Zach. 13 : deze aarde IS donker
als eerste deel Openbaring (2)

oordeel over christelijke leiders
+ 1/3 van bevolking blijft over
+ christelijke leiders geoordeeld
(als moeilijk thema)
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
this earth IS dark ,
as the first half of Revelation (2)

the situation and theme is clear enough
(as the same theme in Is. 9:16, see index) ,
but we are still looking for more context
about this strange concept …

 

hoofdstuk context
…. de situering en het hoofdthema zijn duidelijk genoeg ,
als hetzelfde thema in Jes. 9:16 , “het opgeslokt worden van de leiders” (zie index) ;
maar we zoeken nog naar verdere uitleg hiervan …

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 13

 
1-2
… vervolg van hoofdstuk 12 (wanneer de aarde al donker is) :
in·the·day the·he he-shall-become fountain being-opened to·house-of David
and·to·ones-dwelling-of Jerusalem for·sin-of and·for·impurity and·he-becomes in·the·day
the·he averment-of ieue-of hosts I-shall-cut-off names-of the·grief-fetishes from the·land
and·not they-shall-be-remembered longer and·moreover the·prophets and spirit-of
the·uncleanness I-shall-cause-to-pass from the·land
In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of
Jerusalem for sin and for uncleanness. And it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts,
[that] I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered:

and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.
‘uncleanness’ , H5079 nidd-ah ‘unclean’ , menstruation-related , physical ; cyclic ? ;
‘idols’ , H6091 atsab ‘idol’, unclear , but “idols of Jerusalem” Is , ‘mindset’,
context : … continued from chapter 12 (when earth is darkened already) :
line ,
“in – that – day / ,
a fountain – (shall) be – opened – to the house – [Jacob] [=’all to-be saved souls’] / , +
and=as to the inhabitants [=’believers’] of – Jerusalem         [=’this world’] / , +
for=against the sin [=’corrupt eden-life’] – and [physical-] impurity / ;
 

 • [=’after similar introductionline as chapter 12 , to show the theme ,
  immediately the next verse is about “false prophets” [=preachers] ;
  therefore we were forced to add [befóre that] , to have the scene right –
  see for the actual judgment lines 5-6-7 ;
  we chose “desolate” as same root of ‘name’ because of the context :]

and=but [befóre that] it (will) happen – in – that – day / , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ,
(that) I (shall) cut off (krth) – ‘the desolate – false mindsets’ [‘idols’] – from – the land / :
and=for – they (shall) – not – (be) remembered – anymore / ,
and=when indeed – I (shall) cause – ‘the prophets [=’preachers’] – and=with unclean – spirit’ +
to pass [away] = – form – the land / : +
Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David
En voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en de onreinheid .
(Het uitroeien van de afgodendienst)
Op die dag zal het gebeuren , spreekt de Heer van de legermachten , dat ik uit het land
de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden.
Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen .

“op die dag +
zal er een bron geopend worden voor het huis
[Jacob] [=’alle zielen die gered worden’] , +
als voor de inwoners
[=’gelovigen’] van Jeruzalem [=’deze aarde’] , +
tegen de zonde
[=’corrupt eden-leven’] en de [lichamelijke-] onreinheid ;
 


 • [=’na eenzelfde introductie-zin als in hoofdstuk 12 , om het thema te laten zien ,
  begint het volgende vers onmiddellijk over “valse profeten” [=predikers] ;
  daarom moesten we wel [daarvóor] invoegen om de situatie helder te hebben –
  zie voor het oordeel zelf zinnen 5-6-7 ;
  we kozen ‘desolaat’ (zelfde wortel als ‘naam’) vanwege de context :]

“maar [daarvóor,] zal het op die dag gebeuren , is de verklaring van IEUE van de legermachten ,
dat ik
‘de desolate valse gedachtengangen’ [‘afgoden’] uit het land zal afsnijden :
want zij zullen niet meer herinnerd worden ,
wanneer ik inderdaad
‘de profeten [=’predikers’] met onreine geest’ uit het land zal wegdoen ;

 
3-4
and·he-becomes that he-is-prophesying man still and·they-say to·him father-of·him
and·mother-of·him ones-generating-of·him not you-shall-live that falsehood you-speak
in·name-of ieue and·they-stab·him father-of·him and·mother-of·him ones-generating-of·him
in·to-prophesy·him and·he-becomes in·the·day the·he they-shall-be-ashamed the·prophets
man from·vision-of·him in·to-nprophesy·him and·not they-shall-put-on fur-robe-of hair
in-order-to to-dissimulate-of
And it shall come to pass, [that] when any shall yet prophesy, then his father and his mother
that begat him shall say unto him, Thou shalt not live; for thou speakest lies in the name of the LORD:
and his father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth.

And it shall come to pass in that day, [that] the prophets shall be ashamed every one of his vision,
when he hath prophesied; neither shall they wear a rough garment to deceive:

line ,
“and it (will) happen / (that) that=when – a man – (will be) stíll – prophecying [=’preaching’] / ,
his (own) father – and mother – [who] begat him – (will) say / :
you (should) – not – [even] (be) alíve / , +
that=for – you [always] spoke [in right direction] – falsehood [‘inversion’] – in name of – IEUE / :
and – his (own) father – and mother [who] begat him +
(will) stab him [to death] / in=because he (has) prophesied [=’preached’] / ;
 
and=for it (will) happen – in – that – day / (that) the prophets – (will be) ashamed / ,
everyone – from=because of their (own) vision – in=which they (have been) prophesying / ,
and – they (will) – not – dress (themselves) – [in] a hairy – garment – in order to – deceive

 • [=’pretending to preach the right concepts’] / ;

En het zal gebeuren , wanneer iemand toch nog profeteert ,
Dat zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben , tegen hem zullen zeggen :
jij mag niet blijven leven , want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heer . Zijn vader
en moeder, die hem voortgebracht hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert .
Op die dag zal het gebeuren
dat die profeten beschaamd zullen worden , ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert .
Zij zullen geen haren mantel aantrekken om te liegen .

“en het zal gebeuren , wanneer een man nog steeds profeteert [=’preekt’] ,
dat zijn (eigen) vader en moeder die hem voortgebracht hebben , tegen hem zullen zeggen :
u zou niet eens in léven moeten zijn ,
want u sprak [in goede richting]
(altijd) leugens [=’inversie’] in de naam van IEUE ;
en zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben +
zullen hem doorsteken omdat hij profeteerde
[=’preekte’] ;
 
want op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen zijn ,
ieder vanwege zijn (eigen) visie die zij geprofeteerd hebben ,
en zij zullen geen haren mantel aantrekken om zo te bedriegen

 • [=’doen alsof de juiste concepten worden gepreekt’] ;

 
5-6-7
… het oordeel over de herders – vergelijk Jes. 9:16 waar zij ‘worden opgeslokt’ :
and·he-says not prophet I man serving-of ground I that human he-acquired·me
from·youths-of·me and·he-says to·him what ? the·smitings the·these between
hands-of·you and·he-says which I-was-smitten house-of ones-loving-of·me sword
rouse-you ! on one-being-shepherd-of·me and·on master companion-of·me averment-of
ieue-of hosts smite-you ! the·one-shepherding and·they-are-scattering the·flock
and·I-restore hand-of·me on the·ones-being-inferior
But he shall say, I [am] no prophet, I [am] an husbandman; for man taught me
to keep cattle from my youth. And [one] shall say unto him,
What [are] these wounds in thine hands? Then he shall answer, [Those] with which I was
wounded [in] the house of my friends . Awake, O sword, against my shepherd,
and against the man [that is] my fellow, saith the LORD of hosts: smite the shepherd,
and the sheep shall be scattered: and I will turn mine hand upon the little ones.
‘fellow’ , H5997 amith ‘companion, another, neighbour ; proper: to associate’, ;

 • context : .. judgment over the shepherds – compare Is. 9:16 where ‘they are swallowed-up’ :
  expressions syntax : we think “servant of the ground” matches “down to earth”,
  and the bit more difficult “acquired by human” would be “only human” ;

line ,
“and – he (will) say / :
I (am) – not – a prophet / , [but] I (am) [only] ‘a very down-to-earth someone’ / ,
that=because – ‘I am also only human’ – from=since my youth / ;
and=but they [=’people’] (will) say / to him / :
what (are) – the wounds [=’victims’] – through – your hands ? [=’your doings’] / ,
and he (will) say / : “(those of) the house of – my loved ones – whom – I (have) smitten …”/ ;
 

 • [=’so the excuses will not help ;
  that they then are being judged matches the Isaiah 9 paragraph (see index) ,
  where we suggested “that they keep some false legal aspect alive ,
  basically imprisoning all of Jácob” – but it’s unclear whý that could happen ;
  the only example we have is Numbers 16 , where “the earth swallowed Korah”,
  yet we need to find still if there is a similar context :]

be stirred up you – (you) sword ! / , +
against – my shepherds [=’christian leaders’] – and=as against – my ‘masterful – associates’ / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
devour you ! / the shepherds – and=who (have been) scáttering – the flock ! [=’believers’] / ,
and=thén I (will) return – my hand [=’action’] – on=for the sake of – the little ones [=’believers’] / ;
Maar hij zal zeggen : ik ben geen profeet . Ik ben een man die het land bewerkt ,
omdat iemand mij daarvoor geworven heeft vanaf mijn jeugd .
Als men tegen hem zegt : wat betekenen deze wonden aan uw handen ?
Dan zal hij zeggen : dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij liefhebben .
(de Herder en de beproefde rest)
Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder
(wut?, hR) en tegen de Man Die Mijn metgezel is ,
spreekt de Heer van de legermachten .
Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden .
Maar ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden .

“en hij zal zeggen : ik ben geen profeet , ik ben (alleen maar) ‘een heel gewoon iemand’ ,
want
‘ik ben ook maar een mens’ , vanaf mijn jeugd ;
maar zij [=’mensen’] zullen tegen hem zeggen :
wat zijn de wonden
[=’slachtoffers’] door uw handen ? [=’acties’] ,
en hij zal hij zeggen : “(die van) het huis van mijn geliefden die ik geslagen heb…”;

 

 • [=’dus de excuses zullen niet helpen :
  dat zij worden veroordeeld is hetzelfde als in de Jesaja paragraaf (zie index) ,
  waar we suggereerden “dat zij een soort vals legaal aspect in leven houden ,
  daardoor heel Jácob gevangenhoudend” – maar het is onduidelijk hóe dan ;
  we hebben alleen het voorbeeld van Numeri 16 waar “de aarde Korah en zijn
  gevolg opslokte” , maar we onderzoeken nog of er een gelijke context is :]

rijs op , zwaard ! , +
tegen mijn herders
[=’christelijke leiders’] als tegen mijn ‘meesterlijke kompanen’ ,
is de verklaring van IEUE van de legermachten ,
verslind de herders die de kudde
[=’gelovigen’] verspréid hebben ! ,
dan ik zal mijn hand
[=’actie’] terug doen keren ten goede voor de kleinen [=’gelovigen’] ;

 

part II — deel II

 
8-9
… daarna wordt Jacob uit deze wereld gehaald : (zelfde Openb. 14)
and·he-becomes in·all-of the·land averment-of ieue division-of two
in·her they-shall-be-cut-off they-shall-expire and·the·third he-shall-be-reserved
in·her and·I-bring the·third in·the·fire and·I-refine·them as·to-refine-of the·silver
and·I-test·them as·to-test-of the·gold he he-shall-call in·name-of·me and·I
I-shall-answer him I-say people-of·me he and·he he-shall-say ieue Elohim-of·me
And it shall come to pass, [that] in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off
[and] die; but the third shall be left therein. And I will bring the third part through the fire,
and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried: they shall call on my name,
and I will hear them: I will say, It [is] my people: and they shall say, The LORD [is] my God.

 • context : … after that , Jacob is removed from this earth : (same Rev.14)
  this is not the same theme as “I did nót order that people go through the fire”
  (as related to Moloch and our Originals) , that is a totally different context :
  here , it refers (sadly,) to physical dying in order that the soul will be FREE ;

line ,
“and=then it (will) happen – (that) in=from the whole – land [=’this world’] / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
two + third / from her – (shall) be cut off – and they (will) perish / ,
and=but a third [=’2,5 billion’] – (will) be left over – in=óut her [=’not : ‘left IN it !’] / ;
 

 • [=’about this 3d part , as saved Jacob :]

and I (will) make – the third (part) – to go – in=through the fire [=’by physical death…’] / ,
and=for I (will) refine them – as=like – silver – (is) refined / ,
and (will) test them – as=like – gold – (is) tested / ;
they – (will) call – upon my name / and I – (shall) respond / (to) them / :
I (will) say / : (they=you) (are) my people / ,
and they – (will) say / : (you) IEUE – (are) our deity / .
Het zal gebeuren , spreekt de Heer,
dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven ,
en een derde ervan zal overblijven .
Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert .
Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft .
Het zal mijn naam aanroepen en ík zal het verhoren .
Ik zal zeggen : dit is mijn volk ; en zij zullen zeggen : de Heer is mijn God .

“dan zal het gebeuren dat van het hele land [=’deze wereld’] ,
is de verklaring van IEUE ,
twee derde ervan uitgeroeid zal worden en zal vergaan ,
maar een derde
[=’2,5 biljoen’] zal overblijven úit haar [=’dus niet ‘overblijven IN’] ;
 

 • [=’over dit derde deel – als Jacob :]

en ik zal dat derde deel in het vuur doen gaan          [=’als lichamelijke dood ….’] ,
want ik zal hen louteren zoals zilver gelouterd wordt ,
en ik zal hen beproeven zoals goud wordt beproeft ;
zij zullen mijn naam aanroepen en ík zal hen antwoorden :
ik zal zeggen :
u bent mijn mensen , en zij zullen zeggen : u bent onze godheid .

 


 
02.11.19 — submitted — first version — het-report