan hun bloed
  (omdat het huis nu ook Mystery-Babylon bevat) ;
  merk weer op hoe de koepel ‘een eigen wil’ heeft , en die uitvoerde :]

————————–
17 [=en toch] (wilde) uw hart [=niet] (ain=la) (..nederig zijn..) (oin=on) ,
[=maar] zou (am=eie) op uw (eigen) profijt gericht willen zijn ;
(..daarbij?..) het bloed vergietend van zij die onschuldig zijn [=’gevangen Originelen’] ,
en op onderdrukking en om (..geweld..) [=’zie zin 3’] te doen ;

 

18-19
… daarom zal er niet over de koepel worden gerouwd :
therefore thus he-says ieue to Jehoiakim son-of Josiah king-of Judah not
they-shall-wail for·him woe ! brother-of·me and·woe ! sister not they-shall-wail for·him
woe ! lord and·woe ! splendor-of·him (?) tomb-of donkey he-shall-be-entombed
to-pull-in-pieces and·to-fling from·beyond to·gates-ofJerusalem
Therefore thus saith the LORD concerning Jehoiakim the son of Josiah king of Judah;
They shall not lament for him, [saying], Ah my brother! or, Ah sister! they shall not lament
for him, [saying], Ah lord! or, Ah his glory! He shall be buried with the burial of an ass,
drawn and cast forth beyond the gates of Jerusalem.
‘glory’ , H1935 hod ‘splendor, etc’ ; unusual ;
‘drawn’, H5498 sachab ‘to drag’, few times ;

 • context : … therefore the dome will not be mourned :
  … too corrupted to can restore ;

line ,

 • [=’yes we’re sorry , too ;
  1) the no waling , yet say “woe” ? makes no sense ;
  2) the “brother and sister” have nothing to do here ;
  3) what does “burial of a donkey” mean ? and how come ‘donkey’ (-chmur) here ? ;
  4) first buried , then flung beyond the gates ? ;
  line :]

“therefore – thus – says – IEUE – to=about – (..the house..) (bn=bth) of – Judah :
(..there-(will be)-no?..) (la=ain) – wailing – for him ,
(…………) – (………..) – (………..) ,
(..there-(will be)-no?..) (la=ain) – wailing – for him ,
(…………) – (………..) – (………..) ,
————————-                                                                      [line 18-19 : irretrievably corrupted]
(..he (will) die?..) – (..[+by] the furious?..) (chmur=chme) – (..fire?..) – (………..) ,
(..and cast forth?..) – (..beyond?..) – (..the gate of?..) – (..=tsiun?..) [=’eden-residence’] ;

Daarom, zo zegt de Heer over Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda :
zij zullen over hem geen rouw bedrijven : ach mijn broer, of : ach mijn zuster !
Zij zullen over hem geen rouw bedrijven : ach heer, of : ach, majesteit !
Met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden :
men zal hem wegslepen en wegwerpen, ver weg van de poorten van Jeruzalem.

 • [=’jammer van de corruptie ;
  1) niet weeklagen maar toch ‘wee’ zeggen kan niet ;
  2) het “broeder en zuster” slaat nergens op ;
  3) wat betekent “een ezelsbegrafenis” ? en hoe komt een ezel (-chmur) hier ? ;
  4) eerst begraven , dan weggeslingerd ? ;
  zin :]

“daarom , zo zegt IEUE [=over] het huis (bn=bth) van Judah :
(..er-zal-geen?..) (la=ain) geweeklaag voor hem zijn ,
(………….) – (………….) – (…………) ,
(..er-zal-geen?..) (la=ain) geweeklaag voor hem zijn ,
(………….) – (………….) – (…………) ,
————————                                                                         [zin 18+19 : onherstelbaar corrupt]
(..hij zal sterven?..) – (..[+door?] het woedende?..) (chmur=chme) – (..vuur?..) – (………..) ,
(..en weggeworpen worden?..) – (..voorbij?..) – (..de poort van?..) – (..tsiun?..) ;

 
20-21-22
… het huis zal geen steun krijgen van de andere matrix-constructen :
go-up-you ! the·Lebanon and·cry-you ! and·in·the·Bashan give-you ! voice-of·you
and·cry-you ! from·Abarim that they-are-broken all-of ones-loving-of·you I-spoke to·you
in·eases-of·you you-said not I-shall-listen this way-of·you from·youths-of·you that not
you-listened in·voice-of·me all-of ones-being-shepherds-of·you she-shall-graze wind
and·ones-loving-of·you in·the·captivity they-shall-go that then you-shall-be-ashamed
and·you-shall-be-confounded from·all-of evil-of·you
Go up to Lebanon, and cry; and lift up thy voice in Bashan, and cry from the passages:
for all thy lovers are destroyed. I spake unto thee in thy prosperity; [but] thou saidst,
I will not hear. This [hath been] thy manner from thy youth, that thou obeyedst not my voice.
The wind shall eat up all thy pastors, and thy lovers shall go into captivity:
surely then shalt thou be ashamed and confounded for all thy wickedness

 • context : … the house won’t get support from the other matrix-constructs :
  … see Edfu plan in 13-14 ;

line ,
“(..+therefore) – cry out you ! – [=to] (oli=ol) – the Lebanon ,            [=’as Edfu hall of the barque?’]
and – give – your voice – [=to] the Bashan ,                                                                [=’hall of columns’]
and cry out – from=to the crossingplace ,                                                                      [=’hypostyle hall’]
that=but – all your lovers [=’as supporting matrix-constructs’] – (will be) broken ;

 
I (have) spoken [in right direction] – to you – in=about your self-assuredness ,
[+but] you said : I (will) – not – listen ;
this (was) – your way – from=since your youth , that – you (would) – not – listen – to my voice ;

 

 • [=’below : the introduction of “the corrupted adm-soul spirits” (as next part III) ;
  we had other chapters where this group is also termed “the sons of Ammon”
  (in Egyptian tombmurals shown as glyph BA , the bird with human-head) ;
  line :]

(..behold !..) , all – the shepherds – (who) shepherd you – (..will cease?..) ,
[+as] your lovers – (who will) go – in=into captivity ;                                    
that=then – you (will be) put to shame – and confused – [=by] all – your evil ; 

Klim op de Libanon, roep om hulp, laat op de Basan uw stem klinken,
roep om hulp van Abarim af, want al uw minnaars zijn gebroken !
ik sprak in uw zorgeloze rust tot u, maar u zei : ik wil niet luisteren.
Dit is uw weg van uw jeugd af, dat u niet naar mijn stem geluisterd hebt .
De wind zal al uw herders weiden, uw minnaars zullen in gevangenschap gaan .
Ja, dan zult u beschaamd worden en te schande worden vanwege al uw kwaad .

[=’zie tempel-diagram van zin 13-14 :]
“(..+daarom..) – roep om hulp ! [=naar] de Libanon ,                           [=’de Edfu hal van de boot ?’]
en laat uw stem horen [=tegen] de Bashan ,                                                             [=’hal van pilaren ‘]
en roep om hulp [=naar] de oversteekplaats ,                                                             [=’hypostyle hal ‘]
[=maar] al uw minnaars [=’als ondersteunende matrix-constructen ‘] zullen worden gebroken ;

 
ik heb met u gesproken [in goede richting] [=over] uw zelfvertrouwen ,
[+maar] u zei : ik zal niet luisteren ;
dit was uw weg sinds uw jeugd , dat u niet naar mijn stem wilde luisteren ;

 

 • [=’beneden : de introductie van “de corrupte adm-ziel geesten” (als volgend deel III) ;
  we hadden andere hoofdstukken waar deze groep ook “de zonen van Ammon” genoemd wordt
  (in Egyptische tombes voorgesteld als glyph BA , de vogel met mensenhoofd) ;
  zin :]

(..zie !..) , al de herders die u leiden (..zullen ophouden?..) ,
[+als] uw minnaars die [=in] gevangenschap zullen gaan ;
[=dan] zult u te schande worden gemaakt en verward zijn [=vanwege] al uw kwaad ;

 

part III   —   deel III

 
23 -24-25-26-27
… vervolg : ‘de corrupte adm-ziel geesten’ (die het huis onderhouden) geoordeeld :
one-dwelling-of in·the·Lebanon one-being-nested in·the·cedars what ?
you-are-shown-grace in·to-come-of to·you cramps travail as·the·woman-giving-birth
life I averment-of ieue that if he-is-becoming Coniah son-of Jehoiakim king-of Judah
seal on hand-of right-of·me that from·there I-shall-draw-off·you and·I-give·you in·hand-of
ones-mseeking-of soul-of·you and·in·hand-of whom you shrinking from·faces-of·them
and·in·hand-of Nebuchadrezzar king-of Babylon and·in·hand-of the·Chaldeans and·I-cast-forth
you and mother-of·you who she-gave-birth·you on the·land another which not you-were-born
there and·there you-shall-die and·on the·land which they ones-lifting soul-of·them
to·to-return-of there there·ward not they-shall-return
O inhabitant of Lebanon, that makest thy nest in the cedars, how gracious shalt thou be
when pangs come upon thee, the pain as of a woman in travail! [As] I live, saith the LORD,
though Coniah the son of Jehoiakim king of Judah were the signet upon my right hand,
yet would I pluck thee thence; And I will give thee into the hand of them that seek thy life,
and into the hand [of them] whose face thou fearest, even into the hand of Nebuchadrezzar
king of Babylon, and into the hand of the Chaldeans. And I will cast thee out, and thy mother
that bare thee, into another country, where ye were not born; and there shall ye die.
But to the land whereunto they desire to return, thither shall they not return.
‘make nest’ , H7077 qanan ‘to nest’ ; -qen ‘nest’ , Jer.49 ;
context : … continued : ‘the corrupt adm-soul spirits’ (who maintain the house) are judged :

 •  
  … the ‘seal’ theme :
  to right is an entrance to an Egyptian tomb ,
  showing the Pharaoh – as child – within the sun
  which must represent the seal ;
  the baboon with uplifted arms next to him
  shows “that something is created here”
  (namely the spirit-body of the Pharaoh) ;
  while to his left and right persons add gifts ,
  but those gifts are “physical aspects” ;

line ,
“(..because..) the ones (who) dwell – in=at the Lebanon ,                                   [=’in the other reality’]
[+as] the ones (who made) their nest – in=at the cedar [=’axis’] ,                                [=’see Jer.49:16’]
(will) [=not] (mah=la) – (be) shown favour – in=when – pangs – (will) come – to [=them] ,
as=like – the travail (of) – a woman giving birth ;

 
I (am) – [eden-] life , (is) the declaration of – IEUE ,
[=but] – [=they] (am=em) – became – (..Canaan..) (knh=knn) – (..by the [corrupt-] house..) Judah ,
(..+because of?..) (+ol) the seal [=’dimensional-centre’]      +
(..in the hand of?..) – (..their mother?..) [=’construct’] (iamin=am) ;  
that=but – I (will) tear [=them] off – from there ;       +                                 [=’tear-off from the seal !’]

 • [=’above lines :
  first “like one giving birth” (as mother-theme) is mentioned ,
  then it can make Sense that next line is about “the people who becáme Canaan” ,
  while their ‘mother’ (as birth-construct) will be mentioned in below line 26 ;
  therefore it is póssible that “the seal is now related to théir mother”,
  and the only theme we can think of is “the son Horus within the red sun”
  (the Vitruvian-man theme — even if we’re not sure yet how to understand that concept) :]

———————-                                                                                                     [above 23+24 : restored ?]
and I (will) give [=them] – in the hand of – the ones (who) seek – [=their] [corrupt-] adm-soul ,
and=as in the hand of – whom – [=they] – fear – from=to be in front of :
in the hand of – Nebuchadnesar [=’Thoth’] – king of – [Mystery-] Babylon ,
and in the hand of – the Chaldeans [=NTiu-spirits’] ;

 
and I (will) cast – [=them] – and [=their] mother [=’a matrix-construct’] – who – birthed [=them]     +
on=into – another – [dimensional-] land – (..where..) – [=they] (were) – not – born ,
and there – [=they] (will) die ;                                                  

 • [=’above line :
  perhaps , per syntax , “Nebuchadnesar will cast them into that land” ;
  (see for the eden-mother theme the Ezekiel chapter about the 2 young lions) :]

 
[=for] the [matrix-] land – where – they (would) lift up – their adm-soul – to=for to return – [=to] ,
there – they (will) – not – return (to) ;

U die zetelt op de Libanon, genesteld in de ceders, hoe zult u zuchten als weeën u overkomen,
smart als van een barende vrouw. 
Zo waar ik leef, spreekt de Heer, zelfs al was Chonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda,
een zegelring aan mijn rechterhand, toch zou ik U daarvan afrukken ,
en u geven in de hand van hen die u naar het leven staan, en in de hand van hen
voor wie u met schrik bevangen bent, namelijk in de hand van Nebukadnezar,
de koning van Babel, en in de hand van de Chaldeeën.
Ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft, wegwerpen naar een ander land
waar u niet geboren bent, en daar zult u sterven. Naar het land waarnaar zij smachten
om daar terug te keren, daarheen zullen zij niet terugkeren.

“(..omdat..) (aan) degenen die [=op] de Libanon verblijven ,         [=’in de andere werkelijkheid’]
[+als] degenen die genesteld zijn [=op] de ceder [=’dim.-as’] ,                                [=’zie Jer.49:16’]
geen (mah=la) genade zal worden getoond [=wanneer] de weeën [=hen] zullen overvallen ,
[=zoals] de pijn van een barende vrouw ;
 
Ik ben [eden-] leven , is de verklaring van IEUE ,
[=maar] [=zij] (am=em) zijn (..Canaan..) (knh=knn) geworden (..door het [corrupte-] huis..) Judah ,
(..+vanwege?..) (+ol) het zegel [=’dimensioneel-centrum’]       +
(..in de hand van?..) (..hun moeder?..) [=’construct’] (iamim=am) ;
[=maar] ik zal [=hen] daar vanaf scheuren ;      +                                                    [=’van het zegel af !’]

 • [=’zinnen boven :
  eerst wordt “weeën als een barende vrouw” genoemd ,
  dan is het aannemelijk dat volgende zin gaat over “de mensen die Canaan wérden” ,
  terwijl “hun moeder” (als geboorte-construct) genoemd wordt in zin 26 (beneden) ;
  daarom is het mogelijk dat “het zegel nu gerelateerd is aan hún moeder”,
  en het enigste thema dat we kennen is “de zoon Horus in de rode zon”
  (het Vitruviusman thema — ook al begrijpen we dat concept nog niet helemaal) :]

————————–                                                                                  [23+24 boven : gerestaureerd ?]
en ik zal [=hen] geven in de hand van hen die [=hun] [corrupte-] adm-ziel zoeken ,
[=als] in de hand van hen voor wie [=zij] bang zijn :
in de hand van Nebuchadnesar [=’Thoth’] de koning van [Mystery-] Babylon ,
en in de hand van de Chaldeeën [=’NTiu-geesten’] ;

 
en ik werp [=hen] en [=hun] moeder [=’geboorte-construct’] die [=hen] baarde     +
[=in] een ander [dimensioneel-] land (..waar..) zij niet geboren werden ,
en daar zullen [=zij] sterven ; 

 • [=’zin boven : misschien , per syntax , “Nebuchadnesar werpt hen in dat land” ;
  (zie voor het eden-moeder thema het Ezechiel hoofdstuk over “de 2 jonge leeuwen”) :]

[=want] het [matrix-] land waarnaar zij hun [corrupte-] adm-ziel zouden willen laten terugkeren ,
daar zullen zij niet naar terugkeren ;       

 
28-29-30
slot : … en hij zal ook niet langer de (144k) zonen kunnen tegenhouden :
?·grief-fetish being-despised being-shattered the·man the·this Coniah or vessel
there-is-no delight in·him for-what-reason they-are-cast-forth he and·seed-of·him
and·they-are-flung on the·land which not they-know land land land hear-you ! word-of
ieue thus he-says ieue write-you ! the·man the·this heirless master not he-shall-prosper
in·days-of·him that not he-shall-prosper from·seed-of·him man sitting on throne-of
David and·ruling further in·Judah
[Is] this man Coniah a despised broken idol? [is he] a vessel wherein [is] no pleasure?
wherefore are they cast out, he and his seed, and are cast into a land which they know not?
O earth, earth, earth, hear the word of the LORD. Thus saith the LORD, Write ye this man childless,
a man [that] shall not prosper in his days: for no man of his seed shall prosper,
sitting upon the throne of David, and ruling any more in Judah.

 • context : closing : … neither will he be able to stop the (144k) sons anymore :
  … about the last line :
  the “throne of David” can never bé the theme here ;

line ,                                                                                                                     [28+29+30 : restored]
“this – [type-] man – (..Canaan..) (knah=knn) ,    +
(is) the grievous – [+and] despised – (..[corrupt-] adm-soul..) (nphtz=nphsh) ,      [=’upon earth’]
[+as] (..all..) (kli=kl) – (..the people..) (am=om) – (..where-I-have-no..) – delight – in ;
for [=that] reason – he – and his seed – (will be) cast out ,
and=as thrown – on=into – a [dimensional-] land – which – they (do) – not – know (about) ;

 

 • [=’below : next chapter continues the theme of below lines , so they MUST be related :
  because next chapter is about “pastors who tell lies” (caused by a corrupted scripture) ,
  therefore the “write you” here may well return in last line , since it needs a follow-up ;
  and most important : he rules becáuse he deceived ;
  2) note the relation between “heirless” and “the sons” (as our interpretation) ;
  line :]

land , land , land [=’this world’] , hear you – the word [in right direction] of – IEUE ;
thus – says – IEUE :
write you ! [=’we’] : this – [type-] man – (is) the (..heirless?..) (-orir) – masterful-man ,
(who will) – not – prosper – in [=your] [=’our’] days ;

 
that=because – the [type-] man – [=of] his seed – (will) not – prosper     +
on=by – (..the writings of?..) (ksa=kthb) – (..his hand?..) (dvd=iad) ,
(which) rule over – (..my witnesses?..) [=’144,000 sons’] (oud=ud) – in (..the land [=’this world’]..) .

Is deze man, Chonia, een afgedankte, stukgeslagen kruik ?
Of is hij een pot waar niemand waarde aan hecht ?
Waarom zijn hij en zijn nageslacht weggeslingerd,
ja, weggeworpen naar een land dat zij niet kenden ?
Land, land, land, hoor het woord van de Heer !
Zo zegt de Heer : schrijf deze man in als kinderloos, een man die niet voorspoedig
zal zijn in zijn dagen. Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn,
zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. 

“dit [type-] man (..Canaan..) (knah=knn) ,    +                                           [28+29+30 : gerestaureerd]
is de nare [+en] verachtelijke (..[corrupte-] adm-ziel..) (nphtz=nphsh) ,                       [=’op aarde’]
[+als] (..al..) (kli=kl) (..de mensen..) (am=om) (..waarin-ik-geen..) behagen heb ;
om [=die] reden zal hij en zijn nageslacht uitgeworpen worden ,
als weggeworpen in een [dimensioneel-] land dat zij niet kennen ;

 

 • [=’beneden : hoofdstuk gaat verder op deze zinnen , dus MOETEN ze gerelateerd zijn ;
  want hoofdstuk 23 vervolgt over “pastors die liegen” (vanwege corrupte schrift) ,
  daarom mag het “schrijft u” hier terugkeren in de laatste zin ;
  en belangrijk is dat hij heerst omdát hij bedrog heeft gepleegd ;
  2) vergelijk het “geen opvolger” met “de zonen” (als onze interpretatie) ;
  zin :]

land , land , land [=’deze wereld’] , hoor het woord [in goede richting] van IEUE  ;
zo zegt IEUE :
schrijft u ! [=’wij’] : dit [type-] man is de meesterlijke-man die geen opvolger heeft ,
en niet voorspoedig zal zijn in [=uw] [=’onze’] dagen ;

 
[=omdat] het nageslacht van de [type-] man niet voorspoedig zal zijn    +
[=vanwege] (..de schrijfselen van?..) (ksa=kthb) – (..zijn hand?..) (dvd=iad) ,
(die) heersen over (..mijn getuigen?..) [=’144,000 zonen’] in (..het land [=’deze wereld’]..) .

 


04.18.19  submitted — aangepaste versie van origineel —- Report series
06.06june.2020   —   submitted as second version , and definitive , after much cleanup + context

Jer.21: de vernietiging van
(500 BC) Jerusalem aangezegd ,
als een thema dat gekoppeld
is aan ‘het huis eden’
als de ‘atmosfeer van eden’
(transitie-hoofdstuk)
(eindtijd – goed leesbaar)

Jer.21: de vernietiging van
(500 BC) Jerusalem aangezegd ,
als een thema dat gekoppeld
is aan ‘het huis eden’
als de ‘atmosfeer van eden’
(goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
both previous chapters returned to the situation
of 500 BC Judea , announcing the coming war ;
this chapter announces ‘the fall of Jerusalem’
but links this theme immediately to a construct
in the other reality termed ‘the eden-house’
(see diagram)
which is “the atmosphere of eden” over her land :
the attribute of Judah is this “eden atmosphere”
but he has gone corrúpt (now as Moab house) ,
and this chapter is the introduction to that theme
(this chapter 21 is a transition chapter ;
theme continues in next chapter 22) ;

note : very readable , first submitted version
and definitive ; partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… beide vorige hoofdstukken keerden terug naar de situatie van 500 BC Judea ,
en kondigden daar de komende oorlog aan ;
dit hoofdstuk zegt de val van Jerusalem aan ,
maar linkt dat onmiddellijk naar een construct in de andere werkelijkheid als “het eden huis”
(zie diagram)
dat “de eden atmosfeer is” over haar land :
het attribuut van Judah is deze “eden atmosfeer” ,
maar hij is corrupt geworden (nu als Moab huis) ,
en dit hoofdstuk is de introductie van dat thema

 

(dit hoofdstuk 21 is een transitie hoofdstuk ,
het thema wordt vervolgd in volgend hoofdstuk 22)

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 21

1-2
de aankondiging van de val van Jeruzalem :                               (introductie van thema)
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue in·to-send-of to·him
the·king Zedekiah Pashhur son-of Malchijah and Zephaniah son-of Maaseiah
the·priest to·to-say-of inquire-you ! please ! about·us ieue that Nebuchadrezzar
king-of Babylon fighting on·us perhaps he-shall-do ieue us as·all-of
works-being-marvelous-of·him and·he-shall-go-up from·on·us
The word which came unto Jeremiah from the LORD, when king Zedekiah sent unto him
Pashur the son of Melchiah, and Zephaniah the son of Maaseiah the priest, saying, Enquire,
I pray thee, of the LORD for us; for Nebuchadrezzar king of Babylon maketh war against us;
if so be that the LORD will deal with us according to all his wondrous works,
that he may go up from us.
‘pashur’, H6583 pashchur ; -peshar ‘interpreting’ (Aram.) ; -pesha ‘transgression’ ;
‘maaseiah’, 4641 maaseyah ; -maaseh ‘deed’ ;

 • context : the announcement of the fall of Jerusalem :              (introduction of theme)
  … theme will be ‘the eden-house’ ;

line ,

 • [=’in part II of this chapter the theme will show up , after the analogy ;
  sometimes the used names can give a clue but in this case it’d be speculation —
  but it does appear that they do not beliéve that Nebuchadnesar will attack , in this line 1-2 ;
  line :]

“the word [in right direction] – from – IEUE – which – became – to – Jeremiah ,
in=when – king – Zedekiah – (had) sent – to him – Pashur – the son of – Malchiah ,
and – Zephaniah – the son of – Maaseiah – the priest ,
(both) saying :

 
ask you – IEUE – please ! – about us :
that=when – Nebuchadnessar – king of – Babylon – (would) war – on=against us ,
perhaps – IEUE – (would) do – any – wonderous work – (to) us ,
and=so (that) he [=’Nebuchadnessar’] (will) go (away) – from us ? ; 

(De verwerping van Zedekia)
Het woord dat van de Heer gekomen is tot Jeremia, toen koning Zedekia Pashur,
de zoon van Malchia, en de priester Zefanja, de zoon van Maäseja,
naar hem toe had gestuurd om te zeggen :
raadpleeg toch de Heer voor ons, want Nebukadrezar, de koning van Babel, strijdt tegen ons.
misschien zal de Heer met ons doen overeenkomstig zal zijn wonderen, zodat hij van ons wegtrekt.

 • [=’in deel II van dit hoofdstuk wordt het thema getoond , na de analogie ;
  soms laten de gebruikte namen een aanwijzing zien maar hier is dat speculatie —
  maar het is aannemelijk dat zij niet gelóven dat Nebuchadnesar aan zou vallen (in deze 1-2) ;
  zin :]

“het woord [in goede richting] van IEUE dat tot Jeremiah kwam ,
[=toen] koning Zedekiah Pashur de zoon van Malchiah      +
en Zephaniah de zoon van Maaseiah naar hem toe had gestuurd ,
(beiden) zeggend :

 
alstublieft , vraag IEUE over ons :
[=wanneer] Nebuchadnesar de koning van Babylon tegen ons zou strijden ,
zou IEUE wellicht een wonderbaarlijk werk (aan) ons doen ,
[=zodat] hij [=’Nebuchadnesar’] van ons (..weg zal trekken..) ? ;

 
3-4-5
… vervolg :
and·he-is-saying Jeremiah to·them thus you-shall-say to Zedekiah thus
he-says ieue Elohim-of ishral behold·me ! turning-around implements-of the·war
which in·hand-of·you which you ones-fighting in·them with king-of Babylon and·with
the·Chaldeans the·ones-besieging on·you from·outside to·the·wall and·I-gather them
to midst-of the·city the·this and·I-fight I with·you in·hand being-stretched-out and·in·arm
steadfast and·in·anger and·in·fury and·in·wrath great
Then said Jeremiah unto them, Thus shall ye say to Zedekiah: Thus saith the LORD God of Israel;
Behold, I will turn back the weapons of war that [are] in your hands, wherewith ye fight against

the king of Babylon, and [against] the Chaldeans, which besiege you without the walls,
and I will assemble them into the midst of this city. And I myself will fight against you with
an outstretched hand and with a strong arm, even in anger, and in fury, and in great wrath.

 • context : … continued :
  … the ‘turn aside’ :
  we couldn’t find a better option for now ;

line ,
and=then – Jeremiah – says – to them :
thus – you (must) say – to – Zedekiah :
thus – says – IEUE , the deity of – [eden-] Ishral :

 
behold me ! , [+I] (will) turn aside – the weapons of – war – which (are) – in your hands ,      +
in=with – which – you – (will) fight – the king of – Babylon – and (his) Chaldeans       +
(who will) besiege – you – from outside – the [city-] wall ,
and I (will) make – them [=’Chaldeans’] – (..to enter..) – to=into – the midst of – this – city ;

 
and=for – I (myself) – (will) fight – with=against you ,
in=with – outstretched – hand – and – steadfast – arm ,
in anger (-aph) – and in fury (-chme) , and=as – the great – wrath ;

Toen zei Jeremia tegen hen : dit moet u tegen Zedekia zeggen :
zo zegt de Heer, de God van Israël : zie, ik ga de wapenrusting omdraaien die in uw hand is,
waarmee u tegen hen strijdt , tegen de koning van Babel en tegen de Chaldeeën ,
die u buiten de muur belegeren, en ik zal hen verzamelen midden in deze stad .
Ík zal tegen u strijden met een uitgestrekte hand en met een sterke arm ,
ja, met toorn, met grimmigheid en met grote verbolgenheid .

“[=dan] zegt Jeremiah tegen hen :
zo moet u tegen Zedekiah zeggen :
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral :

 
zie ! , [+ik] zal de wapens voor de oorlog die in uw handen zijn , doen wegdraaien ,      +
[=waarmee] u tegen de koning van Babylon en [=zijn] Chaldeeën zult strijden      +
die u zullen belegeren van buiten de [stads-] muur ,
en ik zal hen [=’Chaldeeën’] in het midden van deze stad (..doen binnengaan..) ;

 
[=want] ik (zelf) zal tegen u strijden ,
[=met] uitgestrekte hand en met een sterke arm ,
in woede (-aph) en in grimmigheid (-chme) , [=als] de grote toorn ;

 
6-7
… vervolg :
and·I-smite ones-dwelling-of the·city the·this and the·human and the·beast
in·plague great they-shall-die and·after so averment-of ieue I-shall-give Zedekiah
king-of Judah and servants-of·him and the·people and the·ones-remaining in·the·city
the·this from the·plague from the·sword and·from the·famine in·hand-of Nebuchadrezzar
king-of Babylon and·in·hand-of ones-being-enemies-of·them and·in·hand-of ones-seeking-of
soul-of·them and·he-smites·them to·edge-of sword not he-shall-commiserate over·them
and·not he-shall-spare and·not he-shall-show-compassion
And I will smite the inhabitants of this city, both man and beast: they shall die of a great pestilence.
And afterward, saith the LORD, I will deliver Zedekiah king of Judah, and his servants, and the people,
and such as are left in this city from the pestilence, from the sword, and from the famine, into the
hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of
those that seek their life: and he shall smite them with the edge of the sword; he shall not spare them,
neither have pity, nor have mercy.

context : … continued :
line ,
“I (will) smite – the inhabitants of – this – city , (..both..) – man – and animal ,
[+for] they (will) die – in=by – a great – pestilence ;
and afterwards , (is) the declaration of – IEUE ,
I (will) deliver – Zedekiah – the king of – Judah ,     +
and his servants , and – the people ,
[=as] – the remnant of=in – this – city – from – the plague – (and) the sword – (and) the famine ,   +

 
in=into the hand of – Nebuchadnesar – king of – Babylon ,
and=as in the hand of – their enemies – (who) seek  – their adm-soul ;                    [=’seek to kill’]
and he (will) smite them – (with) the edge of – the sword :
he (will) – not – spare them , [=neither] (have) pity , [=nor] (have) mercy ;

Ik zal de inwoners van deze stad treffen, zowel mens en dier : door een grote pestziekte
zullen zij sterven . Daarna, spreekt de Heer, zal ik Zedekia, de koning van Juda, zijn dienaren,
het volk, en hen die zijn overgebleven van de pest, het zwaard en de honger,
in de hand geven van Nebukdrezar, de koning van Babel, in de hand van hun vijanden
en in de hand van hen die hen naar het leven staan . Hij zal hen slaan met de scherpte
van het zwaard : hij zal hen niet sparen, geen medelijden hebben, en zich niet over hen ontfermen.

“ik zal de inwoners van deze stad slaan , (..zowel..) mens als dier ,
[+want] zij zullen sterven door een grote pestziekte ;
en daarna , is de verklaring van IEUE ,
zal ik Zedekiah de koning van Judah ,     +
en zijn dienaren , en de mensen ,
[=als] degenen die in deze stad overgebleven zijn van de pest (en) het zwaard (en) de honger ,     +

 
in de hand van Nebuchadnesar de koning van Babylon geven ,
[=als] in de hand van hun vijanden die hun adm-ziel zoeken ;                            [=’willen doden’]
en hij zal hen slaan met de scherpte van het zwaard :
hij zal hen niet sparen , [=geen] medelijden hebben , [=noch] zich ontfermen ;

 
8-9-10
… maar God geeft ook een uitweg :
and·to the·people the·this you-shall-say thus he-says ieue behold·me ! giving
to·faces-of·you way-of the·lives and way-of the·death the·one-dwelling in·the·city
the·this he-shall-die in·the·sword and·in·the·famine and·in·the·plague and·the·one-going-forth
and·he-casts-his-lot on the·Chaldeans the·ones-besieging on·you he-shall-live and·she-becomes
for·him soul-of·him to·loot that I-place faces-of·me in·the·city the·this for·evil and·not for·good
averment-of ieue in·hand-of king-of Babylon she-shall-be-given and·he-burns·her in·the·fire
And unto this people thou shalt say, Thus saith the LORD; Behold, I set before you the way of life,
and the way of death. He that abideth in this city shall die by the sword, and by the famine,
and by the pestilence: but he that goeth out, and falleth to the Chaldeans that besiege you,
he shall live, and his life shall be unto him for a prey. For I have set my face against this city for evil,
and not for good, saith the LORD: it shall be given into the hand of the king of Babylon,

and he shall burn it with fire.

 • context : … but God also gives a way out :
  … the “gained his adm-soul” :
  likely an expression to not confuse with (-chi) , often as “eden-life ;

line ,
and=therefore – you [=’2 priests’] (must) say – to – these – people :                 [=’all inhabitants’]
thus – IEUE – says :
behold me ! , [+I] place – before you – a way of – life – and – a way of – death :

 
the one (who will keep) dwelling – in – this – city – (will) die       +
in=by the sword – and=or the famine – and=or the plague ;
and=but the one (who will) leave (the city) ,       +
and fall down [=’prostrate’] – [=before] – the Chaldeans (who will) besiege – [=her] , (will) live :
and=for – he will (have) – gained – his adm-soul ;                                              [=’saved his own life’]

 
that=because – I (have) set – my face – in=against – this – city – for evil    +
and not – for good , (is) the declaration of – IEUE :
she (will be) delivered – in=into the hand of – the king of – Babylon ,
and he (will) burn her down – in=with fire ;                

En tegen dit volk moet u zeggen : zo zegt de Heer :
ik houd u de weg naar het leven en de weg naar de dood voor .
Wie in deze stad blijft, zal sterven door het zwaard, door de honger of door de pest .
Maar wie vertrekt en overloopt naar de Chaldeeën, die u belegeren,
die zal in leven blijven en zijn leven zal hem tot buit zijn . Want ik heb mijn aangezicht tegen
deze stad gericht ten kwade en niet ten goede, spreekt de Heer. Zij zal overgegeven worden
in de hand van de koning van Babel , en hij zal haar met vuur verbranden .

“[=daarom] moet u [=’2 priesters’] tegen deze mensen zeggen :                          [=’alle inwoners’]
zo zegt IEUE :
zie ! , [+ik] plaats een weg van leven en een weg van dood vóor u :

 
degene die in deze stad zal (blijven) wonen ,      +
zal sterven [=door] het zwaard [=of] de honger [=of] de pest ;
[=maar] degene die (de stad) zal verlaten ,     +
en neer zal vallen [=’neerliggen’] [=voor] de Chaldeeën die [=haar] zullen belegeren , zal leven :
[+want] hij zal zijn adm-ziel hebben gewonnen ;                                             [=’eigen leven gered’]

 
[+omdat] ik mijn aangezicht [=tegen] deze stad heb gericht ten kwade    +
en niet ten goede , is de verklaring van IEUE :
zij zal overgeleverd worden in de hand van de koning van Babylon ,
en hij zal haar [=met] vuur verbranden ;

 
part II   —   deel II

 
11-12
… de vergelijking van het huis van de koning met ‘het eden huis’ :                      (de kubus)
11 and·to·house-of king-of Judah hear-you ! word-of ieue
12 house-of David thus he-says ieue adjudicate-you ! to·the·morning judgment
and·rescue-you ! one-being-pillaged from·hand-of one-extorting lest she-shall-go-forth
as·the·fire fury-of·me and·she-consumes and·there-is-no one-quenching from·faces-of
evil-of actions-of·you
And touching the house of the king of Judah, [say], Hear ye the word of the LORD;
O house of David, thus saith the LORD; Execute judgment in the morning, and deliver
[him that is] spoiled out of the hand of the oppressor, lest my fury go out like fire,
and burn that none can quench [it], because of the evil of your doings.
‘judgment’ , H1777 din ‘to judge’ [negative colour] ;
‘deliver’ , H5337 natsal ‘to deliver (rescue), snatch away, to strip’ ;
‘spoiled’, H1497 gazal ‘to plunder, to rob’ ;

 • context : … the comparison of the king’s house with ‘the eden house’ :           (the cube)
  … Judah as “masculine attribute” ;

line ,

 • [=’the “sky of the eden land” (as cube) is represented by the southern kingdom Judah
  (as opposed to “the eden land” – represented by the northern kingdom Ishral) ,
  compare how the “masculine” sky-attribute protects the “feminine” land-attribute ;
  here compared to “the palace of the king of judah” (theme continues in next chapter) :
  2) like the eden land ,
  also the eden-sky (as cube construct) deserted to the realm of spirits  —
  but where the eden land will return , the defected cube will nót be saved ;
  line :]

“hear you ! [=’you + we’] – the word (or: concept) [in right direction] of – IEUE      +
and=about the house of – the king of – Judah – [+as] the [eden-] house of – David [=’eden-rule’] :

 
thus – says – IEUE :
(..the [eden-] house..) (dn=bth) – (will be) judged – to=when the [eden-] dawn (will be) ,
and=for – he (will) – [+nót] – (be) delivered    +                                               [=’the (-gzl) : made up’]
(out) from the hand of – the one (who) extorts [=’matrix’] :

 • [=’lines above :                                                                                                    [above : was corrupt]
  the “house + David” belongs in first line 11 ;
  judgment HAS already been declared upon Jerusalem , previously , so it makes no sense
  that now again “a second chance is given” = Esau’s corruption :]

 
(..because..) (phn=ki) – my fury (-chme) (will) go forth – as=like a fire ,
she (will) burn – and there-(will be)-no – one quenching (it) ,
(..because of..) – the evil of – [=his] [=’eden-house’] doing ;         +

Over het koningshuis van Juda . Hoor het woord van de Heer, huis van David .
Zo zegt de Heer : verschaf ’s morgens recht , en red wie beroofd is uit de hand van wie onderdrukt,
anders laait mijn grimmigheid als een vuur en brandt die zo, dat niemand blussen kan ,
vanwege uw slechte daden .

 • [=’de “atmosfeer van het eden-land” (als kubus) is vertegenwoordigd door het zuidelijke
  rijk Judah (terwijl “het eden-lánd” vertegenwoordigd wordt door Ishral als noordelijk rijk) ,
  vergelijk hoe het ‘mannelijke’ attribuut het ‘vrouwelijke’ land-attribuut beschermt ;
  hier vergeleken met “het huis van de koning van Judah (en zie volgend hoofdstuk 22) ;
  2) zoals het eden-land ,
  is ook de eden-atmosfeer (als de kubus) overgelopen naar de dimensie van de geesten  —
  maar waar het eden-land gered zal worden , zal de overgelopen kubus niét gered worden ;
  zin :]

“hoort u ! [=’u + wij’] het woord (of: concept) [in goede richting] van IEUE     +
[=over] het huis van de koning van Judah [+als] het [eden-] huis van David [=’eden-heerschappij’] :

 
zo zegt IEUE :
(..het [eden-] huis..) (dn=bth) zal geoordeeld worden [=wanneer] de [eden-] morgen zal zijn ,
[=want] hij zal [+niét] gered worden     +                                                        [=’de (-glz) : bedacht’]
(uit) van de hand van degene die onderdrukt [=’matrix’] :

 • [=’zinnen boven :                                                                                            [boven : was corrupt]
  het “huis + David” behoort bij de eerste zin 11 ;
  Jerusalem WAS al geoordeeld , hiervoor , dus het slaat nergens op dat zij nu
  een “tweede kans zou krijgen”  = Esau corruptie :]

 
(..want..) (phn=ki) mijn woede (-chme) zal voortgaan als een vuur ,
zij zal branden en er-zal niemand zijn die (het) kan blussen ,
(..vanwege..) het kwaad van dat [=hij] [=’eden huis’] gedaan heeft ;      +

 
13-14
slot : … het gedeserteerde eden-huis wordt niet gered :                               (vervolg in Jer. 22)
behold·me ! to·you one-dwelling-of the·vale rock-of the·level averment-of ieue
the·ones-saying who ? he-shall-settle on·us and·who ? he-shall-come in·habitations-of·us
and·I-check on·you as·fruit-of actions-of·you averment-of ieue and·I-ravage fire
in·wildwood-of·her and·she-devours all-of round-about·her
Behold, I [am] against thee, O inhabitant of the valley, [and] rock of the plain, saith the LORD;
which say, Who shall come down against us? or who shall enter into our habitations?
But I will punish you according to the fruit of your doings, saith the LORD: and I will kindle
a fire in the forest thereof, and it shall devour all things round about it.
‘plain’, H4334 mishor ‘plateau (as plain) , level, even, straight, etc’ ; (not -orb ‘plain’)
‘come down’ , H5181 nacheth ‘to break, to bend, to go deep (down)’, unusual ;

 • context : closing : … the defected eden-house won’t be saved :               (continued in Jer. 22)
  … see main diagram ;
 • Henoch describing the cube :
  … he mentions the house “having burning pillars of fire”  
  (but we’ve to look up that quote again) ,    
  hence we interpreted the “your surroundings” in last line ; 
  we assume that the cube can cause several geomatric forms
  (‘platonic solids’) as the – now – skydome of the matrix-land ;
  same theme continues in next Jer. 22 ;

visual of the (now) Moab cube
  (blender stackexchange com)

line ,
“behold me ! , [+I] (am) – on=against you ,
(you) [=’previous eden-house’] (who) dwell – (in) the [matrix-] valley ,     +
[+as] the plateau-like – outer court (-tsur)  ,                  [=’outer-court : region above original eden’]
(is) the declaration of – IEUE ,

 
(you) [+as] the one (who) said : (..I (will) go deep down?..) – [=to] [=them] ,                [=’to matrix’]
[=because] (mi=ki) – [=I] (will) [=go] – (to be) in=as [=théir] habitation ;           [=’Moab cube now’]

 
and=therefore I (will) [=visit] [=’to judge’] – the fruit of – your doing – upon you ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and=when I (will) kindle – a fire – in [=your] [cedar-] forest ,
and she [=’the fire’] (will) devour – all of – your surroundings [=’of the cube ; see note’] .

Zie, ik zál u, u die zetelt in het dal, rots in de vlakte, spreekt de Heer ,
u die zegt : wie zal naar ons afdalen of wie zal onze schuilplaatsen binnenkomen ?
Ik zal u overeenkomstig de vrucht van uw daden straffen, spreekt de Heer ,
ik zal een vuur aansteken in zijn woud ; dat alles rondom zich zal verteren .

“zie ! , [+ik] ben [=tegen] u ,
(u) [=’voormalig eden-huis’] die verblijft in de [matrix-] vallei ,      +
[+als] de plateau-achtige buiten-hof (-tsur) ,                   [=’buiten-hof : regio boven origineel eden’]
is de verklaring van IEUE ;

 
(u) [+als] degene die zei : (..ik zal diep neerdalen?..) [=naar] [=hen] ,                         [=’naar matrix’]
[+want] (mi=ki) [=ik] zal [=gaan] (om) [=hún] verblijfplaats te worden ;        [=’als Moab kubus nu’]

 
[=daarom] zal ik de vrucht van uw daden aan u bezoeken [=’om te oordelen’] ,
is de verklaring van IEUE ,
[=wanneer] ik een vuur in [=uw] [ceder-] woud aan zal steken ,
en zij [=’het vuur’] zal heel uw omhulling [=’van de kubus , zie Engels’] verslinden .

 


04.06june.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series

Jer.18 : de ondergang van
het rijk Judah aangekondigd
(500 BC – goed leesbaar)

Jer.18 : de ondergang van
het rijk Judah aangekondigd
(500 BC – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
new series (see header at line 1-4) :
these chapters return to the 500 BC situation
and announce the downfall of the house Judah
(as southern kingdom) ;
note : we also posted this chapter to show
that prophets both address the end-time
as well as the situation in their ówn timeframe ;

note : very readable , second submitted version
and definitive , after cleanup

 

Hoofdstuk context :
… nieuwe serie (en zie introductie bij vers 1-4) :
deze hoofdstukken keren terug naar de 500 BC situatie ,
en beschrijven de aankondiging van de ondergang van het zuidelijke koninkrijk ;
note :
we hebben dit hoofdstuk ook gepost om te verduidelijken hoe profeten
zowel de eindtijd en de situatie in hun éigen tijd adresseren ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie , na opruimen ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 18

1-2-3-4
de ondergang van het zuidelijk rijk Judah wordt aangekondigd :
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue to·to-say-of rise-you !
and·you-go-down house-of the·one-being-potter and·there·ward I-shall-announce·you
words-of·me and·I-am-going-down house-of the·one-being-potter and·behold ! he doing
work on the·stones and·he-is-ruined the·vessel which he makingdo in·the·clay
in·hand-of the·one-being-potter and·he-turned-back and·he-is-makingdo·him vessel
another as·which he-is-upright in·eyes-of the·one-being-potter to·to-makedo-of
The word which came to Jeremiah from the LORD, saying, Arise, and go down
to the potter’s house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to
the potter’s house, and, behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he
made of clay was marred in the hand of the potter: so he made it again another vessel,
as seemed good to the potter to make [it].

 • context : the downfall of the southern kingdom Judah is announced :
  … next chapters will have the same theme ;

line ,

 • [=’after chapter 16 (‘all of Jacob receiving their Original’) , the end-time theme is closed :
  now start the chapter series about the situation in 500 BC ;
  this chapter contains an universal theme , as well — see lines 5-10 ;
  line :]

“the word [in right direction] – from – IEUE – becomes – to – Jeremiah ,
saying :
arise , and descend – (to) the house of – the potter ,
and there – I (shall) (let) you hear – my words [in right direction] ;
and=so I descend – (to) the house of – the potter ,
and behold ! , he – (was) making – a work – upon – the stone (-wheel) ;

 
and=but – the vessel – which – he – (was) making – from the clay ,     +
(got) ruined – in the hand of – the potter ;
and=so he returned (it) [=’clay’] – and (made) – another – vessel ,  
which (was) as=like – a correct one – in the eyes of – the potter ,     +
to=like how it (shóuld be) made ;

(Het werk van de pottenbakker)
Het woord dat van de Heer gekomen is tot Jeremia :
Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u mijn woorden laten horen.
Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven
een werkstuk aan het maken . Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei
in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot ,
zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken .

 • [=’na hoofdstuk 16 (‘ieder van Jacob ontvangt zijn Origineel’) is het eindtijd-thema afgesloten :
  nu begint de serie hoofdstukken over de situatie in 500 BC ;
  dit hoofdstuk bevat ook een universeel thema – zie verzen 5-10 ;
  zin :]

“het woord [in goede richting] van IEUE komt tot Jeremia ,
zeggend :
sta op , en daal af naar het huis van de pottenbakker ,
en daar zal ik u mijn woorden [in goede richting] laten horen ;
dus ik daal af naar het huis van de pottenbakker ,
en zie ! , hij was een werkstuk aan het maken op de [draaiende-] steen ;

 
[=maar] het werkstuk dat hij maakte van de klei ,      +
mislukte in de handen van de pottenbakker ;
[=dus] deed hij het [=’klei’] terug en maakte een ander werkstuk ,
die [=als] het juiste werkstuk was in de ogen van de pottenbakker ,      +
[=zoals] het gemaakt zou móeten worden ;

 
5-6-7
… God bepaalt welke naties opkomen of ondergaan :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of ?·as·the·one-being-potter the·this
not I-am-being-able to·to-do-of to·you house-of ishral averment-of ieue behold ! as·the·clay
in·hand-of the·one-being-potter so you in·hand-of·me house-of ishral moment I-am-speaking
on nation and·on kingdom to·to-pluck-up-of and·to·to-break-down-of and·to·to-destroy-of
Then the word of the LORD came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you
as this potter? saith the LORD. Behold, as the clay [is] in the potter’s hand, so [are] ye
in mine hand, O house of Israel. [At what] instant I shall speak concerning a nation,
and concerning a kingdom, to pluck up, and to pull down, and to destroy [it];

 • context : … God decides which nations will rise or go down :

line ,
and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me ,
saying :
house of – (..Judah..) ,     +                                                                              [=’as southern kingdom’]
(am) I – not – able – to do – with you – as=like – this – potter (does) ? ,
(is) the declaration of – IEUE ,
behold ! , as=like the clay – in the hand of – the potter , so – (are) you (the clay) – in my hand ,     +
(you) house of – (..Judah..) :

 
the very moment – I (am) speaking [in right direction]on=about – a [certain-] nation ,      
and=as on=about – a kingdom – to=for (to be) plucked up ,
it (already) breaks down – and perishes ;       +

Toen kwam het woord van de Heer tot mij :
zou ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker , huis van Israël ? spreekt de Heer .
Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker , zo bent u in mijn hand, huis van Israël .
Het ene ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk
dat ik hen weg zal rukken , af zal breken en doen ondergaan .

“[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij ,
zeggend :
huis (..Judah..) ,     +                                                                            [=’als zuidelijk koninkrijk’]
ben ik niet in staat om met u te doen [=zoals] deze pottenbakker (doet) ? ,
is de verklaring van IEUE ;
zie ! , [=zoals] de klei in de hand van de pottenbakker , zo bent u (de klei) in mijn hand ,      +
(u) huis (..Judah..) :

 
het moment waarop ik spreek [in goede richting] [=over] een [bepaalde-] natie ,    
[=als [=over] een koninkrijk dat weggerukt zal worden , breekt het (al) af en verdwijnt ;      +

 
8-9-10
… vervolg :
and·he-turns-back the·nation the·he from·evil-of·him which I-spoke on·him and·I-regret
on the·evil which I-designed to·to-do-of to·him and·moment I-am-speaking on nation and·on
kingdom to·to-build-of and·to·to-plant-of and·he-does the·evil in·eyes-of·me to·so-as-not
to-listen-of in·voice-of·me and·I-regret on the·good which I-said to·to-do-good-of him
If that nation, against whom I have pronounced, turn from their evil, I will repent of the evil
that I thought to do unto them. And [at what] instant I shall speak concerning a nation,
and concerning a kingdom, to build and to plant [it]; If it do evil in my sight,
that it obey not my voice, then I will repent of the good, wherewith I said I would benefit them.

 • context : … continued :

line ,
and=but [+if] – that – nation – which – I spoke [in right direction] – against   +
retúrns – from its evil (way) ,
and=then I (will) regret – the evil – which – I designed – to=for (to be) done – against it ;

 
and=while the very moment – I (am) speaking [in right direction]on=about – a nation ,     +
and=as about – a kingdom – (which) (will be) búilt , it (will be) (also) planted :

 
and=yet [+if] it does – evil – in my eyes – by means of – not – listening – to my voice ,
and=then I regret – [=about] – the good – which – I said – (would be) the good – (to) it ;

Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad ,
dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik hen dacht aan te doen .
Het andere ogenblijk doe ik de uitspraak over een volk en een koninkrijk
dat ik het zal bouwen en planten .
Doet het echter wat kwaad is in mijn ogen door niet te luisteren naar mijn stem ,
dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik zei het goed te doen .

“[=maar] [+indien] die natie waar ik tegen sprak [in goede richting]      +
terúgkeert van zijn kwade (weg) ,
[=dan] zal ik het onheil dat ik tegen hem bedacht had , berouwen ;

 
[=terwijl] het moment waarop ik over een natie spreek [in goede richting]    +
[=als] een koninkrijk dat gebóuwd zal worden , het (ook) geplant wordt :

 
[=maar] [+indien] hij kwaad doet in mijn ogen , omdat niet naar mijn stem geluisterd wordt ,
[=dan] zal ik berouw hebben [=over] het goede waarover ik zei hem goed te doen ;

 
11-12
… nu toegepast op het huis Judah (als zuidelijk rijk) :
and·now say-you ! please ! to man-of Judah and·on ones-dwelling-of Jerusalem
to·to-say-of thus he-says ieue behold ! I forming on·you evil and·designing on·you design
turn-back-you ! please ! man from·way-of·him the·evil and·make-good-you ! ways-of·you
and·actions-of·you and·they-say despairing that after devices-of·us we-shall-go and·man
control-of heart-of·him the·evil we-shall-do
Now therefore go to, speak to the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, saying,
Thus saith the LORD; Behold, I frame evil against you, and devise a device against you:
return ye now every one from his evil way, and make your ways and your doings good.
And they said, There is no hope: but we will walk after our own devices,
and we will every one do the imagination of his evil heart.

 • context : … now applied tot he house Judah (as southern kingdom) :

line ,
and=so now – say you ! , please ! , to – the men of – Judah ,     +
and=as to – the inhabitants of – Jerusalem , saying :
thus – says – IEUE :
behold ! , I (have) – formed – evil – on=against you ,     +
and=as – the plan – (which) I (have) designed – on=against you :

 
(..because..) – (…I (have) said..) – (..to you..) :                              [<< legal addition for context]
return you ! , please ! , everyone – from their – evil – way ,
and [+make] good you – your ways – and actions ! ;

 
and=but [=you] said : it (is) hopeless – that=because – we [=follow] – our (own) mindset ,
and=as each – (who) does – (according to) the stubbornness of – his (own) – evil – heart ;

Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem :
zo zegt de Heer : zie, ik bereid onheil tegen u , bedenk een plan tegen u .
Bekeer u toch , ieder van zijn slechte weg . Maak uw wegen en daden goed .
Zij zeggen echter : daar is geen hoop op , wij volgen immers onze eigen plannen .
We doen ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart .

“nu [=dan] , zegt u ! alstublieft , tegen de mannen van Judah ,
[=als] tegen de inwoners van Jerusalem , zeggend :
zo zegt IEUE :
zie ! , ik heb onheil [=tegen] u voorbereid ,
[=als] het plan dat ik tegen u bedacht heb :

 
(..omdat..) (..ik – tegen u – gezegd heb..) :                         [<< legale toevoegeng voor context]
keer terug ! , alstublieft ! , ieder van hun slechte weg ,
en maak uw wegen en uw daden de goede ! ;
1 free
[=maar] [=u] zei : dat is hopeloos , [=want] wij zullen onze (eigen) gedachten volgen ,
[=als] ieder die doet (volgens) de koppigheid van zijn (eigen) boosaardige hart ;

 
13-14
… en het volk blijft op afstand :
therefore thus he-says ieue ask-you ! please ! in·the·nations who ? he-heard as·these
horrible-thing she-did very virgin-of ishral ?·he-shall-forsake from·rock-of field snow-of
Lebanon or they-shall-be-eliminated waters alien-ones cold-ones ones-flowing
Therefore thus saith the LORD; Ask ye now among the heathen, who hath heard such things:
the virgin of Israel hath done a very horrible thing. Will [a man] leave the snow of Lebanon
[which cometh] from the rock of the field? [or] shall the cold flowing waters that come
from another place be forsaken?

 • context : … and the people keep at distance :

line ,
“therefore , thus – says – IEUE :
ask you ! , please ! , in=among the [heathen-] nations :
who – (has) (ever) heared – (anything) as=like this ,   
as the very – horrible (thing)      +
(which) the daughter [=’adm-souls’] of – [=my people] [=’Originals’] – (has) done ? ;

 
(shall) – the snow of – the Lebanon – dissapear – from a rock – in his [‘Lebanon’s’] field ? ,
or – (will) strange [=‘warm’] – waters – (..replace..) – the (present) flowing – cold ones ? ;      +

Daarom, zo zegt de Heer : vraag toch onder de heidenvolken : wie heeft zoiets gehoord ?
Iets zeer afschuwelijks heeft zij gedaan , de maagd Israël .
Verdwijnt de sneeuw van Libanon ooit van een rots in het veld ?
Droogt het vreemde, koele, stromende water ooit uit ?

“daarom , zo zegt IEUE :
vraag ! alstublieft [=onder] de [heiden-] volken :
wie heeft (ooit) zoiets gehoord , als het erg afschuwelijke (ding)     +
dat de dochter [=’adm-zielen’] van [mijn mensen] [=’Originelen’] gedaan heeft ? ;

 
zal de sneeuw van de Libanon verdwijnen van een rots in zijn [=’Libanon’] veld ? ,
of zullen vreemde [=’warme’] wateren de (huidige) koude (..vervangen..) ? ;       +

 
15-16-17
… daarom zal Judah veroordeeld worden :
that they-forgot·me people-of·me to·the·futility they-are-fuming-incense
and·they-are-making-stumble·them in·ways-of·them trails-of eon to·to-go-of tracks-of
way not being-heaped-up to·to-place-of land-of·them to·desolation hissings-of eon every-of
one-passing on·her he-shall-be-desolated and·he-shall-shake in·head-of·him as·wind-of
east I-shall-scatter·them to·faces-of one-being-enemy nape and·not faces I-shall-show·them
in·day-of calamity-of·them
Because my people hath forgotten me, they have burned incense to vanity, and they have
caused them to stumble in their ways [from] the ancient paths, to walk in paths, [in] a way
not cast up; To make their land desolate, [and] a perpetual hissing; every one that passeth
thereby shall be astonished, and wag his head. I will scatter them as with an east wind
before the enemy; I will shew them the back, and not the face, in the day of their calamity.

 • context : … therefore Judah will be judged :

line , 
that=yet – my (own) people – (have) forgotten me :
to=in vain – they (are) fuming incense ,      +
and=for – their (own) ways – (are) making them to stumble ;
[+they] (are) – [+not] – walking (in) – the olden – path ,      +
[+and are] – not – casting up – the way ;                                                                  [=’towards eden’]

 
(..+therefore..) their land – (will be) made – desolate , [+as] a perpetual – hissing ,
[+and] every – one passing – her – (will be) astonished – and shake – the head ;

 
[+for] I (will) scatter them – as=like (by) the east-wind , in front of – the enemy ,
[+as] the day of – their calamity , (when) I (will) (..show them..) – the neck – and not – the face ;

Toch heeft mijn volk mij vergeten .
Zij brengen reukoffers aan nutteloze afgoden . Die hebben hen laten struikelen op hun wegen ,
op de aloude paden , door op paden te gaan van een ongebaande weg , zodat zij hun land
tot een verschrikking maken , tot een eeuwige aanfluiting .
Ieder die er voorbijtrekt , zal zich ontzetten en met zijn hoofd schudden .
Als een oostenwind zal ik hen verspreiden vóor de vijand uit .
De nek, niet het gezicht, zal ik hun laten zien op de dag van hun ondergang .

“[=maar] mijn (eigen) mensen zijn mij vergeten :
voor niets brengen zij reukoffers ,       +
[=want hun (eigen) wegen laten hen struikelen ;
[+zij] wandelen niet op het oude pad , [+] (en) werpen de weg niet op ;              [=’naar eden’]

 
(..+daarom..) zal hun land desolaat worden gemaakt , [+als] de constante aanfluiting ,
en ieder die haar passeert , zal verbaasd zijn en het hoofd schudden ;

 
[+want] ik zal hen verspreiden [=zoals] (door) de oostenwind , vóor de vijand uit ,
[+als] de dag van hun ondergang , (wanneer) ik hen de nek (..zal tonen..) en niet het gezicht ;

 
part II   —   deel II

 
18
… maar een groep wil Jeremia het zwijgen opleggen :
and·they-are-saying go-you ! and·we-shall-devise on Jeremiah devisings that not
she-shall-perish law from·priest and·counsel from·wise and·word from·prophet go-you !
and·we-shall-smite·him in·the·tongue and·must-not-be we-are-paying-attention to
any-of words-of·him
Then said they, Come, and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish
from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet.
Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.

 • context : … but a group wants to silence Jeremiah :
  … little has changed… ;

line ,
and=then they [=’the elite’] say :
come , and (let) us devise – a plan – on=against – Jeremiah ,
that=because – the law – (should) not – perish – from the priests ,       +   [=’read : keep status-quo’]
[+nor] the counsel – from=by the wise ones ,      +                                                  
and=because of the words [in right direction] – from (that) prophet [=Jeremiah] :

 
come , and we (will) make – his [type-] language – harmless ,                     [=’or : shut up his tongue’]
and=for (it) must not be     +
(that) [=they] [=’the people’] (should) pay attention – to – any of – his words [in right direction] ;

Toen zeiden zij : kom, laten we plannen tegen Jeremia bedenken .
Want het onderwijs in de wet verdwijnt niet met de priester ,
evenmin het geven van raad met de wijze of het woord met de profeet . Kom, laten we hem
treffen met de tong en laten we geen acht slaan op welke van zijn woorden dan ook.

 • [=’er is maar weinig veranderd…:]

“[=dan] zeggen zij [=’de elite’] :
kom , en laten we een plan [=tegen] Jeremia bedenken ,
[=want] de wet moet niet verdwijnen van de priesters ,      +        [=’lees : bewaren van status-quo’]
[+noch] de raad door de wijze mannen ,       +
[=vanwege] de woorden [in goede richting] van (die) profeet [=’Jeremia’] :

 
kom , en wij zullen zijn taal ongevaarlijk maken ,                                            [=’of : zijn tong stoppen’]
[=want] het moet niet zijn      +
dat [=zij] [=’de mensen’] acht zouden slaan op welke van zijn woorden [in goede richting] dan ook ;  

 
19-20
… dan spreekt Jeremia :
attend-you ! ieue to·me and·hear-you ! to·voice-of contenders-of·me
?·he-shall-be-repaid forunder good evil that they-dug pit for·soul-of·me remember-you !
to-stand-of·me to·faces-of·you to·to-speak-of on·them good to·to-turn-back-of fury-of·you
from·them
Give heed to me, O LORD, and hearken to the voice of them that contend with me. Shall evil
be recompensed for good? for they have digged a pit for my soul. Remember that I stood
before thee to speak good for them, [and] to turn away thy wrath from them.

 • context : … then Jeremiah speaks :

line ,
“pay attention ! – to me , IEUE ,
and listen you ! – to the voices of – the ones (who) contend with me :
(shall) evil – (be) repaid – as exchange for – good ? ,              
that=because – they (are) digging – a pit – for my adm-soul ;                                   [=’to trap me’]

 
remember you ! – (that) I stood up – to=as (representing) your presence ,      +
to=for to speak [in right direction] – the good – to them ,                          [=’as all the warnings’]
to=in (order that) – your fury – (would be) turned – (awáy) from them ;

Sla acht op mij, Heer, luister naar de stem van wie mij aanklagen .
Zou dan kwaad met goed vergolden worden ?
Zij hebben immers een kuil gegraven voor mijn ziel ! Bedenk dat ik in uw dienst sta ,
om het goede voor hen te spreken, om uw grimmigheid van hen af te wenden .

“sla acht op mij , IEUE ,
en luister naar de stemmen van hen die met mij twisten :
zal kwaad worden vergolden in ruil voor het goede ? ,
[=want] zij graven een kuil voor mijn adm-ziel ;                                              [=’om mij te vangen’]

 
herinnert u zich ! (dat) ik opstond [=als] uw aangezicht (vertegenwoordigend) ,      +
[=om] het goede tegen hen te spreken [in goede richting] ,             [=’als alle waarschuwingen’]
[=opdat] uw woede van hen (..áfgewend..) zou worden ;

 
21-22
… vervolgend :
therefore give-you ! sons-of·them to·the·famine and·spill-you·them ! on hands-of sword
and·they-shall-become women-of·them bereaved-ones and·widows and·mortals-of·them
they-shall-become ones-being-killed-of death choice-young-men-of·them ones-being-smitten-of
sword in·the·battle she-shall-be-heard outcry from·houses-of·them that you-are-bringing
on·them raiding-party suddenly that they-dug pit to·to-seize-of·me and·snares they-buried
for·feet-of·me
Therefore deliver up their children to the famine, and pour out their [blood] by the force of
the sword; and let their wives be bereaved of their children, and [be] widows; and let their
men be put to death; [let] their young men [be] slain by the sword in battle. Let a cry be heard
from their houses, when thou shalt bring a troop suddenly upon them:
for they have digged a pit to take me, and hid snares for my feet.

 • context : continued :

line ,

 • [=’it is possible that – next to the general judgment which God spoke –
  Jeremiah “as adm-soul” had to declare the below , about that certain group ? ;
  line ]

“therefore – give you – their sons – (over) to famine ,
and (let) – (..their blood..) (id=dm) – (be) poured out – on=because of – the sword ;
(let) their women – be – bereaved of children – and (be) widows ,
(let) their men – be – (put to) – death ,      +
[+and] (let) their young men – (be) slain – (by) the sword – in the battle ;

 
(let) the outcry – (be) heared – (out) from their houses ,      +
that=when – you – suddenly – (will) bring – the troops [=’foreign army’]on=against them ;
that=because – they dug – a pit – to=for to (can) seize me ,
and=as – the snare – (which) they buried (a hidden) – for my feet ;

Geef daarom hun kinderen over aan de honger , doe hen neerstorten door de macht
van het zwaard . Laten hun vrouwen van kinderen beroofd en weduwen worden .
Laten hun mannen gesneuvelden worden . Laten hun jongemannen in de strijd
met het zwaard verslagen worden . Laat uit hun huizen geschreeuw gehoord worden ,
wanneer u plotseling een roversbende over hen brengt , omdat zij een kuil hebben gegraven
om mij gevangen te nemen , en strikken hebben verborgen voor mijn voeten .

 • [=’het is mogelijk dat – naast het door God uitgesproken algemene oordeel –
  Jeremia “als adm-ziel” het benedenstaande moest verklaren over die bepaalde groep ? ;
  zin :]

“daarom : geef hun zonen (over) aan hongersnood ,
en laat (..hun bloed..) (id=dm) uitgegoten worden vanwege het zwaard ;
laat hun vrouwen van hun kinderen beroofd worden , en weduwen worden ,
laat hun mannen ter dood gebracht worden ,     +
[+en] laat hun jonge mannen in de strijd verslagen worden (door) het zwaard ;

 
laat het geschreeuw (vanuit) hun huizen gehoord worden ,     +
[=wanneer] u plotseling de troepen [=’vijandig leger’] tegen hen zult brengen ;
[=omdat] zij een kuil hebben gegraven om mij te vangen ,
[=als] de strik die zij hebben gezet voor mijn voeten ; 

 
23
slot :
and·you ieue you-know all-of counsel-of·them on·me for·the·death must-not-be
you-are-making-shelter over depravity-of·them and·sin-of·them from·to·faces-of·you
must-not-be you-are-wiping-out and·they-become ones-being-stumbled to·faces-of·you
in·era-of anger-of·you deal-you ! in·them
Yet, LORD, thou knowest all their counsel against me to slay [me]: forgive not their iniquity,
neither blot out their sin from thy sight, but let them be overthrown before thee;
deal [thus] with them in the time of thine anger.

 • context : closing :
  … last line here can read “do [+not] (..save..) (osh=iash) them” ;

line ,

 • [=’in chapter 20 Jeremiah is indeed thrown into prison ;
  in next chapter ‘the war in Judea’ will be announced ;
  line :]

and=but you , IEUE , know – their – whole – plan – on=against me – for (to put) (me) to death ;
(it) must not be – (that) you (would) forgive – their depravity ,       +

 
and – (it) must not be – (that) – you blot out – their sin [=’corrupt eden-life’] – in front of you ;
and=but (let) – them – (be) overthrówn – in front of you , in the time of – your anger ;
deal you (as thus) – in=with them ! .

Maar u, Heer, u kent heel hun plan tegen mij om mij te doden .
Doe geen verzoening over hun ongerechtigheid , delg hun zonde van voor uw aangezicht niet uit.
Doe hen struikelen voor uw aangezicht. Doe zo met hun in de tijd van hun toorn .

 • [=’in hoofdstuk 20 wordt Jeremia inderdaad in de gevangenis gegooid ;
  in volgend hoofdstuk 19 wordt ‘de oorlog in Judea’ aangekondigd ;
  zin :]

“maar u , IEUE , u kent heel hun plan tegen mij , om (mij) te doden ;
het moet niet zijn dat u hun ongerechtigheid zou vergeven ,        +

 
en het moet niet zijn     +
dat u hun zonde [=’corrupt eden-leven’] uit zou vlakken van voor uw aangezicht ;
maar laat hen overwónnen zijn voor uw aangezicht , in de tijd van uw woede ;
handelt u (op deze manier) met hen ! .

 


18.10.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
30.05may.2020   —   submitted as second version , and definitive   —   after cleaning up

Jer.16: de Duisternis komt :
de adm-zielen [als Jacob]
gered van de donkere aarde
en krijgen hun Origineel
(slot is belangrijk)
(eindtijd – goed leesbaar)

Jer.16: de Duisternis komt :
de adm-zielen [als Jacob]
gered van de donkere aarde
en krijgen hun Origineel
(slot is belangrijk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 15 :
titled : the coming Darkness :
the adm-souls (as Jacob) are saved from
the dark earth , and receive their Original ;
sober chapter – but the end is important ;
please see Introduction for buildup here ;

note : very readable , first submitted version
and definitive ; partly corrupted chapter

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 15 ;
sobere boodschap – maar naar het belangrijke deel II toewerkend ;
de opbouw van het hoofdstuk lijkt wat ingewikkeld vanwege het 500 BC Ishral thema ,
maar lees Introductie ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 16

1-2-3
vervolg : een gelijkenis : … de situatie van Jacob die zal achterblijven op aarde :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of not you-shall-take for·you
woman and·not they-shall-become to·you sons and·daughters in·the·place the·this
that thus he-says ieue on the·sons and·on the·daughters the·born-ones in·the·place
the·this and·on mothers-of·them the·ones-giving-birth them and·on fathers-of·them
the·ones-generating them in·the·land the·this
The word of the LORD came also unto me, saying, Thou shalt not take thee a wife,
neither shalt thou have sons or daughters in this place. For thus saith the LORD concerning
the sons and concerning the daughters that are born in this place, and concerning their
mothers that bare them, and concerning their fathers that begat them in this land

 • context : an analogy : … the situation of Jacob who will remain upon earth :
  … required an introduction ;

line ,

 • [=’INTRODUCTION :
  previous chapter ended with “I will rescue Jacob” ;
  the buildup of this chapter is a bit difficult , because Jeremiah talks to 500 BC Ishral
  but the súbject is “Jacob who will be in this dark earth” , per line 1-2 here ,
  compare the other chapter “I will plead with your (=500 BC Ishral) sons (=we)” ;
  the reason for the type buildup may be the curse which 500 BC Ishral caused ;
  line :]

and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me ,
saying :
(it) must not be – (that) you (would) take – a woman – for yourself ,
and – [+you] (must) – not – (have) – sons – and daughters – in – this – place [=’this world’] ;

 
that=because – thus – says – IEUE – on=about – the sons – and the daughters      +
(who will be) born – in – this – place ,                                                                 [=’in óur days !’]
and on=over – their mothers – (who will) birth – them ,
and on=about – their fathers – (who will) generate – them , in – this – land [=’this world’] :   +

(De ballingschap van Israël)
Het woord van de Heer kwam tot mij :
u mag geen vrouw nemen en in deze plaats geen zonen en dochters hebben ,
want zo zegt de Heer over de zonen en over de dochters die in deze plaats geboren worden,
en over hun moeders die hen baren, en over de vaders die hen verwekken in dit land :

 • [=’INTRODUCTIE :
  vorig hoofdstuk eindigde met “ik zal Jacob redden” ;
  de opbouw van dit hoofdstuk is wat moeilijk , omdat Jeremia tegen 500 BC Ishral praat ,
  maar het ónderwerp is “Jacob die op deze donkere aarde zal zijn” , zin 1-2 hier ,
  vergelijk een vorig hoofdstuk “ik zal pleiten met uw (500 BC Ishral) zonen (=wij)” ;
  de reden voor de opbouw hier mag de vloek zijn die 500 BC Ishral veroorzaakte ;
  zin :]

“[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij ,
zeggend :
het moet niet zijn dat zich een vrouw voor uzelf zou nemen ,
en [+u] moet geen zonen of dochters hebben , in deze plaats [=’deze wereld’] ;

 
[=want] zo zegt IEUE [=over] de zonen en dochters     +
die in deze plaats geboren zullen worden ,                                                  [=’in ónze dagen !’]
en [=over] hun moeders die hen zullen baren ,
en [=over] hun vaders die hun zullen verwekken , in dit land [=’deze wereld’] :     +

 
4-5
… want Jacob zal het heel moeilijk krijgen :
deaths-of ailments they-shall-die not they-shall-be-bewailed and·not
they-shall-be-entombed to·manure on surfaces-of the·ground they-shall-become
and·in·the·sword and·in·the·famine they-shall-be-finished and·she-becomes
carcass-of·them to·food for·flyer-of the·heavens and·for·beast-of the·earth that
thus he-says ieue must-not-be you-are-entering house-of mourning and·must-not-be
you-are-going to·to-wail-of and·must-not-be you-are-condoling to·them that I-terminated
peace-of·me from·with the·people the·this averment-of ieue the·kindness and the·compassions
They shall die of grievous deaths; they shall not be lamented; neither shall they be buried;
[but] they shall be as dung upon the face of the earth: and they shall be consumed by the sword,
and by famine; and their carcases shall be meat for the fowls of heaven, and for the beasts
of the earth. For thus saith the LORD, Enter not into the house of mourning, neither go to lament
nor bemoan them: for I have taken away my peace from this people, saith the LORD, [even]
lovingkindness and mercies.

 • context : … because Jacob will have a very hard time :
  … lines ;

line ,
“they (will) die – grievous – deaths ;                                        
they (will) – not – (be) lamented , [=neither] (will) they (be) buried ,                   [=’in the end-time’]
[+but] they (will) be – to=as manure – on=upon – the surface of – the ground ;

 
and=for – they (will be) devoured – in=by the sword – and in=by the famine ,
and – their dead bodies – (will) be – food – for the birds of the sky – and the animals of – the land ;

 • [=’above lines :
  the same descriptions about the end-time as in previous chapters ;
  below : though returning to the situation of Jeremiah , the theme is still “the end-time” :]

 
[=therefore] (ki=lkn) – thus – says – IEUE :
(it) must not be – (that) – you (would) enter – a house – (where is) mourned ,           [=’in 500 BC’]
and (it) must not be – (that) you (would) lament (with them) ,
and (it) must not be – (that) you (would) condole – them ;

 
that=because – I (will) take back – my peace – from – these – people ,             [=’in the end-time’]
(is) the declaration of – IEUE ,
[+as] (removing) the kindness – and – the compassion ;       +

Zij zullen sterven aan dodelijke ziekten, er zal over hen geen rouw bedreven worden
en zij zullen niet begraven worden, maar tot mest op de aardbodem zijn .
Zij zullen door het zwaard en de honger omkomen, en hun dode lichamen zullen tot voedsel
zijn voor de vogels in de lucht en voor de dieren op aarde . Want zo zegt de Heer :
u mag het huis van hem die een rouwmaaltijd houdt, niet binnengaan . U mag er niet heen gaan
om rouw te bedrijven en u mag geen medeleven betuigen, want ik heb dit volk – spreekt de Heer –
mijn vrede, de goedertierenheid en de barmhartigheid weggenomen .

“zij zullen op ellendige manieren sterven ;
er zal niet over hen worden gerouwd , en zij zullen niet begraven worden ,         [=’in de eind-tijd’]
[+maar] zullen als mest [=op] het grondoppervlak zijn ;

 
[=want] zij zullen worden verslonden [=door] het zwaard en [=door] hongersnood ,
en hun dode lichamen zullen tot voedsel zijn voor de vogels in de lucht en de dieren van het land ;

 • [=’zinnen hierboven :
  dezelfde bewoordingen over de eind-tijd als in vorige hoofdstukken ;
  beneden : hoewel het nu weer gaat over de situatie van Jeremia , is het thema “de eindtijd” :]

 
[=daarom] (ki=lkn) , zo zegt IEUE :
het moet niet zijn dat u een huis binnen zou gaan waar gerouwd wordt ,                   [=’in 500 BC’]
en het moet niet zijn dat u met hen zou weeklagen ,
en het moet niet zijn dat u hen zou condoleren ;

 
[=omdat] ik mijn vrede van deze mensen weg zal nemen ,                                      [=’in de eind-tijd’]
is de verklaring van IEUE ,
[+als] (het wegnemen van) de vriendelijkheid en barmhartigheid ;       +

 
6-7-8
… en niemand zal rouwen om Jacob :
and·they-die great-ones and·small-ones in·the·land the·this not
they-shall-be-entombed and·not they-shall-wail for·them and·not he-shall-slash-himself
and·not he-is-shall-be-making-bald for·them and·not they-shall-share to·them on mourning
to·to-mcomfort-of·him on one-being-dead and·not they-shall-give-drink them cup-of
consolations on father-of·him and·on mother-of·him and·house-of feast not you-shall-enter
to·to-sit-of with·them to·to-eat-of and·to·to-drink-of
Both the great and the small shall die in this land: they shall not be buried, neither shall [men]
lament for them, nor cut themselves, nor make themselves bald for them: Neither shall [men]
tear [themselves] for them in mourning, to comfort them for the dead; neither shall [men] give
them the cup of consolation to drink for their father or for their mother. Thou shalt not also go
into the house of feasting, to sit with them to eat and to drink.

 • context : … and no one will mourn about Jacob :
  … continued ;

line ,
and=then – the great ones [=’social position’]       +                                                             [=’of Jacob’]
and=as well as – the small ones – (will) die – in – this – land [=’world’] ;
they (will) – not – (be) buried , and not – (be) bewailed ,
and=for – none – (will) cut themselves – [=nor] – make themselves bald – for them ;
———————-
[=nor] (will) they (be) broken – on=about them , [=as] – the mourning – [=over] – the dead ones ,
[=neither] – (will) they drink – the cup of – consolation        +
on=about – (..the perished..) (ab=ab) – (..people..) (am=om) ;

 • [=’above line :
  the “father and mother” doesn’t make sense (for all we know perhaps one of thém died) ,
  instead , “perished people” must refer back to “dead ones” :]

———————
and=so – you (must) – not – enter – a house – (where is) a (mourning-) banquet ,     [=’in 500 BC’]
to=for to sit down – with them – to=for to eat – and to drink ;

Groten en kleinen zullen sterven in dit land.  Zij zullen niet begraven worden .Er zal over hen
geen rouw bedreven worden, men zal het lichaam niet kerven of zich voor hen kaal maken .
Ook zal men geen brood voor hen breken vanwege de rouw, om iemand te troosten
over een gestorvene, en men zal hen niet te drinken geven uit de troostbeker
vanwege iemands vader of vanwege iemands moeder . Een huis waar een feestmaal
gehouden wordt, mag u niet binnengaan om bij hen aan te zitten, om te eten en te drinken .

“[=dan] zullen (zowel) de groten [=’sociale positie’]       +                                                 [=’van Jacob’]
[=als] de kleinen sterven in dit land [=’deze wereld’] ;
zij zullen niet begraven worden , en er zal niet over hen worden gerouwd ,
[=want] niemand zal zichzelf snijden , [=noch] zichzelf voor hen kaal maken ;

——————–
[=noch] zullen zij gebroken zijn [=over] hen [=’Jacob’] , [=als] het rouwen [=over] de doden ,
[=noch] zullen zij uit de troostbeker drinken [=vanwege] (..de mensen..) (am=om) die vergaan zijn ;

 • [=’zin boven :
  het “vader en moeder” is onlogisch – want wellicht stierf er een van hén ;
  in plaats daarvan moet “vergane (ab=ab) mensen” terugslaan op ‘de doden’ :]

——————–
[=dus] moet u geen huis binnengaan waar een (rouw-) banket is ,                              [=’in 500 BC’]
[=om] met hen neer te zitten [=om] te eten en te drinken ; 

 
9-10
… nu wordt 500 BC Ishral gelijkgesteld met de christenheid in ónze dagen :
that thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral behold·me ! eradicating from
the·place the·this to·eyes-of·you and·in·days-of·you sound-of elation and·sound-of
rejoicing voice-of bridegroom and·voice-of bride and·he-becomes that you-are-telling
to·the·people the·this all-of the·words the·these and·they-say to·you on what ? he-speaks
ieue on·us all-of the·evil the·great the·this and·what ? depravity-of·us and·what ? sin-of·us
which we-sinned to·ieue Elohim-of·us
For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Behold, I will cause to cease
 out of this place in your eyes, and in your days, the voice of mirth, and the voice of gladness,
the voice of the bridegroom, and the voice of the bride. And it shall come to pass, when thou
shalt shew this people all these words, and they shall say unto thee, Wherefore hath the LORD
pronounced all this great evil against us? or what [is] our iniquity? or what [is] our sin

that we have committed against the LORD our God?

 • context : … now 500 BC Ishral is equated with christianity in óur days :
  … continued in 11-13 ;

line ,
that=because – thus – says – IEUE of – hosts , the deity of – [eden-] Ishral :
I (will) make – the joyful – sounds ,      +
and=as – the rejoicing – voices of – the groom – and of – the bride ,
to cease – from – this – place ;                                                                                   [=’in the end-time’]

 • [=’above line :
  the “in your eyes , and in your days” is an obvious Esau corruption ,
  with the goal to suggest that the main theme of this chapter is about 500 BC
  (because the punishment to old-Judah was the exile to Babylon) :]

 
and (it) (will) happen – (that) [=when] – you [=’Jeremiah’] (will be) telling      +
all – these – words [in right direction] – to – these – [500 BC-] people ,
they (will) say – to – you :
because of – what – IEUE – speaks [in right direction] – all – this – great – evil – on=against us ? ;
and=for – what (then) – (are) our – depravities ,       +
and=as our sins – (by) which – we sinned – to=against IEUE – our deity ? ;

Want zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël :
zie, uit deze plaats doe ik voor uw ogen en in uw dagen ophouden de stem van vreugde
en de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid .
Maar het zal gebeuren wanneer u dit volk al deze woorden aanzegt , dat zij tegen u zullen zeggen : waarom heeft de Heer heel dit grote onheil over ons uitgesproken, wat is onze ongerechtigheid
en wat is onze zonde waarmee wij tegen de Heer, onze God, gezondigd hebben ?

“[=want] zo zegt IEUE van de legermachten , de godheid van [eden-] Ishral :
ik zal de vrolijke geluiden ,     +
[=als] de blijde stemmen van de bruidegom en de bruid ,
uit deze plaats doen ophouden ;                                                                                 [=’in de eind-tijd’]

 • [=’boven : het “voor uw ogen en in uw dagen” is een duidelijke Esau corruptie ,
  om zo te suggereren dat het hoofdthema van dit hoofdstuk in 500 BC speelt
  (want de straf voor oud-Judah was de ballingschap naar Babel) :]

 
en het zal gebeuren dat [=wanneer] u [=’Jeremia’] al deze woorden [in goede richting]    +
aan hen [‘500 BC vaderen’] zult vertellen , zij tegen u zullen zeggen :
waarom spreekt IEUE [in goede richting] een zo groot onheil tegen ons ? ;
[=want] wat zijn (dan) onze ongerechtigheden ,     +
[=als] onze zonden waarmee wij tegen IEUE onze godheid hebben gezondigd ? ;

 
11-12-13
… maar de christenheid van vandáag wordt het onderwerp (als Jacob) :
and·you-say to·them on which they-forsook fathers-of·you me averment-of
ieue and·they-are-going after Elohim other-ones and·they-are-serving·them
and·they-are-worshiping to·them and me they-forsook and law-of·me not they-kept
and·you you-do-evil to·to-do-of from·fathers-of·you and·behold·you ! ones-going
man after control-of heart-of·him the·evil to·so-as-not to-listen-of to·me and·I-cast-forth
you from·on the·land the·this on the·land which not you-know you and·fathers-of·you
and·you-serve there Elohim other-ones by-day and·night which not I-shall-give to·you grace
Then shalt thou say unto them, Because your fathers have forsaken me, saith the LORD, and have
walked after other gods, and have served them, and have worshipped them, and have forsaken me,
and have not kept my law; And ye have done worse than your fathers; for, behold, ye walk every one
after the imagination of his evil heart, that they may not hearken unto me: Therefore will I cast you
out of this land into a land that ye know not, [neither] ye nor your fathers; and there shall ye serve
other gods day and night; where I will not shew you favour.

 • context : … but christianity of todáy becomes the subject (as Jacob) :
  … as result of the curse :

line ,
and=then you (will) say – to them :
on=because of – your fathers – [=who] – (had) abandoned – me ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and=for they [=followed] – other – deities , and served – and worshipped – them :
they (had) abandoned – me , and (have) – not – kept – my law ;               [=’law = to return to eden’]

 
and=but you – do – (even more) evil – from=than your fathers ,
[=for] behold ! , you (are) the ones – [=following] – the stubbornness of – [=your] evil – heart,
(..to avoid..) – listening – to me ;

 • [=’lines above :
  until now the theme was Valid as well for 500 BC Ishral , as for christianity
  (both are linked because of the Curse which 500 BC Ishral has caused) ;
  but in below line the subject starts to be “christianity of our days” ,
  because “the other gods” which old-Ishral followed will manifest in thése days :]

 
[=therefore] I (will) (..scatter..) – you – on=in – this – land [=’world’] ,
on=by – (..a people..) [=’spirits’] – which – you (did) – not know (about) , [=neither] – your fathers ;
and – there – you (will) serve – (those) other- deities [=’spirits’] – day – and night ,
[=who] [=’spirits’] – (will) not – [=show] – you – mercy ;

Dan zult u tegen hen zeggen : omdat uw vaderen mij hebben verlaten, spreekt de Heer,
en andere goden achterna zijn gegaan en die hebben gediend en zich voor hen hebben gebogen.
Mij echter hebben zij verlaten en zij hebben mijn wet niet in acht genomen .
Wat u betreft, u hebt meer kwaad gedaan dan uw vaderen, want zie,
ieder van u gaat zijn eigen verharde, boosaardige hart achterna door niet naar mij te luisteren.
Daarom zal ik u uit dit land wegwerpen naar een land dat u niet gekend hebt,
u evenmin als uw vaderen. Daar zult u dan dag en nacht andere goden dienen,
omdat ik u geen genade zal bewijzen .

“[=dan] zult u tegen hen zeggen :
[=vanwege] uw vaderen [=die] mij hebben verlaten ,
is de verklaring van IEUE ,
[=want] zij [=volgden] andere goden , en hebben die gediend en aanbeden :
zij hebben mij verlaten , en hebben mijn wet niet gehouden ;       [=’wet = terugkeer naar eden’]

 
[=maar] u doet (zelfs nog meer) kwaad [=dan] uw vaderen ,
[=want] zie ! , u bent degenen die de koppigheid van [=uw] boosaardige hart [=volgen] ,
(..om te voorkomen..) (dat) u naar mij zou luisteren ;

 • [=’zinnen hierboven :
  tot nu toe was het thema geldig voor zowel 500 BC Ishral als voor de christenheid
  (beiden zijn gelinkt vanwege de Vloek die 500 BC Ishral doorgaf) ;
  maar in de zin beneden wordt het onderwerp “christenheid in onze dagen”,
  omdat “de andere goden” welke oud-Ishral volgde zich zullen manifesteren in déze dagen :]

 
[=daarom] zal ik u (..verspreiden..) [=in] dit land [=’deze wereld’] ,
[=door] (..mensen..) [=’geesten’] die u niet gekend hebt , [=noch] uw vaderen ;
en daar zult u (die) andere goden [=’geesten’] dienen , dag en nacht ,
die [=’geesten’] u geen genade zullen tonen ;

 
part II   —   deel II

 
14-15
… de belofte dat Jacob zal gered worden – en zal terugkeren naar eden :
therefore behold ! days ones-coming averment-of ieue and·not he-shall-be-said
further life-of ieue who he-brought-up sons-of ishral from·land-of Egypt but rather
life-of ieue who he-brought-up sons-of ishral from·land-of north and·from·all-of
the·lands which he-expelled·them there·ward and·I-restore·them on ground-of·them
which I-gave to·fathers-of·them
Therefore, behold, the days come, saith the LORD, that it shall no more be said, The LORD liveth,
that brought up the children of Israel out of the land of Egypt; But, The LORD liveth, that brought up
the children of Israel from the land of the north, and from all the lands whither he had driven them:
and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers.

 • context : … the promise that Jacob will be rescued – and will return to eden :
  … earth is also ‘in the north’,
  compare Isaiah’s Rezin-chapter ;

line ,
“[=yet] (lkn=ki) , behold ! ,
the days – (will be) coming , (is) the declaration of – IEUE ,
and=that – it (will) – not – (be) said – anymore :
[+by] the life of IEUE – [=who] – brought up – (..the people..) – from the [literal-] land – Egypt ,
but – instead :
[+by] the life of – IEUE – [=who] brought up – (..the adm-souls..) – [+as] [=Jacob]     +
(out) from the land [=’this world’] of – the north ,       +                                                 [=’to new eden’]

 

 • [=’above : as “out from this éarth”, because the exodus from Egypt was a foreshadowing
  of “the exodus out from earth” to eden as the land of milk and honey ;
  below : more specified – “by first collecting them out from all the lands (on earth)” ;
  line :]

and=as (out) from all – the lands [=’on earth’] – which – [=they] (were) expelled (to) ;         
and I (will) make them to return [=’to eden’]on=upon – their (own) [adm-] ground (-adme) ,    +
which – I gave [=’promised’] – to their fathers [=’Abraham, etc’] ;        +

(Verlossing uit de ballingschap)
Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat er niet meer gezegd zal worden :
zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft ,
maar : zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land in het noorden
en uit al de landen waarheen hij hun verdreven had, geleid heeft .
Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat ik hun vaderen gegeven heb .

“[=maar] (lkn=ki) zie ! ,
de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] er niet meer gezegd zal worden :
[+bij] het leven van IEUE [=die] (..de mensen..) uit het [letterlijke-] land Egypte heeft geleid ,
maar in plaats daarvan :
[+bij] het leven van IEUE [=die] (..de adm-zielen..) [+als] [=Jacob]     +
(uit) het land [=’deze wereld’] in het noorden heeft geleid ,      +                    [=’naar nieuw eden’]

 

 • [=’boven : als “uit deze aarde”, omdat de exodus uit Egypte een voorafschaduwing was
  van “de exodus uit deze aarde” naar eden als het land van melk en honing ;
  beneden : meer gespecificeerd – “door hen eerst te verzamelen uit de landen (op aarde)” ;
  zin :]

[=als] uit van alle landen [=’op aarde’] waarheen [=zij] werden verdreven ;
en ik zal hen terug doen keren [=’naar eden’] [=op] hun (eigen) [adm-] grond (-adme) ,     +
dat ik hun vaderen [=’Abraham, etc’] gegeven [=’beloofd’] heb ;

 
16-17-18
… dan wordt Jacob daadwerkelijk verlost :                                   (uit dit lichaam…)
behold·me ! sending for·fishers many-ones averment-of ieue and·they-fish·them
and·after so I-shall-send for·many-ones hunters and·they-hunt·them from·on every-of
mountain and·from·on every-of hill and·from·rifts-of the·crags that eyes-of·me on all-of
ways-of·them not they-are-concealed from·to·faces-of·me and·not he-is-secluded
depravity-of·them from·in-front-of eyes-of·me and·I-repay first duplicated-of
depravity-of·them and·sin-of·them on to-profane-of·them land-of·me in·carcass-of
abominations-of·them and·abhorrences-of·them they-filled allotment-of·me
Behold, I will send for many fishers, saith the LORD, and they shall fish them; and after will I
send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain, and from every hill,
and out of the holes of the rocks. For mine eyes [are] upon all their ways: they are not hid
from my face, neither is their iniquity hid from mine eyes. And first I will recompense their
iniquity and their sin double; because they have defiled my land, they have filled mine
inheritance with the carcases of their detestable and abominable things
‘hunters’, H6719 tsayad ‘hunter’, from -tsayid ; =tzdq ? ;
‘holes’ , H5357 naqiq ‘cleft, hole’ 2x ; or -naq ‘innocent’ cluster ? ;

 • context : … then Jacob is factually saved :                               (out from this body….)
  … corrupted syntax :
  the (-nqq) gave away the intention here ;
  the “sons and daughters” here analogue to line 1-2 ;
  the “physical death” is the only repay possible ,
  while first half of chapter extensively addressed ‘physical death’ ;
  2) ‘horrible’ as “no eden-good” ;

line ,                                                                                                                 [16-18 : was totally corrupted]

 • [=’interpretation of this corrupted section :
  after previous line , now – necessarily – must follow a pósitive theme ,
  instead of “being hunted and hiding in the rocks” ;
  it isn’t the dying itself what is positive ofcourse , but the “becoming a clean soul”,
  and compare Haggai “where the soul is dirty because it made contact with this body” ;
  line :]

“behold me ! , [+I] (will) send – many – fishers ,                                   [=’the 144,000 back to earth’]
(is) the declaration of – IEUE ,
and=as – (..the sons of..) (kn=bn) – (..[eden-] Ishral..) (achr=ishrl) – (who will) fish ;
[+for] I (will) sent [+them] – for=to the many – (..adm-souls..) – (..of the people..) :  [=’as Jacob’]
———————–
(..because?..)
every – (..son..) – and every – (..daughter..) – (..will become righteous..) (tzdu=tzdq) ,     +
and=as (..the innocent..) (nqq=nq) – (..adm-souls..) ;                                                  [=’house Jacob’]

 
that=then – all – their (previous) ways – (will be) hidden – in=before [=my face] ,
and=as – their (previous) depravity – (which will be) concealed – in front (-ngd) of – my eyes ;

———————-                                                                                   
and=for – (..the remnant?..) (rsh=rsh) – (will) repay – their depravity – (..by [physical-] death..) ,
and=as their sin – on=because – [=their] (..adm-soul..) – (was) profaned ,
(by the soul) (having) filled – the carcass       +
(which was) the horrible – idol-abomination [=’this type body’] ;

Zie, ik ga boden tot de vele vissers zenden, spreekt de Heer, dat zij hen moeten opvissen.
En daarna zend ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg
en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen .
Want mijn ogen zijn gevestigd op al hun wegen. Ze zijn voor mijn aangezicht
niet verborgen en hun onrechtvaardigheid kan zich niet voor mijn ogen verhullen .
Ik zal eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden,
omdat zij mijn land ontheiligd hebben : zij hebben mijn eigendom met de dode lichamen
van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden vervuld .

 • [=’interpretatie van deze gecorrumpeerde sectie :
  na vorige zin moet nu – noodzakelijk – een pósitief thema beginnen ,
  in plaats van “het opjagen en in rotsen verschuilen” ;
  het is niet het sterven zelf dat positief is , maar het “een schone ziel worden” ,
  vergelijk Haggai waar “de ziel smerig is omdat het contáct maakte met dit lichaam” ;
  zin :]

“zie ! , [+ik] zal veel vissers sturen ,                                                  [=’de 144,000 terug naar aarde’]
is de verklaring van IEUE ,
[=als] (..de zonen..) (kn=bn) van (..[eden-] Ishral..) (achr=ishrl) die zullen vissen ;
[+want] ik zal [+hen] sturen [=naar] de vele (..adm-zielen..) (..van de mensen..) :  [=’als Jacob’]

——————–
(..omdat?..)
iedere (..zoon..) en iedere (..dochter..) (..rechtvaardig zal worden..) (tzdu=tzdq) ,     +
[=als] (..de onschuldige..) (nqq=nq) (..adm-zielen..) ;                                                   [=’huis Jacob’]

 
[=dan] zullen al hun (vorige) wegen verborgen zijn voor mijn [=aangezicht]  ,
[=als] hun (vorige) ongerechtigheid die verhuld zal zijn voor mijn ogen ;
——————-
[=want] (..het overblijfsel?..) (shr=shr)      +
zal hun ongerechtigheid vergelden (..door de [lichamelijke-] dood..) ,
[=als] hun zonde [=vanwege] [=hun] (..adm-ziel..) die ontheiligd was ,
( de ziel) het karkas gevuld hebbend (dat) het afschuwelijke gruwel-idool [=’dit lichaam’] was ;

 
19-20-21
slot : … ook alle adm-zielen als Jacob ontvangen hun Origineel :
ieue strength-of·me and·stronghold-of·me and·fleeing-of·me in·day-of distress
to·you nations they-shall-come from·limits-of earth and·they-shall-say yea falsehood
they-allotted fathers-of·us vanity and·there-is-no in·them one-benefitting ?·he-shall-make
for·him human Elohim and·they not Elohim therefore behold·me ! informing-of·them
in·the·once the·this I-shall-inform·them hand-of·me and mastery-of·me and·they-shall-know
that name-of·me ieue
O LORD, my strength, and my fortress, and my refuge in the day of affliction, the Gentiles
shall come unto thee from the ends of the earth, and shall say, Surely our fathers have inherited
lies, vanity, and [things] wherein [there is] no profit. Shall a man make gods unto himself,
and they [are] no gods? Therefore, behold, I will this once cause them to know, I will cause them
to know mine hand and my might; and they shall know that my name [is] The LORD.
‘once’ , H6471 paam ‘now, once, this time’ ;

 • context : closing : … also all adm-souls as Jacob receive their Original :
  … core of the chapter ;

line ,
“[=because] – IEUE – (will be) [=their] [=’adm-souls’] strength – and fortress ,
and=when [=they] (will) escape – in the day [=’in the time’] of – [=their] distress ;
(..the adm-souls..) – (will) come – to me – from the ends of – the land [=’this world’] ,
and they [=’souls’] (will) say :

 
indeed , (..our adm-soul..) – inherited [=’abided in’] – falsehood [=’this body ; as inversion’] :
[+they] [=’bodies’] (were) vanity ,      +
and there-(was)-no – benefit – in=by them [=’bodies’] ;
[=IEUE] – (will) make – the deities [=’our Originals’] – for [=us] ,
and=for [=those] [=’our type body now’] – (were) not – deities ;

 
(God speaks,)
behold me ! , [+I] (will) make them to understand – this – one time ;                [=’once and for all’]
[+for] I (will) make them to understand – my – skilled -hand [=’creating the Originals’] ,
and they (will) know – that – my name – (is) IEUE .

Heer, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van benauwdheid ,
tot u zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen :
onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen ,
en nietige dingen , niets ervan is van nut .
Zou een mens zich goden maken ? Dat zijn toch geen goden !
Daarom, zie, ik doe hen erkennen, deze keer doe ik hen mijn hand en mijn macht erkennen .
Dan zullen zij weten dat mijn naam Heer is .

“[=want] IEUE zal [=hun] [=’adm-zielen’] kracht en (hun) burcht zijn ,
[=wanneer] [=zij] zullen ontsnappen in de dag [=’in de tijd’] van [=hun] verdrukking ;
(..de adm-zielen..) zullen tot mij komen van de einden van het land [=’deze wereld’] ,
en zij [=’zielen’] zullen zeggen :

 
inderdaad , (..onze adm-ziel..) verkreeg [=’verbleef in’] een leugen [=’dit lichaam ; als inversie’] :
[+zij] [=’lichamen’] waren waardeloos ,     +
en er-was geen enkel nut [=in] hen [=’lichamen’] ;
[=IEUE] zal voor [=ons] godheden maken ,
[=want] [=die] [=’lichamen nu’] waren geen godheden ;

 
(God spreekt,)
zie ! , [+ik] zal hen voor eens (en voor altijd) doen begrijpen ;
[+want] ik zal hen mijn vakkundige hand [=’Originelen creërend’] doen begrijpen ,
en zij zullen weten dat mijn naam IEUE is .

 


29.05may.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series