Jer.14: de Duisternis komt :
Jacob ‘achtergelaten’
op de nu donkere aarde
+ zielen worden nederig
(sober hoofdstuk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer.14: de Duisternis komt :
Jacob ‘achtergelaten’
op de nu donkere aarde
+ zielen worden nederig
(sober hoofdstuk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 13 :
titled : the coming Darkness :
Jacob (=most adm-souls) are ‘left behind’
upon the now dark earth ,
while they thought “they should’ve been saved”
because “they have been christians”.
… then God responds to that assumption
(sober chapter)

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive ; heavily corrupted chapter

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 13 ;
Jacob (=de meeste adm-zielen) worden ‘achtergelaten’ op de nu donkere aarde ,
terwijl zij dachten “dat zij gered hadden moeten worden” omdat “zij christenen waren” —
…dan beantwoordt God die stelling …
(sober hoofdstuk)

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 14

1-2
vervolg : … Jacob ontdekt dat hij achtergelaten is op aarde :
which he-became word-of ieue to Jeremiah on matters-of the·dearths
she-mourns Judah and·gates-of·her they-are-feeble they-are-somber to·the·land
and·yelling-of Jerusalem she-ascends
The word of the LORD that came to Jeremiah concerning the dearth. Judah mourneth,
and the gates thereof languish; they are black unto the ground; and the cry of Jerusalem
is gone up.
‘dearth’, H1226 batsoreth ‘drought’ 1x ; -batsr ‘fortress’ [earth] , [-qtsr harvest cluster?] ;

 • context : continued : … Jacob discovers that he has been left behind on earth :
  … sober chapter ;

line ,
[=’about WHY these startlines were corrupted :

 • 1) this is also an important chapter – and after previous one (sons + their Originals) ,
  now the óther group must be addressed : namely “the left-behind Jacob” ;
 • 2) therefore Esau added here “(the word became) concerning the draught” :
  by this illegal (Babylonic) addition he suggested his (nonexisting) theme of this chapter ;
  while he pushed his “draught theme” Hoax as far as line 6 – as you will see ;
 • 3) restoration here is totally CONSISTENT with the real theme of this chapter ;
  line :]

“the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to – Jeremiah ,     +
(…saying..) :

                                                                                                    [1 + 2 : was totally corrupt]>
[=Jacob] [=’all to-be saved adm-souls’] – (will) mourn ,
and=as – (..the remnant..) (shor=shr) – (who will be) weak ;
[+and] (..their voices..) (qdr=qr) – (..+will be heared..) – in=out of [=Judah] [=’this world’] ,
and=as the outcries – ascending – [+from] Jerusalem [=’this earth’] ;      +

(De grote droogte)
Het woord van de Heer dat tot Jeremia gekomen is met betrekking tot de grote droogte .
Juda treurt , zijn poorten verkommeren ,
ze liggen in het zwart gehuld ter aarde , en het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog .

 • [=’zie Engels waarom deze restauratie :]

“het woord [in goede richting] van IEUE dat tot Jeremia komt ,
(..zeggend..) :

                                                                                                               [1 + 2 was totaal corrupt]
[=Jacob] [=’alle adm-zielen die gered gaan worden’] zal rouwen ,
[=als] (..het overblijfsel..) (shor=shr) dat zwak zal zijn ;
[+en] (..hun stemmen..) (qdr=qr) (..+zullen gehoord worden..) [=uit] [=Judah] [=’deze wereld’] ,
[=als] het roepen om hulp dat op zal stijgen [+uit] Jerusalem [=’deze aarde’] ;      +

 
3-4
… want de giftige wateren (als alsem) zijn gearriveerd op aarde:                                  
and·nobles-of·them they-send inferiors-of·them for·the·waters they-come on
pools not they-find waters they-return vessels-of·them empty they-are-ashamed
and·they-are-confounded and·they-hood head-of·them in·sake the·ground she-is-cracked
that not he-became downpour in·the·earth they-are-ashamed farmers they-hood head-of·them
And their nobles have sent their little ones to the waters: they came to the pits, [and] found no water;
they returned with their vessels empty; they were ashamed and confounded, and covered their heads.
Because the ground is chapt, for there was no rain in the earth, the plowmen were ashamed,

they covered their heads.
‘because’, H5668 abur ‘because, for the sake of’ , only 1x Jer [here] ; ‘to cross’ -obr? ;
‘chapt’, H2865 chathah ‘dismayed, terrified, shattered’ ;

 • context : … for the poisoned waters (as wormwood) arrived upon earth :                   
  … 90% restored ;
 • the ‘vessels + empty’ :
  … since both sections are so alike , a “rescue” theme must have been here ;

line ,                                                                                                                            [3 + 4 : was totally corrupt]

 • [=’in a previous chapter was “I will give these people wormwood to drink”,
  so the interpretation must be Valid here (as a theme Esau made into his ‘drought’ hoax) ;
  note the repeat “hood + head” – as “priests and prophets”, see lateron in 13-14 ;
  see for “crystalline dimension” also other chapters ;
  line :]

and=for – (..oppression..) (tsur=tsir) – (will be) sent – (..to the people..) (adr=om) ,
for=as the [poisoned-] waters – coming – from – the [matrix-] pool :             [=’crystalline dimension’]

 
(..the people..) (la=om) – (will) discover – the [poisoned-] waters – (..(have) surrounded them..) ,
[+as?] (…………) – (…………) ;                                    [=’see note in top’]                                           
[+then] (..the prophets..) – (will be) ashamed – and cover – their head ;                   [=’go into hiding’]

 

 • [=’the terms “prophets and priests” mean “today’s christian leaders”,
  whether it be ‘reverends’ or ‘opinionmakers’ or any leading function :]
  line :]

(..when they [‘waters’] crossed-over..) (obur=obr) – the humans (-adm) – (will be) terrified ,     +
[=because] – (..salvation..) (gshm=iash) – (will) nót – (have) happened – in=to (..them..) ;
[+then] (..the priests..) (akrm=kenm) – (will be) ashamed ,      +
and cover – their head ;                                                                                                          [=’go into hiding’]

De vooraanstaanden onder hen sturen hun minderen erop uit voor water .
Komen zij bij de regenbakken, dan vinden zij geen water, met hun lege kruiken komen zij terug .
Zij schamen zich en worden te schande en bedekken hun hoofd .
Omdat de grond gescheurd is – er is immers geen regen op het land –
schamen de akkerbouwers zich, zij bedekken hun hoofd .

 • [=’in een vorig hoofdstuk was “ik zal deze mensen alsem te drinken geven”,
  dus de interpretatie moet goed zijn (als thema wat Esau zijn ‘droogte’ corrupte maakte) ;
  zie de herhaling “hoofd + bedekken”, als “priesters en profeten”, zie verderop in 13-14 ;
  voor de “kristal-dimensie” zie ook andere hoofdstukken ;                       [3 + 4 : was totaal corrupt]
  zin :]

“[=want] (..oppressie..) (tsur=tsir) zal (..naar de mensen..) (adr=om) worden gezonden ,
[=als] de [giftige-] wateren komend van de [matrix-] cistern :                              [=’als kristal-dimensie’]

 
(..de mensen..) (la=om) zullen ontdekken dat de [giftige-] wateren (..hen omringd hebben..) ,
(………..) – (…………) ;                                                                                                               [=’maar zie Engels’]
[+dan] zullen (..de profeten..) beschaamd zijn en hun hoofd bedekken ;                  [=’zich verbergen’]

 

 • [=’de termen “profeten en priesters” gaat over “de christelijke leiders van vandaag”,
  of het nu ‘dominees’ of ‘opiniemakers’ zijn ;
  zin :]

(..wanneer zij [‘wateren’] overgestoken zijn..) (obur=obr) zullen de mensen (-adm) doodsbang zijn ,
[=omdat] er géen (..verlossing..) (osh=iash) [=voor] (..hen..) zal hebben plaatsgevonden ;
[+dan] zullen (..de priesters..) beschaamd zijn en hun hoofd bedekken ;                  [=’zich verbergen’] 

 
5-6
… maar nog steeds wacht Jacob op enig teken van verlossing :
that even hind in·the·field she-gives-birth and·to-forsake that not he-became
vegetation and·wild-donkeys they-stand on ridges they-snuff-up wind as·the·jackals
they-are-exhausted eyes-of·them that there-is-no herbage
Yea, the hind also calved in the field, and forsook [it], because there was no grass.
And the wild asses did stand in the high places, they snuffed up the wind like dragons;
their eyes did fail, because [there was] no grass.
‘hind’ , H365 ayeleth (unclear) 2x ; ayyalah ‘deer’ ;
‘calved’ , H3205 yalad ‘bring forth, beget’ ;

 • context : … but still Jacob waits for any sign of redemption :
  …‘light’ better matches ‘the looking for’ ;

line ,
“[=indeed] – (..the people..) – (will have been) left behind – in (..the land..) [=’this world’] ,
that=for – (..their salvation..) (dsha=iash) – (will) not – (have) happened ;     [=’see line 4’]

 
that=then – they (will) go stand – upon – (..the high places) , (..expecting..) – the (..light..) ,
[+and] their eyes – (will be) exhausted – [from] looking ,      +
[=but] – there-(will be)-no  – (..salvation..) (oshb=iash) ;       

Ja, zelfs een hinde werpt op het veld haar jong, en laat het in de steek omdat er geen gras is .
De wilde ezels staan op de kale hoogten, als jakhalzen snakken ze naar adem ,
hun ogen bezwijken, omdat er geen gewas is .

“[=inderdaad] zullen (..de mensen..) zijn achtergelaten in (..het land..) [=’deze wereld’] ,
[=want] (..hun verlossing..) zal niet zal hebben plaatsgevonden ;                          [=’zie zin 4’]

 
[=dan] zullen zij op (..de hoge plaatsen..) gaan staan , (..het licht..) verwachtend ,
[+en] hun ogen zullen vermoeid zijn door het turen ,     +
[=maar] er-zal geen (..verlossing..) (osh=iash) zijn ;

 
7-8-9
… dan de bede van Jacob tegenover God :
if depravities-of·us they-respond in·us ieue do-you ! on-account-of name-of·you
that they-are-many backslidings-of·us to·you we-sinned expectation-of ishral
one-saving-of·him in·era-of distress to·what ? you-are-becoming as·the·sojourner
in·the·land and·as·one-being-caravan-man he-turns-aside to·to-lodge-of to·what ?
you-are-becoming as·man being-stupified as·masterful-man not he-is-being-able
to·to-save-of and·you in·within-of·us ieue and·name-of·you over·us he-is-called
must-not-be you-are-leaving·us
O LORD, though our iniquities testify against us, do thou [it] for thy name’s sake:
for our backslidings are many; we have sinned against thee. O the hope of Israel,
the saviour thereof in time of trouble, why shouldest thou be as a stranger in the land,
and as a wayfaring man [that] turneth aside to tarry for a night? Why shouldest thou
be as a man astonied, as a mighty man [that] cannot save? yet thou, O LORD,
[art] in the midst of us, and we are called by thy name; leave us not.
‘astonished’ , H1724 daham ‘astonished’ 1x ;

 • context : … then the plea of Jacob towards God :
  … important context ;

line ,

 • [=’please read well  –
  because this plea will be very different from the plea at the énd of the chapter ;
  the plea here below is one said by “present christianity” ;
  line :]

(the people saying,)
“IEUE , our depravities – (have) [+nót] (am=la) – testified (on=oud) in=against us ,
(..since you saved us..) (osh=iash) – according to – your name ,      [=’according to the Gospel’]          
[=for] – we (had) sinned [=’corrupt eden-life’] – to you     +
[=by] – our – many – backslidings ;                                              [=’read : “just people making mistakes”]

 
(so) the expectation of – [=Jacob] [=’all to-be saved adm-souls’]      +
(was to be) sáved – in the time of – [+our] distress :
why – (have) you become – as=like one (having) sojourned –  in=from the land [=’this world’] ,
and=as one (having) travelled – away – to=from (..this world..) ? ;                                                 [=’sic’]

 
why – (have) you – [+not] – become – the one – (..who rescues..) ,              [=’term must fit ‘to save’]
as the skilled one – (who) (is) able – to save (-iash) ? ;
[=for] you – (were) in our midst , [=as] your name – (having been) called – over us : [=’christianity’]
(it) must not (have) been – (that) you (have) abandoned us ;

Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heer, doe het omwille van uw naam,
want talrijk zijn onze afdwalingen, tegen u hebben wij gezondigd .
U, Hoop van Israël, zijn verlosser in tijd van benauwdheid, waarom zou u zijn als
een vreemdeling in het land, als een reiziger, die slechts van de weg afwijkt om te overnachten ?
Waarom zou u zijn als een radeloze man, als een held die niet verlossen kan ?
U bent toch in ons midden, Heer, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet.

 • [=’lees goed svp  —
  want deze bede zal heel anders zijn dan die aan het éind van dit hoofdstuk ;
  de bede hier beneden wordt gezegd door “het huidige christendom” ;
  zin :]

(de mensen zeggend,)
“IEUE , onze ongerechtigheden hebben [+niét] tegen ons getuigd (on=oud) ,
(..sinds u ons verlost hebt..) (osh=iash) omwille van uw naam ,                    [=’volgens het Evangelie’]
[=want] wij hadden gezondigd [=’corrupt eden-leven’] tegen u     +
[=vanwege] onze vele overtredingen ;                              [=’lees : gewoon mensen die fouten maken”]

 
(dus) de verwachting van [=Jacob] [=’alle adm-zielen die gered worden’]     +
(was) om verlóst te worden in de tijd van [+onze] benauwdheid :
waarom bent u geworden [=als] een die weg gereisd is [=uit] het land [=deze wereld’] ,
[=als] een die [uit] (..deze wereld..) weggegaan is ? ;                                                                       [=’sic’]

 
waarom bent u niet degene geworden (..die redt..) ,                [=’term moet bij ‘verlossing’ passen’]
als degene die vakkundig is en in staat om te verlossen (-iash) ? ;
[=want] u was in ons midden , [=als] uw naam die over ons was uitgeroepen :      [=’christenheid’]
het moest niet zijn (dat) u ons verlaten hebt ;

 
part II   —   deel II

 
10-11-12
… God’s antwoord op die bede :
thus he-says ieue to·the·people the·this so they-loved to·to-rove-of
feet-of·them not they-kept-back and·ieue not he-accepts·them now he-shall-remember
depravity-of·them and·he-shall-check sins-of·them and·he-is-saying ieue to·me must-not-be
you-are-praying about the·people the·this for·good that they-are-fasting there-is-no·me
listening to jubilation-of·them and·that they-are-offering-up ascent-offering and·present-offering
there-is-no·me accepting-of·them that in·the·sword and·in·the·famine and·in·the·plague
I finishing them
Thus saith the LORD unto this people, Thus have they loved to wander, they have not refrained
their feet, therefore the LORD doth not accept them; he will now remember their iniquity,
and visit their sins. Then said the LORD unto me, Pray not for this people for [their] good.
When they fast, I will not hear their cry; and when they offer burnt offering and an oblation,
I will not accept them: but I will consume them by the sword, and by the famine, and by the
pestilence.

 • context : … God’s response to that plea :
  … introduction ;

line ,
“[=then] (ke=ki)(he,) IEUE – says – to=about – these – people :                      [=’not : tó them’]
[=because] (kn=ki) – they (have) loved – to wander around ,              [=’try different versions?’]
[+as] not – (having) restrained – their feet ,
[=therefore] – IEUE – (does) not – accept them ;
now – he (is) remembering [+them] – (to) their (own) depravity ,
and=for he (is) visiting [=’for to judge’] – their sin [=’corrupt eden-life’] ;

 
and=then IEUE – says – to me [=Jeremiah] :
(it) must not be – (that) you (would be) praying – [=for] – the good (of) – these – people :

 
[=when] – they (would) fast , (..I will not listen..) – to – their outcry ,
and [=when] – they bring an ascend offering – and gift offering , (..I will not accept them..) ;
that=because – I – (will) make an end – (to) them ,     +
in=through the sword – and famine – and the plague ;

Zo zegt de Heer over dit volk : zij hebben het rondzwerven zo liefgehad,
zij hebben hun voeten niet gespaard. Daarom schept de Heer in hen geen behagen .
Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonden straffen .
Verder zei de Heer tegen mij : bidt niet voor dit volk ten goede .
Al vasten zij, ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen zij een brandoffer en een graanoffer,
ik zal in hen geen behagen scheppen, maar door het zwaard, door de honger en door de pest
zal ik een einde aan hun maken .

“[=dan] (ke=ki) zegt (hij,) IEUE [=over] deze mensen :                                      [=’niet : tégen hen’]
[=omdat] (kn=ki) zij het rondzwerven hebben liefgehad ,                           [=’versies proberen?’]
[+als] het niet hebben tegengehouden van hun voeten ,
[=daarom] accepteert IEUE hen niet ;
nu herinnert hij [+hen] aan hun eigen ongerechtigheid ,
[=want] hij bezoekt [=’om te oordelen’] hun zonde [=’corrupt eden-leven’] ;

 
[=dan] zegt IEUE tegen mij [=Jeremia] :
het moet niet zijn dat u zou bidden [=ten] goede voor deze mensen :

 
[=wanneer] zij zouden vasten , (..zal ik niet luisteren..) naar hun geroep ,
en [=wanneer] zij een opstijg- en gift-offer zouden brengen , (..zal ik hen niet accepteren..) ;
[=omdat] ik een einde aan hen zal maken ,      +
[=door] (middel van) het zwaard , en hongersnood , en de pest ;

 
13-14
… want de profeten (=pastors) hebben hun eigen kuddes bedrogen :
and·I-am-saying alas ! my-Lord ieue behold ! the·prophets ones-saying to·them
not you-shall-see sword and·famine not he-shall-become to·you that peace-of
truth I-shall-give to·you in·the·placeri the·this and·he-is-saying ieue to·me falsehood
the·prophets ones-prophesying in·name-of·me not I-sent·them and·not I-instructed·them
and·not I-spoke to·them vision-of falsehood and·divination and·forbidden-idol and·deceit-of
heart-of·them they ones-prophesying to·you
Then said I, Ah, Lord GOD! behold, the prophets say unto them, Ye shall not see the sword,
neither shall ye have famine; but I will give you assured peace in this place. Then the LORD said
unto me, The prophets prophesy lies in my name: I sent them not, neither have I commanded them,
neither spake unto them: they prophesy unto you a false vision and divination, and a thing of nought,
and the deceit of their heart.

 • context : … because the prophets (=pastors) have deceived their own flocks :
  … silent ;

line ,

 • [=’this section 13-14 : again the “I am already saved” theme ;
  line :]

and=then I say : myLord – IEUE ,
(..it were..) (ene=eie) – [=their] (own) prophets [=’pastors’] – (who have) said – to them :
you (will) – not – see [=’expierience’] – the sword – and the famine ,      +
[+for] [=those] (will) – not – happen – to you ;       +
that=because – [=he] [=IEUE] (will) give – you – true – peace – (out) in=from – this – place ;

 
and=then – IEUE – says – to me :
the prophets [=’pastors’] – (have) prophecied – falsehood [=’inversion’] – in my name :
(it was) not – I (who has) sent them ,
and not – I (who) instructed (that to) them ,
and=for I (have) – not – spoken [in right direction] – a false [=’inverted’] – vision – to them ;     +

 
and=but – (..it was..) (ene=eie) – the divination – [=by] [=their] (own) idols [=’bodies / mind’] ,
and=as the deceit [=’loving this world’] of – their (own) heart      +
prophecying – to [=them] [=’believers’] ;

Toen zij ik : ach Heer, zie, die profeten zeggen tegen hen : U zult geen zwaard zien
en honger zult u niet krijgen, maar Ik zal u een duurzame vrede geven in deze plaats .
De Heer zie tegen mij : die profeten profeteren vals in mijn naam .
Ik heb hen niet gezonden, ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken.
Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart .

 • [=’deze sectie 13-14 : weer het “ik ben al gered” thema ;
  zin :]

“[=dan] zeg ik : Heer , IEUE ,
(..het waren..) (ene=eie) [=hun] (eigen) profeten [=’pastors’] die tegen hen zeiden :
u zult het zwaard en de hongersnood niet zien [=’meemaken’] ,     +
[+want] [=die] zullen u niet gebeuren ;      +
[=omdat] [=hij] [=IEUE] u echte vrede zal geven (uit) [=van] deze plaats ;

 
[=dan] zegt IEUE tegen mij :
de profeten [=’pastors’] hebben leugen [=’inversie’] geprofeteerd in mijn naam :
niet ik heb hen gezonden ,
en niet ik heb hun (dat) geïnstrueerd ,
[=want] ik heb geen leugenachtig [=’inversie’] visioen tegen hen gesproken [in goede richting] ;   +

 
[=maar] (..het was..) (ene=eie) de waarzeggerij [=door] [=hun] (eigen) idolen [=’lichaam+Ik’] ,
[=als] het bedrog [=’deze wereld liefhebbend’] van hun (eigen) hart      +
dat tegen [=hen] [=’gelovigen’] profeteerde ;
 

 
15-16
… en als gevolg daarvan :
therefore thus he-says ieue on the·prophets the·ones-prophesying in·name-of·me
and·I not I-sent·them and·they ones-saying sword and·famine not he-shall-become
in·the·land the·this in·the·sword and·in·the·famine they-shall-come-to-end the·prophets
the·they and·the·people whom they ones-prophesying to·them they-shall-become
ones-being-flung in·streets-of Jerusalem from·faces-of the·famine and·the·sword
and·there-is-no one-entombing to·them they women-of·them and·sons-of·them
and·daughters-of·them and·I-pour-out on·them evil-of·them
Therefore thus saith the LORD concerning the prophets that prophesy in my name,
and I sent them not, yet they say, Sword and famine shall not be in this land; By sword
and famine shall those prophets be consumed. And the people to whom they prophesy
shall be cast out in the streets of Jerusalem because of the famine and the sword;
and they shall have none to bury them, them, their wives, nor their sons,
nor their daughters: for I will pour their wickedness upon them.

 • context : … and as consequence of that :
  … sober ;

line ,
“therefore – thus – IEUE – says       +
on=about – the prophets – (who) prophecied – in my name , [=but] (whom) – I – (have) not – sent ;
and=as they – (who were) the ones saying :
         the sword – and famine – (will) not – be – [+upon you] in – this – land [=’world’] :
these – prophets – (will be) exterminated – in=through the sword – and the famine ;

 
and the people – whom – they – prophecied – to ,      +
(will) be – cast out – in (..the open places..) of – (..the land..) [=’this world’] ,
(..because of..) – the famine – and the sword ,
and there-(will be)-no – one burying – them :                                                  [=’see previous chapters’]
they , their wives , their sons – and their daughters ,
and=for I (will) pour out – their (own) evil – on=upon them ;

Daarom, zo zegt de Heer over de profeten die profeteren in mijn naam ,
hoewel ík hen niet heb gezonden, en zij toch zeggen : er zal geen zwaard en honger in dit land zijn.
Die profeten zullen zelf door het zwaard en de honger omkomen .
En het volk waartegen zij profeteren, zal weggeworpen zijn op de straten van Jeruzalem
vanwege de honger en het zwaard, zonder dat iemand hen begraaft :
hen, hun vrouwen, en hun zonen en hun dochters. Zo zal ik hun kwaad over hen uitstorten.

“daarom , zo zegt IEUE     +
[=over] de profeten die profeteerden in mijn naam , [=maar] (die) ik niet gestuurd heb ;
       [=als] zij die gezegd hebben :
       het zwaard en de hongersnood zal niet [+op u] zijn in dit land [=’wereld’]  :
deze profeten zullen uitgeroeid worden [=door] het zwaard en de hongersnood ;

 
en de mensen waartegen zij profeteerden ,      +
zullen weggeworpen worden in (..de open plaatsen..) van (..het land..) [=’deze wereld’] ,
(..vanwege..) hongersnood en het zwaard ,
en er-zal niemand zijn die hen zal begraven :                           [=’zie vorige hoofdstukken’]
zij , hun vrouwen , hun zonen en hun dochters ,
[=want] ik zal hun (eigen) kwaad over hen uitgieten ;

 
part III   —   deel III

 
17-18
… de júiste bede van de zielen tegenover God :                   (maar die bede zal véel later gebeuren)
and·you-say to·them the·word the·this they-shall-run-down eyes-of·me tear night
and·by-day and·must-not-be they-are-being-stilled that breaking great she-is-broken
virgin-of daughter-of people-of·me smiting being-ill very if I-go-forth the·field and·behold !
ones-wounded-of sword and·if I-come the·city and·behold ! ailments-of famine that
moreover prophet moreover priest they-go-as-merchant to land and·not they-know
Therefore thou shalt say this word unto them; Let mine eyes run down with tears night and day,
and let them not cease: for the virgin daughter of my people is broken with a great breach,
with a very grievous blow. If I go forth into the field, then behold the slain with the sword!
and if I enter into the city, then behold them that are sick with famine! yea, both the prophet
and the priest go about into a land that they know not.
‘go about’ , H5503 sachar ‘to trade, merchant’ ;

 • context : the right plea of the souls towards God :                 (yet this plea will happen múch later)
  … silent ;

line ,

 • [=’situation :
  at the time when both witnesses (=144,000) will go across earth , see next chapter 15 ;
  this part III juxtaposes to their prévious “incorrect” plea in 7-8-9  (and see note) ;
  line :]

and=then [=they] [=’Jacob’] – (will) say – these – words [in right direction] – to [=me] [=IEUE] :
tears – run down – [+from] [=our] eyes – night – and day ,
and (it) must not be – (that) they (would) cease ;       +
[=because] – the great – disaster      +
(has) broken – the daughter [=’adm-souls’] of – the people [=’Originals’] ,     +
[+as] the very – grievous – blow ;                                   [=’so they realize they are ‘adm-souls’ now’]

 
if=when – [=we] go forth – [=into] the fields ,                                              [=’see a previous chapter’]
behold , (there are) the ones (having been) slain – [+by] the sword ,
and if=when – [=we] enter – a city , behold , (there are) (..the dead ones..) – [+by] famine ;

 
that=because – [=both] – the prophets – and the priests      +
(.. have betrayed..) – the [eden-] land – they (did) – not – know (about) ;       +  

Zeg dan dit woord tegen hen :
Tranen stromen uit mijn ogen naar beneden, nacht en dag, zonder ophouden,
want de maagd, de dochter van mijn volk, is gebroken met een grote breuk,
door een wond die zeer pijnlijk is .
Ga ik erop uit, het veld in, ziedaar hen die gevallen zijn door het zwaard .
Kom ik in de stad, ziedaar hen die ziek zijn van de honger.
Ja, zowel profeet als priester trekt in het land rond en weet geen raad.

 • [=’situatie :
  in de tijd wanneer de twee getuigen (=144,000) op de aarde zijn (en zie hoofdstuk 15) ;
  dit deel III is tegengesteld aan de vorige “incorrecte” bede in 7-8-9 ;
  zin :]

“[=dan] zullen [=zij] [=’Jacob’] deze woorden [in goede richting] tegen [=mij] [=IEUE] zeggen :
de tranen stromen van onze ogen naar beneden , nacht en dag ,
en het moet niet zijn dat die op zouden houden ;       +
[=omdat] de grote ramp de dochter [=’adm-zielen’] van de mensen [=’Originelen’] heeft gebroken ,
[+als] de pijnlijke verwonding ;                                        [=’dus zij begrijpen nu dat zij adm-zielen zijn’]

 
[=wanneer] [=wij] de velden ingaan ,
zie , (daar zijn) degenen die gevallen zijn door het zwaard ,
en [=wanneer] [=wij] een stad binnengaan , zie , (daar zijn) (..de doden..) [+door] hongersnood ;

 
[=omdat] [=beide] de profeten en priesters     +
het [eden-] land waar zij niet over wisten (..verloochend hebben..) ;      +

 
19-20-21
slot : … vervolg van de bede :
?·to-reject you-rejected Judah or in·Zion she-loathes soul-of·you for-what-reason
you-smite·us and·there-is-no for·us healing to-expect for·peace and·there-is-no good
and·for·time-of healing and·behold ! fright we-acknowledge ieue wickedness-of·us
depravity-of fathers-of·us that we-sinned to·you must-not-be you-are-spurning
on-account-of name-of·you must-not-be you-are-disgracing throne-of glory-of·you
remember-you ! must-not-be you-are-annulling covenant-of·you with·us?·there-is
in·vanities-of the·nations ones-bringing-downpour and·or the·heavens they-shall-give
showers ?·not you he ieue Elohim-of·us and·we-are-expecting to·you that you you-do
all-of these
Hast thou utterly rejected Judah? hath thy soul lothed Zion? why hast thou smitten us,
and [there is] no healing for us? we looked for peace, and [there is] no good; and for the time
of healing, and behold trouble! We acknowledge, O LORD, our wickedness, [and] the iniquity
of our fathers: for we have sinned against thee. Do not abhor [us], for thy name’s sake,
do not disgrace the throne of thy glory: remember, break not thy covenant with us.
Are there [any] among the vanities of the Gentiles that can cause rain? or can the heavens
give showers? [art] not thou he, O LORD our God? therefore we will wait upon thee:
for thou hast made all these [things].
‘vanities’ , H1892 hebel ‘vapour, vanity, idols (7x)’ ; [previous -nabel ‘contempt’ ?] ;
‘rain’, H1652 gasham ‘rain’ 1x ; from larger cluster ;
‘showers’ , H7241 rebibim ‘rainshower’ ;

 • context : closing: … the plea continued :
  … silent ;

line ,

 • [=’note how the eden-theme deepens their realization of the trúe situation ,
  because they now also understand what “the covenant” was about  (in line 21)  —
  but the true CORE of this confession is “.. do not abhor our soul”
  (for we experienced  what dreadful situation that is for her …) ,
  as completely opposed to the “abstract” haughty superficial plea in previous lines 7-8-9 ;
  line :]

“(..but also..) – [=Jacob] – rejected – (the possible existence of) the [eden-] [=land] ,
in=as – [=our] adm-soul – (who) loathed – (the possible existence of) tsiun [=’eden-residence’] ;

 
for [=that] reason – [=we] (are) smitten – and there-is-no – healing – for us ,
[+as] the ones (having) expected – [eden-] peace , and=but there-is-no – [eden-] goodness (now) ,
and=as the ones (having expected) a time of – healing [=’saving’]and=but behold ! , horror ;

 
IEUE – we acknowledge – our wickedness [=’own boss’] ,     +
[+as] the depravity of – our fathers ,                                                              [=’the 500 BC fathers, likely’]
that=because – we (have) sinned [=’corrupt eden-life’] – to you ;

 
(it) must not be – (that) you abhor us , for the sake of – your name ,                 [=’syntax : us + souls’]
(it) must not be – (that) (..you contempt..) – (..us adm-souls..) – (who are) [+for] your glory ;
remember you [+us] ! ! ,                                                                                                          [=’read : do act’]
[+for] (it) must not be – (that) you (would) annull – your covenant – with us ;                            [=’sic’]
———————-

 • [=’below line : the “rainshowers” theme is Esau’s cursed corruption ,
  and it caused too many uncertainties in this line for to can be restored ;
  line :]

(..save us?..) (ish=iash) – (..from our vanities?..) – (..as your people?..) – (…………) ,
and=for – (..your name?..) (shmm=shm) – (..will give?..) – (..rescue for us?..) ;
———————                                                                                                    [above line : too corrupted]
[+for] you (are) – he , IEUE – our deity ,
and we (are) expectant – to=for you ,
that=because – you (will) save (osh=iash) – all of – [=us] .                                                                

Hebt u Juda dan helemaal verworpen , of walgt Uw ziel van Sion ?
Waarom hebt u ons zo geslagen dat er geen genezing voor ons meer mogelijk is ?
Wij zien uit naar vrede, maar er is niets goeds, naar een tijd van vrede, maar zie, er is verschrikking.
Heer, wij kennen onze goddeloosheid, de ongerechtigheid van onze vaderen,
want wij hebben gezondigd tegen u . Verwerp ons niet omwille van uw naam,
maak uw heerlijke troon niet te schande, denk aan uw verbond met ons, verbreek het niet.
Zijn er onder de nietige afgoden van de heidenvolken die het laten regenen,
of kan de hemel regendruppels geven ?
Bent u dat niet, de Heer onze God ? Wij zien naar u uit, want al deze dingen doet u !

 • [=’merk op hoe het eden-thema hun bewust maakt van hun wérkelijke situatie ,
  omdat zij nu ook begrijpen wat “het verbond” inhield (in zin 21)  —
  maar het HART van deze bekentenis is het “… walg niet van onze ziel”
  (want wij hebben meegemaakt wat voor ramp dat is voor haar…) ,
  als totáal tegengesteld aan de “abstracte” hooghartige en oppervlakkige bede in vorig 7-8-9 ;
  zin :]

“(..maar ook..) [=Jacob] heeft (het mogelijk bestaan van) het [eden-] land afgewezen ,
[=als] [=onze] adm-ziel die (het mogelijke bestaan van) tsiun [=’eden-residentie’] gelaakt heeft ;

 
om [=die] reden worden [=wij] geslagen en is-er geen genezing voor ons ,
[+als] degenen die [eden-] vrede hebben verwacht , [=maar] er-is geen [eden-] goedheid (nu) ,
[=als] degenen die een tijd van heling [=’redding’] (hadden verwacht) , [=maar] zie , horror ;

 
IEUE we geven onze slechtheid [=’eigen baas zijn’] toe ,     +
[+als] de ongerechtigheid van onze vaderen ,                                [=’500 BC vaderen , waarschijnlijk’]
[=omdat] wij gezondigd [=’corrupt eden-leven’] hebben tegen u ;

 
(het) moet niet zijn dat u walgt van ons , omwille van uw naam ,                [=’syntax : ons + zielen’]
(het) moet niet zijn dat u (..ons , adm-zielen..) (..minacht..) , (die voor) uw glorie zijn ;
herinnert u zich [+aan ons] !! ,                                                                                  [=’lees : handel weer’]
[+want] het moet niet zijn dat u uw verbond met ons zou verbreken ;

 

 • [=’zin beneden : het “regenen” is Esau’s vervloekte corruptie ,
  en veroorzaakte te veel onzekerheden in de zin om hersteld te kunnen worden ;
  zin :]

(..verlos ons?..) (ish=iash) (..van onze oppervlakkigheid?..) (..als uw mensen?..) – (……….) ,
[=want] (..uw naam?..) (shmm=shm) (..zal ons redding geven?..) ;

———————-                                                                                                       [zin boven : te corrupt]
[+want] u bent hij , IEUE onze godheid ,
en wij verwachten u ,
[=omdat] u ons allen zult (..verlossen..) (osh=iash) .

 


26.05may.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series

Jer.13: de Duisternis komt :
daarom kunnen de zonen
de ‘Originelen’ vinden –
die de échte lichamen
zijn voor de adm-ziel
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer.13: de Duisternis komt :
daarom kunnen de zonen
de ‘Originelen’ vinden –
die de échte lichamen
zijn voor de adm-ziel
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 12 :
titled : the coming Darkness :
previous 12 told how many believers
hold onto the ‘I am already saved’ theme ,
therefore not being able to see how our soul
came to live in our present animal-body ;
… this chapter is about how our Originals
(from which our souls were séparated)
are imprisoned in the [matrix-] north ,
waiting until souls (the sons) address them …
(see ‘goal of this chapter’ at line 1)

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 12 ;
vorig 12 beschreef hoe veel gelovigen blijven vasthouden aan het ‘ik ben al gered’ thema ,
maar daardoor niet zien dat onze ziel in ons huidige apen-lichaam woont ;
… dit hoofdstuk vertelt hoe onze Originelen (waar de ziel van geschéiden is)
gevangen bleven in het [matrix-] noorden ,
wachtend op zielen (=zonen) die hen adresseren ….

 

(zie ook hR introductie [maar twee jaar geleden geschreven] voor dit thema)

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(tweede helft was erbarmelijk ; nu correct en leesbaar) ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 13

1-2-3
vervolg : … de gordel : een analogie over ‘een lichaam voor de ziel’ :
thus he-said ieue to·me to-go and·you-buy for·you belt-of flaxes
and·you-place·him on waists-of·you and·in·the·waters not you-shall-bring·him
and·I-am-buying the·belt as·word-of ieue and·I-am-placing on waists-of·me
and·he-is-becoming word-of ieue to·me second-time to·to-say-of
Thus saith the LORD unto me, Go and get thee a linen girdle,
and put it upon thy loins, and put it not in water.
So I got a girdle according to the word of the LORD, and put [it] on my loins 
And the word of the LORD came unto me the second time, saying 
‘girdle’ , H232 ezor ‘girdle, belt’ 14x ; 247 azar ‘to gird’ 16x ; Akk. izhu ;
‘linen’ , H6593 pesheth ‘linen from flax’ 16x ; root -pesh ‘to split’ ;

 • context : continued : … the girdle : an analogy about ‘a body for the soul’ :
  … introduction ;
 • goal of this chapter :
  … the “worn girdle” in the first half of this chapter
  introduces the second half – which will be about “a (physical) covering for the soul”,
  making very clear that the present body which our soul lives in , is ‘an abomination’  ;
  the introduction (as part I) is a bit long ,
  but serves for us to understand that ‘the girdle’ represents “this body we have now” ;

line ,
“thus – IEUE – says – to me :
go you ! , and acquire – for you – a linen – girdle ,
[=as] one (who is) put  – on=around – your waist ,
and=yet – you (must) – not – bring it – in (contact with) water ;

 
and=so I acquire – the girdle – as=like the word [in right direction] of – IEUE (said) ,     +
and=as one (being) placed – on=around – the waist ;
and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – a second time – to me ,
saying :        +

(De linnen gordel)
Zo heeft de Heer tegen mij gezegd: ga voor u een linnen gordel kopen,
doe hem om uw middel en laat hem niet in het water komen.
Ik kocht de gordel overeenkomstig het woord van de Heer, en deed hem om mijn middel.
Toen kwam het woord van de Heer voor de tweede keer tot mij:     

 • [=’voor het doel van dit hoofdstuk – zie Engels :]

“dus zegt IEUE tegen mij :
ga , en koop voor uzelf een linnen gordel ,
[=als] éen die om uw middel geplaatst wordt ,
[=maar] u moet het niet (in contact) brengen met water ;

 
[=dus] ik koop de gordel overeenkomstig het woord [in goede richting] van IEUE ,   +
[=als] éen die om het middel wordt geplaatst ;
[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE een tweede keer tot mij ,
zeggend :     +

 
4-5-6
… vervolg van de gelijkenis :
take-you ! the·belt which you-bought which on waists-of·you and·rise-you !
go-you ! Perath·ward and·bury-you·him ! there in·rift-of the·crag and·I-am-going
and·I-am-burying·him in·Perath as·which he-instructed ieue me and·he-is-becoming
from·end-of days many-ones and·he-is-saying ieue to·me rise-you ! go-you ! Perath·ward
and·take-you ! from·there the·belt which I-instructed·you to·to-bury-of·him there
and·I-am-going Perath·ward and·I-am-delving and·I-am-taking the·belt from the·place
which I-buried·him there·ward and·behold ! he-is-ruined the·belt not he-is-being-fit
for·the·anything
Take the girdle that thou hast got, which [is] upon thy loins, and arise, go to Euphrates,
and hide it there in a hole of the rock. So I went, and hid it by Euphrates, as the LORD
commanded me. And it came to pass after many days, that the LORD said unto me, Arise,
go to Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there.
Then I went to Euphrates, and digged, and took the girdle from the place where I had hid it: 
and, behold, the girdle was marred, it was profitable for nothing 
‘euphrates’ , H6578 perath 19x ; negative cluster (bull, pharaoh) ;
‘hide’ , H2934 taman ‘hide’ 31x ; into teman ;

 • context : … continuation of the analogy :
  … ‘Euphrates’ :
  the book Jeremiah was redacted (read : corrupted) in Babylon , so they chose ‘Euphrates’ ;

line ,
“take – the girdle – which – you acquired , which (is) – on=for – your waist , 
and arise – and go – [=to] (..the Jordan..) (=yrd)
and hide it – there – in (..the sand..) of – (..her bank..) ;                                  [=’see below’]

 
and=then I go – and I hide it – in=at (..the Jordan..) , as=like – IEUE – instructed – me (to) ;
and it happens – (that) [=at] – the end of – many – days , IEUE – says – to me :
arise , and go – [=to] (..the Jordan..) ,      +
and=for to take – the girdle – from there – which – I instructed you – to hide – there ;

 
and=so I (am) going – [=to] (..the Jordan..) , 
and I start digging – and take – the girdle – from – the place  – where – I (had) hid it ,
and behold ! ,
the girdle – (is) ruined – [+as] not – usable – for anything ;

Neem de gordel die u gekocht hebt, die om uw middel zit, en sta op,
ga naar de Eufraat en verberg hem daar in de kloof van een rots.
Ik ging en verborg hem bij de Eufraat , zoals de Heer mij geboden had.
Nu gebeurde het na verloop van vele dagen , dat de Heer tegen mij zei :
sta op , ga naar de Eufraat en neem vandaar de gordel mee ,
waarvan ik u had geboden hem daar te verbergen .Ik ging naar de Eufraat, zocht ernaar ,
en nam de gordel weg van de plaats waar ik hem verborgen had.
En zie, de gordel was vergaan. Hij deugde nergens meer voor. 

 • [=’Eufraat’ is onlogisch , maar het boek Jeremia werd geredacteerd
  (lees : gecorrumpeerd) in Babylon , dus kozen zij ‘Eufraat’ :]

“neem de gordel die u gekocht hebt , die [=voor] uw middel is ,
en sta op , en ga naar de (..Jordaan..) (-yrd) ,
en verberg hem daar in (..het zand..) van (..haar oever..) ;                         [=’zie beneden’]

 
[=dan] ga ik op weg en verberg hem [=bij] (..de Jordaan..) , zoals IEUE mij geboden had ;
en het gebeurt (dat) na verloop van vele dagen , dat IEUE tegen mij zegt :
sta op , en ga [=naar] (..de Jordaan..) ,     +
[=om] daar de gordel te pakken die ik u had geboden te verbergen ;

 
[=dus] ik ga [=naar] (..de Jordaan..) ,
en ik begin te graven en pak de gordel van de plaats waar ik hem verborgen had ,
en zie ! , de gordel is vergaan , [+als] nergens meer voor deugend ; 

 
8-9-10-11
… de uitleg :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of thus he-says ieue as·thus
I-shall-ruin pomp-of Judah and pomp-of Jerusalem the·vast the·people the·this
the·evil the·ones-refusing to·to-listen-of words-of·me the·ones-going in·control-of
heart-of·them and·they-are-going after Elohim other-ones to·to-serve-of·them
and·to·to-bow-down-of to·them and·he-shall-become as·the·belt the·this which not
he-is-being-fit for·the·anything that as·which he-is-linging the·belt to waists-of man
so I-caused-to-cling to·me all-of house-of ishral and all-of house-of Judah averment-of
ieue to·to-become-of to·me for·people and·for·name and·for·praise and·for·beauty
and·not they-listened
Then the word of the LORD came unto me, saying Thus saith the LORD, After this manner
will I mar the pride of Judah, and the great pride of Jerusalem. This evil people, which refuse
to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods,
to serve them, and to worship them, shall even be as this girdle, which is good for nothing.
For as the girdle cleaveth to the loins of a man, so have I caused to cleave unto me the whole
house of Israel and the whole house of Judah, saith the LORD; that they might be unto me
for a people, and for a name, and for a praise, and for a glory: but they would not hear 
‘pride’ , -gaun , into -gan ‘(eden-) garden’ ;
‘imagination’ , H8307 sheriruth proper : twisted , by extension ‘stubborn, imagination’ 10x ;

 • context : … the explanation of the girdle analogy :
  … we skipped “house Ishral”,
  because line 14 will not repeat that , while all this is about the southern kingdom – only ;

line ,
and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me , saying :
thus – IEUE – says :
as thus – I (will) ruin – the pride of – Judah , and the great – pomp of – Jerusalem ;

 
[+for] these – evil  – people – refused – to listen – [+to] my words [in right direction]
[+as] the ones (who) walked – in the imaginations of – their (own) heart , 
[=following] – other – deities – to=for to serve them    +
and bowing down – to them : 
[=therefore] [=they] (have) become – as – this – girdle – which – (is) not – usable – for anything ; 

 
that=because – as=like – a girdle – clings – to the waist of – someone ,
so – (should) all of – the house – Judah – (have) clung –  to me , (is) the declaration of – IEUE ; 
to=as (having) become – the people – to me ,     +
for a name – and for praise – and for beauty ,
and=but – they (would) – not – listen ;

Toen kwam het woord van de Heer tot mij:
zo zegt de Heer: zo zal ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan.
Dit boosaardige volk, dat weigert naar mijn woorden te luisteren,
dat hun verharde hart volgt,
andere goden achternagaat om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen –
dat zal worden als deze gordel, die nergens meer voor deugt. 
Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis
van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heer ,
zodat het mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister,
maar zij hebben niet geluisterd.

“[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij , zeggend :
zo zegt IEUE :
zoals dit zal ik de trots van Judah en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan ;

 
[+want] deze boosaardige mensen weigerden om [+naar] mijn woorden [in goede-r] te luisteren ,
[+als] degenen die wandelden in de voorstellingen van hun (eigen) hart ,
andere goden [=volgend] om hen te dienen en zich voor hen neer buigend ;
[=daarom] zijn zij geworden als deze gordel , die nergens meer voor deugt ;

 
[=want] zoals een gordel gehecht zit om het middel van iemand ,
zo zou heel het huis Judah aan mij gehecht hebben moeten zijn , is de verklaring van IEUE ;
zodat zij de mensen voor mij zouden zijn geworden ,     +
tot een naam en tot lof en tot luister ,
maar zij wilden niet luisteren ;

 
12-13-14
… de 500 BC vaderen worden afgeschreven :
and·you-say to·them the·word the·this thus he-says ieue Elohim-of ishral every-of
crock he-shall-be-filled wine and·they-say to·you ?·to-know not we-are-knowing that
every-of crock he-shall-be-filled wine  and·you-say to·them thus he-says ieue behold·me !
filling all-of ones-dwelling-of the·land the·this and the·kings the·ones-sitting for·David on
throne-of·him and the·priests and the·prophets and all-of ones-dwelling-of Jerusalem drunkenness and·I-shatter·them man to brother-of·him and·the·fathers and·the·sons alike
averment-of ieue not I-shall-spare and·not I-shall-commiserate and·not I-shall-show-compassion from·to-ruin-of·them
Therefore thou shalt speak unto them this word; Thus saith the LORD God of Israel, 
Every bottle shall be filled with wine: and they shall say unto thee, Do we not certainly know
that every bottle shall be filled with wine? Then shalt thou say unto them, Thus saith the LORD,
Behold, I will fill all the inhabitants of this land, even the kings that sit upon David’s throne,

and the priests, and the prophets, and all the inhabitants of Jerusalem, with drunkenness 
And I will dash them one against another, even the fathers and the sons together, saith the LORD:
I will not pity, nor spare, nor have mercy, but destroy them 

 • context : … the 500 BC fathers are ‘written off’ :
  … as Judah ;

line , 
and=so you (will) say – this – word [in right direction] – to them :  
thus – says – IEUE – the deity of – [eden-] Ishral :  
every – jar [=’skin-bag’] – (will be) filled – [+with] wine ;                           [=’skin-bag = ‘the body’]
and they (will) say – to you :  
don’t we – know – [+that] every – jar – (can be) filled – [with] wine ? ;    [=’misinterpretation !’]

 
and=then you (will) say – to them :
thus – says – IEUE :
behold me ! , [+I] (will) fill – all – the inhabitants of – this – land ,
and=as – the kings – sitting – on – the throne of – David ,
and – the priests – and – the prophets , 
and – all – the inhabitants of – (..Judah..) , [+with] drunkenness ;                  [=’read : confusion’]  

 
and=for I (will) dash – each – to=against – (..the other..) ,
and the fathers – and sons – alike , (is) the declaration of – IEUE ;
I (will) – not – spare , and – (will) not – (have) pity ,
and=for – I shall – not – (have) mercy ,     +
from=but (let) them (to be) destroyed ;

(De gevulde wijnkruiken)
Zeg daarom dit woord tegen hen: zo zegt de Heer, de God van Israël:
elke kruik wordt gevuld met wijn. Zij zullen dan tegen u zeggen:
weten wij niet zeer goed dat elke kruik met wijn gevuld wordt?
Zeg dan tegen hen: zo zegt de Heer : zie, ik ga alle inwoners van dit land,
zelfs de koningen die in de plaats van David op zijn troon zitten, de priesters en de profeten
en alle inwoners van Jeruzalem vullen tot zij dronken zijn. 
Ik zal hen stukslaan, de een tegen de ander, de vaders samen met de kinderen, spreekt de Heer ,
Ik zal geen medelijden hebben, niet ontzien en Mij niet ontfermen, maar hen te gronde richten. 

“[=dus] zult u dit woord [in goede richting] tegen hen zeggen :
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral :
elke kruik [=’huiden zak’] zal met wijn gevuld worden ;                    [=’huiden zak = dit lichaam’]
en zij zullen tegen u zeggen :
weten wij niet [+dat] elke kruik met wijn gevuld kan worden ? ;      [=’let op misinterpretatie’]

 
[=dan] zult u tegen hen zeggen :
zo zegt IEUE :
zie , [+ik] zal alle inwoners van dit land ,
[+als] de koningen die op de troon van David zitten ,
en de priesters en de profeten ,
en alle inwoners van [=Judah] vullen tot zij dronken zijn ;                            [=’lees : verwarring’]

 
Ik zal hen stukslaan , de een tegen (..de ander..) ,
de vaders samen met de zonen , is de verklaring van IEUE ,
ik zal geen medelijden hebben , en zal niet ontzien ,
[=want] ik zal mij niet ontfermen , maar hen te gronde richten ;

 
part II   [was very corrupted , until the end]   —   deel II   [was erg corrupt , tot het einde]

 
15-16-17
hoofdstuk omslag : … introductie over onze Originelen :                       (‘nieuwe lichamen’)
listen-you ! and·give-ear-you ! must-not-be you-are-being-haughty that ieue
he-spoke give-you ! to·ieue Elohim-of·you glory in·ere he-is-bringing-darkness
and·in·ere they-are-striking feet-of·you on mountains-of gloaming and·you-expect
to·light and·he-places·her to·shadow-of-death he-is-setting to·murkiness and·if not
you-are-listening-to·her in·concealments she-shall-lament soul-of·me from·faces-of
pomp and·to-be-tearful she-shall-be-tearful and·she-shall-descend oin·i eye-of·me
tear that he-is-captured drove-of ieue
Hear ye, and give ear; be not proud: for the LORD hath spoken Give glory to the LORD
your God, before he cause darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains,
and, while ye look for light, he turn it into the shadow of death, [and] make [it] gross darkness.
But if ye will not hear it, my soul shall weep in secret places for [your] pride; and mine eye
shall weep sore, and run down with tears, because the LORD’S flock is carried away captive 
‘proud’, H1361 gabbah ‘be high, exalted, proud’ ; -b changed in -v , below ;
‘before’ , H2962 terem ‘before [not yet]’ ;
‘stumble’ , H5062 nagaph ‘to smite, be defeated, be struck,etc’ 49x ; root -nag ;
‘dark (mountains)’ , H5399 nesheph ‘twilight’ 12x ;
‘secret places’ , H4565 mistar ‘concealer , secretly, hiding place’, 10x ; sathar ‘to hide’ 80x ;
‘pride’, H1466 gevah ‘pride’ 2x ; corrupt ; -gaun ;
‘weep sore’, H1830 dama ‘weep bitterly’ 2x [here] , no other reference ; as ‘tears’ ;

 • context : chapter change : … introduction about our Originals :              (‘new bodies’)
  … most sudden change ;
  2) (-dm) cluster as ‘blood’, ‘Adam’, ‘human’, ‘be alike’, etc ;
  3) the “my eyes will run tears” we had two times before now ,
  and was consistently “about a subject who died or was injured” ;

line ,
(addressed to the sons-candidates,)
“hear-you ! – and (be) attentive-you ! ;
it must not be – (that) you (would be) haughty – that=when – IEUE – speaks [in right direction] :

 

 • [=’above : said for a réason – because now starts a peculiar theme ;
  the previous “girdle” theme now turns into “a new garment for the sóul” ;
  line :]

bring you ! [=’you + we’] your deities [=’our Originals’] – (back) to IEUE ,
[+as] the glorious ones – (who will) (..descend..) (trm=yrd) – [+out from] the [matrix-] darkness ,
[+as] the ones (whose) feet – (will) (..descend..) (trm=yrd) – [=from] – the mountain of – twilight ;

 
and=for [=they] expected – light (there) ,                                             [=’when they fled to the north’]
and=but – [=they] (were) placed – to=in the shadow of death ,
and=as – stationed – to=in thick [matrix-] darkness ;                                          [=’see other chapters’]

 
and=but – if – you (will) – nót – (want to) hear – in=about – the secret [matrix-] place ,
[+then] my adm-soul – (will) grieve     +
[+about] the majestic (gv=gn) – faces – [=of] (..the humans..) – (..who are in the image [of God]..) ;

 
and – tears – (will) descend – [+from] my eyes      +
[=because] of – the (now) captive – flock [=’our Originals’] of – IEUE ;

(Oproep tot verootmoediging)
Luister en neem ter ore, doe niet uit de hoogte, want de Heer heeft gesproken.
Geef eer aan de Heer, uw God, voordat hij het duister maakt, en voordat in de schemering
uw voeten zich stoten aan de bergen, en u uitziet naar licht,
Maar hij het tot een schaduw van de dood maakt, het verandert in donkerte.
Als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen vanwege de hoogmoed ,
bitter schreien, ja, tranen stromen uit mijn ogen naar beneden,
want de kudde van de Heer is gevangen weggevoerd.

(geadresseerd aan de zonen-candidaten,)
“luister ! , en wees attent ! ,
het moet niet zijn dat u hoogmoedig zou zijn [=wanneer] IEUE spreekt [in goede richting] :

 

 • [=’boven : gezegd met een réden – want nu begint een uitzonderlijk thema ;
  het vorige “gordel” thema wordt nu “een nieuw gewaad voor de ziél” ;
  zin :]

brengt u ! [=’u + wij’] uw godheden [=’onze Originelen’] (terug) naar IEUE ,
[+als] zij die glorieus zijn , en [=af zullen dalen] (trm=yrd) [+uit] de [matrix-] duisternis ,
[+als] degenen wiens voeten af zullen dalen [=van] de [matrix-] berg van schemering ;

 
[=want] [=zij] hebben (daar) licht verwacht ,                 [=’toen zij naar het noorden vluchtten’]
[=maar] [=zij] werden geplaatst [=in] de schaduw van de dood ,
[=als] neergezet [=in] diepe [matrix-] duisternis ;                            [=’zie andere hoofdstukken’]

 
[=maar] indien u niét (wilt) horen [=over] de verborgen [matrix-] plaats ,
[+dan] zal mijn adm-ziel rouwen    +
[+over] de magnifieke gezichten [=van] (..de mensen..) (..die naar het beeld [van God] zijn..) ;

 
en tranen zullen van mijn ogen naar beneden (stromen) ,
[+vanwege] de (nu) gevangen kudde [=’onze Originelen’] van IEUE ;  

 
18-19
… de zonen hebben de Originelen ‘ontdekt’ – en verklaren hun terugkeer :
say-you ! to·the·king and·to·the·mistress abase-yourselves ! sit-you ! that
he-descends headdresses-of·you crown-of beauty-of·you cities-of the·Negev
they-are-closed-off and·there-is-no one-opening she-is-deported Judah all-of·her
she-is-deported accomplishment
Say unto the king and to the queen, Humble yourselves, sit down: for your principalities
shall come down, [even] the crown of your glory. The cities of the south shall be shut up,
and none shall open [them]: Judah shall be carried away captive all of it,
it shall be wholly carried away captive
‘humble’, H8213 shaphel ‘lay low, abase, bring down’ , negative ;
‘crown’, H5850 atarah ‘crown’ ; but line 20 ‘flock of beauty’ ;
‘shut up’, 5462 sagar ‘to close, shut ; quarantine , isolate’ ;

 • context : … the sons have ‘discovered’ the Originals  — and declare their return :
  … indeed they are gorgious to behold… ;

line ,
“say you ! – to the kings – and to the queens :                                      [=’female & male Originals’]
(you) abased ones – (will) [=return] (yshb=shb) ,
that=because – you the important ones – (will) descend ,              [=’from matrix-north, line 20’]          
[+as]– the flock of=for – [=our] [=’adm-souls’] beauty ;                                   [=’flock : see line 20’]

 
[+because] they [=’Originals’] (were) enclosed – [+in] the city of – (..[Mystery-] Babylon..) ,    +
and there-(was)-no – one opening ;                                                      [=’no soul knew about them’]
[+for] all of – [eden-] Ishral – (was) in exile (-glh) (there) ,
[+as] the exile (-glh) (of) – the [eden-] peaceful ones ;

Zeg tegen de koning en tegen de koningin-moeder:
verneder u, ga op de laagste plaats zitten,
want wat op uw hoofd is, uw sierlijke kroon, is neergevallen.
De steden in het zuiderland zijn gesloten, niemand is er die opendoet.
Heel Juda is weggevoerd, volledig weggevoerd .

“zegt u ! tegen de koningen en koninginnen :                          [=’man- en vrouwelijke Originelen’]
(u als) degenen die vernederd zijn , zullen [=terugkeren] (yshb=shb) ,
[=want] u die belangrijk zijn zullen afdalen ,                               [=’uit het matrix-noorden, zin 20’]
[+als] de kudde [=voor] [=onze] [=’adm-zielen’] schoonheid ;                        [=’kudde : zie zin 20’]

 
[+omdat] zij [=’Originelen’] opgesloten waren in de stad (.. [Mystery-] Babylon..) ,     +
en er-was niemand die opende ;                                                                 [=’geen ziel wist over hen’]
[+want] heel [eden-] [=Ishral] was in ballingschap ,
[+als] de ballingschap van hen die [eden-] vreedzaam zijn ;   

 
20-21
… de zonen begrijpen nu dat zij ‘onze nieuwe lichamen’ zijn :
lift-up-you ! eyes-of·you and·see-you ! and·see-you ! the·ones-coming from·north
where ? the·drove he-is-given to·you flock-of beauty-of·you what ? you-shall-say
that he-is-visiting on·you and·you you-taught them over·you mentors for·head
?·not cramps they-shall-hold·you like woman-of to-give-birth
Lift up your eyes, and behold them that come from the north: where [is] the flock
[that] was given thee, thy beautiful flock? What wilt thou say when he shall punish thee?
for thou hast taught them [to be] captains, [and] as chief over thee:
shall not sorrows take thee, as a woman in travail?
‘mentors’, H441 alluwph ‘chief [Esau]’, in previous 11 as ‘tame’ ;

 • context : … the sons now understand that they are ‘our new bodies’ :
  … was very corrupted ;

line ,

 • [=’it also took us some time to grasp (see hR introduction , written 2 years ago) ;
  last line here emphasizes “that we were once párt of them”,
  and see chapter “our Originals in the cooking-pot in Mystery-Babylon” (index) ;
  line :]

“lift up you ! [=’sons’] – your eyes ,
and see you ! – the ones [=’Originals’] who went – from=to the [matrix-] north :               
[+for] (..they are..) (aie=eie) – the flock – (who will be) given – to you ,
[+as] the flock of=for – your beauty ;                                                 [=’as the new body for the soul’]

——————–                                                                                                           [below : very possible]
[=then] – you (will) say :
[=they] (are) appointed (for to care) – to [=us] ! ,
and=for – (..our adm-soul..) – (..will be..) (ath=eie) – [+in] them ,
over=because [=we] – (were) (..in them?..) – for=from [=the beginning] ;    +

 
(..did it happen..) (lua-eie) – (that) pangs – held [=them] – like – a woman – in travail ? ;
(Straf voor de overspelige)
Sla uw ogen op en zie wie daar uit het noorden komen !
Waar is de kudde, u eens gegeven, uw luisterrijke kleinvee ?
Wat zult u zeggen wanneer Hij u zal straffen, aangezien u zelf hun geleerd hebt om leiders,
hoofden over u te zijn ? Zullen de weeën u niet aangrijpen zoals een barende vrouw ?

“sla uw ogen op ! [u zonen] ,
en zie degenen [=’Originelen’] die [=naar] het [matrix-] noorden zijn gegaan :
[+want] (..zij zijn..) (aie=eie) de kudde die aan u gegeven zal worden ,
[+als] de kudde [=voor] uw schoonheid ;                                     [=’als nieuwe lichaam voor de ziel’]

——————-                                                                                                     [beneden : goed mogelijk]
[=dan] zult u zeggen :
[=zij] zijn bestemd (om te zorgen) voor [=ons] ! ,
[=want] (..onze adm-zielen..) (..zullen..) (ath=eie) [+in] hen zijn ,
[=omdat] [=wij] (..in hen?..) waren [=vanaf] [=het begin] ;       +

 
(..gebeurde het..) (lua=eie) dat weeën [=hen] grepen zoals bij een barende vrouw ? ;

 
22-23-24
… de zonen verlangen hen terug – want de ziel is ongelukkig in deze Frankenstein :
and·that you-are-saying in·heart-of·you for-what-reason they-befall·me these
in·vastness-of depravity-of·you they-are-exposed skirts-of·you they-are-violated
heels-of·you ?·he-shall-transform Cushite skin-of·him and·leopard spots-of·him
moreover you you-shall-be-able to·to-do-good-of ones-taught-of to-do-evil-of
and·I-shall-scatter·them as·straw passing to·wind-of wilderness
And if thou say in thine heart, Wherefore come these things upon me? For the greatness of
thine iniquity are thy skirts discovered, [and] thy heels made bare. Can the Ethiopian change
his skin, or the leopard his spots? [then] may ye also do good, that are accustomed to do evil.
Therefore will I scatter them as the stubble that passeth away by the wind of the wilderness.

‘skirts’, H7757 shul ‘hem [skirt]’ ;
‘come upon’ , H7122 qara ‘to meet [=befall]’; to call or voice cluster ? ;
‘made bare’, H2554 chamas ‘violence, to injure’ ;
‘scatter’, H6327 puwts ‘scatter, disperse’ ;

 • context : … the sons desire them back – for the soul is unhappy in this Frankenstein :
  … meet them … soon ;

line ,

 • [=’it may read “violent injury tó Jacob”,
  compare the Ezekiel chapter “I saw you (=soul) bathing in your blood”,
  after she was separated fróm her Original (in Mystery-Babylon) ;
  line :]

that=then – you [=’you + we’] (will) say in your heart :
[=when] – (will) [=we] meet – [=them] [=’Originals’] ? ,
(namely) the many – humble ones (on=on) ,    +
(who are) [=our] – removed – [body-] garments (who were in exile) ,                              [=’Originals’]
[+as] the violent injury (to?) – (..Jacob..) [=’adm-souls on earth’] (oqb=iaqb) ;

 

 • [=’below : now the theme is “the adm-soul , herself” ,
  and note how this phrasing is very different from the ‘I am already saved’ concept ;
  line :]

(can) a cushite – transform (-hphk) – his skin – and=or a leopard – his spots ? ;
(..but..) (now) – [=we] – (will be) able – (to do) [eden-] good ,                           [=’as soul + Original’]
[+as] the ones [=’adm-souls’] (having been) taught – (to do) evil :     +

 
and=for – the righteous ones [=’Originals’] (qsh=qdsh) – (who were) scattered ,     +
(will) cross over – to (..the adm-souls?..) – (………..) ;                                         [=’cross over : see 25’]

Wanneer u dan in uw hart zegt: waarom zijn mij deze dingen overkomen ?
Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid zijn de zomen van uw kleding opgetild,
worden uw hielen overweldigd. Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard
zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen doen, gewend als u bent om kwaad te doen ?
Ik zal hen verspreiden als stoppels die wegstuiven door de woestijnwind.

 • [=’het mag lezen “gewelddadige verwonding aan Jacob”,
  en vergelijk het Ezechiel hoofdstuk “ik zag u (=ziel) badend in uw bloed”,
  nadat ze gescheiden was ván haar Origineel (in Mystery-Babylon) ;
  zin :]

[=dan] zult u [=’u + wij’] in uw hart zeggen :
[=wanneer] zullen [=wij] [=hen] [=’Originelen’] ontmoeten ? ,
(namelijk) de velen die  nederig zijn (on=on) ,     +
die [=onze] verwijderde [lichaams-] mantels zijn (die in ballingschap waren) ,         [=’Originelen’]
[+als de gewelddadige verwonding aan [=Jacob] [=’adm=zielen’] (oqb=yqb) ;

 

 • [=’beneden : nu is het thema “de adm-ziel , haarzelf”,
  en vergelijk hoe de uitdrukking heel anders is dan bij het ‘ik ben al gered’ concept ;
  zin :]

kan een cushiet zijn huid (-kleur) veranderen , of een luipaard zijn vlekken ? ;
(..maar..) (nu) zullen [=wij] in staat zijn om [eden-] goed te doen ,              [=’als ziel + Origineel’]
[+als] degenen [=’adm-zielen’] die geleerd waren om kwaad te doen ;

 
[=want] degenen die rechtvaardig zijn [=’Originelen’] (qsh=qdsh) maar verspreid waren ,
zullen oversteken naar (…de adm-zielen?..) – (………..) ;                               [=’oversteken : zie 25’]

 
25-26-27
slot : … God schenkt de Originelen :                                   (+ afschrijving van dit huidige lichaam)
this lot-of·you assignment-of measures-of·you from·with·me averment-of ieue
who you-forgot me and·you-are-trusting in·the·falsehood and·moreover I I-bare
skirts-of·you over faces-of·you and·he-is-seen dishonor-of·you adulteries-of·you
and·neighings-of·you mischief-of prostitution-of·you on hills in·the·field I-saw
abominations-of·you alack ! to·you Jerusalem not you-are-being-clean after
when ? further
This [is] thy lot, the portion of thy measures from me, saith the LORD; because thou
hast forgotten me, and trusted in falsehood. Therefore will I discover thy skirts upon thy face,
that thy shame may appear. I have seen thine adulteries, and thy neighings, the lewdness of
thy whoredom, [and] thine abominations on the hills in the fields. Woe unto thee, O Jerusalem!
wilt thou not be made clean? when [shall it] once [be]?
‘measures’ , 4055 mad ‘garment’ as covering ;

 • context : … God grants the Originals :                                    (+ dismissal of this present body)
  … last 3 words :
  we’ve no idea , perhaps the “to die” (-mth) cluster
  was intended instead of present (-mthi) ‘when’ ;

line ,
“these ones [=’Originals’] – (who have) sojourned (grl=gur) – (are) [+your] [=’sons’] portion ,
 [+as] your (..garment-covering..) – from me , (is) the declaration of – IEUE ,

 
[=since] – you (have) – [+nót] – forgotten – (..them [=’Originals’] ..) ,                [=’as theme here’]
and (were) – [+nót] – trusting – in falsehood [=’inversion’] ;             [=’as if God made this body’]

 
[=therefore] – [=you] [=’as soul’] (will) – [+not] (ani=la) – (be) bare ,     +
[+by] your raiment [=’Original’]over=for – your presence (or: soul ?) ,
and – your disgrace [=’by being in this body’] – (will) [+not] – (be) seen (anymore) ;       +

 

 • [=’ofcourse éveryone of Jacob will receive his/her Original , but that’s not the theme here ;
  the “disgrace” is the same as in Haggai “the soul even tóuching this body is unclean” ;
  line :]

[+because] I saw – the [type-] detestable idols [=’present bodies’]       +
[+in] [=their] adulteries – and neighings ,
[+as] the device of=for – prostitution – on – the hills – and in the fields ;
woe – to [=them] [=’bodies’] – (..which..) (irshl=ashr) – (are) not – clean ! ,
(………..) – (……….) – (………..) .

Dit zal uw lot zijn, uw deel door mij toegemeten, spreekt de Heer,
omdat u mij hebt vergeten en op leugen vertrouwde.
Daarom zal ik ook de zomen van uw kleding omhoog tillen tot over uw gezicht , zodat uw
schande gezien wordt : uw overspeligheid en uw gehinnik, uw schandalige hoererij.
Op de heuvels en in het veld heb ik uw afschuwelijke afgoden gezien.
Wee u, Jeruzalem, moet u niet rein worden ? Hoelang zal dat nog duren ?

“dezen [=’Originelen’] die gereisd hebben (grl=gr) zijn [=uw] [=’zonen’] deel ,
[+als] uw (..bedekkende-mantel..) van mij , is de verklaring van IEUE ,

 
[=omdat] u (..hen [=’Originelen’]..) [+niét] vergeten bent ,                                [=’als thema hier’]
en [+niét] in leugen [=’inversie’] hebt vertrouwd ;                    [=’alsof God dit lichaam maakte’]

 
[=daarom] zult [=u] [=’de ziel’] [+niet] ontbloot zijn ,     + 
[+vanwege] uw mantel [=’Origineel’] [=voor] uw aanwezigheid (of: ziel ?) ,
en uw schande [=’in dit lichaam zijn’] zal [+niet] (meer) gezien worden ;       +

 
[=want] ik heb de [type-] afschuwelijke idolen [=’huidige lichamen’] gezien      +
[+in] [=hun] overspeligheid en (..gehinnik?..) ,
[+als] het apparaat [=voor] prostitutie op de heuvels en in de velden ;
wee – [=hen] [=’lichamen’] (..die..) (irshl=ashr) niet rein zijn ! ,
(…………) – (………..) – (………..) .                     

 


21-22.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series —-
24.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + context

Jer.12: de Duisternis komt :
vervolg : de zonen ontwaken
uit die nagelaten Vloek
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer.12: de Duisternis komt :
vervolg : de zonen ontwaken
uit die nagelaten Vloek
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued of previous chapter 11 :
titled : the coming Darkness :
after the description of the Curse (in 11) ,
now all believers today (!) live under it ;
therefore Jeremiah pleads with God
for “the arise of the sons óut of that curse”;

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 11 ;
na het beschrijven van de Vloek (in hoofdstuk 11) , leven alle gelovigen vandaag (!) daaronder —
hier pleit Jeremia met God voor “het opstaan van de 144,000 zonen úit die vloek” ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(meeste was goed , maar nu beter leesbaar) ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 12

1-2
vervolg : … over onze dagen : álle gelovigen leven nog onder die vloek :
righteous you ieue that I-am-contending to·you yea judgments I-am-speaking
with·you for-what-reason way-of wicked-ones she-prospers they-are-at-ease all-of
ones-being-treacherous-of treachery you-planted·them moreover they-take-root
they-are-going moreover they-make fruit near you in·mouth-of·them and·far from·kidneys-of·them
Righteous [art] thou, O LORD, when I plead with thee: yet let me talk with thee of [thy] judgments:
Wherefore doth the way of the wicked prosper? [wherefore] are all they happy that deal very
treacherously? Thou hast planted them, yea, they have taken root: they grow,

yea, they bring forth fruit: thou [art] near in their mouth, and far from their reins.

 • context : continued : … about our days : áll believers live under that curse , still :
  … start of line 2 is impossible ;

line ,

 • [=’after Esau’s idea to go corrupt prophets, this is the theme now ;
  below : compare the expression “the broad way and the narrow way” with these lines ;
  the start of line 2 is impossibly corrupted , so we have to leave it ;
  line :]

“IEUE , you (are) – righteous – that=when – I [=’Jeremiah’] plead – to=with you ,
indeed , I (am) speaking [in right direction] (of) – [+your] judgment – with you :
(..for how long..) – (will) the wicked – way [=’that curse’] – prosper (still) ,                             

——————                                                                                                        [below : option + corrupted]
[+as] (kl=k) (..the easy?..) – [+and?] treacherous – (..way?..) (bgd=drk) ? ;
(…………) – (………..) – (…………) – (………..) ,

——————                                                                  
indeed – [+as] the fruits of – their (own) work ;                    [=’see previous chapter’]
(for) you (are) – near – in their mouth ,     +                          [=’they speak about you’]
and=but (are) far – from their kidneys ;                                 [=’the subconsciousness’]

(De voorspoed van de goddelozen)
Heer, u zou rechtvaardig blijken, wanneer ik met u een rechtszaak zou voeren .
Toch wil ik met u over uw oordelen spreken.
Waarom is de weg van de goddelozen voorspoedig, waarom hebben rust ,
allen die in ontrouw trouweloos handelen ?
U hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten, zij gaan hun gang, ook dragen zij vrucht.
U bent nabij in hun mond , maar ver van hun nieren .

 • [=’na Esau’s idee “om profeten te corrumperen” is dit nu het thema ;
  beneden : vergelijk de uitspraak “de brede en de smalle weg” met deze zinnen ;
  zin :]

“IEUE , u bent rechtvaardig wanneer ik [=’Jeremia’] [=met] u pleit ,
inderdaad spreek ik [in goede richting] met u over [+uw] oordeel :
(..voor hoelang..) zal de slechte weg [=’die vloek’] (nog) voorspoedig zijn ,
—————-                                                                                          [beneden : optie + gecorrumpeerd]
[+als] (kl=k) (..de makkelijke?..) – [+en?] verraderlijke (..weg?..) (bgd=drk) ? ;
(……….) – (………) – (……..) – (………) ,

—————-
inderdaad [+als] de vruchten van hun (eigen) werk ;          [=’zie vorig hoofdstuk’]
u bent nabij in hun mond ,     +                                                      [=’zij praten over u’]
maar bent ver van hun nieren ;                                                              [=’onbewuste’]

 
3-4
… dan pleit Jeremia voor het opstaan van de zonen :
and·you ieue you-know·me you-are-seeing·me and·you-test heart-of·me with·you
pull-away-you·them ! as·flock to·slaughter and·hallow-you·them ! for·day-of killing
until when ? she-shall-mourn the·land and·herbage-of every-of the·field he-shall-dry-up
from·evil-of ones-dwelling-of in·her she-is-swept-off beasts and·flyer that they-say
not he-shall-see hereafter-of·us
But thou, O LORD, knowest me: thou hast seen me, and tried mine heart toward thee:
pull them out like sheep for the slaughter, and prepare them for the day of slaughter.
How long shall the land mourn, and the herbs of every field wither, for the wickedness
of them that dwell therein? the beasts are consumed, and the birds; because they said,
He shall not see our last end.

 • context : … then Jeremiah pleads for the arising of the sons :
  … Jeremiah represents us ;

line ,

 • [=’the “slaughter” is a bit of a dark line  —
  KJV suggests that “the sons themselves will be slaughtered” (as does the Dutch) ,
  but here must be intended that strange theme of “a decided timeframe” ,
  when will ultimately be shown which realm ‘will have won’ – eden’s , or theirs ;
  line :]

and=but you – IEUE – know me , you see me ,     +
and you examine – my heart – with=towards you :
draw out you ! – the flock [=’the 144,000 sons’]to=before the slaughter ,             [=’on earth’]
and sanctify you them ! – for=before the day of – the killing :                   

 
(because) how long – (will) the [eden-] land – (have) to mourn ,      +    [=’how long : see line 1’]
and=as – the [eden-] field – (having) the perished – vegetation ? ;
(even) the animals – and birds – are swept off (it)      +
[=by] the evil – ones [=’spirits’] dwelling – in her ,  
[=who] [=’spirits’] (ki=mi) say : the end of us – (will) not – be seen ;

U echter, Heer, kent mij, u ziet mij, u beproeft mijn hart, dat met u is .
Ruk hen weg als schapen ter slachting, bereid hen voor [heilig hen] op de dag van de slacht.
Hoelang moet het land treuren, het gewas op heel het veld verdorren ?
Vanwege het kwaad van wie daarin wonen, vergaan de dieren en de vogels,
omdat zij gezegd hebben : Hij ziet ons einde niet .

“[=maar] u IEUE , (u) kent mij , u ziet mij ,      +
en u beproeft mijn hart [=tegenover] u :
haal de kudde [=’de 144,000 zonen’] weg vóor de slachting ,                                      [=’op aarde’]
en heilig hen vóor de dag van de slacht ! ;                                                                     [=’zie Engels’]

 
(want) hoelang moet het [eden-] land nog treuren ,                                     [=’hoe lang : zie zin 1’]
[=als] het [eden-] veld dat verdord gewas heeft ? ;
(zelfs) de dieren en de vogels zijn (ervan) weggevaagd ,
vanwege de boosaardigen [=’geesten’] die in haar verblijven ,
[=die] [=’geesten’] (ki=mi) zeggen : het einde van ons zal niet gezien worden ;
part II   —   deel II

 
5-6
… Jeremia spreekt voor ieder van de zonen  (die nu opgestaan zijn) :
that with footmen you-ran and·they-are-tiring·you and·how ? you-shall-compete
with the·horses and·in·land-of peace you trusting and·how ? you-shall-do in·swell-of
the·Jordan that even brothers-of·you and·house-of father-of·you even they
they-are-treacherous in·you even they they-call after·you fulsomely must-not-be
you-are-trusting in·them that they-are-speaking to·you good-things
If thou hast run with the footmen, and they have wearied thee, then how canst thou contend
with horses? and [if] in the land of peace, [wherein] thou trustedst, [they wearied thee],
then how wilt thou do in the swelling of Jordan? For even thy brethren, and the house of
thy father, even they have dealt treacherously with thee; yea, they have called
a multitude after thee: believe them not, though they speak fair words unto thee.
‘contend’ , H8474 thacharah ; -charah ‘[compete] in anger’ ;
context : … Jeremiah speaks for each of the sons  (who have stood up now) :
… true part II ;
line ,

 • [=’the style of this part II is one of “identification” ;
  he speaks in first-person , so it is valid for each son separately ;
  line :]

that=surely , [+my] feet – (are) hurrying – and=but [it] (is) exhausting ,            [=’towards eden’]
[=because] (ek=ki) – [=I] compete – with – (..time?..) ;                                 [=’time = better option’]
and=for – [=I] – trust – in the [eden-] land of – [eden-] peace ,
and how – [=we] (will) make – (..the land?..) – in=like (..a garden..) (gaun=gan) ! ;

 
that=but – even – [=my] brothers – and=from the house of – [=our] father ,      +
also – they – (are) treacherous – in=towards [=me] :
they – name (me) : ‘(being) full of it’ , behind [=my] (back) ;

 
(it) must not be – (that) [=I] (would) trust – in them ,      +
that=because – they (do) – [+not] – speak [in right direction] – good (things) – to=about [=me] ;

Wanneer u met hardlopers meerent, en die maken u al moe ,
hoe moet u dan wedijveren met paarden ?
Wanneer u alleen in een land van vrede vertrouwt, hoe moet u het dan maken
in de glorie van de Jordaan ? Want ook uw broeders en het huis van uw vader –
ook zij handelen trouweloos tegen u, zij roepen u luid na .
Vertrouw hen niet als ze vriendelijk tot u spreken .

 • [=’de stijl in dit deel II is er een van “identificatie” ;
  hij spreekt in de ik-vorm , dus het is geldig voor iedere afzonderlijke zoon ;
  zin :]

“zeker , [=mijn] voeten haasten zich , maar (het) is vermoeiend ,                    [=’richting eden’]
[=omdat] (ek=ki) [=ik] wedijver met (..de tijd?..) ;                                        [=’tijd = betere optie’]
[=want] [=ik] vertrouw in het [eden-] land van [eden-] vrede ,
en hoe zullen wij (..het land?..) [=als] (..een tuin..) (gaun=gan) maken ! ;

 
[=maar] zelfs [=mijn] broeders van het huis van [=onze] vader ,    +
ook zij handelen trouweloos [=tegen] [=mij] :
zij noemen (mij) : ‘hij is er vol van (van die onzin)’ , achter [=mijn] (rug om) ;
het moet niet zijn (dat) [=ik] hen vertrouw ,     +
[=omdat] zij [+geen] goede (dingen) [=over] [=mij] spreken [in goede richting] ;

 
7-8-9
… vervolg : het ‘geen plek vinden in deze wereld’ + dit Frankenstein-lichaam :
ִI-forsook house-of·me I-abandoned allotment-of·me I-gave darling-of soul-of·me
in·palm-of ones-being-enemies-of·her she-became to·me allotment-of·me as·lion
in·the·wildwood she-gave on·me in·voice-of·her on·so I-hate·her ?·to-pounce-of hyena
allotment-of·me for·me ?·bird-of-prey round-about on·her go-you ! gather-you !
every-of animal-of the·field arrive-you ! to·food
I have forsaken mine house, I have left mine heritage; I have given the dearly beloved of my
soul into the hand of her enemies. Mine heritage is unto me as a lion in the forest; it crieth out
against me: therefore have I hated it. Mine heritage [is] unto me [as] a speckled bird, the birds
round about [are] against her; come ye, assemble all the beasts of the field, come to devour.
‘bird’, H5861 ayit ‘bird of prey, predator’, several ;

 • context : … continued : the ‘finding no place in this world’ + this Frankenstein body :
  … all very true ;
  2) the “speckled” is always a term for “mixture” : as this body’ , and see next chapter and 15 ;

line ,
“I forsook – a house (-hold) , [+as] abandoning– my portion ,                [=’a place in this world’]
[+because] – I (would) – [+nót] – give – my – dear – adm-soul – in the palm of – her enemies ;            
[+so] my portion [=‘social situation’] – became – to me – as=like a lion – in the forest :
she [=’situation’] called – her voice – on=against me , [=therefore] – I hate her [=’the situation’] ;

 
my (other bad) portion –  (is) the speckled – predator [=’this body !’] – (being) to=against me ,
[+as] the predator – encompassing – her [=’the soul’] (!) ;                               [=’see previous line’]              
(therefore) you (should) come – (and) (be) assembled , (you) every – animal of – the field , 
for to devour – [=the predator] ;                     

(Klacht van de Heer)
Ik heb Mijn huis verlaten , Mijn eigendom in de steek gelaten .
Ik heb de beminde van Mijn ziel in de hand van haar vijanden gegeven .
Mijn eigendom is voor Mij geworden als een leeuw in het woud .
Hij heeft zijn stem tegen Mij laten klinken, daarom ben Ik hem gaan haten .
Mijn eigendom is voor Mij een gespikkelde roofvogel, de roofvogels zijn rondom tegen hem:
kom, verzamel u, alle dieren van het veld, laat ze komen om te eten !

“ik heb een huis (-houden) verlaten , [+als] het afzien van mijn deel ,       [=’plaats onder de zon’]
[+want] ik wilde mijn beminde adm-ziel [+niét] in de palm van haar vijanden geven ;
[+dus] werd mijn deel [=’sociale situatie’] tegenover mij als een leeuw in het woud :
zij [=’de situatie’] liet haar stem tegen mij klinken , daarom haat ik haar [=’de situatie’] ;

 
mijn (ander slecht) deel is het gespikkelde roofdier [=’dit lichaam !’] dat [=tegen] mij is ,
[+als] het roofdier dat haar [=’de ziel’] omsluit (!) ;                                                    [=’zie vorige zin’]
(daarom) zou u moeten komen (en) u verzamelen , (u) alle dieren van het veld ,
om [=het roofdier] te verslinden ;

 
10-11
… nu het verlángde deel : het eden-land –- dat de geesten echter ruïneerden :
ones-being-shepherds many-ones they-ruined vineyard-of·me they-trampled
portion-of·me they-gave portion-of coveted-of·me to·wilderness-of desolation
he-places·her to·desolation she-mourns on·me desolation she-is-desolate all-of
the·land that there-is-no man placing on heart
Many pastors have destroyed my vineyard, they have trodden my portion under foot,
they have made my pleasant portion a desolate wilderness. They have made it desolate,
[and being] desolate it mourneth unto me; the whole land is made desolate,
because no man layeth [it] to heart.

 • context : … now the desíred portion : the eden-land – yet being ruined by them spirits :
  … also true ;

line ,
“the many –[=evil ones] [=’spirits’] (re=ra) – (keep on) ruining – my [eden-] (..land..) ,
they (keep on) trampling – my (réal) share ,
they (keep on) making – my – desired – portion – to (be) – the desolated – wilderness :    +

 
(having been) made – desolate , she mourns – on=to me – (as) the desolate one [=’no-name’] ;
(for) the whole – [eden-] land  – (is) a desolation ,     +
that=but – there-is-no – one [=‘believers on earth’] – placing (it) – on=to – heart ;

Vele herders hebben Mijn wijngaard te gronde gericht, zij hebben Mijn land vertrapt,
Mijn begerenswaardig stuk land gemaakt tot een woeste wildernis .
Men heeft er een woestenij van gemaakt, verwoest treurt het voor Mij ,
heel het land is verwoest, omdat niemand het ter harte neemt .

“de vele boosaardigen [=’geesten’] (blijven) mijn [eden-] (..land..) ruïneren ,
zij (blijven) mijn (échte) deel vertrappen ,
zij (blijven) mijn begerenswaardig deel maken tot een desolate wildernis :     +

 
tot desolaatheid gemaakt , treurt zij [=tegen] mij (als) zij die desolaat [=’geen-naam’] is ;
(want) heel het [eden-] land is desolaat ,     +
[=maar] er-is niemand [=’gelovigen op aarde’] die het ter harte neemt ;

 
12-13
… daarom verklaren de zonen dat God met de geesten zal afrekenen :
on all-of ridges in·the·wilderness they-came ones-devastating that sword to·ieue
one-devouring from·end-of land and·unto end-of the·land there-is-no peace for·all-of
flesh they-sowed wheats and·thorns they-reaped they-travail not they-are-benefitting
and·be-ashamed-you ! from·incomes-of·you from·heat-of anger-of ieue
The spoilers are come upon all high places through the wilderness: for the sword of
the LORD shall devour from the [one] end of the land even to the [other] end of the land:
no flesh shall have peace. They have sown wheat, but shall reap thorns:
they have put themselves to pain, [but] shall not profit:
and they shall be ashamed of your revenues because of the fierce anger of the LORD.

 • context : … therefore the sons declare that God will deal with them spirits :
  … the corruptions ‘flesh’ and ‘peace’ :
  the first one is to suggest this is about ‘people’,
  the second one is impossible (spirits don’t know eden-peace) ; per context it’s ‘the land’ ;

line,
“the ones [=‘spirits’] (who) ruin – came – upon – the whole – ridge – in the wilderness ,
that=but – the sword – to=from IEUE – (will) devour (them)      +
from the (one) end of the [eden-] land – unto – the (other) end of – the land ,
(so) there-(will be)-no – one ruining (shlm=shdd)for=in the whole – (..[eden-] land..) ;

 
they [=’spirits’] sowed – wheat – and=but – they (will) reap – thorns ,        [=’an expression here’]
(for) they brought forth (things) – [+but] (will) – not – profit (from it) :
(..[=their] unjust gain..) – (..(will be) ruined..) (bsh=shdd)      +                [=’spirits know no shame’]
from=by the burning – anger [=’nostril’] of – IEUE ;

Op alle kale hoogten in de woestijn zijn verwoesters gekomen , want het zwaard van de Heer verslindt van het ene einde van het land tot het andere eind van het land .
Er is voor geen enkel vlees vrede. Zij hebben tarwe gezaaid, maar dorens geoogst .
Zij hebben zich pijn gedaan, maar hebben er geen voordeel van gehad .
Schaam u over uw opbrengsten, vanwege de brandende toorn van de Heer.

“degenen [=’geesten’] die verwoesten zijn op de hele kale hoogte in de wildernis gekomen ,
[=maar] het zwaard [=van] IEUE zal (hen) verslinden      +
van het (ene) einde van het [eden-] land tot het (andere) einde van het land ,
[+zodat] er-niemand in heel het [eden-] land zal zijn die ruïneert (shlm=shdd) ;

 
zij [=’geesten’] hebben tarwe gezaaid [=maar] zullen dorens oogsten ,                 [=’als uitdrukking’]
(want) zij hebben (dingen) voortgebracht [+maar] zullen (er) niet van profiteren :
(..[+hun] onterecht verkregen opbrengst..) (..zal geruïneerd worden..) (bsh=shdd)     +
[=door] de brandende toorn [=’nostril’] van IEUE ;                       [=’geesten kennen geen schaamte’]  

 
part III   —   deel III

 
14-15
… daarom worden de zonen weggenomen uit deze aarde :
thus he-says ieue on all-of neighbors-of·me the·evil-ones the·ones-touching
in·the·allotment which I-allotted people-of·me ishral behold·me ! plucking-up-of·them
from·on ground-of·them and house-of Judah I-shall-pluck-up from·midst-of·them
and·he-becomes after to-pluck-up-of·me them I-shall-return and·I-have-compassion-on·them
and·I-restore·them man to·allotment-of·him and·man to·land-of·him
Thus saith the LORD against all mine evil neighbours, that touch the inheritance which
I have caused my people Israel to inherit; Behold, I will pluck them out of their land,
and pluck out the house of Judah from among them. And it shall come to pass,
after that I have plucked them out I will return, and have compassion on them,
and will bring them again, every man to his heritage, and every man to his land.

 • context : … therefore the sons are picked up from this earth :
  … no ‘evil’ here ;

line ,

 • [=’the “touching (upon) the heritage” :
  it can also read “who tell about the heritage”, but we remained with ‘touching’
  because that is exact what Eve did – stárting the entire mess ;
  while this ‘touching (upon)’ will end it (and see main Introduction about this theme) ;
  line :]

“thus – says – IEUE – on=about – all – (..the sons..)     +                                                  [=’the 144,000’]
[who] (are) the ones touching (!) (upon) the heritage [=’eden-land’] ,    +
which – (is) alloted (to) – [=my] people – [eden-] Ishral :                         [=’all souls having Originals’]

 
behold me ! , [+I] (will) pick them up – from – their ground [=’this world’]  ,
[=as] – [=the sons] (bth=bn) of – [eden-] [=Ishral]      +
(who) I (will) pick up – from their [=’people’] midst ;

 
and it (will) happen (that) – after – I (will have) picked – them – up ,                          [=’from earth’]
(that) [=they] (will) return [=’deFacto’] – and I (will) have compassion on them ,
and I (will) (..restore..) – [=the sons] – to [=their] heritage ,
and=as [=the sons] – to [=their] [eden-] land ;

Zo zegt de Heer : wat betreft al Mijn slechte buren die aan Mijn eigendom komen ,
dat Ik Mijn volk Israël in erfelijk bezit gegeven heb, zie, ik ga hen uit hun land wegrukken,
en het huis van Juda ruk ik uit hun midden weg . Maar nadat ik hun weggerukt heb,
zal het gebeuren dat ik zal terugkeren en mij over hen zal ontfermen.
Ik zal hen terugbrengen, eenieder naar zijn erfelijk bezit en eenieder naar zijn land .

 • [=’zie Engels voor het ‘aanraken’ :]

“zo zegt IEUE [=over] alle (..zonen..)      +                                                                                [=’de 144,000’]
als degenen die het erfelijk bezit [=’eden-land’] aanraken (!) ,     +
dat het eigendom zal zijn van mijn mensen [eden-] Ishral :                     [=’alle zielen in hun Origineel’]

 
zie ! , [+ik] zal hen van hun grond [=’deze wereld’] wegnemen ,
[=als] [=de zonen] (bth=bn) van [eden-] [=Ishral] die ik weg zal nemen uit hun [=’mensen’] midden ;

 
en het zal gebeuren dat , nadat ik hen heb weggenomen ,                                             [=’van de aarde’]
dat zij terug zullen keren [=’deFacto’] en ik ontferming over hen zal hebben ,
en ik zal [=de zonen] (..restaureren..) tot hun erfelijk deel ,
[=als] [=de zonen] tot [=hun] [eden-] land ;

 
16-17
… omdat de zonen niét bleven vasthouden aan het ‘ik ben al gered’ :
and·he-becomes if to-learn they-are-learning ways-of people-of·me to·to-swear-of
in·name-of·me life-of ieue as·which they-taught people-of·me to·to-swear-of in·the·Baal
and·they-are-built in·midst-of people-of·me and·if not they-are-listening and·I-pluck-up
the·nation the·he to-pluck-up and·to-destroy averment-of ieue
And it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of my people,
to swear by my name, The LORD liveth; as they taught my people to swear by Baal;
then shall they be built in the midst of my people.
But if they will not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation, saith the Lord.

 • context : … because the sons did nót keep clinging to the ‘I am already saved’ :
  … see also previous chapter ;

line,
“and it (will) happen (so) ,      +
(..because..) (am=ol) – they (did) – [+nót] (lmd=la) – learn – the way of – my people ,
(namely) to=as swearing (allegiance)in=by my name ,
(saying) [+by] IEUE – the living one ,      +

 
as=like (which) my people – teach – (who) swear (allegiance) – to Baal [=’world-consciousness’] :
and=for [=they] (are) [=the sons] (bnh=bn) – in the midst of – my people ;

 
and=but (..the people..) (am=om) – (did) nót – hearken ,
[+therefore] – I (will) pluck up – these – [=people] ,
[+they] (will be) plucked up – and perish , (is) the declaration of – IEUE .

En het zal gebeuren, wanneer zij werkelijk de wegen van mijn volk zullen leren ,
zodat zij bij mijn naam zweren : zo waar de Heer leeft –
zoals zij mijn volk geleerd hebben te zweren bij de Baäl –
dan zullen zij te midden van mijn volk gebouwd worden .
Maar als zij niet willen luisteren, zal ik dat volk voorgoed wegrukken en ombrengen ,
spreekt de Heer .

“en het zal (zo) gebeuren ,      +
(..omdat..) (am=ol) zij de weg van mijn mensen [+niét] leerden ,
(namelijk) [=als] (trouw) zwerend [=aan] mijn naam ,
(zeggend) [+bij] IEUE die leeft ,
[=zoals] mijn mensen leren die (trouw) zweren aan Baäl [=’werelds-bewustzijn’] :
[=want] [=zij] zijn [=de zonen] te midden van mijn mensen ;

 
[=maar] (..de mensen..) (am=om) hebben niet geluisterd ,
[+daarom] zal ik deze mensen wegrukken ,
[+zij] zullen weggerukt worden en omkomen , is de verklaring van IEUE .

 


19.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
23.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + context

 

Jer.11: de Duisternis komt :
de Vloek die 500-BC Ishral
óns heeft nagelaten :
Esau’s samenzwering om
te knoeien in de schrift
om zo ‘Eden’ te verbergen
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer.11: de Duisternis komt :
de Vloek die 500-BC Ishral
óns heeft nagelaten :
Esau’s samenzwering om
te knoeien in de schrift
om zo ‘Eden’ te verbergen
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued of previous chapter 10 :
titled : the coming Darkness :
the 500-BC fathers have refused to LISTEN ,
causing a Curse for believers thése days :
because now prophets ‘had to be written’,
making them vulnerable for corrúption —
because Esau saw his opportunity
to mutilate any reference to ‘Eden’
inclusive the main theme ‘to return to her’ ;
+ sober consequence for many believers today..

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 10 ;
de 500-BC vaderen hebben geweigerd om te LUISTEREN ,
daarmee een Vloek veroorzakend voor gelovigen in ónze dagen :
omdat nu de woorden van de profeten moesten worden “opgeschreven”,
en die teksten dus erg gevoelig waren voor corrúptie —
omdat Esau zijn kans schoon zag om iedere verwijzing naar ‘Eden’ te mutileren ,
inclusief het meest belangrijke thema “om naar haar terug te keren” ;

 

+ de sobere consequenties voor veel gelovigen van vandaag …

 

(dit verklaart ook meteen het gedweep in veel huidige christelijke kringen met dat land :
die kringen zijn – letterlijk ! – onder invloed van Hekserij : als dezelfde Vloek)

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(meeste was goed , maar nu beter leesbaar) ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 11

1-2
vervolg : … moeilijke thema’s worden vandaag niet begrepen – vanwege een reden :
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue to·to-say-of
hear-you ! words-of the·covenant the·this and·you-speak·them to
man-of Judah and·on ones-dwelling-of Jerusalem
The word that came to Jeremiah from the LORD, saying,
Hear ye the words of this covenant, and speak unto the men of Judah,
and to the inhabitants of Jerusalem;

 • context : continued : … difficult themes aren’t understood today – for a reason :
  … many chapters are crucial –
  this is another one of them ;

line ,
“the word [in right direction] – from IEUE – which – became – to – Jeremiah ,
saying :
hear you ! – the words  (or: cóncept) [in right direction] of – this – covenant ,
and you speak them [in right direction] – to – everyone of – Judah ,     +
and on=to – the inhabitants of – Jerusalem ;                                     [=’both in 500 BC’]

(De verbreking van het verbond)
Het woord dat van van de Heer gekomen is tot Jeremia :
luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda
en tot de inwoners van Jeruzalem ,  +

“het woord [in goede richting] van IEUE dat tot Jeremia gekomen is ,
zeggend :
luister naar de woorden (of: concept) [in goede richting] van dit verbond ,
en spreek ze [in goede richting] tot iedereen in Judah ,     +
en [=tot] de inwoners van Jeruzalem ;                                         [=’beiden in 500 BC’]   

 
3-4-5
… de 500 BC vaderen moeten het verbond weer herstéllen – op straffe van een vloek :
and·you-say to·them thus he-says ieue Elohim-of ishral being-cursed the·man
who not he-is-listening words-of the·covenant the·this which I-instructed fathers-of·you
in·day-of to-bring-forth-of·me them from·land-of Egypt from·crucible-of the·iron
to·to-say-of listen-you ! in·voice-of·me and·you-do them as·all which I-shall-instruct
you and·you-become to·me for·people and·I I-shall-become to·you for·Elohim so-that
to-carry-out-of the·oath which I-swore to·fathers-of·you to·to-give-of to·them land
gushing-of milk and·honey as·the·day the·this and·I-am-answering and·I-am-saying amen ieue
And say thou unto them, Thus saith the LORD God of Israel; Cursed [be] the man that obeyeth
not the words of this covenant, Which I commanded your fathers in the day [that] I brought
them forth out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, Obey my voice, and do them,
according to all which I command you: so shall ye be my people, and I will be your God:

That I may perform the oath which I have sworn unto your fathers, to give them a land
flowing with milk and honey, as [it is] this day. Then answered I, and said, So be it, O LORD.

 • context : … the 500 BC fathers must restóre the covenant – or there will be a curse :
  … introduction of the curse ;

line ,                                           
“and you say – to them :                                                                                              [=’old-Ishral 500 BC’]
thus – says – IEUE – the deity of – [eden-] Ishral :
a curse (will be) – [=when] (mi=ki) – [=you] (will) not – hearken      +     [=’not : cursed be each…’]
the cóncept [in right direction] of – this – covenant , 
which – I commanded – your fathers        +                              [=’the Exodus-fathers befóre 500 BC’]
in the day – I brought – them – out – from the land of – Egypt ,
[+as] (out) from the – iron – furnace ; 

 
saying (to them) : listen you ! – [=to] my voice ,      +
and do – all – these (things) – which – I (have) instructed – you (to) ,
and=then you – (will) be – the people – to me , and I – (shall) be – the deity – for you ;     +

 

 • [=’line 3-5 is all about introducing the “hearken – or a CURSE will be the consequence” ;
  line below : the “your fathers” are Abraham , Jacob , etc ;
  line :]

in order that – the oath – (will be) established – which – I swore – to [=your] fathers ,
(namely) to give – the [eden-] land – flowing of – milk – and honey – to them , [=in] – that – day ;
and I [=’Jeremiah’] respond – and say : so be it , IEUE ;

En zeg tegen hen: zo zegt de Heer, de God van Israël :
vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit verbond ,
dat ik uw vaderen geboden heb op de dag dat ik hen geleid heb uit het land Egypte ,
uit de ijzeroven : luister naar mijn stem en doe deze woorden , overeenkomstig alles
wat ik u gebied. Dan zult u mij tot een volk zijn en zal ík u tot een God zijn ,
opdat ik de eed gestand doe die ik uw vaderen gezworen heb om hun een land te geven
dat overvloeit van melk en honing, zoals het heden ten dage is .
Toen antwoordde ik en zei : amen, Heer.

“en zeg tegen hen :                                                                                    [=’tegen oud-Ishral 500 BC’]
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral :                      [=’hierna : niet : vervloekt zij ieder..’]
(er) zal een vloek (zijn) [=wanneer] (mi=ki) [=u] niet zult luisteren     +
naar het concept [in goede richting] van dit verbond ,
dat ik uw vaderen geboden heb    +                                                               [=’de Exodus-vaderen’]
op de dag dat ik hen geleid heb uit het land Egypte , [+als] uit de ijzeroven ;

 

 • [=’vers 3-5 gaat geheel over de introductie van “luister – of er zal een VLOEK volgen” ;
  zin beneden : de “uw vaderen” zijn Abraham , Jacob , etc ;
  zin :]

[tegen hen) zeggend : luister [=naar] mijn stem ,      +
en doe al deze (dingen) die ik u geboden heb ,
[=dan] zult u mijn mensen zijn , en ik zal de godheid voor u zijn ;
opdat de eed gerealiseerd wordt die ik uw vaderen gezworen heb ,
(namelijk) om het [eden-] land dat overvloeit van melk en honing aan hen te geven , op die dag ,
en ik [=’Jeremia’] antwoord en zeg : zo zal het zijn , IEUE ;

 
6-7-8
.. maar oud-Ishral van 500 BC heeft gefaald – zij hebben niet geluisterd :
and·he-is-saying ieue to·me call-you ! all-of the·words the·these in·cities-of Judah
and·in·streets-of Jerusalem to·to-say-of hear-you ! words-of the·covenant the·this
and·you-do them that to-testify I-testified in·fathers-of·you in·day-of to-bring-up·me
them from·land-of Egypt and·until the·day the·this to-rise-early and·to-testify to·to-say-of
listen-you ! in·voice-of·me and·not they-listened and·not they-stretched-out ear-of·them
and·they-are-going man in·control-of heart-of·them the·evil and·I-am-bringing on·them
all-of words-of the·covenant the·this which I-instructed to·to-do-of and·not they-did
Then the LORD said unto me, Proclaim all these words in the cities of Judah, and in the streets
of Jerusalem, saying, Hear ye the words of this covenant, and do them. For I earnestly protested
unto your fathers in the day [that] I brought them up out of the land of Egypt, [even] unto this day,
rising early and protesting, saying, Obey my voice.
Yet they obeyed not, nor inclined their ear,
but walked every one in the imagination of their evil heart: therefore I will bring upon them
all the words of this covenant, which I commanded [them] to do; but they did [them] not.
‘rising early’ , H7925 shakam ‘to rise or start early’, -shekem ‘shoulder’ ; why this ? ;
context : … but old-Ishral of 500 BC has failed – for they have not listened :
line ,
and=then – IEUE – says – to me :
you (háve) called – all – these – words [in right direction] – in the cities of – Judah ,  +    [=’500 BC’]
and in the streets of – Jerusalem , saying :
hear you ! – my words (or: concept) [in right direction] of – this – covenant – and dó – them ! ;

 
that=because – [=I] surely testified – in=to [=their] [exodus-] fathers ,       +
in the day – (when) I brought – them – (out) from the land of – Egypt ,
and=until this – day , (..[+by] you rising early?..) – and=for to testify , saying  :
listen you – to my voice ! ;

 
and=but – they [=’500 BC fathers’] – (have) not – listened – and=nor inclined – their ear ,
and=for – everyone – wandered – [=after] the stubborness of – their (own) – evil – heart :
I brought – them – all – the words of – this – covenant – which – I instructed (them) – to do ,
and=but they – (have) not – done (it) ;

Toen zei de Heer tegen mij : predik al deze woorden in de steden van Juda
en op de straten van Jeruzalem: luister naar de woorden van het verbond en doe ze .
Want ik heb uw vaderen ernstig gewaarschuwd vanaf de dag dat ik hen uit het land Egypte
leidde tot op deze dag, vroeg en laat : luister naar mijn stem !
Zij hebben echter niet geluisterd en zij hebben hun oor niet geneigd, maar ze gingen door,
ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart. Daarom bracht ik over hen
al de woorden van dit verbond dat ik geboden heb te doen, maar die zij niet gedaan hebben.

“dan zegt IEUE tegen mij  :
u hébt al deze woorden geroepen in de steden van Judah ,     +                                     [=’500 BC’]
en in de straten van Jeruzalem , zeggend :
luister naar de woorden (of: concept) [in goede richting] van het verbond , en dóe ze ook ! ;

 
[=want] ik heb zeker getuigd tegenover [=hun] [exodus-] vaderen ,
op de dag dat ik hen uit het land Egypte leidde ,
[=tot op] deze dag , (..[+door] uw vroeg opstaan?..) [=om] te getuigen , zeggend :
luister naar mijn stem ! ;

 
[=maar] zij luisterden niet en neigden hun oor niet (eens) ,
[=omdat] iedereen de koppigheid van hun eigen boosaardige hart volgde :
ik bracht hen al de woorden [in goede richting] van dit verbond dat ik (hen) geboden heb te doen ,
[=maar] zij doen (het) gewoon niet ;

 
part II   —   deel II

 
9-10
… gevolg : er ontstaat ‘een samenzwering’ tegen gelovigen – in ónze dagen :
and·he-is-saying ieue to·me he-is-found conspiracy in·man-of Judah
and·in·ones-dwelling-of Jerusalem they-returned on depravities-of fathers-of·them
the·first-ones who they-refused to·to-listen-of words-of·me and·they they-went after
Elohim other-ones to·to-serve-of·them they-annulled house-of ishral and·house-of
Judah covenant-of·me which I-cut with fathers-of·them
And the LORD said unto me, A conspiracy is found among the men of Judah, and among
the inhabitants of Jerusalem. They are turned back to the iniquities of their forefathers,
which refused to hear my words; and they went after other gods to serve them: the house
of Israel and the house of Judah have broken my covenant which I made with their fathers.

 • context : … consequence : there becomes ‘a conspiracy’ against believers – in óur days :  
  … the discovered conspiracy :
  as the mutilation of prophets by Esau ;

line ,
and=then – IEUE – says – to me :
a conspiracy – (will be) discovered – in=against each of – Judah ,         [=’(believers in) this world’] 
and=as (the conspiracy) [=against] the inhabitants of – Jerusalem ;                               [=’this earth’]
(causing) them to return – on=to – the depravity of – their – [500 BC-] fore – fathers ,
who – (álso) refused– to listen (to) – my words [in right direction] :

 

 • [=’above : the “depravity of the forefathers” was “adoring the wordly consciousness”,
  the same is repeated below – and again in line 13 ;
  line :]

and=for they [=’believers today’] – [=follow] – other – deities – to=for to serve them :
[+because of] – the house – Ishral – and the house – Judah      +                       [=’both 500 BC here’]  
(who had) anulled – my covenant – which – I made – with – théir [exodus-] fathers ;

Daarop zei de Heer tegen mij :
er is een samenzwering ontdekt door de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem .
Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen ,
Die  geweigerd hebben naar mijn woorden te luisteren .
Wat hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. Het huis van Israël
en het huis van Juda hebben mijn verbond gebroken, dat ik met hun vaderen gesloten had.

“[=dan] zegt IEUE tegen mij :
er zal een samenzwering ontdekt worden tegen ieder van Judah ,    [=’(gelovigen in) deze wereld’]
[=als] (de samenzwering) [=tegen] de inwoners van Jeruzalem ;                                    [=’deze aarde’]
die hen terug (laat) keren [=naar] de ongerechtigheid van hun [500 BC-] voorvaderen ,
die (óok) weigerden om naar mijn woorden [in goede richting] te luisteren :

 

 • [=’boven : de “ongerechtigheid van de vaderen” was “aanbidden van het werelds bewustzijn”,
  hetzelfde wordt beneden herhaald – en nog eens in vers 13 ;
  zin :]

[=want] zij [=’gelovigen vandaag’] [=volgen] andere goden om die te dienen :
[+vanwege] het huis Ishral en het huis Judah      +                                                [=’beide 500 BC hier’]
die mijn verbond hadden verbroken , dat ik met hún [exodus-] vaderen gesloten had ;

 
11-12
… en die samenzwering (=de vloek) zal vreselijke gevolgen hebben :
therefore thus he-says ieue behold·me ! bringing to·them evil which not they-shall-be-able
to·to-go-forth-of from·her and·they-cry-out to·me and·not I-shall-listen to·them and·they-go
cities-of Judah and·ones-dwelling-of Jerusalem and·they-cry-out to the·Elohim whom they
ones-fuming-incense to·them and·to-save not they-shall-save to·them in·era-of evil-of·them
Therefore thus saith the LORD, Behold, I will bring evil upon them, which they shall not be able
to escape; and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them. Then shall the cities
of Judah and inhabitants of Jerusalem go, and cry unto the gods unto whom they offer incense:
but they shall not save them at all in the time of their trouble.
context : … and that conspiracy (=the curse) will have terrible consequences :
… referring to the “I am (already) saved” theme ;
line ,
“therefore – thus – says – IEUE :
behold me ! , [+I] (will) bring – evil – to=upon them ,       +             [=’upon many believers today….’]
which – they (will) – not – (be) able – (..to escape..) – from ,
and (though) they (will) cry out – to me , I (will) – not – listen – to them :

 

 • [=’below lines must be the right interpretation  —
  the theme is “believers today”, and it don’t make sense that “other gods” are intended ,
  also because “other gods” are in next section 13 , and note the juxtaposition
  (the “fuming incense” is likely the same as “veneration”) ;
  line :]

and=for – the cities of – Judah [=’this world’]      +
and the inhabitants of – Jerusalem [=’this earth’] – (will be) [=consumed] (elk=akl) ;
and=then they (will) cry out – to – the deity – whom – they fume incense – to ,      [=’likely Christ’]
and=but – they (will) certainly – not – (be) saved (-iash!)to=by [=him] ,      +
in the time of – evil upon them ;

Daarom, zo zegt de Heer: zie, ik ga over hen onheil brengen waaraan zij niet kunnen ontkomen.
Als zij dan tot mij roepen, zal ik niet naar hun luisteren . Dan zullen de steden van Juda
en de inwoners van Jeruzalem gaan roepen tot de goden aan wie zij reukoffers gebracht hebben, maar die zullen hen zeker niet kunnen verlossen in de tijd van hun onheil .

“daarom , zo zegt IEUE :
zie , ik ga onheil [=over] hen brengen ,       +                                               [=’over veel zielen vandaag …’]
waaraan zij niet zullen kunnen (..ontsnappen..) ,
en (hoewel) zij dan tot mij zullen roepen , zal ik niet naar hun luisteren :

 

 • [=’de zinnen beneden moeten de juiste interpretatie zijn —
  het thema is “gelovigen vandaag”, dus dat “andere goden” worden bedoeld lijkt sterk ,
  ook omdat “andere goden” in volgend vers 13 zijn , en merk de tegenstelling op
  (het “reukoffer” is waarschijnlijk hetzelfde als “verering”) ;
  zin :]

want de steden van Judah [=’deze wereld’]      +
en de inwoners van Jeruzalem [=’deze aarde’] zullen verteerd (elk=akl) worden ;
[=dan] zullen zij roepen tot de godheid aan wie zij reukoffers brengen ,   [=’waarschijnlijk Christus’]
[=maar] zij zullen zeker niet verlost (-iash!) worden [=door] [=hem] ,      +
in de tijd van hun onheil ;

 
13-14
… het thema herhaald , dat gaat over ónze dagen :
that number-of cities-of·you they-became Elohim-of·you Judah and·number-of
streets-of Jerusalem you-placed altars to·the·shameful-thing altars to·to-fume-incense-of
to·the·Baal and·you must-not-be you-are-praying about the·people the·this and·must-not-be
you-are-lifting-up about·them jubilation and·prayer that there-is-no·me listening
in·time-of to-call-of·them to·me about evil-of·them
For [according to] the number of thy cities were thy gods, O Judah; and [according to] the number
of the streets of Jerusalem have ye set up altars to [that] shameful thing, [even] altars to burn
incense unto Baal. Therefore pray not thou for this people, neither lift up a cry or prayer for them:
for I will not hear [them] in the time that they cry unto me for their trouble.

 • context : … repeat of the theme , which is in óur days :
  … the ‘you’ in the line ;
  tricky – though the chapter is addressed to Jeremiah ,
  the latter represents the sons in many chapters ;
  important for us is that these lines introduce néxt section ;

line ,           
that=because – [=like] the number of – [=their] cities – are – the deities of – Judah [=’this world’] ,
and [=like] the number of – streets of – Jerusalem [=’earth’] – (are) placed – the shameful – altars ,
[=as] the altars – to=for to fume incense – to Baal ;                          [=’modern-world consciousness’]

 
[=so] – (it) must not be – (that) you [=Jeremiah, we?] (are) praying – on behalf of – these – people ,
and (it) must not be – (that) you lift up – a shout – and=as the prayer – on behalf of them ,
that=for – (..I will – not – listen) – in the time – they (will) call (out) – to me       +
on behalf of – the evil upon them ;                                                                          [=’Revelation related’]

Immers, het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, Juda,
en u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van Jeruzalem ,
altaren om reukoffers te brengen aan de Baäl .
En u, bid niet voor dit volk, en hef geen geroep of gebed aan,
want ik zal niet luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot mij roepen .

“want het aantal van [=hun] goden is net zoveel als Judah [=’deze wereld’] steden heeft ,
en (er zijn) net zoveel beschamende altaren als er straten in Jeruzalem [=’deze aarde’] zijn ,
[=als] de altaren om reukoffers te brengen aan de Baäl ;               [=’moderne-wereld bewustzijn’]

 
[=dus] het moet niet zijn dat u  [=Jeremia, wij?] bidt voor deze mensen ,
en het moet niet zijn dat u roept [=als] het gebed ten behoeve van hen ,
[=want] ik zal niet luisteren in de tijd wanneer zij mij zullen aanroepen       +
vanwege het kwaad dat op hen is ;                                                             [=’Openbaring gerelateerd’]

 
part III   —   deel III

 
15-16
terug naar vandaag : … want de christenen zijn voor de samenzwering gevallen :
what ? to·darling-of·me in·house-of·me to-do-of·her the·mischief the·many-ones
and·flesh-of sanctuary they-are-passing from·on·you that evil-of·you then
you-are-being-joyous olive-tree flourishing lovely-of fruit-of shape he-called ieue
name-of·you to·sound-of declaration great he-ravages fire on·her and·they-are-smashed
branches-of·him
What hath my beloved to do in mine house, [seeing] she hath wrought lewdness with many,
and the holy flesh is passed from thee? when thou doest evil, then thou rejoicest.
The LORD called thy name, A green olive tree, fair, [and] of goodly fruit: with the noise
of a great tumult he hath kindled fire upon it, and the branches of it are broken.
‘lewdness’ , H4209 mezimm-ah ‘intent, purpose, plan [in Jer.3x, positive]’ ;
zamam ‘to purpose’, positive in Jer. ; only negative when combined with ‘evil’ ;
‘rejoice’ , H5937 alaz ‘to triumph, exult, jubilant’, negative colour in Jer. ;
‘tumult’ , H1999 hamullah ‘tumult 2x , corrupt (?) for ‘declaration’ in interl. ;
‘kindle’ , H3341 yatsath ‘to kindle’, often in Jer. ; why extention of ‘olive tree’..? ;
context : back to today : … because the christians fell for the conspiracy :
line ,

 • [=’after previous line the theme is now “the type prayers of believers today” ;
  first line is important –
  because the “wróng concept has been passed on to them (from the past)” ;
  line :]

“[=because] (me=ki) – (..the people..) [=’believers now’] – do (according to) – an evil (rb=ra) – plan ,
and=as – [+nót] – the right – (..concept..) (bshr=drb) – (which) passed on – from=to [=them] :
[=therefore] (ki=kn)(now) they (are) the jubilating ones [‘negative’] ,     +
(but) [+because of] the evil – (..plan..) (az=mzmm) ;
———————–                                                                                             [below line 16 : restored?]
[+for] [=they] [=’believers now’] – call – [=their] name :                             [=’they call themselves’]
(the ones of) the flourishing – olivetree [=’or: ‘vine’ = Christ?’] – (having) lovely – shaped – fruit ;

 • [=’above line :
  not 100% sure what “an olivetree” is doing here ;
  it *may* point to the theme “you will recognize them by their fruits” (Mt. 7) ,
  showing here “that these people are christians” ;
  below : seems the most palpable version – as if “invóking the evil (Baal-) realm”:]

 
[+but] to=by the voices of – the great – multitude [=’of believers’]    +
the fire – (will be) kindled – on=upon – them ,
and=as – it’s branches – (which will be) broken [=’by Evil’] ;       +

Wat heeft Mijn beminde in Mijn huis te doen, terwijl zij de schanddaad met velen doet,
en het offervlees van het heiligdom van u zal wijken ?
Ja, wanneer u kwaad doet, dan springt u op van vreugde .
Een bladerrijke olijfboom, met welgevormde vruchten, had de Heer u als naam gegeven.
Maar nu heeft hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken,
zodat zijn takken gebroken zijn .

 • [=’na vorige zin is het thema nu “het soort gebeden van gelovigen vandaag”;
  eerste zin is belangrijk –
  het “verkéerde concept is aan hen overgeleverd (uit het verleden)” ;
  zin :]

“[=omdat] (me=ki) (..de mensen..) [=’gelovigen nú’] doen (volgens) een boosaardig (rb=ra) plan ,
[=als] [+niét] het juiste (..concept [goede richting]..) (bshr=drb) dat [=aan] [=hen] is overgeleverd :
[=daarom] (ki=kn) zijn zij (nu) degenen die opgetogen zijn [=’negatief’] ,    +
(maar) [+vanwege] het boosaardige (..plan..) (az=mzmm) ;
———————                                                                                     [zin 16 beneden : gerestaureerd?]
[+want] [=zij] [=’gelovigen nu’] – noemen – [=hun] naam :                                 [=’noemen zichzelf’]
(degenen van) de bloeiende olijfboom [=’wijnstok = Christus?’] die mooi gevormde vruchten heeft ;

 • [=’zin boven :
  niet 100% zeker wat “een olijfboom” hier te zoeken heeft ;
  het *kan* slaan op het thema “aan de vruchten zult u hen herkennen” (Mt. 7) ,
  hier zoveel zeggend “dat deze mensen christenen zijn” ;
  zin beneden : lijkt erg op “het óproepen van de kwade (Baal-) dimensie” :]

 
[+maar] [=door] de stem van de grote massa [=’van gelovigen’]     +
zal het vuur worden ontstoken [=over] hen ,                            [=’vergelijk het adoreren van Baal’]
en (haar?) takken zullen worden gebroken [=’door Kwaad , als de matrix’] ;

 
17
… de réden van die vloek (=samenzwering) is vanwege de 500 BC vaderen : 
and·ieue-of hosts the·one-planting you he-spoke on·you evil in·due-to evil-of
house-of ishral and·house-of Judah which they-did for·them to·to-provoke-to-vexation-of·me
to·to-fume-incense-of to·the·Baal
For the LORD of hosts, that planted thee, hath pronounced evil against thee, for the evil of
the house of Israel and of the house of Judah, which they have done against themselves to
provoke me to anger in offering incense unto Baal.
‘planted’ , H5193 nata ‘to plant’ ; =8362 shathal ‘re-plant’ ; nata looks like -nsha ‘give’ ;
‘for’ , H1588 galal ‘on behalf of, due to [passive]’ ;  [not the same as – bod earlier] ;
context : … the réason for that curse (=conspiracy) is because of the 500 BC fathers :
line ,

 • [=’the nature of the curse (=conspiracy) is ,
  that old-Ishral rejected God’s voice  — given through the prophets ,
  so prophecy had to be WRITTEN down : and therefore was vulnerable for corrúption :
  line :]

and=for – [+not] – IEUE of – hosts – (gave) (nta=nsha) [+her] [=’present concept’] [+to them] ;
[+but] the concept [in right direction] – (..became..) (auth=eie) – the evil one – on=for [=them] :

 
because of – the evil of – the house – Ishral – and the house Judah ,      +          [=’both 500 BC’] 
which – they did – for=against [=them] [=’believers nów’]
to=by to provoke me to anger – to=in fuming incense – to Baal [=’matrix-consciousness’] ;      +  

Want de Heer van de legermachten, die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken –
vanwege het kwaad dat het huis van Israël en het huis van Juda met elkaar bedreven hebben,
door mij tot toorn te verwekken door reukoffers te brengen aan de Baäl .

 • [=’de natuur van de vloek (=samenzwering) is ,
  dat oud-Ishral God’s stem verwierp – gegeven door de profeten ,
  daarom moest profetie worden (op-) GESCHREVEN : en was daarom kwetsbaar voor corrúptie ;
  zin :]

“[=want] [+niet] IEUE van de legermachten gaf (nta=nsha) [+haar] [=’huidig concept’] [+aan hen] ;
[+maar] het concept [in goede richting] (..werd..) (auth=eie) de boosaardige [=voor] [=hen] :

 
vanwege het kwaad van het huis Ishral en het huis Judah ,      +          [=’beide 500 BC’]  
dat zij [=tegen] [=hen] [=’gelovigen nu’] gedaan hebben ,  
[=door] mij tot woede uit te dagen [=vanwege] het brengen van reukoffers aan Baal ;    +    

 
18-19-20
… hun plan : profeten zo te corrumperen dat gelovigen niet meer aan eden zullen denken :
ִand·ieue he-informed·me and·I-am-knowing then he-showed·me actions-of·them
and·I as·he-lamb domestic-animal he-is-being-fetched to·to-slaughter-of and·not I-knew
that on·me they-devised devisings we-shall-ruin tree in·bread-of·him and·we-shall-cut-off·him
from·land-of living-ones and·name-of·him not he-shall-be-remembered further ieue-of hosts
one-judging-of righteousness one-testing kidneys and·heart I-shall-see vengeance-of·you
from·them that to·you I-revealed contention-of·me
And the LORD hath given me knowledge [of it], and I know [it]: then thou shewedst me
their doings. But I [was] like a lamb [or] an ox [that] is brought to the slaughter; and I knew not
that they had devised devices against me, [saying], Let us destroy the tree with the fruit thereof,
and let us cut him off from the land of the living, that his name may be no more remembered.
But, O LORD of hosts, that judgest righteously, that triest the reins and the heart,
let me see thy vengeance on them: for unto thee have I revealed my cause

 • context : .. their plan : to corrupt prophets so much that believers won’t think of eden anymore :
  … the “not be discovered” :
  interesting how their dimension miscalculated twice :
  first with Christ (they never expected he would become human) , now here ;

line ,

 • [=’we used the term “Canaan” for “those who scheme plans” ;
  as general term for all those who seek to injure and destroy believers ;
  line :]

and=for [=they] [=’500 BC fathers’] – (did) [+not] – (wánt to) know [+me] ;
and the ones (who) devise – (..plans..) (az=mzmm)    +                                       [=’Canaan’]
saw – [=their] [=’500 BC fathers’] deeds ;     

 
and=then (..they [=’Canaan’] said..) (ani=amr) :
they [=’believers nów’] – (will be) as=like – the tame – sheeple – led – to the slaughter ,
and=for – they [=’believers now’] – (will) not – know [=’nor understand’]     +
that – [=we] (have) devised – a plan – [=against] [=them] :

 

 • [=’below : the goal of the plan :    (=conspiracy)
  as “to make believers forget about Eden – by corrupting the prophets”,
  which is (in last line) “the controversy” as “the return to eden” —
  line :]

we (will) destroy [+them] – [+by] [+our] (..battle..) (lchm=lchm) – (..plan..) ,
and=for we (will have) cut – [=them] – óff – from the [eden-] land of – the living ones [=’eden-life’] ,
and=when – they (will) – not – remémber – [=her] [=eden’s] name – anymore :      +

 
and=for IEUE of – hosts – (will be) judging [+them] – the right way ,
[+as] the one examining – [=their] kidneys [=’subconciousness’] – and heart [=’aware intentions’] ;
[=they] (will) see – [=his] vengeance – from=upon them [=’believers’] ,
that=because – [=his] [=IEUE’s] controversy – (will) [+not] – (be) discóvered – to=by [=them] ;

De Heer heeft het mij doen weten en toen wist ik het, toen u mij hun daden hebt doen zien.
Ik was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid ,
want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten , door te zeggen :
laten wij de boom met zijn vrucht [letterlijk: zijn brood] te gronde richten ,
laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt.
Maar, Heer van de legermachten, rechtvaardige rechter, u die de nieren en het hart beproeft,
laat mij uw wraak aan hen zien, want aan u heb ik mijn rechtszaak bekendgemaakt.

 • [=’we gebruiken de term “Canaan” voor “zij die plannen ontwerpen”,
  als algemene term voor al degenen die gelovigen kwaad willen doen – en vernietigen ;
  zin :]

“[=want] [=zij] [=’500 BC vaderen’] (wílden) [+mij] [+niet] kennen ,
en degenen die (..plannen..) (az=mzmm) ontwerpen       +                           [=’Canaan’]
zagen [=hun] [=’500 BC vaderen’] daden ;

 
[=toen] (..zeiden..) (ani=amr) zij [=’Canaan’] :
zij [=’gelovigen nu’] zullen [=als] makke schapen ter slachting worden geleid ,
[=want] zij [=’gelovigen nu’] zullen niet weten [=’noch begrijpen’]     +
dat [=wij] een plan [=tegen] [=hen] bedacht hebben :

 

 • [=’beneden : het doel van het plan :      (=samenzwering)
  als “de gelovigen laten vergeten over Eden – door de profeten te corrumperen” ,
  wat in laatste zin “de rechtszaak (van God)” is : als “de terugkeer naar eden” ;
  zin :]

wij zullen [+hen] te gronde richten [+door] [+ons] (..oorlogs..) (lchm=lchm) (..plan..) :
wij zullen [=hen] afgesneden hebben van het [eden-] land van de levenden [=’eden-leven’] ,
[=wanneer] zij zich [=haar] [=eden’s] naam niet meer zullen herínneren :      +

 
[=want] IEUE van de legermachten zal [=hen] op de juiste manier oordelen ,
[+als] degene die [=hun] nieren [=’onbewuste’] en hart [=’wakend bewustzijn’] beproeft ;
[=zij] zullen [=zijn] wraak op [=hen] [=’gelovigen nu’] meemaken ,
[=omdat] [=zijn] [=IEUE’s] rechtszaak [+niet] door [=hen] ontdékt zal worden ;

 
part IV   —   deel IV

 
21-22-23
… daarom : het oordeel aangezegd aan die groep die knoeide in de schrift :
therefore thus he-says ieue on mortals-of Anathoth the·ones-seeking soul-of·you
to·to-say-of not you-shall-prophesy in·name-of ieue and·not you-shall-die in·hand-of·us
therefore thus he-says ieue-of hosts behold·me ! checking on·them the·choice-youths
they-shall-die in·the·sword sons-of·them and·daughters-of·them they-shall-die
in·the·famine and·remnant not she-shall-become to·them that I-shall-bring evil
to mortals-of Anathoth year-of visitation-of·them
Therefore thus saith the LORD of the men of Anathoth, that seek thy life, saying,
Prophesy not in the name of the LORD, that thou die not by our hand: Therefore thus
saith the LORD of hosts, Behold, I will punish them: the young men shall die by the sword;
their sons and their daughters shall die by famine: And there shall be no remnant of them:
for I will bring evil upon the men of Anathoth, [even] the year of their visitation.
‘amathoth’ , H6068 anathoth ; [linked to Anat ; plural of Anath] ; no other root,
neither in 500 cluster ; Thoth can be spotted but is perhaps a stretch ;
Akk. antu ‘ear of barley’ ; ennittu ‘punishment’ ; unîtu ‘a stone’ ; unûtu ‘tool, implement’ ;
2) goddess Anat : imported in Egypt but semitic ; the ‘wading through blood’ as warrior
is virtually the same attribute as egyptian Sekhmet [female war lion] ;
origin is Ugaritic [Canaanite] , related to Baal [see chapter] ;
3) Jer. 23 is about Anathoth ; same context ‘dont prophecy’; for 17 silvers Jeremiah
bought the field but reason is a bit unclear ; Anathoth was Jeremiah’s hometown ;

 • context : … therefore : judgment announced to that group having tampered with scripture :
  … Anathoth :
  unverifiable , but the context is ‘Canaan’ ;
  2) the “type men”, as (-ansh) difficult colour but Negative ;

line ,
“therefore , thus – says – IEUE – on=about – the type men of – Anathoth [=’read : Canaan’] ,
[+as] the ones (who) seek [=‘to destroy’] – [=their] [=’believers now’] adm-soul ;
(who) say :
[=they] [=’whatever believer’] (must) – not – (go) prophecy – in the name of – IEUE ,    +
and=so (that) – [=they] (will) die – in=by [=their] (own) hands [=’doing’] ;

 • [=’line above :
  showing that anyone agreeing with what the prophets really said ‘is prophecying’ (!) ,
  as juxtaposed to “the voice of the multitude” in line 16 :]

 
therefore , thus – says – IEUE of – hosts :
behold me ! , [+I] (will be) visiting [=’to judge’] – upon them [=‘Canaan’] ;
[=their] choice young men – (will) die – in=by the sword ,
[+and] their sons – and daughters – (shall) die – in=by famine ;

 
and=for (there will be) – no – one remaining – to=of them ,      +
that=when – I (will) bring – evil – to=upon – the type men of – Anathoth [=’read: Canaan’] ,  
(in) the year – they (will be) visited [=‘for to be judged’] .

Daarom, zo zegt de Heer over de mannen van Anathoth die u naar het leven staan
en zeggen: profeteer niet in de naam van de Heer, opdat u niet door onze hand sterft .
Daarom, zo zegt de Heer van de legermachten : zie, ik ga hen straffen :
de jongemannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en dochters
zullen sterven van de honger. Er zal geen overblijfsel van hun zijn, want ik zal onheil brengen
over de mannen van Anathoth in het jaar van de vergelding aan hen .

“daarom , zo zegt IEUE [=over] het type mannen van Anathoth [=’lees : Canaan’] ,
[+als] degenen die [=hun] [=’gelovigen nú’] adm-ziel zoeken [=’om te ruïneren’] ;
(die) zeggen :
[=zij] [=’welke gelovige dan ook’] moeten niet (gaan) profeteren in de naam van IEUE ,     +
[=opdat] [=zij] [=door] [=hun] (eigen) hand [=’actie’] zullen sterven ;        

 • [=’zin boven :
  toont dat iedereen die accepteert wat de profeten echt zeiden ‘aan het profeteren is’ (!) ,
  als tegengesteld aan “de stem van de massa” in vers 16 :]

 
daarom , zo zegt IEUE van de legermachten :
zie ! , [+ik] zal hen [=’Canaan’] bezoeken [=’om te oordelen’] ;
[=hun] jonge mannen zullen sterven door het zwaard ,
en [=hun] zonen en dochters zullen sterven van de honger ;
[=want] (er) zal niemand van hen overblijven ,      +
[=wanneer] ik zal onheil brengen over het type mannen van Anathoth [=’lees: Canaan’] ,
in het jaar (wanneer) zij bezocht [=’als oordeel’] zullen worden .
  

 


16.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
21.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + context

Jer.10: de Duisternis komt :
de gruwel der verwoesting
is ‘de wereldboom’
zichtbaar in de Ruimte ;
door Adam ontworpen
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer.10: de Duisternis komt :
de gruwel der verwoesting
is ‘de wereldboom’
zichtbaar in de Ruimte ;
door Adam ontworpen
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 9 :
titled : the coming Darkness :
the ‘abomination of desolation’ (Mk.13)
as ‘the worldtree’ being visible in space ,
but the sons is told ‘not to fear that sign’;
chapter shows how it’s been made by Adam ;
then sons is said ‘to renounce Adam’ (see 9)
then he will be killed (by spirits) in an ambush
(the carcass and eagles theme of Mt.24) ;
note how Adam + matrix is juxtaposed
against the 144,000 sons + eden-land;

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;
had several heavy corrupted sections

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 9 :
de “gruwel der verwoesting” is geen “antichrist die in een tempel gaat zitten” ,
maar een construct genaamd ‘de wereldboom’ die gezien zal worden in de Ruimte ;
tegen de 144,000 wordt gezegd ‘niet bang te zijn wanneer hij verschijnt’ (sic) ,
en om tegen Adam (die dat gemaakt heeft) te zeggen dat hij onttroond is —

 

dan volgt het “waar het dode lichaam is , zijn de arenden” thema van Mattheus 24 ;
…. merk op hoe Adam + matrix gesteld wordt tegenover de 144,000 zonen + eden-land ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(meeste was goed , maar nu beter leesbaar) ;
verschillende secties waren zwaar gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 10

1-2
vervolg : … na ‘deze aarde’, nu ‘ons zonnestelsel’ :
hear-you ! the·word which he-speaks ieue on·you house-of ishral thus he-says ieue
to way-of the·nations must-not-be you-are-learning and·from·signs-of the·heavens
must-not-be you-are-being-dismayed that they-are-being-dismayed the·nations from·them
Hear ye the word which the LORD speaketh unto you, O house of Israel: Thus saith the LORD,
Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven;
for the heathen are dismayed at them.
context : continued : … after ‘deze aarde’, now ‘our solarsystem’ :
… important chapter ;
line ,

 • [=’it is ofcourse trúe that the 144,000 “must not learn other ways”,
  but that is a superfluous statement – and not the inténtion here ;
  you’ll see how next 3-5 was also corrupted : hence this version here ,
  and note how it fits in with the Mark 13 theme :]
  line :]

“hear you ! – the word (or: concept) [in right direction] of – IEUE ,
which – IEUE – speaks [in right direction] – to you , (you) house – Ishral ;            [=’the 144,000’]
thus – says – IEUE – says :
you (must) learn – about – the way of – the nations [=’of spirits’] ,
and=for – (it) must not be – (that) you (would be) confused – [=about] the sign – in space ,
that=because – [=the people] [=’adm-souls on earth’] – (will be) confused – [=about] [=it] ;

(De Heer en de afgoden)
Hoor het woord dat de Heer tot u spreekt, huis van Israël .
Zo zegt de Heer : u mag de weg van de heidenvolken niet aanleren ,
en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel,
omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen.

 • [=’het is natuurlijk wáar dat de 144,000 “geen andere wegen moeten leren”,
  maar da’s een overbodig statement , en is niet de inténtie hier ;
  zie hoe 3-5 ook gecorrumpeerd zijn : vandaar deze versie hier ,
  en merk op hoe het past bij het thema van Markus 13 ;
  zin :]

“hoor het woord (of: het concept) [in goede richting] van IEUE ,
dat IEUE tot u spreekt [in goede richting] , (u) huis Ishral ;            [=’144,000’]
zo zegt IEUE :
u moet over de weg van de naties [=’van geesten’] leren ,
want het moet niet zijn dat u ontstelt zult worden [=over] het teken ‘in de Ruimte’,
omdat [=de mensen] [=’adm-zielen op aarde’] daarover ontsteld zullen zijn ;

 
3-4-5
… thema : de matrix ‘wereld-boom’ als “de gruwel der verwoesting (van eden)” :
that statutes-of the·peoples vanity he that tree from·wildwood he-cuts-down·him
deed-of hands-of artificer in·the·adze in·silver and·in·gold he-is-making-lovely·him
in·nails and·in·the·picks they-are-fastening·them and·not he-shall-quaver as·palm-tree-of
stiff-shell they and·not they-are-speaking to-carry they-are-being-carried that not
they-are-marching must-not-be you-are-fearing from·them that not they-are-doing-evil
and·moreover to-do-good there-is-no with·them
For the customs of the people [are] vain: for [one] cutteth a tree out of the forest, the work
of the hands of the workman, with the axe. They deck it with silver and with gold; they fasten
it with nails and with hammers, that it move not. They [are] upright as the palm tree,
but speak not: they must needs be borne, because they cannot go. Be not afraid of them;
for they cannot do evil, neither also [is it] in them to do good.

 • ‘customs’ , H2708 chuqq-ah ‘statutes, customs, ordinance’, choq , similar but also as
  ‘portion, condition’ , colour as “way of living” ;

‘cutteth’ , H3772 karath ‘to chop, to cut off, to cut [a covenant]’, kauth-ah ‘beam [of cedar]’;

‘axe’, H4621 maatsad ‘tongue [for coals’ Is.44 , 1x ; otsem ‘strong’ ? Tyre ? ;
‘deck’, H3302 yaphah ‘(make) beautiful’ 7x ;
‘nails’, H4548 mismer/masmerah ‘nails’ ;
‘hammer’, H4717 maqqebeth ‘hammer’ 2x ,corrupt in Is. 44 ;
‘fasten’, H2388 chazaq ‘strengthen [in many forms]’ ;
‘move’, H6328 puq ‘totter’ 1x ;

 • ‘tree’ , H8560 thomer ‘palm tree’ 1x , -thamar ‘palm tree’ ;
 • ‘upright’ , H4749 miqshah ‘hammered work, beaten work’ ;
  miqsheh ‘[hair] covering’ ; 7185 qash-ah ‘severe, fierce’
  [see interl. ‘stiff’] ; qashah ‘jug, jar’ ; ‘cucumber field’ ;
 • ‘go’ , H6805 tsaad ‘to step, to march’, 1x in proph. [habakuk] ;
  corruption ; tsaad ‘pace, step’ ; tsad ‘[dimensional] side’ ;

universe as torus model
(wiki)
 • context : … theme : the matrix ‘world-tree’ as “the abomination of desolation (of eden)” :
  … Mark 13 :
 • but ‘when you will SEE the abomination’ :
  … “when you will see the abomination of desolation
  (having been declared by Daniel the prophet) , standing where it must not” (Greek) ,
  + “then the ones in Judea let be fleeing into the mountains” ,
  which must be “from out the world to mount tsiun” – namely the 144,000 ;
  … implying that we will see that thing , too …
 • the ‘tree’ as the core of the torus :
  … as the vortex within the torus (see to right) ;
  say , if Mystery-Babylon and her land is in the centre of the torus ,
  and this earth aside of the vortex , then the vortex can be seen from here ;
  see hR introduction how petroglyphs from 7500 BC tried to depict it ,
  since it appeared in the sky after Noah’s deluge ;

line , [3-4-5 : was totally corrupted]

 • [=’after previous verse , now the theme is “some construct in the solarplane”,
  but Esau tried to make the theme into “wooden idols which are carried around”;
  line :]

“[=because] – the practice of – the other type people [=’spirits’] – (is) vanity [=’vapour’] ,
[=as] (ki=k) – (..the evil..) (yar=ra)[world-] tree :

 
[+for] the [cedar-] beam – in=at (..their [dimensional-matrix-] side..) (matsd=tsad) +
(is) the work of – the hands of – the craftsman [=Adam ; see later on] ;

 • [=’above lines :
  so far so good ; the (-tsad) ‘dimensional side’ is used (but corrupted) twice in 3-5 ,
  and will again return at the end in line 23 ; the ‘cut’ (-krth) is not ‘hew down (a tree)’ :]

———————
(..the palmtree..) (msmr=thmer) – (..collects..) (yph=asph)[eden-] silver – and gold ,
and=as (..the practice..) (mqq=shqq) – [+for] to strengthen them [=’matrix’] – (………..) – (………..) ;

 
they=he (is) – the fierce – palm tree ,              [=’the entire world-tree’]
and=but – he (is) – nót – the (right) [eden-] concept [in right direction] ,
[+for] (..the fierce one?..) (nshe=mqshe) – (was) erected +
[=into] – (..their [dimensional-] side..) (tsaad=tsad) ;

 • [=’above lines :
  in next lines 8-9 will be “silver and gold [as eden-aspects] are brought” ,
  so the ‘collecting’ is a possibility here ;
  below line : interesting option : after explaining the tree , here is repeated
  what previous line 2 said “so you will nót be confused”,
  and compare how closingline 25 + Mark 13 support the interpretation here :]

———————
(it) must not be – (that) you fear – from=for [=him] – that=when – (..you (will) see him?..) (ra=ira) ,
and=for indeed – (..he will be?..) (ain=eie) – (..the abomination?..) (tub=thueb) – (…………) ;

Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig :
het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl.
Met zilver en goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast,
zodat het niet kan wiebelen . Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld,
want spreken kunnen ze niet .
Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten .
Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen,
maar ook goeddoen is er niet bij .

 • [=’na voorgaande zinnen zijn we nu bij het thema ‘een construct in het zonnestelsel’ ,
  maar Esau probeerde hier “houten goden die gedragen worden” van te maken ;
  zin :

“[=omdat] de manier van de andere type mensen [=’geesten’] ijdel [=’damp’] is ,
[=als] (ki=k) (..de boosaardige..) (yar=ra) [wereld-] boom :

[+want] de [ceder-] balk in (..hun [dimensionele-matrix-] zijde..) (matsd=tsad) +
is het werk van de handen van de vakman [=Adam, zie verderop] ;

 • [=’zinnen boven :
  nog steeds goed ; het (-tsad) ‘zijde’ wordt 2 x gebruikt (en gecorrumpeerd) in 3-5 ,
  en komt terug in zin 23 ; het (-krth) is niet ‘(een boom) omhakken’ :]

———————
(..de palmboom…) (msmr=thmr) (..verzamelt..) (yph=asph) [eden-] zilver en goud ,
[=als] (..de manier..) (mqq=shqq) [+om] hen [=’matrix’] te versterken – (………..) – (……….) ;

 
[=hij] is de onwrikbare palmboom ,
[=maar] hij is niét het (juiste) [eden-] concept [in goede richting] ,
[+want] (..hij die onwrikbaar is?..) (nshe=mqshe) was opgericht +
voor (..hun [dimensionele-[ zijde) (tsaad=tsad) ;
[3-4-5 : was totaal corrupt]

 • [=’zinnen boven :
  in volgende zinnen 8-9 zal “zilver en goud [als eden-aspecten] gebracht worden ,
  dus het ‘verzamelen’ is een mogelijkheid hier ;
  zin beneden : interessante optie : na de beschrijving van de boom wordt hier herhaald
  wat zin 2 al zei “zodat u niet onsteld bent”; vergelijk hoe slotzin 25 + Markus 13
  de interpretatie hier ondersteunen :]

———————
het moet niet zijn dat u bang [=voor] [=hem] bent [=wanneer] (..u hem zult zien?..) (ra=ira) ,
[=want] inderdaad (..zal hij?..) (ain=eie) (..de gruwel?..) (tub=thueb) (zijn) – (………..) ;

part II — deel II

 
6-7
… eerst een tegenstelling (als introductie) :
from·there-is-no like·you ieue great you and·great name-of·you in·mastery who ? not
he-shall-fear·you king-of the·nations that to·you she-is-comely that in·all-of wise-ones-of
the·nations and·in·all-of kingdom-of·them from·there-is-no like·you
Forasmuch as [there is] none like unto thee, O LORD; thou [art] great, and thy name [is] great in
might. Who would not fear thee, O King of nations? for to thee doth it appertain: forasmuch as
among all the wise [men] of the nations, and in all their kingdoms, [there is] none like unto thee.

‘appertain’ , H2969 yaah ‘to pertain to, to befit’ 1x , no root ;

 • context : … first a juxtaposition (as introduction) :
  … we suppose it wrote ‘deity’ ;

line ,
“there-is-none – alike you , IEUE ,
you – (are) great – and – your name – is great – in might ;                               [=’in skillfulness’]
who – (shall) not – fear you  – (..the deity of..) – (..[eden-] Ishral..) ? ,     +
that=for – she [=’the fear’] (..pertains?..) – to you ;
that=because – there-is-none – alike you ,    +
in=among all – [=théir] wise ones of – the [matrix-] nations [=’of spirits’] ,     +
and=as in all – their kingdoms ;

Niemand, Heer, is u gelijk, groot bent u en groot is uw naam in sterkte .
Wie zou u niet vrezen, koning van de heidenvolken ? Want dat komt u toe .
Immers, onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand u gelijk.

“er-is-niemand zoals u , IEUE ,
groot bent u en groot is uw naam in macht ;                                                  [=’in vakmanschap’]         
wie zou u (..de godheid..) – van (..[eden-] Ishral..) niet vrezen ? ,      +
want zij [=’de vrees’] (..komt u toe?..) ;
[=omdat] er-niemand zoals u ,      +
[=onder] al [=hún] wijzen van de [matrix-] naties [=’van geesten’] ,    +
[=als] in al hun koninkrijken ;

 
8-9
… na de vorige verklaring verschijnt nu “een brute vakman” :
and·in·one they-are-being-brutish and·they-are-being-stupid admonition-of
vanities wood he silver being-stamped from·Tarshish he-is-being-brought and·gold
from·Uphaz deed-of artificer and·hands-of one-refing amethyst and·purple
clothing-of·them deed-of wise-ones all-of·them
But they are altogether brutish and foolish: the stock [is] a doctrine of vanities.
Silver spread into plates is brought from Tarshish, and gold from Uphaz,
the work of the workman, and of the hands of the founder:
blue and purple [is] their clothing: they [are] all the work of cunning [men].

 • ‘brutish’ , H1197 ba’ar ‘to burn, to kindle, to consume’;
  [3x here] as ‘brutish, dull-hearted’ ; possible ;                    
 • ‘stupid’ , H3688 kasal ‘foolish’ 1x , but is -nbl ; kesil ‘fool’,  
  kesel ‘loins’,  [kisse ‘throne’, many] ;
 • ‘doctrine’ , H4148 musar ‘chastisement, instruction’ ,  
  yasar , similar ; yet -moser ‘bond, fetter’ used in Jer. ,
  at end of chapter – yasar = musar , as corruption ; 
 • ‘vanities’, H1892 ‘vapour, (breath), vanity’ ; will return ;

rpt
X
book of gates X
the chain fettering ÂPEP (Eden) ,
 • context : … after previous declaration now ‘a brutish craftsman’ appears :
  … only here ;
 • the stem of the tree as chain :
  … just like the treestem brings water to his leaves ,
  here (see to right) it is shown as ‘a chain or fetter’ :
  (in the other depiction) a long chain is around the neck                    
  of the serpent ÂPEP (Eden) , and next to the chain                    
  is written “the Tuat (=underworld) – [by] he – to revolve ,         
  [so] he (=underworld) – becomes the beauty”                               
  (because only their reality ‘revolves’ – Eden’s doesn’t ) ;         
  while in the text the chain is called “the ÁNTT-fetter
  ÁNTT is “the valley below Mystery-Babylon”
  (just below the red cube in diagram) ;
  in prophets “the crown of Ephraim is in the valley”,
  where theat crown represents “the dimensional centre”;
  while the nature of this chain is called ÂR UA ,
  “the watercourse to ascend”,

book of Gates X ,
the hand (Damascus) holding
the chain (the Nile) coming
from Eden + the change of
the cardinal points , see line 13
(sacredtexts com)
 • the same as “the river which the dragon made” in Ezekiel (aka the Nile) ;
  depiction to right :
  … the cord enters from the leftside , then is held by a hand , (in the second depiction)
  said “to become [matrix-] stability – [by] the hand – [of] adam-within , [in order for]
  the evil – [eden-] word – [for] thou – hail [as matrix]” ;
  so the hand is Damascus , the temple-foundation now in their north (where Adam is) ,
  and the chain (=river) runs towards there – compare these lines 8-9 ;
  while “the evil [eden] word” are ‘dimensional particles’ for lack of better description ;
  … the depicted ‘four serpents’ are “contents of the river”, as “eden’s cardinal-points”,
  (and see line 13 of this chapter) ,
  called the UAMMT-serpents , the same UA as the concept ‘watercourse’ —
  each of the four sons of Horus holds a serpent at the head , meaning “they connect”,
  but the same time rule – because of the sceptre they hold ;
  the four sons represent “the matrix-cardinal points”, made from the eden ones
  (cardinal points are also the attribute of the 144,000) , and the fifth figure is GEB ,
  the Chaldea-land where Mystery-Babylon sits upon ; while the figure in right corner
  is KHENTT ÁMENT , KHENTT is the same as ‘Hamath’ in prophets , added here “of the West”;

line,
and=but [=by] – the one [=Adam] – (who is) brutish – (is) their foolishness ,
[+as] he – the tree [=’worldtree’] – (being) the fetter [=’chain’] of – vapour [=‘see line 13’] ;

   
silver – overlay – (is) brought – from Tharshish – and gold – from Uphaz  ,     +
(being) the work of – the craftsman [=Adam] ;                                   

 • [=’above :
  silver and gold are ‘eden aspects’ ; Tharshish we don’t know yet , but it may be
  the sáme as Uphaz (misspelling of ophir) , containing root (-aph) ‘nostril’ ,’anger’,
  as eden’s dimensional-centre which fell down (Isaiah 44) ;
  below : the ‘blue and purple’ are ‘of their atmosphere’ (see red cube in diagram) ,
  in Ezekiel ‘as the colours of Tyre’ (Mystery-Babylon) ; and compare how Plato
  described ‘how the colours there are much more beautiful than any on earth’ :]

 
[+and] and=by the hands of – the one [=Adam] refining       +
(are) the blue – and red-purple – [+as] their [dimensional-] covering ;        [=’atmosphere’]               
all of these – (are) the work of – the wise one [=Adam] ;

In éen ding zijn zij toch dom en dwaas: onderwijs in onzinnigheid, hout is het !
Geplet zilver wordt uit Tarsis gebracht en goud uit Ufaz ;
werk van een vakman, en van de handen van een edelsmid
– blauwpurper en roodpurper is hun gewaad –
alles is het werk van kundige mensen .

 • [=’zie Engels :]

“[=maar] [=door] die ene [=Adam] die bruut is , is hun dwaasheid ,
[+als] hij de boom [=’wereldboom’] die de ketting [=’band’] van damp is [=’zie zin 13’] ;

 
zilver voor bedekking wordt uit Tharshish gebracht , en goud van Uphaz ,      +
wat het werk is van de vakman [=Adam] ;
[+en] [=door] de handen van de smelter [=Adam]     +
zijn het blauw- en roodpurper [+als] hun [dimensionele-] bedekking ;   [=’atmosfeer’]
alles is het werk van hij die wijs is [=Adam] ;

 
10-11
… Adamis ‘de godheid’ die het land en de hemel in het noorden maakte :
and·ieue Elohim truth he Elohim living-ones and·king-of eon from·wrath-of·him
she-is-quaking the·earth and·not they-are-enduring nations menace-of·him as·this(A)
you-shall-say(A) to·them(A) Elohim·the(A) that(A) heavens·the(A) and·earth·the(A) not(A)
they-made(A) they-shall-perish(A) from·earth·the(A) and·from(A) under(A) heavens·the(A) these(A)
But the LORD [is] the true God, he [is] the living God, and an everlasting king: at his wrath
the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation.
Thus shall ye say unto them, The gods that have not made the heavens and the earth,
[even] they shall perish from the earth, and from under these heavens.
‘thus’, H1836 denah ‘this, thus, this way’ (Aram.) ;

 • context : … Adam is ‘the deity’ who made the land and sky in the north :
  … that the theme of the verses change so fast
  is likely to create a major juxtaposition , forcing one to read closer ;

line , 
and=yet IEUE – (is) the true – deity ,     
(being) the deity of – the living ones [=‘eden-life’]and=as – the forever – king ;
the [matrix-] land – (will) quake – [=at] his wrath ,      +
and – the nations [=’of spirits’] – (will) not – endure – his anger [=’connect matrix with eden’] :    +

 
(when) as thus – you [=’you + we’] (shall) say – to – (..the deity?..) [=Adam !] ,     +
[=who] (ki=mi) – made – the [matrix-] heaven – and the [matrix-] land :
“he (will) perish – from the land – and from – under – [=that] – heaven” ;       +

De Heer God is echter de waarheid, hij is de levende God, een eeuwige koning .
Voor zijn grote toorn beeft de aarde, de heidenvolken kunnen zijn gramschap niet verdragen.
Dit moet u tegen hen zeggen : de goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben,
die zullen van de aarde en van onder deze hemel vergaan .

“maar IEUE is de ware godheid ,
die de godheid is van zij die [eden-] leven hebben , [=als] de eeuwige koning ;
het [matrix-] land zal beven voor zijn grote toorn ,       +
en de naties [=’van geesten’] zullen zijn woede niet kunnen verdragen :       +

 
(wanneer) u [=’u + wij’] aldus zult zeggen tegen (..de godheid?..) [=Adam] ,      +
die de [matrix-] hemel en het [matrix-] land gemaakt heeft :
“hij zal verdwijnen van het land en van onder [=die] hemel” ;       +

 
12-13
… het was Ádam die de dimensie voor de geesten heeft gemaakt (en die van ons) :
one-makingdo-of earth in·vigor-of·him one-establishing habitance in·wisdom-of·him
and·in·understanding-of·him he-stretched-out heavens to·voice-of to-give-of·him
rumble-of waters in·the·heavens and·he-is-causing-to-ascend vapors from·end-of
earth lightnings for·the·rain he-makesdo and·he-is-bringing-forth wind from·treasuries-of·him
He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom,
and hath stretched out the heavens by his discretion. When he uttereth his voice, [there is]
a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapours to ascend from the ends
of the earth; he maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures.

 • context : … it was Ádam who made the dimension for the spirits (and our one) :
  … after previous line 11 ,
  the theme is now “the matrix-world of them spirits” ;

line ,

 • [=’first lines here were also in previous chapter , so the subject is ‘Adam’ here
  (and the same expressions are in the Isaiah chapter about him as “the king of Assyria) ;
  for how “the eden-waters” (as dimension) are stolen , see Rg-Veda chapters in index ,
  and compare how Plato saw the mighty river ascend to the north from Tartarus (=eden) ;
  line :]

“[+as] the one (who) made – the [matrix-] land – [=by] his (own) power ,     +         
(having) established – the [matrix-] world – in=by his (own) wisdom ,      
and – stretched out – the [matrix-] heaven – in=by his (own) knowledge ;

 

 • [=’the chapter where “crowns are to be placed upon the head of Josiah (the 144,000)”
  is about the theme “cardinal points” – so they will have the same Legal rights Adam lost ;
  line :]

to=when – he lifts up – [his] voice ,
the [eden-] waters – rumble – in=into the [matrix-] heaven ,                         [=’they go to the north’]
and=as – the vapour – he (makes to) ascend – from the end of – the [eden-] land ;
he makes – lightnings – in=with the rain ,       +
and brings forth – [=the (new) cardinal points] – from his treasury ;

Hij maakte de aarde door Zijn kracht, grondvestte de wereld door Zijn wijsheid ,
hij heeft de hemel door Zijn inzicht uitgespannen .
Als Hij zijn stem laat klinken, dan is er gedruis van wateren aan de hemel .
Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde . Hij heeft bliksemflitsen
bij de regen gemaakt. De wind brengt Hij uit zijn schatkamers tevoorschijn .

 • [=’de eerste zinnen waren ook in vorig hoofdstuk , dus het onderwerp is ‘Adam’
  (en dezelfde uitdrukkingen zijn in het Jesaja hoofdstuk over hem als “de koning van Assyrië) ;
  voor hoe “de eden-wateren” (als dimensie) gestolen worden , zie Rg-Veda in index ;
  zin :]

“[+als] degene die het [matrix-] land maakte [=door] zijn (eigen) kracht ,
de [matrix-] wereld gegrondvest hebbend [=door] zijn (eigen) wijsheid ,
en de [matrix-] hemel heeft uitgespannen [=door] zijn (eigen) kennis ;

 

 • [=’het hoofdstuk waar “kronen op het hoofd van Josiah (=144,000) gezet worden”
  is het thema “windrichtingen” – dus zij hebben dezelfde Legale rechten die Adam verlóor ;
  zin :]

[=wanneer] hij zijn stem verheft ,
ruisen de [eden-] wateren [=naar] de [matrix-] hemel ,                     [=’gaan naar het noorden’]
[=als] de damp die hij laat opstijgen van het eind van het [eden-] land ;
hij maakt bliksem [=met] de regen gemaakt ,      +
en uit zijn schatkamer brengt hij [=de (nieuwe) windstreken] tevoorschijn ;

14-15
… het is ook Adam die ons huidige lichaam heeft ontworpen :
he-is-consumed every-of human from·knowledge he-is-put-to-shame
every-of one-refing from·carving that falsehood libation-of·him and·not spirit
in·them vanity they deed-of aberrations in·era-of visitation-of·them they-shall-perish
Every man is brutish in [his] knowledge: every founder is confounded by the graven image:
for his molten image [is] falsehood, and [there is] no breath in them. They [are] vanity,
[and] the work of errors: in the time of their visitation they shall perish.
‘graven image’, H6459 pesel ‘idol, image, graven or carved image’ ;

 • context : … it is also Adam who devised our present type body :
  … an Ezekiel chapter phrases
  “it is Adam who made this sackcloth” ;
  2) ‘all’ (-kl) was added by Esau to go confuse ;

line ,

 • [=’first line : the ‘knowledge’ is “knowledge of good & evil”,
  yet that ‘good’ is NOT the same as ‘eden-good’ – but is only “matrix-Dualism” ;
  line :]

“the whole – adm-man [=Adam] – (has become) brutish – [=by] (his) [matrix-] knowledge ,   
[=for] (kl=ki) – the one refining – (is) shameful – by [+his] abstract mindset :     +       [=’by images’]

that=because – the molten images [=’our physical bodies’] – [=by] him – (are) false [=’inversion’] ,
and=for – (there-is) no [eden-] awareness – in them ;
they – (are) foolish , [+as] the faulty – work ,      +
[+and] they (will) perish – in the time – they (will) be visited [=‘to be judged’] ;       +

Ieder mens is dom geworden, zonder kennis, elke edelsmid is beschaamd over zijn beeld.
Zijn gegoten beeld is immers bedrog : er zit in hem geen adem .
Nietig zijn zij, bespottelijk werk, ten tijde van hun vergelding zullen zij vergaan .

 • [=’eerste zin : die ‘kennis’ is “de kennis van goed en kwaad”,
  maar dat ‘goede’ is NIET als “eden-goed” – maar is slechts “matrix-Dualisme” ;
  zin :

“heel de adm-man [=Adam] is bruut geworden [=vanwege] (zijn) [matrix-] kennis ,
[=want] (kl=ki) de smid is een schande geworden [=vanwege] [+zijn] abstracte denken :      +

[=omdat] de [=door] hem gegoten beelden [=’ons fysieke lichaam’] bedrog [=’inversie’] zijn ,
[=want] (er-is) geen [eden-] bewustzijn in hen ;
zij – zijn dommig , [+als] het foute werk ,       +
[+en] zij zullen vergaan wanneer zij bezocht [=’geoordeeld’] zullen worden ;       +

16
… want alle geredde adm-zielen krijgen hun Origineel (nieuwe lichaam) :
not as·these portion-of Jacob that one-forming-of the·all he and·Israel tribe-of
allotment-of·him ieue-of hosts name-of·him
The portion of Jacob [is] not like them: for he [is] the former of all [things];
and Israel [is] the rod of his inheritance: The LORD of hosts [is] his name.
context : … for all saved adm-souls will have their Original (new body) :
line ,
“[+for] the portion of – Jacob [=’all to-be saved adm-souls’] – (is) nót – [=like] these ,
that=because – all of – [=them] [=’souls’] – (will) (be) formed    +
and=into [eden-] Ishral ,     +                                      [=’souls having their Original body’]
[+as] the allotted – [=people] – of him ,       +
(whose) name (is) : IEUE of – hosts [=’eden-dimension’] ;

Maar het Deel van Jacob is niet als zij , want Hij is de formeerder van alles ,
en Israël is de stam die zijn eigendom is, Heer van de legermachten is zijn naam .

“[+want] het deel voor Jacob [=’alle adm-zielen die gered worden’] is niét als deze ,
[=omdat] zij allen gevormd zullen worden       +
[=tot] [eden-] Ishral ,                                                  [=’zielen die hun Origineel hebben’]
[+als] de mensen die het eigendom zijn van hem ,      +
(wiens) naam IEUE van de legermachten is ;

part III   —   deel III

17-18-19-20
hoofdstuk wisseling : … God gaat de 144,000 zonen wakker schudden :
gather-you ! from·land trafficking-bale-of·you one-dwelling in·the·siege
that thus he-says ieue behold·me ! slinging ones-dwelling-of the·land in·the·time
the·this and·I-cause-distress to·them so-that they-shall-be-found alack ! to·me on
breaking·of-me being-ill smiting-of·me and·I I-say yea this illness and·I-shall-bear·him
tent-of·me he-is-devastated and·all-of cords-of·me they-are-pulled-away sons-of·me
they-went-forth-from·me and·there-is-no·them there-is-no one-stretching-out further
tent-of·me and·one-setting-up sheets-of·me
Gather up thy wares out of the land, O inhabitant of the fortress. For thus saith the LORD,
Behold, I will sling out the inhabitants of the land at this once, and will distress them,
that they may find [it so]. Woe is me for my hurt! my wound is grievous: but I said,
Truly this [is] a grief, and I must bear it. My tabernacle is spoiled,
and all my cords are broken: my children are gone forth of me, and they [are] not:
[there is] none to stretch forth my tent any more, and to set up my curtains.

 • ‘wares’ , H3666 kinah ‘bundle’ 1x , corrupt ; H3665 kana ‘to submit, to subdue,
  be subdued’ , 36x ; into -kanaan but here as derivative ; corrupt ;
 • ‘sling out’, H7049 qala ‘to sling [a stone]’; corrupt ;
 • ‘once’, H6471 paam ‘a time, this time, other time’ ; -paam ‘troubled’ (few) ; unusual ;
 • context : chapter change : … God is going to wake up the 144,000 sons :
  … in first submission ,
  we had it right that the theme changed into “the sons” now ,
  but took the first line to be about “conquered Adam” ;

line ,                                                                                                                           [whole 17-20 : restored]

 • [=’in previous line , the theme was “Jacob will be turned into [eden-] Ishral” ,
  therefore it’s admissable that now “the sons” theme starts – as to realize that ;
  line :]

“[+therefore] [=I] (will) gather – (..the sons..) [=’144,000’] – (out) from the land [=’this world’] ,
[+as] the ones (who) dwell – in the fortress [=’this earth] ;

that=because – thus – says – IEUE :
behold ! , in=at – that – time – [+I] (will) (..smite..) – (..the sons..) – [+in] the land ,
and=for I (will cause) distress – to=upon them [=’you + we’] ,       +              [=’to wake them up’]
so that – they (will) find [+me] ;

[=then] (i=ki) , on=because – [=they] (will have been) broken ,       +     
[+as] (being) ill [=’corrupt eden-life’] – [+by] [=their] wound [=’this Frankenstein-body’] ,
[=they] (will) say :
indeed – [=we] (have to) bear – this – illness ;      +                 

 • [=’because the sons have discovered “the other reality theme” —
  from here on , the sons will speak until the end of this chapter ;
  line :]

[+for] [=our] tent [=’eden-house’] – (has been) destroyed ,
and all – [=her] cords – (have been) torn ,
[+for] [=her] sons – went forth from [=her] ,
and there-is-no – one (who) has (ain=eie) – stretched out – [=our] tent – again ,
and=as raising up – [=her] [dimensional-] curtains ;         +

(De komende verwoesting)
Verzamel uit het land uw handelswaar, u die in de vesting woont .
Want zo zegt de Heer : zie, ik ga de inwoners van het land deze keer wegslingeren .
Ik zal hen benauwen , dat zij het ondervinden .
Wee mij om mijn breuk, mijn wond is pijnlijk.
En ik had zelf gezegd : zeker, dit is een ziekte, ik moet die dragen .
Mijn tent is verwoest en al mijn touwen zijn gebroken ,
mijn kinderen zijn bij mij weggegaan en zij zijn er niet .
Er is niemand meer die mijn tent opzet en mijn tentkleden opstelt .

 • [=’in vorige zin was het thema “Jacob zal veranderen in [eden-] Ishral”,
  daarom is het aannemelijk dat hier “de zonen” is – om dat te bewerkstelligen ;
  zin :]

“[+daarom] zal [+ik] (..de zonen..) [=’144,000’] verzamelen uit het land [=’deze wereld’] ,
[+als] degenen die verblijven in de vesting [=’deze aarde’] ;

[=want] zo zegt IEUE :
zie ! , [=in] die tijd zal [+ik] (..de zonen..) [=’u + wij’] [+in] het land (..slaan..) ,
[=want] ik zal benauwdheid [=over] hen brengen ,      +       [=’om hen wakker te schudden’]
opdat zij [+mij] zullen vinden ;

[=dan] (i=ki) , [=omdat] [=zij] gebroken zullen zijn ,      +                      
[+als] ziek [=’corrupt eden-leven’] [+vanwege] [=hun] wond [=’dit Frankenstein-lichaam’] ,
zullen [=zij] zeggen :
inderdaad moeten [=wij] deze ziekte dragen ;        +

 • [=’omdat de zonen het thema “de andere werkelijkheid” ontdekt hebben  —
  vanaf nu spreken de zonen , tot aan het einde van dit hoofdstuk ;
  zin :]

[+want] [=onze] tent [=’eden-huis’] werd verwoest ,                 [heel 17-20 : gerestaureerd]
en al [=haar] scheerlijnen zijn gebroken ,
[=omdat] [=haar] zonen [=haar] hebben verlaten ,
en er-is niemand die [=onze] tent weer opgezet heeft (ain=eie) ,
[=als] het doen oprijzen van [=haar] [dimensionele-] gordijnen ;         +

21-22
… vervolg :
that they-are-brutish the·ones-being-shepherds and ieue not they-inquire on·so
not they-use-intelligence and·all-of pasturage-of·them being-shattered sound-of
shmuoe report behold ! coming and·quaking great from·land-of north to·to-place-of
cities-of Judah desolation habitation-of jackals
For the pastors are become brutish, and have not sought the LORD:
therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered.
Behold, the noise of the bruit is come, and a great commotion out of the north country,
to make the cities of Judah desolate, [and] a den of dragons.

 • context : … continued :

… yes ;
line ,
that=because – the shepherds [=’leading the believers’] – (are) brutish ,
and=for – they (do) – not – seek – IEUE ;                                          [=‘other reality context’]
therefore – they (have) – no – insight ,
and=so – all – the ones (whom) they shepherd – (have been) scattered ;

(but) behold ! , the voice of – the report – (has) arrived ,                             [=’sic’]
and [+it] (will cause) the great – quaking – from=in the – north – [matrix-] land ,
for to make – the cities of – [=the nations’] [=’of spirits’] – desolate ,     + 
[+as] a habitation of – jackals ;         +

Want de herders zijn dom geweest en hebben de Heer niet geraadpleegd .
Daarom hebben zij niet verstandig gehandeld en is heel de kudde van hun weide verspreid.
Een geluid van een gerucht ! Zie, het komt ! Een groot gedreun uit het land in het noorden ,
om de steden van Juda te maken tot een woestenij, een verblijfplaats van jakhalzen .

“[=omdat] de herders [=’de gelovigen leidend’] bruut zijn ,
[=want] zij zoeken IEUE niet ;                                               [=’andere werkelijkheid context’]
daarom hebben zij geen inzicht ,
[=dus] zijn al degenen die zij hoeden verspreid geworden ;

(maar) zie , de stem van het report is gearriveerd ,                                            [=’sic’]
en [+het] zal de grote beving [in] het [=matrix-] land in het noorden veroorzaken ,
om de steden van de naties [=’van geesten’] desolaat te maken ,     +
[+als] een woonplaats voor jakhalzen ;        +

23-24-25
slot : … de zonen bevestigen het thema , en roepen God op om te handelen :
I-know ieue that not for·the·human way-of·him not for·man going
and·to-establish-of step-of·him discipline-you·me ! ieue yea in·judgment
must-not-be in·anger-of·you lest you-are-decreasing·me pour-out-you ! fury-of·you
on the·nations which not they-know·you and·on families who in·name-of·you not
they-call that they-devoured Jacob and·they-devour·him and·they-are-finishing·him
and homestead-of·him they-desolate
O LORD, I know that the way of man [is] not in himself: [it is] not in man that walketh
to direct his steps. O LORD, correct me, but with judgment; not in thine anger,
lest thou bring me to nothing. Pour out thy fury upon the heathen that know thee not,
and upon the families that call not on thy name: for they have eaten up Jacob,
and devoured him, and consumed him, and have made his habitation desolate.
‘correct’, H3256 yasar ‘chasten, discipline’; same ‘fetter,bond’ as previous ;
‘lest’, H6435 pen [phen] ‘lest, otherwise, might, perhaps’, ‘or [consequence]’ ;
pen ‘corner’ 1x ; [face, before cluster?] , pan-ah ‘to turn [away etc], faced, facing’ ;
‘bring to nothing’ , H4591 maat ‘decrease, small, few’ , death + axis cluster ; meat ‘little’ ;

 • context : closing : … the sons confirm the theme , and call for God to act :
  … end of this series ;
  next chapter will return to 500 BC ;
  2) steps : same (tsaad / tsad) problem as previously ;

line ,

 • [=’after last line we are now in the world of them spirits ;
  it does not make sense that now suddenly would follow any selfabasement ,
  for that should have been written in the ‘being ill and smitten’ section ;
  line :]

(for) [=we] know – that – he [=’worldtree’] became (ieue=eie)       +
[=according to] (la=ol) – the way of – the adm-man [=Adam] ,
for=as the man – (who) went [=’from paradise’]      +                                                    [=’comp. ch. 9’]
and established [+it] – [+for] the [other dimensional-] side (tsod=tsad) ;       +       [=’or : set it up’]

(having) become (ieue=eie) – the fetter [=’chain’] – that (ek=ki) – [+you] [=IEUE] (will) judge ,
[=because] (la=ol) – (..it (is) the staff [=’axis’]..) (mat=mtth) – [=facing] – your anger (-aph) :     +
————————–                                                                                            [23-24-25 : likely restoration]

 • [=’the below lines :
  though possible , the theme can hardly be “nations and peoples” [as spirits] suddenly ;
  note how the buildup of this 23-24-25 is similar to 3-4-5 ,
  and where at 5 “the visible abomination” was described , similar must be here in 25 —

(IEUE,) pour out – your fury (-chme=aph?) +
[=upon] – (…the tree..) – which – we know ;                [=’which we sée..?’]
and=as [=upon] – (..the palmtree?..) – which (-ashr) – (is) named – (..the desolation..) (shm=shmu) ;

 
that=because – [=he] devoured – (..the [eden-] land..) ,
and=as – (..the abomination?..) of – desolation – (having) consumed – [=our] habitat .

Ik weet, Heer, dat het niet aan de mens is zijn weg, dat het niet aan een man is
zijn gang te bepalen en zijn voetstappen te richten . Bestraf mij, Heer, maar met mate,
niet in uw toorn, anders zou u weinig van mij overlaten .
Stort uw grimmigheid uit over de heidenvolken die u niet kennen ,
over de geslachten die uw naam niet aanroepen .
Zij hebben immers Jacob verslonden, ja, hem verslonden ,
aan hem een einde gemaakt, en zijn woonplaats verwoest .

 • [=’na de laatste zin zijn we in de wereld van die geesten ;
  het slaat niet ergens op dat er nu een plotselinge ‘verootmoediging’ zou zijn ,
  want dat zou moeten horen bij de vorige ‘ziek en geslagen’ sectie ;
  2) volgende hoofdstuk keert terug naar 500 BC ;
  zin :]

“[=wij] weten dat hij [=’wereldboom’] geworden is volgens de weg van de adm-man [=Adam] ,
[=als] de man die wegging [=’uit het paradijs’] ,      +                    [=’vgl. hoofdstuk 9’]
en [+het] opgericht heeft [+voor] de [andere dimensionele-] zijde (tsod=tsad) ;

 
die de ketting [=’band’] geworden is (ieue=eie) die [+u] [=IEUE] zult oordelen ,
[=omdat] (la=ol) (..het de staf [=’as’] is..) (mat=mtth) die uw woede (-aph) tegemoet zal zien :      +

————————                         [23-24-25 : de waarschijnlijke restauratie]

 • [=’zinnen beneden :
  hoewel mogelijk , is het onwaarschijnlijk dat ’t thema nu plotseling “naties en mensen” zijn ;
  vergelijk hoe de opbouw van 3-4-5 dezelfde is als deze 23-24-25 ,
  en waar daar “de zichtbare gruwel” werd beschreven , moet eenzelfde ook hier zijn :

(IEUE,) giet uw woede (-chme=aph?) uit      +
[=over] (..de boom..) die wij kennen ;                    [=’die wij zién…?’]
[=als] [=over] (..de palmboom?..) die (-ashr) (..de desolaatheid..) (shm=shmu) genoemd is ;

 
[=omdat] [=hij] (..het [eden-] land..) verslonden heeft ,
[=als] (..de gruwel?..) van (..verwoesting..) [=’desolaatheid’] die onze woonplaats heeft verwoest .

 


14.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
19.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + rephrasing

 

annex


pic added 21 july 2020

Jer.8: de Duisternis komt :
het Evangelie gaat mank
zonder de Profeten :
de laatste gecorrumpeerd
door de schriftgeleerden ,
met rampzalige gevolgen …
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer.8: de Duisternis komt :
het Evangelie gaat mank
zonder de Profeten :
de laatste gecorrumpeerd
door de schriftgeleerden ,
met rampzalige gevolgen …
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 7 :
titled : the coming Darkness :
the Gospel becomes lopsided
without the (chapters of) the Prophets ,
yet the latter were corrupted by evil scribes —
causing disastrous consequences …

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 7 :
heeft geen introductie nodig , want leest zichzelf …

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(meeste was goed , maar nu beter leesbaar) ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 8

1
vervolg : … sober begin : de situatie van Jacob – halverwege Openbaring :
in·the·era the·she averment-of ieue and·they-shall-bring-forth bones-of kings-of
Judah and bones-of chiefs-of·him and bones-of the·priests and bones-of the·prophets
and bones-of ones-dwelling-of Jerusalem from·tombs-of·them
At that time, saith the LORD, they shall bring out the bones of the kings of Judah,
and the bones of his princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets,
and the bones of the inhabitants of Jerusalem, out of their graves:

 • context : continued : … sober opening : the situation of Jacob , halfway Revelation :
  … very sober start ;

line ,

 • [=’it is important that the overall consistency remains intact :
  previous chapter ended with “their dead bodies will be food for the birds of the sky” ,
  for “they will NOT be buried”  —
  it doesn’t make Sense that now ‘bones’ is the theme , “which were in graves”,
  while line 3 here repeats they will nót be buried ;
  and compare Amos 6 where “they will remove the (bodies) out of their houses”;
  line :

“in – that – time ,                                                                    [=’about halfway of Revelation’]  
(is) the declaration of – IEUE ,
they [=’all unbelievers’] (will) bring forth     +
the [=dead bodies] of – the kings of – Judah [=’this world’] ,
and – the [=dead bodies] of – his princes ,  
and – the [=dead bodies] of – the priests – and – the [=dead bodies] of – the prophets ,     
[=as] – the [=dead bodies] of – the inhabitants of – Jerusalem [=’earth’] , out (of) their (..houses..) ;      

In die tijd, spreekt de Heer, zullen zij de beenderen van de koningen van Juda ,
de beenderen van de vorsten, de beenderen van de priesters , de beenderen van de
profeten en de beenderen van de inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen ,   +

 • [=’het is belangrijk dat de algehele context intact blijft :
  vorig hoofdstuk eindigde met “hun dode lichamen zullen voedsel zijn voor de vogels” ,
  omdat “zij NIET begraven zullen worden”  —
  het kan niet dat nu ‘beenderen’ het thema zijn , “die in graven waren” ,
  terwijl vers 3 hier herhaalt dat zij niét begraven zullen worden ;
  vergelijk Amos 6 waar “zij de (lijken) uit hun huizen zullen verwijderen”;
  zin :]

in die tijd ,                                                                                 [=’ongeveer halverwege Openbaring’]  
is de verklaring van IEUE ,
zullen zij [=’alle ongelovigen’] de [=dode lichamen] van de koningen van Judah [=’de wereld’],
en de [=dode lichamen] van zijn prinsen ,  
en de [=dode lichamen] van de priesters en de [=dode lichamen] van de profeten , 
[=als] de [=dode lichamen] van de inwoners van Jeruzalem [=’aarde’] , uit hun (..huizen..) halen ;

 
2-3
… als de lijken van alle gelovigen die hun keus zullen hebben gemaakt :
and·they-spread-out·them to·the·sun and·to·the·moon and·to·all-of host-of
the·heavens which they-loved·them and·which they-served·them and·which they-went
after·them and·which they-inquired·them and·which they-bowed-down to·them not
they-shall-be-gathered and·not they-shall-be-entombed for·manure on surfaces-of
the·ground they-shall-become and·he-shall-be-chosen death from·lives to·all-of
the·remnant the·ones-remaining from the·family the·evil the·this in·all-of the·places
the·ones-remaining which I-expel·them there averment-of ieue-of hosts
And they shall spread them before the sun, and the moon, and all the host of heaven,
whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked,
and whom they have sought, and whom they have worshipped: they shall not be gathered,
nor be buried; they shall be for dung upon the face of the earth. And death shall be chosen
rather than life by all the residue of them that remain of this evil family,
which remain in all the places whither I have driven them, saith the LORD of hosts.

 • context : … as the corpses of all believers who will have made their choice :
  … Sir , as best we understood ;
  2) the physical body is a Slave of their matrix ,
  hence the “choosing [eden-] life by the adm-sóuls imprisoned inside them” ;

line ,
“and they (will) spread them [=’bodies’] out – to=before the sun – and moon ,
and=as to=before the whole – host [=‘dimension’] of – the [matrix-] heaven     +
which – they [=’the physical bodies’] loved ,
and which – they served – and – wandered – after ,
and which – they sought – and which – they bowed (themselves) down – to ;      +

 • [=’above :
  as to whý they will do this practice of spreading out , we don’t understand yet :]

 

 • [=’below : chapter 6 was about “persecution”, then apparently they will be driven
  to certain locations ; 2) “chosen death instead of life” : the key here is “eden-life” ,
  in the Isaiah chapter is the line “then you will swear (allegiance) to me , and I will kill you”
  (an event which matches “the army with sharp sickles” in Revelation) ; and see next ;
  line :]

they [=’bodies’] (will) – not – be gathered , and (will) – not – be buried ,
for=but – they (will) be – manure – [=upon] – the surface of – the ground :
to=as the remains [=’bodies’] – (of those [=’souls !’] who will have) chosen – [physical-] death       +
from=for (to have) [eden-] life ;          (!)

 
[+as] the remains (of those [=’Jacob’]) – (who will have been) left behind [=’on earth’] ,
from=as – this – evil – (..generation?..) – in all – the places – which – [=they] (will be) driven – to ,
(is) the declaration of – IEUE of – hosts ;

en ze uitspreiden voor de zon, voor de maan en voor heel het leger van de hemel,
die zij hebben liefgehad, die zij hebben gediend, die zij achterna zijn gegaan,
die zij hebben geraadpleegd en waarvoor zij zich hebben neergebogen .
Die zullen niet verzameld worden en niet begraven worden : als mest op de aardbodem
zullen zij zijn . Dan zal de dood verkozen worden boven het leven door heel het overblijfsel
van hen die overgebleven zijn , waarheen ik hen verdreven zal hebben ,
spreekt de Heer van de legermachten .

“en zij zullen die [=’lichamen’] uitspreiden voor de zon en voor de maan ,
[=als] voor heel de host [=‘dimensie’] van de [matrix-] hemel     +
die zij [=’de fysieke lichamen’] hebben liefgehad ,
en die zij hebben gediend en achterna zijn gelopen ,
en die zij hebben gezocht en waarvoor zij (zichzelf) hebben neergebogen ;       +

 • [=’boven :
  waaróm zij die praktijk van uitspreiden doen , begrijpen we nog niet :]

 

 • [=’beneden : hoofdstuk 6 ging over “vervolging”; dan worden zij waarschijnlijk
  voortgedreven naar bepaalde locaties ; 2) het “verkiezen van dood boven het leven”
  heeft hier als sleutel “eden-leven”, en vergelijk het Jesaja hoofdstuk
  met de zin “.. u zult (trouw) zweren , dan zal ik u doden” ,
  als het thema in Openbaring van “het leger met de scherpe sikkels” ; en zie hierna ;
  zin :]

zij [=’lichamen’] zullen niet verzameld worden en niet begraven worden ,
maar zij zullen als mest [=op] de oppervlakte van de grond zijn :
[=als] het overblijfselen (van hen [=’adm-zielen !’]) die de [fysieke-] dood verkozen hebben     +
[=om] (zo) [eden-] leven (te hebben) ;        (!)

 
[+als] de overblijfselen (van hen [=’Jacob’]) die achtergelaten zullen zijn [=’op aarde’] ,
[=als] deze kwade (..generatie?..) in alle plaatsen waarnaar zij zullen zijn verdreven ,
is de verklaring van IEUE ;

 
part II   —   deel II

 
4-5
… terug naar onze dagen : over de staat van gelovigen – nu :
and·you-say to·them thus he-says ieue ?·they-shall-fall and·not they-shall-rise if
he-is-turning-away and·not he-shall-turn-back for-what-reason she-turns-away
the·people the·this Jerusalem backsliding one-being-permanent they-hold-fast
in·the·deceit they-refuse to·to-turn-back-of
Moreover thou shalt say unto them, Thus saith the LORD; Shall they fall, and not arise?
shall he turn away, and not return? Why [then] is this people of Jerusalem slidden back
by a perpetual backsliding? they hold fast deceit, they refuse to return.
‘deceit’, H8649 thormah ‘deceit’; from -ramah , -rum ‘new adm-trone matrix’ ;

 • context : … back to our days : about the state of believers – now :
  … now the timeframe was shown
  (per lines 1-3) , now starts the content :

line ,
and=so say you ! [=Jeremiah] – [=about] them [=’Jacob’] :                
thus – says – IEUE :
they (had) fallen [=’by wrong mindset’]and=but – they (did) – not – rise úp :
if – they (only)  (wóuld have) returned , and=but – he=they (have) – nót – returned ;

 

 • [=’below : the comparison with “the Laodicean church” is clear ;
  the “deceit” is related to “this body” (=as the mind) :]

how ! (bad) – (are) these – people [=’believers today’] – [+in] continuous – backsliding ,
holding fast – to deceit , refusing – to turn back ;                          [=’return to eden , as concept’]

(De verharding van het volk)
Zeg verder tegen hen : zo zegt de Heer :
Zal men vallen en niet weer opstaan ? Of zal men zich afkeren en niet terugkeren ?
Waarom heeft dan dit volk, Jeruzalem, zich afgekeerd met een altijddurende afkeer?
Zij houden vast aan bedrog , zij weigeren terug te keren .

“[=dus] zegt u ! [=Jeremiah] [=over] hen [=’Jacob’] :
zo zegt IEUE :
zij zijn gevallen [=’door verkeerd denken’] [=maar] zij zijn niet ópgestaan :
indien zij (slechts) terug waren gekeerd ! , [=maar] zij zijn niét teruggekeerd ;

 

 • [=’beneden : de vergelijking met “de Laocicea gemeente” is duidelijk ;
  het ‘bedrog’ is gerelateerd aan “dit lichaam” (=als het verstand) :]

hoe ! (erg) zijn deze mensen [=’gelovigen vandaag’] (behept met) een constante terugval ,
het bedrog stevig vasthoudend , weigerend om terug te keren ;      [=’naar eden – als concept’] 

 
6-7
… eerste aanwijzing naar ‘het behekst zijn’ van gelovigen :
I-attended and·I-am-listening not so they-are-speaking there-is-no man regretting
on evil-of·him to·to-say-of what ? I-did all-of·him he-turned-away in·running-of·them
as·horse overwhelming in·the·battle even stork in·the·heavens she-knows
appointed-times-of·her and·turtledove and·swift and·crane they-keep
time-of to-come-of·them and·people-of·me not they-know judgment-of ieue
I hearkened and heard, [but] they spake not aright: no man repented him of his wickedness,
saying, What have I done? every one turned to his course, as the horse rusheth into the battle.
Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times; and the turtle and the crane and the
swallow observe the time of their coming; but my people know not the judgment of the Lord.

 • context : … first clue to believers ‘being behext’ :
  … start of first line is pretty ;

line ,
“I [=IEUE] am attentive – and am listening ,       +
[+but] they [=’believers now’] (do) – not – speak [in right direction] – the right (things) :
there-is-no – one (really) regretting – on=because of – his evil ,    +                  [=’modern Gospel’]
saying (to himself) : what – (have) I done ? ;                                                [=’said about believers !’]
all of them – return – to their (own) course (of ideas) ,      +
as=like horses – (..rushing..) – into the battle ;

 
even – (..the stork?..) – in the sky – knows – her appointed times ,
and (..the turtledove?..) – and – (..the swallow?..) – and (..the goose?..)      +
(are) keeping – the times of – their goings ,                                           [=’as ‘bird migration’, likely’]
and=yet – my people – (do) not – know – the right perception of=about – IEUE ;

Ik heb er acht op geslagen en geluisterd : zij spreken wat juist niet behoorlijk is .
Er is niemand die berouw heeft over zijn slechtheid door te zeggen: wat heb ik gedaan?
Eenieder keert zich af en draaft maar door, als een paard dat zich in de strijd stort.
Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden ,
Tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht ,
maar mijn volk kent niet het recht van de Heer .

“ik [=IEUE] ben attent en luister ,       +
(maar) zij [=’gelovigen nu’] spreken [in goede richting] niet de juiste [dingen] :
er is niemand die (echt) berouw heeft over zijn slechtheid ,     +                 [=’modern Evangelie’]
door (tegen zichzelf) te zeggen : wat heb ik gedaan?                            [=’gezegd over gelovigen !’]
allen keren terug naar hun eigen renbaan (van ideeën) ,
als paarden die zich in de strijd storten ;

 
zelfs (..de ooievaar?..) in de lucht kent haar vaste tijden ,
en (..de tortelduif?..) en (..de zwaluw?..) en (..de gans?..)       +
nemen de tijd van hun bewegingen in acht ,                                [=’als ‘vogeltrek’, waarschijnlijk’]
maar mijn mensen kennen de juiste perceptie [=over] IEUE niet ;
 

 
8-9
… want door het vasthouden aan het Evangelie zien zij de gecorrumpeerde profeten niet :
how ? you-are-saying wise-ones we and·law-of ieue with·us surely behold
to·the·falsehood he-did pen-of falsehood-of scribes they-are-put-to-shame wise-ones
they-are-dismayed and·they-shall-be-seized behold ! in·word-of ieue they-rejected
and·wisdom-of what ? to·them
How do ye say, We [are] wise, and the law of the LORD [is] with us? Lo, certainly in vain
made he [it]; the pen of the scribes [is] in vain. The wise [men] are ashamed, they are dismayed
and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom [is] in them?

 • context : … because of holding on to the Gospel , they don’t see the corrupted prophets
  …again , the Gospel is a good thing ,
  but is (only) the HALF of the whole story ;
 • the lying pen of the scribes = chapter is for todáy :
  that is really the only option – because this was said to Jeremiah !
  who then would have been ‘those scribes’ ? they but turned up around 150 BC , from Edom ;

line ,
“how – (can) [=they] [=’believers’] say :
we – (are) wise – and=for – the law of – IEUE – (is) truly – with us ? ,         [=’the Gospel is with us’]
(for) behold ! ,
the lying – pen of – the scribes [=’Esau’] – produced – falsehood ! [=’inversion’] ;   [=’in prophets’]

 • [=’above lines :
  again this difficult theme ; the first line can be nothing else as ‘the Gospel’ ,
  note how the scribes did’t so much pollute the new-testament but the óld one ,
  hence God makes the point “that both of them must be considered as 1 whole” :]

 
[+therefore]  the wise ones – (will be) put to shame ,
they (will be) dumbfounded – and=when they (will be) seized ;                              [=’see chapter 6’]
(for) behold ! ,
they (have) rejected – the word [in right direction] of – IEUE ,                         [=’in all the prophets’]        
and=so what – wisdom – (would be) to=in them ? ;

Hoe kunt u dan zeggen : wij zijn wijs, en de wet van de Heer is bij ons !
Voorwaar, zie, de leugenpen van de schriftgeleerden heeft die wet tot leugen gemaakt.
De wijzen zullen beschaamd staan, ontsteld zijn en gevangen worden .
Zie, zij hebben het woord van de Heer verworpen ,
wat voor wijsheid zouden zij dan hebben ?

“hoe kunnen [=zij] [=’gelovigen’] zeggen :
wij zijn wijs , [=want] de wet van IEUE is waarlijk bij ons ? ,                 [=’het Evangelie is met ons’]
(want) zie ,
de liegende pen van de schriftgeleerden [=’Esau’] heeft leugen [=‘inversie’] geproduceerd ! ;

 • [=’zinnen boven :
  weer dit lastige thema ; de eerste zin kan niets anders zijn dan ‘het Evangelie’,
  merk op dat de schriftgeleerden niet zozeer het NT corrumpeerden maar het OT ,
  dus feitelijk zegt God “dat beide gezien moeten worden als 1 geheel” :]

 
daarom zullen de wijzen beschaamd gemaakt worden ,
zij zullen ontsteld zijn [=wanneer] zij gevangen genomen zullen worden ;      [=’zie hoofdstuk 6’]
(want) zie , zij hebben het woord [in goede richting] van IEUE verworpen ,     [=’in alle profeten’]
dus wat voor wijsheid zouden zij dan hebben ? ;

 
10-11
… de grote gevolgen van dat niet-begrijpen :                                                
therefore I-shall-give women-of·them to·other-men fields-of·them to·ones-tenanting
that from·small-one and·unto great-one all-of·him one-greedy-of gain from·prophet
and·unto priest all-of·him one-doing falsehood and·they-are-healing breaking-of
daughter-of people-of·me on one-being-made-light-of to·to-say-of peace peace
and·there-is-no peace
Therefore will I give their wives unto others, [and] their fields to them that shall inherit [them]:
for every one from the least even unto the greatest is given to covetousness, from the prophet
even unto the priest every one dealeth falsely. For they have healed the hurt of
the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace; when [there is] no peace.

 • context : … the great consequences of this non-understanding :
  … lines virtually match chapter 6 ;

line ,
“therefore – I (will) give – their [=’believers’] women – to other men ,
and their fields – to (other) ones (who will) own them ,                                   [=’compare chapter 6’]
that=because – all of them [=’believers’] ,      +
from the smallest one – unto – the greatest one ,     +
(are) greedy of=for – unjust gain ;                                                                  [=’the “I am saved” theme’]
[+because] – all of thém , from the prophets – unto – the priests ,      +
(are) practising – falsehood [‘inversion’] :        +                                          [=’again the Gospel theme’]

 
and=for they (have) – healed – the [coming-] disaster [=for]       +
the daughter [=’adm-souls’] of – my people [=’Originals’]on=by – a curse [=’triviality’]
to=by saying :
(there will be) [eden-] peace , [=’as “inner peace” here’]
(there will be) [eden-] peace ,
and=but there-(will be)-no – [eden-] peace ;                                           [=’same lines as in chapter 6’]

Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan bezetters .
Want van klein tot groot is ieder van hen uit op winst .
Van profeet tot priester , pleegt ieder van hen bedrog .
Zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het lichtst
door te zeggen : vrede , vrede ! Maar er is geen vrede !

“daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven ,
en hun velden aan (anderen) die het zullen bezitten ,                                       [=’vergelijk hoofdstuk 6’]
want zij allen [=’gelovigen’] , van klein tot groot ,      +
zijn hebzuchtig om onterecht profijt te verkrijgen ;                               [=’het “ik ben al gered” thema’]
[+omdat] allen van hén , van de profeten tot de priesters ,       +
leugens [=’inversie’] praktiseren ;                                                                  [=’weer het Evangelie thema’]

 
want zij hebben de [komende-] ramp voor de dochter [=’adm-ziel’] van mijn mensen [=’Originelen’] genezen door een vloek [=’lichtzinnigheid’] ,
[=door] te zeggen :
er zal [eden-] vrede zijn ,    [=’als ‘innerlijke vrede’ hier’]
er zal [eden-] vrede zijn ,
[=maar] er-zal-geen [eden-] vrede zijn ;                                        [=’dezelfde zinnen als in hoofdstuk 6’]

 
12
… en de priesters worden hiervoor verantwoordelijk gehouden :
they-acted-shamefully that abhorrence they-did however to-be-ashamed-of not
they-are-being-ashamed and·to-be-confounded-of not they-know therefore
they-shall-fall in·the·ones-falling in·era-of visitation-of·them they-shall-stumble he-says
ieue
Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed,
neither could they blush: therefore shall they fall among them that fall: in the time of their

visitation they shall be cast down, saith the LORD.

 • context : … en the priests are being held responsible :
  … we can’t say nothing ;

line ,
“they [=’priests’] acted shamefully – that=because (of) – the abomination – they did ;
moreover , they (themselves) were – absolutely – not – ashamed ,
and – would – not – (even) blush (about it) ;
therefore – they (will) fall – in=with the (other) ones (who) (will) fall ,
in the time – [+I] (will) visit [=’to judge’] them , [+for] they (caused) the stumbling ,
says – IEUE ;                                                                                                  [=’above : exact like in ch.6’]

Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben ?
Ze schamen zich zelfs niet in het minst, ja, zij weten van geen blozen .
Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen ,
ten tijde van de vergelding aan hen, zullen zij struikelen, zegt de Heer .

“zij [=’priesters’] hebben schaamteloos gehandeld      +
[=vanwege] de gruweldaad [=’corrupt eden-goed’] die zij begaan hebben ;
meer nog , zij (zelf) waren absoluut niet beschaamd ,
en konden (er) niet (eens) over blozen ;
daarom zullen zij vallen [=met] de (anderen) die zullen vallen ,
in de tijd (wanneer) [+ik] hen zal bezoeken [=’om te oordelen’] ,
[+omdat] zij het struikelen veroorzaakt hebben , zegt IEUE ;         [=’zelfde zin in hoofdstuk 6’]

 
part II   —   deel III

 
13
hoofdstuk wisseling : … over de 144,000 :
to-terminate I-shall-gather·them averment-of ieue there-is-no grapes in·the·vine
and·there-is-no figs in·the·fig-tree and·the·leaf he-decays and·I-shall-give to·them
they-shall-transfer·them
I will surely consume them, saith the LORD:
[there shall be] no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade;
and [the things that] I have given them shall pass away from them.

 • context : chapter change : … about the 144,000 :
  … Esau’s givaway :
  interlinear has “to-terminate I-shall-gather·them”,
  as a common expression , for example , “to gather – I shall gather”, reading : “I will surely gather” ,
  yet he forgot that both terms exclude eachother ;

line ,

 • [=’the decision to start part II with this line ,
  is first because of the great juxtaposition which has to follow upon previous line 12 ,
  but also because the content of this line belongs to next 14 (and see above) ;

line ,
“[+but] (..the sons..) – I (will) gather together ,                                    [13 : restored context ?]
(is) the declaration of – IEUE ,
[+as] (..the ones (who) are..) (ain=eie) – the grapes – in=on the vine ,
(..the ones (who) are..) (ain=eie) – the figs – in=on the fig tree ;          [=’line 20, ‘harvest’?’]

 
and (..the sons..) – (..(will) ascend?..) (aleh=ole) ,     +
and I (will) make [=’place,set’] them – [=to return] (-shb) ;     +

Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de Heer .
Er zijn geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom ,
en de bladeren zijn verwelkt . Wat ik hun gaf , daaraan gaan zij voorbij .

 • [=’zie Engels :]

“[+maar] (..de zonen..) zal ik verzamelen ,                              [13 : gerestaureerde context ?]
is de verklaring van IEUE ,
[+als] (..degenen die – de druiven – [=aan] de wijnstok – zijn (ain=eie)..) ,
(..degenen die – de vijgen – [=aan] de vijgenboom – zijn (ain=eie)..) ;    [=’zin 20, ‘oogst?’] 

 
en (..de zonen..) (..zullen opgaan?..) (aleh=ole) ,      +
en ik zal maken dat zij [=terugkeren] (-shb) ;      +

 
14-15-16-17
… Jeremia spreekt namens de zonen :                                                        (lees: u + wij)
on what ? we ones-sitting be-gathered-you ! and·we-shall-come to cities-of
the·fortress and·we-shall-be-stilled there that ieue Elohim-of·us he-set-to-be-stilled·us
and·he-is-giving-to-drink·us waters-of poison that we-sinned to·ieue to-expect for·peace
and·there-is-no good for·time-of healing and·behold ! fright from·Dan he-is-heard
snorting-of horses-of·him from·sound-of neighings-of sturdy-ones-of·him she-quakes
all-of the·land and·they-are-coming and·they-are-devouring land and·fullness-of·her
city and·ones-dwelling-of in·her that behold·me ! sending in·you serpents
yellow-vipers which there-is-no for·them charm-whisper and·they-bite you
averment-of ieue
Why do we sit still? assemble yourselves, and let us enter into the defenced cities, and let us
be silent there: for the LORD our God hath put us to silence, and given us water of gall to drink,
because we have sinned against the LORD. We looked for peace, but no good [came; and]

for a time of health, and behold trouble! The snorting of his horses was heard from Dan:
the whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones; for they are come,
and have devoured the land, and all that is in it; the city, and those that dwell therein.
For, behold, I will send serpents, cockatrices, among you, which [will] not [be] charmed,
and they shall bite you, saith the LORD.

 • ‘snorting’ , H5170 nachar [perhaps] ‘snorting’ 1x ; nachiyr ‘nostrils’ 1x , credible but
  taken 1 x from Job ; into serpent (-nagash) because no other root ?
 • ‘neighing’ , H4685 mitshal-ah ‘neighing’ 2x , in Jer. ; tsalah ‘pant after’ Jer. 5 ; ‘sound of a
  powerful animal’ Jer.50 ; 2) H4688 metsol-ah ‘deep, depths [of sea]’ ; -tsulah , same 1x ;
 • context : … Jeremia speaks for the sons :                                            (read: you + we)
  … in previous submission
  we remained with the presented “silence” theme (per Amos 6) ,
  as “the sons needing to leave because it’s silent here , with only poisoned water to drink”;
  but the surrounding context is far too positive to can sustain that ;

line ,      
on=because – (..they (will) say..) (me=amr) :                                              [=’the sons will say’]                   
(..we (will) return..) (ishb=shb) ,
 assemble yourselves ! , and we (will) go – óut from – the fortressed – city [=’as this earth’] ,
and (..we (will be) in the image (of God)..) (damm=dmh) – there [=’eden’] ;

 
that=because – IEUE – our diety – (..will make us to his image..) (damm=dmh) ,                
and he (will) give us – the [eden-] water of – (…[eden-] life..) – to drink ,
that=because – we (did) – [+nót] – sin [=’corrupt eden-life’] – to IEUE :       +

 
(namely) to=by expecting – [eden-] peace – and=while there-(will be)-nó – [eden-] goodness ,
for=as (supposedly) a time of – healing , and=yet behold ! , terror (instead) ;

 • [=’above lines :
  ofcourse the sons sinned (see Jer.3) , but the theme here is ‘the inward peace’
  which was promised , referring back to previous line 11 :]

 
(for) (..the serpentlike?..) – [matrix-] horses – from Dan – (will be) heared ,
(and) the whole – land [=’world’] – (will) quake – [=at] the – deep – sound of – his sturdy ones ,
they (will) arrive – and devour – the land – and all that is in it ,
[+as] the city [=’earth’] – and the ones dwelling – in her ;

 
that=because – behold ! , serpents – [+as] the vipers – (will be) sent – unto you=them ,
which – (will) not – be – (possible) to encharm [=’to be pacified’] ,                            [=’chapter 6’]  
and they (will) bite – you=them , (is what) IEUE – declares ;                     [=’compare Revelation’]

Waarom blijven wij zitten ? Verzamel u , laten wij naar de versterkte steden gaan ,
en daar zwijgen , want de Heer, onze God, heeft ons doen zwijgen .
Hij heeft ons galwater te drinken gegeven omdat wij tegen de Heer gezondigd hebben.
Wij zien uit naar vrede , maar er is niets goeds ,
naar een tijd van genezing , maar zie , er is verschrikking .
Vanuit Dan wordt het gesnuif van paarden gehoord ,
heel het land beeft van het gehinnik van zijn hengsten .
Zij komen en verslinden het land en al wat het bevat, de stad en wie erin wonen .
Voorzeker, zie, ik ga slangen, gifslangen op u af sturen ,
waartegen geen bezwering is , en die u zullen bijten , spreekt de Heer .

“[=want] (..zij (zullen) zeggen..) (me=amr) :                                           [=’de zonen zullen zeggen’]        
(..wij (zullen) terugkeren..) (ishb=shb) ,
verzamel u ! , en wij zullen úit de versterkte stad gaan ,                                    [=’als deze aarde’]
en (wij zullen – daar [=’eden’] – in het beeld (van God) zijn..) (damm=dmh) ;

 
[=want] IEUE onze godheid zal (..ons naar zijn beeld maken..) ,
en hij zal ons het [eden-] water van [eden-] leven te drinken geven ,
[=omdat] wij [+niét] gezondigd [=’corrupt eden-leven’] hebben tegen IEUE :     +

 
(namelijk) door [eden-] vrede te verwachten [=terwijl] er-géen [eden-] goedheid zal zijn ,
als een (veronderstelde) tijd van genezing , [=maar] zie ! , verschrikking ;

 • [=’zinnen boven :
  natuurlijk hebben de zonen gezondigd (zie Jer.3) , maar thema is hier “de innerlijke vrede”
  welke beloofd werd , refererend aan vorig vers 11 :]

 
(want) de (..serpentine?..) [matrix-] paarden uit Dan zullen worden gehoord ,
(en) heel het land [=’deze wereld’] zal beven vanwege het diepe geluid van zijn sterken ,
zij zullen arriveren , en het land en al wat het bevat , verslinden ,
[+als] de stad [=’deze aarde’] en wie in haar wonen ;

 
want zie , slangen [+als] de gifslangen zullen op [=hen] afgestuurd worden ,
waartegen geen bezwering (mogelijk) is ,                                                      [=’zie hoofdstuk 6’]
en die zullen [=hen] bijten , is (wat) IEUE verklaard heeft ;             [=’vergelijk Openbaring’]

 
18-19
… maar de gelovigen willen daar niets van weten :
smile-of·me on affliction on·me heart-of·me languishing behold ! voice-of imploring-of
daughter-of people-of·me from·land-of far-places ?·ieue is-no in·tziun or king-of·her
is-no in·her for-what-reason they-provoked-to-vexation·me in·carvings-of·them
in·vanities-of foreigner
[When] I would comfort myself against sorrow, my heart [is] faint in me. Behold the voice
of the cry of the daughter of my people because of them that dwell in a far country:
[Is] not the LORD in Zion? [is] not her king in her? Why have they provoked me to anger
with their graven images, [and] with strange vanities?
‘comfort’ , H4010 mabligith ‘cheerfulness, smiling’ 1x ; balag ‘to smile, comfort, recover’ ;
‘of the cry’, 7775 shavah ‘cry for help, cry out’, unusual , 1 x in prophets ; =shua ? ;

 • context : … but believers don’t want to hear about those things :
  … wow ;
  the buildup of the lines show “that these are souls who háve heared the concept”;
  2) we took (eie+ain) together ;

line ,
“(..+there-is-no..) – recovery  – on=for – [+our] sorrow  ,
[+as] [=our] heart – (which is) faint – in [=us] ;        +

 
(for) behold ! ,      +
the daughter [=’adm-souls’] of – the people [=’Originals’] ,    +                              [=’believers’]
(are) calling – (..nonsense..) – from=about the – far away – land ,                           [=’as eden’]
[+saying] :
there exists absolutely no – (ieue=iei) – tsiun ,                              [=’as ‘one in another reality’]
since – [+there] ís-no (such thing like a) – [=kingdom] – in=as her ;

 
for [=that] reason , the graven images [=’physical body’] – provoke [=us] to anger ,
(as the bodies) in=with – [+their] foreign – delusions (-hbl) ;       

(Klacht van Jeremia)
Als ik mij wil verkwikken, overvalt mij verdriet, mijn hart is afgemat in mij .
Let op, het geluid van het hulpgeroep van de dochter van mijn volk, uit een zeer ver land:
is de Heer dan niet in Sion , of is haar koning niet bij haar ?
Waarom hebben zij Mij tot toorn verwekt met hun beelden ,
met nietige afgoden uit den vreemde ?

“(..+er-is-geen..) herstel voor [=ons] verdriet ,
[+als] [=ons] hart dat afgemat is in [=ons] ;        +

 
(want) zie ! ,      +
de dochter [=’adm-ziel’] van de mensen [=’Originelen’] ,     +                                      [=’gelovigen’]
roepen (..nonsens..) [=over] het land ver weg ,                                                                [=’als eden’]
[+zeggend] :
er bestaat absoluut geen (ieue=eie) – tsiun ,                   [=’als ‘een in een andere werkelijkheid’]
sinds er-(gewoonweg)-niet (zo’n) [=koninkrijk] ís [=als] haar ;

 
om [=die] reden provoceren de gegoten beelden [=’fysiek lichaam’] ons tot toorn ,
(als de beelden) [=met] [+hun] vreemde delusies (-hbl) ;

 
20-21-22
slot : … want de mensen verwerpen de balsem :
he-passed harvest he-ended summer and·we not we-are-saved on breaking-of
daughter-of people-of·me I-am-broken I-am-somber desolation she-holds-fast·me
?·balm there-is-no in·Gilead or one-being-healer there-is-no there that for-what-reason
not she-ascended longevity-of daughter-of people-of·me
The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved.
For the hurt of the daughter of my people am I hurt; I am black; astonishment hath taken
hold on me. [Is there] no balm in Gilead; [is there] no physician there?
why then is not the health of the daughter of my people recovered?
‘recovered’, H724 arukah ‘recovery, repair’ ;

 • context : … because the people reject the balm :
  … harvest + summer :
  very tricky line – the problem is that “to cross” doesn’t support “to end” but juxtaposes it ;
  we neither know what ‘summer’ is doing here ,
  and are not sure if it links back to “the grapes and the figs”, previously ;
  it can even read “…(cross over,) [+as] the summerfruits – (who will have been) completed”,
  (as the completed 144,000) , followed by “… and they will be saved”;

line ,
“[+for] (..the ones (having been) harvested?..) [=’sons?’] – (will) cross over ,    +
[+when?] (..the summer?..) – (will have) (..ended?..) , 
and=but [=they] [=’people?’] – (will) not – (be) saved ;
————————                                                                                   [line above : unclear ; see note]
I am broken – on=because of – the disaster [coming-] of=upon – the daughter of – the people ,    
I am depressed – [+and] desolation – takes hold on me ;

 
[+for] (..(there) IS..) (ain=eie) – balm – in (..the land..) [=’world’] ,       [=’reading prophets right’]
yet – there-is-no – one (who wants to be) healed – there ;
for [=that] reason ,    +
the recovery of – the daughter [=’adm-souls’] of – the people – (will) not – occur .

De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, en nog zijn wij niet verlost .
Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken ,
ik ga in het zwart gehuld, verschrikking heeft mij aangegrepen .
Is er geen balsem in Gilead ? Of is er geen geneesheer daar ?
Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk ?

 • [=’beneden : het “oversteken” staat diametraal tegenover “ophouden” ; zie Engels :]

“[+want] (..degenen die geoogst zullen zijn?..) [=’zonen?’] zullen oversteken ,      +
[+wanneer?] (..de zomer?..) (..geëindigd zal zijn?..) ,
[=maar] [=zij] [=’mensen?’] zullen niet verlost worden ;
————————                                                                                                [zin boven : onduidelijk]
ik ben gebroken vanwege de [komende-] ramp [=voor] de dochter van mijn mensen ,
ik ben depressief , [+en] desolaatheid grijpt mij aan ;

 
[+want] (..(er) IS..) (ain=eie) balsem in (..het land..) [=’wereld’] ,      [=’de profeten juist lezend’]
toch is-er niemand die genezen (wil) worden daar ;
om [=die] reden     +
zal het herstel van de dochter [=’adm-ziel’] van de mensen [=’Originelen’] niet optreden .

 


07.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
16.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + rephrasing

 

Jer.6: de Duisternis komt :
Jacob moet van deze
aarde afgesneden worden ;
nogmaals ‘moederschepen’
en een thema ‘vervolging’
(vergelijk Openbaring 13)
(belangrijk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer.6: de Duisternis komt :
Jacob moet van deze
aarde afgesneden worden ;
nogmaals ‘moederschepen’
en een thema ‘vervolging’
(vergelijk Openbaring 13)
(belangrijk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued of previous chapter 5 :
titled : the coming Darkness :
Jacob needs to be cut-off from this earth
(with violence – cause they refused to listen) ;
again the ‘motherships’ theme
also the theme of ‘persecution’
compare Revelation 13) ;
we realize us
a ‘motherships theme’ seems to undermine
colour of the intended prophets message ,
Rev.13 is about ‘another type humans’
will take over the rule on earth ,
‘persecution’ is described there , as well ;
part III the situation even gets more grave ..

note : very readable , 3d submitted version
and definitive , after cleaning up + context
was a rather heavily corrupted chapter ,
hence the required third version ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 5 :
Jacob (als alle adm-zielen die gered worden) moet van deze aarde ‘afgesneden’ worden ,
maar jammer genoeg moet dat gebeuren ‘met geweld’ — omdat hij weigerde te luisteren ;

 

… nogmaals het thema ‘moederschepen’ —
we realiseren ons dat dit thema de boodschap in de profeten lijkt te ondermijnen ,
maar Openbaring 13 beschrijft “een ander soort mensen” die deze wereld gaan regeren ,
en in datzelfde hoofdstuk wordt óok ‘de vervolging’ beschreven ;
… in deel III wordt de situatie zelfs nog grimmiger ….

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als derde , definitieve versie , na opruiming + context (het meeste was goed) ;
maar redelijk zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk , vandaar de vereiste derde versie
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 6

1
vervolg : … terug naar vandaag : de zonen worden opgeroepen :
strengthen-you ! sons-of Benjamin from·within-of Jerusalem
and·in·Tekoah blow-you ! trumpet and·on Beth~Haccerem lift-up-you !
lifting that evil she-gazes from·north and·breaking great
O ye children of Benjamin, gather yourselves to flee out of the midst of Jerusalem,
and blow the trumpet in Tekoa, and set up a sign of fire in Bethhaccerem:
for evil appeareth out of the north, and great destruction

 • ‘benjamin’, as opposed to original version a blatant corruption ; never is listed
  the phrase ‘sons of Benjamin’, only ‘land’ and ‘gate’ [+1 corruption in Hos.5] ;
 • ‘teqoa’, H8620 teqoa 2x ; Amos was from Teqoa , taquoa ‘trumpet’ 1x ; taqa ‘to blow
  (trumpet)’ (to encamp) 68x ; in previous chapter 4 we had “the pitched tent” ;
 • ‘beth hakkerem’ ,H1021 beth-hakkerem ; -kerem 3754 ‘vineyard’ 93x ;
 • ‘sign of fire’, H4864 maseth ‘(raising-up-) burden, portion, cloud, tribute, gift’ 16x ;
  as ‘attribute’ ; 4863 masha ‘burden’ ;
 • context : continued : … back to today : the sons are called up :
  … was corrupted ;

line ,

 • [=’openingline : restored according to the usual expressions
  (=as the meaning of the “line upon line , precept upon precept”, Is.28) ;
  line :]

“strengthen youselves ! , (you) sons of – [eden-] (..Ishral..) ,       [=’144,000, on earth’]
(being the ones) within – (..my people..) ,                                                     [=’as Jacob’]
and blow you – the trumpet – in (..Jerusalem..) ,                                      [=’this earth’]
and lift up you ! – (..the [eden-] standard..) – on=in (..Judah..) ,                 [=’this world’]
that=because – evil – (is) looking-down – from the north ,         [=’Mystery-Babylon’]
and – (there will be) a great – disaster ;

(Het beleg en de wegvoering)
Breng u in veiligheid, nakomelingen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem !
Blaas de bazuin in Tekoa, geef een vuursignaal af boven Beth-Cherem !
Want er ziet onheil neer vanuit her noorden , een grote ramp !

 • [=’openingszin : gerestaureerd volgens de gebruikelijke uitdrukkingen
  (=als de betekenis van “gebod op gebod, regel op regel” , Is.28) ;
  zin :]

“maak uzelf sterk ! , (u) zonen van [eden-] (..Ishral..) ,                          [=’144,000, op aarde’]
(die degenen zijn) te midden van (..mijn mensen..) ,                                             [=’als Jacob’]
en blaas de trompet in (..Jeruzalem..) ,                                                            [=‘als deze aarde’]
en hef (..de [eden-] standaard..) op [=in] (..Judah..) ,                                          [=’deze wereld’]
want het kwaad ziet neer vanuit het noorden ,                                        [=’Mystery-Babylon’]
en er zal een grote ramp komen ;

 
2-3
… want deze aarde wordt omsingeld – als het beleg :           (in deze dagen !)
the·homestead and·the·one-being-delicate I-still daughter-of tziun to·her
they-are-coming ones-being-shepherds and·droves-of·them they-pitch on·her
tents round-about they-graze man hand-of·him
I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate [woman]. The shepherds with
their flocks shall come unto her; they shall pitch [their] tents against her round about;
they shall feed every one in his place

 • ‘comely’ , H5000 naveh ‘comely, etc’, but interl. has ‘homestead’ ,
  nod ‘skin bottle’, nad ‘heap’ ; 2) h5116a naveh ‘homestead, abode’, sic ! , but ‘empty’ ;
  H5115 navah ‘home, habitation’ 2x attempt to make ‘comely’ ;
 • ‘delicate’ , H6026 anag ‘delicate, etc’ ; 28 anog , same ; oneg ‘luxurious’ ;
 • ‘flocks’ , H5739 eder ‘flock’ 39x , negative, Assyr. stormgod , “speckled’ theme ;
  adar ‘missing, lacking, to arrange or keep rank [as in battle]’ ;
 • ‘pitch’ , H8628 taqa ‘to pitch [a tent], to (en)camp, to blow [trumpet],
 • ‘feed’ , H7462 ra-ah ‘to tend a flock’ 164x ; used as “shepherds, pasturing,
  to feed upon (as to graze) , etc’ ; can be ‘evil’ as well ;
 • ‘man’ can also be ‘fire’ ; or added to confuse ;
 • context : .. for this earth is being surrounded – as the siege :           (in these days !)
  … continued in 4-5 :

line ,

 • [=’IMPORTANT : before reading on , see what context KJV will suggest :
  Benjamin (why he?) has to flee out of Jerusalem , because shepherds (why, who?)
  will “besiege the city” and “destroy her citadels” – does that make ány sense…? ;
  below :
  in verse 1 “evil was looking down”, so the theme is “this éarth” now :
  line :]                 [was very corrupt]

“I compare – the (..house..) (bath=bth) of – (..Jacob..)      +            [=’Jacob as “my people”]
to=with – the pleasant – (..habitation..) (nveh=nvah) :                  [=’as this world / earth’]

 
(..the evil ones..) (rah=rath) – (..staying in rank..) – (are) coming – towards her ,              [=’earth’]
[+as] (..the evil..) (rah=ra) – hands      +                            [=’motherships’, see Jer 4’]
(who) encamp – on=against – the tent [=’earth’, Jer.4:20’] [+from] every side ;           [=’as in Jer.4’]

Die bekoorlijke en die verwende, ik roei de dochter van Sion uit .
Er komen herders naar haar toe met hun kudden.
Zij zetten rondom tegen haar tenten op , ieder weidt zijn stukje af

 • [=’BELANGRIJK : vóor het verder lezen , zie wat voor context Statenbijbel suggereert :
  Benjamin (waarom hij?) moet vluchten uit Jerusalem , omdat herders (wie, waarom?)
  de “stad zullen belegeren en haar citadellen verwoesten” – sláat dat ergens op ? ;
  beneden :
  in vers 1 was “ziet neer uit het noorden”, dus het thema is nu “deze aarde”;
  zin :                                  [was erg corrupt]

“ik vergelijk het (..huis..) (bath=bth) van (..Jacob..)      +              [=’Jacob = mijn mensen’]
[=met] de plezierige (..woonplaats..) (nveh=nvah) :                [=’als deze aarde / wereld’]

 
(..de boosaardigen..) (rah=rath) (..die in slagorde blijven..) komen op haar [=’aarde’] af ,
[+als] (..de boosaardige..) (rah=ra) handen      +                  [=’moederschepen’, Jer.4’]
die zich legeren [=tegen] de tent [=’aarde, Jer.4:20’] [+van] alle kanten ;      +      [=’als in Jer.4’]

 
4-5
… vervolg : hun leger positioneert zichzelf :
hallow-you ! on·her battle arise-you ! and·we-shall-go-up in·the·noons alack ! to·us
that he-faces-about the·day that they-are-being-stretched-out shadows-of evening
arise-you ! and·we-shall-go-up in·the·night and·we-shall-wreck citadels-of·her
Prepare ye war against her; arise, and let us go up at noon.
Woe unto us! for the day goeth away, for the shadows of the evening
are stretched out . Arise, and let us go by night, and let us destroy her palaces
‘noon’ , H6672 tsohar ‘midday, noon, (window 1x)’ 24x ;

 • context : continued : … their army positions itself :
  … the type corruption :
  Esau forgot to change ‘shadows’ into something else ,
  from there onwards , the rest can be reconstructed ;
  … 2) interesting is the connection with “empty cities”
  as described in Jeremiah 4 with the moviescript –
  it could write here “for to destroy her citadels”
  (or “palaces”) , but then why not use ‘cities’..?) ;
  but the command to attack whole éarth is in line 6 ;

Independence Day (1996)
(pinterest)

line,

 • [=’now it gets tricky , and we can easily accused of ‘framing’,
  but again , read KJV : does that make sense ? and if so – why ? ;          [was very corrupt]

line ,
“(..they are on high..) (qdsh=qum) – [+for] the battle – on=against her [=’earth’] ,
and=as – (..the oppressors..) (tshr=tsir) – ascending [=’jer.4’] – (..over..) (ole=al) (..her..) ,

 
woe ! to [=them] [=’Jacob’] ,
that=because – the day – (has) appeared +
that=when – (..the evil ones..) (ereb=ra) – (are) stretching out – [+their] shadows ;

 
they arose (-qum) – (and) (are) ascending [=’hovering’, Jer.4’]in=over (lile=al) (..her..) +
[+as] the [matrix-] destroying – citadels ;      +              [=’who go attack éarth ; line 6’]

Verklaar haar de oorlog ! Sta op, laten we midden op de dag oprukken !
Wee ons, want de dag is bijna verstreken, want de avondschaduwen worden langer .
Sta op, laten we dan in de nacht oprukken, laten we haar paleizen te gronde richten !

 • [=’nu wordt ’t link , en we kunnen beschuldigd worden van “tekst naar eigen hand zetten”,
  maar nogmaals , lees de Statenvertaling : slaat die ergens op ? , en zo ja – waarom ? ;
  zin :]                              [was erg corrupt]

“(..zij zijn in de hoogte..) (qdsh=qum) [+voor] de oorlog [=tegen] haar [=’de aarde’] ,
[=als] (..de onderdrukkers..) (tshr=tsir) die opgerezen zijn [=’Jer.4’] (..over..) (ole=al) (..haar..) ,

 
wee [=hen] [=’Jacob’] ,
[=omdat] de dag is verschenen      +
[=waarop] (..de boosaardigen..) (ereb=ra) [+hun] schaduwen uitstrekken ;

 
zij stegen op en rijzen op [=’zweven’, Jer.4’] [=over] (lile=al) (..haar..) +
[+als] de vernietigende citadellen ;      +                 [=’die de áarde aanvallen , zin 6’]

 

part II — deel II

 
6-7-8
.. Jacob (‘alle zielen die gered worden’) moet van deze aarde afgesneden worden :
that thus he-says ieue-of hosts cut-down-you ! tree and·pour-out-you ! on Jerusalem
earthwork she the·city he-is-checked all-of·her extortion in·within-of·her as·to-scoop-of
cistern waters-of·her so she-scoops evil-of·her violence and·devastation he-is-being-heard
in·her on faces-of·me continually illness and·smiting be-admonished-you ! Jerusalem lest
she-shall-strain soul-of·me from·you lest I-shall-place·you desolation land not
she-is-indwelt
For thus hath the LORD of hosts said, Hew ye down trees, and cast a mount against Jerusalem:
this [is] the city to be visited; she [is] wholly oppression in the midst of her. As a fountain casteth
out her waters, so she casteth out her wickedness: violence and spoil is heard in her;
before me continually [is] grief and wounds. Be thou instructed, O Jerusalem, lest my soul depart
from thee; lest I make thee desolate, a land not inhabited.
‘hew down’, H3772 karath ‘to cut [a covenant’] ; cut off [from people, from land, etc] ;
‘cast‘ , 8210 shaphak ‘shed or pour [usually of blood]’; or -haphak ‘turn, inverse’ ? ;
‘mount’ , H5550 solel-ah ‘siege ramp’ 11x ; sela+el (deity) “Horus-tile +deity” ,
‘oppression’ , H6233 osheq ‘oppression’ 15x ; ashaq ‘oppress’ 35x ; eseq/aseq ‘contend’, unclear ;

 • ‘lest’ , H6435 phen ‘because 2, fear 1, might 4, no 2, none 1, or 36, or else 6, otherwise 16,
  perhaps 1, so 12’ ; -pan-ah ‘turn, turn away or around’ ; into face-cluster ;
 • ‘casteth out’ , H3363 yaqa ‘to severe oneself (to hang someone, be disgusted by actions)’ 8x ,
  context : .. Jacob (‘all to-be saved souls’) must be severed from this earth :
  … line 8 :
  cannot be (-phn) because it is NOT ‘a conditional line’ ;

line ,
that=because – thus – says – IEUE of – hosts :
cut [=’as in a covenant’] – (..them?..) [=’Jacob’] (off) – (..from?..) (..the (other?) people?..) ,
and shed – (..their?..) (..blood?..) – on (..the land?..) [=’earth’] ,
[+as] she – the city [=’earth’] – (which is) visited [=’for to be judged’]      +
[+for] all – the extortion – in her midst ;                [=’refers to previous chapter’]

 • [=’above : difficult to restore –
  term is -karth , not “hew down (trees)”, while “cut off + shed blood” can match ;
  the lines should be good , in context of “severing Jacob from earth”:]

 
as=like – a cistern – walls (around) (contains) – her waters , she walls – her evil :
violence (-chm) – and devastation – (are) heared – in her ,
(being) the continuous – illness [=’corrupt eden-life’]and=as the wound – on=in – front of me :

 
(be) chastened , (you) Jerusalem ! [=’this earth’] ,              [=’as “Gaia” in other chapters’]
(..so..) (phn=ki) – she , the adamite-soul [=‘which I made’] , (shall) be severed – from you [=’earth’] ,
(..for..) (phn=ki) I (shall) make you [=’Gaia’] – (to) a desolation ,      +
[+as] the not – inhabited – land [‘world’] ;                              [=’see part IV for ‘the severing’]

Want zo zegt de Heere van de legermachten: hak bomen om,
werp tegen Jeruzalem een belegeringsdam op.
Dit is de stad die gestraft zal worden, enkel onderdrukking is in haar midden.
Zoals een bron zijn water opwelt, zo welt zij haar slechtheid op. Geweld en verwoesting
wordt in haar gehoord, voor mijn aangezicht is voortdurend ziekte en plaag .
Laat u straffen, Jeruzalem, anders zal mijn ziel zich van u losrukken ,
anders zal ik een woestenij van u maken , een onbewoond land !

“[=want] zo zegt IEUE van de legermachten :
snij [=‘als in een verbond’] (..hen?) [=’Jacob’] (van) (..de mensen?..) af ,
en vergiet (..hun?..) (..bloed?..) op (..het land?..) [=’aarde’] ,
[+als] zij de stad [=’aarde’] (die) bezocht wordt [=’om geoordeeld te worden’]      +
[+vanwege] alle afpersing in haar midden ;                [=’refereert aan vorig hoofdstuk’]

 • [=’boven : lastig te restaureren :
  term is -karth , niet als “omhakken”, terwijl “afsnijden + bloed vergieten” een paar zijn ;
  de zinnen moeten goed zijn , in context van “het verwijderen van Jacob van de aarde”:]

 
[=zoals] een cistern haar water ommuurt (=qir) , (zo) ommuurt zij haar kwaad :
geweld en verwoesting worden in haar gehoord ,
dat de continue ziekte [=’corrupt eden-leven’] is [=als] de wond voor mijn aangezicht :

 
wordt gestraft , Jeruzalem ! [=’deze aarde’] ,                [=’als “Gaia” in andere hoofdstukken’]
(..opdat..) (phn=ki) zij , de adm-ziel [=’die ik maakte’] , van u [=’aarde’] verwijderd zal worden ,
(..want..) (phn=ki) ik zal u [=’Gaia’] desolaat maken ,      +
[+als] het niet bewoonde land [=’wereld’] ;                 [=’zie deel 4 voor ‘het verwijderen’]

 
9-10
… Jacob – die niet wilde luisteren – wordt verzameld als een druivenoogst :
thus he-says ieue-of hosts to-clean-glean they-shall-clean-glean as·the·vine
remnant-of ishral bring-back-you ! hand-of·you as·one-picking over trays on whom ?
I-shall-speak and·I-shall-testify and·they-shall-listen behold ! uncircumcised ear-of·them
and·not they-are-being-able to·to-pay-attention-of behold ! word-of ieue he-becomes
for·them to·reproach not they-are-delighting in·him
Thus saith the LORD of hosts, They shall throughly glean the remnant of Israel as a vine:
To whom shall I speak, and give warning, that they may hear? behold, their ear [is]
uncircumcised,
and they cannot hearken: behold, the word of the LORD is unto them
a reproach; they have no delight in it
‘grapegatherer’ , H1219 batsar ‘fortified (walls)’ ‘to gather (grapes)’ ? ; into -Bozrah , this earth ;
‘baskets’ , H5552 salsill-ah 1x ; salsal+el ? sela+sela+el ? ; -solelel-ah ‘siege-ramp’, previous ;
‘warning’ , H5749 uwd ‘to testify, to warn’ 44x ; root colour : ‘to repeat’ ;

 • context : .. Jacob – who didn’t want to listen – is collected like a grape harvest :
  … you see the ‘hand’ in line 9 ,
  but this time it’s nót a ship , grin ;

line ,
“thus – says – IEUE of – hosts :
(..the daughter?..) [=’adm-souls’] of (..my people?..) [=’Originals’]      +          [=’see line 23 + 26’]
(will be) thoroughly gleaned – as=like a vine ,
(…………) (-shb) – (…………) – (…………) – (…………) – (………..) ;
             [<< lost]

 • [=’above : can be anything ,
  but probably something like “…because my people did not return” — see next line :]

 
[+as] (..my people..) [=’Jacob’] (mi=am) – whom – I (have) spoken [in right direction] (to) ,
and – (who should have) listened – and=to [=my] warning ,
(but) behold ! ,
their ear – (was) uncircumcised – and=so – they (were) – not – able – to hearken [it] ;
(for) behold ! ,
the word of – IEUE – (had) become – a disgráce – for=unto them ,
[+for] they (had) – no – delight – in her ;      +          [=’the word-theme will return, later on’]

Zo zegt de Heer van de legermachten:
zij zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok nauwkeurig nalopen ,
Laat uw hand terugkeren als een druivenplukker langs de ranken .
Tegen wie zal Ik spreken en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren ?
Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan ,
Zie, het woord van de Heer is hun tot smaad, ze vinden er geen vreugde in .

“zo zegt IEUE van de legermachten :
(..de dochter?..) [=’adm-zielen’] van (..mijn mensen?..) [=’Originelen’]      +      [=’zie zin 23+26’]
zal zorgvuldig geoogst worden , als van een wijnstok ,
(………….) (-shb) – (…………) – (…………) – (…………) ;
             [<< verloren]

 • [=’boven : kan van alles zijn ,
  maar waarschijnlijk een “… want mijn mensen keerden niet terug” – zie volgende zin :]

 
[+als (..mijn mensen..) (mi=am) [=’Jacob’] (tegen) wie ik gesproken [in goede richting] heb ,
en die naar mijn waarschuwing zouden hebben moeten luisteren ,
(maar) zie ,
hun oor was onbesneden , [=dus] waren zij niet in staat om (het) te horen ;
(want) zie ,
het woord [in goede richting] van IEUE was hen tot een schánde geworden ,
[+want] zij vonden er geen vreugde in ;      [=’het woord-thema keert nog terug, verderop’]

 
11-12-13
… de woede wordt uitgegoten (in deze zinnen beginnend met ‘vervolging’) :
and fury-of ieue I-am-full I-am-tired to-contain-of pour-out-you ! on unweaned-child
in·the·street and·on deliberation-of choice-young-men alike that moreover aish man
with woman they-shall-be-seized old-one with one-full-of days and·they-are-turned-about
houses-of·them to·others fields and·women alike that I-shall-stretch-out hand-of·me on
ones-dwelling-of the·land averment-of ieue that from·small-one-of·them and·unto
great-one-of·them all-of·him one-being-greedy-of gain and·from·prophet and·unto priest
all-of·him one-doing falsehood
Therefore I am full of the fury of the LORD; I am weary with holding in: I will pour it out upon
the children abroad, and upon the assembly of young men together: for even the husband
with the wife shall be taken, the aged with [him that is] full of days. And their houses shall be
turned unto others, [with their] fields and wives together: for I will stretch out my hand upon
the inhabitants of the land, saith the LORD. For from the least of them even unto the greatest
of them every one [is] given to covetousness; and from the prophet even unto the priest
every one dealeth falsely
‘fury’ , H2534 chem-ah ‘anger, wrath, poison, fury’ 122x ; as mutilated-Cham ; matrix ;
‘full’ , H4392 male ‘full’ ; (male=am) ;
‘wearied’ , H3811 laah ‘wearied’ ,
‘holding in’, H3557 kul ‘to contain, to provide’ , (-kl ‘implements’ or ‘all’ ?) ;

 • context : … the fury is poured out (in these lines starting with ‘persecution’) :
  … silent ;

line ,

 • [=’in lines 22-24 the situation will get worse , but here a persecution must be described ;
  the link with “the motherships” should be “that other type humans will exercise rule”,
  as described in Rev.13 ;
  2) note how it is about ‘Jacob’ only – so we changed terms as ‘inhabitants’ etc ;
  line :]

“(..therefore..) – the fury [=’-chme=aph?’] of – IEUE – (is) full ,                [=’tipping-point’]
[+and] I (am) wearied – (of) holding her in :

 
(be) poured-out ! [=’fury’]on=upon – the children – in the streets ,      +
and on=upon – the assembly of – the choice young men , alltogether ;
also – (..the husbands…and…wives..) – (will be) seized ,
[+and] the older ones – and – the ones full of – days ;           [=’so ‘the fury’ seems ‘persecution’]

 
and – their houses – (will be) handed-over – to others ,      +
together (with) – [=their] fields – and (..wives?..) ,
that=for – I (will) stretch out – my hand – on=against – (..my people..) of=in – the land [‘this world’] ,
(is) the declaration of – IEUE ;

 
that=because – from the smallest of them – unto – the greatest ,
all of them – (are) greedy (for) – unjust gain ,              [=’referring to previous chapter’]
[=through] the prophets – until – the priests , (who are) all – dealing – falsely [‘inversion’] : +

Daarom ben ik vol van de grimmigheid van de Heer, ik ben het moe haar in te houden .
Giet haar dan uit over de kleine kinderen op straat, over de kring van de jongemannen bij elkaar.
Ja, ook de man zal met de vrouw gevangen genomen worden, de oudere met de hoogbejaarde.
Hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen, samen met de akkers en de vrouwen ,
Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners van dit land, spreekt de Heer .
Want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winstbejag .
Van profeet tot priester pleegt ieder van hen bedrog .

 • [=’in zinnen 22-24 wordt de situatie erger , maar hier moet een vervolging beschreven zijn ;
  de link met “de moederschepen” moet zijn “dat een ander type mens zal heersen”,
  als beschreven in Openbaring 13 ;
  2) zie hoe het alleen over ‘Jacob’ gaat – dus we hebben termen als ‘inwoners’ aangepast ;
  zin :]

“(..daarom..) is de woede [=’-chme=aph?’] van IEUE vol ,              [=’omslagpunt’]
[+en] ik ben het moe haar in te houden :
wordt uitgegoten ! [=’woede’] over de kleine kinderen op de straten ,      +
en over de kring van de jongemannen , (over allen) samen ;
ook de (..echtgenoten en echtgenotes..) zullen gevangen genomen worden ,
en de ouderen en de hoogbejaarden ;              [=’dus ‘de woede’ lijkt ‘een vervolging’]

 
en hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen ,
samen (met) [=hun] akkers en (..vrouwen?..) ,
[=want] ik zal mijn hand uitstrekken tegen (..mijn mensen..) [=in] het land [=’deze wereld’] ,
is de verklaring van IEUE ;
[=omdat] van de kleinste tot de grootste van hen     +
ieder gulzig uit is op onterecht verkregen profijt ,           [=’refererend aan vorig hoofdstuk’]
[=vanwege] de profeten tot de priesters , (die) allen bedrog [=’inversie’] plegen ;      +

 
14-15
.. vervolgend , over priesters en profeten (=pastors, opiniemakers, etc) :
and·they-are-healing breaking-of people-of·me on one-being-made-light-of
to·to-say-of peace peace and·there-is-no peace they-acted-shamefully
that abhorrence they-did however to-be-ashamed-of not they-are-being-ashamed
even to-be-confounded-of not they-know therefore they-shall-fall in·the·ones-falling
in·era I-check·them they-shall-stumble he-says ieue
They have healed also the hurt [of the daughter] of my people slightly, saying,
Peace, peace; when [there is] no peace. Were they ashamed when they had
committed abomination? nay, they were not at all ashamed,
neither could they blush: therefore they shall fall among them that fall:
at the time [that] I visit them they shall be cast down, saith the LORD
‘slightly’ , H7043 qalal ‘to curse, trivial, a light thing’ 82x ;
‘abomination’ , H8441 toeb-ah ‘abomination’ 117x ; 2896 tub, eden-good tub ‘reply’8x ;

 • context : continued , about priests and prophets (=pastors, opinioners, etc) :
  … took some time to get this one ;
  the “brokenness” cannot be “needing Christ”,
  but refers (per chapter context) to “the coming disaster” ;

line ,
and=for they (wanted to) heal – the [coming-] disaster – (for) my people      +
on=by means of – a curse [=’a trivial thing’] ,
saying :
(there will be) [eden-] peace ,              [=’a rescue (by Christ) out of the disaster ,
(there will be) [eden-] peace ,              based on the wrong premise in chapter 5’]
and=but there-(will be)-no – [eden-] peace ;

 
they acted shamefully – that=because (of) – the abomination [=’corrupt eden-good] – they did ,
however , they (were) – nót – ashamed – (about) (that) shameful [thing] ,
they – would – not – even – blush ;
therefore – they (shall) fall – in=with the ones (who will) fall – in (that) time :
[+for] I (will) visit them [=‘to judge’] ,      +
[+as] the ones (having caused) the stumbling , says – IEUE ;

Zij genezen de breuk van mijn volk op het lichtst,
door te zeggen: Vrede, vrede ! Maar er is geen vrede .
Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben ?
Ze schamen zich niet in het minst, ja zij weten van geen blozen.
Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen;
ten tijde dat ik hen zal straffen, zullen zij struikelen, zegt de Heer .

 • [=’de “breuk” (gebrokenheid) kan niet het “Christus nodig hebbend” zijn ,
  maar refereert (vanwege context van dit hoofdstuk) aan “de komende ramp” :]

“want zij wilden de [komende-] ramp (voor) mijn mensen +
genezen [=door] (middel van) een vloek [=’trivialiteit’] ,
zeggend :
(er zal) [eden-] vrede zijn ,                 [=’een redding (door Christus) uit de ramp ,
(er zal) [eden-] vrede zijn ,                 gebaseerd op de foute veronderstelling in h. 5’]
[=maar] er-zal geen [eden-] vrede zijn ;

 
zij hebben beschamend gehandeld vanwege hun gruweldaad [=’corrupt eden-goed’] ,
maar toch schamen zij zich niet in het minst , ze weten van geen blozen ;
daarom zullen zij vallen (net) als degenen die zullen vallen , in (die) tijd :
[+want] ik zal hen bezoeken [=‘om te oordelen’] , +
[+als] degenen die het struikelen veroorzaakt hebben , zegt IEUE ;

 
16-17
… want alle pastors, opiniemakers — allen verworpen het concept ‘terug naar eden’ :
thus he-says ieue stand-you ! on ways and·see-you ! and·ask-you ! for·tracks-of eon
where ? this way-of the·good and·go-you ! in·her and·find-you ! respite for·soul-of·you
and·they-are-saying not we-shall-go and·I-set-up over·you men-watching pay-attention-you !
to·sound-of trumpet and·they-are-saying not we-shall-pay-attention
Thus saith the LORD, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths,
where [is] the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls.
But they said, We will not walk [therein]. Also I set watchmen over you, [saying],
Hearken to the sound of the trumpet. But they said, We will not hearken

 • context : …because all pastors, opinionmakers — all rejected the concept ‘back to eden’ :
  … and we can witness that ;
  and no that isn’t said with a grudge ;

line ,
“[=because] (ke=ki) – IEUE – (has) said :
you (should have been taking) up a position – concerning – the way ,
and (should have) observed , and=as (having) asked – for the – eternal – path :
where (than) – (could be) this – [eden-] good – way ? ;            [=’referring to previous chapter’]

 
and (you should have) wálked – in=upon her ,
and you (would have) found – rest – for your adamite-souls ;            [=’by returning to eden’]
and=but you (have) said : we (will) – not – walk (therein) ;

 

 • [=’above : we interpret the lines as “what each leading figure should have done”,
  referring to finding “the way of IEUE” in chapter 5 ;
  below : “the trumpet” links back to the start of this chapter – so it must be in óur days ,
  and in contextual sense about “the return to eden, declared as concept” , see line 24 ;
  line :]

and=then I installed – watchmen – over=for you ,            [=’these days ; ’see line 24’]
(who said,) pay attention you ! – to the sound of – the trumpet ! ,
and=yet [=you] said : we (will) – nót – (be) attent ;

Zo zegt de Heer: ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden,
Waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel .
Maar zij zeggen : wij bewandelen die niet .
Ik heb wachters over u aangesteld : sla acht op het geluid van de bazuin !
Maar zij zeggen : daar slaan wij geen acht op .

“[=want] (ke=ki) IEUE heeft gezegd :
u had een positie in moeten nemen wat de weg betreft ,
en had moeten observeren , [=als] gevraagd hebbend naar het eeuwige pad :
waar zou deze [eden-] goede weg kunnen zijn ? ;            [=’refererend aan vorig hoofdstuk’]

 
en u zou erop hebben moeten wándelen ,
en u zou rust hebben gevonden voor uw adm-zielen ;        [=’door terug te keren naar eden’]
[=maar] u hebt gezegd : wij zullen die niet bewandelen ;

 

 • [=’boven : we interpreteren de zinnen als “wat iedere leidende figuur moet doen”,
  verwijzend naar “de weg van IEUE” in hoofdstuk 5 ;
  beneden : “de trompet” linkt naar ‘t begin van dit hoofdstuk – dus dit moet in ónze dagen zijn ;
  zin :]

[=dan] stel ik wachters [=voor] u aan ,                [=’deze dagen ; zie zin 24’]
(die zeiden,) sla acht op het geluid van de trompet ! ,
[=maar] [=u] zei : daar zullen wij geen acht op slaan ;

 
part III — deel III

 
18-19-20-21
…. daarom :
therefore hear-you ! the·nations and·know-you ! crowd which in·them hear-you !
the·earth behold ! I bringing evil to the·people the·this fruit-of devisings-of·them that
on words-of·me not they-are-attentive and·law-of·me and·they-are-rejecting in·her to·what ?
this to·me frankincense from·Sheba she-is-coming and·reed the·good from·land-of far-off
therefore thus he-says ieue behold·me ! giving to the·people the·this stumbling-blocks
and·they-stumble in·them fathers and·sons alike neighbor and·associate-of·him they-shall-perish
ascent-offerings-of·you not for·acceptance and·sacrifices-of·you not they-are-congenial to·me
Therefore hear, ye nations, and know, O congregation, what [is] among them 
Hear, O earth: behold, I will bring evil upon this people, [even] the fruit of their thoughts, 
because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it.
To what purpose cometh there to me incense from Sheba, and the sweet cane from a far country? 
your burnt offerings [are] not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me.
Therefore thus saith the LORD, Behold, I will lay stumblingblocks before this people, and the
fathers and the sons together shall fall upon them; the neighbour and his friend shall perish 

 • ‘congregation’ , H5712 ed-ah ‘congregation, company’ 149x ; many times in exodus ,
  term virtually absent in prophets ; ad-ah ‘to adorn, decorate’ 10x ; ada ‘removed’ 10x ,
  ed ‘filthy (garments)’ 1x ; ad ‘forever’ 53x , into -eden ;
 • ‘thoughts’ , H4284 machashab-ah ‘thought, plan, cunning work, design’ 56x , negative ;
  from -chasab , same but more positive 124x ; so here m-realm , ‘modern consciousness’,
 • context : … therefore :
  … syntax of 18 :
  this isn’t addressed to “the nations” nor “to earth” (see ‘frankincense’ etc) ,
  neither does the “who” or “which” appear almost at the end of a line , but is always a hub ,
  therefore line 19 must start with ‘behold !’ ;

line ,     
“therefore – hear-you ! , (you) (..people..) ,               
and=as (..the ones knowing..) – [=they] (are) the congregation [=’Jacob’] ,     +
who (is) – in the [+midst] – (..+of the nations..) [=’on earth’] :                     [=’for syntax : see note’]
———————-                                                                                                          [line above : probably]
behold ! , I – (will) bring – evil – to=upon – these – people ,     +
[+as] the fruit of – their (own) mindset ,
that=because – they (were) – not – attentive to – my words (or: ‘concept’) [in right direction] ,
and=as (having) rejected – my law ;

 
(so) to=for what – this – frankincense – (should be) coming – to me – from Sheba [=’?’] ,
[or?] – the good [-type] – reed [=’fragrance-sticks’] – from – a far-away – land ? ;
your [=’believers’] ascend-offerings – (are) not – acceptable [=’because of haste’?] – to me ,
[+and] your sacrifices – are – not – pleasing [=’because spiritual darkness’?] – to me ;

 
therefore – thus – says – IEUE :
behold-me ! , I (will) place – a stumblingblock – to – these – people ,
and – the fathers – and=as (well as) the sons – (will) stumble – in=over it , 
[+and] the neighbour – and his friend – alike – (shall) perish :        +

Daarom, heidenvolken, luister, weet, gemeenschap, wat er onder hen leeft !
Luister, aarde, zie, ik breng onheil over dit volk. Dat is de vrucht van hun gedachten.
Want op mijn woorden hebben zij geen acht geslagen, en mijn wet, die hebben zij verworpen .
Waarom zou voor mij wierook uit Sjeba moeten komen en de beste kalmoes uit een ver land ?
Uw brandoffers zijn mij niet welgevallig, en uw slachtoffers zijn mij niet aangenaam .
Daarom, zo zegt de Heer: zie, ik ga dit volk struikelblokken geven waarover zij zullen struikelen :
De vaders samen met de zonen, de buurman met zijn naaste, zij zullen omkomen .

“daarom luister ! , (u) (..mensen..) ,
[=als] (..degenen die weten..) (dat) [=zij] de gemeenschap [=’Jacob’] zijn ,     +
die te (midden) van (..+de naties..) [=’op aarde’] is :                          [=’voor syntax : zie Engels’]
———————–                                                                                         [zin boven : waarschijnlijk]
zie , ik zal onheil [=over] deze mensen brengen ,      +
[+als] de vrucht van hun (eigen) ‘manier van denken’ ,
[=omdat] zij op mijn woorden (of: ‘concept’) [in goede richting] geen acht hebben geslagen ,
[=als] het hebben verworpen van mijn wet ;

 
(dus) waarom zou (zonodig) voor mij wierook uit Sheba [=’?’] moeten komen ,  
[of?] de goede [types-] riet  [‘geurstokken’] uit een ver land ? ;
uw [=’gelovigen’] opstijg-offers zijn niet acceptabel [=’vanwege haast’?]  voor mij ,
en uw offers zijn mij niet aangenaam [=’want spiritueel donker’?] ;   

 
daarom , zo zegt IEUE :
zie , ik zal een struikelblok plaatsen voor deze mensen ,
en (zowel) de vaders en de zonen zullen erover struikelen ,
(en) de buurman en zijn naaste zullen omkomen :         +

 
22-23-24
… het leger van geesten komt naar de aarde :                                  (als die in hoofdstuk 5?)
thus he-says ieue behold ! people coming from·land-of north and·nation great
he-is-being-roused from·recesses-of earth bow and·dart they-are-holding-fast cruel he
and·not they-are-showing-compassion voice-of·them as·the·sea he-is-clamoring and·on
horses they-are-riding being-arrayed as·man for·the·battle on·you daughter-of tziun
we-heard report-of·him they-fall-slack hands-of·us distress she-holds-fast·us travail
as·the·woman-giving-birth
Thus saith the LORD, Behold, a people cometh from the north country, and a great nation
shall be raised from the sides of the earth . They shall lay hold on bow and spear; they [are] cruel,
and have no mercy; their voice roareth like the sea; and they ride upon horses, set in array as men
 for war against thee, O daughter of Zion. We have heard the fame thereof: our hands wax feeble: 
anguish hath taken hold of us, [and] pain, as of a woman in travail 
‘sides’ , H3411 yerek-ah ‘flank, rear, remote’ 28x ; as Ez.38 ‘remote parts of the north’ ,
‘spear’ , H3591 kidon ‘spear’ 9x , often as ‘axis’ ,

 • ‘cruel’ , H394 akzari ‘cruel’ 8x ; exact same lines in Jer.50 (40-43) , added there ,
  “the king of Babylon (Thoth) heared the report , and he gets in distress” ;
  this “cruel” related to “venom (of asps)”, no further root ;
 • context : … the army of spirits comes to earth :                               (as those in chapter 5?)
  … because of the juxtaposition with Jer. 50 ,
  it appears to us that these are ‘the locusts’ ;

line ,

 • [=’all three lines below :
  they are exactly juxtaposed to three lines in Jeremiah 50 (as 41-43) ,
  where the SONS as the people will go tó ‘the northland’ (Mystery-Babylon) ,
  and ‘firmly holding their bow and spear’ ,
  as ‘the men equipped for war’ —
  yet there , “the hands of the king (=Thoth) of Mystery-Babylon will tremble”
  at ‘the hearing of the report’ :]

“thus – says – IEUE : 
behold ! , people [=’spirits’] – (are) arriving – from – the north – land ,        [=’Mystery-Babylon’]
and=as – a great – nation [=’of spirits’] – (which has) risen – from the remote – land ;
they firmly hold – [=their] bow – and spear ,
he=they – (are) cruel [=’by venom?’] – and (will) – not – show compassion ;

 
their voice – roars – as=like the sea ,                                                      [=’sea as matrix-dimension’]
and they ride – on=upon – horses [=’as energy-fields’]     +
as the men – equipped – for the war – on=against yóu ,   +
(you) daughter [=’adm-souls’] of – (..my people..) [=’Originals’] :     +            [=’see next line 26’]

 

 • [=’next line : remember the line “of that day the angels know not , but the father”..?
  what are the odds that Christ referred to “go read the way of IEUE”,
  as we saw now in the past several chapters ?
  line :]

[+after] – the report  – (will be) heared ,                                 [=’like hR is doing’]                                                  
[=your] hands – (will) tremble , [+and] distress – (will) take hold of [=you] ,
[+as] the anguish – [=of] a woman in travail ;      +

Zo zegt de Heer: zie, een volk komt uit het land in het noorden ,
Een grote natie zal opgewekt worden van de uithoeken van de aarde .
Boog en werpspies grijpen zij vast, meedogenloos is het, zij zullen geen medelijden hebben.
Hun geluid bruist als de zee, en zij rijden op paarden,
als mannen opgesteld voor de strijd tegen u, dochter van Sion .
Wij hebben het gerucht over hem gehoord, wij hebben de moed verloren ,
Benauwdheid heeft ons aangegrepen, smart als van een barende vrouw .

 • [=’alle drie de zinnen beneden :
  zij zijn exact tegengesteld aan drie zinnen in Jeremia 50 (als 41-43) ,
  waar de ZONEN als de mensen náar ‘het noord-land gaan’ (als Mystery-Babylon) ,
  terwijl zij “hun boog en speer ferm vasthouden” ,
  als “de mannen die uitgerust zijn voor de strijd” –
  maar daar is het “de koning van Babylon (=Thoth) die zal beven”
  bij “het horen van het report” :]

“zo zegt IEUE :
zie , mensen  [=’geesten’] arriveren vanuit het land in het noorden ,      [=’Mystery-Babylon’]
[=als] een grote natie [=’van geesten’] die is opgerezen vanuit het verre land ;
zij houden de boog en speer stevig vast ,
[=zij] zijn wreed  [=’door gif’?] en zullen geen medelijden hebben ;

 
hun stem buldert als de zee ,                                                                 [=’zee als matrix-dimensie’] 
en rijden op paarden [=’energie-velden’] als de mannen uitgerust voor de strijd   +
tegen ú , dochter [=’adm-zielen’] van (..mijn mensen..) [=’Originelen’] :     +        [=’zie zin 26’]    

 

 • [=’volgende zin : herinner het “maar die dag weten de engelen niet maar de vader” –
  hoe groot is de kans dat Christus bedoelde “lees de weg van IEUE”,
  wat we gezien hebben in de afgelopen hoofdstukken…? ,
  zin :]

[+nadat] het report gehoord zal worden ,                                                            [=’zoals hR doet’]
zullen [=uw] handen trillen , en oppressie zal [=u] vastgrijpen ,
[+als] de pijn [=van] een barende vrouw ;       +

 
25-26
…sober vervolg :
must-not-be you-are-going-forth the·field and·in·the·way must-not-be you-are-going
that sword to·one-being-enemy shrinking-fear from·round-about daughter-of people-of·me
gird-you ! sackcloth and·wallow-you ! in·the·ash mourning-of only-son do-you ! for·you
wailing-of bitternesses that suddenly he-shall-come the·one-devastating on·us
Go not forth into the field, nor walk by the way; for the sword of the enemy [and] fear [is]
on every side. O daughter of my people, gird [thee] with sackcloth, and wallow thyself in ashes: 
make thee mourning, [as for] an only son, most bitter lamentation:
for the spoiler shall suddenly come upon us 
‘fear’ , H4032 magor ‘terror’ 8x ; (guwr  ‘sojourn’ 98x ; gor ‘lion cubs (matrix)’ 2x) ;

 • context : … soberly continued :
  … heartache ;

line ,
“(it) must not be – (that) you (would be) going out – (into) the field ,               [=‘at that time’]
and – (it) must not be – you (would be) walking – in=on the road ,
that=because – the sword – to=of the enemy – (will be) the terror – from every side ;

 

 • [=’next line : not only as expression of grief ,
  but also as introduction to the closing of this chapter
  (the ‘sackcloth’ represents ‘this present body we have’) ;
  line :]

gird-on-you ! – sackcloth , (you) daughter [=’adm-souls’] of my people [=’Original’] ,
and throw – ashes – over you – (as by) the mourning (-abl) of – an only (son) , 
do you ! – the wailing of – bitterness ,
that=for – suddenly – the destroyer – (will) come – on=upon you ;

Trek het veld niet in, ga de weg niet op, want daar is het zwaard van de vijand, angst van rondom .
Dochter van mijn volk, omgord u met een rouwgewaad,
wentel u in de as, bedrijf rouw over een enig kind,
Betoon een zeer bittere rouwklacht, want plotseling zal over ons de verwoester komen .

“het moet niet zijn dat u het veld in zou gaan ,                                                          [‘in die tijd’]
en het moet niet zijn dat u de weg op zou gaan ,
want het zwaard van de vijand zal de horror van alle kanten zijn ;

 

 • [=’volgende zin : niet alleen als de uitdrukking van rouw ,
  maar ook als introductie tot het slot van dit hoofdstuk
  (het ‘rouwgewaad’ vertegenwoordigt ‘dit huidige lichaam van ons’) ;
  zin :

omgord u met een rouwgewaad , dochter [=’adm-zielen’] van mijn mensen [=’Originelen’] ,  
strooi as over uzelf uit (als bij) de rouw over een enig (kind) ,
betoon een bittere rouwklacht , want plotseling zal de verwoester over u komen ;

part IV — deel IV

 
27-28-29-30
… slot : uitleg ‘waarom het nooit wat wordt met ons huidige lichaam’ :
lookout I-gave·you in·people-of·me fortress and·you-shall-know and·you-test
way-of·them all-of·them ones-withdrawing-of ones-being-stubborn ones-going-of
talebearing copper and·iron all-of·them ones-bringing-ruin they he-is-heated
bellows from·fire-of·them lead to·the·futility he-refines to-refine and·evil-ones not
they-are-drawn-off silver being-rejected they-call to·them that he-rejected ieue in·them
I have set thee [for] a tower [and] a fortress among my people, that thou mayest know
and try their way.They [are] all grievous revolters, walking with slanders: [they are] brass
and iron; they [are] all corrupters. The bellows are burned, the lead is consumed of the fire;
the founder melteth in vain: for the wicked are not plucked away. Reprobate silver
shall [men] call them, because the LORD hath rejected them

 • ‘tower’ , H969 bachown 1x ; bachan ‘to test, to try’ 29x ; bachin ‘tower’ 1x ;
  bochan ‘tested (eden-stone)’ 1x ; no root -bach ; repeated in next ;
 • ‘grievious (withdrawing)’ , H5493 sur ‘to remove, turn aside, withdraw , turn-away’ 300x ;
 • ‘revolters’, H5637 sarar ‘stubborn, rebellious’ 16x ;
 • ‘slanders’ , H7400 rakil ‘to slander’ 6x ; rakal ‘merchant’ 17x ; rak+el ; rak ‘frail, weak’ 16x ;
 • ‘corrupters’, H7843 schachath ‘to decay, to corrupt, to destroy’ 147x ; shachath ‘pit’ 43x ;
  shach-ah ‘bow-down, worship’ 173x ; seach-ah ‘to swim’ 3x ; matrix-dimension ;
 • ‘bellows’ , H4647 mappuach ‘bellow’ 1x ; said from -naphach ‘to blow, to fan, to boil’ ;
  mappach context ‘expiring’ 1x (Job) ; -pach ‘snare,trap’ 27x ; +m-realm ? ,
 • ‘burned’ , H2787 charar ‘charred, burnt, scorch, parched, kindle’ 11x ; chor ‘nobles’ 11x ;
  chere ‘dung’ 1x ; char-ah ‘(burning) anger’ 90x ;
 • ‘consumed’, either 8535 tham ‘complete’ but no prophets ; added as option (Q) ;
 • ‘lead’ , H5777 ophereth ‘lead’ 9x ; used by the woman in the coffin (Zech.,page) ;
 • ‘fire’, H800 eshsh-ah ‘fire’ 1x ; -ishsh-ah ‘offering by fire’ ; hardly ‘woman’ ;
 • ‘reprobate + reject’, H3988 maas ‘to reject, despise’;
 • context : closing : .. explanation why our body is the incurable main problem :
  … the expression “refine you as silver”
  several times in prophets , must be the clue to these lines ;
 • silver and gold :
  … then “the adm-soul” is likened to ‘silver’, and the Originals (as body) to ‘gold’ ? ,
  or why would Judas betray “for silver” ? , that is no coincidence ;
  we tend to view ‘silver’ as “less than gold” but that isn’t necessarily true ;

line ,

 • [=’after “the sackcloth” (as our type body) in previous line , this theme continues now ;
  the expression “I will refine you like silver” appears several times ;
  line :]

“I (will) let – the people – [in] the fortress [=’earth’] – (to be) [=tried] [=’tested’] ,
and they (will) know – and=that – their ways – (are) tried :
—————-
[+for] all of them [=’souls’] – [+are] (..prisoners..) (sur=sr) – [+in] the stubborn ones    [=’bodies’] ,
[+as] the [matrix-] corrupt – talebearers ;                      [=’these bodies’]

 • [=’talebearers ? , referring to the Ego theme? :]            [27-30 : likely restored]

 
all of them [=’bodies’] – (are) copper – and iron ,                  [=‘as the character of matrix’]
[+as] – the corrupt ones – [+for] [=them] [=’adm-souls’] ;
—————
(..the charred?..) – (..adm-souls?..) (nphch=nphsh) – (will be) (..the silvers?..) – in the fire ,
(and) [+not] – to=in vain – [=she] [=’fire’] (will) refine – to refine [+them] :
and=for – the silvers [=’souls’] – (will be) torn off – [+from] the evil ones [=’these bodies’] ,

 
[=which] [=’bodies’] (are) named – ‘the rejected ones’ , that=because – IEUE – rejected – them .
Ik heb u aangesteld tot keurmeester onder Mijn volk, tot een vesting,
opdat u hun weg zou kennen en beproeven. Zij allen zijn de afvalligsten van de afvalligen,
zij gaan rond met lasterpraat, als koper en ijzer zijn ze, verdervers zijn het, allemaal .
De blaasbalg is verbrand, het lood is door het vuur vergaan,
Tevergeefs heeft de smelter zo ijverig gesmolten, want de slechten zijn niet uitgezuiverd .
Verworpen zilver noemt men hen, want de Heer heeft hen verworpen .

 • [=’na het “rouwgewaad” (als dit lichaam) in vorige zin , gaat dat thema hier verder ;
  de expressie “ik zal u louteren als zilver” komt regelmatig voor ;
  zie Engels voor “zilver en goud”:]

“ik zal de mensen [in] de vesting [=’deze aarde’] [=beproefd] laten worden ,
en zij zullen weten [=dat] hun wegen beproefd worden ;
—————
[+want zij [=’zielen’] allen zijn [=gevangenen] (sur=sr) +
[+in] degenen die koppig zijn    [=’ons soort lichaam’] ,
die [matrix-] corrupt zijn en die lasteren    [=’de lichamen’] ;

 • [=’lasteren ? terugslaand op het Ego thema ? :]            [27-30 : waarschijnlijk gerestaureerd]

 
zij allen [=’lichamen’] zijn koper en ijzer ,                      [=’als het karakter van matrix’]
[+als] degene die corrupt zijn [+voor] [=hen] [=’adm-zielen’] ;
————–
(..de geschroeide?..) (adm-zielen?..) (nphch=nphsh) zullen (..de zilvers?..) in het vuur zijn ,
(en) zij [=’het vuur’] zal [+niet] tevergeefs louteren (om) [+hen] te louteren :
[=want] de zilvers – zullen afgescheurd worden – [+van] degenen die boosaardig zijn [=’lichamen’] ,

 
[=die] [=’lichamen’] genoemd worden : zij die verworpen zijn , omdat IEUE hen heeft verworpen .

 
02-03.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
15.10.19 — submitted as revised version ;
13.05may.2020 — submitted as 3d version – now definitive — after cleaning up + context

 

Jer. 5: de Duisternis komt :
uitleg van hoofdstuk 4 :
hoe de geestenwereld
een duivelse val voor Jacob
heeft gezet , om voor eeuwig
te kunnen vampieren op eden
(belangrijk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer.5: de Duisternis komt :
uitleg van hoofdstuk 4 :
hoe de geestenwereld
een duivelse val voor Jacob
heeft gezet , om voor eeuwig
te kunnen vampieren op eden
(belangrijk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued of previous chapter 4 :
titled : the coming Darkness :
explanation of previous chapter :
how the spirits-world set up a devilish Trap
for Jacob ,
the trap is “the corruption of prophets”,
making Jacob to sleepwalk into his own
forever imprisonment , as in the cycle of
life and death on this earth ,
so that them spirits could vampire
forever upon eden-aspects ;

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after much cleanup + context
one of the most corrupted prophet chapters :
Esau had all the time to go corrupt ,
we but little time to restore all

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 4 :
nu volgt de uitleg waarom de gebeurtenissen (in 4) moeten gebeuren :
de geesten-wereld heeft een duivelse val opgezet voor Jacob ,
namelijk door “het corrumperen van de profeten”,
opdat Jacob slaapwandelend naar zijn eeuwige staat van gevangen-zijn zou wandelen ,
als opgesloten in de cyclus (van leven en dood) van deze aarde ,
zodat de geesten-wereld voor eeuwig zou kunnen vampieren op de aspecten van eden ;

 
opmerking :goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(het meeste was goed ; maar de onderliggende reden hebben we er nu ook uitgehaald) ;
een van de meest gecorrumpeerde profeten hoofdstukken :
Esau had alle tijd om te corrumperen – wij slechts kleine tijd om te restaureren

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 5

1-2
vervolg : … de réden van het vorige hoofdstuk uitgelegd :                 (situatie : in onze dagen)
go-to-and-fro-you ! in·streets-of Jerusalem and·see-you ! please ! and·know-you !
and·mseek-you ! in·squares-of·her if you-are-finding man if there-is one-doing judgment
one-seeking faithfulness and·I-shall-pardon to·her and·if life ieue they-are-saying
therefore to·the·falsehood they-are-swearing
Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad
places thereof, if ye can find a man, if there be [any] that executeth judgment, that seeketh the truth;
and I will pardon it. And though they say, The LORD liveth; surely they swear falsely.

 • context : continued : … the réason of previous chapter explained :     (situation : our days)
  … per definition this chapter is “in our days”,
  since previous chapter was about Revelation ;

line ,
“go you through – the streets of – Jerusalem [=’earth’] ,           [=’intended here is “in our days”]
and see you ! – please ! , and understand ! ,
and seek you – in her squares – if – you (could) find – someone ,        +
if – (..anyone..) (is) doing – the right thing :

 

 • [=’below : once again the theme of “the difference between the gospel and the prophets”,
  as main theme of this chapter :]

(namely) seeking – the truth – and=so I can pardon – to=through her ;       [=’through the truth’]
[=for] [=even] – they (would) sáy : ‘IEUE – (is) [eden-] life’ ,
they (will be) swearing (allegiance) – to=as the falsehood [=’inversion’] ;

(Is er een die recht doet ?)
Trek rond door de straten van Jeruzalem , kijk toch en let op ,
zoek op zijn pleinen , of u iemand vindt , of er een is die recht doet ,
een die betrouwbaarheid nastreeft , dan zal ik Jeruzalem vergeven .
Als zij zeggen : “zo waar de Heer leeft”, leggen zij toch een valse eed af .

“ga door de straten van Jerusalem [=’aarde’] ,                            [=’bedoeld hier is “in onze dagen”] 
en zie ! , alstublieft ! , en begrijp ! ,
en zoek op haar pleinen of u iemand zou kunnen vinden ,   +
of er éen is die het juiste ding doet :

 

 • [=’beneden : alweer het thema van “het verschil tussen het Evangelie en de profeten” ,
  als het thema van dit hoofdstuk :]

(namelijk) de waarheid zoekend , opdat ik door haar kan vergeven ;   [=’vanwege de waarheid’]
[=want] [=zelfs] al zéggen zij : ‘IEUE is [eden-] leven’ ,
zullen zij (toch) een valse [‘omkering’] eed (van trouw) zweren ;

 
part II   —   deel III

 
3-4
… want gelovigen vandaag kennen ‘de weg van God’ niet :
ieue eyes-of·you ?·not for·faithfulness you-smote them and·not they-travailed
you-finished·them they-refused to-take-of admonition they-made-steadfast faces-of·them
from·crag they-refused to·to-return-of and·I I-said yea poor-ones-of they they-are-foolish
that not they-know way-of ieue judgment-of Elohim-of·them
O LORD, [are] not thine eyes upon the truth? thou hast stricken them, but they have not grieved;
thou hast consumed them, [but] they have refused to receive correction: they have made their
faces harder than a rock; they have refused to return. Therefore I said, Surely these [are] poor;
they are foolish: for they know not the way of the LORD, [nor] the judgment of their God
‘poor’, H1800 dal ‘poor, helpless, weak’ [but not the ‘humble’ colour] ;

 • context : .. because believers today do not know ‘the way of God’ :
  … continued in 5-6 ;

line ,

 • [=’likely Jeremiah speaks for you + we ; he will do that in more chapters ;
  line :]

“[+for] IEUE , (are) your eyes – [not] – (only) for=upon the truth ? ;
you smite – them – and=but – they – (are) not – in anguish ,                        [=’about a situation’]
you stop them in their tracks – [+but] they refuse – to accept – correction ,
they make – their faces – firm – [=like] stone , refusing – to return ;        [=to IEUE , as to eden]

 
and=so I – say (to myself) : indeed , the weak ones of – [=them] [=’believers’] – (are) a bit simple ,
that=because – they – (do) not – understand – the way of – IEUE ,
(namely) [+as] ‘the right perception of=about – their (own) deity’ ;       +

Heer, zien uw ogen niet uit naar betrouwbaarheid ?
U hebt hen geslagen, maar zij voelden geen pijn .
U hebt hen omgebracht, maar zij weigerden vermaning te aanvaarden .
Zij hebben hun gezichten harder gemaakt dan een rots , zij hebben geweigerd zich te bekeren .
Ík zei echter : zij zijn maar geringe mensen , zij gedragen zich als dwazen ,
omdat zij de weg van de Heer niet kennen , het recht van hun God .

 • [=’het mag zijn dat Jeremia voor u + wij spreekt ; hij doet dat ook in andere hoofdstukken ;
  zin :]

“[+want] IEUE , zijn uw ogen niet (alleen) op de waarheid (gericht) ? ;
u slaat hen , [=maar] zij zijn niet gekweld ,                                          [=’vanwege een lastige situatie’] 
u ‘blokkeert hun eigen wegen’ , [+maar] zij weigeren vermaning te aanvaarden ,
zij maken hun gezichten harder dan een rots , weigerend om terug te keren ; [=naar IEUE + eden] 

 
[=dus] zeg ik (tegen mijzelf) : inderdaad , de zwakkeren van [=hen] [=’gelovigen’] zijn wat simpel ,
[=omdat] zijde weg van IEUE niet begríjpen ,
(namelijk) [+als] ‘de juiste perceptie hebbend [=over] hun (eigen) godheid’ ;      +

 
5-6
… maar ook ‘de christelijke opiniemakers (etc)’ begrijpen het niet :
I-shall-go for·me to the·great-ones and·I-shall-speak with·them that they they-know
way-of ieue judgment-of Elohim-of·them yea they alike they-broke yoke they-pulled-away
bonds on·so he-smites·them lion from·wildwood wolf-of gorges he-is-devastating·them
leopard being-alert over cities-of·them any-of the·one-going-forth from·them
he-shall-be-torn-to-pieces that they-are-numerous transgressions-of·them they-are-plentiful
backslidings-of·them
I will get me unto the great men, and will speak unto them; for they have known the way of
the LORD, [and] the judgment of their God: but these have altogether broken the yoke, [and] burst
the bonds. Wherefore a lion out of the forest shall slay them, [and] a wolf of the evenings shall

spoil them, a leopard shall watch over their cities: every one that goeth out thence shall be
torn in pieces: because their transgressions are many, [and] their backslidings are increased.
‘watch over’ , H8245 shaqad ‘to watch over’, 12x ;

 • context : .. but also ‘the christian opinioners (etc)’don’t understand it :
  … KJV suggests “the yoke is God”;

line ,
“[+but] I (could) get – myself – to – the great ones ,     +                        [=’christian opinioners etc’]
and I (will) speak [in right direction] – with thém ,
that=for – they – (cóuld) understand – the way of – IEUE ,     +
[+as] the right judgment of=about – their deity :
[=but] (ak=ki) – they – [+neither] – break – [+their] – yoke , [+neither] tear away – [+their] bonds ;

 
(God speaks again,)
[=therefore] – the [matrix-] lion – from (..the den..) (ior=sbk) – (will) smite them ,         [=’Jer.4’]
[+as] (..the powerful one..) (zab=oz) – (..crossing-over..) (orb=obr) – to destroy them ;

————————                                                                                         [line below : too corrupted]

 • [=’the ‘lion’ (crossing-over) is in Jer. 4 but ‘wolf’ and ‘leopard’ are Esau inventions ;
  below : impossible ; he used the verb “to tear” to fit his wolf and leopard ,
  so crucial words are lost :]

[+for?] (…the Watchers?..) [=’spirits?’]over=in? – (…………)     +
(will) (……….) – (..anyone?..) – (..entering, going?..) – from=in, to, by? them? [=’watchers?’] ;
————————
that=because – their [=’the people’s’]  transgression [=’by splitting-off’] – (is) (..great..) ,
and=as – their – enormous – (main) backsliding ;      +

Laat ik naar de aanzienlijken gaan en met hen spreken ,
want die kennen de weg van de Heer wel, het recht van hun God .
Zij echter hebben samen het juk gebroken, de banden verscheurd .
Daarom zal een leeuw uit het woud hen doden ,  een wolf van de vlakten
zal hen uiteenrijten, terwijl een luipaard op de loer ligt bij hun steden ,
– al wie daar uitgaat , wordt verscheurd –
want hun overtredingen zijn talrijk geworden, machtig veel hun afdwalingen .

“maar ik zou naar de aanzienlijken kunnen gaan ,     +           [=’christelijke opiniemakers etc’]  
en ik zal met hén spreken [in goede richting] ,
want zij moeten de weg van IEUE kúnnen begrijpen ,     +
[+als] het juiste oordeel [=over] hun (eigen) godheid :
[=maar] (ak=ki) (ook) zij breken [+hun] juk [+niet] , [+noch] verbreken zij hun banden ;

 
(God spreekt weer,)
[=daarom] zal de [matrix-] leeuw van (..de den..) hen neerslaan ,                              [=’Jer.4’]
[+als] (..de machtige..) (zab=oz) (..die oversteekt..) (orb=obr) om hen te ruïneren ;

———————                                                                                         [zin beneden : te corrupt]

 • [=’de ‘leeuw’ (overstekend) is in Jer.4 maar ‘wolf’ en ‘luipaard’ zijn Esau’s grap ;
  beneden : onmogelijk ; hij gebruikte werkwoord ‘verscheuren’ om bij zijn wolf te passen ,
  dus de belangrijkste termen missen :]

[+want?] (..de Wachters?..) [=’geesten?’] over=in? (…………)      +
(zullen) (…………..) (..ieder?..) (..die gaat, komt?..) van=in, door, met? hen? [=’Wachters?’] ;
——————–
[=omdat] hun [=’mensen’] overtreding [=’door afsplitsing’] (..groot..) is ,
[=als] hun enorme afdwaling ;     +         

 
7-8-9
… de gelovigen zijn zo koppig omdat ze gecorrumpeerde teksten blijven lezen :
wherein ? for·this I-shall-pardon to·you sons-of·you they-forsake·me and·they-are-swearing
in·not Elohim and-I-am-adjuring them and·they-are-committing-adultery and·house-of
prostitute they-are-mutilating-themselves horses ones-rutting one-being-early they-arebc
each to woman-of associate-of·him they-are-neighing ?·on these not I-shall-check
averment-of ieue and·if in·nation which as·this not she-shall-avenge-herself soul-of·me
go-up-you ! in·barricades-of·her and·mruin-you ! and·finish must-not-be you-are-making
take-away-you ! abandoned-twigs-of·her that not to·ieue they
How shall I pardon thee for this? thy children have forsaken me, and sworn by [them that are]
no gods: when I had fed them to the full, they then committed adultery, and assembled themselves
by troops in the harlots’houses. They were [as] fed horses in the morning: every one neighed
after his neighbour’s wife . Shall I not visit for these [things]? saith the LORD: and shall not my soul
be avenged on such a nation as this? Go ye up upon her walls, and destroy; but make not a full end:
take away her battlements; for they [are] not the LORD’S.

 • ‘assembled troops’, H1413 gadad ‘to slash or cut or incise [the body]’ ; -gud ‘invade, attack’ ;
  from -gad ‘band, troop ; fortune’ ;
 • ‘fed’ , H2109 zun ‘well fed’ 1x , no other given ; -zun ‘fed’ (Aram.) 1x ; -zan ‘various kinds, sorts’ ;
 • ‘morning’ , H7904 shak-ah 1x , said mistake for -shakam ‘rise early’ ; 7914 skiyah ‘picture[s]’ [Is.] ,
 • ‘neighed’ , H6670 tsahal ‘neigh, call out, shrill’ , very unclear ;
 • context :… the believers are that stubborn because they keep reading corrupted texts :
  … the ‘houses of prostitution’ :
  written as (bith zune) , in corrupted repeat as (susim miznim) ;
 • the consequence of the evil words :
  … will be further explained in lines 25-28 —
  the problem of many in our days is “the difference between the OT and the NT”,
  for “they cannot understand the wrathful God , compared to the sweet Jesus” ;
  but there IS NO difference between OT and NT : it is the corrupted text in OT causing that !
  … this chapter , about “the way of IEUE”
  is not about the new-testament : that’s all fine and good when read ,
  but the NT is only about “the soul hersélf getting saved” (hence the term ‘prostitution’) ,
  for it causes people to be not concerned about ‘the return to eden’ ;

line ,                                                                                                 [line 8 : the probable restored context]
“I (will) – [=not] (ai=la) – pardon – this – to [=them] ,
[+for] (…my people…) – (have) abandoned me ,
and swear (loyalty)in=to – a non – deity ,               [=’matrix-consciousness , see 25-28’]
and=while – I (should be) (..sworn..) (loyality) to , (by) them :       +                             

————————-
and=for they commit adultery – (…[+as] the groups?..) (-gd) – [=in] the houses of – prostitution ;
(..[+as] the houses of…) (ssm=bth) (…prostitution…) (zun=zune)      +
(..where..) the evil ones [=’words’] (ro=rth) (..are read?..instead of?..the humble ones [=’words’]..) ,

 • [=’above : our best option ;
  because the same theme returns in line 25-28 , and we had this expression now several times ;
  here , “the act of swearing (loyalty)” can render the houses of prostitution as “churches”,
  because “the evil and humble words” would require a setting :]

————————
(shall) I – not – visit [=’to judge’] – because of – these [things] ? ,
is the declaration of – IEUE ,
(shall) [=I] – not – take revenge – (upon) the adm-souls      +
which – [+have become] – [=the people] – as=like this ? ;

 
ascend you ! on=upon her wall ,                       [=’the motherships on earth’s wall , previous chapter’]
and (go) ruin [+them] – and (go) spoil [+them] ! ;                             [=’ruin : (-shchth) , matrix-colour’]
(it) must not be – (that) [=they] (…(would be) saved…) (osh=iash) ,               [=’common corruption’]
[+but] (…make them…) (ntshh=natsh) – (…prisoners…) (sur=sr) ,     +                  [=’make = place, set’]
that=because – they – (are) not – to=of IEUE ;

Hoe zou ik dit vergeven ? Uw kinderen hebben mij verlaten en zweren bij wat geen goden zijn .
Als ik hun overvloed geef , plegen zij overspel , en in het hoerenhuis drommen zij samen .
Weldoorvoede, hitsige hengsten zijn het, ieder hinnikt naar de vrouw van zijn naaste .
Zou ik deze dingen niet straffen ? spreekt de Heer, of op een volk als dit mijzelf niet wreken ?
Klim zijn wijnbergen op, richt ze te gronde, maar maak er geen vernietigend einde aan.
Verwijder zijn ranken, want die zijn niet van de Heer .

“ik zal [=hen] dit [=niet] (ai=la) vergeven ,
[+want] (…mijn mensen..) hebben mij verlaten ,
en zweren (trouw) aan een non-godheid ,                           [=’matrix-bewustzijn , zie 25-28’]
[=terwijl] ik degene ben waar zij (trouw) aan moeten zweren ;
————————
[=want] zij plegen overspel (..[+als] de groepen?..) (-gd) [=in] de huizen van prostitutie ,
(..[+als] de huizen van..) (ssm=bth) (..prostitutie..) (zun=zune) , (..waar..)     +
de kwaden [=’woorden’] (ro=rth) (..gelezen worden?..in plaats van?..de nederigen [=’woorden’]..) ,

 • [=’boven : onze beste optie ;
  hetzelfde thema komt terug in zin 25-28 , en we hadden deze uitdrukking al vaker ;
  hier , ‘het (trouw) zweren’ kan ‘de huizen van prostitutie’ tot “kerken” maken ,
  want “de kwade en nederige woorden” hebben een setting nodig :]

———————–
zal ik niet bezoeken [=’om te oordelen’] vanwege deze [dingen] ? ,
is de verklaring van IEUE ,
zal [=ik] niet wraak nemen (op) de adm-zielen      +
die [=de mensen] als dezen [+zijn geworden] ? ;

 
stijg op , op haar muur ,                [=’de moederschepen op de muur van de aarde , Jer.4’]
ruïneer [+hen] en richt [+hen] te gronde ! ;                           [=’ruïneer : (-shchth) , matrix’]
het moet niet zijn (dat) [=zij] (..verlost worden..) (osh=iash) ,
[+maar] (..maak hen (tot)..) (ntshh=ntsh) (..gevangenen..) (sur=sr) ,    +
[=omdat] zij niet [=van] IEUE zijn ;

 
part III   —   deel III

 
11-12-13
… de zonen – de 144,000 – hebben wel de juiste tekst gelezen :                               (vgl Jer 3)
that to-be-treacherous they-are-treacherous in·me house-of ishral and·house-of Judah
averment-of ieue they-dissimulate in·ieue and·they-are-saying not he and·not
she-shall-come on·us evil and·sword and·famine not we-shall-see and·the·prophets
they-shall-become to·wind and·the·word is-no in·them thus he-shall-be-done to·them
For the house of Israel and the house of Judah have dealt very treacherously against me,
saith the LORD. They have belied the LORD, and said, [It is] not he; neither shall evil
come upon us; neither shall we see sword nor famine: And the prophets shall become wind,
and the word [is] not in them: thus shall it be done unto them.

 • context : ..the sons – the 144,000 – did read the right text :                                     (see Jer 3)
  …  (osh=iash) corruption :
  very beloved by Esau , as “to do” and “to save”;
 • all sons have read ? :
  … no , and that neither is required ;
  when a number of them have read it , then it counts as ‘all of them’,
  since the attribute of each (separate) one is for the good of , as valid for , the whole group ;

line ,
that=but – the house – Ishral – and the house – Judah – (are) [+nót] – treacherous – to me ,                  
(is) the declaration of – IEUE ,
they – (do) [+nót] – deal falsely – in=with IEUE ,
and=for they say : (it is) not – he ! ,                       [=’is not the right text ! – that is the theme’] 
[=for] – evil – (will be) coming , and the sword – and famine – (will be) seen (amr) ;    +

 
and=for – the spirit – became – [+to] the prophets ,                     [11-13 : was very corrupted]
and=as the words (or : (for) the concept) [in right direction]in=to them ,
[=therefore] (ke=lkn) – (…salvation…) (osh=iash) – (is) in=by [=her] [=’right text of prophets’] ;           

Zij hebben immers volkomen trouweloos tegen mij gehandeld ,
het huis van Israël en het huis van Juda, spreekt de Heer .
Zij hebben de Heer verloochend en zeggen : hij is er niet !
Geen onheil zal over ons komen, zwaard of honger zullen wij niet zien !
Die profeten zullen worden als wind, het woord is niet bij hen .
Zo zal aan hen gedaan worden .

“[=maar] het huis Ishral en het huis Judah zijn [niét] trouweloos tegenover mij ,
is de verklaring van IEUE ,
zij verloochenen IEUE [+niét] ,
[=omdat] zij zeggen : hij is (het) niet ! ,                         [=’is niet de juiste tekst – dat is het thema’]
[=want] er zal onheil komen , en het zwaard en hongersnood zal gezien worden ;      +

 
[=want] de Geest kwam tot de profeten ,                                                  [11-13 : was heel corrupt]
[=als] de woorden (of : voor het concept) [in goede richting] aan hen ,
[=daarom] (ke=lkn) is er (..verlossing..) (osh=iash) [=door] [=haar] [=’juiste tekst van profeten’] ;  

 
14-15-16-17
… daarom worden de zonen – als leger – ingezet tegen een natie van geesten :
therefore thus he-says ieue Elohim-of hosts because to-speak-of·you the·word the·this
behold·me ! giving words-of·me in·mouth-of·you to·fire and·the·people the·this woods
and·she-devours·them behold·me ! bringing on·you nation from·afar house-of ishral
averment-of ieue nation perennial he nation from·eon he nation not you-are-knowing
tongue-of·him and·not you-are-hearing what ? he-is-speaking quiver-of·him as·tomb
one-being-opened all-of·them masterful-men and·he-devours harvest-of·you
and·bread-of·you they-shall-devour sons-of·you and·daughters-of·you he-shall-devour
flock-of·you and·herd-of·you he-shall-devour vine-of·you and·fig-tree-of·you
he-shall-make-destitute cities-of fortresses-of·you which you trusting in·them in·the·sword
Wherefore thus saith the LORD God of hosts, Because ye speak this word, behold,
I will make my words in thy mouth fire, and this people wood, and it shall devour them.
Lo, I will bring a nation upon you from far, O house of Israel, saith the LORD: it [is] a mighty nation,
it [is] an ancient nation, a nation whose language thou knowest not, neither understandest
what they say. Their quiver [is] as an open sepulchre, they [are] all mighty men. And they shall eat
up thine harvest, and thy bread, [which] thy sons and thy daughters should eat: they shall eat up
thy flocks and thine herds: they shall eat up thy vines and thy fig trees: they shall impoverish
thy fenced cities, wherein thou trustedst, with the sword.

 • ‘quiver’ , H827 ashph-ah ‘quiver’; 826 -ashshaph ‘sorcerer’ 2x ; [epheh , tsepha ‘viper’]  ,
  ashpoth ‘ash [pit], refuse’ ;
 • context : … therefore the sons – as army – are deployed against a nation of spirits :

line ,

 • [=’this section is not only used as introduction to the next theme ,
  but also shows whý the “mixing up the evil and humble words” is so wrong ,
  see “the words of fire” here :]

“therefore – thus – [+your] deity – IEUE – hosts – says :
because – you [=’sons’] – speak [in right direction] – this – concept [in right direction] ,
behold me ! – giving – my words [in right direction] – [=of fire] – in your mouth ,
and she [=’fire’] (will) devour– those – (..strong..) (ets=otsb) people [=’of spirits’] :

 
behold me ! ,    +
placing – you – the house – [eden-] Ishral – [=against] a nation [=’of spirits’] – far away ,
(is) the declaration of – IEUE ,
[+against] (..a firm?..) – nation , [+as] a nation – from olden times ,
[+whose] tongue [=’language’] – you – (do) not – know (of) ,
[=neither] – (…understand…) – what – (…they talk…) ;                     [=‘cannot be -dbr ‘speak’]
—————————                                                  
(..then..) all of [=you] – masterful-men [=’skilled’]           +
(will) open – [their] (…fortress…) as a tomb (-qbr) ,      +       

 • [=’above : as likely restoration ,
  because the ‘fortress’ returns again at the end of this section :]

————————–            
and [=you] (will) devour [=’by fire’] – [=their] harvest – and [=their] (..crops?..) ,
[=you] (will) devour – [=their] sons – and [=their] daughters ;
[=you] (will) devour – [=their] flocks – and [=their] herds ,
[=you] (will) devour – [=their] vines – and [=their] fig trees ,

 
[+and] [=you] (will) (..demolish?..) – [=their] – fortressed – city    +
which – [=they] – (have) trusted – in , in=with the sword ;

Daarom, zo zegt de Heer, de God van de legermachten : omdat u dit woord spreekt,
zie, ik ga mijn woorden in uw mond tot een vuur maken en dit volk tot hout ,
zodat het hen zal verteren .
Zie, ik ga over u een volk van ver weg brengen, huis van Israël, spreekt de Heer .
Een taai volk is het, een volk, van oude tijden af is het er,
een volk waarvan u de taal niet kent, en niet verstaat wat het spreekt .
Zijn pijlkoker is als een open graf, het zijn allen helden .
Verslinden zal het uw oogst en uw brood, verslinden zullen ze uw zonen en uw dochters,
verslinden zal het uw schapen en uw runderen, verslinden uw wijnstok en uw vijgenboom,
met het zwaard uw versterkte steden verwoesten, waarop u vertrouwt .

 • [=’deze sectie wordt niet alleen gebruikt als inleiding tot het volgende thema ,
  maar laat ook zien waaróm “het vermengen van de kwade en nederige woorden”
  zo verkeerd is – zie “de woorden van vuur” hier :]

“daarom , zo zegt [+uw] godheid , IEUE van de legermachten ,
omdat u [=’zonen’] dit concept [in goede richting] spreekt [in goede richting] ,
zie ! , ik zal mijn woorden [in goede richting] [=van vuur] u in de mond leggen ,
en zij [=’vuur’] zal die (..sterke..) (ets=otsb) mensen [=’geesten’] verslinden :

 
zie ! , ik zal u het huis [eden-] Ishral plaatsen [=tegen] een natie [=’van geesten’] ver weg ,
is de verklaring van IEUE ,
[+tegen] (..een ferme?..) natie , [+als] een natie van oude tijden af ,
[+wiens] tong [=’taal’] u niet kent ,
[=noch] (…begrijpt..) wat (..zij zeggen..) ;                               [=’kan niet -dbr ‘spreken’ zijn’]   
—————————-
(..dan..) zullen allen van [=u] meesterlijke-mannen [=’vakman’]     +
[=hun] (..vesting..) als een tombe openen ,     +

 • [=’boven : de waarschijnlijke restauratie ,
  omdat ‘de vesting’ terugkeert aan het eind van deze sectie :]

—————————
en [=u] zult [=hun] oogst en [=hun] (……….) verslinden [=’door vuur’] ,
[=u] zult [=hun] zonen en [=hun] dochters verslinden ,
[=u] zult [=hun] vee en [=hun] kuddes verslinden ,
[=u] zult [=hun] wijnstokken en [=hun] vijgenbomen verslinden ,

 
[+en] [=u] zult [=hun] versterkte stad  waar zij op vertrouwd hebben ,     +
(..neerhalen?..) [=met] het zwaard ;  

 
18-19
… de nu ontheemde geesten gaan naar de aarde:            (als 200 miljoen koningen…)
18 and·even in·the·days the·they averment-of ieue not I-shall-make you finish
19 and·he-becomes that you-shall-say under what ? he-did ieue Elohim-of·us to·us all-of
these and·you-say to·them as·which you-forsook me and·you-are-serving Elohim-of
foreigner in·land-of·you so you-shall-serve alien-ones in·land not to·you
Nevertheless in those days, saith the LORD, I will not make a full end with you.
And it shall come to pass, when ye shall say, Wherefore doeth the LORD our God all these
[things] unto us? then shalt thou answer them, Like as ye have forsaken me,
and served strange gods in your land, so shall ye serve strangers in a land [that is] not yours.

 • context : … the now displaced spirits go to earth :                (as 200 million kings…)
  … end of part III ;

line ,
and=yet – in – those – days ,
(is) the declaration of – IEUE ,
I (will) – not – make – a full end – (to) them ;                                        [=’to the spirits of that nation’] 

 • [=’above line :
  no it doesn’t write they ‘leave to earth’ but it is impliéd ;
  compare line below , but also the section following upon that ,
  where “a dimensional border” is addressed – and compare ‘Euphrates’ in Revelation ;
  2) alternatively Esau deleted that – for it’s a weird small line , see interlinear :]

 
(then the situation on earth,)
and=then it (will) happen – (that) they (will) say (to you) :          [=’they = souls on now dark earth’]
[=wherefore] – does – IEUE – our deity – all – these [things] – unto us ? ;
and [=you] (will) say – to them :
as=like [=how] – you (had) abandoned – [=him] – and served – a foreign – deity – in your land  ,
so – you (are) (now) serving – strangers [=’spirits’]in=from a land – not – (being) yours ;

Maar ook in die dagen , spreekt de Heer, zal ik geen vernietigend einde aan u maken.
En het zal gebeuren, wanneer u zult zeggen :
waarom heeft de Heer, onze God, ons al deze dingen aangedaan ? dat u tegen hen zult zeggen :
zoals u mij hebt verlaten en vreemde goden bent gaan dienen in uw land ,
zo zult u vreemden dienen in een land dat niet het uwe is .

“en toch , in die dagen , is de verklaring van IEUE ,
zal ik geen vernietigend einde aan [=hen] maken             [=’aan de geesten van die natie’] ;

 • [=’zin boven :
  nee er staat niet ‘dat zij naar de aarde gaan’, maar dat wordt veronderstéld ;
  vergelijk de zin beneden , maar ook de volgende sectie waar ‘een dimensionele grens’
  behandeld wordt – en vergelijk ‘de Eufraat’ in Openbaring ;
  2) alternatief is dat Esau het weggelaten heeft want ’t is een vreemde kleine zin 18 :]

 
[=dan] zal het gebeuren dat [=zij] (tegen u) zullen zeggen :    [=’zij = zielen op nu donkere aarde’]
wat is de reden dat IEUE onze godheid ons al deze [dingen] aandoet ? ;
en [=u] zult zeggen :
[=zoals] u [=hem] hebt verlaten en een vreemde godheid bent gaan dienen in uw land ,
zo dient u [nu] vreemden [=’geesten’] uit een land dat niet het uwe is ;

 
part IV   —   deel IV

 
20-21-22
… wat de zonen uit zullen leggen aan de gevangen zielen :
tell-you ! this in·house-of Jacob and·announce-you·her ! in·Judah to·to-say-of hear-you !
please ! this people silly and·without heart eyes to·them and·not they-are-seeing ears
to·them and·not they-are-hearing ?·me not you-are-fearing averment-of ieue if
from·faces-of·me not you-are-travailing who I-placed sand boundary for·the·sea
statute-of eon and·not he-shall-pass-beyond·him and·they-are-reeling and·not they-shall-prevail
and·they-clamor billows-of·him and·not they-shall-pass-over·him
Declare this in the house of Jacob, and publish it in Judah, saying, Hear now this, O foolish people,
and without understanding; which have eyes, and see not; which have ears, and hear not:
Fear ye not me? saith the LORD: will ye not tremble at my presence, which have placed the sand
[for] the bound of the sea by a perpetual decree, that it cannot pass it: and though the waves
thereof toss themselves, yet can they not prevail; though they roar, yet can they not pass over it?
‘sand’, H2344 chol ‘sand’ ; -chul ‘twist, whirl, anguish, etc’ ;

 • context : … what the sons will explain to the imprisoned souls :
  … as the witnesses in Revelation ;

line ,

 • [=’timeframe disclaimer :
  though we looked , it doesn’t seem that part IV is about “our days , now”,
  but that this is said to the same souls on dark earth , as in previous line –
  because if not understood in part I , then why would they , here ? ,
  it makes more sense that this is said becáuse they understand the situation now ;
  line :]

“tell you ! [=’sons’] – this – in=to the house of – Jacob ,                       [=’all to-be saved souls’]
and=as report-ing it – in (..the land..) [=’this (now dark) world’] , saying :
hear you ! – please ! – this ,       +
(you) (who were the) foolish – people – and=as (..without..) – heart ,
(who had) eyes – and=but (did) not – see , [+and] (who had) ears – and=but (did) not – hear :

 
you – (have) not – revered [=’feared’] – me , (is) the declaration of – IEUE , 
[+as] (..the people..) (am=om) – (who did) not – tremble – [=in] front of me ,
who [=IEUE] – placed – the boundary – for the sea [=‘matrix-dimension’] , [+as] the decree – of old :

 
and (though) he [=’sea’] (was) reeling , he (was) – not – (able) to cross over [-dimensionally] ,
and (though) – his waves – (were) billowing ,     +
they (did) – not – succeed – to cross over [-dimensionally] ;      +

Maak dit aan het huis van Jakob bekend , laat het horen in Juda :
hoor toch dit, dwaas volk, zonder verstand,
zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar zij horen niet .
Zou u voor mij niet bevreesd zijn, spreekt de Heer,
of zou u voor mijn aangezicht niet beven ?
Ik die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee ,
een eeuwige verordening , die zij niet zal overschrijden .
Al kolken haar golven , zij zullen niets kunnen uitrichten ,
al bruisen zij, zij zullen hem niet kunnen overschrijden .

 • [=’tijdperk disclaimer :
  we hebben gekeken , maar het lijkt dat dit deel IV niet gaat over “onze dagen”,
  maar dat het gezegd wordt tegen zielen op de donkere aarde , als in vorige zin –
  want indien niet begrepen in deel I , waarom nu dan wel ? ,
  dit moet gezegd zijn omdat zij de situatie nu wél begrijpen ;
  zin :]

“vertelt u ! [=’zonen’] dit [=aan] het huis Jacob ,              [=’alle zielen die gered worden’]
[=als] het rapport-erend in (..het land..) [=’de (nu donkere) aarde’] , zeggend :
luister alstublieft ! (naar] dit ,
(u die) dwaze mensen waren , [=als] geen hart hebbend ,
die ogen hadden [=maar] niet zagen , [+en] oren hadden [=maar] niet hoorden :

 
u hebt geen ontzag voor mij gehad , is de verklaring van IEUE ,
[+als] [=de mensen] (am=om) die niet beefden voor mijn aangezicht ,
(voor degene) die de grens voor de zee [=’matrix-dimensie’] geplaatst heeft ,      +
[+als] de verordening van oude tijden af ;

 
en (hoewel) hij [=’de zee’] onstuimig was , was hij niet (in staat om) over te steken ,
en (hoewel) zijn golven bruisten ,      +
lukte het hen niet om [dimensioneel-] over te steken ;      +

 
25-26-27-28
… het ‘moderne denken’ van gelovigen heeft de door de geesten gezette strik niet gezien :
depravities-of·you they-turned-aside these and·sins-of·you they-withheld the·good
from·you that they-are-found in·people-of·me wicked-ones he-is-lying-in-wait as·to-lay-of
traps they-set-up one-ruining mortals they-are-seizing as·crate full flyer so houses-of·them
ones-full deceit on·so they-are-great and·they-are-being-rich they-are-stout they-reflect
moreover they-surpass matters-of evil adjudication not they-adjudicate adjudication-of
orphan and·they-shall-prosper and·judgment-of needy-ones not they-judge
Your iniquities have turned away these [things], and your sins have withholden good [things]
from you. For among my people are found wicked [men]: they lay wait, as he that setteth snares;
they set a trap, they catch men. As a cage is full of birds, so [are] their houses full of deceit:
therefore they are become great, and waxen rich. They are waxen fat, they shine:
yea, they overpass the deeds of the wicked: they judge not the cause,
the cause of the fatherless, yet they prosper; and the right of the needy do they not judge.
‘lay wait’, 7789 shur ‘observe’ 7x , only 2x in prophets , corrupt ;
‘setteth snares’, H7918 shakak ‘subside [of water or anger]’ 4x ;
‘set a trap’ , H3353 yaqush ‘fowler, trapper’ 2x ; 3369 yaqosh ‘to snare’ [verb] ; needs noun ;
‘cage’ , H3619 kelub ‘basket, cage’ 3x ; -keleb ‘dog’ ; (foolish -skl?) ;
‘shine’ , H6245 ashath ‘sleek’ 1x ; -ashith ‘think,plan’ 1x ; ‘hold,thought’ 1x ; -ashte ‘eleven’,

 • ‘cause’, H1779 din ‘lawsuit, case, judgment, pleader, lawyer, tribunal, etc’ ; into -din ‘strife’,
  into -dan , but as earthly type judgment ;
 • ‘prosper’ , H6743 tsalach ‘succeed , prosper’;
 • context : .. the ‘modern mindset’ of believers didn’t see the snare the spirits have set :
  … some lines ..;

line ,                                                                                                     [whole section : 95% restored]

 • [=’we were close in the first version but not close enough –
  previous lines had “a dimensional theme” so it can’t be ‘fat and rich guys’ here ;
  factually , it explains “the mystery of lawlessness” :
  the goal of the spirits was “to make an eternal prison-earth for the adm-souls”
  so that they would be able to vampire forever upon all the aspects of eden ;
  also the strange theme “the decided end-date” is involved here ,
  as a date when will show which dimension “will have won”, and see closingline of chapter ;
  lines :]

“[+but] your depravity – turned away – these (themes) ,                     [=’as “being un-scientific’]                    
and=as your sin [=’corrupt eden-life’] – (which) withheld – the good (version) – from you :

 
[=therefore] – my people – (did) [+nót] – find – (..the important ones [=‘words’]..) (rsh=rsh)       +
(…out of…the evil ones [=‘words’]..) ,
[+as] the snare – (..for Jacob..) (yqsh=yqb)      +
(having been) set-up [=’by the spirits’] – [+for] [+his] destruction ,
[+for] (to be) the seized – mortal [-mankind] :                                      [=’cycle of birth and death’]

 
as=like a cage – full of – birds ,                                                     [=’Jacob imprisoned on this earth’]
so – (would be) the house [=’earth’] – [+for] the ones – full of – deceit ,                         [=’spirits’]
thereby – they [=’spirits’] (would have become) great – and rich :                       [=’by vampiring’]

 
(the spirits counted on this,)
[+for] they [=’souls’] – (would) [+nót] – listen (shmn=shm) – [+for] (..to be saved..) (ashth=iash) ,
yea , [=their] ‘evil – outward formality’     +                                                                      [=’legalism’]
 surpassed – the (needed) condition [in right direction] ;     +     

 
they [=’souls’] (but) formally judged – the formality of – (..the evil ones [=’words’]..) (ythm=rth) ,    
and=so they [=’as people’] (would) prósper ,
and=but they – (had) no – right judgment of=for – to judge – the needy ones [=‘words’] (rightly) ;

Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, uw zonden onthouden u het goede .
Want onder mijn volk worden goddelozen gevonden .
Men ligt op de loer , ineengedoken als vogelvangers .
Zij zetten een vernielende strik , mensen vangen zij .
Hun huizen zijn zo vol bedrog als een kooi voor vol vogels .
Daarom zijn zij groot en rijk geworden , vet en vadsig .
Zelfs overtreffen zij de slechtste dingen : geen rechtszaak behartigen zij ,
zelfs niet de rechtszaak van een wees , en toch hebben zij voorspoed ,
het recht van de armen laten zij niet gelden .

 • [=’we waren dichtbij in eerste versie maar niet dichtbij genoeg —
  vorige zinnen hadden “een dimensioneel thema” dus “vet en vadsige kerels” kan niet ;
           het doel van de geesten was om “deze aarde tot een eeuwige gevangenis voor zielen”
  te maken , zodat zij voor eeuwig konden vampieren op alle aspecten van eden ;
  ook het vreemde thema “de besloten eind-datum” speelt hier ,
  als een datum waarop zal blijken welke dimensie ‘gewonnen zal hebben’ (zie ook slotzin) ;
  vers :

“[+maar] uw ongerechtigheid heeft deze (thema’s) afgewimpeld ,       [=’als on-wetenschappelijk’]
[=als] uw zonde [=’corrupt eden-leven’] (die) de goede (versie) tegenhield :

 
[=daarom] hebben mijn mensen (..zij die belangrijk zijn [=’woorden’]..) [+niet] gevonden       +
(…tussen …de kwaden [=’woorden’]…) ,
[+als] de valstrik voor (…Jacob…) (yqsh=ycb)    +
(die) was opgezet [=’door de geesten’] [+voor] [+zijn] vernietiging ,   
[+om] (zo) de gevangen sterfelijke [-mensheid] (te zijn) :                 [=’cyclus van geboorte + dood’]

 
[=zoals] een kooi vol met vogels ,                                                      [=’Jacob gevangen op deze aarde’]
zo zou het huis [=’de aarde’] worden [+voor] degenen die vol bedrog zijn ,                    [=’geesten’]
daardoor zouden zij [=’geesten’] groot en rijk geworden zijn :        [=’het voor eeuwig vampieren’]

 
(de geesten rekenden hierop,)
[+want] zij [=’zielen’] zouden [+niét] luisteren (shmn=shm) [+om] (..verlost te worden..) ,
meer nog , [=hun] ‘boosaardige uiterlijke formaliteit’        +                                          [=’wetticisme’]
overtrof de (benodigde) staat-van-zijn [in goede richting] ;      +

 
formeel oordeelden zij [=’zielen’] de formaliteit van (…de kwaden [=’woorden’]..) (ythm=rth) ,    
[=zodat] zij [=’als mensen’] vóorspoed zouden hebben ,
[=maar] zij hadden geen juist oordeel om de verdrukten [=’woorden’] juist te oordelen ; 

 
29-30-31
… Jacob was hard op weg om voor eeuwig gevangen te blijven op aarde :
?·on these not I-shall-check averment-of ieue if in·nation which as·this not
she-shall-avenge-herself soul-of·me desolation and·horrible-thing she-has-become
in·the·land the·prophets they-prophesy in·the·falsehood and·the·priests they-are-holding-sway
on hands-of·them and·people-of·me they-love so and·what ? you-shall-do to·last-of·her
Shall I not visit for these [things]? saith the LORD: shall not my soul be avenged
on such a nation as this? A wonderful and horrible thing is committed in the land;
The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means;
and my people love [to have it] so: and what will ye do in the end thereof?
‘horrible thing’ , H8186 sha’aruwr-ah ‘horrible thing’ ; gaze+light? , 3 x in Jer. ;

 • context : … Jacob was well on his way to stay forever imprisoned on earth :
  … as said –
  these Jeremiah chapters are hurricanes … ;

line ,
“(would) I – not – visit [‘to judge’] – because of – these [things] ? ,        [=’see line 9’]
(is) the declaration of – IEUE ,
(would) [=I] – not – take revenge (upon) the adm-souls      +
which – [+had become] – [=the people] – as=like this ? ;

 • [=’line above :
  must be read in relation to the final line below ,
  as Jacob was sleepwalking into his forever imprisonment ,
  so – however strange it seems – this is all a rescue action of God ;
  the “future” (below) must be “the birds in the cage future” ,
  since line 29 is the same as line 9 , where after line 9 the spirits are allowed to go ruin :

 
[+for] the astonishing – and horrible [thing] – happened – in the land [=’this world’]  :
the prophets – prophecied – falsehood ,                                                       [=’inversion’]
and the priests – ruled – on=according to – their (own) hand ,            [=’own insight’]
and my people – loved – (to have it) so ;
and – [=they] (would) – [+not] (…(have been)…saved…) (osh=iash)in=of [=their] future .

Zou ik vanwege deze dingen niet straffen ? spreekt de Heer ,
of op een volk als dit mijzelf niet wreken ?
Iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land :
de profeten profeteren leugens, de priesters heersen door hun handen ,
en mijn volk heeft het graag zo .
Maar wat zult u doen aan het einde hiervan ?

 • [=’Jacob slaapwandelde naar zijn eeuwige gevangenis – zie Engels :]

“zou ik niet bezoeken [‘om te oordelen’] vanwege deze [dingen] ? ,
is de verklaring van IEUE ,
zou ik geen wraak nemen (op) de adm-zielen     +
die [+zijn geworden tot] de mensen zoals dezen ? ;

 
(in onze dagen – nu,)
[+want] het verbijsterende en afschuwelijke gebeurde er in het land [=’deze wereld’] :
de profeten profeteerden leugens ,                                       [=’inversie’] 
de priesters heersten volgens hun (eigen) hand ,       [=’eigen inzicht’]
en mijn mensen vonden het prima ;
en [=zij] zouden [+niet] (…verlost geworden zijn…) (osh=iash) [=van] [=hun] toekomst .

 


11.10.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
12.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + rephrasing

 

Jer.3: de zonen ontwaken
uit de hypnotische slaap
na het ontdekken van
Esau’s geknoei in de schrift
(a mustread)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer.3: de zonen ontwaken
uit de hypnotische slaap
na het ontdekken van
Esau’s geknoei in de schrift
(a must read)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
[the theme of land + divorce scroll in this Jer. 2 + 3
is the same – and expanded upon – in Is. 49 + 50]

 
[februari 2021 : it is possible that ‘the ark’ was mentioned in line 16 ;
see also the themes page ‘the ark of the covenant found’]

 

  chapter context :
continued from previous 2:
titled : the sons wake up from their hypnotic sleep
after discovering how Esau mutilated scripture ;
.. the chapter séems to start inconsistent ,
(and please bite through that part I) ,
but she tries to make the point how
the ‘dimensional centre’ (in ch.2)
is directly linked to ‘the eden-land’ (here) ,
as represented by the SONS —
who were in hypnotic sleep until now ;
then the chapter narrates how the sons
who represént the eden-land were fast asleep ,
but they discover the false translation of prophets

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after much cleanup + context

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 2 ;
het hoofdstuk lijkt wat inconsistent te beginnen (maar lees door deel I heen) ,
omdat zij het punt wil maken dat “het dimensionele-centrum” (zie vorig hoofdstuk)
direct verbónden is met de situatie van het eden-land ,
dat zelf vertegenwoordigd wordt door de ZONEN –
maar die waren in een hypnotische slaap , tot nu toe ;

 

…dan wordt gezegd hoe de zonen – die het eden-land vertegenwoordigen – wakker worden ,
want zij ontdekken de valse vertaling (tot nu toe) van de profeten ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; mooi hoofdstuk ; als tweede , nu definitieve versie ,
na opruiming thema’s duidelijker naar voren hebben gehaald ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 3

1
vervolg : … na de poort , nu het eden-land :
to·to-say-of behold ! he-is-sending-away man woman-of·him and·she-goes from·with·him
and·she-becomes to·man another ?·he-shall-return to·her further ?·not to-be-polluted
she-shall-be-polluted the·land the·she and·you you-commit-prostitution associates
many-ones and·to-return to·me averment-of ieue
They say, If a man put away his wife, and she go from him, and become another man’s,
shall he return unto her again? shall not that land be greatly polluted?
but thou hast played the harlot with many lovers; yet return again to me, saith the LORD.

 • context : continued : … after the gate , now the eden-land :
  … because the eden-land
  is immediately connected to the dimensional-centre ;

line ,
“(it) (is) said : behold ! ,
[+when] a man – sends away – his woman ,
and she leaves – him – and becomes – (the woman) [=of] – another – man ,
(shall) he return – to her – again ? ;
(will) – (she,) that – [eden-] land – not – (have been) totally – polluted ? ;

 
[+for] you [=’the eden-land’] – committed prostitution – [+as] the abundant – evil ,
and=yet , (do) return – to me , (is) the declaration of – IEUE ;

(Oproep om terug te keren naar de Heer)
Men zegt : als een man zijn vrouw wegstuurt , zij bij hem weggaat en de vrouw
van een andere man wordt , mag hij nog naar haar terugkeren ?
Zou dat land niet ten zeerste ontheiligd worden ? U echter, u hebt hoererij bedreven
met veel vrienden, en dan naar mij terugkeren ? – spreekt de Heer .

 • [=’het eden-land is direct verbonden aan het dimensioneel-centrum (vorig hoofdstuk) :]

“er wordt gezegd : zie ! ,
[+wanneer] een man zijn vrouw wegzendt ,
en zij gaat bij hem weg en wordt de vrouw van een andere man ,
zal hij dan naar haar terugkeren ? ;
zal (zij,) dat [eden-] land niet totaal verontreinigd zijn geworden ? ;

 
[+want] u [=’het eden-land’] hebt hoererij bedreven , [+als] het vele kwaad ,
[=en toch] , keer terug naar mij , is de verklaring van IEUE ;

 
2-3
… het eden-land (in het cherub-wiel) gevangen in de matrix :
lift-you ! eyes-of·you on ridges and·see-you ! whereat ? not K you-are-ravished
Q you-are-made-lie-down on ways you-sat for·them as·Arabian in·the·wilderness
and·you-pollute land in·prostitutions-of·you and·in·evil-of·you and·they-are-being-withheld
showers and·latter-rain not he-became and·forehead-of woman prostitute he-became to·you
you-refuse to-be-confounded-of
Lift up thine eyes unto the high places, and see where thou hast not been lien with.
In the ways hast thou sat for them, as the Arabian in the wilderness; and thou hast polluted
the land with thy whoredoms and with thy wickedness. Therefore the showers have been withholden,
and there hath been no latter rain; and thou hadst a whore’s forehead, thou refusedst to be ashamed.

‘high places’, H8205 shephi ‘bare height’ 6x ;
‘lien with’, H7693 shagel ‘ravish, violate’ , unclear root ;
‘forehead’ , H4696 metsach ‘forehead’ 12x , but only as personal ; must be -qdqd ;

 • context : … the eden-land (within the cherub-wheel) imprisoned in the matrix :
  … the “lift up your eyes”
  compare Is. 60 “lift up your round-about eyes” ,
  and compare how Ezekiel described the wheel as land ;

line ,

 • [=’the lines are impossible without understanding previous chapter :
  the “way” as “dimensional-vector” is explained in previous chapter ,
  here telling that the land is now “at the angle of their West-dimension (of the he-goat)” ;
  line :]

“lift up you ! – your (round-about-) eyes – [=over] – the bare height ,          [=’where she is now’]
and see you ! – where – you – (are being) ravished (right now) ,                    [=’by matrix’]
because – you dwell – [+upon] the way [=’vector’]      +           [=’matrix dimensional-angle’]
[=of] [=their] [=’matrix’] – Arabian – wilderness ;            [=’Arabia’ = the West dimension’]
and [=they] pollute – [+your] [eden-] land – in=by your prostituation – in=as your (own) evil ;

 

 • [=’below : because the eden-land is feminine , she fóllowed her “fallen crown”
  (as the fallen dimensional-centre of eden , see previous chapter) ,
  therefore she is in the wrong place , tóo : as also being in the matrix ;
  the “rainshowers” come to her only THROUGH that dimensional-centre (at the right place) ;
  line :]

and=so – the rainshowers (on you) – (were) withheld , and – (there) was – no – spring rain ,
and=for – (..your..) (=ath) – (..top of the head [=’crown’] ..) – is – whoring – to=agáinst you ,
[+but] you refused – (to be) confused (about it) ;

Sla uw ogen op naar de kale hoogten, en zie, waar bent u niet beslapen ?
U bent voor hen langs de wegen gaan zitten , als een Arabier in de woestijn .
Zo hebt u het land ontheiligd met uw hoererijen en uw kwaad .
Daarom werden de regendruppels ingehouden en is er geen late regen geweest .
U hebt het voorhoofd van een hoer , u weigert daarvoor beschaamd te zijn .

 • [=’de zinnen zijn onmogelijk zonder vorig hoofdstuk te hebben begrepen :
  de “weg” als “dimensionele-vector” is beschreven in vorig hoofdstuk ,
  hier zeggend dat het land nu “onder de hoek van hun West-dimensie (de geitenbok)” is ;
  zin :]

“sla uw ogen (die rondom u zijn ; Is.60) op over de kale hoogte ,            [=’waar zij nu is’]
en zie ! waar u (op dit moment) geschonden wordt ! ,                      [=’door de matrix’]
want u verblijft [+op] de weg [=’vector’]      +              [=’dimensionele-hoek van matrix’]
[=van] [=hun] Arabische – wildernis ;            [=’Arabisch’ : the Westelijke geit-dimensie’]
en [=zij] ontheiligen [+uw] [eden-] land [=vanwege] uw hoererij [=als] uw (eigen) kwaad ;

 

 • [=’beneden : omdat het eden-land vrouwelijk is , vólgde zij haar “gevallen kroon”
  (als het gevallen dimensioneel-centrum van eden – zie vorig hoofdstuk) ,
  daarom is zij nu óok in de verkeerde plaats : in de matrix ;
  de “regen” komt tot haar alleen VIA het dimensionele-centrum (op de goede plaats) ;
  zin :]

[=dus] de regenbuien (op u) werden u onthouden , en er-was-geen voorjaars regen ,
[=want] (..uw..) (..top van het hoofd [=’kroon’]..) hoereert [=tégen] u ,
[+maar] u weigerde om daarover ongerust te zijn ;

 
4-5
… het land zou moeten zeggen ‘dat ze terug wil keren’ :
?·not from·henceforth you-called to·me father-of·me mentor-of youths-of·me
you ?·he-shall-be-custodian for·eon or he-shall-keep to·permanence behold !
you-speak and·you-are-doing the·evils and·you-are-prevailing
Wilt thou not from this time cry unto me, My father, thou [art] the guide of my youth?
Will he reserve [his anger] for ever? will he keep [it] to the end?
Behold, thou hast spoken and done evil things as thou couldest.
‘guide’, H5201 natar ‘caretaker , hold a grudge’ 9x ; unclear root ; use both ;

 • context : .. the land should speak out ‘that she wants to return’ :
  … so simple line ,
  yet in first submission we made a mess of it blush ;

line ,
“(will) you – not – call out – to me , from now on :
you – (are) my father , [+as] the guide of – my youth ? ;              [=’in time of Paradise’]

 
[+because] (would) he (as caretaker) hold a grudge – for ever ,      +
or – hold on (to that) – continuously ? ;
behold ! , [+when] you (will) speak [in right direction] (it) ,          [=’as the calling out’]
and=then you (will) – [+nót] – do – evil , and=for you (will) prevail ;

Zult u niet van nu af aan tot mij roepen : mijn vader , u bent de leidsman van mijn jeugd ?
Zou hij soms voor eeuwig zijn toorn handhaven of die voor altijd vasthouden ? –
Zie, zo spreekt u , maar u doet alles wat slecht is , en speelt het klaar !

”wilt u mij niet van nu af aan tot mij roepen :
u (bent) mijn vader , [+als] de leidsman van mijn jeugd ? ;            [=’tijdens het Paradijs’]

 
[+want] zou hij (als verzorger) voor altijd een wrok koesteren ,      +
of die voor altijd vasthouden ? ;
zie , [+wanneer] u (het) zal spreken [in de goede richting] ,          [=’als het roepen’]
[=dan] zult u [+géen] slechte dingen doen , [=want] u zult overwinnen ;

part II — deel II

 
6-7
… maar zij kan dat kan alleen via de zónen – en die zijn nog steeds verdwaald :
and·he-is-saying ieue to·me in·days-of Josiah the·king ?·you-see which she-does
backsliding-one ishral one-going she on every-of mountain lofty and·to under every-of
tree flourishing and·she-is-committing-prostitution there and·I-am-saying after
to-do-of·her all-of these to·me she-shall-return and·not she-returned and·she-is-seeing
and·she-is-seeing treacherous-one sister-of·her Judah
The LORD said also unto me in the days of Josiah the king, Hast thou seen [that] which
backsliding Israel hath done? she is gone up upon every high mountain and under
every green tree, and there hath played the harlot. And I said after she had done all these
[things], Turn thou unto me. But she returned not. And her treacherous sister Judah saw [it].

 • context : .. but she can only do that via the sóns – and those have still lost their way :
  … hence “the two witnesses” : as two houses ;

line ,

 • [=’the “sons theme” is first explained as “they who belong to the 2 houses”
  (as the 120,000 of Ishral and the 24,000 of Judah , making together 144,000) ,
  both houses represent a main Attribute :]

and=then – IEUE – says – to me ,      +
in the days of – Josiah – the king :                          [=’Josiah represents the 144,000’]
you (have) seen – [=what] – the backsliding – (house-) Ishral – did ? ,     [=’as northern kingdom’]
she (was) going – [=upon] – every – lofty – mountain ,      +
and under – every – flourishing – tree ,
and=for to commit prostitution – there ;                 [=’upon mountain = adore matrix-consciousness’]

 
and=yet I [=IEUE] said :
(even) after – [=they] did – all – these (things) , she (will) return – to me ;
and=but – she (would) – not – return ;
and – her treacherous – sister – Judah – (had) seen (it) ;      +          [=’Judah = southern kingdom’]

(Juda en Israël, de twee ontrouwe zusters)
In de dagen van koning Josia zei de Heer tegen mij :
hebt u gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft?
Zij ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom, en bedreef daar hoererij.
Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had : keer terug naar mij, maar zij keerde niet terug.
Dat zag haar trouweloze zuster Juda.

 • [=’het “zonen thema” wordt eerst uitgelegd als “zij die aan de 2 huizen behoren”
  (als de 24,000 van Judah en de 120,000 van Ishral – samen 144,000) ,
  beide huizen vertegenwoordigen een hoofd-Attribuut :]

“[=dan] zegt IEUE tegen mij , +
in de dagen van koning Josiah :               [=’Josiah representeert de 144,000’]
hebt u gezien wat het afvallige (huis-) Ishral deed ? ,                        [=’als noordelijk koninkrijk’]
zij ging elke hoge berg op , en onder iedere groene boom ,      +
om daar hoererij te bedrijven ;          [=’op de top van bergen : matrix-bewustzijn aanbidden’]

 
toch zei ik [=IEUE] :
(zelfs) nadat zij al deze dingen deed , zal zij naar mij terugkeren –
maar zij keerde niet terug ;
en haar trouweloze zuster Judah had (het) gezien ;      + [=’Judah = zuidelijk koninkrijk’]

 
8-9-10
… de ‘scheidingsbrief’ werd gegeven aan het huis Ishral :
and·I-am-seeing that on all-of cases which she-commits-adultery backsliding-one ishral
I-send-away·her and·I-am-giving scroll-of divorces-of·her to·her and·not she-feared
one-being-treacherous Judah sister-of·her and·she-is-going and·she-is-committing-prostitution
and·he-became from-lightness-of prostitution-of·her and·she-is-polluting the·land
and·she-is-committing-adultery with the·stone and·with the·wood and·even in·all-of
this not she-returned to·me treacherous-one sister-of·her Judah in·all-of heart-of·her
but rather in·falsehood averment-of ieue
And I saw, when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery
I had put her away, and given her a bill of divorce; yet her treacherous sister Judah feared not,
but went and played the harlot also. And it came to pass through the lightness of her whoredom,
that she defiled the land, and committed adultery with stones and with stocks. And yet for all this
her treacherous sister Judah hath not turned unto me with her whole heart, but feignedly,
saith the LORD.
‘bill’, H5612 sepher ‘scroll, book’ 186x ; Is.34 ‘the heavens are rolled (up) like a scroll’ ,

 • context : … the ‘bill of divorce’ was given to the house Ishral :
  … well at least is clear now
  why we dreamt so often about ‘finding the brother Judah’ ;

line ,
and=for [=she] [=’Judah’] sées – that – I sent her away ,      + [=’in exile to Assyria’]
because of – all – the instances – (in) which – backsliding – Ishral – (had) committed adultery ,
and=so I gave – the scroll of – divorce – to her [=’Ishral house’] ;      +

 • [=’scroll of divorce :
  we saw that it is “the enigma of understanding prophets” – linked to the sealed gate in ch. 2 ;
  the house Ishral (as 120,000) represents the eden-land itself
  (the house represents the attribute “eden’s Feminine”, see also Amos chapters) ,
  while Judah has the attribute “masculine” (and eden-sky + infrastructure) :]

 
and=but – her – treacherous – sister – Judah – (did) not fear (that fate) ,
and also – she – went – and committed prostitution ;

 
and=yet it was – from=by the frivolity of – her prostitution      +          [=’not thinking it over’]
and=that she [=’Ishral’] (kept) – the [eden-] land – (to be) polluted ,
and=while she committed adultery – with – stone – and with – wood ;          [=’this earth reality’]

 
and=but even – in=after all of – this ,
her – treacherous – sister – Judah – (did) not – return – to me – [=with] – her – whole – heart ,
but – rather – in deceit [=’inversion’] , (is) the declaration of – IEUE ; +

Maar ik zag, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd,
haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda,
haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven.
Zo gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige hoererij ontheiligd werd ,
want zij pleegde overspel met steen en hout .
Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda
zich niet tot mij bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schijn, spreekt de Heer.

”[=want] [=zij] [=’Judah’] ziét dat ik haar wegstuur ,          [=’in ballingschap naar Assyrië’]
vanwege al de keren dat het afvallige Ishral overspel had gepleegd ,
[=dus] gaf ik haar [=’Ishral’] de echtscheidingsbrief [=’rol’] ;      +

 • [=’echtscheidingsbrief :
  we zagen dat dit “het raadsel van het begrijpen van profeten” is , gelinkt aan de
  verzegelde poort in hoofdstuk 2 ; het huis Ishral vertegenwoordigt het eden-land zelf
  (het huis vertegenwoordigt het attribuut “eden’s Vrouwelijke” , zie ook Amos in index) ,
  terwijl Judah het “mannelijke” attribuut heeft – als eden-atmosfeer + infrastructuur :]

 
[=maar] was haar trouweloze zuster Judah niet bevreesd (voor dat lot) ,
en ook zij ging hoererij bedrijven ;

 
[=hoewel] het de frivoliteit van haar prostitutie was      +            [=’zonder nadenken’]
[=dat] zij [=’Ishral’] het [eden-] land ontheiligd (liet blijven) ,
[=terwijl] zij overspel pleegde met steen en hout ;          [=’deze aardse werkelijkheid’]

 
[=maar] zelfs na dit alles ,
keerde haar trouweloze zuster Judah niet met haar hele hart terug naar mij ,
maar slechts in leugenachtigheid [=’inversie’] , is de verklaring van IEUE ;      +

 
11-12-13
… daarom wordt het huis Ishral ‘een voorsprong’ gegeven :
and·he-is-saying ieue to·me she-showed-righteous soul-of·her backsliding-one ishral
from·one-being-treacherous Judah to-go and·you-proclaim the·words the·these
north·ward and·you-say return-you ! backsliding-one ishral averment-of ieue not
and·I-shall-cast-down faces-of·me in·you that kindly I nam averment-of ieue not
I-shall-be-custodian for·eon yea acknowledge-you ! depravity-of·you that in·ieue
Elohim-of·you you-transgressed and·you-are-dispersing ways-of·you to·the·alien-ones
under every-of tree flourishing and·in·voice-of·me not you-listened averment-of ieue
And the LORD said unto me, The backsliding Israel hath justified herself more than
treacherous Judah. Go and proclaim these words toward the north, and say,
Return, thou backsliding Israel, saith the LORD; [and] I will not cause mine anger
to fall upon you: for I [am] merciful, saith the LORD, [and] I will not keep [anger] for ever.
Only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the LORD thy God,
and hast scattered thy ways to the strangers under every green tree, and ye have not obeyed
my voice, saith the LORD.

 • context : … therefore the house Ishral is given ‘a head start’ :
  … much to ponder… ;

line ,
and=then – IEUE – says – to me :
[+so] the backsliding – adm-souls of – (the house-) Ishral – showed (to be) (more) righteous     +
[=than] (the ones of the) treacherous – (house-) Judah :
go – and proclaim – these – words [in right direction] – towards the north ,               [=’Europe’]
and you say :

 • [=’the north : also explains “the king of the north” in Daniel :]

 
return you ! [=to IEUE] – (you) backsliding – (house-) Ishral , (is) the declaration of – IEUE ,     
and=for – I (will) – not – (make) (…my anger…) (phn=aph) – to fall down – in=upon you ,
that=because – I – (will be) kind , (is) the declaration of – IEUE ;

 
I (will) – not – (be) (a caretaker) holding a grudge – for ever :                          [=’same as line 5’]
just – acknówledge you ! – your depravity ,      +
(namely) that – you transgressed [=’by splitting-off’]in=against IEUE – your deity ;     +

 

 • [=’below : is this “the long trip of exiled Ishral from Assyria to the land Asareth”
  (which we (hR) identify with Europe) ? ;
  the same book Jubilees tells “how the north kingdom completely forgot their roots”,
  and compare this line :]

and=therefore – your ways – (were) scattered – to the foreigners [=’heathens’]       +
(who are) under – every – flourishing – tree ,                                                
and=so – you (could) – not – hear – my voice (anymore) , (is) the declaration of – IEUE ;

Daarom zei de Heer tegen mij : het afvallige Israël heeft zichzelf nog rechtvaardig doen lijken,
vergeleken bij het trouweloze Juda . Ga deze woorden prediken tegen het noorden, en zeg :
keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heer, mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken ,
want ik ben goedertieren, spreekt de Heer, ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig .
Alleen, erken uw ongerechtigheid, want u bent tegen de Heer, uw God, in opstand gekomen,
en u hebt zich in alle richtingen verspreid op zoek naar vreemden, onder elke bladerrijke boom,
maar u hebt niet geluisterd naar mijn stem, spreekt de Heer .

“[=dan] zegt IEUE tegen mij :
[=dus] de afvallige adm-zielen van (het huis-) Ishral bleken rechtvaardiger     +
[=dan] (degenen van) het trouweloze (huis-) Judah :
ga , en verklaar deze woorden [in goede richting] aan het noorden ,                      [=’Europa’]
en zeg :

 • [=’het noorden : verklaart ook “de koning van het noorden” in Daniël :]

 
keer terug ! , (u) afvallig (huis-) Ishral , is de verklaring van IEUE ,
[=want] ik zal (…mijn woede…) (phn=aph) niet op u laten vallen ,
[=omdat] ik vriendelijk zal zijn , is de verklaring van IEUE ;

 
ik zal niet voor eeuwig een wrok koesteren :                                                   [=’zelfde als zin 5’]
erkén gewoon uw ongerechtigheid ,       +
(namelijk) dat u in overtreding bent [=’door afsplitsing’] tegenover IEUE uw godheid ;     +

 • [=’beneden : is dit “de lange reis van Assyrie naar het land Asareth”
  (dat wij – hR – identificeren met Europa) ? ;
  hetzelfde book Jubileeën beschrijft “hoe het noordelijke rijk zijn wortels is vergeten”,
  en vergelijk deze zin :]

 
[=daarom] werden uw wegen verspreid naar de vreemdelingen [=’heidenen’]     +
(die) onder iedere bladerrijke boom zitten ,
[=zodat] u mijn stem niet (meer) kon horen , is de verklaring van IEUE ;

 
14-15-16
… aan de terugkeer is een belofte gekoppeld :
return-you ! sons backsliding-ones averment-of ieue that I I-possess in·you
and·I-take you one from·city and·two from·family and·I-bring you tziun and·I-give to·you
ones-being-shepherds as·heart-of·me and·they-graze you knowledge and·to-use-intelligence
and·he-becomes that you-are-increasing and·you-are-fruitful in·the·land in·the·days the·they
averment-of ieue not they-shall-say further coffer-of covenant-of ieue and·not he-shall-ascend
on heart and·not they-shall-remember in·him and·not they-shall-miss and·not
he-shall-be-madedo further
Turn, O backsliding children, saith the LORD; for I am married unto you:
and I will take you one of a city, and two of a family, and I will bring you to Zion:
And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge
and understanding. And it shall come to pass, when ye be multiplied and increased in the land,
in those days, saith the LORD, they shall say no more, The ark of the covenant of the LORD:
neither shall it come to mind: neither shall they remember it; neither shall they visit [it];
neither shall [that] be done any more
‘understanding’ , H7919 sakal ‘prudent wisdom, careful discernment, understanding’ 63x ;
‘multiplied’, H7235 rab-ah ; ‘to become much, many, abundant, etc’ ,
‘ark’ , H727 aron ‘coffin (1x), chest, ark [of covenant] (194x)’ ; unclear root ; why here? ;
‘visit’ , H6485 paqad ‘to visit [often as judgment] , appoint’ ;

 • context : … a promise is connected to the return :
  … ‘the ark’ is no theme here ;

line ,
“return you ! , (you) backsliding – sons ,    +       [=’likely as the 120,000 of Ishral house here’]
(is) the declaration of – IEUE ,
that=then – I (will) own – [+all of] you ;                                                        [=’as the full 144,000’]
and I (will) snatch – you – up : one – from a city – and two – from a family ,
and I (will) bring – you – to tsiun [=’eden-residence’] ;

 

 • [=’below : must be when the 144,000 are sent back to earth ,
  as ‘the two witnesses’ (both houses) :]

and I (will) make – you – [+as] the shepherds – according to my heart ,
and [=you] (will) feed – [=them] [=’souls’] – [+with] the knowing of me – and=as the discernment ;
and=for it (will) happen – that – you (will) increase [+them] ,      +
and=as [+the ones] (who will) bear fruit – in the land [=’earth’] – in – those – days ,
(is) the declaration of – IEUE ,
————————–                                                                                  [below : probably restored]
[+when] they [=’souls’] (will) – say – again : (…we see…) (arn=rea) – the covenant of – IEUE ,
and – it – (has) come up – on=in – [+our] heart ;
and=for they (will) remember – it – and=when (…they will be visited [=’as being judged’]…) ,
and (…they [=’as souls’] will be saved…) (osh-iash) – (…in that time?…) (oud=oth) ;         +

Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heer, want Ík heb u getrouwd.
Ik zal u nemen één uit een stad en twee uit een geslacht, en ik zal u naar Sion brengen.
Ik zal u herders geven naar mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand.
En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land,
Spreekt de Heer, dan zal men niet meer zeggen : de ark van het verbond van de Heer .
Zij zal niet meer in het hart opkomen . Men zal er niet meer aan denken
en niet meer naar haar omzien . Zij zal niet opnieuw gemaakt worden .

“keer terug ! , (u) afgedwaalde zonen ,     +        [=’waarschijnlijk de 120,000 als huis Ishral hier’]
is de verklaring van IEUE ,
[=dan] zal ik [+ieder van] u bezitten ;                                                           [=’als complete 144,000’]
en ik zal u opnemen : éen uit een stad , en twee uit een familie ,
en ik zal u naar tsiun [=’eden-residentie’] brengen ;

 

 • [=’beneden : moet zijn wanneer de 144,000 naar de aarde worden teruggezonden ,
  als ‘de twee getuigen’ (de twee huizen) :]

en ik zal u de herders maken naar mijn hart ,
en [=u] zult [=hen] [=’zielen’] voeden [+met] het kennen van mij , [=als] het onderscheiden ;
[=want] het zal gebeuren dat u [=hen] zult vermeerderen ,       +
[=als] degenen die vrucht zullen dragen in het land [=’aarde’] in die dagen ,
is de verklaring van IEUE ;
————————-                                                              [beneden : waarschijnlijk gerestaureerd]
[+wanneer] zij [=’zielen’] weer zullen zeggen : (…wij zien…) (arn=rea) het verbond met IEUE ,
en het is in [=ons] hart opgekomen ;
[=omdat] zij het zich zullen herinneren [=wanneer] (…zij bezocht zullen worden [=’oordeel’]…) ,
en (…zij gered zullen worden…) (osh=iash) (…in die tijd?…) (oud=oth) ;       +   

 
17
… en alle geredde zielen komen in eden :
in·the·era the·she they-shall-call to·Jerusalem throne-of ieue and·they-are-expectant
to·her all-of the·nations for·name-of ieue to·Jerusalem and·not they-shall-go further
after control-of heart-of·them the·evil
At that time they shall call Jerusalem the throne of the LORD; and all the nations shall be
gathered unto it, to the name of the LORD, to Jerusalem:
neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart.

 • context : … and all saved souls will come to eden :
  … so small line yet tricky ;

line ,

 • [=’the “evil heart” requires an opposition :
  similar root (-nq) as “innocent” , but line could alter :]

(after that,)                                                                                                                       [review?]
[=at] – that – time ,
[eden-] Jerusalem – (will be) named : the throne of – IEUE ,
and – all – [=my people] – to=in her – (will be) (…the innocent ones…) (nq=nq) ,      +
for=through the name of – IEUE – to=in Jerusalem ,
[=for] – they (will) – not – [=follow] – anymore – the hardness of – their (own) – evil – heart ;

In die tijd zal men Jeruzalem de troon van de Heer noemen.
Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de naam van de Heer, tot Jeruzalem.
Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.

 • [=’een kwaad hart’ heeft een antipode nodig ; zie Engels :]                            [nakijken?]

(daarna,)
in die tijd , zal [eden’s-] Jerusalem worden genoemd : de troon van IEUE ,
en al [=mijn mensen] [=in] haar zullen (…degenen zijn die geen zonde kennen…) (nq=nq) ,    +
[=vanwege] de naam van IEUE [=in] Jerusalem ,
[=omdat] zij niet meer de hardheid van hun (eigen) kwade hart [=zullen volgen] ;

 
part III   —   deel III

 
18-19-20
… onze dagen : de zonen – die in hypnotische slaap waren als iedereen – worden wakker :
in·the·days the·they they-shall-go house-of Judah on house-of ishral
and·they-shall-enter together from·land-of north on the·land which I-allotted fathers-of·you
and·I I-say how ! I-shall-set·you in·the·sons and·I-shall-give to·you land-of coveted
allotment-of stateliness-of hosts-of nations and·I-am-saying father-of·me you-shall-call
to·me and·from·after·me not you-shall-turn-away surely she-is-treacherous woman
from·associate-of·her so you-are-treacherous in·me house-of ishral averment-of ieue
In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together
out of the land of the north to the land that I have given for an inheritance unto your fathers.
But I said, How shall I put thee among the children, and give thee a pleasant land, a goodly heritage
of the hosts of nations? and I said, Thou shalt call me, My father; and shalt not turn away from me.

Surely [as] a wife treacherously departeth from her husband, so have ye dealt treacherously
with me, O house of Israel, saith the LORD.
‘but I’, H595 anoki ‘I ; myself’ 395x ;

 • context : … our days : the sons – who were in hypnotic sleep like everyone else – are waking up :
  … see how Esau went in overdrive here ;

line ,

 • [=’impressive part III , you can feel it in your soul ;
  note how fluent the entire part runs now ! :]

(first a quote,)                                                                                                       [19+20 : completely restored]
“in – those – days ,     +
the house – Judah – (will) walk – on=with – the house – Ishral ,         [=’144,000’, the “one stick” in Ez.’]
and – together – they (will) come – (out) from the land of=in – the north [=’earth’]       +
on=to – the [eden-] land – which – I gave [=’promised’] – as the inheritance – (to) your fathers”;

 
(but some sons say about that line,)
and=but [=they] [=’some sons’] – say : HÓW – (will) [=he] [=IEUE] make [=us] – in=as sons ,      
and give – to [=us] – the pleasant – land ,        +
[+which is] the stately – heritage – [+as] the host [=’eden-dimension’] of=for [=his people] ? ;

 
(so they start to think about it,)
and=then [=they] (will) say :
[=we] (must) name – [=his] [=IEUE’s] – (…concept…) [in right direction] (ab=dbr) – to him [=IEUE] ,
and=for – [=we] (will) return  – after (that) :
surely – (…[+his] word…) [in right direction] – (was) treasoned – from=by evil ones [=’Esau etc’] ,
therefore – me=we – [+as] the house – Ishral – (now) (have) a tréasoned – declaration of – IEUE ;

In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan . Tezamen zullen zij komen
uit het land in het noorden naar het land dat ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven .
Ik had wel gezegd : hoe kan ik u tot kinderen maken en u een begerenswaardig land geven,
het sierlijke erfelijk bezit van de heidenvolken ?
Ik zei : u zult tot mij roepen : mijn vader, en u zult zich van achter mij niet afkeren .
Voorwaar, zoals een vrouw haar levensgezel ontrouw wordt ,
Zo bent u mij ontrouw geworden, huis van Israël, spreekt de Heer .

 • [=’indrukwekkend deel III . je kunt ’t voelen in je ziel ;
  merk op hoe vloeiend het hele gedeelte nu loopt ! :]

(eerst een quote,)                                                                                   [19+20 : totaal gerestaureerd]
“in die dagen ,        +
zal het huis Judah [=met] het huis Ishral wandelen ,            [=’144,000’, als de ‘ene staf’ in Ez.’]
en samen zullen zij komen uit het land [=’deza aarde’] in het noorden ,      +
[=naar] het [eden-] land als het erfelijk bezit dat ik uw vaderen heb gegeven [=’beloofd’]“ ;

 
(maar sommige zonen zeggen over die zin,)
[=maar] [=zij] [=’sommige zonen’] zeggen : HÓE zal [=hij] [=IEUE] [=ons] als zonen maken ,
en [=ons] het begerenswaardige land geven ,        +
[+dat] het sierlijke erfelijk bezit is , [+als] de host [=’eden-dimensie’] [=voor] [=zijn mensen] ? ;

 
(dus gaan ze daarover nadenken,)
[=dan] zullen [=zij] zeggen :
[=wij] moeten [=zijn] [=IEUE’s ] (…concept..) [in goede richting] benoemen aan hem [=IEUE] ,
[=want] daarna zullen [=wij] terugkeren :
zeker moet (..[+zijn] woord…) [in goede richting] ondermijnd zijn door boosaardigen [=’Esau etc’] ,
daarom hebben [=wij] [+als] het huis Ishral (nu) een ondermijnde verklaring van IEUE ;    

 
21-22-23
… en die verdenking was waar … :
sound on ridges being-heard lamentation-of supplications-of sons-of ishral that
they-made-depraved way-of·them they-forgot ieue Elohim-of·them return-you ! sons
backsliding-ones I-shall-heal backslidings-of·you behold·us ! we-arrive to·you that you
ieue Elohim-of·us surely to·the·falsehood from·hills clamor mountains surely in·ieue
Elohim-of·us salvation-of ishral
A voice was heard upon the high places, weeping [and] supplications of the children of Israel:
for they have perverted their way, [and] they have forgotten the LORD their God.
Return, ye backsliding children, [and] I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee;
for thou [art] the LORD our God. Truly in vain [is salvation hoped for] from the hills,
[and from] the multitude of mountains: truly in the LORD our God [is] the salvation of Israel.

 • context : … and that suspicion was true … :
  ..’hills’ and ‘mountains’ are Invalid ;

line ,
“[+then] voices – (are being) heared – on=in – [=the land] [=’this earth’] ,    +
[+as] the tearful – prayers of  – the sons of – [eden-] Ishral ,                                     [=’as 144,000’]
[=who] (ki=mi) – (had) made – their way – depraved [=’simplistic?’] ,
[+by] (having) forgotten – IEUE – their deity :

 
[=we] , [+your] sons – (who) went astray – (are) returning ,
[+for] [=you] (have) healed – [=our] backslidings ;
behold us ! , we (are) returning to you – that=because – you (are) – IEUE – our deity :
————————-                                                                                                       [below : restored]

 • [=’below : see next lines 24-25 why this is a valid option ;
  also because there must now follow a réason why they return ,
  which is “by understanding prophets” :]

(…(there) was…) (akn=eie) – fálsehood [=’inversion’]from=in (…the [scripture-] scroll…) ,
[+but] (…we (have) seen…) (hr=rea) – (…the true one…) (emun=amn) ;
indeed – the salvation of – [+the sons of] – [eden-] Ishral – (is) in=by IEUE – our deity ;        +

Er wordt een geluid gehoord op de kale hoogten , een geween , smeekbeden door de Israelieten ,
Want zij hebben hun weg krom gemaakt, zij hebben de Heer, hun God, vergeten .
Keer terug, afkerige kinderen, ik zal u van uw afdwalingen genezen .
Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want u bent de Heer, onze God .
Voorwaar, tevergeefs verwacht men het van de heuvels, en de menigte van de bergen .
Voorwaar, in de Heer, onze God, is het heil van Israël .

“[+dan] worden stemmen gehoord [=in] [=het land] [=’deze aarde’] ,      +
[+als] de tranenvolle gebeden van de zonen van [eden-] Ishral ,                               [=’144,000’]
[=die] (ki=mi) hun weg krom [=’simplistisch?’] hadden gemaakt ,
[+doordat] zij IEUE hun godheid hadden vergeten :

 
[=wij] , [+uw] afgedwaalde zonen keren terug ,
[+want] [=u] hebt [=onze] afdwaling genezen ;
zie ons ! , wij keren naar u terug [=want] u bent IEUE onze godheid ;
———————–                                                                                        [beneden : gerestaureerd]

 • [=’beneden : zie volgende zinnen 24-25 waarom dit een valide optie is ;
  ook omdat er nu een réden moet volgen waarom zij terugkeren ,
  als “het begrijpen van profeten” :]

(…(er) was…) (akn=eie) léugen [=’inversie’] [=in] (…de [schrift-] rol…) ,
[+maar] (…wij hebben…de ware [versie] (emun=amn)… gezien…) ;
inderdaad is de verlossing van [+de zonen van] [eden-] Ishral [=bij] IEUE onze godheid ;     +

 
24-25
slot : … de zonen huilen vanwege de tekst (die ze nu begrijpen) … :
and·the·shame she-devoured labor-of fathers-of·us from·youths-of·us
flock-of·them and herd-of·them sons-of·them and daughters-of·them we-shall-lie-down
in·shame-of·us and·she-shall-cover·us confounding-of·us that to·ieue Elohim-of·us
we-sinned we and·fathers-of·us from·youths-of·us and·until the·day the·this and·not
we-listened in·voice-of ieue Elohim-of·us
For shame hath devoured the labour of our fathers from our youth; their flocks and their herds,
their sons and their daughters. We lie down in our shame, and our confusion covereth us:
for we have sinned against the LORD our God, we and our fathers, from our youth even unto
this day, and have not obeyed the voice of the LORD our God.

 • context : closing : … the sons weep because of the text (they now understand) … :
  … in next chapter will be asked to go clean up (corrupted) texts ;
 • flock + we + fathers :
  … some type identification is going on here —
  all souls (inclusive the sons) wére imprisoned ‘by the fathers’,
  but now the sons take over the role of the fathers ;
 • shame and sinned :
  … as opposite to what was said by the souls in previous chapter ;

line ,
and=for – the labour of – our fathers – [+as] the shameful [thing]       +     [=’KJV translation !’]
(has been) devouring us – [+as] their [=’fathers’] flock – [=since] our youth ,
(just) and=as (it did) their herd – (being) their sons – and daughters ;           [=’most believers’]

 • [=’labour of our fathers :
  only because we recently had the Isaiah chapter we know it’s about “translation” ;
  note how it states that the sons néither knew , until now :]

 
(therefore) we lie down – in our shame ,        +
and=as – our dishonour – (which is) covering us ,
that=because – we sinned [=’corrupt eden-life’] – to IEUE – our deity ,
we – and=like our fathers , [=since] our youth – until – this – day ;                                  [=’sic !’]
and=for – we (have) – not – heared – the voice [=’in prophets’] of – IEUE – our deity .

Die schande heeft de arbeid van onze vaderen verslonden , van onze jeugd af ,
hun schapen en hun runderen , hun zonen en hun dochters .
Wij liggen in onze schande en onze smaad overdekt ons ,
want tegen de Heer, onze God, hebben wij gezondigd ,
wij en onze vaderen, van onze jeugd af , tot op deze dag ,
wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer, onze God .

“[=want] de arbeid van onze vaderen , [=als] het schandelijke [ding]      +    [=’statenvertaling !’]
heeft ons verslonden [+als] hun [=’vaderen’] kudde [=sinds] onze jeugd af ,
(net) [=als] hun groep die hun zonen en dochters zijn ;                              [=’de meeste gelovigen’]

 • [=’arbeid van de vaderen :
  alleen vanwege het Jesaja hoofdstuk weten we dat hier ‘vertaling’ bedoeld wordt ;
  merk op hoe de zonen het óok niet wisten , tot nu toe :]

 
(daarom) liggen wij neer in onze schaamte ,     +
[=als] onze smaad die ons bedekt ,
[=omdat] wij gezondigd [=’corrupt eden-leven’] hebben tegen IEUE onze godheid ,
wij (net) [=als] onze vaderen , [=sinds] onze jeugd af tot aan deze dag ;                            [=’sic !’]
[=want] wij hebben de stem [=’in profeten’] van IEUE niet gehoord .

 


11.02.19 — submitted — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
10.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up MUCH + context

 

Jer. 4: de Duisternis komt :
de mentale kracht van geesten
over de adm-zielen , en
de komst van ‘moederschepen’
wanneer de bazuin blaast
(en dat dóet hij nu !)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

Jer. 4: de Duisternis komt :
de mentale kracht van geesten
over de adm-zielen , en
de komst van ‘moederschepen’
wanneer de bazuin blaast
(en dat dóet hij nu !)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous 58 :
title : the Darkness comes :
the mental power of spirits óver the adm-souls ,
the arrival of ‘motherships’ when the trumpet
blows — and that is NOW ;
in introduction , the 144,000 son are restored
(per end of previous chapter) ,
then this chapter becomes most sober :
the réason why these things must happen
is explained by ‘everyone follows his ego’,
not understanding they have/are an adm-soul ;

note : very readable , 2nd submitted version
and now definitive after cleaning up + context ;
most was good but we got the soul theme out ;
first version was October 1999 ,
but the war alarm is declared valid now

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 3 ;
aan het eind van hoofdstuk 3 bekenden de 144,000 zonen hun schuld ,
en dit hoofdstuk begint met “het herstellen van hun eer – indien zij terugkeren” ;

 

… daarna wordt dit hoofdstuk erg sober :
omdát de zonen het begrepen hebben , beginnen de gebeurtenissen van Openbaring :
het ‘vuur’ (als kristal-dimensie’) komt op deze aarde ,
en er wordt ook gesproken over ‘moederschepen’ (=UFO’s – naar onze beste interpretatie) ,

 

… maar het onderliggende thema , als de verklaring waaróm deze dingen moeten gebeuren ,
is omdat de meeste mensen “in hun eigen Ik (Ego , verstand) leven”,
en dat verwarren met hun éigenlijke centrum , als “hun adm-ziel”
(als een redelijk hulpeloze entiteit) ;
… er wordt gezegd “dat de adm-ziel gevangen zal zijn”
en “dat de geesten de adm-ziel zullen commanderen” (tegen haar wil , natuurlijk) ,
OPDAT de mensen zullen inzien dat hun eigenlijke centrum ‘hun ziel’ is —
wanneer het verstand en Ego en Ik gestript zal zijn van hen ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(het meeste was goed ; maar de onderliggende reden hebben we er nu ook uitgehaald) ;
eerste versie : oktober 1999 ,
maar vanaf vandaag is het beschreven ‘oorlog-alarm’ als geldend verklaard ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 4

1-2
context : vervolg : introductie : … de zonen krijgen een nieuw lichaam :
if you-are-returning ishral averment-of ieue to·me you-are-returning and·if
you-are-taking-away abominations-of·you from·faces-of·me and·not you-are-wandering
and·you-swear life ieue in·truth in·judgment and·in·righteousness
and·they-shall-bless-themselves in·him nations and·in·him they-shall-boast
If thou wilt return, O Israel, saith the LORD, return unto me: and if thou wilt put away
thine abominations out of my sight, then shalt thou not remove. And thou shalt swear,
The LORD liveth, in truth, in judgment, and in righteousness;
and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory
‘abominations’ , H8251 shiqquts ‘idol, abomination [ás Chemosh], etc’ ;
‘remove’, H5110 nud ‘to wander, waver, be light, shake, etc’,

 • context : continued : introduction : … the sons get a new body :
  … cross-readings for line 1-2 :
  1) there is a chapter telling “you will say to your idol [=body] : go away you !”,
  2) one where the sons get a new body in front of God , Miss and Christ (Joshua chapter) ;
  3) the ‘swearing allegiance’ is also what all other saved-souls will do ;

line ,
“if – you (will) return , (you) [+sons of] – Ishral ,                                                            [=’144,000’] 
(is) the declaration of – IEUE ,
you (will be) restored – to=by me :
[=then] your abominable image [=’this body’] – (will be) removed – from before me , 
[+and] you (will) – not –  (be) unstable and wavering (anymore) ;     [=’because of this body’]

 
and=then you (will) swear (allegiance)        +
in truth , in judgment – and in righteousness (that)– IEUE – (is) [eden-] life ,
and=as – (…the sons…) – (having been) blessed – in=by him ,
and=for – in=by him – [=you] (will) radiate ;                                [=’receiving the Original body’]

Als u zich bekeert, Israël, spreekt de Heer, bekeer u dan tot mij ,
en als u de afschuwelijke afgoden wegdoet van voor mijn aangezicht , en niet meer rondzwerft ,
en als u zweert : zo waar de Heer leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid ,
dan zullen de heidenvolken zich in Hem zegenen en zich in hem beroemen .

 • [=’zie Engels voor alle cross-readings :]

“indien u terug zult keren , (u) [+zonen van]  Ishral ,                                                           [=’144,000’] 
is de verklaring van IEUE ,
zult u gerestaureerd worden door mij :
[+dan] zal uw afschuwelijke afbeelding [=’dit lichaam’] verwijderd worden voor mijn aangezicht , 
[+en] zult u niet (meer) onstabiel zijn ;                                       [=’vanwege dit lichaam voor de ziel’]

 
[=dan] zult u (trouw) zweren ,       +
in waarheid , in recht en in gerechtigheid , dat IEUE [eden-] leven is ,
als de (…de zonen…) die door hem zijn gezegend ,
want door hem zult [=u] stralen ;                                         [=’het krijgen van het Originele lichaam’]

 

part II   —   deel II

 
3-4
… terug naar onze dagen – nu :
that thus he-says ieue to·man-of Judah and·to·Jerusalem till-you ! for·you tillage
and·must-not-be you-are-sowing to thorns be-circumcised-you ! to·ieue and·take-away-you !
foreskins-of heart-of·you man-of Judah and·ones-dwelling-of Jerusalem lest she-shall-go-forth
as·the·fire fury-of·me and·she-consumes and·there-is-no one-quenching from·faces-of
evil-of actions-of·you
For thus saith the LORD to the men of Judah and Jerusalem, Break up your fallow ground,
and sow not among thorns. Circumcise yourselves to the LORD, and take away the foreskins
of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem: lest my fury come forth like fire,
and burn that none can quench [it], because of the evil of your doings
‘break up’, H5214 nir ‘break up, till’, 2x [once Hosea] ; -naur ‘youth’ , naar ‘young men, servants’ ;
‘fallow ground’ , H5215 niyr ‘fallow ground [also Hosea] , 5216 ner ‘lamp’ ; -nur ‘fire’ (Aram.) ;
‘lest’ , H6435 phen ‘lest, unless, otherwise’ , -phanah ‘to turn’, into face-cluster ;

 • context : … back to our days – now :
  … the (-phn) versus (-ki) :
  outwardly , the (-ph) resembles the (-k) ;
  2) corruptions : several , but especially the added “your doings” ;

line ,
that=because – thus – (he,) IEUE – says    +
to the (…sons…) of – Judah – and (…Ishral…) :                            [=’the theme is still the 144,000’]

 
(…till you?…) – for yourselves – (…untilled ground?…) ,                      [=’study the other reality’]
and=for it must not be – (that) you (keep on) sowing – to=among – thorns ;       [=’this world’]
(be) circumcised you ! – to IEUE ,       +
(having) removed – the foreskin of – your héarts ,     +      
you (…sons…) [+in] Judah [=’this world’], and=as the ones dwelling – (in) Jerusalem [=’earth’] ;

 • [=’above : we can’t verify the “tilling”,
  yet the context seems valid – to not be busy with the world (and see next lines) ;
  then the “Judah + Jerusalem” is also good – leading up to the last line here ,
  hinting to “something terrible will come from óutside earth” :]

 
[=because] (phn=ki) – [=their] [matrix-] fury (-chme) – (will) go forth – as the fire ,
and she (will) burn – and there-(will be)-no – quenching – [=when] the evil – (will) appear ;

Want zo zegt de Heer tegen de mannen van Juda en van Jeruzalem :
ploeg voor uzelf ongeploegd land om ! Zaai niet tussen de dorens .
Besnijd u voor de Heer, en doe de voorhuid van uw hart weg ,
mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem ; anders zal mijn grimmigheid uitslaan
als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen , vanwege uw slechte daden .

“want zo zegt (hij,) IEUE   +
tegen de (..zonen..) van Judah en (..Ishral..) :                          [=’thema is nog steeds de 144,000’]
(..ploeg?..) voor uzelf (..ongeploegd?..) land om ,             [=’bestudeer de andere werkelijkheid’]
want het moet niet zijn (dat) u (blijft) zaaien tussen de dorens ;                 [=’lees : deze wereld’]
wees besneden voor IEUE , en doe de voorhuid van uw hárt weg ,
(u) (..zonen..) [+in] Judah [=’deze wereld’] , als zij die verblijven in Jerusalem [=’deze aarde’] ;

 • [=’boven : we kunnen het “ploegen” niet bevestigen ,
  maar de context lijkt juist – om niet bezig te zijn met deze wereld (en zie volgende zinnen) ;
  dan moet het “Judah + Jerusalem” ook goed zijn – als voorbereiding op de laatste zin hier ,
  als de eerste hint “dat er iets vreselijks van búiten de aarde zal komen” :]

 
[=omdat] (phn=ki) [=hun] [matrix-] woede (-chme) voort zal gaan als het vuur ,
en zij zal branden en zal-niet uitgedoofd worden [=wanneer] het onheil zal verschijnen ;

 
5-6
… de zonen moeten UIT deze aarde – want destructie is onderweg :
tell-you ! in·Judah and·in·Jerusalem announce-you ! and·say-you ! blow-you ! trumpet
in·the·land call-you ! do-fully-you ! and·say-you ! be-gathered-you ! and·we-shall-come
to cities-of the·fortress lift-up-you ! banner tziun·ward make-you-strong ! must-not-be
you-are-staying that evil I bringing from·north and·breaking great he-comes-up lion
from·thicket-of·him and·one-ruining-of nations he-decamps he-goes-forth
from·place-of·him to·to-place-of land-of·you to·desolation cities-of·you
they-shall-crumble from·there-is-no one-dwelling
Declare ye in Judah, and publish in Jerusalem; and say, Blow ye the trumpet in the land:
cry, gather together, and say, Assemble yourselves, and let us go into the defenced cities.
Set up the standard toward Zion: retire, stay not: for I will bring evil from the north,
and a great destruction.
‘retire’ , H5756 uz ‘take refuge’, must be -oz , see interl. ,
‘gather together’ , H4390 male ‘to fill, be full ; completed (9x)’ ;

 • context : … the sons must go OUT of this earth – for destruction is on it’s way :
  … the “tell in Juda hand Jerusalem” :
  apparently “tell in general – hoping it reaches a candidate” ,
  since other chapters say “how the message falls down” (=ignored by believers) ;

line ,
“tell you (it) ! [=’you and we’] – in Judah [=’this world’]and=as in Jerusalem [=’this earth’] ,
report you ! – and say you (it) ! ;
blow you ! – the trumpet – in the land [=’world’] ;                [=’by understanding this chapter’]

 
cry out you ! – (in order that) you (will be) completed [=’as 144,000’] – and say (to them) :
gather youselves ! – and=for we (must) go – OUT of – the fortressed – city ;     [=’this earth’]     
lift up you ! – the [eden-] banner – towards [eden’s-] tsiun , make yourselves strong ! ,
[+for] it must not be – (that) you (would) stay (downhere) ,                              [=’in this world’]
that=because – evil – (will) arrive (-bo) – from the north ,     +         [=’from Mystery-Babylon’]  
and=as – the great – disaster :        +

Maak het in Juda bekend , laat het horen in Jeruzalem en zeg :
blaas de bazuin in het land, roep luidkeels [letterlijk: roep, vul] en zeg :
verzamel u, en laten we gaan naar de versterkte steden .
Hef de banier omhoog naar Sion , breng u in veiligheid , sta niet stil ,
want ik ga onheil brengen uit het noorden , een grote ramp .

“vertel (het) ! [=’u en wij’] – in Judah [=’deze wereld’] [=als] in Jerusalem  [=’deze aarde’] ,
rapport-eer ! en zeg (het) ! ,
blaas – de trompet – in het land ! [=’deze wereld’] ;        [=’door begrijpen van dit hoofdstuk’]

 
roep het uit ! (opdat) u compleet zult worden gemaakt [=’als 144,000’] , en zeg (hen) :
verzamel u , [=want] wij moeten UIT de versterkte stad gaan ;                          [=’deze aarde’]
hef de [eden-] banier omhoog richting [eden-] tsiun , maak uzelf sterk ! ,
[+want] het moet niet zijn dat u (hier) zou blijven ,                               [=’in deze wereld blijft’]
[=omdat] het onheil zal arriveren vanuit het noorden ,    +               [=’van Mystery-Babylon’]
als de grote ramp ;

 
7-8
…en het zal deze wereld desolaat maken :
he-comes-up lion from·thicket-of·him and·one-ruining-of nations he-decamps
he-goes-forth from·place-of·him to·to-place-of land-of·you to·desolation cities-of·you
they-shall-crumble from·there-is-no one-dwelling on this gird-you ! sackcloths wail-you !
and·howl-you ! that not he-turns-away heat-of anger-of ieue from·us and·he-becomes
The lion is come up from his thicket, and the destroyer of the Gentiles is on his way;
he is gone forth from his place to make thy land desolate; [and] thy cities shall be laid waste,
without an inhabitant. For this gird you with sackcloth, lament and howl:
for the fierce anger of the LORD is not turned back from us.
‘thicket’ , H5441 sebok ‘thicket’ 1x ; -sabak ‘interwoven [things]’ 2x ;

 • context : … and it will make this world desolate :
  … all commentaries think it was ‘Nebuchadnessar’ ;
  anger of IEUE :
  … the ‘anger’ (-aph) is the ‘nostril’ theme (same word) ,
  as “crystalline dimension” – see Isaiah’s Rezin-chapter and others ;

line ,
“the [matrix-] lion – (has) come up – from his thicket ,                            [=‘see also chapter 5’]
and=as the one (who is) on his way – to ruin [=’by evil’] – the nations [=’on earth’] ;
he goes forth – from his place – [=in] (order) to make – the land [=’world’] – a desolation ,
[+and] the cities – (will be) stripped and ruined – [=so] there-(will be)-no – one dwelling ;

 
(the 144,000 mourn,)
because of – this ,
gird you – (with) sackcloth , wail you – and howl you ! ,      [=’wail for the people who stay’]
that=because – the hot – anger of – IEUE – (will) not – (be) turned back – from [=them] ;

Een leeuw is opgesprongen uit zijn struikgewas , de verderver van de heidenvolken
is uitgetrokken, is zijn plaats uitgegaan om van uw land een woestenij te maken ,
uw steden zullen vernietigd worden , zodat er geen inwoner meer is .
Omgordt u daarom met een rouwgewaad , bedrijf rouw en weeklaag ,
want de brandende toorn van de Heer keert zich niet van ons af .

“want de [matrix-] leeuw is opgekomen uit zijn den ,                       [=’zie ook hoofdstuk 5’]
[=als] degene die op weg is om de volken [=’op aarde’] te ruïneren  [=’door Kwaad’] ;
hij trekt op vanuit zijn plaats om het land [=’wereld’] desolaat te maken ,
[+en] de steden zullen vernietigd worden , [=zodat] er-geen inwoner meer zal zijn ;

 
(de 144,000 rouwen,)
omgordt u daarom met een rouwgewaad , huil en weeklaag ! vanwege dit ,
[=omdat] de brandende woede van IEUE niet terug zal keren van [=hen] ;

 
part III   —   deel III

 
9-10-11-12
… omdat de meeste zielen de situatie totáal verkeerd ingeschat hebben (=in deze dagen) :
in·the·day the·he averment-of ieue he-shall-perish heart-of the·king and·heart-of
the·chiefs and·they-are-desolated the·priests and·the·prophets they-shall-be-amazed
and·I-am-saying alas ! my-Lord ieue surely to-lure you-lured to·the·people the·this
and·to·Jerusalem to·to-say-of peace he-shall-become to·you and·she-touches sword
unto the·soul in·the·era the·she he-shall-be-said to·the·people the·this and·to·Jerusalem
wind-of glazing-of ridges in·the·wilderness way-of daughter-of people-of·me not
to·to-winnow-of and·not to·to-purify-of wind full from·these he-shall-come for·me now
even I I-shall-mspeak judgments with·them
And it shall come to pass at that day, saith the LORD, [that] the heart of the king shall perish,
and the heart of the princes; and the priests shall be astonished, and the prophets shall wonder.
Then said I, Ah, Lord GOD! surely thou hast greatly deceived this people and Jerusalem, saying,
Ye shall have peace; whereas the sword reacheth unto the soul. At that time shall it be said
to this people and to Jerusalem, A dry wind of the high places in the wilderness toward
the daughter of my people, not to fan, nor to cleanse, [Even] a full wind from those [places]
shall come unto me: now also will I give sentence against them.
‘cleanse’ , H1305 barar ‘purge, purify, sharpen’ ,

 • context : … because most souls completely MISjudged the situation (=in these days) :
  … very sober lines ;
  we (hr) have little reason to think we got the interpretation wrong ,
  so it is ofcourse a Crime what both KJV’s have written : God does nothing élse but ‘warn’ ,

line ,
and=for it (will) happen – in that day , (is) the declaration of – IEUE ,
(that) the hearts of – the kings – and the princes – (will have) lost courage ,
and – the priests – (will be) astonished , and the prophets – dumbfounded ;
and=then I say : myLord – IEUE ,
indeed – these – people – (will have) beguiled [=themsélves] very much ,
(…(=as) the adm-souls…) – (who) said : [=we] – (shall) have – [eden-] peace ,            [=’raptured’]
and=yet – the sword – (will be) touching – unto – [=their] adm-soul :
—————————                                                                               [below : 11 + 12 : likely restored]

 • [=’above : “people” needs a cognate , so “adm-soul” (instead of ‘Jerusalem’) ,
  then the same corruption happened below – plus a few more —
  we’re rather sure the below restoration is true : because we fear it deeply ;
  line :]

in – that – time – [it] (will be) said – to=about – these – people ,
and=as (they) (…the adm-souls…) – (who are) [+in] (…the scorching?…) – consciousness ,
[+as] (…the [serpent-] fire…) (shphim=shrph) – (..[+in] the fortress [=’as earth’]…) (mdbr=mbtsr) ,
for to winnow – and – purify – the manner of – (…the adm-souls of…) – my people ;

 
the consciousness – (…[for] to complete?) – these [=’to purify’] – (will) come – [=upon] [=them] ,
[+for] this time – really – I – (will) speak [in right direction] – judgment – with=over them ;

Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer :
vergaan zal de moed [letterlijk: hart] van de koning en de moed van de vorsten ,
de priesters zullen ontzet zijn en de profeten verbijsterd .
Toen zei ik : ach , Heere HEERE ,
voorwaar, U hebt  (sic !, hR) dit volk en Jeruzalem ten zeerste bedrogen door te zeggen :
u zult vrede hebben . Het zwaard wordt ons immers op de keel gezet .
In die tijd zal gezegd worden tegen dit volk en tegen Jeruzalem :
een zinderende wind van de kale hoogten in de woestijn is op weg naar de dochter van mijn volk,
maar niet om te wannen, en niet om te zuiveren .
Een wind, sterker dan deze, komt er van Mij aan. Nu zal ik ook oordelen over hen uitspreken .

“[=want] op die dag zal het gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
(dat) de harten van de koningen en de harten van de prinsen de moed hebben verloren ,
en de priesters ontzet zullen zijn , en de profeten verbijsterd ;
dan zeg ik : Heer , IEUE ,
inderdaad hebben deze mensen zichzélf ontzettend bedrogen , 
(…(als) de adm-zielen…) die gezegd hebben : [=wij] zullen vrede hebben ,               [=’Opname’]
[=maar] het zwaard zal raken [‘serpent-manier’] tot in hun adam-ziel ;
————————–                                                [volgende 11 + 12 : waarschijnlijk gerestaureerd]

 • [=’boven : “mensen” heeft een verwant nodig , dus “adm-ziel” (ipv. Jerusalem) ,
  dan is dezelfde corruptie beneden gebeurd (en verderop) ;
  we zijn redelijk zeker dat de restauratie beneden correct is : want we zijn er bang voor ;
  zin :]

in die tijd zal gezegd worden [=over] deze mensen ,
[=als] (zij) (..de adm-zielen..) (die zich) [+in] (..het zinderende?..) bewustzijn (bevinden) ,
[+als] (..het [serpent-] vuur..) (shphim=shrph) (..[+in] de vesting [=’aarde’]..) (mdbr=mbtsr) ,
om de wegen van (..de adm-zielen..) te wannen en te zuiveren ;

 
het bewustzijn (om) dezen [=’het zuiveren’] compleet te maken zal [=over] [=hen] zijn ,
[+omdat] ik deze keer écht het oordeel over hen zal uitspreken [in goede richting] ;

 
13-14-15
… de eerste hint naar ‘wolken-strijdwagens’ + ons eigen ‘serpent-Ik’ :
behold ! as·the·clouds he-shall-ascend and·as·the·sweeping-whirlwind chariots-of·him
they-are-fleet from·vultures horses-of·him woe ! to·us that we-are-devastated launder-you !
from·evil heart-of·you Jerusalem so-that you-shall-be-saved until when ? she-shall-lodge
in·within-of·you devisings-of lawlessness-of·you that voice telling from·Dan
and·announcing lawlessness from·mountain-of Ephraim
Behold, he shall come up as clouds, and his chariots [shall be] as a whirlwind: his horses
are swifter than eagles. Woe unto us! for we are spoiled. O Jerusalem, wash thine heart from
wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee?

For a voice declareth from Dan, and publisheth affliction from mount Ephraim.

 • context : first allusion to ‘cloud-chariots’ + our own ‘serpent-Ego’ :
  … line 29 has
  every – (..one..) – (will) flee    +
  at the sound of – the separate – shooting (and beguiling) – bows ; [‘=motherships, likely’]
  [+when] they (will) arrive – in=as clouds – in=like handpalms ,

line ,
“behold ! , [=their] war-chariots – hovering – as=like clouds ,                                  [=’syntax: 3,2,1’]
and=as (…vultures?…) – (who are) swift – as=like a whirlwind :           [=’3,2,1 : ’horses’ = added’]
woe – to you – that=because – you (will be) ruined ! ;                         [=’war-chariots : see line 29’]

 

 • [=’below : we think that ‘our thoughts’ are ‘ours’ , but that is only partly true :
  the whole mind serves “the consciousness which rules this earth”
  as if the mind automatically is ‘plugged-in’ to that ;
  read the line “matrix-voice telling” carefully :]

your hearts – (will be) (…drenched…) – [=with] evil , (you) [=Jacob] [=’all to-be saved souls’] ,       +
so-that – you (will) be saved ,                                                                   [=’be washed : passive-form’]
[=because] – your – lawless – mindset – lodges – within you :       +

 
[=for] – (it) [=’mindset’] (is by) a [matrix-] voice – talking[=‘serpent-way’] (to you) – from Dan ,       
and the listening(to it) – (is) the lawlessness [of] – Ephraim  [=’the rule of this body’] ;       +

Zie, als wolken komt de vijand opzetten, als een wervelwind komen zijn wagens ,
sneller dan arenden zijn zijn paarden . Wee ons, want wij worden verwoest !
Was het kwaad van u af, Jeruzalem , opdat u verlost wordt .
Hoelang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten ?
Want een stem verkondigt het uit Dan en doet onheil horen uit het bergland van Efraïm .

“zie , [=hun] strijdwagens zweven als wolken ,                           [=’concept herhaald in vers 29’]
[=als] (…gieren?…) die snel zijn als een wervelwind :
wee u , want u zult te gronde worden gericht ! ;

 

 • [=’below : dat ‘onze gedachten’ “van ons zijn” is maar gedeeltelijk waar :
  het hele verstand dient “het bewustzijn dat over deze wereld hangt”
  alsof het verstand daar automatisch in ‘ingeplugd’ is ;
  lees volgende zin “matrix-stem vertellend” aandachtig :]

uw harten zullen (…gedrenkt…) worden [=met] het kwade, (u) [=Jacob] ,   [=’passieve-vorm’]
opdat u verlost zult worden :                                           [=’Jacob = alle zielen die gered worden’]
[=want] uw wetteloos soort denken verblijft in uw binnenste :

 
want het [=’wetteloos denken’] is een stem die (tegen u) praat [‘serpent-manier’] vanuit Dan ,
en het lúisteren (ernaar) is de wetteloosheid van Efraïm [=’de heerschappij van dit lichaam’] ;   +

 
16-17-18
… als ‘de mentale kracht’ die de geesten zullen hebben óver de zielen :
remind-you ! to·the·nations behold ! announce-you ! over Jerusalem ones-besieging
ones-coming from·land-of the·far-off and·they-shall-give on cities-of Judah voice-of·them
as·ones-guarding-of field they-become on·her from·round-about that me she-rebelled
averment-of ieue way-of·you and·actions-of·you to-do these to·you this evil-of·you
that bitter that he-touches unto heart-of·you
Make ye mention to the nations; behold, publish against Jerusalem, [that] watchers come
from a far country, and give out their voice against the cities of Judah. As keepers of a field,
are they against her round about; because she hath been rebellious against me, saith the LORD.
Thy way and thy doings have procured these [things] unto thee; this [is] thy wickedness,
because it is bitter, because it reacheth unto thine heart.

 • context : .. as the ‘mental power’ the spirits will have óver the souls :
  … for how the spirits will guard them ,
  see the Isaiah ‘Rezin’ chapter for dream + pic ;

line ,  
“(..my people..) – (..(will) remember..) (that) – (..they are..) – (..an adm-soul..) – (..who listens..) ,
[+when] the watchers [=’spirits’] – (will have) arrived – from – the faraway – [matrix-] land :
[=for] they (will) give – their voice – [=óver] – (…the adm-souls..) of – (…the people…) ;

 • [=’above context :
  the intend of the lines : “they will discover that they have / are a soul” ;
  following upon “the matrix voice talking” , the line above tells “that the soul will obey”
  the commands which the spirits will give – even against her will (she won’t have any !) :]

 

 • [=’next : the reason for the “social distancing” people are already teached now ,
  while isolating the soul :]

as=like – prison (shd=sr) – guards – they (will) be – [=in proximity of] [=them] – from every side ,
that=because – [=they] [=’souls’] rebelled [=’by loving this world’, -mr’] – [+against] me ,
(is) the declaration of – IEUE ;
their (own) ways – and actions – (has) done – this – to themselves ,
(being) this – evil of them – that – (will be) the bitterness ,             [=‘this world loving thém BACK’]
that=because – it (will) touch [=‘serpent-way’] – unto – their (own) heart ;        [16 + 17 : restored]

Roep het in herinnering bij de volken, zie, laat Jeruzalem het horen :
er komen belegeraars uit een ver land, zij laten hun stem klinken tegen de steden van Juda.
Zoals wachters van de velden staan zij rondom tegenover haar ,
omdat zij mij ongehoorzaam is geweest , spreekt de Heer .
Uw wegen en uw daden hebben u deze dingen aangedaan .
Dit is uw kwaad, dat het zo bitter is, dat het u in het hart treft .

“(…mijn mensen…) (…zullen zich herinneren…) (dat) (…zij…een adm-ziel..zijn) ,
[+wanneer] de wachters [=’geesten’] gearriveerd zullen zijn vanuit het verre [matrix-] land :
[=want] zij zullen hun stem [=óver] (…de adm-zielen…) van (…de mensen…) laten horen ;

 • [=’context boven :
  de intentie van de zinnen : “zij zullen ontdekken dat zij een ziel hebben / zijn” ;
  volgend op “de matrix-stem vertellend” wordt hier gezegd “dat de ziel zal gehoorzamen”
  aan de commando’s die de geesten zullen geven – zelfs tegen haar eigen wil in :]

 

 • [=’beneden : de reden voor de “1,5 meter afstand” die de mensen nu wordt geleerd ,
  terwijl de ziel geïsoleerd wordt :]

[=zoals] gevangenisbewakers zullen zij in [=hun] [=nabijheid] zijn , van alle kanten ,
[=omdat] [=zij] [=’zielen’] rebelleerden [=’van deze wereld houdend’] tegen mij ,
is de verklaring van IEUE ;
hun (eigen) wegen en daden hebben dit henzelf aangedaan ,
dat dit kwaad is van hen , dat de bitterheid zal zijn ,         [=’deze wereld nu houdend van hén’]
omdat het hen in hun (eigen) hart zal raken [‘op serpent-manier’] ;     [16 + 17 : gerestaureerd]

 
part IV   —   deel IV

 
19-20-21-22
… Jeremiah ziet in een visioen wat er zal gaan gebeuren op deze aarde :
bowels-of·me bowels-of·me I-am-travailing sidewalls-of heart-of·me clamoring to·me
heart-of·me not I-shall-be-silent that sound-of trumpet I-hear soul-of·me shouting-of war
breaking on breaking he-is-heralded that she-is-mdevastated all-of the·land suddenly
they-are-devastated tents-of·me moment sheets-of·me until when ? I-shall-see banner
I-shall-hear sound-of trumpet that foolish people-of·me me not they-know sons
silly-ones they and·not ones-understanding they wise-ones they to·to-cdo-evil-of
and·to·to-do-good-of not they-know
My bowels, my bowels! I am pained at my very heart; my heart maketh a noise in me;
I cannot hold my peace, because thou hast heard, O my soul, the sound of the trumpet,
the alarm of war. Destruction upon destruction is cried; for the whole land is spoiled:
suddenly are my tents spoiled, [and] my curtains in a moment. How long shall I see
the standard, [and] hear the sound of the trumpet? For my people [is] foolish,
they have not known me; they [are] sottish children, and they have none understanding:
they [are] wise to do evil, but to do good they have no knowledge.
‘tent’ , H168 ohel ‘tent, tabernacle-tent’ ; -ohel ‘pitched tent’ [Is.] ; 166 ahal 1x ; (6000 obs.) ;
‘curtains’, H3407 yeriah ‘curtain, drape’, can be -ra ‘evil’ or -air ‘city’, more logical after ‘land’ ;
context : .. Jeremiah sees in a vision what will happen on earth :
line ,
“my inside , my inside ! ,
the walls of – my heart  – writhe ,                                                                              [=’heartache’]
my heart – (is) in tumult – to=in me , [=it] can – not – keep silent ,
[=because] – my adm-soul – (has) heared – the sound of – the trumpet , (as) the alarm of – war :

 • [=’sound of the trumpet :
  was mentioned in line 5 – so that is going on nów already … :]

 
disaster – on=upon – disaster – is named ,       +
that=because – the whole – land [=’this world’] – (will be) devastated ;
by surprise – ‘the pitched tent’ [=’earth’] – (will be) devastated ,   +
[+and] in one moment – [=her] (…cities…) :

—————————                                                                                   [below : likely restored]

 • [=’below : restored first line , because of the juxtaposition ? ,
  the ‘seeing and hearing’ should be followed by a ‘nót seeing’ ;
  line :]

I sée – the (..raised-up..) – [eden-] standard , [+and] hear – the sound of – the trumpet ,
that=but– the people – (..do – nót – see it..) , [+and] they – (do) nót – (…hear it…) ,
[+as] the foolish – (…ones…) – (who have) no – insight ,
they – (are) wise – to=in [+doing] – evil – and=but – (do) not – know – to=how [+to do] good ;

Mijn binnenste, mijn binnenste, ik krimp ineen, wanden van mijn hart !
Mijn hart is onrustig in mij, ik kan niet zwijgen,
want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschreeuw .
Ramp op ramp, wordt er geroepen, want heel het land wordt verwoest .
Plotseling zijn mijn tenten verwoest, in een ogenblik mijn tentkleden .
Hoelang moet ik de banier nog zien, het bazuingeschal horen ?
Voorzeker, Mijn volk is dwaas, men kent Mij niet .
Verstandeloze kinderen zijn het, inzicht heeft men niet .
Wijs is men in het kwaaddoen, maar van goeddoen weet men niet .

“mijn binnenste , mijn binnenste ! ,
de muren van mijn hart krimpen ineen ,                                                              [=’hartzeer’]
mijn hart is in tumult , [=het] kan niet zwijgen ,
[=want] mijn adm-ziel heeft het trompetgeluid gehoord , als het alarm voor de oorlog :

 • [=’trompetgeluid :
  was genoemd in zin 5 – dus dat is nú al bezig … :]

 
ramp op ramp wordt genoemd ,      +
want heel het land [=’deze wereld’] zal worden verwoest ;
bij verassing zal ‘de neergezette tent’ [=’de aarde’] worden verwoest ,
en in een ogenblik [=haar] (..steden..) :
—————————                                                          [beneden : waarschijnlijk gerestaureerd]

 • [=’beneden : de eerste zin is tegengesteld aan de tweede ,
  dan moet het ‘horen en zien’ gevolgd worden door ‘niét zien’ :]

ik zié de (..+opgerichte..) [eden-] standaard , en hoor het trompetgeluid ,
maar de mensen (..zien het – niét..) , en (..horen..) het niét ,
[+als] degenen die dwaas zijn , en geen inzicht hebben ,
[+want] zij zijn wijs in het doen van kwaad , maar weten niet hoe goed te doen ;

 
23-24-25-26
… Jeremiah’s visioen gaat verder :
I-saw the·earth and·behold ! chaos and·vacancy and·to the·heavens and·there-is-no
light-of·them I-saw the·mountains and·behold ! ones-quaking and·all-of the·hills
they-staggered I-saw and·behold ! there-is-no the·human and·every-of flyer-of the·heavens
they-wandered I-saw and·behold ! the·crop-land the·wilderness and·all-of cities-of·him
they-are-broken-down from·faces-of ieue from·faces-of heat-of anger-of·him
I beheld the earth, and, lo, [it was] without form, and void; and the heavens,
and they [had] no light. I beheld the mountains, and, lo, they trembled, and all the hills
moved lightly. I beheld, and, lo, [there was] no man, and all the birds of the heavens were fled.
I beheld, and, lo, the fruitful place [was] a wilderness, and all the cities thereof
were broken down at the presence of the LORD, [and] by his fierce anger.

 • context : … Jeremiah’s vision continues :
  … when our so-called ‘laws of nature’ will have ceased ;

line ,
“I see – the land [=’this world’] – and behold ! , [dimensional-] chaos – and voidness ,   [=’Gen.1’]
and (see) – the sky [=’of earth’]and=but there-is-no – light (in) it ;
I see – the mountains – and behold ! , they quake , and all – the hills – waver ;
I see – and behold ! , there-is-no – human , and – every – bird of – the sky – flew away ;
I see – and behold ! , ‘nature’ – (is) a wilderness , and all – the cities – (are) torn down ,
[=through] the presence of – the burning – anger (-aph) of – IEUE ;

Ik zag het land, en zie, het was woest en leeg, en keek naar de hemel – zijn licht was er niet.
Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvels schudden door elkaar.
Ik zag, en zie, er was geen mens, en alle vogels in de lucht waren weggevlogen.
Ik zag, en zie, het vruchtbare land was woestijn, en al zijn steden waren afgebroken,
door de Heer , door zijn brandende toorn .

“ik zie het land  [=’deze wereld’] , en zie , het is [dimensioneel-] ‘woest en ledig’   [=’Gen.1’] ,
en (zie) de lucht maar er-is-geen licht in hem ;
ik zie de bergen , en zie , zij beven , en alle heuvels trillen ,
ik zie , en zie , er-is-geen mens , en alle vogels in de lucht zijn weggevlogen ;
ik zie , en zie , ‘de natuur’ is een wildernis , en alle steden zijn afgebroken :
[=vanwege] de aanwezigheid van de brandende toorn (-aph) van IEUE ;

 
27-28-29
… na een ‘atmosferische beschrijving’ nogmaals het thema ‘ruimteschepen’ :
that thus he-says ieue desolation she-shall-become all-of the·earth and·finish not
I-shall-make on this she-shall-mourn the·earth and·they-are-somber the·heavens from·above
on that I-spoke I-planned and·not I-regret and·not I-shall-turn-back from·her from·sound-of
horseman and·one-raising-of bow running-away-of every-of the·city they-enter in·the·thickets
and·in·the·caverns they-ascend every-of the·city one-being-forsaken and·there-is-no
one-dwelling in·them man
For thus hath the LORD said, The whole land shall be desolate; yet will I not make a full end.
For this shall the earth mourn, and the heavens above be black: because I have spoken [it],
I have purposed [it], and will not repent, neither will I turn back from it. The whole city shall flee
for the noise of the horsemen and bowmen; they shall go into thickets, and climb up upon the rocks:
every city [shall be] forsaken, and not a man dwell therein.

‘mourn’ , H56 abal ‘mourn’, said of a land or nature ; -abel ;
‘horsemen’, H6571 parash ‘horsemen’ ; -prsh ‘separate’, we had this several times ;
‘(bow-) men’ , H7411 ramah ‘deceive, beguile, betray, to hurl, cast’,
‘thickets’ , H5645 ab ‘thick cloud, cloud’ ; into -ab ‘father’ ; scarely close to “mother (bow=ship)” ;

 • ‘rocks’ , H3710 keph ‘rock’ 1x  ; -kaph ‘handpalm [or sole of foot]’ ; kiphah ‘palmbranch’ Is.9 ;
  2) H404 akaph ‘to curve [with a burden], to urge, crave’ 1x ; -ekeph ‘pressure, load’1x ;
 • context : … after ‘an atmospherical description’ again the theme ‘motherships’ :
  … and we don’t read poorly ;
  see for “gloomy sky” a picture in the Isaiah ‘Rezin’ chapter ,
  as a dark sky with a weird purple haze – from a dream ;

line ,
that=because – thus – (he,) IEUE – says :
the whole – land [=’this world’] – (will) become – desolate ,
and=yet – I shall – not – make – a full end [of it] ;                   [=’because Jacob is still inside it !’]

 
that=because – I (will) speak [in right direction] – (what) I purposed ,
on=therefore – this – land [‘earth’] – (shall) mourn – and – the sky – above [it] – (will be) gloomy ,
[=yet] – I (will) – not – repent (it) – and – shall – not – return – upon it :           [=’the decision’]

 

 • [=’below : after previous line of “the gloomy sky” we can hardly interpret anything else ;
  they lóok like “handpalms” , not like ‘a bow’ (that is but their function) :]

every – (..one..) – (will) flee    +
at the sound of – the separate – shooting (and beguiling) – bows ;       [‘=motherships, likely’]
[+when] the clouds – in=like handpalms – (will) arrive ,
every – city – (will) be abandoned , and – there-(will be)-no – one – dwelling – in them ; 

Want zo zegt de Heer : heel het land zal een woestenij worden –
toch zal ik er geen vernietigend einde aan maken .
Hierom zal de aarde treuren en de hemel daarboven in zwart gehuld worden ,
want ik heb gesproken, ik heb het mij voorgenomen ,
en ik zal er geen berouw over hebben en er niet op terugkomen .
Voor het geroep van ruiters en boogschutters slaat heel de stad op de vlucht .
Ze gaan de struiken in of klimmen op de rotsen.
Elke stad is verlaten – niemand die er nog in woont.

“[=want] zo zegt (hij,) IEUE :
heel het land  [=’deze wereld’] zal desolaat worden ,
toch zal ik er geen vernietigend einde aan maken        [=’omdat Jacob er zich nog in bevindt !’] ;
[=want] ik zal spreken [in de goede richting] (wat) ik mij heb voorgenomen ,
daarom zal dit land  [=’deze wereld’] treuren en de lucht daarboven zal donker worden ,
en ik zal er geen berouw over hebben , en er niet op terugkomen ;            [=’op die beslissing’]

 
ieder zal vluchten      +
bij het geluid van de verschillende schietende bogen ;        [=’moederschepen, waarschijnlijk’]
[+wanneer] de wolken [=als] handpalmen zullen arriveren ,
zal iedere stad verlaten worden , en er zal niemand in wonen ;

 
30
… dit leger zal niet gaan onderhandelen :
and·you one-being-devastated what ? you-are-doing that you-are-putting-on
double-dipped-scarlet that you-are-ornamenting ornament-of gold that you-are-tearing
in·the·pigment eyes-of·you to·the·futility you-are-making-lovely-yourself they-reject
in·you ones-doting soul-of·you they-are-seeking
And [when] thou [art] spoiled, what wilt thou do? Though thou clothest thyself with crimson,
though thou deckest thee with ornaments of gold, though thou rentest thy face with painting,
in vain shalt thou make thyself fair; [thy] lovers will despise thee, they will seek thy life.
‘lovers’ , H5659 agab ‘to lust [after], pant [after]’, often Ez. ;

 • context : … this army won’t be negotiating :
  … the ‘soul-energy’ theme ,
  untill this time they used the adm-souls as their hostages ,
  but here they seek to destroy because the souls are (anyway) not connected to God now ? ;
  syntax : the “and·you” separate from “violently” is a passive construct ; unusual ;

line ,
and=when you – (will be) dealt violently with , what – (will) you do ? ;
that=though – you (would) dress yourself – (in) scarlet ,
that=though – you (would) put on – golden – ornaments ,
that=though – you (would) call (attention) upon – your eyes – in=by makeup ,
to=in vain – you would beautify yourself :
‘the ones who lusted after you’ – (will) reject – you ,      +  [=’who vampired upon soul-energy?’]
[+for] they seek [=’for to destroy’] – your adm-soul ;

U, verwoeste, wat gaat u nu doen ?
Al zou u zich kleden in karmozijn, al zou u zich tooien met een gouden sieraad ,
al zou u uw ogen opmaken met oogschaduw, tevergeefs zou u zich mooi maken .
Uw minnaars verwerpen u, staan u naar het leven .

“[=wanneer] er gewelddadig met u gehandeld zal worden , wat zult u (dan) doen ? ;
[=al] zou u zich kleden in karmozijn ,
[=al] zou u zich tooien met gouden sieraden ,
[=al] zou u uw ogen opmaken met oogschaduw ,
tevergeefs zou u zich mooi maken :
‘zij die u begeerden’ zullen u verwerpen ,       +                     [=’die vampierden op ziel-energie?’]                      
want zij zoeken [=‘om te vernietigen’] uw adam-ziel ;

 
31
slot : … de eden-moeder pleit voor de zielen :
that sound as·woman-travailing I-hear distress as·one-giving-birth-firstborn sound-of
daughter-of tziun she-is-puffing-to-herself she-is-spreading palms-of·her alack ! please !
to·me that she-is-faint soul-of·me to·ones-killing
For I have heard a voice as of a woman in travail, [and] the anguish as of her that bringeth forth
her first child, the voice of the daughter of Zion, [that] bewaileth herself, [that] spreadeth her hands,
[saying], Woe [is] me now! for my soul is wearied because of murderers.

 • ‘woman in travail’, H2470 chal-ah ‘weak, sick, ill, sorry’ , in Jer. as ‘grievous, uncurable,
  entreat [beseech]’ ; 2) -chuwl ‘writhe, agony, to birth, travail’ , in Jer. as ‘anguish [here],
  sorrow, grief’, but in Is. as ‘give birth’ ; other ? wealth, riches, estate ? ;
 • ‘first child’, H1069 bakar ‘firstborn’ [noun] ; -bikkurim ‘firstfruits’ ; (-bkr) firstborn, fistbornright ;
 • ‘bewaileth’, H3306 yaphach 1x ; -yapheach ‘breathing’ 1x ; 1) the -ch can be easy -h , -yaphah
  ‘beautiful’ (same in this line) ; -yapheh , same ; no other cluster ; -aphah ‘cook, bake’ ? -aph ? ;
 • ‘wearied’ , H5888 iph ‘faint , weary’ 1x ; 5889 ayeph ‘weary, faint’ ;
 • context : closing : … the eden-mother pleads for the souls :
  … next chapter 5 will expand
  on why all this (in this chapter) must happen ;

line ,                                                                                                             [31 was corrupted : restored?]

 • [=’this line : bit isolated , not having follow-up context ;
  after the souls are very oppressed (in previous 30) this line must run lógical ,
  and the most logical is that here she asks for “saving them” (as mother) ;
  see for ‘the mother’ also the Ezekiel chapter about “the mother and the 2 young lions” ;
  note – this is not some Catholic Maria-worship-theme ;
  line :]

that=then – I hear – a beseeching – voice ,
[+as] the distressed – voice of – the one bringing forth the firstborns ;                 [=’the Originals’]

 
the daughter of – tsiun [=’as “the mother”] – spreads out – her handpalms ,
[+saying] : ah – please ! , (…save them?…) – to=for me ,
that=because – the adm-souls (by) me – (are) worn out – to=and (about to be) killed .

Want ik hoor een geluid als van een vrouw in barensnood ,
benauwdheid als van een die haar eerste kind aan het baren is .
Het is het geluid van de dochter van Sion ,zij snakt naar adem, zij spreidt haar handen uit :
wee toch ! want mijn ziel is uitgeput , vanwege de moordenaars .

 • [=’zie Engels :]                                                                           [31 was corrupt : gerestaureerd?]

“dan hoor ik de smekende stem ,
[+als] de verontruste stem van degene die de eerstgeborenen voortbrengt    [=’de Originelen’]

 
de dochter van tsiun [=als “de moeder”] spreidt haar handpalmen uit ,
[+zeggend] : oh , alstublieft ! , (…verlos hen?…) [=voor] mij ,
[=want] de adm-zielen (door) mij zijn uitgeput , [=en] staan op het punt om vermoord te worden . 

 


11.10.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
10.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + rephrasing