Zech 6 ‘two mountains of brass’ must be one = pyramid ? == to 10

Zach.1: geadresseerd aan óns :
de scheiding van het eden-land
van haar atmosfeer (Judah) (1) :

de vier (Daniël-) hoorns
als ‘de vier windstreken’ :
Zacharia ontmoet Adam
(in Damascus) , die ze maakte
(goed leesbaar maar moeilijk)

 

 

  chapter context :
addressed to ús :
the separation of the eden-land
from her atmosphere (Judah) (1) :

the four horns (from the book Daniel)
as “the four cardinal points” :

Zechariah meets Adam (in Damascus)
who made those horns ;
well readable , but difficult because
“constructs” are addressed
(please do note the main diagram
because it will explain much ,
and see Dutch introduction) ;

 

Hoofdstuk context :
…. Een moeilijk boek , Zacharia .
Wanneer we de aanhef van een hoofdstuk (of boek) niet begrijpen ,
is het praktisch onmogelijk om de context uit de vólgende delen te begrijpen :

 

… anders dan bijvoorbeeld Jeremiah heeft Zachariah bijna geen relatie
met zijn volksgenoten – dit boek staat vol visioenen over ‘de andere werkelijkheid’ :
en direct al in de eerste zinnen wordt duidelijk dat WIJ ze moeten begrijpen

 

deel I :
uitleg waaróm dit boek voor ons is ,
en bedoeld is opdát God dingen gaat veranderen – gaat handelen ,
deel II :
introductie van het hoofdthema van Zachariah –
als “het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (als Judah)” ,
waar ‘het land’ en ‘de tent’ , als gerestaureerd , weer terugkeren in hoofdstuk 13 en 14 ;
deel III :
introductie van de situatie waaróm beiden gescheiden zijn –
het diagram in top pagina zal veel duidelijk maken ;

 
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 14

 
1-2
introductie van het boek Zacharia : bedoeld voor ONZE tijd :
in·the·month the·eighth in·year-of two to·Darius he-became word-of ieue to
Zechariah son-of Berechiah son-of Iddo the·prophet to·to-say-of he-was-wroth
ieue Yahweh on fathers-of·you wrath
In the eighth month, in the second year of Darius, came the word of the LORD unto Zechariah,
the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying,
The LORD hath been sore displeased with your fathers.
‘berechiah’, H1296 berekyah ; -barak ‘to bless’ ;

 • ‘iddo’ , H5714 iddo ; [said from -iddah ‘mentruation’ but empty page = Esau joke] ; 12 -edah
  ‘congregation’, many ; -ada [Aram.] ; -od witness-cluster ; -adiy ‘ornament’ [into -eden] ;
 • ‘displeased’, H7107 qatsaph ‘angry, provoke to anger, etc’ ; -qets ‘end [of time]’ +ph ‘cut off’ ;
 • context : introduction of the book Zechariah : intended for OUR time :
  different like for example Jeremiah , Zechariah has virtually no interaction with
  his own people , but instead many chapters are about visions of the other reality ;
  a telling line will appear in Zech. 8:9 , where the context is about eden :
  “Thus saith the LORD of hosts; Let your hands be strong, ye that hear in these days
  [=our days] these words by the mouth of the prophet(s), which were [=will be] in [=fór]
  the day that the foundation of the house of the LORD of hosts was [=will be] laid,
  that the temple might be [=will be] built” ;
  we apologize for now but the line will be properly restored ;
  the names : read in sequence :

  root (-zkr) is both ‘eden-masculine’ as ‘to remember’ ;                      
  we chose the latter because a father would name 
  his son better “the one to be remembered”    
  instead of merely “to become a male” ;
  reading direction
  I
  I
  V

  anger / at the end : the word is placed in a strange way
  at end of line – it may have written (qets) , not (-qetser) ;

line ,
“in – the eighth – month / , in – the second – year of – [king] Darius          [=’holding fast the good’] / ,
the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to – Zachariah    [=‘to be remembered (to act)’] / ,
the son of – Berekiah                                                                                                  [=’to become (the) blessed’] / ,
son of – the prophet – Iddo                                                                                                          [=’witness’?] / ;
saying / :
IEUE – (was) angry – on=with – their fathers – (as) the anger   [=‘or: at the end’]

 • [=’so the whole line can read :
  “in the 2nd year of holding fast the good”,         (around nów , see report elsewhere)
  “God is acting again”,                              (as the meaning of ‘to remember’ in prophets)
  “to become the blessed”,
  “witnesses”                            (as 144,000 ; or “become the testimony (or: eden)” , etc) ;
  being angry “because the fathers split-off the end” = “endangered the end-time”]
  / ;

(Oproep tot bekering)
In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord tot Zacharia ,
de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet :
de Heer is zeer toornig geweest op uw vaderen .

“in de achtste maand , in het tweede jaar van Darius                [=’het goede vasthoudend’] ,
komt het woord [in goede richting] tot Zachariah                           
[=’herinnerd te worden’] ,
de zoon van Berekiah                                                                                         
[=’gezegend te worden’] ,
de zoon van de profeet Iddo                                                                                 
[=’de getuige’?] ,
zeggend :
IEUE is toornig geweest op hun vaders , als de toorn 
[=‘of : op het einde’]

 • [=’dus de hele zin kan lezen :
  “in het tweede jaar van het goede vasthoudend”      (déze dagen ; zie het-report)
  “is God aan het handelen”                    (als profetische betekenis van ‘herinneren’) ,
                        “(om te worden) de gezegende”
  “getuigen”        (als 144,000 ; of “getuigenis te worden”, of “eden te worden”, etc) ;
  toornig “dat de vaders het eind afsplitsten” = “de eindtijd in gevaar brachten”] 
  ;

 
3-4
… waaróm deze hoofdstukken voor vandaag zijn – voor óns :
and·you-say to·them thus he-says ieue-of hosts return-you ! to·me averment-of ieue-of
hosts and·I-shall-return to·you he-says ieue-of hosts must-not-be you-are-becoming
as·fathers-of·you whom they-called to·them the·prophets the·former-ones to·to-say-of
thus he-says ieue-of hosts return-you ! please ! from·ways-of·you the·evil-ones
and·practices-of·you the·evil-ones and·not they-listened and·not they-attended to·me
averment-of ieue
Therefore say thou unto them, Thus saith the LORD of hosts; Turn ye unto me, saith the LORD
of hosts, and I will turn unto you, saith the LORD of hosts. Be ye not as your fathers, unto whom
the former prophets have cried, saying, Thus saith the LORD of hosts; Turn ye now from your evil ways, and [from] your evil doings: but they did not hear, nor hearken unto me, saith the LORD.

 • context : introduction : whý these chapters are intended for today– for ús :
  the clue is here “the former prophets” ;
  a second important clue is that the visions are about constructs in the other reality ,
  which you and we only now can understand ! ;

line ,
“and=so you say – to them                                                     [=’to believers today ! , in casu : we’] / :
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
return you ! – to me / , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ,
and=then I (shall) return – to you / , says – IEUE of – hosts                [‘3x repeat = ‘read well !’] / ;
 
[+for] (it) must not be – (that) you (would) become – as=like your fathers ,    +
to – whom – the former – prophets – called (out) [to]        [=’so ‘the fathers’ = 500-BC-Ishral !’] / ,
saying / : thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
return you ! / please ! /  from – your – evil – ways / and your – evil – practices ! / ;
and=but they – (did) not – listen / nor – hear – nor – inclined their ear – to me / ,
(is) the declaration of – IEUE / ;
Daarom, zeg tegen hen : zo zegt de Heer van de legermachten :
keer terug naar mij , spreekt de Heer van de legermachten ,
dan zal ik naar u terugkeren , zegt de Heer van de legermachten .
Wees niet als uw vaderen , tot wie vroegere profeten gepredikt hebben :
zo zegt de Heer van de legermachten : bekeer u toch van uw slechte wegen en uw slechte daden .
Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij , spreekt de Heer .

“daarom , zeg tegen hen                                                             [=’gelovigen vandaag ! , in casu : wij’] :
zo zegt IEUE van de legermachten :
keer terug naar mij ! ,
is de verklaring van IEUE van de legermachten ,
dan zal ik naar u terugkeren ,
zegt IEUE van de legermachten         [=’3x herhaling = lees goed !’] ;
 
want het moet niet zijn dat u net als uw vaders zou worden ,    +
tot wie
vroegere profeten uitriepen ,                                        [=’dus ‘de vaders’ = 500-BC-Ishral !’]
keer terug van uw slechte wegen en uw slechte daden ! ;
maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij , is de verklaring van IEUE ;

 
5-6
… daarom de oproep :
fathers-of·you where ? they and·the·prophets ?·to·eon they-are-living yea words-of·me
and·statutes-of·me which I-instructed servants-of·me the·prophets?·not they-overtook
fathers-of·you and·they-are-turning-away and·they-are-saying as·which he-plans ieue-of
hosts to·to-do-of to·us as·ways-of·us and·as-practices-of·us so he-does with·us
Your fathers, where [are] they? and the prophets, do they live for ever? But my words
and my statutes, which I commanded my servants the prophets, did they not take hold
of your fathers? and they returned and said, Like as the LORD of hosts thought to do unto us, according to our ways, and according to our doings, so hath he dealt with us.
‘take hold’ , H5381 nasag ‘overtake, reach to, to catch up, etc’ ;
context : .. hence the exhortion :
we tried several versions by changing the subject ,
but since part I ends here , it *has* to refer back to previous “return to me !”,
therefore the second paragraph must be “about us” :
also because in this chapter is asked “declare you these things !” ;
not + reached + my people : referring to the other reality again ;
note how this juxtaposes correctly with the last paragraph ! ;
ordinances : there is no reference to “law as commandments” here ,
so “the words about the cónstructs have not catched up yet” : which is true ! ;
alive syntax : not a future reference by ‘prophets’ ;
to do by us syntax : “to·to-do-of·us” [=’by us’] instead of “to·to-do-of to·us” ;
line ,
“your fathers / , where – (are) they [now] ? / ,
and the prophets – of olden times / , (are) they alive ?                  [=’read : in óur days’] / ;
indeed / ,    +
my words [in right direction] – about the ordinances                   [=’read : “constructs”]   +
which – I ordained – my servants – the prophets ,    +
(have) not – reached[my people]  [=’untill now’] ,
1 line free
and=but you (will) return / , and=for you (will) say / :
by (which) – IEUE of – hosts – (has) planned – to=what (must be) done by us / ,
as=like our way – and our actions / ,
so – he (will) áct – with=through us               [=’he will restore eden because of our declaring’] / ;
Uw vaderen, waar zijn zij ? En de profeten , leven zij voor eeuwig ?
Maar mijn woorden en mijn verordeningen, die ik mijn dienaren, de profeten, geboden had,
hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden ?
Zij zeiden : zoals de Heer van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen ,
overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan .

[=’we hebben verschillende versies geprobeerd ,
maar het “hen niet bereiken” gesteld tegenover “maar ú…” moet de juiste zijn ;
“uw vaders , waar zijn zij [nu] ? ,
en de profeten van vroeger tijden , leven zij ?                            [=’lees : in ónze dagen’] ;
inderdaad ,     +
mijn woorden [in goede richting] over de verordeningen           [=’lees : constructen’]   +
die ik mijn dienaren de profeten geboden had ,   +
hebben [mijn mensen]  niet bereikt  [=’tot nu toe’] ,
1 line free
maar u zult terugkeren , want u zult zeggen :
door wat IEUE van de legermachten zich voorgenomen heeft wat wij moeten doen ,
als onze wegen en onze daden ,
zo zal hij in actie komen door ons                    [=’hij zal eden restaureren vanwege ons verklaren’] ;

above : but you 2 x in big size

 
part II   —   deel III

 
7
… introductie van het eerste visioen : Adam en de gekleurde paarden :
in·day-of twenty and·four to·one-of ten-of month he month-of Shebat
in·year-of two to·Darius he-becomes word-of ieue to Zechariah son-of Berechiah
son-of Iddo the·prophet to·to-say-of
Upon the four and twentieth day of the eleventh month, which [is] the month Sebat,
in the second year of Darius, came the word of the LORD unto Zechariah, the son of Berechiah,
the son of Iddo the prophet, saying,
‘sebat’ , H7627 shebat ; 11th month in calendar ; modern -shevat where -b is often -v ;
either ‘destroy’ [matrix] or ‘to return’ cluster ;
‘darius’ , H1867 dareyavesh ; ‘he who holds firm the good’ [also glyphs but is only phonetical] ;
as a title rather then a name ; [start of chapter] ;
context : … introduction of the first vision : Adam and the coloured horses :
we’re trying to find a reference to a date ;
line ,
“in – the twenty – fourth – day  [‘see Haggai’] – to=of the eleventh – month / ,
(being) he – the month of – Shebat                   [=‘month of the return’?] / ,
in – the second – year – to=of Darius                [=‘in 2nd year of holding fast the good’] / ,
the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to Zechariah / ,
son of – Berekiah / , son of – Iddo  – the prophet / ; saying [=’showing’] / :
(Het eerste visioen : de Man op het rode paard)
Op de vierentwintigste dag van de elfde maand – dat is de maand Sjebat –
in het tweede jaar van Darius , kwam het woord van de Heer tot Zacharia ,
de zoon van Berechja , de zoon van Iddo , de profeet ;

“op de vierentwintigste dag van de elfde maand ,
dat de maand Shebat is                 [=’maand van de terugkeer’?] ,
in het tweede jaar van Darius      [=’het tweede jaar van het goede vasthoudend’] ,
komt het woord [in goede richting] van IEUE tot Zachariah ,
de zoon van Berekiah , de zoon van Iddo de profeet ; zeggend  [=’tonend’] :

 
8-9
… de engel (waarschijnlijk Christus) toont hen aan Zachariah :
I-see the·night and·behold ! man riding on horse adm red and·he standing between
the·myrtles which in·the·shade and·behind·him horses admim red-ones yellow-ones
and·white-ones and·I-am-saying what ? these lord-of·me and·he-is-saying to·me
the·messenger the·one-speaking in·me I I-shall-show·you what ? they these
I saw by night, and behold a man riding upon a red horse, and he stood among the
myrtle trees that [were] in the bottom; and behind him [were there] red horses,
speckled, and white. Then said I, O my lord, what [are] these?
And the angel that talked with me said unto me, I will shew thee what these [be].
‘myrtle’ , H1918 hadas ‘myrtle’ [as in Hadassa, Esther] ; 2) hadam ‘footstool’,
hadar ‘splendour’ several ; impossible root -had ; 3) Akk. ‘asu’, myrtle ; Sum. AZ ;
asu ‘bear, figurine, myrtle’ ; asû ‘doctor’ ; ashû ‘a disease’ ; ashûhu ‘a tree’ [myrtle] ;
4) absent in RgVeda , neither located in hieroglyphs [perhaps NÁUÁU ? , see below] ;
context : … the angel (probably Christ) shows them to Zechariah :
having skipped the (many) notes because that will only confuse ;
red syntax : compare “horses red-ones” with “horse red” ;
Adam syntax : Esau may have simply replaced (-adm) with ‘man’ (-ish)
then glued the (-adm) ‘red’ in the báck of that line , to suggest “red (horse)” ;
line ,
[=’the theme “horses” and “four chariots” will return in a later chapter :
it’s not logical to say “riding a red horse” while only néxt they are listed ,
while root -rkb is ‘to ride’ as well as ‘chariot’ ;
because ‘Adam’ was disguised by Esau we opt for C) here ;
for myrtles and shadow – see furtheron :]
“I see / the [matrix-] night / , and behold ! / ,
A) a man – (is) riding – upon – a red – horse / ,
B) the man – riding – upon – a horse / (is) the adm-man [=Adam] / ,
C) the man – (having) chariots – for – horses / , (is) the adm-man [=Adam] / ,
and he – (is) standing – between – the myrtles – which – (are) in the [dimensional-] shadow / ;
1 line free
and behind him – (are) ruddy (-adm) – horses / ,   +
yellowish  [=’dappled’?] ones / ,
and white ones / ,
[+ ’and black ones’, likely’]                                                [=’so 4 types in total’] / ;
and I say / : what – (are) these / mylord ? / ,
and – the angel [=probably Christ] – speaking [in right direction] – with me / says – to me / :
I (shall) make you to perceive – what – these (are) / ;
Ik zag ’s nachts, en zie, een Man Die op een rood paard reed en Hij stond tussen de mirten
die zich in de diepte bevonden , en achter Hem waren er rode, bruine en witte paarden .
Ik zei : mijn Heer, wat betekenen al deze dingen ? Toen zei de Engel Die met mij sprak
tegen mij : Ík zal u laten zien wat deze dingen betekenen .
[=’het thema “paarden” en “vier strijdwagens” komt terug in een volgend hoofdstuk :
het is niet logisch om te zeggen “op een rood paard rijdend” terwijl de kleuren
vervolgens pas genoemd worden , waar bovendien (-rkb) zowel “strijdwagen”
als “berijden” kan zijn ;
omdat ‘Adam’ hier onschadelijk is gemaakt door Esau  kiezen wij optie C) ;
voor mirtels en schaduw , zie verderop :]
“ik zie de [matrix-] nacht , en zie ! ,
A) een man rijdt op een rood paard ,
B) de man die op het paard rijdt (is) de adm-man [=Adam] ;
C) de man die strijdwagens voor paarden heeft , (is) de adm-man [=Adam] ,
en hij staat tussen de mirten die in de [dimensionele-] schaduw staan ;
1 line free
en achter hem zijn rossig-rode (-adm) paarden ,
gelige  [=’gespikkelde’?] ,
en witte ,
[+’en zwarte’, waarschijnlijk] (paarden)                         [=’dus 4 types in totaal’] ;
en ik zeg : mijn Heer, wat zijn deze ? ,
en de engel  [=waarschijnlijk Christus] die met mij spreekt [in goede richting] zegt tegen mij :
ik zal u laten zien wat zij zijn ;

 
10-11
… Adam , in Damascus , heeft de constructen (onterecht) uit eden verkregen :
and·he-is-answering the·man the·one-standing between the·myrtles and·he-is-saying
these whom he-sends ieue to·to-walk in·the·earth and·they-are-answering messenger-of
ieue the·one-standing between the·myrtles and·they-are-saying we-walked in·the·earth
and·behold ! all-of the·earth sitting and·being-quiet-of
And the man that stood among the myrtle trees answered and said, These [are they] whom
the LORD hath sent to walk to and fro through the earth. And they answered the angel of
the LORD that stood among the myrtle trees, and said, We have walked to and fro
through the earth, and, behold, all the earth sitteth still, and is at rest.
context : … Adam , in Damascus , got the constructs (illegally) from eden :
consequently Adam is “the man standing between the myrtles” ; KJV introduces
a fourth group which does not even play here (or the hórses must talk…) ;
line ,
[=’the logical buildup :
Zechariah and the angel are in Damascus (see diagram , and next part III) ,
where the 4 constructs cause that the matrix-land dwells in safety ,
because only in chapter 6 they are dispérsed ;
we added (forced to) for context , per the chapter “where Adam has brought
all the eden-constructs illegally to the north” (see index) :]
“and the man [=Adam] – standing – between – between – the myrtles – responds / ,
saying / :
these (are) – whom – IEUE – (was forced to) send – to=for to wander – in= the [matrix-] land / ;
and=then he [=Adam] [who] stands – between – the myrtles –  responds – [to] the ángel of – IEUE / ,
saying / :
they [now] walk – in the [matrix-] land ,   +
and behold ! / , whole – the [matrix-] land – dwells – undisturbed / ;
Toen antwoordde de Man Die tussen de mirten stond :
dit zijn degenen die de Heer uitgezonden heeft om het land door te gaan .
En zij antwoordden de Engel van de Heer , die tussen de mirten stond , en zeiden :
wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil .
[=’de logische opbouw :
Zechariah en de engel zijn in Damascus (zie diagram , en volgende deel) ,
waar de vier constructen (‘de paarden’) maken dat het matrix-land veilig is ,
want pas in hoofdstuk 6 worden die paarden verspréid ;
we hebben (gedwongen) toegevoegd voor context – volgens het hoofdstuk
waar “Adam alle constructen naar het noorden heeft gebracht” (index) :]
“en de man [=Adam] die tussen de mirten staat geeft antwoord,
zeggend :
dit zijn degenen die IEUE (gedwongen was) te sturen náar het [matrix-] land ;
daarna zegt hij [=Adam] die tussen de mirten staat tegen de éngel van IEUE :
zij wandelen nu in het [matrix-] land ,    +
en zie ! , heel het [matrix-] land woont in onbezorgdheid ;

 
12-13
… eden kan niet gerestaureerd worden zolang de matrix die constructen heeft :
and·he-is-answering messenger-of ieue and·he-is-saying ieue-of hosts till when ?
you not you-shall-have-compassion Jerusalem and cities-of Judah which you-menace
this seventy year and·he-is-answering ieue the·messenger the·one-speaking in·me
words good-ones words comforting-ones
Then the angel of the LORD answered and said, O LORD of hosts, how long wilt thou not
have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation
these threescore and ten years? And the LORD answered the angel that talked with me
[with] good words [and] comfortable words.
context : … eden can’t be restored as long the matrix has those constructs :
cities of Judah : obvious corruption as ‘Judah’ , see next lines 14-15 ,
because it had to look like “old-Ishral’s return to Jerusalem 450 BC”,
line ,
“and=then – the angel [=Christ] of – IEUE – responds / , saying / :
IEUE of – hosts / ,
untill – how long – (shall) you – not (have) compassion – [upon] Jerusalem  [=’in eden’] ,    +
and=as the city of – [tsiun]  ,    +
which – (was) your anger [=’because of matrix-eden mixture’] – these – seventy – years ? / ;
1 line free
[=’the “not ácting” (=’not being able to’) is the reason of the anger ,
compare previous lines  “but you WILL return – and he will act” ;
the “70 years” means “the return of eden” – of which the return of old-Judah
to Jerusalem was only but a ‘foreshadowing’ (analogy) ;
the positive theme here is that the angel says “the 70 years are OVER” :]
and=then – IEUE – answers – the angel – [who] (is) speaking [in right direction] – with me    +
[with] good – words [in right direction] / , (being) the comforting – concept [in right direction] / ;
Toen antwoordde de Engel van de Heer en zei : Heer van de legermachten ,
hoelang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda ,
waarop u deze zeventig jaar toornig bent geweest ?
De Heer antwoordde de Engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden .

“daarop reageert de engel van IEUE , zeggend :
IEUE van de legermachten ,
hoelang nog zult u zich niet ontfermen over Jeruzalem  [=’in eden’] , als de stad van [tsiun] ,  
wat uw toorn  [=’vanwege eden-matrix vermenging’] is geweest deze zeventig jaar ? ;
1 line free
[=’het “niet hándelen” (‘niet kunnen handelen’) is de reden voor de woede ,
vergelijk het voorgaande “maar u ZULT terugkeren – zodat hij kan handelen” ;
de “70 jaar” betekent “de terugkeer van eden” – waar de terugkeer van oud-Judah
naar Jeruzalem slechts een voorafschaduwing van was (analogie) ;
merk op dat de engel zegt dat “de 70 jaar VOORBIJ zijn” :]
dan geeft IEUE antwoord aan de engel die met mij spreekt [in goede richting] ,
(met) goede woorden [in goede richting] , als het vertroostende concept [in goede richting] ;

 
14-15
… Zachariah (lees : wij) benoemt wat er gaat gebeuren :
and·he-is-saying to·me the·messenger the·one-speaking in·me call-you ! to·to-say-of
thus he-says ieue-of hosts I-am-jealous for·Jerusalem and·for·Zion jealousy great
and·wrath great I being-wroth on the·nations the·tranquil-ones which I I-was-wroth
little and·they they-helped to·evil
So the angel that communed with me said unto me, Cry thou, saying, Thus saith the LORD of hosts;
I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy. And I am very sore displeased with
the heathen [that are] at ease: for I was but a little displeased, and they helped forward the affliction.
‘helped’ , H5826 azar ‘to help’ ; bit strange ; -zer cluster ‘to sow, descendants, seed, etc’ ? ;
context : … Zechariah (read : we) names what is going to happen :
we had this concept also in other chapters – the sóul has to declare ;
line ,     
“and=then – the angel – [who] (is) speaking [in right direction] – with me / says – to me / :
you name aloud ! / , saying / :                             [=’for us to say’]
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
I (am) zealous – for Jerusalem [‘in eden’] (to become) / ,
and=as – the great – zeal – for tsiun                                                            [=’eden-residence’]  / ;
and=with a great – wrath      +                                                           [=’endangered end-time’]
I am wrathful – on=against – the nations  [=’of spirits’] (dwelling) undisturbed / ,
(upon) whom – I (mysélf) – (will be) wrathful (at) – in a little [time] ,
and=for they (are) supported [by] – the evil ones                      [=’as the 4 horns , later on’] / ;
De Engel die met mij sprak , zei tegen mij : predik :
Zo zegt de Heer van de legermachten : met grote na-ijver zet ik mij in voor Jeruzalem en Sion,
maar ik ben zeer toornig op die trouweloze heidenvolken .
Ík was een weinig toornig , maar zíj hebben geholpen het erger te maken .

“dan zegt de engel die met mij spreekt [in goede richting] tegen mij :
benoem luidop ! , zeggend :
zo zegt IEUE van de legermachten :
ik heb ijver voor Jerusalem  [=’in eden’] (zodat ze zal bestaan) ,
als de grote ijver voor tsiun                                                                         [=’eden-residentie’]  ;
met een grote toorn      +                                                                 [=’want eindtijd in gevaar’]
ben ik toornig op de naties [=’van geesten’] die onbezorgd (wonen) ,
op wie ik (zélf) toornig zal zijn , in korte tijd ,
want zij worden geholpen door de boosaardigen     [=’als de 4 hoorns in volgende deel’]  ;

 
16-17
… eden’s Jeruzalem zal hersteld worden :
therefore thus he-says ieue I-return to·Jerusalem in·compassions house-of·me
he-shall-be-built in·her averment-of ieue-of hosts K u·que and·tape Q u·qu and·tape
he-shall-be-stretched-out on Jerusalem further call-you ! to·to-say-of thus he-says
ieue-of hosts further they-shall-overflow cities-of·me from·good and·he-comforts
ieue further tziun and·he-chooses still in·Jerusalem
Therefore thus saith the LORD; I am returned to Jerusalem with mercies: my house shall be
built in it, saith the LORD of hosts, and a line shall be stretched forth upon Jerusalem. Cry yet,
 saying, Thus saith the LORD of hosts; My cities through prosperity shall yet be spread abroad;
and the LORD shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem.
‘line’, H6961 qav-eh ‘line’ ; -qavah ‘to wait [as ‘stretch out’, used in Is.] ; also Q as the strange
(-qu) [was in a corrupted line in another chapter , linked to ‘chariot’, needs restoration] ;
anak ‘plumbline’ [k = q?] ; 6957 -qav ‘line, rope’ , many , either for length or height ;
context : … eden’s Jerusalem will be restored :
Esau made it an easy “I will return to the Jerusalem of 450 BC” ,
but the ‘plumbline’ shows this is about another Jerusalem ;
line ,
[=’plumbline or line stretched out is always “a dimensional situation” ,
compare how “the plumbline is stretched out upon the Originals”
or God standing upon a wall with that plumbline, etc :]
“therefore / thus / (he,) IEUE – says / :
I (will) make – Jerusalem [‘in eden’] – to return / in=as the compassion / ,
A) [+and] my house – (shall be) built – in her / , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ;
B) [+and] my [eden-] house – (shall be) built – in=for her / , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ;
and=because the [dimensional-] line – (shall be) stretched out – on=upon – Jerusalem / ;
1 line free
Name you aloud – again / , saying / :
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
my city [=’in eden’] – (will) again – overflow – from [eden-] goodness / ,
and=for – IEUE – (will have) mercy – [upon] tsiun – again / ,
and=by – again – to choose – Jerusalem / ;
Daarom , zo zegt de Heer : ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid ;
mijn huis zal erin gebouwd worden , spreekt de Heer van de legermachten ,
en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden .
Predik verder : zo zegt de Heer van de legermachten :
mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede ,
de Heer zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen .
[=’de loodlijn of het meetlint vertegenwoordigt altijd “een dimensionele situatie” ,
vergelijk ‘de loodlijn op de Originelen’, God met een meetlint op een muur , etc :]
“daarom , zo zegt IEUE : ik zal Jeruzalem [=’in eden’] terug doen keren als de barmhartigheid ;
A) en mijn huis zal in haar gebouwd worden , is de verklaring van IEUE van de legermachten ;
B) en mijn [eden-] huis zal voor haar gebouwd worden ,
     is de verklaring van IEUE van de legermachten ;
want het [dimensionele-] lint zal uitgestrekt worden op Jerusalem ;
1 line free
benoem nogmaals luidop ! , zeggend :
zo zegt IEUE van de legermachten :
mijn stad [=’in eden’] zal weer overvloeien van [eden-] goedheid ,
want IEUE zal tsiun weer troosten , door Jeruzalem weer te verkiezen ;

 

part III   —   deel III

 
18-19
tweede visioen : de 4 hoorns (als in boek Daniël) :
als de ribben van de kubus die het Moab-huis is     (als het corrupte eden-huis)  :
and·I-am-lifting eyes-of·me and·I-am-seeing and·behold ! four-of horns and·I-am-saying
to the·messenger the·one-speaking in·me what ? these and·he-is-saying to·me these
the·horns which they-winnowed Judah ishral Israel and·Jerusalem
Then lifted I up mine eyes, and saw, and behold four horns.
And I said unto the angel that talked with me, What [be] these? And he answered me,
These [are] the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem.
context : second vision : the 4 horns (as in book Daniel) :
as the ribs of the cube which is the Moab-house        (as corrupted eden-house)  :
some theme here –
Daniel first saw “a main horn” – upon which Damascus now rests ;
then saw these four horns “grow to the cardinal points”,
but technically they ARE the new cardinal points of the Moab-house (see main diagram) ;
so we have “the 4 chariots” directly related to “these four horns”, and the situation
appears that the four chariots “generate” these four horns ;
I) PT 403 , ‘the four horns of the hand of he’ :
term depicted to the right , under yellow ; read from right-to-left then upwards ;
showing “horns+four+hand+he (=eden)” where “the hand” is ‘Damascus’, now north ,
saying that the horns grow fróm there – and compare next lines 20-21 ! ;
shown PT 403 text :
470 b)
   “the north. thou. horn (=your northern horn) ;
    the south. thou. horn. ; the east. thou. horn.
    [and] the west. thou. horn. ,
470 a)
    [as] the four horns of the hand of he. below.
    (=below their moab-house) ;
    [by] the light of the NEG-bull (=their construct).
    [for] thou. speech. above (=in the Moab-house).
    [as] the protection. [for] hail.” ;
full PT text : see annex ;
line ,    
“and=then I lift up – my eyes – and I see – and behold ! / , four – horns / ;
and I say – to – the angel – [who] (is) speaking [in right direction] – with me / :
what – (are) these ? / ;
and he says – to me / :
these – (are) the [matrix-] horns – which – scattered – Judah     [=’original eden-atmosphere’] / ,
Ishral  [=’as the original eden-lánd’]  – and Jerusalem  [=’eden’s capital’] / ;
(Het tweede visioen : de hoorns en de smeden)
Ik sloeg mijn ogen op en zag , en zie : vier hoorns .
En ik zei tegen de Engel die met mij sprak : wat betekenen deze hoorns ?
En hij zei tegen mij : dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben .

“dan sla ik mijn ogen op , en zie ! , vier hoorns ;
en ik zeg tegen de engel die met mij spreekt [in goede richting] : wat zijn deze ? ;
en hij zegt tegen mij :
dit zijn de hoorns die Judah [=’originele eden-atmosfeer’] ,
Ishral [=’het originele eden-lánd’] en Jeruzalem [=’eden’s hoofdstad’] verstrooid hebben ;
[=’zie diagram : de vier hoorns als de ribben van de Moab-kubus’]

 
20-21
… de vier hoorns die het Moab-huis ondersteunen worden verwijderd –
and·he-is-showing·me ieue four artificers and·I-am-saying what ? these ones-coming
to·to-do-of and·he-is-saying to·to-say-of these the·horns which they-winnowed Judah
as·mouth-of man not he-lifts-up head-of·him and·they-are-coming these to·to-cause-tremble
them to·to-throw-off horns-of the·nations the·ones-lifting-up horn to land-of Judah to·to-winnow·her
And the LORD shewed me four carpenters. Then said I, What come these to do?
And he spake, saying, These [are] the horns which have scattered Judah, so that no man
did lift up his head: but these are come to fray them, to cast out the horns of the Gentiles,
which lifted up [their] horn over the land of Judah to scatter it.
‘carpenters’ , H2796 charash ‘workman, carpenter, engraver, etc’ ; [glyph mesent?]
context : … the four horns supporting the Moab-house are removed :
we first linked the mentioned “mouth” to Dan.7: 20 “that horn that had eyes,
and a mouth that spake very great things”, but the comparison didn’t work out
(also , inthere are 10 smaller horns where 3 were torn out , as different theme) ;
mouths + voice : both can belong together , also “lifting up the voice” is an expression ;
the context “workmen come – because of voice – then cast the horns down” is also solid ;
I) book Henoch , chapter 18 :
   2. and I saw the cornerstone of the land :       (here as ‘the foundation Damascus’?)
   I saw the four winds which bear [the land and] the firmament of the heaven
                                                                                     (as cardinal points – see next Zech. 2 !)
   3. [and I saw how the winds stretch out the vaults of heaven] , and have their station
   between heaven and the land : [these are the pillars of the heaven]. “
… so “the pillars” may well be the ribs of the eden-house , related to ‘winds’
(though we cant deduct what he perhaps really said because of lack of original) ;
but note how he goes from ‘foundation’ to ‘four winds’ to ‘pillars’ (“horns”) ;
line ,
[=’the horns have scattered Judah (as eden-atmosphere) awáy from the eden-land :
Judah is now the Moab-cube , while the land (where Damascus is) is outside Moab ;
compare Zech. 14 “where the eden-land will turn around and rise-up to the wilderness”,
and ch. 13 “where the tent of David will be saved” (as eden-atmosphere)  :]
“and=then – IEUE – makes me to see – four – workmen / ;
and I say / : what – these – ones [who] (have) arrived – (will) do ? / ;
and=then he says (,saying) / :
these – [four-] horns – (are) which – (have) scattered – Judah  [=’original eden-atmosphere’]    +
(existed) as long as the mouths of – [my people] – (had) not – lifted up – their voice
[=’during no believer in this world named this concept , as sub-theme of this chapter’] / ;
1 line free
[=’note the “from within the [eden-] land”, that is , Damascus – and compare PT 304 ! :]
and=but [now] – these – (have) arrived – to=for to cause – them [=’spirits’] – to tremble / ,
to=by to cast dówn – the [four-] horns of – the nations                                                [=’of spirits’] / ,
(being) the lifted up – horns – from within – the [eden-] land of – Judah [=‘eden-atmosphere’] ,   +
to=for to scatter him  [=’Judah’] / .
Vervolgens liet de Heer mij vier smeden zien .
Toen zei ik : wat komen die doen ? Hij zei : dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben ,
zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen . Maar dezen zijn gekomen om hun schrik aan te jagen
en om de hoorns van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben
tegen het land Juda om het te verstrooien .
[=’de hoorns hebben Judah (als eden-atmosfeer) verstrooid weg van het eden-land :
Judah is nu de Moab-kubus , terwijl het land (waar Damascus is) buiten Moab ligt ;
vgl. Zach. 14 “waar het eden-land zich om zal draaien en omhoog rijst naar de wildernis”
en hoofdstuk 13 “waar de tent van David gered wordt” (als eden-atmosfeer)  :]
“dan laat IEUE mij vier vakmannen zien ;
en ik zeg : wat zullen zij die gearriveerd zijn gaan doen ? ;
dan zegt hij (, zeggend) : deze hoorns die Judah [=’originele eden-atmosfeer’] verstrooid hebben ,
(bestonden) zolang de monden van [mijn mensen] hun stem niet lieten horen
[=’zolang geen gelovige dit concept genoemd heeft , als sub-thema van dit hoofdstuk’] ;
1 line free
[=’let op het “vanuit het [eden-] land”, nl. uit Damascus , en vergelijk PT 304 ! :]
maar (nu) zijn dezen zijn gekomen om hen [=’geesten’] schrik aan te jagen ,
door de [vier-] hoorns van de naties [=’van geesten’] néer te werpen ,
die de opgeheven hoorns zijn  vanuit het [eden-] land van Judah [=’eden-atmosfeer’] ,   +
om hem [=’Judah’] te verstrooien .

 


 
07.11.19   —   submitted   —   first version   —   het-report