Zach.10: geadresseerd aan óns :
visioenen voor ‘de onbereikbaren’
maken de 144,000 compleet +
de oorlog tegen Mystery-Babylon
(goed leesbaar) (10)

 

  chapter context :
addressed to us :
the visions for ‘the unreachable ones’
make the number of the 144k complete ;
+ the war against Mystery-Babylon
(10)
Zech. 8 was about the visions ,
and this chapter picks up there ,
as giving an overview in it’s 12 lines ;

 

Hoofdstuk context :
…. dat dit hoofdstuk begint met ‘de visioenen’ (zie Zach. 8)
moet betekenen dat dit thema belangrijk is :
nadat deze groep ingedeeld wordt bij de 144,000
geeft dit hoofdstuk een overzicht ‘in vogelvlucht’ over gebeurtenissen ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 10

 
1
… de visioenen worden gegeven aan de leden die onbereikbaar zijn :     (zie Zach.8)
ask-you ! from·ieue rain in·season-of latter-rain ieue makingdo perceptible-portents
and·rain-of downpour he-shall-give to·them to·man herbage in·the·field
Ask ye of the LORD rain in the time of the latter rain; [so] the LORD shall make bright clouds,
and give them showers of rain, to every one grass in the field.
‘bright clouds’, H2385 chaziz ‘lightning, bright cloud 2x [job] ; H2377 chazon ‘vision’,
the -z can be mistaken for -n because somewhat similar , or deliberate corruption ;

 • context : … the visions given to those who are unreachable :                   (see Zech.8)
  the [visions] as very acceptable restoration , and see next lines ;
  we’re dying to know what is the progress of this situation cause it’s all we wait upon ;
  see also chapter “the latter rain : as visions” in index ;

line ,
“ask you ! / from IEUE – rain [=’visions’] – in the time of – the latter rain               [=’these days’] / ,
[+and] IEUE – (will) make – [visions] / :
and=as rain – showers – he (shall) give [these] – to them / ,
to each – [who] (is) a herbage – in the field                    [=’other souls who carry a 144 attribute] / ;    +
(God zal Israël verlossen)
Vraag de Heer om regen ten tijde van de late regen .
De Heer maakt onweerswolken , en Hij zal hun regen geven voor ieder gewas van het veld ,  +

“vraagt u ! IEUE om regen  [=’visioenen’] in de tijd van de late regen                   [=’deze dagen’] ,
en IEUE zal
[visioenen] maken :    
als regenbuien zal hij [deze] aan hen geven ,
aan ieder die een bloem in het veld is ;       +

 • [=’aan iedere ziel die ook een 144 attribuut draagt’ ; er staat niet letterlijk ‘een bloem’
  maar Nederlands heeft geen beter synoniem om de context goed uit te drukken’]

 
2-3
… christelijke leiders veroordeeld – want zij veroorzaakten de onbereikbaren :
that e·thrphim the·household-gods they-speak lawlessness and·the·ones-divining
they-perceive falsehood and·dreams-of the·futility they-are-speaking vanity
they-are-comforting on·so they-journey like flock
they-are-being-humbled that there-is-no one-shepherding on the·ones-shepherding
he-is-hot anger-of·me and·on the·he-goats I-shall-visit that he-notes ieue-of hosts ath
drove-of·him house-of Judah and·he-places them as·horse-of splendor-of·him in·the·battle
For the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie, and have told false dreams;
they comfort in vain: therefore they went their way as a flock, they were troubled,
because [there was] no shepherd. Mine anger was kindled against the shepherds,
and I punished the goats: for the LORD of hosts hath visited his flock the house of Judah,
and hath made them as his goodly horse in the battle.
‘went their way’, H5265 nasa ‘often as ‘to start a journey’ ; (-gr) is journey-cluster ;

 • context : .. christian leaders judged – for they caused the unreachables :
  the “they” in second paragraph are the unreachable souls ;
  the expressions in first paragraph seem unusual but please see the context of them ;

line ,
“that=because / “the ones thinking dualistic” – speak [in right direction] – ‘superficialities’ / ,
and “the ones who spiritualize everything” / , envisioning – [only] lies                 [=’inversion’]/ ,
and=for – they speak [in right direction] – “useless – dream scenarios” / ,
[+and] they speak [in right direction] – “comfortable – foolish things” / :

 • [=’the ‘theraphim’ represent péople here ; the theraphim were a type oracle
  which would only respond negative or positive to an asked question ;
  diviners : ofcourse believers don’t practice witchcraft , hence we chose “spiritualize” –
  but note how factually both practices originate from the same source : the Ego ! :]

 
therefore – they – [who] (are) like – the humble – flock  [=’144,000’] – journeyed away / ,     +
that=because – there-(was)-no – one shepherding / ;
my anger – (is) burning – on=against – the shepherds / ,     +
and – I shall visit   [‘to judge’] – upon – (those) he-goats / ;
that=therefore – IEUE of – hosts – (will) direct – his herd          [=’these unreachable ones’]      +
[+into] the house of – Judah – [+and the house of] – [Ishral]           [=’completed 144,000’] / ,
and he (will) make – them [both] – as – his majestic – horse – in=for the war / ;
want de afgodsbeelden spreken bedrog , en de waarzeggers schouwen leugen ;
ook spreken zij van valse dromen , zij troosten met vluchtige woorden .
Daarom zijn zij weggetrokken als schapen ; zij worden onderdrukt , want er is geen herder .
Tegen de herders is mijn toorn ontbrand , en de bokken straf ik .
Ja, de Heer van de legermachten zal omzien naar zijn kudde, het huis van Juda .
Hij zal hen maken als zijn prachtige paard in de strijd .

“want “degenen die dualistisch denken” spreken [in goede richting] oppervlakkigheid ,
en “degenen die alles spiritualiseren” schouwen
[visioenen van] leugen          [=’inversie’] ;
want zij spreken [in goede richting] “waardeloze droomscenario’s” ,
en spreken [in goede richting] “comfortabele domme dingen” :

 • [=’de ‘theraphim’ stelt hier ménsen voor ; de theraphim waren een soort orakel
  welke alleen positief of negatief antwoordden op gestelde vragen ;
  waarzeggers : natuurlijk doen gelovigen niet aan hekserij , vandaar ‘spiritualiseren’ –
  naar let op hoe beiden uit dezelfde bron voortkomen , namelijk het Ego ! :]

 
daarom zijn zij [=’de onbereikbaren’] die zijn zoals de nederige kudde [=’144,000’] weggetrokken ,     +
want er was geen herder ;
tegen de herders is mijn toorn ontbrand , en ik zal (die) bokken bezoeken
[‘om te oordelen’] ;
daarom zal IEUE van de legermachten zijn
[andere] kudde        [=’die onbereikbaar zijn’]    +
terugleiden [+in] het huis van Judah [+en het huis] [+Ishral]    
[=’als complete 144,000’] ,
en hij zal hen (beiden) maken als zijn prachtige paard voor de oorlog ;

 
4-5
… de 144,000 als leger – tegen Mystery-Babylon :
from·him phne cornerstone from·him peg from·him bow-of battle from·him
he-shall-go-forth every-of one-exacting together and·they-become as·masterful-men
ones-trampling in·mud-of streets in·the·battle and·they-fight that ieue with·them
and·they-are-put-to-shame ones-riding-of horses
Out of him came forth the corner, out of him the nail, out of him the battle bow,
out of him every oppressor together. And they shall be as mighty [men], which tread down
[their enemies] in the mire of the streets in the battle: and they shall fight,
because the LORD [is] with them, and the riders on horses shall be confounded.
‘peg’, H3489 yathed ‘peg’ [other?] ;

 • context : .. the 144,000 as army – against Mystery-Babylon :
  we can’t make anything else from the first paragraph as ‘constructs’ ,
  even that theme appears a bit strange within the ovreall chapter ;
  if the shared attribute of the 144,000 is “the cardinal directions” (Zech.6)
  then ‘the corners’ etcetera can hint to the constructing of the house ;
  in Jes.60 these ‘exactors’ are mentioned as “constructs , defending the land” ,
  while here it doesn’t say that they are destroyed , but “come forth, manifest” ;
  and because the line runs on , that what is ‘trampled’ must be matrix-constructs ;
  mud and street : as Tyre (Mystery-Babylon) , see also previous chapter ;
  horse : unusual , but see previous line 2-3 ;

line ,
from=by him=them – (will be) the (corners?)             [=’corners of the eden-house’?] / ,
by them – (will be) the (pegs?)                                       [=’ribs of the eden-house’?] / ,
by them – (will be) the bow of – battle                         [=’border dualistic dimension, see Zech. 9’] / ,
by them – all – exactors  [‘eden-constructs against the matrix’] – together – (shall) manifest / ;

 • ——————–                                                                     [above : restored?, see note]

and=for they (will) be – as skilled ones  [‘masterful-men’] / ,      +
trampling [+them ; ’the matrix-constructs’?] in=as the mud of – the streets – in=during the war / ;
and=for they (will) fight – that=since – IEUE – (will be) with them / ,
and – the horse – (as) the riders  [=’spirits-army’] – (will be) put to shame / ;     +
Daaruit zal de hoeksteen , daaruit zal de tentpin , daaruit zal de strijdboog ,
daaruit zullen alle onderdrukkers tezamen voortkomen .
Zij zullen als helden zijn die in de strijd de vijanden in het slijk van de straat vertrappen .
Ja, zij zullen strijden, want de Heer zal met hen zijn . Zij zullen de ruiters beschaamd maken .

 • [=’we kunnen van de eerste paragraaf niets anders maken dan “constructen”,
  hoewel dat thema wat vreemd in de rest van dit hoofdstuk staat ;
  als het gedeelde attribuut van de 144,000 “de vier windstreken” is (Zach.6)
  dan zouden ‘de hoeken’ etcetera op het te bouwen huis kunnen slaan ;
  in Jes.60 worden die ‘onderdrukkers’ genoemd als “constructen, het land verdedigend”,
  en hier staat niet dat de hoeken vernietigd worden , maar “voortgebracht” ;
  omdat de zin doorloopt zou ‘wat vertrapt wordt’ matrix-constructen moeten zijn ;
  2) “modder en straat” : als Tyrus (Mystery-Babylon) , ook per vorig hoofdstuk ;
  3) paard : ongebruikelijk maar zie zin 2-3 :]

door hen zullen (de hoeken?) zijn                                  [=’hoeken van het eden-huis’?] ,
door hen zullen (de tentpinnen?) zijn                             
[=’de ribben van het eden-huis’?] ,
door hen zal de strijdboog zijn                                         
[=’grens dualistische dimensie’, zie Zach. 9’] ,
door hen zullen alle onderdrukkers
[=’eden-constructen tegen de matrix’] zich samen manifesteren ;
——————-                                                                                          [boven : gerestaureerd?]
want zij zullen als vakmannen  [‘meesterlijke-mannen’] ,      +
die [+hen ; ’de matrix-constructen’?] vertrappen als de modder van de straat , tijdens de oorlog ;
want zij zullen strijden omdat IEUE met hen zal zijn ,
en het paard (als) de ruiters
[=’geesten-leger’] zal beschaamd gemaakt worden ;      +

 
6-7-8
… maar eerst moeten de zonen opgehaald worden vanuit deze aarde :
and·I-give-mastery ath house-of Judah u·ath and house-of Joseph I-shall-save
u·eushbuthi·m and·I-make-dwell·them that I-have-compassion-on·them and·they-become
as·which not I-cast-off·them that I ieue Elohim-of·them and·I-shall-respond-to·them
and·they-become as·masterful-man Ephraim and·he-rejoices heart-of·them as·what wine
and·sons-of·them they-shall-see and·they-rejoice he-shall-exult heart-of·them in·ieue
I-shall-hiss for·them and·I-shall-convene·them that I-ransom·them and·they-are-many
as·what they-were-many
And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house of Joseph, and I will bring
them again to place them; for I have mercy upon them: and they shall be as though I had not cast
them off: for I [am] the LORD their God, and will hear them. And [they of] Ephraim shall be

like a mighty [man], and their heart shall rejoice as through wine: yea, their children shall see [it],
and be glad; their heart shall rejoice in the LORD. I will hiss for them, and gather them;
for I have redeemed them: and they shall increase as they have increased.
‘hiss’ , H8319 sharaq ‘hiss, whistle’, negative ; using (-shr) root ;

 • context : .. but first the sons have to be taken out from this earth :
  syntaxes : like from (-shrq) we used root (-shr) ‘remnant’ , we used root (-shb)
  from ‘to dwell’ making it “resturn, restore” ; 2) Ephraim is “this present body”,
  so it cán read “+out from – Ephraim” (since Ephraim will NOT be in the change !) —
  problem is that the 144k will still a while use this (their) body as the represent on this earth
  (see also next section) , so we were not sure if deleting ‘Ephraim’ was the best option ;
  3) Joseph is admissable but to not confuse the standard expression we used [Ishral] ;

line ,     
“and=for I (will) give skilfullness – (to) the house – Judah – and (to) – the house – [Ishral] / ,
and=for I (shall) save – and [restore them] / that=because – I (will have) mercy on them / ;
and they (will) be – like – I (had) – never – cast them away / ,      +
that=because – I (am) – IEUE – their deity – and I (shall) respond to them / ;
and they (will be) – as the skilled men –                             [+óut from – Ephraim (this body we have) ]/ ,
and – their heart – (will) rejoice – like through – wine / ,
and=for (they) the sons – (shall) see [it] – and rejoice / , their heart – (shall) jubilate – in IEUE / :
I (will) [make a remnant] – from=as them – and=when I (shall) gather them        [=’out from earth’] / ,
that=for – I (will) rescue them – and=when they (have been) increased – (to be) like – the many ones

 • [=’as the full number of the 144,000’] / ;

Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal ik verlossen .
Ik zal hen terugbrengen , want ik heb mij over hen ontfermd .
Zij zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had.  Ik ben immer de Heer, hun God : ik zal hen verhoren !
Zij zullen zijn als een held van Efraïm , hun hart zal zich verblijden als door de wijn ;
en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in de Heer .
Ik zal hen naar mij toe fluiten en hen bijeenbrengen ,
omdat ik hen verlost heb , zodat zij talrijk worden , zo talrijk als zij waren .

“ik zal vakmanschap geven aan het huis Judah en het huis [Ishral] ,
want ik zal hen verlossen en
[restaureren] omdat ik mij over hen zal ontfermen ;
en zij zullen zijn alsof ik hen nooit verstoten had ,       +
want ik ben IEUE hun godheid en ik zal hen antwoorden ;
en zij zullen zijn als de vakmannen                                  
[+úit van – Efraïm (dit lichaam van ons) ]  ,
en hun hart zal zich verblijden zoals door wijn ,
want (zij,) de zonen zullen [het] zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in IEUE :
ik zal
[een overblijfsel maken] als hen , wanneer ik hen zal verzamelen             [=’uit de aarde’] ,           
want ik zal hen redden wanneer zij vermeerderd zullen zijn , en als de velen geworden zijn

 • [=’wanneer de 144,000 voltallig zijn ;
  het is niet duidelijk of de term ‘Efraïm’ beter verwijderd zou kunnen worden , zie Engels’]

 
9
… na de oorlog (van vers 4-5) worden ze teruggestuurd naar de aarde :
and·I-shall-sow·them in·the·peoples and·in·the·far-places they-shall-remember·me
and·they-live ath with sons-of·them and·they-return
And I will sow them among the people: and they shall remember me in far countries;
and they shall live with their children, and turn again.

 • context : .. after the war (line 4-5) they are being sent back to earth :
  the sequence of events : first the eden-house needs be restored ,
  in order for all souls to can dwell there ; 2) the ‘to live’ as “eden-life” ;

line ,
“and=then I (shall) sow (or : ‘scatter’) them – inbetween the peoples   [=’all to-be saved souls’] / ,
and – they  [‘the latter’] (shall) remember me – in the far-away place                      [=’this earth’] / ,
and they [‘saved-souls’] (will) live – with – (they) the sons – and=when they return / :
Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan mij denken ,
zij zullen leven met hun kinderen , en terugkeren .

“dan zal ik hen tussen de mensen  [=’alle zielen-die-gered-worden’] zaaien (of : ‘verspreiden’) ,
en zij  
[‘de zielen’] in de plaats ver weg [=’deze aarde’] zullen zich mij herinneren ,
en zij zullen leven met (zij,) de zonen
wanneer zij terugkeren ;

 
10
… de geredde zielen keren terug naar eden :
and·I-restore·them from·land-of Egypt and·from·Assyria I-shall-convene·them and·to
land-of Gilead and·Lebanon I-shall-bring·them and·not he-shall-be-found for·them
I will bring them again also out of the land of Egypt, and gather them out of Assyria; and I
will bring them into the land of Gilead and Lebanon; and [place] shall not be found for them.

 • context : .. the saved souls return to eden :
  knowing Esau , the question is which 4 terms have been used , originally –
  a double par like “Jerusalem + tsiun” versus “Egypt + Assyria” is likely ,
  because we’ve never read “bring them back to Gilead (or Lebanon)” ;
  problem is that “Assyria + Egypt” are used in next section for ‘the other reality’ :
  must we understand them here as “darkened earth”…? ;

line :

 • [=’it is possible that this line is about “our Originals”, being in Egypt+Assyria ,
  but then this theme would be jammed-in between previous and next lines 11-12 :]

and=for I make them to return      +
from the land of –                                     (Assyria? , then ‘as this world’ = now dark earth?) ,      +
and=when – I gather them – from         (Egypt? , then also ‘as this world’) / ;
and – I bring them – to – the land of – (Gilead? , eden-hill ; or “to Jerusalem?” , eden) ,    +
(and=as) [+to]                                            (the Lebanon? , forest ; or “tsiun?” , eden-residence) / ,
and – they (shall) – not – (be) found – in her (anymore)     [=’at earth’] / ;            [partly corrupted]
Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte, en ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen .
Ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen ,
maar dat zal voor hen niet toereikend zijn [let.: zal voor hen niet gevonden worden]

 • [=’het is mogelijk dat deze zin gaat over “onze Originelen” die in Egypte+Assyrië zijn ,
  maar dan staat dit thema wel erg ingedrukt tussen vorige en volgende zinnen 11-12 :]

“want ik zal hen terug laten keren     +
uit het land                                           
(Egypte? , dan ‘als deze wereld’ = nu donkere wereld?) ,    +
wanneer ik hen zal verzamelen uit
(Assyrië? , dan ‘als deze wereld’) ;
en ik breng hen naar het land van  
(Gilead? , eden-heuvel ; of “naar Jeruzalem?” , eden) ,
als naar                                                 (de Libanon? , woud ; of “tsiun?” , eden-residentie) ;
en
zij zullen niet (meer) in haar gevonden worden   [=’op deze aarde’] ;             [corrupt gedeelte]

 
11-12
slot : .. dan de oversteek naar nieuw eden :
and·he-passes in·the·sea-of distress and·he-smites in·the·sea billows
and·they-dry-up all-of shadowy-depths-of iar waterway and·he-is-brought-down
pomp-of Assyria and·scepter-of Egypt he-shall-be-taken-away and·I-give-mastery·them
in·ieue and·in·name-of·him they-shall-walk averment-of ieue
And he shall pass through the sea with affliction, and shall smite the waves in the sea,
and all the deeps of the river shall dry up: and the pride of Assyria shall be brought down,
and the sceptre of Egypt shall depart away. And I will strengthen them in the LORD;
and they shall walk up and down
in his name, saith the LORD.

 • context : closing : .. then the crossing-over to new eden :
  the ‘skilfullness’ we interpret as “having their Original back” (and compare line 6-7-8) ,
  making it póssible “to walk in his name” ;
  birthsceptre + Nile : not entirely clear concept , still – we can’t finish Is.10 part II
  and also have the complicated Jer. 48 on hold ; 2) hostile : root (tzir) , Tyre ;

line ,
“and=then they will [dimensionally-] cross – the hostile  – sea  [=’matrix-dimension’] ,     +
and=when I (will have) smitten – the waves (of) – the sea / ;
and=for – the shadowy depths of – the Nile  [=’matrix-river to their north’] – (will have) dried up / ,
and=when – the pomp of – Assyria  [=’land above eden’] (will have been) brought down ,     +
and=as – the removed – (birth-) scepter [‘axis’] of – Egypt / ;
and I give them skillfulness [=’having the Original’] – in IEUE – and – they (shall) walk – in my name / ,
(is) the declaration of – IEUE / .
Hij zal door de zee van benauwdheid gaan, en Hij zal de golven van de zee slaan ,
alle diepten van de zee zullen opdrogen .
Dan zal de trots van Assyrië neergehaald worden, en de scepter van Egypte zal weggaan .
Ik zal hen versterken in de Heer, en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heer.

“dan zullen zij de vijandige zee  [=’matrix-dimensie’] [dimensioneel-] oversteken ,     +
wanneer ik de golven van de zee geslagen heb ;
want de diepten van de Nijl
[=’matrix-rivier naar hun noorden’] zullen zijn opgedroogd ,
wanneer de trots van Assyrië  
[=’land boven eden’] neergehaald is ,      +
als de verwijderde (geboorte-) scepter
[‘dimensionele-as’] van Egypte ;
en ik geef hen vakmanschap 
[‘hun Origineel hebbend’] , en zij zullen wandelen in mijn naam ,
is de verklaring van IEUE .

 


 
18.11.19   —   submitted   —   first version   —   het-report