Zach. 12 : deze aarde IS donker
als eerste deel Openbaring (1)

het zogenaamde hoofdstuk
‘Jeruzalem als bedwelmende
beker voor de volken’ =
alle gelovigen die áchterbleven
zien het teken op de wolken
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
this earth IS dark ,
as the first half of Revelation (1)

the so-called ”Jerusalem will be
a cup of trembling for the nations”
is in realty a chapter about all
believers who have remáined (behind)
and see ‘the sign upon the clouds’
in part II of this chapter ;
95% restored – was very corrupted

 

hoofdstuk context
…. was erg Corrupt – en om begrijpelijke redenen :
omdat het NIET gaat over “een huidige stad welke aangevallen zal worden”.
De opbouw heeft een logische volgorde :
in de eerste zin blijkt al direct dat het een kosmisch (‘overstijgend’) thema is ,
waarna nogal snel achter elkaar de verschillende gebeurtenissen worden behandeld

 

… na het gered zijn van Jacob wordt de typische tegenhanger – Esau – veroordeeld ,
en hoewel er geen ‘Esau’ stáat , laat de hele context zien dat het over hem gaat

 

deel IIkeert terug naar het moment waarop ‘het teken in de wolken’ verschijnt ,
en de velen die achtergebleven zijn , zichzélf bitter de schuld geven ;
volgend hoofdstuk 13 zal op dat thema doorgaan ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 12

 

1-2
… inleiding : het hoofdstuk onderwerp is ‘kosmisch’ – vanwege de eerste zin :
load-of word-of ieue on ishral averment-of ieue one-stretching-out heavens
and·one-founding earth and·one-forming spirit-of adm human in·inward-of·him
behold ! I placing Jerusalem threshold-of shivering to·all-of the·peoples round-about
and·moreover on Judah he-shall-become in·the·siege on Jerusalem
The burden of the word of the LORD for Israel, saith the LORD, which stretcheth forth
the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him.
Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about,

when they shall be in the siege both against Judah [and] against Jerusalem.
‘cup’ , H5592 saph ‘goblet, basin, treshold’ ;

 • ‘trembling’ , H7478 raal ‘trembling’ 1x ; 77 raal ‘brandish, shaken’ 1x ; -realah ‘perhaps veil’ 1x ;
  no other one in cluster ; then , evil ? ;
 • context : … the chapter theme is ‘cosmic’ – because of the first line :
  the “burden” means “a still unresolved situation” ;
  deliberate corruption by Esau of this chapter : as we go , you will see why ;

line ,
“the burden of the word [in right direction] of – IEUE – on=over – [Jerusalem] [=’this earth’] / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
[who is] the one stretching out – the [eden ! -] heaven / and the one founding – the land / ,
and the one forming – the spirit of – human – inside him / :
 

 • [=’the supposed ‘Ishral’ does not fit the théme of this (‘cosmic’) chapter ,
  and we had many times “the spirit-armies surrounding this earth” ; in cosmic
  setting the couple “Juda hand Jerusalem” always represents this earth ,
  while the ‘siege’ has root (-btsr) as ‘Bozrah’, this earth ;
  the term ‘nations’ , negative , is used in néxt section :]

  behold ! / , I – (will) place – Jerusalem [=’this earth’] / (to be) (a trembling?, evil?) – basin ,  +
  to=because of all – the [nations]  [=’of spirits’]surrounding [+her] / ;
  and=for indeed – on=against [Judah]  [=’this world’] (shall) be – [+the siege]  [=’against Bozrah’] ,  +
  in=as the siege  – on=against – Jerusalem   [=’this earth’] / ;    +
  (Jeruzalem’s redding)
  De last , het woord van de Heer over Israël .
  De Heer spreekt, die de hemel uitspant,
  de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt .
  Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom ,
  ja , ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem .

  “de last  [=’de nog onopgeloste situatie’]   +
  van het woord [in goede richting] van IEUE over
  [Jeruzalem]   [=’als deze aarde’] ,
  is de verklaring van IEUE ,
  die degene is die de
  [eden ! – ] hemel uitspant ,    +
  de aarde grondvest , en de geest van de mens in zijn binnenste vormt :

   

  • [=’het veronderstelde ‘Ishral’ past niet bij het théma van dit (‘kosmische’) hoofdstuk ,
   en we hadden al vaker “de geesten-legers die de aarde omsingelen” ;
   de ‘belegering’ heeft wortel (btsr) als ‘Bozrah’, deze aarde , en in kosmische
   setting vertegenwoordigt het tweetal “Judah en Jerusalem” altijd de aarde ;
   en de term ‘naties’, negatief , wordt gebruikt in volgende sectie :]

  zie , ik ga Jeruzalem  [=’deze aarde’] maken tot een (bedwelmend?) basin ,   +
  vanwege alle
  [naties]  [=’van geesten’]  die haar omringen ;
  want inderdaad zal de belegering 
  [=’tegen Bozrah’] van Judah  [=’deze wereld’] gebeuren ,
  als de belegering van Jeruzalem  
  [=’deze aarde’] ;    +

   
  3-4
  … wanneer het duister geworden IS , wordt Jacob verzameld :       (Op.12 : 14-16)
  and·he-becomes in·the·day the·he I-shall-place Jerusalem stone-of lading for·all-of
  the·peoples all-of ones-being-laden-with·her to-be-lacerated they-shall-be-lacerated
  and·they-are-gathered on·her all-of nations-of the·earth in·the·day the·he averment-of
  ieue I-shall-smite every-of horse in·the·amazement and·one-riding-of·him in·the·madness
  and·over house-of Judah I-shall-unclose eyes-of·me and·every-of horse-of the·peoples
  I-shall-smite in·the·blindness
  And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people:
  all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth
  be gathered together against it. In that day, saith the LORD, I will smite every horse
  with astonishment, and his rider with madness: and I will open mine eyes
  upon the house of Judah, and will smite every horse of the people with blindness.

  • ‘cut in pieces’ , H8295 sharat ‘to incise [own flesh]’ 1x lev. ; -sheret , same cuttings ;
   or sharath ‘servant’ ? ; very unusual term ; different as in last section ;
  • context : .. when it hás become dark , Jacob will be saved :           (Rev.14 : 12-16)
   note how ‘Jacob’ here is juxtaposed to ‘Esau’ in néxt section ;

  line ,

  • [=’a term like “stumbling-block” has not been used , nor “stumbling-rock” ,
   while Esau left out the crucial [in-her] , virtually twice ;
   the “blaming themselves” is our interpretation of “to cut oneself” ;]

  “and=for it (will) happen – in – that – day / ,
  (that) I (shall) place – Jerusalem [=’this earth’] – (to be) the burdened – stone [=’planet’]    +
  for all – the peoples  [+in her] / :
  all – the ones [who] (will be) burdened – [+in] her / ‘shall blame themselves for it (?)’ / ,  +
  and=when – all – the nations  [=’of spirits’] – (will háve been) gathered – against her / ;
   
  [after that,] in – that – day / , (is) the declaration of – IEUE / ,
  I (shall) smite – every – horse  [=’vehicles of spirits’] – (to be) dumbfounded ,   +
  and the ones riding it – in=with insanity / :
  and=for – I (shall) open – my eyes – óver – the house – [Jacob]           [=’all to-be saved souls’] / ,
  and=when – I (shall) smite – every – horse of – [the nations]  [=’of spirits’] – in=with blindness / ;
  Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is
  voor de volken . Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen ,
  en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen . Op die dag, spreekt de Heer,
  zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid .
  Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken
  zal ik met blindheid slaan .

  • [=’er wordt geen term gebruikt als “struikelblok” of “steen (rots) des aanstoots”,
   terwijl Esau het cruciale [in-haar] , virtueel zelfs twee keer ;
   het “zichzelf de schuld geven” is onze interpretatie van “zichzelf snijden” :]

  “want op die dag zal het gebeuren ,
  dat ik Jeruzalem  
  [=’deze aarde’] zal maken tot een steen  [=’planeet’] die in last is   +
  voor alle mensen die in haar zijn :
  al degenen in haar die onder de last lijden , ‘zullen zichzelf daar de schuld van geven (?)’ ,    +
  wanneer alle naties 
  [=’van geesten’] zich tegen haar verzameld zúllen hebben ;
   
  [daarna,] op die dag , is de verklaring van IEUE ,
  zal ik alle paarden  
  [=’vehikels van de geesten’] slaan zodat zij verbijsterd zijn ,   +
  en hun ruiters (slaan) met krankzinnigheid :
  want zal ik mijn ogen openen óver het huis
  [Jacob]      [=’alle adm-zielen die gered worden’] ,
  wanneer ik alle paarden van
  [de naties] [=’van geesten’]  met blindheid zal slaan ;

   
  5-6
  … nadat Jacob gered zal zijn , wordt Esau veroordeeld :
  and·they-say alphi mentors-of Judah in·heart-of·them resoluteness to·me
  ones-dwelling-of Jerusalem in·ieue-of hosts Elohim-of·them in·the·day the·he I-shall-place
  mentors-of Judah as·chafing-pan-of fire in·sticks and·as·torch-of fire in·sheaf and·they-devour
  on right and·on left all-of the·peoples round-about and·she-dwells Jerusalem still in-place-of·her in·Jerusalem
  And the governors of Judah shall say in their heart, The inhabitants of Jerusalem [shall be]
  my strength in the LORD of hosts their God. In that day will I make the governors of Judah
  like an hearth of fire among the wood, and like a torch of fire in a sheaf; and they shall devour
  all the people round about, on the right hand and on the left:
  and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, [even] in Jerusalem.
  ‘governors’ , H441 alluwph ‘chiefs [of Esau !]’ ;
  ‘hearth’ , H3595 kiyyor ‘laver’, from -kur ‘furnace’ ;
  context : … áfter Jacob has been saved , Esau is judged :
  line ,

  • [=’the Esau chiefs of Judah have used believers as their hostages ;
   note how in 2nd paragraph Esau smartly inversed the óbject ,
   as if “the chiefs of Judah will go destroy” – but compare Obadiah etc :]

  “and=because the [Esau !-] chiefs of – Judah  [=’this world’] (have) said – in their hearts / :
  the inhabitants  [=’believers’] of – Jerusalem  [=’this earth’]     +
  [who] in=belong to IEUE of – hosts – their deity / , (are) the strength – to us”   [=’as hostages !’] / ;
   
  [therefore,] in – that – day / I (will) place – the [Esau-] chiefs of – Judah  [=’this world’]   +
  as=like wood – in=for the fiery – furnace / ,
  and as=like – a sheaf – in=for a fiery – torch / ,
  and=when they (will be) devoured – on=from the right – and from the left  +
  ath=and=by – all – the [nations]  [=’spirits’] – around / ,
  and=when – Jerusalem [=’this earth’] – (will) still – dwell – in her place – in=as Jerusalem

  • [=’read : “when this earth will still be at the same place as now” :
   before she will be stripped and descend to Thopheth , the armageddon-valley :
   and see how néxt section continues with that theme !”]

  Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen : de inwoners van Jeruzalem zullen
  voor mij een bron van kracht zijn door de Heer van de legermachten , hun God .
  Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout
  en als een brandende fakkel in een graanschoof . Rechts en links zullen zij alle volken
  rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven , in Jeruzalem .

  • [=’de Esau leiders van Judah hebben gelovigen als gijzelaars gebruikt ;
   in de tweede paragraaf heeft Esau slim het onderwerp ómgedraaid ,
   alsof het “de leiders zijn die gaan vernietigen” – maar vergelijk Obadja etc :]

  “omdat de [Esau !-] leiders van Judah  [=’deze wereld’] in hun hart hebben gezegd :
  de inwoners  
  [=’gelovigen’] van Jeruzalem  [=’deze aarde’]    +
  die behoren tot IEUE van de legermachten , hun godheid ,    +
  zijn de kracht voor ons”          
  [=’namelijk : als gijzelaars !’]  :
   
  [daarom,] op die dag zal ik de [Esau-] leiders van Judah  [=’deze wereld’]    +
  maken
  als hout voor een vurig fornuis ,
  als een
  graanschoof voor een brandende fakkel ,
  wanneer zij rechts en links zullen worden verslonden   +
  door alle
  [naties]  [=’van geesten’] rondom hen ,
  wanneer Jeruzalem  
  [=’deze aarde’] nog op haar plaats zal zijn als Jeruzalem

  • [=’lees : “wanneer deze aarde nog op haar huidige plek zal zijn” ,
   voordat zij gestript wordt en zal afdalen naar Thopheth , de armageddon-vallei :
   en zie hoe vólgende sectie precies aansluit op dat thema !’]

   

  7-8
  … dan wordt de eden-atmosfeer nu nog rond deze aarde losgekoppeld :
  and·he-saves ieue tents-of Judah in·the·first so-that not she-shall-be-magnified
  beauty-of house-of David and·beauty-of one-dwelling-of Jerusalem over Judah
  in·the·day the·he he-shall-protect ieue about one-dwelling-of Jerusalem
  and·he-becomes the·one-stumbling in·them in·the·day the·he as·David
  and·house-of David as·Elohim as·messenger-of ieue to·faces-of·them
  The LORD also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory
  of the inhabitants of Jerusalem do not magnify [themselves] against Judah. In that day shall the LORD defend the inhabitants of Jerusalem; and he that is feeble among them at that day shall be as David; and the house of David [shall be] as God, as the angel of the LORD before them.

  • context : .. then the eden-atmosphere still around this earth is being removed :
   there is nowhere any ‘vexation’ between “David vs Judah” : the only existing vexation
   is between “the house Ishral and house Judah” [see Ezekiel] ;

  line ,
  “and=then – IEUE – (will) save – the important – “tent – Judah”        [=’eden-atm. around earth’] / ,
  so that /  the beauty of – the house – David  [=’eden-rule , in eden’] – (shall) become great / ,
  and=as the beauty of – the dwellingplace – Jerusalem  [=’in eden’] – because of – [+the tent] Judah / ;
   
  in – that – day – IEUE – (will) defend – (on behalf of) – the inhabitants of – Jerusalem [=’in eden’] / :
  and=for – they – shall – [+nót] – stumble – in her    +
  and=when – that – day – (will be) as=of David   [=’as eden-rule’] / ,
  and=for the house – David – (will be as the deity?) ,    +
  as=by the kings  [=’the priests’] of – IEUE – in front of him

  • [=’we had “the sons (or: priests) in front of IEUE” before , here as “the house David” ;
   though we are not sure whether that house itsélf is ‘the deity’]
   / ;

  En de Heer zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David
  en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zal zijn dan die van Juda .
  Op die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschermen.
  Wie onder hen wankelt , zal op die dag als David zijn,
  en het huis van David zal zijn als goden [of: God] , als de engel van de Heer voor hun ogen .

  “dan zal IEUE de belangrijke ‘tent Judah’ verlossen         [=’de eden-atmosfeer rond deze aarde’] ,
  zodat de pracht van het huis David 
  [=’eden-heerschappij, in eden’] groot zal worden ,
  als de pracht van de woonplaats Jeruzalem  
  [=’in eden’] vanwege [+de tent] Judah ;
   
  op die dag zal IEUE de inwoners van Jeruzalem  [=’in eden’] beschermen :
  want zij zullen [+niét] struikelen in haar   +
  wanneer die dag van David zal zijn   
  [=’als eden-heerschappij’] ,
  want het huis van David zal (de godheid zijn?) ,   +
  door
  de koningen  [=’de priesters’] van IEUE voor zijn aangezicht ;

  • [=’we hadden al “de zonen (of : priesters) voor het aangezicht van God”,
   hier als “het huis David” ; ‘de godheid’ is wat onduidelijk – als dat huis..?’]

   
  part II   —   deel II

   
  9-10
  … terug naar het moment waarop “het teken op de wolken verschijnt” :
  and·he-becomes in·the·day the·he I-shall-seek to·to-exterminate-of all-of the·nations
  the·ones-coming on Jerusalem and·I-pour-out on house-of David and·on one-dwelling-of
  Jerusalem spirit-of grace and·supplications and·they-look to·me whom they-stabbed
  and·they-wail over·him as·wailing over the·only-son and·to-grieve-bitterly over·him
  as·to-grieve-bitterly over the·firstborn
  And it shall come to pass in that day, [that] I will seek to destroy all the nations that come
  against Jerusalem. And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced,
  and they shall mourn for him, as one mourneth for [his] only [son],
  and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for [his] firstborn.
  ‘supplications’ , H8469 thachanun ‘supplication’, syn. as ‘petition’ ;

  • context : .. back to the moment when “the sign upon the clouds” appears :
   see sign upon the clouds chapter ;

  line ,
  “and it (will) happen – in – that – day / ,
  (that) I (shall) seek – to=for to [physically-] destroy [by name=?] – all – [+my] [people]   +
  [who] (have) arrived – in – Jerusalem  [=’this earth’] / ;
   
  and I (will) pour out – on=upon – the house – [Jacob]              [=’all to-be saved  souls’] ,  +
  and=as upon – the inhabitants  [=’believers’] of – Jerusalem  [=’this world’]   +
  the spirit of – grace – and=as the petitioning / ;
  and=then they (will) look – unto him [=Christ] – whom – they stabbed through / ,
  and they (will) mourn – over him – as=like the mourning – over – an only one (only child) / ,
  and (be) bitter (to themselves) – as=like being bitter – about – a firstborn [son] / ;   +
  (Belofte van de Geest van genade)
  Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken ,
  zal willen wegvagen . Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem
  zal ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten .
  Zij zullen Mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben . Zij zullen over Hem rouw bedrijven,
  als met de rouwklacht over een enig kind ; en zij zullen over Hem bitter klagen ,
  zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene .

  “en op die dag zal het gebeuren ,
  dat ik al mijn
  [mensen] die gearriveerd zijn in Jerusalem [=’deze aarde’]    +
  zal zoeken
  [fysiek-] te vernietigen
   
  en ik zal over het huis [Jacob]             [=’alle zielen die gered worden’] ,   +
  als over de inwoners  
  [=’gelovigen’] van Jeruzalem       [=’deze aarde’]     +
  de geest van genade als de smeekbede uitgieten ;
  dan zullen zij hem [=Christus] aanschouwen die zij doorstoken hebben ,
  en zij zullen over hem rouwen zoals de rouw over een enigste (enig kind) ,
  en zullen bitter (tegen zichzelf) zijn zoals de bitterheid over een eerstgeborene ;   +

  11-12-13-14
  … en ieder zal alleen slechts zichzélf de schuld geven :
  in·the·day the·he he-shall-be-great the·wailing in·Jerusalem as·wailing-of
  edd-rmun Hadad-Rimmon in·valley-of mgdun Megiddon and·she-wails the·land families
  families to·alone family-of house-of David to·alone and·women-of·them to·alone family-of
  house-of Nathan to·alone and·women-of·them to·alone family-of house-of Levi to·alone
  and·women-of·them to·alone family-of the·Shimei to·alone and·women-of·them to·alone
  all-of the·families the·ones-remaining families families to·alone and·women-of·them to·alone
  In that day shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadadrimmon in
  the valley of Megiddon. And the land shall mourn, every family apart; the family of the house of
  David apart, and their wives apart; the family of the house of Nathan apart, and their wives apart;
  The family of the house of Levi apart, and their wives apart; the family of Shimei apart,
  and their wives apart; All the families that remain, every family apart, and their wives apart.

  • ‘megiddon’ , H4023 mgiddown ; 12x but once in prophets [here] = corrupt ;
   gadad ‘troops, cut oneself’ [we had the ‘cutting’, diff. root] ; probably verb required ;
   2) after reconstruction the “cutting” is more probable then “being raided” (-gd) ;
  • ‘hadad rimmon’, 1 x , unknown ; -hadad as in “set fire to the palace of ben-hadad”
   but not the theme here ; hadad could be gadad for -g and -h look somewhat similar ;
   context : … and each will only blame himsélf :
   also this section was very corrupted : note how néxt chapter will continue
   about the theme of ‘blaming’ and who will be held responsible for disinforming ;

  line ,

  • [=’a very clever set of corruptions concocted by Esau here :
   1) he needed his hoax “that worldy armies will battle this present Jerusalem
   in the valley (aka ‘armageddon’) strengthened here by concocting ‘Megiddo’ ;
   2) so he changed the first term as some vague enemy or place “in” Megiddo ;
   3) but syntax are roots (h=gdd) (‘rmun) (bqoth) (gdd) , so both verbs are similar ,
   where he forgot to cover up his tracks by pointing to Amos 3 (‘rmun) “palace”,
   while he had to ádd a verb (‘wailing’) to have the “hadad-rimmon” succeed ;
   4) so syntax is : “wailing IN Jerusalem” (=earth)
   as “in the castles and the valleys ON earth” – now it’s a logical thing to say ! ;
   5) also the 2nd paragraph makes sense now :
   everyone “mourns alone” because everyone blames themselves ! (see line 3-4) :]

  “in – that – day – the wailing – (shall) be great – in Jerusalem  [=’this earth’]  / ,
  as (‘the ones blaming themselves’?) – (in their palaces?) ,   +
  and (‘the ones blaming themselves’?) – (in their valleys?) / ;
  —————–                         [above : the likely restoration]

  • [=’from high unto low in society , everyone is but blaming themsélves :]

  and=for – [+all] families– (will) wail – by themselves – [+in] the land    [=’this earth’] / ,
  [+and+every] familymember – on their own / :
  the familymembers of – the house of – David – on their own / and their women – on their own / ,
  the familymembers of – the house of – Nathan – on their own /, and their women – on their own / ;
  the familymembers of – the house of – Levi – on their own / , and their women – on their own / ,
  the familymembers of – the house of – Shimei – on their own / , and their women – on their own / :
  all – the familymembers (of) – the families – [who] remained (behind)                     [=’on earth !’] / ,
  [+all] the familymembers – on their own / and their women – on their own / .
  Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn ,
  zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo .
  Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk : het geslacht van het huis van David
  afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk ; het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk
  en hun vrouwen afzonderlijk ; het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk ; het geslacht van het huis van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk ,
  al de overige geslachten : elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk .

  • [=’zie Engels voor de ‘Megiddo’ en ‘Hadad-rimmon’ corruptie  ;
   het “zichzelf snijden” als ‘zichzelf de schuld geven’ (zie ook zin 3-4)
   verklaart de tweede paragraaf “waar ieder alleen wil zijn” ! :]

  “op die dag zal de rouw in Jeruzalem  [=’deze aarde’] groot zijn ,
  (‘degenen die zichzelf de schuld geven’?)  (in hun paleizen?) ,    +
  en (‘degenen die zichzelf de schuld geven’?)  (in hun valleien?) ;

  —————–                         [boven : de waarschijnlijke restauratie]

  • [=’van hoog tot laag in de gemeenschap – ieder geeft de schuld aan zichzélf :]

  want alle families zullen rouwen in het land ,
  en alle familieleden afzonderlijk :
  de familieleden van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk ,
  de familieleden van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk ;
  de familieleden van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk ,
  de familieleden van het huis van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk :
  alle familieleden van de families die (achter-) gebleven zijn            
  [=’op aarde !’] ,
  alle familieleden afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk .

   


   
  02.11.19   —   submitted   —   first version   —   het-report