Zach.14: het 1000-jaar rijk :
zielen steken over naar eden
+ geen zomer/winter meer
+ de oorlog ná 1000 jaar
(moeilijk leesbaar)

 

 

chapter context :
the 1000 year kingdom :
souls cross over to eden ;
also “summer and winter will cease”
and “the war áfter 1000 years” —
difficult chapter because of the themes ,
several sections heavy corrupted ,
therefore sadly not easy to read

 

Hoofdstuk context :
…. wat moeilijk hoofdstuk , bijna als “het boek Openbaring in ’t klein” ;
het probleem met de vele wisselende thema’s is een gebrek aan logische opbouw
(waaruit we opmaken dat Zacharia zijn eigen woorden heeft gebruikt) ;
gecombineerd met corruptie maakt dat dit tot een wat moeilijk leesbaar hoofdstuk

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 14

 
1-2
… de oorlog tegen deze aarde :                                       (voor ‘2/3’ zie vorig hoofdstuk)
behold ! day coming for·ieue and·he-is-apportioned loot-of·you in·within-of·you
and·I-gather all-of the·nations to Jerusalem for·the·battle and·she-is-seized the·city
and·they-are-rifled the·houses and·the·women they-shall-be-ravished and·he-goes-forth
half-of the·city in·the·deportation and·rest-of the·people not he-shall-be-cut-off from the·city
Behold, the day of the LORD cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee.
For I will gather all nations against Jerusalem to battle; and the city shall be taken,
and the houses rifled, and the women ravished; and half of the city shall go forth into captivity,
and the residue of the people shall not be cut off from the city.
‘spoil’, H7998 shalal ‘plunder, booty, gain, [unclear]‘ ;

 • context : … the war against this earth :                          (for ‘2/3’ see previous chapter)
  this chapter is like a fast overview of Revelation ,
  having many different themes ; but it was difficult to place the separate events –
  not only because of corruptions , but also because it lacks ‘a solid buildup’ ;
  it seems to us that Zechariah himself tells what he saw in his visions ;

line ,
“behold ! / , the day of – IEUE – (is) arriving / ,
and=when – the plunder upon you – (will be) divided – in your midst / ;
and=for he  [=IEUE] (is) gathering – the nations      [=’of spirits’]     +
for the battle – to=against – Jerusalem                    [=’this earth’] / ;
 
and=then the city  [=’this earth’] – (shall be) seized / ,   +
and – the houses – (will be) plundered / , and the women – (shall be) raped / ;
and=then – [two third] of – the city  – (will) go – in captivity / ,
and the rest of – the people – (shall be) cut-off / from – the city

 • [=’if Jacob is intended here , as the latter : we had the chapter where adam-souls
  had to be cut-off from this earth ; syntax may be a bit unfortunate here’]
  / ;

(Toekomst voor Jeruzalem)
Zie , er komt een dag voor de Heer waarop de buit, op u behaald,
in uw midden zal worden verdeeld.
Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem .
De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd,
en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken,
maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad .

“zie , de dag van IEUE komt ,
wanner de buit, op u behaald , in uw midden zal worden verdeeld ;
want hij verzamelt de naties 
[=’van geesten’] voor de oorlog tegen Jeruzalem  [=’deze aarde’] ;
dan zal de stad  
[=’deze aarde’] ingenomen worden ,    +
en de huizen zullen geplunderd worden , en de vrouwen verkracht ;
dan zal
[twee derde] van de stad in gevangenschap gaan ,  
en de rest van de mensen zal van de stad afgesneden worden

 • [=’indien met de laatste Jacob bedoeld is : we hadden een hoofdstuk waar de
  adam-zielen van de aarde afgesneden moeten worden ; syntax is wat ongelukkig’]
  ;

 
3-4-5
… de geredde zielen – als Jacob – steken over naar de andere werkelijkheid :
and·he-goes-forth ieue and·he-fights in·the·nations the·they as·day-of to-fight-of·him
in·day-of attack and·they-stand feet-of·him in·the·day the·he on mountain-of the·olives
which on faces-of Jerusalem from·east and·he-is-rent mountain-of the·olives from·half-of·him
east·ward and·sea·ward ravine-of great very and·he-removes half-of the·mountain north·ward
and·half-of·him south·ward and·you-flee ravine-of mountains-of·me that he-shall-touch
ravine-of mountains to Azel and·you-flee as·which you-fled from·faces-of the·earthquake
in·days-of Uzziah king-of Judah and·he-comes ieue Elohim-of·me all-of holy-ones with·you
Then shall the LORD go forth, and fight against those nations, as when he fought in the day of battle.
And his feet shall stand in that day upon the mount of Olives, which [is] before Jerusalem on the east,
and the mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west,

[and there shall be] a very great valley; and half of the mountain shall remove toward the north,
and half of it toward the south. And ye shall flee [to] the valley of the mountains; for the valley of
the mountains shall reach unto Azal: yea, ye shall flee, like as ye fled from before the earthquake
in the days of Uzziah king of Judah: and the LORD my God shall come, [and] all the saints with thee.
‘battle’, H7128 qerab ‘battle’, no prophets ; -qereb ‘approach, come or bring near’ ;
‘azal’, H682 atsel ; -atsel ‘reserved, kept separate’, unclear ; -etsel ‘next to’ ;

 • ‘uzziah’ , H5818 uzziyah ; -azaz ‘strength’ but negative [azazel etc] ; earthquake : dubious , Am.1:1 ,
  as (-rosh) , other ? ; no records of any quake – spiritual ? ; Uzziah : ar. 780-750 BC ;
  earthquake mentioned by Josephus but in only 1 copy ; geologists found an event
  around 750BC as an 8.2 magnitude quake ;
 • context : … the saved souls – as Jacob – cross over to the other reality :
  the mountain : as “the lower-half of their Vortex upon the original eden-house”
  (we had a diagram of this) , this mountain returns several times in different chapters ;
  in muslim mythology , Zul-Quarnain , a horned canaanite deity (who is blessed by the
  main deity) is allowed to build a high mountain and cover it with burning tar so that no
  traffic can occur between the east (=eden) and the west (=this earth) ;

line ,  
“and=then – IEUE – (will) go forth / and he (will) fight – in=against – those – nations [=’of spirits’] / ,
as the day of – battle – in=when – the day – (will be) near / ;
and – in – that – day / , his feet – (will) stand – upon – the [matrix-] mountain of – the olive (tree) / ,
which – faces – Jerusalem [=’this earth’] from the east   (!!)

 • [=’this is the same theme as Amos 7 , “God standing upon a wall, holding a plumbline”,
  where in next paragraph ‘the present dimensional [matrix-] vectors’ are broken down ;
  the olive mountain as “you great mountain” in Zech. 4’]
  / ;

 
and=then – the mountain of – olives – (will be) cleaved / :
half of it – towards the east  [=’to the right’] – [and half of it] towards the west [‘sea’] / ,
(causing) a very – great – valley / ,
and – half of – the mountain – (will) depart – to the north  [=’upwards’]   +
and half of it – to the south                                                 [=’downwards’] / ;
and you (will) flee – [through] the valley of – the mountain / ,
that=for – the valley – [between] the mountains – (will) touch – until – azel

 • [=’Azel : ‘proximity’ (to eden) . as “to a place in the outer-court” just above the original
  eden-house , per line “and you hide there a little while , my people”, see next :]
  / ,

 
and you (will) flee – as=like when – you fled – in front of – the earthquake   +
in the days of – Uzziah – king of – Judah / ;
then – IEUE – my=our deity / (will) come – [+with] all – the holy ones  [=’Originals?’]– [for] you / ;
Dan zal de Heer uittrekken en tegen de heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed,
op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt,
ten oosten ervan . Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten
en naar het westen . Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg
naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden .
Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen
zal reiken tot Azal . Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving
in de dagen van Uzzia , de koning van Juda .
Dan zal de Heer, mijn God, komen : al de heiligen met u !

“dan zal IEUE voortgaan en hij zal tegen die volken  [=’van geesten’] strijden ,
als de dag van de strijd wanneer de dag nabij zal zijn ;
en op die dag zullen zijn voeten staan op de [matrix-] berg van de olijf (-boom) ,
die
ten oosten  (!) van Jeruzalem  [=’deze aarde’] ligt

 • [=’dit is hetzelfde thema als Am.7 , “God staat op de muur , een loodlijn vasthoudend”,
  waar in de volgende zinnen “de huidige dimensionele [matrix-] vectors verbroken worden”;
  deze berg als “u grote berg” in Zach. 4 , met ‘hun (olijf-) boom van leven’ in Is.17:6’] 
  ;

 
dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden :
de helft naar het oosten 
[=’naar rechts’] en [een helft] naar het westen ,
waardoor een zeer groot dal zal ontstaan ,
en de helft van de berg zal naar het noorden  
[=’naar boven’] wijken   +
en de (andere) helft naar het zuiden  
[=’naar beneden’] ;
en u zult u vluchten [door] het dal van de berg ,
want het dal (tussen) de bergen zal reiken tot Azal   

 • [=’Azal : “(in de) nabijheid (van eden)” , als “naar een plaats in de buiten-hof”,
  vlak boven het originele eden-huis ; per het vers “en u schuilt daar voor een kleine tijd ,
  mijn mensen” , zie volgende zinnen :]

 
en u zult vluchten , zoals u gevlucht bent voor de aardbeving uit   +
in de dagen van Uzzia , de koning van Judah ;
dan zal IEUE mijn=onze godheid komen [met] al de heiligen 
[=’Originelen?’] voor u ;

 
part II   —   deel II

 
6-7
… de situatie van nieuw eden – nu ‘op de plaats van de wildernis’ :
and·he-becomes in·the·day the·he not he-shall-become light precious-ones
K iqphau·n they-shall-be-congealed Q u·qphaun and·curdle and·he-becomes day one
he he-shall-be-known to·ieue not day and·not night and·he-becomes to·time-of evening
he-shall-become light
And it shall come to pass in that day, [that] the light shall not be clear, [nor] dark:
But it shall be one day which shall be known to the LORD, not day, nor night:
but it shall come to pass, [that] at evening time it shall be light.
‘clear’ , H3368 yaqar ‘precious, costly’ ; -yaqar , similar ;
‘dark’ , H7087 qapha ‘congealed, thicken [as butter], stagnant’ [ape-cluster] ;

 • context : … the situation of new eden – now ‘at the wilderness’ :
  bit tricky section about ‘light’ ,

line ,
“and=then it (will) happen – in – that – day ,   +
(that) there (will) – not – be – the esteemed – stagnant – light            [=’for ape bodies , as nów’] / ,
and=but there (will) be – he‘the type – day’ – known – as [‘the light of’] IEUE / ,   +
(having) no – day – nor – night / ,
and=for it (will) happen – (that) to=at the time of – the evening – it [still] (will) be – light

 • [=’Zechariah cannot have intended to say “there will be no day nor night”,
  since we had the “sun will be restored” chapter ;
  during the Interval there will still be night and day (because of the nations) ,
  only when the new Jeruzalem will descend there wont be anymore (Rev.22) ;
  a clue is the negative (-qapha) , ape-cluster , so he must address a different type light here ;
  for the same reason we used ‘type’ instead of ‘one’]
  / ;

Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis.
Maar er zal éen dag zijn, die de Heer bekend zal zijn, geen dag en geen nacht .
Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft .

“dan zal het op die dag gebeuren ,   +
dat er niet het gewaardeerde inactieve licht zal zijn                    
[=’voor apen-lichamen , als nú’] ,
maar
er zal ‘het type dag’ zijn , bekend als [‘het licht van’] IEUE ,    +
dat geen dag en geen nacht heeft ,
want het zal gebeuren dat ten tijde van de avond het (nog steeds) licht zal zijn  

 • [=’Zachariah kan niet bedoeld hebben “dat er geen dag en nacht zal zijn”,
  want we hadden al het hoofdstuk van “de zon gerestaureerd” ;
  tijdens het Interval zal er nog dag en nacht zijn vanwege de naties ,
  alleen wanneer het nieuwe Jerusalem komt wordt dat anders (Op.22) ;
  een clue is het negatieve (qapha) , aap-cluster , dus hij moet een ander type licht bedoelen’]

 
8-9
… zomer en winter houden op te bestaan :
and·he-becomes in·the·day the·he they-shall-go-forth waters living-ones
from·Jerusalem half-of·them to the·sea the·eastern and·half-of·them to the·sea
e·achrun the·after in·the·summer and·in·the·winter he-shall-become and·he-becomes ieue
for·king over all-of the·earth in·the·day the·he he-shall-become ieue one and·name-of·him one
And it shall be in that day, [that] living waters shall go out from Jerusalem; half of them toward
 the former sea, and half of them toward the hinder sea: in summer and in winter shall it be.
And the LORD shall be king over all the earth: in that day shall there be one LORD, and his name one.

 • context : … summer and winter will cease :
  the false-east (-qdm) as the region between eden and Heaven (see diagram)
  will be a type no-man’s land – it is still ‘unclean territory’ because there is also
  the tree of good & evil ; but it appears that the waters run into that region
  (then into the deep-south) to make it clean again ;
  suggesting that after the Interval eden will be directly connected to Heaven ;

line ,
“and it (will) happen – in – that – day / ,
(that) living – waters – (shall) go forth – from Jerusalem [=’in eden’] / () to – the east (qdm) ,   +
() and=as () to – the seain the dimensional background             [=’deep-south dimension’] / ,
in=so (that) – [+there will be] – [+no] – summer – [+nor] – winter / ;

 • [=’the river to the east , and summer and winter :
  Ezekiel describes this river , flowing to the east (region inbetween eden and heaven) ,
  (not to the West because that is the evil dimension of the goat ! , and see Henoch) ,
  and Rev. 22:1 how “on both sides of the river are trees , bearing fruit every month” –
  implying that there are NO ‘summer and winter’ anymore ! ,
  while we had the (strange) “I will smite the summer-house against the winter-house”,
  which both must be a dualistic concept , then ;
  and compare how this section follows upon ‘the different type light’ :]

                                                                                                          [restored]
and – IEUE – (will) be – king – over – the whole – land / :
in – that – day / , IEUE – (will) be – the only one – and his name – the only one / ;
Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen ,
De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft naar de zee in het westen :
’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden .
De Heer zal de Koning worden over heel de aarde .
Op die dag zal de Heer de Enige zijn en zijn naam de enige .

“en op die dag zal het gebeuren ,
dat er levend water vanuit Jeruzalem  
[=’in eden’] naar het oosten zal stromen ,   +
als naar de zee in de dimensionele-achtergrond         
[=’diepe-zuiden dimensie’] ,
zodat er [+géen] zomer [+noch] winter zal zijn

 • [=’de rivier naar het oosten , en zomer en winter :
  Ezechiel beschrijft de rivier naar het oosten (de regio tussen eden en de Hemel in) ,
  (niet naar het Westen want dat is de boze dimensie van de geit ! , en zie Henoch) ,
  en Op.22 hoe “aan beide zijden van de rivier bomen zijn , iedere maand vrucht gevend” –
  dat betekent dat er GEEN ‘zomer en winter’ meer is ! ,
  en we hadden al het (vreemde) “Ik sla het zomer-huis tegen het winter-huis”,
  dus die beiden moeten een dualistisch concept zijn ;
  en vergelijk hoe deze sectie volgt op ‘het ander soort licht’ :]

                                                                                                [gerestaureerd]
en IEUE zal de koning zijn over heel het land :
op die dag zal IEUE de enigste zijn en zijn naam de enigste ;

 
10-11
… de rivier : nadat het eden-land zelf omhoog is gerezen :          (zie diagram)
he-shall-be-round-about all-of the·land as·the·gorge from·Geba to·Rimmon south-of
Jerusalem and·she-is-high and·she-dwells in-place-of·her to·from·gate-of Benjamin unto
place-of gate the·first unto gate-of the·corners and·tower-of Hananel unto wine-vats-of
the·king and·they-dwell in·her and·doom not he-shall-become more and·she-dwells
Jerusalem to·trusting
All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon south of Jerusalem:
and it shall be lifted up, and inhabited in her place, from Benjamin’s gate unto the place
of the first gate, unto the corner gate, and [from] the tower of Hananeel
unto the king’s winepresses. And [men] shall dwell in it,
and there shall be no more utter destruction; but Jerusalem shall be safely inhabited.

 • ‘hananeel’, H2606 chananel ; -chanan ‘gracious, favour’ + deity ; also in difficult Jer.31:38 ,
  where  ‘the city shall be built to=by the LORD from=upon the tower of Hananeel’;
 • ‘winepresses’, H3342 yeqeb ‘wine vat, wine press’, never in comb. with ‘hananel’ but here ;
  2) yaqad ‘keep burning’ ? ; -yaqa ‘dislocated [hip], disfigured , maimed’ ; -aqeb ‘heel’ ? ;
 • context : … the river : after the eden-land has risen up :
  we had this rising-up in several chapers now ;
  interesting comment from the Cambridge student bible : the ‘plain’ which the prophet
  pictures to himself, may be a table-mountain or an elevated platform (!) ;
 • Hananel : ‘favoured + deity’ = Zerubbabel :
  the problem was that ‘winepresses’ never
  appears anywhere but here , while it must
  relate to the theme of the land having risen —
  in a previous chapter we had “that the people  
  will not mind how he (=Zerubbabel) looks”,
  hence the only solid option is “disfigured” ; 
  three gates : the only ‘three’ we know are 
  those of the new temple – note how there is   
  no wést entry (compare the flowing waters) ;    
  the land turning around : the same was said 
  about Damascus , that “it wanted to turn around
  but they (=spirits) don’t want it to escape”,
  disclaimer : it can be that first line intended
  the [eden-] hill now as Raamah [‘Rimmon’] ,
  but that is hard to restore from used words ;

ats com
the entire temple-foundation
(as ‘Damascus’) now upon the
Zerubbabel standard ,
keeping the land (around) ‘in place’ ;
3 gates , but not to the West

line ,
“the whole – land – as the plain – from Geba [north] – to Rimmon – south of – Jerusalem   +
(will be) turned around / ,
and=then she (will) arise [‘on high’] – and (will) remain – in her place     [=’at the wilderness’]
 
[because of?] the gate of – Benjamin [=‘rightside’]    +
unto – the place of – the main  [‘or : former’] – gate / unto – the corner [‘or : front’] – gate
(being) and=ÁT the tower – Hananel  [=‘zerubbabel standard’] / , the disfigured – king
 

 • [=’so it’s possible to read “that the eden-lánd remains now upon high ,
  because the three (temple-) gates are now solid upon the Zerubbabel standard” :]

and she  [=’land’] (will) remainupon him – and – there (shall) be – no – more – ‘traps’ / ,    +
and – Jerusalem – (will be) the safe – dwellingplace / ;
Heel het land zal als de vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem.
Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven ,
van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe ,
tot aan de Hoekpoort , en van de Hananeëltoren af tot aan de perskuipen van de koning .
Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn : Jeruzalem zal onbezorgd wonen .

“het hele land als de vlakte van Geba tot Rimmon ten zuiden van Jeruzalem   +
zal omgedraaid worden ,
daarna zal zij omhoog rijzen  [‘op de hoogte’] en op haar plaats blijven      
[=’de wildernis’]
 
[vanwege?] de poort van Benjamin  [‘rechts’]    +
tot de plaats van de vroegere [‘of : hoofd-‘] poort , tot de poort aan de voorkant
[‘of : de hoek’]           
die
ÓP de toren Hananeël zijn , de misvormde koning                        [=’de Zerubbabel standaard’] ;
 

 • [=’dus het is mogelijk om te lezen “dat het eden-land nu op de hoge plaats blijft ,
  omdat de drie (tempel-) poorten nu stevig rusten op de Zerubbabel-standaard” :]

en zij  [=’het land’] zal op hem verblijven en er zullen geen ’valkuilen’ meer zijn ,
en Jeruzalem zal de veilige woonplaats zijn ;

 
part III   —   deel III

 
12-13
… na de 1000 jaar Interval wordt eden aangevallen :                              (Op. 20 : 8,9)
and·this she-shall-become the·stroke which he-shall-strike ieue all-of
the·people which they-muster on Jerusalem to-putrefy flesh-of·him and·he standing
on feet-of·him and·eyes-of·him they-shall-be-putrefied in·holes-of·them and·tongue-of·him
she-shall-be-putrefied in·mouth-of·them and·he-becomes in·the·day the·he she-shall-become discomfiture-of ieue much in·them and·they-hold-fast man hand-of associate-of·him
and·she-comes-up hand-of·him on hand-of associate-of·him
And this shall be the plague wherewith the LORD will smite all the people that have fought against
Jerusalem; Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall
consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. And it shall come
to pass in that day, [that] a great tumult from the LORD shall be among them; and they shall lay hold
every one on the hand of his neighbour, and his hand shall rise up against the hand of his neighbour.

 • context : … after the 1000 years of Interval , eden is attacked :           (Rev. 20 : 8,9)
  Rev. 20:9 “And they went up on the breadth of the land, and compassed the camp
         of the saints about, and=as the beloved city:
         and fire came down from God out of heaven, and devoured them” ;

line ,
“and this – (shall) be – the smiting – (by) which – IEUE – (shall) smite   +
all – [the nations]  [=’of spirits’] – which – (will) attack – (against) Jerusalem        [=’in eden] / :
their flesh – (will) decay – and=while they – (still) stand – upon – their feet / ,
and their eyes – (shall) decay – in their sockets / ,
and their tongue – (will) decay – in their mouth / ;
and it (will) happen – in – that – day / ,    +
(that) the panic (caused by) – IEUE – (will be) great – among them / ,
and=so – everyone – (will be) severe – [against] the hand  [=’action’] of – his fellow / ,
and – his hand – (will) rise up – against – the hand of – his fellow    [=’as infighting’] / ;   +
En dit zal de plaag zijn waarmee de Heer al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem
Hebben gestreden : hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren ;
de ogen van allen zullen wegteren in de kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond .
Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de Heer bewerkte, verwarring onder hen
zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen.

“en dit zal de plaag zijn waarmee IEUE alle [naties]  [=’van geesten’]  zal treffen   +
die Jeruzalem 
[=’in eden’]  zullen aanvallen :
hun vlees zal wegteren terwijl zij (nog) op hun voeten staan ,
en hun ogen zullen wegteren in hun kassen , en hun tong zal wegteren in hun mond ;
en op die dag zal het gebeuren    +
dat er een grote paniek onder hen zal zijn , (veroorzaakt door) IEUE ,
zodat ieder meedogenloos zal zijn (tegen) de hand 
[=’actie’]  van zijn naaste ,
en zijn hand zal opgeheven zijn tegen de hand van zijn naaste ;   +

 
14-15
… daarna : het voorgoed wegnemen van de ‘gestolen lichamen’ van de geesten :
and·moreover Judah she-shall-fight in·Jerusalem and·he-is-gathered estate-of all-of
the·nations round-about gold and·silver and·garments to·the·multitude exceedingly
and·so she-shall-become stroke-of the·horse the·mule the·camel and·the·donkey
and·every-of the·beast which he-shall-become in·the·camps the·they as·the·stroke the·this
And Judah also shall fight at Jerusalem; and the wealth of all the heathen round about
shall be gathered together, gold, and silver, and apparel, in great abundance.
And so shall be the plague of the horse, of the mule, of the camel, and of the ass,
and of all the beasts that shall be in these tents, as this plague.

 • context : .. after that : the forever removal of ‘the stolen bodies’ of the spirits :
  we can’t find a neighbour-term so (-bgd) “(treacherous-) garment” must be the theme ,
  continuing from previous section ;
  we removed ‘Judah’ because he is not in play here –  compare Rev. 20 ;

line ,
“and indeed – [after] – they (will have) fought – in=against Jerusalem             [=’in eden’] / ,
the wealth of – all – the nations   [=’of spirits’] – round about – (will be) gathered / :
gold – and silver – and=as the garment-bodies – in – great – abundance         [=’to be destroyed’?] / :
 
as thus – (shall) be – the smiting [‘serpent-way’] of    +
the horses / , the mules / , the camels / and the donkeys                                   [=‘all as spirits-souls’] / ,
and=as all / the beasts / which – (have) been – in – their – army camps            [=‘surrounding tsiun’] / :
as=like – this – smiting

 • [=’see for spirits-souls as ‘wolves, owls and dogs’ Zephaniah chapters ;
  there must be a relation between “melting bodies” and the garment-bodies here ;
  the ‘gold and silver’ are usually “eden-aspects” , and the line appears to say
  that they will forever be what their real nature is : camels and mules etc”]
  / ;

Ook zal Judah in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken
rondom verzameld wordt : goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden .
En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels
en al de dieren die zich in die legerkampen bevinden, zal treffen, dezelfde zijn als die plaag.

“en inderdaad , [nadat] zij tegen Jeruzalem zullen hebben gevochten            [=’in eden’] ,
zal de rijkdom van alle naties 
[=’van geesten’] rondom verzameld worden :
goud en zilver als de kleding-lichamen in zeer grote hoeveelheden   
[=’om vernietigd te worden’?] :
 
aldus zal de plaag  [‘serpent-manier’] zijn voor   +
de paarden , de muildieren , de kamelen en de ezels                                  
[=’alle als geesten-zielen’] ,
als alle
beesten die zich in hun legerkampen bevonden                              [=’rondom tsiun’] :
zoals deze plaag

 • [=’zie voor geesten-zielen als ‘wolven, uilen en honden’ de Zefanja hoofdstukken ;
  er moet een verband zijn tussen de “smeltende lichamen” en de kleding-lichamen hier ;
  het ‘goud en zilver’ zijn altijd “eden-aspecten”, en de paragraaf lijkt te zeggen dat zij
  voor altijd zullen zijn wat hun échte natuur is : nl. kamelen en ezels etc”] 
  ;

 
 
part IV   —   deel IV

 
16-17
… terug naar de mensen die in eden geboren worden , tijdens het Interval :
and·he-becomes every-of the·one-being-left from·all-of the·nations the·ones-coming
on Jerusalem and·they-go-up from·quota-of year in·year to·to-worship-of to·king ieue-of
hosts and·to·to-celebrate-of celebration-of the·booths and·he-becomes who not
he-shall-go-up from families-of the·earth to Jerusalem to·to-worship-of to·king ieue-of
hosts and·not on·them he-shall-become the·downpour
And it shall come to pass, [that] every one that is left of all the nations which came against
Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the LORD of hosts, and to keep
the feast of tabernacles. And it shall be, [that] whoso will not come up of [all] the families of
the earth unto Jerusalem to worship the King, the LORD of hosts, even upon them shall be no rain.

 • context : .. back to the people who are born in eden , during the Interval :
  line does not refer back to the conquered ones in prévious section – that’s impossible ;
  agreeing that “being left” is a bit unfortunate but intended to make a difference
  with saved Jacob as “the remnant” root (-shor) ;
  no rain : unlikely as ‘dictatorial punishment’ but probably related to ‘the laws for the land’;

line ,
“and it (will) happen / (that) the remnant    +
from=as all – the nations  [=’born in eden’] / (will) go / on=to / Jerusalem / ,
and=for they (will) ascend / (as often as) – year – to year / to worship – the king – IEUE of – hosts / ,
and=by to celebrate – the feast of – tabernacles

 • [=’because even the new eden-house is still ‘temporary’, read , during the Interval’?] / ;

 
and it (will) happen / (that) whichever – family of – the land – (will) not – ascend – to – Jerusalem   +
to=for to worship – the king – IEUE of – hosts / ,
and=there (shall) – (be) no – rain – upon them    [=‘on their land’] / ;
Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen
Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen
voor de Koning, de Heer van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren .
Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde
niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning ,
de Heer van de legermachten, neer te buigen .

“en het zal gebeuren dat het overblijfsel   +
als alle volken  [=’geboren in eden’] naar Jeruzalem zullen gaan ,
want zij zullen opgaan (zo vaak als) van jaar tot jaar   +
om de koning IEUE van de legermachten te aanbidden , door het Loofhuttenfeest te vieren

 • [=’omdat zelfs het nieuwe huis eden ‘voorlopig’ is , lees , tijdens het Interval ?’]  ;

 
en het zal gebeuren dat er op welke familie van het land dan ook   +
die niét zal opgaan om de koning IEUE van de legermachten te aanbidden ,
er geen regen zal vallen op hen  
[=‘op hun land’] ;

 
18-19
… uitleg van het ‘er zal geen regen vallen’ :
and·if family-of mtzrim Egypt not she-is-going-up and·not coming and·not on·them
she-shall-become the·stroke which he-shall-strike ieue the·nations which not
they-are-going-up to·to-celebrate-of celebration-of the·booths this she-shall-become
sin-of Egypt and·sin-of all-of the·nations which not they-shall-go-up to·to-celebrate-of
celebration-of the·booths
And if the family of Egypt go not up, and come not, that [have] no [rain]; there shall be the plague,
wherewith the LORD will smite the heathen that come not up to keep the feast of tabernacles.

This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all nations that come not up
to keep the feast of tabernacles.
‘plague’, H4046 meggephah ‘plague, blow, wound’ ; -nagaph ‘strike, smite’, [serpent-way] ;

 • context : .. the explanation of ‘no rain will fall’ :
  syntax : there is no reason ‘Egypt’ must come into play here :
  previously was “families of the land (-a-rtz)”, and since the topic runs on here ,
  the root (m-tsr-im) was switched , probably deliberate ;

line ,
“and=for if – a family of – [the land] – (will be) not – going up – and – not – arrive / ,
and=then – the disaster [‘serpent-way’] – (shall) be – upon them ,   +
(with) which – IEIE – (shall) strike – the nation    +
which – (will) not – go up – to=for to celebrate – the feast of – booths

 • [=’here , the humans mediate between God and their land ;
  appearingly “not doing that” causes a serpentine-concept :]

1 line free
[+for] this – (shall have been) the sin  [=’corrupt eden-life’] of – the land ,   +
and=becáuse of the sin  [=’corrupt eden-life’] of=by – the nation – which – (will) not – go up    +
to=for to celebrate – the feast of – tabernacles / ;
Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen,
dan zal de plaag komen waarmee de Heer de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken
om het Loofhuttenfeest te vieren .
Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken
die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren .

want indien een familie van [het land] niet op zal gaan en niet arriveert ,
dan zal de ramp 
[‘serpent-manier’]  over hen komen ,   +
waarmee IEUE de natie zal treffen die niet opgaat om het Loofhuttenfeest te vieren

 • [=’hier bemiddelen de mensen tussen God en hun land ;
  wanneer zij verzaken dan veroorzaakt dat blijkbaar een serpent-concept :]

 
want dit zal de zonde  [=’corrupt eden-leven’] zijn van het land ,
vanwége de zonde 
[=’corrupt eden-leven’] van de natie    +
door niet op te gaan om het Loofhuttenfeest te vieren ;

 
part V   —   deel V

 
20-21
…. onze poging : de hereniging van zielen met hun Originelen ? :         (complete Corrupt)
in·the·day the·he he-shall-become on mtzluth shades-of e·sus the·horse holiness to·ieue
and·he-becomes e·siruth the·pots in·house-of ieue k·mzrqim as·the·sprinkling-bowls
to·faces-of the·altar and·he-becomes every-of sir pot in·Jerusalem and·in·Judah holiness
to·ieue hosts and·they-come all-of the·ones-sacrificing and·they-take from·them u·bshlu
and·they-cook
in·them and·not he-shall-become Canaanite longer in·house-of ieue-of
hosts in·the·day the·he
In that day shall there be upon the bells of the horses, HOLINESS UNTO THE LORD;
and the pots in the LORD’S house shall be like the bowls before the altar. Yea, every pot in
Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the LORD of hosts: and all they that sacrifice
shall come and take of them, and seethe therein: and in that day there shall be no more
the Canaanite in the house of the LORD of hosts.

 • ‘bells’ , H4698 metsill-ah ‘bells’ 1x ; -tsalal ‘tingle [of ear]’, was “shadow” cluster – see interl. ;
  paamon ‘bell [on highpriest’ robe]  ; -atsel ‘reserved, kept seperate’, ?
  2) shesh ‘6’, shesh ‘white linen’ ; shasas [ss] ‘to plunder,
  spoil’ ; -bashas ‘to trample’ ; -asas [ss] ‘to trample’ ;
 • ‘pot’, H5518 ciyr ‘pot, cauldron’, 1x thorns? ; = skuth ‘booth[s] ? ; (shr) ‘main ; gate ; remnant’,
  or ‘prince’, ‘seat’ ? ; 2) -sar ‘sullen, stubborn’ 3x ; -sarah ‘rebellion’ ; -sur ‘turn aside, remove’ ;
 • ‘bowls’, H4219 mizraq ‘basin, bowls, etc’ ; [2236b, empty] ;
 • ‘seethe’, H1310 bashal ‘to boil, cook, to be ripe [of fruits]’, -bashel, similar ;
  bush/bosheth ‘shame’ cluster ; -bus ‘trample down’ ; 2) lebush ‘garment’ labush ‘to dress’;
 • context : .. our attempt : the reunion of souls with their Originals ? :   (completely Corrupted)
  it sóunds all very religious , “pots & pans + cooking + sacrifice” ,
  and the “bells + horse” (hi Santa Claus) , but it’s nonsense ofcourse ;
  problem is , how to restore ? because this is again another theme section –
  1) Canaan : suppose that this wás the original term : Canaan represents an illegal soul
  within a body , so the theme can be souls + Originals  (as opposed to the Canaan-concept) ;
  2) sur as -shur,’remnant’ : when we fill in that term , the paragraph gets some ‘body’ (no pun) ,
  3) from remnant to ‘vessel’ : there is no other with root (-zrq) , so though an unusual term ,
  indeed the Originals are ‘vessels’ for the soul – so that is póssible ;
  4) cook = dress : from root (bash+al) into (le+bush) is an easy corruption for Esau ,
  where indeed the souls are “dressed with the Originals” (compare the ‘vessels’) ;
  5) linen (byssus) : also used related to physicality ;
  6) altar / ones sacrificing : the “bowl(s) before the altar” just kept making no sense ;
  conclusion : we think this was the intent of the original lines corrupted by Esau because
  it contains a dangerous theme – yet we can only submit it as attempt ;

line ,
“in – that – day / , (the linen?) – (…………) – (shall) be – sacred – to IEUE / ,
(and=when?) – (the remnant? = saved-souls?) – (will) be – (in?) the house of – IEUE / ,
in front of – (the [physical-] vessels?) – (being?) (the sacrificed ones? = Originals?) / ;
(and=for?) – the whole – (remnant?) – (will) be – in Jerusalem / and=as (Ishral?) / ,
(being) the sacred ones – to=for IEUE of – hosts / ;
(when?) – all – (the sacrificed ones? = Originals?) – (will) come ,    +
(and?) they (are brought?) – (to?) them / and they (dress?) (themselves?) – (with?) them / :

(there) (shall) be – no – longer – a Canaanite – in the house of – IEUE of – hosts / in – that – day .
Op die dag zal op de bellen van de paarden staan : HEILIG VOOR DE HEER .
En de potten in het huis van de Heer zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar .
Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heer van de legermachten heilig zijn,
Zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan zullen nemen om erin te koken .
Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de Heer van de legermachten .

 • [=’zie Engels voor de omschrijving van deze poging :]

“op die dag zal (het linnen?) (…………….) heilig zijn voor IEUE ,
(wanneer?) (het overblijfsel? = geredde zielen?) (in?) het huis van IEUE (zal zijn?) ,
(tegenover?) (de [lichamelijke-] vaten?)
[staand] die (de geofferden? = Originelen?) zijn ;
(want) het hele (overblijfsel?) zal in Jeruzalem zijn als (Ishral?) ,
als degenen die heilig zijn voor IEUE ;
(wanneer?) allen die (geofferd zijn? = Originelen?) zullen komen   +
(en?) zij (worden gebracht) (tot?) hen en zij (kleden?) (zichzelf?) (met?) hen :

op die dag zal er geen Canaäniet meer zijn in het huis van IEUE van de legermachten .

 


 
05.11.19   —   submitted   —   first version   —   het-report

 

[12 dec 2021]
tornado / moon Ritual
posted here to not clog up main log – in these days ;
– induced by weather modification , possibly DEW’s ,
– dubbed ‘a quad-state tornado’  (1) , four moon phases ,
– one of the states has a moon in her seal – linking to previous rituals ,
    this moon called ‘the second son’ (1) and considered the matrix’ main-moon construct ,
   the moon of earth is indeed the ‘second one’ ;
– stressed is the devastation in the town Mayfield KY , and stressed is also 
    it’s slogan “more than a memory” , suggesting this town was the Ritual GOAL
    (the ‘candle factory’ is used as excuse) ,
    read : móre than Zecheriah – see main page for this context ;
– CNN produced “an interactive devastation map of Mayfield”  (2)
    linking to the interactive google-doodle moon Ritual a few days ago ;
– the tornado’s did not happen in tornado alley ; and though they happen sometimes
    outside the tornado season (3) these are generally in the south ;
    however – after reading dozens of comments of residents this one was very unusual ;
– it came forth from the winterstorm ‘Atticus’  (=most unusual name)  (1) ,
    we traced this pre-Greek root to vedic ADI-TI ,
    in Greek first as ATTI-ca ,  later turning into ATHE-NA , 
    where ADITI is “not tied , free [not devoured] , 
   boundlessness, immensity, inexhaustible abundance, unimpaired condition, 
   perfection, creative power, Name of one of the most ancient of the Indian goddesses 
   (“Infinity”or the”Eternal and Infinite Expanse” , often mentioned in Rg-Veda)” ;

and considered the attributes of that Greek goddess
(especially ‘how she came forth from the forehead of Zeus’)
we consider her “to be the corrupted eden-energies sent to earth by this moon” 
(where ‘Selene’ is just the moon itself) ; 
[1]
https://en.wikipedia.org/wiki/Tornado_outbreak_of_December_10%E2%80%9311,_2021
[2]
https://edition.cnn.com/2021/12/11/weather/before-after-tornado-damage/index.html 
[3]
https://www.tornadopaths.org/date/
 
[12 dec 2021]
some things we cant post in public
for none will believe it
but you will see that it turned out to be true –
the F1 war was about ‘Jacob vs Esau’
and Jacob won
– in spite of the whole game rigged already up front by Esau
[1]
https://www.formula1.com/en/latest/video.2021-abu-dhabi-grand-prix-verstappen-overtakes-hamilton-in-epic-last-lap-to-win-formula-1-world-championship.1718951895219638541.html
[2] fuck you Esau
https://www.formula1.com/en/latest/video.2021-abu-dhabi-grand-prix-verstappen-overtakes-hamilton-in-epic-last-lap-to-win-formula-1-world-championship.1718951895219638541.html